GAP DANIġMANLIK
EĞĠTĠM REHBERĠ
GAP Danışmanlık-2014










SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri
Eğitimi
Müşteriyi markaya/kuruma “âşık” etmek
Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri
Kartvizit verme sanatı
Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri
Gizli müşteri uygulamaları
İletişimin takım çalışmasının ve bilgi paylaşmanın
önemi
İletişimle başardıklarımız, iletişimsizlikle
kaybettiklerimiz
Öğrenilenlerin iş hayatına aktarılması uygulamaları
Örnek Olay Çalışmaları
12 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
ĠĢyerinde Yüksek
Performanslı Koçluk Eğitimi
Yüksek iletişim
Koçluk Prensipleri
Kendi kendinizin koçu olmak
Koçluk rolüne faydası olacak NLP teknikleri
Karışıklığı önleyerek nasıl daha etkin iletişim
kurma
 İnsanların frekans uyumu sağlama
 İnsanların daha çok söylemediklerini dinleyip
anlayarak aslında ne söylediklerini görebilme
 24 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)





GAP Danışmanlık-2014
Yetkinlik Bazlı Liderlik
Eğitimi
 Katılımcıların yetkinlik profillerinin
tanımlanması
 Potansiyellerin belirlenmesi
 Yetkinlik ölçümü süreci
 Gelişim planlama ve geribildirim
 Gelişim izleme ve terfi kararları
 Liderlik yetkinlikleri ve kurum kültürü
ilişkisi
 Sahiplenilen yetkinlikler, başarılı liderlikler
 8 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim süreleri karşılıklı görüşülerek
değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
Zaman Yönetimi Eğitimi












Zaman yönetimi ile ilgili sorunlarımızı paylaşmak
Sistematik çalışma ve kurgulanmış sistemler
“A” Tipi ve “B” Tipi Kişiler
Ajanda Yönetimi
Görsel Yönetim
Etkili Toplantı Yapmak İçin...
Masa ve Dosya Düzeni
Fil Tekniği
Çam Ağacı Tekniği
Kesintileri Yönetmek
Delegasyon
8 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014













Problem Çözme Teknikleri
Eğitimi
Problem Nedir? “Problemin” Yapısına Dair Bir Yaklaşım.
Problem Çözmede Başarısızlık Nedenleri
Beyin Fırtınası
Çoklu Oylama
Nominal Grup Tekniği
Sebep-Sonuç – Balık Kılçığı (Ishikawa) Diyagramı
Kuvvet –Alan Analizi
Akış Şeması
Benzerlik Diyagramı
İlişki Diyagramı
Ağaç Diyagramı
Uygulamalı Bir Örnek: Türkiye‟de Trafik Kazaları
12 saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim süreleri
karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
Stres Yönetimi Eğitimi









Stres kaynakları
Stresin evreleri
Stres belirtileri
Stresi nasıl kontrol edebiliriz?
Olumlu / olumsuz stres
Stresi azaltma yöntemleri
Laboratuar faresi deneyi
Mikrodalga fırın deneyi
8 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim süreleri karşılıklı görüşülerek
değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
Etkili SunuĢ Teknikleri ve Hitabet
Sanatı Eğitimi
 Ses, dil sesleri ve İnsan
sesinin farkı
 İfade türleri
 Boğumlama
 Konuşma ve Ses kusurları
 Nefes Türleri ve Nefes
Teknikleri
 Diyafram Nefesi Çalışmaları
 Sunum nedir? Sunum
Teknikleri
 Sunumlarda Metaforların
Gücü
 Sunum Hedefleri Belirleme
 Heyecan Kontrolü
 Etkili Konuşma Teknikleri
 Başarılı Bir Sunum İçin
Hazırlık
 Sözel Öğelere Orijinal
Fikirlerle Güç Katılması
 Dinleyici Kitlesine Göre
Sözel Güç Öğeleri
 Örnek Uygulamalar
 16 Saat ( Şirketin ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı
görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014











ĠletiĢim ve Takım ÇalıĢması
Eğitimi
«BİZ» Kimiz?
Kurum Kültürümüzden Örnekler
Takım İçinde İletişim Düzeyi
Takım İçi İletişimin Önemi
Takım Motivasyonunda Kişisel Motivasyonun Önemi
Takımların Gelişim Aşamaları
Takım Gelişiminde Mantıksal Değişim Düzeyleri
”Bizim Takım Çok Yaşa!” Stratejisi
Takım İçi Güven Seviyesinin Tespiti
Takım Çalışması Oyunları
12 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve
Güncel Uygulamalar Eğitimi
İK Yönetimine Giriş
Seçme- Yerleştirme
İşgücü Planlaması
D.I.S.C Profil Analizleri Uygulamaları
Oryantasyon
Performans Değerlendirme
Kariyer Yönetimi
İnsan Kaynaklarının Hukuki Boyutu
Ücret Yönetimi
Emekliliğe Hazırlık ve İşten Ayrılma Sürecinin
Yönetilmesi
 24 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)










GAP Danışmanlık-2014
Yönetici Asistanlık Eğitimi












Sekreterliğin Tanımı ve Tarihçesi
Telefonda Konuşma Sanatı
İletişim ve Beden Dili
Zaman Yönetimi
Cilt Bakımı ve Uygun Giyim
Protokol Kuralları
Raporlama Teknikleri
Arşivleme Teknikleri
Ofis Yönetimi
Toplantılar ve Yönetici Asistanlarının Görevleri
Seyahat ve Toplantı Organizasyonu
20 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
Eğiticinin Eğitimi
 Ses, dil sesleri ve İnsan sesinin
farkı
 İfade türleri
 Boğumlama
 Konuşma ve Ses kusurları
 Nefes Türleri ve Nefes Teknikleri
 Diyafram Nefesi Çalışmaları
 Sunum nedir? Sunum Teknikleri
 Sunumlarda Metaforların Gücü
 Sunum Hedefleri Belirleme
 Başarılı Bir Sunum İçin Hazırlık
 Konuşurken Dikkat Dağıtma ve
Toplama
 Heyecan Kontrolü
 Etkili Konuşma Teknikleri
GAP Danışmanlık-2014
 Sözel Öğelere Orijinal Fikirlerle Güç
Katılması
 Dinleyici Kitlesine Göre Sözel Güç
Öğeleri
 Eğitimin İçeriğinin Belirlenmesinde
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Eğitim Öncesi ve Sonrası Önemli
Kontrol Maddeleri
 Eğitim Değerlendirme Anketi
Hazırlama ve Uygulama
 Eğitimin Etkinliğinin Ölçülmesi
 Eğitimde Geribildirim Alma ve
Vermenin Önemi
 36 Saat ( Şirketin ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim süreleri karşılıklı
görüşülerek değiştirilebilir.)













DISC DavranıĢ Profili Analizi
Eğitimi
DISC‟in Tarihçesi
Psikolojik Test ile Kişilik Envanterinin farkları
DISC nedir?
„‟Dominant‟‟ Faktör
„‟İletişimci‟‟ Faktör
„‟Sadık „‟Faktör
„‟Ciddi‟‟ Faktör
DISC ne değildir?
Profil Analizi Çözümlemeleri
Profil Analizine göre İletişim Yöntemleri
DISC Grafik yorumları
DISC nerelerde kullanılır?
16 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim süreleri
karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014








Kurumsal Kimlik GeliĢtirme
Eğitimi
Kurum Kültürü Nedir ?
Kurum Kültürünün Temel Özelikleri
Kurum Kültürünün Unsurları
Kurumsal Sadakat Kavramı
Kurum Kültürü ve Güven Faktörü
Kurum Kültürü ve İletişim Faktörü
Kurum Kültüründe Ortak Hedef Tanımlama
8 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim süreleri karşılıklı görüşülerek
değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
Müzakere ve Ġkna Teknikleri
Eğitimi
Müzakere mi? Münazara mı? – Kavram Haritası
Etkin bir müzakerenin süreç adımları
Karşı tarafı tanımak
Taktik ve beceriler
Müzakerenin Gidişatını Değiştirme Yolları
Müzakere Tipleri
Uzlaşma
Müzakerenin kapatılması ve Müzakere Sonrası
Değerlendirme
 Etkili Müzakerecinin Nitelikleri
 İş hayatına aktarım ve uygulamalar
 16 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)








GAP Danışmanlık-2014
Mülakat Teknikleri Eğitimi










Mülakat Nedir ?
Mülakat Çeşitleri
İşe Giriş Mülakatı
Stres Mülakatı
Disiplin Mülakatı
İşten Çıkış Mülakatı
Mülakatta Star Tekniğinin Uygulanması
Etkin Bir Mülakatta Dikkat Edilecek Noktalar
Örnek Uygulamalar
12 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
Toplantı Yönetimi Eğitimi










Toplantıların Amacı ve Önemi
Toplantı Çeşitleri
Toplantı Organizasyonun 6 İlkesi
Toplantı Çeşitlerini Belirleyen Faktörler
Toplantılarda Görev Dağılımı
Toplantı Öncesi/ Sonrası Yapılması Gerekenler
Oturum Düzeni
Toplantı Gündemi Hazırlama Çalışmaları
Örnek Uygulamalar
8 Saat ( Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı görüşülerek değiştirilebilir.)
GAP Danışmanlık-2014
»GÜÇ BENDE» Eğitimi
 Neden „‟Güç Bende‟‟ ?
 İletişimin Alet Çantası
 Mevcut Durum - İstenen
Durum
 Beynimiz nasıl işliyor? Temel Prensipler
 Başlangıç Noktası: Uyum
 Metaforların Önemi
 Dil Kalıpları
 Kullandığımız Dilin
Farkına Varmak
İçimizdeki Kaynaklar
Modelleme
Çerçeveleme
Zaman Çizgisi
Walt Disney Stratejisi
Örnek Olaylar ve
Uygulamalar
 16 Saat ( Şirketin ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı
görüşülerek değiştirilebilir.)






GAP Danışmanlık-2014
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
 Proje Nedir ? Proje
Döngüsü Nedir ?
 Mantıksal Çerçeve
Yaklaşımı
 Proje Fikrinin
Belirlenmesi
 Proje Fikrinin Analizi ve
Ön Değerlendirme
 Finansman
 Uygulama
 Son Değerlendirme
 Paydaş analizi
Problem Analizi
Hedef Analizi
Strateji Analizi
Başarı Göstergeleri
Başvuru Formunu
Doldururken …
 Örnek Olaylar ve
Uygulamalar
 12 Saat ( Şirketin ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim
süreleri karşılıklı
görüşülerek değiştirilebilir.)





GAP Danışmanlık-2014
Download

Eğitimi