DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLANI
BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT BİLGİLERİ
ASIL KAYIT
TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHLERİ
BAŞLAMA
27.01.2014
BİTİŞ
SONUÇLARIN
İLANI
29.01.2014
(Mesai
Bitime
Kadar)
BAŞLAMA
31.01.2014
YEDEK
ADAYLAR
IN İLANI
YEDEK
KAYIT TARİHLERİ
07.02.2014
1.YEDEK 10.02.2014
2.YEDEK 11.02.2014
3.YEDEK 12.02.2014
4.YEDEK 13.02.2014
5.YEDEK 14.02.2014 Saat 14’e kadar.
6. ve sonraki yedeklerin kayıt hakkı
kazanmaları halinde, kayıtları
14.02.2014 tarihi 14.00-17:00 saatleri
arasında yedek sırasına göre
alınacaktır.
BİTİŞ
03.02.2014 06.02.2014
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuruda Bulunmak Üzere Başvuru Formunu
tıklayınız.
Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuruda bulunmak için; yukarıda linki verilen Başvuru Formunun
doldurularak çıktısı alınacaktır. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf
yapıştırıldıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte adayın kendisi veya bir başkası tarafından
29.01.2014 tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitiminden sonra internet üzerinden başvuru alınmayacağı gibi belge
teslimi de alınmayacaktır.) Enstitüye teslim edilebilir. Posta veya kargo ile de başvuru kabul edilebilir, ancak,
başvuru belgelerinin eksik olması veya süresi içerisinde Enstitüye ulaşmayanların başvuruları değerlendirmeye
alınmayacak ve bundan Enstitümüz sorumlu olmayacaktır.
YERLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DOKTORA KONTENJANLARI
Anabilim Dalı
Adet
Önkoşul
Histoloji ve Embriyoloji
2
Halk Sağlığı
3
Mikrobiyoloji
1
Tıp Fakültesi Mezunu olmak
Tıp Eğitimi
8
Fizyoloji
2
Biyokimya
2
Anatomi
2
Tıbbi Biyoloji
1
Tıbbi Biyoloji
Tıp Fakültesi Mezunu olmak veya Tıbbi Biyoloji, Biyokimya,
1
Kimya yüksek lisansı yapmış olmak
Ağız-Diş-Çene Hast. ve Cer.
3
Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak
Pedodonti
2
Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak
Protetik Diş Tedavisi
3
Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak
YERLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Fizyoloji
1
1
Veteriner Fakültesi Mezunu olmak
Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, veterinerlik fakültesi,
eczacılık fakültesi, Fen Fakülteleri Biyoloji, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Kimya Bölümleri, sağlık yüksekokulu
(ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu ve sağlık eğitimi
bölümleri), beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve
rehabilitasyon bölümü mezunu olmak
1
Fizyoloji
Halk Sağlığı
2
1
Halk Sağlığı
Tıbbi Biyoloji
2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak
(Dicle Üniversitesi Akademik Personeline tahsisli)
Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, veterinerlik fakültesi,
eczacılık fakültesi, sağlık yüksekokulu (ebelik, hemşirelik,
sağlık memurluğu ve sağlık eğitimi bölümleri), beslenme ve
diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulu,
sağlık idaresi yüksek okulu mezunu olmak
Ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu ve sağlık eğitimi
bölümleri mezunu olmak
(Dicle Üniversitesi Akademik Personeline tahsisli)
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Fen Fakülteleri
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bölümleri,
Mühendislik Fakülteleri Kimya Mühendisliği Bölümü, Sağlık
Bilimleri ile ilgili dört yıllık yüksek okul veya fakültelerden
Anabilim Dalı mezunu olmak
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI
Anabilim Dalı
Kontenjan
Açıklamalar
Pedodonti
1
Doktora
Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak
Halk Sağlığı
1
Doktora
Tıp Fakültesi Mezunu olmak
Doğum ve Jinekoloji
1
Yüksek
Lisans
Veteriner Fakültesi Mezunu olmak
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI
1. Adayların, ilave şartlar belirtilmemişse, tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için bir lisans
diplomasına, Doktora programlarına başvurabilmek için Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi diplomasına
veya bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
2. ALES’in sayısal puanından en az 60 puan almış olmaları (ALES belgelerinin geçerlilik süreleri 3 yıldır).
(Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Başvuracak Tıp Fakültesi Mezunları TUS Sınavından [(Temel
Tıp Bilimleri testi–1. bölüm standart puanı x 0.7) + (Klinik Tıp Bilimleri Testi standart puanı x 0.3)] 50 puan
aldığına dair belge.),
3. Yüksek lisans programlarına başvuracakların ÜDS, KPDS veya bu sınavlara eşdeğer bir sınavdan en az 45
puan almış olmaları gerekir. ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen
yabancı dil sınavlarının birinden bu puana muadil bir puana sahip olmayanlar ile ÜDS, KPDS, YDS veya
Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birine girmemiş olan adaylar da
şartlı olarak programa kabul edilirler, ancak bu durumdaki adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek
değerlendirme yapılır. Geçerli yabancı dil puanı olmadan kayıt yapan öğrenciler tez aşaması başlangıcına kadar
geçerli yabancı dil belgesini getirmek zorundadırlar. Aksi halde tez aşamasına başlayamazlar.
4. Doktora programlarına başvuracakların ise ÜDS, KPDS, YDS’den 55 puan almış olmak veya bu sınavlara
eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan almış olmak gerekir.
5. Doktora veya Yüksek Lisans Programlarına farklı alanlardan başvuranlar için bilimsel hazırlık programı
konulabilir.
6. Yabancılar için ilgili alanda lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmak başvuru için yeterlidir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Tezli Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans veya Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet
belgesinin fotokopisi,
2. Tezli Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve
notları gösteren, 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkriptin)
fotokopisi (mezuniyet başarı ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum
tarafından onaylanmış olması gerekmektedir (100’lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK
Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır).
3. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,
4. ÜDS, KPDS veya YDS sonuç belgesinin fotokopisi,
5. 1 adet vesikalık fotoğraf
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ESASLARI
Yüksek Lisans ve Doktora programları giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.
ALES puanının
% 70’i
Mezuniyet not ortalamasının
% 20’si
Varsa Yabancı Dil Puanının
% 10’u
toplanır ve kontenjan dahilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak öğrenci kabul edilir.
DOKTORA PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ESASLARI
Yüksek Lisans ve Doktora programları giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.
ALES puanının
% 70’i
Mezuniyet not ortalamasının
% 20’si
Yabancı Dil Puanının
% 10’u
toplanır ve kontenjan dahilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak öğrenci kabul edilir.
Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde
ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı
kadar da yedek aday ilan edilir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden temin edilecek),
2. Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi(Fotokopisi kontrol
edildikten sonra aslı iade edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin
onaylanmış olması gereklidir),
3. Transkriptin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği,
4. ALES belgesinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği veya internet çıktısı,
5. ÜDS, KPDS veya YDS belgesinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği veya internet çıktısı,
6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport fotokopisi,
7. 4 adet vesikalık fotoğraf,
8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik
yönünden sakınca olmadığına dair belge,
DİĞER HUSUSLAR
1. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen
Denklik Belgesini dilekçelerine eklemeleri gerekir.
2. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir.
3. Adaylar birden fazla programa müracaat edemezler.
BAŞVURU ADRESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTTÜSÜ
CEYLAN ENSTİTÜLER BİNASI
KAMPÜS / DİYARBAKIR
04122488001 /8461-8456
Download

Sağlık bilimleri Enstitüsü İlanı ve Kontenjanları için Tıklayınız