T.C. MEZİTLİ KA\'MAKAMLIGI İlçe Milli Etitim Müdürlüğü 967617 SaYı
: 79248296/4218'S G')
KODU: 2014-2015 Etirim-Ö~rim Yılı
ıstatistiki Bilgileri.
'].a../09/2014
(TELEFON ZİNcİRİ)
.•••..... , ••....••••.....•.•......•••................. ............. ~ ..~~()~~
MEZİTLİ
İlgi:
II Milli Etirim MOdilrlü~ün 23/09/2014 tarih ve 4144522 sayılı yazısı.
2014·2015 egirim-ö~ yılına ait veri giriş işlemlerinin OL Ekim 2014-14 Kasım
2014 tarihleri IU'aSmda yapılııcı$ ve veri girişlerinde yapılınası gereken işlemlere ilişkin
BakıınlıAumz Strateji Geliştinne Başkanlı~n 18/09/2014 tarih ve 4023695 sayılı yazısı ilgi
yazı ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ekli yazılar doğnıltusımda okullkurumımuza ait veri
yapılarak, hata yapılınamasına özen gösterilınesini rica ederim.
girişlerinin
Care·rqı;iJYj~lJU.u
EKLER: 1· Yazı ve eki (2 Adet) DAGITIM Tüm Okul ve Kurum MlldOrlük1erine Yazı
Şubesi
Bulvarı Mezitli Sanayi Sitesi
Telefon:357 54 74-358 54 64
Adres: GMK.
Çelik Apt. Kat:2 MezitliIMERSİN
T.C. MERSİN VALİLİGİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü Sayı
: 34776202/42/4144522
23109/2014
Konu: 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı İstatistik Bilgileri
..........KAYMAKAMLIGINA (YI ~.j':r.4
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Milli
Eğitim Bakanlığı
49614598/42/4023695 sayılı yazısı.
Strateji
Başkanlığı'nın
18.09.2014
tarih
ve
2014-2015 Eğitim Öğretim yılıyla ilgili veri giriş işlemleri OL Ekim 2014 Çarşamba
ve 14 Kasım 2014 Cuma günü tamamlanmış olacaktır. Bakanlığımızın ilgi
yazısı ekte gönderilmiş olup bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilmesi
hususunda;
günü
başlayacak
Gereğinin
önemle yapılmasını rica ederim.
Hasan GÜL Vali a. Milli Eğitim Müdürü EK:
Yazı örneği
(2 Sayfa)
DAGITIM:
13 İlçe Kaymakamlığına (İlçe M.E.M) Mersin iı Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mah.-GMK. Bulvan Yenişehjr i MERSİN Bilgj için: Mehmet ŞiMŞEKKA YA i Adnan KüçüıınüVEYKi vHKi Strateji 2 ( Araştırma Planlama İstatistik) Hizmetleri Bjrimi Telefon: O (324) 329 14 Si -S4 Dahjlj Tel: 120 Faks: 0(324) 327 35 LS -19 <]osta: [email protected]­
[email protected] Elektronik Ağ:htpp:/imersin.meb.gov.ır Bu evrak güvenli elektronik im.7.a ile ımzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.g<lv.tr adresinden 8f4c-92b8~34bO~82c3-a353 kodu ile teyit edilebilir.
- .... ,
,.c_
_ ~~""'''
dersliğini kullnnCıığl
T.C.
MiLLi EGİTIM BAKANLIGI
't:Y
Strateji
Geliştirme Başkanlığı
S"y' ,49614598142/4023695
1810912014 Konn: 2ü14-20l 5 Eğitim Öğretim Yıl! lslaHslik Bilgileri . ...........vALİıjoINE
(İl Mini Eğilim Müdürlüğü)
Resmı İstatistik Programı kapsamında örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin üretilmesi ve örgiirı
egllım ıstatıstiklerinin yayınlilllmasmda Bakanlığımız
sorumlu
kuruluş
olarak
tanımlanmıştır.
Bu itibarta
MEBııis kapsamında MEis Modülü, e- Yay~ın Modülü ve e~Okul Yönctlm Bilgi Sistemi kollarolarak
20 ı 4-20ı 5 eğitim ve öğretim ydı eğilim istatistikleri oluşturulacaktır.
Bu kapsamda; bilgılerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı İstatistikler
üretilebilmesi için il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ite okul ve kurumJarıımzın yapması gerek:cn işlemler
;ı~ağtda açıklanmıştır.
Buna gOfe;
1- e-Okul modülünden, tüm resmi-özel bağımsız anaokuııan, ilkokııl, ortaokul vı.: tüm ortaögn:lim
kurumlan bünyesindeki :ıBit~jnınan ile ilkokul, ortaokuİ ve ortaöğrı:'dm kurumIannıı ııit 6ğrenci ve hiııa
ail bitgi girişleri, MEİs modÜıünün eğitim olanaklan ekmnlıınna liJm resmi-özel kurumlur,
bilgileri ekranlafina ise Özel Öğretim Kurumlan Gene! Müdürlüğüne hağ!ı tüm kurumlar,
ekrnnlnnna sadece öze! dershane, özel motorlu !aşı! sürüctiler: ı...'lf5U ve özeL muhtelirkurs1ılr
yııpılııeııktır.
2- MEİs ınodüıu ekranıun yenilenıp gilncel1endiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini
gelen ekmnlardan sadece kurum genel bilgileri ııltındaki ıtgili ekranlara ve haglı olduğu
genel müdürlük altını.Lıki ilgili emnlM'll bilgi girişleri yapılacaktu.
3- Mesleki ve Teknik Eğitim Gene! Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezlerinin (üm bilgi
girişleri MEIS ModiHunden yııptlacakt.ır.
4- Pansiyonlu okulitırla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama. kapaıı:itc arlmmı ve pansiyon
türu değişikılgi gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pııııs.lyonun bağlı oldugu genel müdürlüklerde olduğundan bu
gtbi değişiklikler Devlet Kurumları Modüliinden ilgili genel müdürlüklen:e girilecektir. Yatılı üğrcnei ekleme
işlenı!, öğrencinin pan.<>iyonunda kııldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Mndillünden Kunun
İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleriIYatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden mmanında yııpılacaktır.
5~ Okul ve kurumlar, kullandıkhm bina kendilerine ait tse bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis
dımııına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır, Tahsis ekranı sadece keıırli bitmsı olmayun bvşkıı okuıun
biıuısını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldururacaktır.
6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme iştemi
olan ayrı ktırum kutlumı sahip ilkokl.ll
ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü
bulunan bina kutlanımı ve diğer bina
hllgneri ehanlanna bilgi girişi yapılırken;
a) İlgili Kanun kapıısmında dönüşüm işlemlerindı: oluşrurulun iı Milli Eğiıim MüdürıÜğü Eğitim
Bölünıü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokul<ı mı, orıanku!a mı aiı olduğu belirlenip okul
ınudCırlüğüne bildirilecektir.
b) Bilgi girişıerindeki mukerrerliğin onlenmesi için, aYni hinada eğitim y..ı.pan okul!ann bina
kullanımı ve diğer bina bilgileri eknınlafl, komisyonca binanın môllriyeti verilen okul tarafından
doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yııpan diğer okul ise, sadece tahı;is ekranıntı bangi okulun binasını ve kaç
girdiğinde karşısmıı
Aliltürk AlY.
ı,k'(!illIlı(
~.r<"j
,.
0664kKı~,ılıy/ANI(ARA
AA'
W'I~W'
mtb,J;oll.lr
tı;br,eım,..n j)"V
Ir
Ayrıntılı Iıii~i i"iwl.Ô?i(!Ur; nag i~ltl'1.
Td.{O LD) 4Li H XO
Fakr Lo 1:2) .ı:ı~ 64 ııı
il·, n,~k :cuumlı dd:.\nll1'~ JIlvlI ık '''''''''Ikrtmı,m, hup.l/e..... ııt.,>ıı," "",i:> !!'<'V lı aJre"ndeL\ ()"/b~ ·b2 \(J·JJc,:·l)c,lı;-R!Tc ,,,du ,k jqa eJ,ld~:"
bilgisini girecektir.
6- Bina kullarıtm ekranlan giincellenlrken, derstik, anasıntti olarak kullanılnn derslik, spor salonu,
k:üıüphime. laboratuvar. vb, sayılımJa hatalı veri girişi yapılmamasılıususı.:ına özen gösteniecektic
7- Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitım merkal ve sosyal tesisler yatak
k~ıpıısitelerini MEİs Modütünde bil''lil bilgileri içerisindekı bina kullanımı ekranına, uygulama oLeli bulunan
ana,clolı.:ı otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini e-Okul Medülüncieki bina bilgileri biiliimu
altındaki bina kullanımı emnlarına girilecektir.
8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTr, betedıye
vb. kurumlann bünyesinde açılan okulöncesi kurumlarında eğilim g-ön:1l 36-66 ay ıınısı çoı;uk sayılan, MEIS
Modülü içerisinde il ve ilçe fonnlan a!tıudalc:ı bağımsız kurumlar ekranına kurum adlan He birlikte
girilecektir. Bu ekrana, Bakaıılığırmw bağlı resmi ve özet anaokulJan!an"Stmtlan ile Aıle ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel MOdür!ügii'nc bağlı kurumlnnn bilgileri dabil t."tlilmeyecektk
9- e-Okul Modülünde; taştınal! eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş smıtlarda ukuyan öğrenci ve
kaynaştınna eğitimine t<ıbi öğrenci bilgilerinin özür gruplan ile birlikte eksiksiz nınrak tanımlamalannın
yapılması gerekmektedir.
LO- Halk Eğitim. Mesleki Eğitim ve Turıım !!iıtim Merkezleri Ue Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma
Eruıtitüsü, Pratik KıT Swıat Okulu kumiyer, personel ve bina bilgi giri~lerini bttp:/lcyaygin.meb.govJr
adresindeki e-Yaygın Modiillindcn, eğitim olanaklan bilgi girişlerini ise önceki yllIarda olduğu gibi MEls
Modülü üzerinden yapılaeakur.
11- Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okunannın rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim
ve rehabilltllS)'on merkezlerinde kuyıtll olan bireylerin kurs/yer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları
http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülündenki oğrcnim bilgisi giriş ekranı kullanılamk
girilecektir, 'Biruı bilgileri, cgiıim olanaklan ve personel durumu bilgileri ise MEİs ModUlünden girilecektir.
12-BakanlığımI7.a bağlı oku! ve kurumlar bilgisayar s.ayılarıııı, e-Okul modülünde yer alım bİna
kullanım ekranlanna, "Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullru:ıtlan bilgisayar sayısı ve Fatih
projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı" ayrıntlsında gireceklerdir.
L3- Bilgi girişi işlemi smısında ilgili genel müdürlükler He il ve ilçe milli eğitim miidililüğü
yöneticileri, kcndilerine bagli okul ve kurumlardaki bilgi girişini MElS Sorgu Modülimden sorgu alardk takip
ve knntrol edeceklerdil. Ayrıca, bilgikrini ginneycn veya ck$ik giren okul ve kurumlarla ilgili gt:rekH
önlemleri alacaklardır.
14N MEİs Modülü bilgi girişi ışlemleri lamıımlandıktal1 sonra girilen bilgiler sırasıyla okul miidürü,
ilçe mil!i eğitim müdiiru ve ii milli eğitim müdüriı tilmnndan:; aşamalı olarak kontroı edilerek onaylanacaktır.
2014.2015 eğitim ve öğretim yılı Ilc ilgili veri giriş işlemleri Qi Ekim 2014 Çıır~ba günü
başla.yacak ve 14 Kasım 2014 Cuma günü tamamlanmış olacaktır. Modüllerden nlpOrlarrııt amaçlı alınacak ve
resmı istatistik yayınında kuliaf\ılaeak son veri alctanna işlemleri ise Bilgi İşlem Dairesi Ba~kanlığı tanıfından
OS Aralık 2014 Pazartesi günü itibariyle ya.pılaeaktır. Bütün istatistik bilgileri, MEIS Sorgu Mot!ülü anali7
bilgileri esas alınarak nıporlanaeaktır.
Okullaşma oran/annın hesaplanması ve kull:ml!ması. Adrese Dayalı Niifus Kayıt Sistemi
sOlıuç:lanmnTiirkiye İstatistik Kurumu Uırnfındım kamuoyuna açıklanmasırulıın sonra mümkün oiacaktır.
girişlerinde hala yapılmamasına özen gösterilecek. hatalı bilgi girişinden başta II milli
eğitim müdürü olmak üzere diğer birinci derecedeki birim amirieri ile okul müdürler'ı sorumlu maeaktır. Hatalı
bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğinı ônemle rica ederim.
yu,uf TEKIN
Eukan tt.
Müsteşar
DAGITIM:
Gereği.
B
Planı
Aı;ııür~
Dilgi:
APıilm
mv. 06648i(I\'liııyfAN1<AR>\
Ali: wwl".mdl gt;v.!r
hkllJrolıik
t I'''~I~ .gbf:<l:!tı,d.ı,$ovJı
Il" ~,,"ı. !!'h"dı r"1<iı,on,~ l"lla 11~ iı",.. r.,'IHh$IL hu!, !!",',~);""rKU m~~ ıı.u. t ".:b;:,!",J~n
Ayııııhh Iıilgi irili: T.ÖZKıuÇ Riııdşlım
Td:(O 311}4!3 14 &o
f~h. (ll J12) 41LL (41)1
97bj-h:2S0·JJre·9c46·1H'!\! k,ıeı .. iıe ıqı( cıı.1chılJt
Download

Yazı ve Ekleri - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü