T.C
AKQAABATKAYMAKAMLIGI
llge
Milli Egitim ModttduEii
2
Sayr : 33486921-100/
I
r(As 201[
lOTq
Konu : Foto$af Yangmast
rvrUorjnrUGuNp
ilgi :
a)
MEB Yenilik ve Elitim Teknolojileri Genel Mtidiirlti$intin 18/l l/2014 tarih ve
5447075 sayrh yaztst,
b)
il Milli E[itim Mudiirliigiiniin
20111/2014 tarih ve 5513282 sayrh yazrsr.
Yenilik ve Efitim Teknolojileri Genel Miidiirliigiiniin Gime Amerikan Universitesi
Tiirkiye genelinde ve KKTC resmi/tizel tiim lise o$encilerine ydnelik "Geng Foto$afgtlar
Yangmasr,, diizenlendifine dair ilgi (a) yazrsr ve yangma gartnamesi Miidtirlugiimiiz web
adresi du1'tuular b6liimtinde yaymlanmrytr.
Sdz konusu yangmaya katrlmak isteyen d[rencilerin do$udan gartramede belirtilen
adrese bagwrmalanm rica ederim.
lA*lilt/'t"r
Ahmet UQIINCU
Milli Elitim MUdiirii
EKI:
l-Yazr (3 Adet)
l -Yangma $artnamesi (1
Adet)
Resmi/Ozel Ttim Lise Miid.
2\.,ttzouv:g,rl
1/2014
t../|120t4
Tel: (0 462)
$ef
: S.DEMiRHAN
:
2282490 EEitim-OE\etim $ube S. DEMLRHAN (YHK|)
interne t adr e s i : akc aab at-me b. gov. tr
lr
-"-*e\
qffi
T.C"
VALiLiGi
ir vritri Efitim Miidiirttigi
TRABZON
2011112014
Sayr : 655440671821.0515513282
Konu : Foto[raf Yan gmasl
......KAYMAKAMLIGINA
(ilge Milli Esitim MiidtirliiEii)
itgl
: yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel Miidiirltfiiiniin
sayth yazsr.
l8/lll20l4
tarihli ve 5447075
yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel Miidiirliigiiniin Girne Amerikan Universitesi
Ti.irkiye genelin u" f11fC resmi/ozel tiim lise ti[rencilerine yOnelik "Geng Fotofrafgrlar
yangmasr" dtizenleyece[ine iligkin yazlsl ekte gonderilmigtir.
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Hrzrr AKTA$
Vali
a.
Milli E[itim Mtidtirii
EK:
-ilgi yau ve ekleri (5 saYfa)
DAGITIM:
-Kaymakamhklara
(ilge Milli EEitim Miidiirlii$i)
Ayrrntrh bilgi iqin: $b.Md.G. MEMi$KAPTANOGLU
Binasr
mem.gov.tr
$ef: R. BEKTAS Tel: (0462) 2302094-l l3l-l109
Faks: (0 462)2302096
e-posta: [email protected]
Hiikiimet Konagr valilik
Elektronik A[: www.trabzon
Bu evrak giivenli elekrronik imza ile imzatanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.rr adresindenO354-23
l4-3f04-aB8-4067
r<oau ile teyit
edilebilir'
,t, kri"r
I /'t
tri
GAU
illRNf: n*rfiitlc.llt
ul{Yl:t!itTY
}FFICS
t]f TI"{fi il}R"}:SII}1"".}
2 Iikim 2014
Sayr: 10.14.ME8/01I
illil-I.i T(;iTiNA BAKANT,IGI
Yenilik ve })fitim Teknolojileri Gencl Miidiirliifiii
T.C
Ciirne Ameriknn Universitesi ?014-2015 Aka<jenrik Yrh etkinlikleri' gerqevesincle Genq
totograltll&r yangmml, nrn bu yrl iigiincii kez gergeklegtirilnresi planlanmaktadrr' Tiirkiye
katrhm
Ciunrfiuri],eti ve Kuzey Krbns TiirkCu;rlhuriyeti'n<leki t+-:5 yat aralt$urda Uut1ngg1191erin
ilan
Yrlr
olarak
ve
Sa$hk
yrLnr
Bang
akademik
bu
Cniversitimizin
gcisrerebilccegi yarrplanrn temasr
olacaktrr'
SirSltk"
itmesine r{e ba{h olarak "Ban; ve
Girne Amerikan Universitesi tarafrntlan bu ,vrl iigiinctisti gergeklegtirihnesi
planfanan
yanlmanln gergekleqtirilebilmesi igin bu etkinlife
)arr$nlamr/-l ona\.slrza sunar. ekte formatr agrklanan
iat,L.ak ukullarrl teyvik edilnresi ve desteklenmesi amactyla Ortadsretim Kurumtarma du3urulmasr
hususuncla 1'ardtm lartntzt rica edcriz
T'.Cl
Milli Efirirn
lrrof. Dr. Sadrk
IiliK'r'oR
Bakanhgr olarak verece[iniz- deste[e pimcliden te:lekkiir ederiz.
[ilker,
' ; .',r'
i
fi"r d'-;;
,l!"-'-11y1,.-..:)'.
YsL'ffi
tc
(1)
I.)K: l- 3.ceng Ioto$r:rtgrlar
I 7 tkm
?01tr
Yangmasr Katrhm Kogullarr $lrtnatnesi
University Drive, Girne,
TRNC, via Mersin 10 TURKEY
+90 392 6s0 2000
+90 392 650 20 61
[email protected]
www.gau.edu.tr
T
f:
F{
li'i
ffi .:k I:Q &'""*
UNIVERSTTY
ctR:Jt(]8RUS
GiRNE AMERIXAN 0NlvERslTEsl 3. cENC
Foro6RAFC||.AR YARlgMAsl SARTNAMES|
YARISMANIN ADI
>
6irne Amerikan 0niversitesi3. Gent fotodrafgrlar YarDmasr
YARtgMAI{tN TEMAST
>
"oErenci Gdzi.iyie Bal, ve saEhf
Girne Amerikan 0niversitesi (rbrrs adasr ve Oiinya'da ya'anan slkntrlara duyatllllk
yaratabilmek amao ile 2014-2019 Elitim olretim Ylllnl "83n5 ve Sagltk Yrll" ilan etmi5tir. Bu
baUamda bu yll ogunciisii gerteklettirilmesl planlanan GenC FotoErafglar Yarqmast ile Girne
Amerikan Universitesi dilnyada ya'anan sorunlara duyarll olan ve fototraf gekmesin! seven
14
-
25 yat araltEtnda bulunan genglere kendilerinl ifade edebilecekleri ve toplumun dikkatini
cekebilecekleri bir platform sunmayt amaglamaktadlr.
YARI9MANIN AMACI
>
K.K.T,C'nln ilk ve Avrupa'nrn en btiyuk Amerikan 0niversitesi olan Girne Amerikan Universitesi
30. yrhnr kutladrir bu anlamh yrlda sosyat sorumluluk projesl olarak totoEraf sanatghgrnr
desteklemeyi amaglamaktadlr. Hedef, profesyonel hafdta adrm stan Sent neslllere yol
gostermek, eEitim hayatlaflna katkrda bulunmak ve geniS kitlelere ulaSatak fotograf
sanatgrlrgt blllncinl yaymaktrr.
GENEL I(ATII.IM 9ARTTARI
llYansmaya
KKTC ve TC
srnrrlafl lgerlsinde ikamet eden KKTC , TC veya yabanq uyruklu tlim
kitiler katrlabilir.
2)Yar$ma baSvurusu yapacak olan kitiler, 14-25 ya' srnrrlan arasrnda olmahdrr.
3)Her yanimas yafltmaya toplamda en fazla 3 eserle katrlabilir.
4)Yanimaya katrlmak lgin son bagvuru
tarihi 27 Mart 2015 'tir.Bu tarihe kadar
htto://va.ismalar.{au.edu.tr adreslnden baSvurulannr yapabilirler,
s)Fototraflann krsa kenan en az 2000 pixel olmaldrr.Aynca eserlerln yulcek Coziiniirl0kte
gekilmit oriins, holle lte Orrlrktc http://varismalar.qau.edu.tr adresine online kayrt formu
doldurularak y0klenmeleri gerekmektedlr.
6)Yar$maya eser gonderenler, eserleri'} kendllerine ait oldugunu beyan ve taahh0t etmit saytltr7)Yantmaya g6nderilecek olan eserler daha iince dU:enlenmig herhanEi bir serglde yer almam15
ve bagka bir fototraf yarr5masrna katrlmamrt olm3hdtr. Aksi takdirde eser yantmadan d,skallfiye
edilir.
8)Universitemiz yantmaya kattlan her fotoirafrn sergilenmesive albiimlenmesi hakktna sahiptir.
g)Yantma sonugla 27 Man - 09 Nisan 2015 tarihleri arastnda yaptlacak
belirlenecek
jtiri toplanttsr sonunda
ve 10 Nisan 2015 gijnii iiniversitemiz himayelerinde gerCeklettirilecek serSi
sonund, d0zenlenecek <idiil t6reninde agklanacaktrr.
10)Yantma diizenleyicileri ve iiiri iiyelerinin birlnci derece akrabalal yangmaya katrlamarlar,
lllJUrinin karan kesindir ve dedittirilemez.
121 Xatlhm tartlan bu madde dahil 12 maddeden olusur,Her kattltmq yarltmantn katrltm
kotullannr kabul etmit Jayhr.Girne Amerikan 0niyersitesi kattlm tartlannr deiiStirme hakktnr
sakft
tutar.
YARI'MA TAKVIMi
>
>
Jod DeBerlendlrmesl 27 Mart 2015
>
6diilTorenl Tarihi: 10 Nisan 2015
son Batvuru tarlhir 27 Mart 2015
- 9 Nisan
2015
6DUurR
fcntmado dcrcceye glren linoltstlet ve kendllertne reiokqt
edecck 7 k9l
iid l tarcnlnc
kdt mak zet Git E Amerihrn Unlvenltest Gtmc KomPLsll' ne tom masroflan yon,may'
d zenteyeo kurum obn Antuellt torollndon kdrt,,londcak tekttdc mlsofit olotok kot'hm
hakb kqzonocoktr.
7. Liselcrarasl Krsa Film Yantmrsl 6d[lleri;
iirJ""rlil 6auig,GAU Canterburv Kamp'sunde %100 Ingilizce Hazrrl* Etitim
Bursu (l yrl) ve 2000 Euro para 6d0lil
i[r.irii"6iuru,cAU Canierbury Kampusilnde %100 lngilizce Haz rllk EEitim Bursu
(1 yrl) ve I 500 Euro Para Odulu
Etitim
Oouru:GAU Canterbury Kampilsunde %100 ingilizce Hazrrhk
Bursu (l yrl) ve 1000 Euro para Odtltl
ijrii*uiu[
BuyrlrnodulleriRektollugtlrnuzveBa$kanlrkofisitarafrndanbelirlenecektir.
JORi OYEL[RI
>
>
>
-
Dog. Dr. Hossein Sadri
GAU Mimarhk ve Gotel Sanatlar Fakiiltesi Dekanl
DoE. Dr. Mehmet Adll - GAU
olretim
Uyesi
€min 9lzenel - Ressam
Blrcl vE BAtvuRU
httg://varismalar.sau.edu.tr
/
Wty.reC eC!.E
KKTC
Adres: Girne Amerikan Universitesi,Universite caddesi, Glrne
GAU Etkinlil Yonetimi
lletltlm: 650 20 0o
[email protected]
tr
-
1165
Download

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Girne Amerikan