ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
il Milh EgitimMidirligi
15/09/2014
Sayl :81517278/410.01/3936409
Konu:PedagoJlk Fo■ 11laSyOn Scrtiflkasl()lmayan
Dcrshanc vc OЁ rcnci Etiit Eこ itim MCrkczi
Eこ itim PCrsOneli
“KAYMAKAMLIGINA
(119e MilliEgidm Midtrligi)
DIIUDURLUGUNE
Bakanllこ lmlZ OZe1 0こ rctim.Kurumlarl Gc191 Miidiirliこ iiniin"Pedagttik Foll■ laSyOn
Sertiflkasl Olmayan Dershane ve Ottenci Etiit ELitm Merkezi ELitim Personeli"konulu
l1/09/2014 tarih ve 10058203/405。 99/3871802 saylll yazlsl ilisikte gё ndcrillnip olup, sё z
konusu yazlda belirtilen hususlar dogrultusunda gerekli duyurunun yapllarak uygun partlan
t不 lyan cLitim personclinc ait SGK dan allnacak hizmet siillclcri,hcrhangi bir sosyal gむ cnlik
kummundan cmcklilik,y甲 111lk
gё stc五 r
vcya malulliik ayllこ
l almaya hak kazanmaml,oldugunu
bclgcnin asll vcya onayl1 5mcLi,gё rcv yaptlこ l siirelere iliskin Hizmct Bclgcsi ile
ckte gё ndc五len fo...lun eksiksiz doldumlarak en ge9 01/10/2014 ta五 hi l■ csai bitinlinc kadar
Midiilrlii」 miize gOnde五 lmesl gereknektedir.
Bilgilerinizi ve gcreLini
nemle
ё
rica ederim.
Mctin YALcIN
Vali a.
1l Milli Ettitim Midin
Ek
:
1-Bak.Yaz(l Ad.)
2-Fo..11(l Ad。
)
DAGITIMI:
Geretti
:
1-Dcrshane bulunan 8 119c Kaynl.na
2-NIIrk,Ozel Dcrshanc Miid.ne
Karaman Mah.Karalnan is Mcr.Ka1 5/AFYONICARAHiSAR Bllgi 19in:scfl Salim GUNGOR/Mcm.Nihal YILDIRIM
Elckttonik A言 :― .atton mCb.govけ
Tcl:(0272)2137603‐ 04/125
c‐ posta:[email protected]
FaksI(0272)2137605
Bu ewak guvenli elektronik imza ile imzalanmrptrr. http://ewaksorgu.meb.gov.tr adresinden
c80c-6341-3e60-a363-84cc kodu ile teyit edilebilir
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
ёze1 6gretim Kurumlarl Genel Midirligi
11/09/2014
Sayl :10058203/405。 99/3871802
Konu:PedagoJlk Foll■ laSyOn Sertiflkasl C)lmayan
Dershanc ve Ottcnci Etiit Eこ itim MCrkc2i
ELitim PCrsOneli
"¨ "¨ …VALILIGINE
σl Milli EgidmMidirligi)
1lgi
:(ぅ Yiiksek Ottetim Kurulu Baskanllこ 1'nm 21/08/2014 ta五 hli vc
75850160-104.01.07… 5040 saylll yazlsl,
0)Milll Ettitim Bakanll意 1 0Zel oLrctim Kummlari Genel Midiirli帥
'nin 23/06/2014
tarihli ve 2594327 saylll yazlsl.
Bilindiこ i iiZCrc kamuoyunda``dcrshanelerin dё nむ iimii"olarak bilinen sure9,6528
saylll Milli Ettitim Temel Kanllnu lle Bazl Kanun Ve Kanlln Hiiniinde Karamamclcrde
DettiHik Yapllmasl H劇onda Kalllln'lln Resmi Gazete'de yaylmlandlこ l tarih.91an l`Mart
2014 tarihi itibariyle resmcn bttlamstir.Adi ge9en Kanun ilc 5580 saylll Ozc1 0ttctim
K-lan Kanllnu'na cklenen Ek Maddc l'de`8″ ″α〃 c“ 滋 ノリ ι
″ι″ガλJ′ ′
′
bα rw■a,i:gili
″θツZ〃 α′ η α″″ 力 α″ ″ ys″ rι ″ ル FS力 α ιルrル 罐 rg“ CJ ι励 嗜 ia“
ιttθ zル ′
Jな
`α
“
“
rJari″
rsθ
′
ル
:`3“
θ
″
ttα
4gli
bル
ο
ル″ル
ル
ο
ソ
θ
sθ
syα
J
g力
JJf“
α
確
ル
c力
θ
Jlit
′
ノ
罐
`″
“
gた
“
ル
″グ
″
″″″
レ
″ι
″ ::liた,yリ カ
ルッ
ル
■りJなJα レッαЙ
ル物zα ″α
″づθ
力
τ
〃′
α
ル 勉rグα
″
響α″
“α
“ι α
“
rJaガ 滅ζ
b″ なノι
ιrJ“ αθ″ s妙 んαPrJ″ J6ac″ ″ぉ fα Jり ″αS“ ′
θsJ■■
■■
2θ ノイ″
rlinJ力 Jbα rrytt
,
“ `
αJrJJ′ JJ οんク ノ4171■965″ rJ乃 ′
Jソ θ 657 sOッ z′ z Dθ ν
Иυ 2r′ αrz Kaη ッηαη夕ηイ∂Jれ ε′″
′
θ″』
ηαddesJttdc
“
δ ガル
′α
rヵ r″ θ 姥加θ
″腸グ
rοs"“ αα
″″
α
bjttθ た,ダ
αη
α
ηttθ ′ α
rttη
4♂
rttθ
∫
∫
o』
“
“
“露Pι rsο ηθ′Sag“ θ
8′2θ ノ
5″ rJた たrJ αrαszη ααbα ∫νttr″ α′
αrz乃 ′′
Jη グ
θ
,κ α
ツα″ルrf′7′2θ f5-ノ ′
"∫
“sル r fθ
&η ανι
4α gJr“ θJα r′ Zα ″れ α
お 7zι れ Bα 腸 ガzttα みθ′
Jr′ θ
ηθεθた夕sノ ッθ のα
ィ 6Jη ル
`ソ
“
zJα
cα
た
錢
″
szれ
α
ン滋
bα
rzル
α
ο
r。
ルη′
αrzた ッタ ル′ 肋 グ ソθ J乃 ′
ッη
ゞ
夕αfttr″ た物 た α力η αた
“
sttrθ ′
θ
′
Jr′ θ
″
θ
4λ 滋
ク
η
αbσ なθソ ル
ク
η
αα
ルれ
ルrι α
αお′
Jカ グ
αθ
訪′θ
たソ gJzた う
レ
タ
づλ
rJg
α
ヴθわ
`乃
“
“ む′
“η
あ″
′ップs″″
θbα ゞ
肋 ら ッerc α
′
α
ηαα
々滋θ
ttθ η
θ
ソ
励 `sα
rο ′
α
θ r肋 グ
α
ηれ
α
に
り′
jガ
“
“
“
“
“
“
α
r.B露 メw句αgσ ″ βα
″″
α
わ
″ θ
滋″
′
zた ′
α お′
滋あ θ
″ル刀
ル4 ηη励た
7α ηttθ ′δ
ttre″
“
“
た
ッ
″ ν
4あ れわグ
レッ
θJttbα rし熙 Jη α
′
z″ ′
グ
υ ク."hiibii
ged五 lmiFtir.
響θ
“Adl ge9en “
“
maddedc yer alan``.… ogretmen kadrosuna atanabilmek i91n aranan ёzel
J″
partlan taplyanlar.… "ifadesindcn ise bu yё ndc bir atamanln ger9eklcpti五 lebilmcsi 19in Talim
vc Tcrbiyc Kurlllu Bttkan11こ 1'nln 20/02/2014 tarihli ve 9 saylll Kararl gcreこ i“ Pedagoiik
Formasyon Sertiflkasl''na sahip olunmasl gcrcktiこ i anl叩 1lmaktadlr.Ancak Bakanl屯 lmlza
gerek BI卜 〔
ER/Bilgi Edinme Kanunu kapsamlnda gcrckse mektup/dilek9e veya tclefon yolu
ilc ulapan talcplerden,s廿 eyc iliskin sartlan tapllnakla Bakanllkta istihdam edilmc hakklndan
yararlallmak isteyen cこ itim personclinden, pcdagttik forlnasyon sertiikaslna sahip
ollnayanlarln bu sertiflkayl kendi ikalnet ettikleri illerde allnak istedilde五
aksi halde inevcut
islerini kaybetmc riski ile karpl karplya kalacaklarindan dolayl mttdur 01acaklari bilgisinc
MEB BcscvlcrKampusi E Blok Y mahallo/ANKARA
Elckttonik A言
c―
:―
Aylntl1l bilgi 19ini Fatma YAVUZ M.E.Uzman Yard.
.meb.gOv.け
posta:[email protected]
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://ewaksorgu.meb.gov.tr adresind,en
Tel:(0312)4133411
Faks:(0312)2239926
24d7-9e65-3bfl -a39a-edb8 toau
ile teyit edilebilir
ul野 1lm゛ tlr.
Sё z
konusu bu talep Yiilksek6計 etim Kumlu Baskanllこ lile payい 1lml,Ve bu yё nde bir
9allFma yapllmasinm m撤 廿l olup olmadlこ l sOrulmuptur.Yiiksekё ttetim Kurulu
Bttkanllこ 1'ndan gclcn olumlu ccvap isc ilgi(a)yazlmlZ ile illerc ilctilmip vc 5580 saylll
Kanun Ek Maddc l'dc ycr alan partlan t年 lyanlardan pcdag輌 ik fOrlnasyonu olmayanlann
tespitinc yё nelik。 ,allFma yapll,asl istenilmistir.11lerdcn toplanan veriler,saylsal olarak
yeniden Yiilksek O≫ ctim Kwulu Bttkanl屯 1'na ilCtilm、 vC gelcn ilgi(a)yaZlda ycr alan
θεθた
θψ ″ θ冴′
θ θル ″ gθ fJrゴ ル″た ′
“¨.Bα 肋 ガ 崚 ″夕 たり ″あ ″ Sル わ η慶 ααの力 ηtt δ″ θ′
“
“
jη J″ κ ″ ル
θ
万
4θ
Jた
α
θ
′
′
θν
α
′
α
η
J′
グ
あ
た
b"ル
れ
〃 α 」 ηル rJ腸 J ttα ″″ル
ッαわ′
お″
αJり ′
ッ
“
“
“
“
j“
“
た 乃 閉 αッ οη ttj′ J ル rr′ 肋 Prο gra“ z αり物 αЛκα ルJ刀 ッcrJ′ θ″
bJr J″ c Pθ dag可 じ
cθ ル
Jr."ifadeleri tze五 nc Bakanllこ lmlzda,illerce
ttα ttrz sα ど
勉η
α
bJ′ θ
ttj″
rグ
θ
J″
θ
ル を ″α
″
れ
Jν θ
yeniden ve daha s罐 1lkll bir 9allima yapllmasl gcrcktiLi kanaati hasll olmustur.Bu
dOLrultud鶴
0 14 Mart 2014 tarihi itibariyle bir dershane veya etiit ettitim merkezi ipyeHnde eLitim
personeli olarak 9all゛ makta
oha,
O Hcrhangi bir sosyal guvcnlik kurumundan emeklilik,yり 11llk veya malulliilk ayllこ l almaya
hak kazanmallnl,olma,
O Dershane veya ogrenci eit egltiin mcrkezi ipycrle五
uzc五 nden slgorta prllni ёdcnlnlF
9allpma strcsi 1/1/2014 tarihi itibariyle en az 6 yll(2160 giiln)olma partlarlnl tり
lyanlardan
bulunduklan ildc pcdagaikお rlnasyon sc■ i■ kasl almak istcycnl鴫 son calド tlこ l dershane
veya bgrenci etiit egitiln merkezinin bagll bulundugu sosyal giivenlik il
mindinrlinkleri/sosyal ginvenlik IIlerkezlerinden allnacak bu byerlerindeki hizmet snireleri
ile herhangi bir sosyal givenhk kurumundan emeldlit yttllllk veya malu■ ik ayllgl
almaya hak kazanmamド
olduttunu g6sterir belgenin ash veya onayl1 6rnegi ile il milli
egitim midirliklerine miracaat edecektir.
1l milli cttitim miidtrl泳 lcri isc sё z konusu bclgclerin mevzuata uygunlugunu vc bu
siilrele五
n rcgltim personeli"olarak doldurulduttnu,daha ё
nce vdiliklercc diizc」 enml,
“
Call,Ina
lzin Bclgeleri"iizcrinden kontrol edecektir.
BttVllrusu il milli cこ idm miidiirliiklc五 ncc uygun gё riilcnlcrc ilipkin bilgilcr,cktc ycr
alan tablo doldurulmak suretiyle ve en ge9 13 Ekim 2014 gini mesaisaati bidmine kadar
Bakanllこ lmlZa iletilcccktir.
Bu yёndeki taleplerin allnmasl csnasinda,il milli cこ itim mid廿 ltkle五 nce mil」 dn
olan en fazla saylda cこ itim persOneline ulTllmaya gayret edilmesi esasur.
Bilgilc五 nizi vc azami
ё
zen
vc
ё
zverinin
gOstcrilmcsi hususunda gcreこ ini rica cdc五 m.
OmerFaruk YELKENCI
Bakan a.
Gcnel NIIidiir V.
EK:Tablo.
Da着 ltlm:
B PLANI
MEB BesevlerKan2pisI E Blok Y.mahalle/ANKARA
Elcktronik Ag:_.mcb・ gov.tr
e‐ posta [email protected]
Ayintlll bilgi i9in:Fatma YAVUZ M.E.Uzman Yard.
Bu ewak grlvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://ewaksorgu.meb.gov.tr adresinden
Tcl:(0312)4133411
Faks:(0312)2239926
24d7-9e65-3bfl -a39a-edb8
toUu ile teyit edilebilir
︼.
0.
ト
あd虔く〓コ〓 ︼コ〓一
0く 〓一
〓¨
JШ200∝ШL 〓 ︻
卜¨
OШ
︼
●く>0∽ ¨
E EQ O〓op ∽ coOc〓ON□ 一
E co0〇 一
﹂型 ﹂0ゝ
︼
∽ШOヨ”
︼
J︼
▼N
倒N
寸▼
02 .
∽
,
Oce oO o> oc”〓∽﹂00 ︲∞
N Oこ﹂oE E E oo 一コ
︰ち 一
。 ●g 0 ︵E 0
ゝ〓●●畢一一
o NO CO ●¨
こ
上
● 00 N︶〓ゝ 〓一
〓〓“︺寸 ︶ONヽ︶Oヽ一〇
ゅ¨暉ゝ0¨
0●ぃ0 ●oEEO¨
0> 〓000〓0¨
E“、“一
一●0 〓”コ﹄“い
■●一 一
〓“﹁一
〓一〓 薔●●EE Eとだ 0● ¨
〓事〓 ¨
¨■0〓D〓O EE■一
OE00 〓“て 〓コ﹄5X P
〓響 〓 一0 一
oNO ︶“NE E 〇一
﹄嘔﹁事巨 ¨
〓“〓“m ﹄“﹁“〓 o〓¨
E 一
.
一●一
¨
︺¨
た 望 τ O●¨
¨
一︵●0嘔¨
0
ヒ一
〇Ot ●国●L 寸 やON “
●ooE ●c一o 一
〓Ш O
¨
N
ゝ〓“0〓一一
NO〓﹄●〓﹄ 〓た︺¨
00 “嘔︺● ¨
oEoLO0 ●置 ﹂o¨
oE“〓2 0﹁ cccコ一
コO Φ︺0ゝ〓0口い0一
一〇 〇OCtO〓0ゝ 0一■0︼
0¨
〇E00﹄OL 〓と“¨
〓t”︺寸 ON.
00.
一
寸 T ︲︶
〓0﹂0一
︰
,
”に く Jトビ く い
0〓雨O
〓CC豊0 ﹄0ゝ一
,
,
ぃ
OCC〓﹂OT一︰N
0〓、“ 〓嘔〓コ¨
“E ”、0> 〓〓〓い●、 ぃ
0ゝ000 ﹄一
OE上0 0〓ヒOE ccNO〓 〓C〓 0ゝOCと0 一
〓〓〓〓OE ● CcOcコE コ﹂コヱ x〓CO>5〇 一
0一
3 2 一o OE 雪 焉 o
,
∞
0
N
0
∞
卜
9
Ю
∞
N
O
0
∞
Φ
Ю
寸
∞
N
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 15/09/2014 tarih ve 3936409 sayılı