S
T.C.
t1:.
\
KARS VALILIGI
Ii Mull Eitim MudUriugu
Sayi : 79599 159/900/3443758
Konu: 2014 Yihnda Yetitiriimek, Staj
Yaptirilmak ye Bilgilerini Artirmak
Uzere Yurt Diina Göndernilecek Memurlar Hk.
19/08/2014
KAYMAKAMLIGINA
(lice Mull Eitim Müdür1üü)
MUDURLUGUNE
2014 Ytlinda Yeti$irilmek, Staj Yaptirilmak ye Bilgilerini Artirmak Uzere Yurt
Diina Göndernilecek Memuriar Hk. 15/08/2014 tarih ye 3402453 sayili yazi(GENELGE)
2014/15 http://kars.meb.gov.tr adresinde yayim1anmitir.
Yazinin indirilerek personelliere duyuruimasirn rica ederim
Gökhan ALTUN
Vali a.
Milli Eitim Müdürü
DAGITIM
7 lice Kaymakam1iina
lice Milli Eitim Müdiiriüü
Müdür1üümiiz Birimierine
Müdürlililmilze baii turn okul kurumlara
P\
tronix lrnzal
Ash lie Aynidir
I4I2O1%J
Bu beige, 5070 sayili Elektronik tmza Kanununun 5 mci ma4desi gereince güvenii elektronik imza He imza1anmitir
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresmden 3ae3-a420-3254-8771-66cd kodu ile yapilabilir.
&
44.
* 's
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Insan Kaynakiari Genel Müdür1üü
-
Sayi : 30736300/10.06/3402453
Konu: 2014 Yilinda Yetitiri1mek, Staj
Yaptirilmak ye Bilgilerini Arttirmak
Uzere Yurt Diina Gönderilecek Memurlar Hk.
15/08/2014
GENELGE
2014/15
Ilgi : a) 27/01/2014 tarihli ye 2014/6096 sayili Bakanlar Kurulu Karari,
b) Yetitiri1mek Amaciyla Yurt Diina Gönderilecek Deviet Memurlari Hakkinda
Yönetmelik.
Ilgi (a) Bakanlar Kurulu Karan ye ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yurt
diinda yetitiri1mek ye uluslararasi kuru1u1arda staj yaptinimak üzere Bakanligimiza
kontenjan tahsis edi1mitir. Bakanlar Kurulu Karari ile tahsis edilen kontenjanlar yillik olup
2014 yilina ait kontenjanlardan yararlanmak isteyen Bakanhimiz personelinin bavuru
art1an ye dier esaslar aaida acik1anmitir.
Buna gore;
1. Bilgilerini artirmak üzere yurt diina gOnderilecek Bakan1iimiz personeline ait
kontenjan sayilari, eitim ye Orenimin konulan ye süreleri EK-l'de, lisansüstü brenim
gOrmek üzere yurt diina gOnderilecek Bakanliimiz personeline ait kontenjan sayilan, eitim
ye Orenimin konulari ye süreleri EK-2'de, uluslararasi kuru1u1arda staj yaptirilmak üzere
yurt diina gOnderilecek Bakan1iimiz personeline ait kontenjan saylsi, eitim ye Orenimin
konusu ye süresi EK-3 'te; staj yapilacak uluslararasi kuru1u1ar ise EK-4'te g6steri1mitir.
2. Bu kontenjanlardan yararlanmak isteyen Bakan1iimiz personelinin, gOrev
yaptikian hizmet siniflanni gOz önünde bulundurarak gOrev yaptikiari alan veya
belgelendirilmip eitim ca1ima1arina gOre EK- 1, EK-2 ye EK-3 'den birine ye sadece bir ülke
ya da kuru1ua bavurabi1ecektir. Adaylar sadece kendi hizmet siniflanna yönelik
kontenjanlara bavurabi1ecek1erdir. Hizmet sinifi belirtilmeyen kontenjanlara §artlari taimak
kou1uy1a turn hizmet siniflari bavurabi1ecektir.
3. Bilgilerini artirmak üzere EK-1 'de belirtilen be (5) kii1ik kontenjan, lisansüstü
Orenim gOrrnek üzere EK-2'de belirtilen iki (2) kiilik kontenjan ye staj yapmak üzere
EK-3'te belirtilen iiç (3) kiilik kontenjan için bavuru yapacak adaylarda;
a) Lisansüstü Orenim için gOnderileceklerin Ingilizce, Fransizca veya Almanca
dillerinden, Olcme, Secme ye Yerletirrne Merkezi YOnetim Kurulunca edeer1ii
kabul edilen ye uluslararasi gecerliligi bulunan bir sinavdan, Yabanci Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sinavindan en az 70 puana denk bir puana sahip olmalari,
b) Uluslararasi kurulu1ara staj için gOnderileceklerin Ingilizce veya Fransizca
dillerinden birinden Yabanci Dil Bilgisi Seviye Tespit Sinavindan en az 90 puan
Bu beige, 5070 sayili Eiektronik lmza Kanununun 5
mci maddesi gereince giivenli elektromk imza iie im2aiannutir
almalan veya Olcme, Secme ye Yer1etirme Merkezi Yönetim Kurulunca
edeer1ii kabul edilen ye uluslararasi gecer1i1ii bulunan bir sinavdan, bu puana
denk bir puana sahip olmalan,
c) EK- 1 'de yer alan kontenjaniara bavuracakiarin ise Ingiiizce dilinden Yabanci
Dii Bilgisi Seviye Tespit Sinavindan en az 60 puan aimalan veya Oicme, Secme
ye Yerietirme Merkezi Yönetim Kurulunca edeerlii kabul edilen ye
uluslararasi geceriilii bulunan bir sinavdan, bu puana denk bir puana sahip
olmalan,
d) EK-2 ye EK-3'te belirtilen kontenjanlarda bavuracak adaylarin bavurduu
konuyia ilgili yüksek örenim g6rmil§ olmalan,
e) EK- 1 'de belirtilen kontenjaniara i1ikin ise bavuruiacak alanda yüksek
örenim g6rmilp olmalan veya bu alanda cahiyor olmalari,
f) EK-1 ye EK-2'de belirtilen kontenjaniara bavuracak Bakanitimiz personelinin
adaylikiannin kaldinlmip olmasi partiyla adaylik dâhii en az 3 yil; EK-3'te
belirtilen kontenjaniara bavuracakiann ise adaylik dâhii en az 4 yii çaiimi
olmalari,
g) Son üç yti içinde kademe ileriemesinin durdurulmasi cezasi almami§ oimaiari,
h) Askerlikie ilgilerinin bulunmamasi,
i) Lisansüstü örenim görmek ye staj yapmak üzere yurt diina gönderiiecek
personelin 40 yami; bilgilerini artirmak üzere ulusiararasi kurululara
gönderiiecek personelin ise 50 yaini tamamiamami olmalan,
i) Daha once yurt icinde ayni konuda veya yurt diinda ayni düzeyde eitim veya
örenim gOrmemi olmalan,
j) Hastaiik sebebiyie eitim ye Orenimini gercekietiremeyecei genei hükiimIer
cercevesinde hastalik raporuyla tespit ediienler haric, iigi (b) Yönetmelik
hükümlerine gOre daha once yurt diindan geri cariimami olmalari,
artiari aranacaktir.
4. Lisansüstü Orenim gOrmek, bilgilerini artirmak ye staj yapmak üzere gönderiiecek
personeie ilikin EK- 1, EK-2 ye EK-3 'te belirtilen kontenjanlara iiikin aday belirleme
ilemleri ilgi (b) YOnetmeliin 7 nci maddesinin birinci fikrasi hükmüne gOre "seçme sureti"
iie yapilacaktir.
5. Adayiar, örenim belgesi ile varsa yüksek lisans ye doktora beige ieri Orneini,
hizmet cetvelini, nüfus cüzdani Omeini, aidii kurs belgelenni, yabanci dii belgesini,
askeriik beigesini, salik raporu iie Türkçe ye belgeiendirdikleri yabanci dude hazirlanmi
Ozgecmilerini EK-6'da yer alan diiekce Ornei ile birlikte 22 Austos 2014 Cuma gUnü
mesai saati bitimine kadar merkezde ba1i buiundukian Bakanhk birimlerine, tarada ii milli
eitim müdürlükierine §ahsen tesiim edecekierdir.
6. Bakanhk binmlerilii milli eitim müdüriükien, adaylann bavuru evrakianni
inceledikten soura partlari uygun olan adayiann bavuruianni, MEBBIS kayitlanndan alacai
Will ye cezalanna iiikin dOkümü de ekieyerek 29 Austos 2014 Cuma günü mesai saati
bitimine kadar Insan Kaynakian Genei MüdüriUüne u1atiracakiardir.
7. Komisyon tarafindan secme suretiyle yapiian deeriendirme sonucunda, Bakaniar
Kuruiu Karannda belirtiien kontenjaniar icin bavurusu uygun gOrülen adayiann iistesi 3
Eyiüi 2014 tarihinde açikianacaktir.
8. Bavuruiar, 9-10 Eylüi 2014 tarihieri arasinda sinav komisyonunca
Bu beige, 5070 sayili Elektronilc imza Kanununun 5
Ataturk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
mci maddesi gereince giivenli elektronik imza lie imza1anmitir
Ayrintili bilgi 1cm: E. ARVAS V.H.K.1
deer1endirmeye alinacak ye sonuclar Bakanliin http://www.meb.gov.tr/ web sitesinden ye
Insan Kaynakian Gene! Müdür1üünün http://ikgm.meb.gov.tr/ internet sayfasindan
duyurulacaktir.
9. Lisansüstü ögrenim görmek, bi!gilerini artinnak ye staj yapmak üzere yurt diina
gönderileceklere i1ikin EK-1, EK-2 ye EK-4'te belirtilen kurumlarin tespiti amaciyla Avrupa
Bir1ii ye Dip Iliki1er Gene! Mudur!ugünce Dii!eri Bakanlii ye i!gili dier kurumlar
nezdinde gerek!i ilem1er yürütillecektir.
10. Yurt diina gitmeye hak kazananlar!a i!gi!i Makarn Onayi Insan Kaynakiari Gene!
Müdür1üünce alinarak gerei için Avrupa Bir!ii ye Dip I1iki1er Genel Müdiir1üüne ye
ilgi!i dier birimlere gönderilecektir.
11. Aranan partlari taimadik!an sonradan an!ailan aday!ar, bavuru!an gecersiz
sayilarak yurt dirna gönderilmeyecektir.
12. Ilgi (b) Yönetme!ik gerei, yurt dirna gitmeye hak kazananlardan bu hakki
kazansalar dahi yurt dii eitim veya staj kabul be!gesi sa1anamayan adaylar yurt diina
gönderi!meyecek ye herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. Aday!ar tarafindan temin
edi!ecek u!uslararasi kabul belge!eri deer!endirmeye ahnabi!ecektir.
13. Lisansüstü örenim gormek, bilgi!erini artirmak ye staj yapmak Uzere yurt diina
gönderilecek persone!den Maliye Bakanhi tarafindan hazirlaymmip örneklerine uygun
yüklenme senedi He muteber imzali müteselsil kefalet senedi a!inacaktir. Bu belgeleri
tamamlamayan!ar yurt diina gönderi!meyecektir.
14. Yurt dii eitimini tamam!ayanlar, göreve ba!ama1arini muteakip görduu yurt
dii eitiminin konusu He ilgi!i a!anda en az eitim süresi kadar ça1itirilacak!ardir.
15. Yurt diina gönderilen Bakan!iimiz personeli, yurt diinda kaldikian siirenin iki
kati kadar kurumlarina mecburi hizmet görmekle yükümlü olacakiardir. Bu sebep!e bavuran
adayin halen yÜrÜttÜü görevle bavurduu yetitirme programi arasinda paralellik olmasi
veya alinan egitim programinin dönüte görev alaninda kul!arnlabilir olmasi
deer1endiri1ecektir.
16. Yurt diina gonderilen!er ilgi (b) Y6netme1iin 23 üncü maddesinde belirtilen
davranilarda bulunmalari halinde, geri cari1arak hakiarinda yasal i!em yapilacaktir.
Bu cercevede, yeti$irilmek, bi!gilerini arttirmak ye staj yaptinimak üzere
Bakan1iimiz personelinin yurt diina gönderilmesine i!ikin duyuru ye dier çahma1arin,
personelinin maduriyetine yol acmayacak pekilde titizlikle yürütü!mesi hususunda,
Bi!gilerinizi ye gereini rica ederim.
Yusuf TEKIN
Bakan a.
Müstear
EKLER:
EK-1 Bilgilerini Artirma Amaçh Gidi!ere Ilikin Kontenjan Bilgileri
EK-2 Lisansüstü Orenim Kontenjan Bilgileri
EK-3 Staj Kontenjan Bilgileri
EK-4 Staj Yapmak Amaciyla Gönderilebilecek U!uslararasi Kurulu1ann Listesi
Bu beige, 5070 sayili Eiektronik Inrza Kanununun 5
Ataturk BIv. 06648 Kizilav/ANKARA
mci maddesi gereince guvenii elektronik imza He imzaianmitir
Avrintih biki icin: E. ARVAS V.1-IKi
EK-5 Ozgecmi Formu (Turkce-Ingilizce)
EK-6 Di!ekce Ornei
DAGITIM:
A, B Plani
Bu beige, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5 mci maddesi gereince guvenhi elektronik iniza He inizalanmitir
EKLER
EK-1
2014 YILINDA BILGILERIN! ARTIRMAK AMACIYLA
YURTDISINA GONDERILECEK DEVLET MEMURLARI !CiN
KURUMLARA TAHS1S EDILENKONTENJANLARA 1L1SKIN(I) SAYILI CETVEL
Kurumu
Sayisi
Sinifi
I
G!H
I
Mull Egitim
Bakanligi
3
Egitim ye Ogrenimin Konusu
Süresi
Gidecegi Ulke
Ogretmenlik Uygulamalannda
MentörlUk Sistemi
0-3 AY
ABD
G1H
Hizmetiçi Egitiminde Akreditasyon ye
Kalite Güvence Sistemi
0-3AY
FINLAND1YA
TH
Egitim Yapilan Tasarimi ye Yatinmi,
Elektronik, Kamu Ozel Ortakligi
0-6 AY
INGILTERE,
F1NLAND1YA,
ALMANYA,
AVUSTURYA
EK-2
2014 YILINDA LISANSUSTU OREN!M AMACIYLA
YURTDISINA GONDERiLECEK DEVLET MEMURLARI iciN
KURUMLARA TAHS!S ED!LENKONTENJANLARA !L!SK!N(I) SAYILI CETVEL
Kurumu
Mull Egitim
Bakanligi
Sayisi
2
Sinifi
---
Egitim ye Ogrenimin Konusu
Egitim Yönetimi ye Denetimi,
ogretum Programlari, Egitim
Bilimleri
Süresi
Gidecegi Ulke
0-24 AY
AB ULKELER!,
ABD,
SINGAPUR
EK-3
2014 YILINDA STAJ YAPMAK AMACIYLA
ULUSLARARASI KURULUSLARA GONDERILECEK DEVLET MEMURLARI içiN
KURUMLARA TAHS!S ED!LEN KONTENJANLARA iL!SKIN(II) SAYILI CETVEL
Kurumu
Mull Egitim
Bakanligi
Sayis.
Smifi
Egitim ye Ogrenimin Konusu
Süresi
---
Uluslararasi Kuru1u1arda Staj
0-24 AY
EKLER
EK-4
2014 YILINDADEVLET MEMURLAR1NIN STAJ YAPMAKAMACIYLA
GONDERILEBiLECEKLERIULUSLARARASI KURULUSLARA IL1SKIN(II1) SAYILI CETVEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Birle§mi§ Milletler (UN)
Birlqmi§ Milletler Egitim, Bilgi ye Kültür Orgutu (UNESCO)
Birlemi Milletler Uyutumcu ye Sur, Ofisi (UNODC)
Birlemi Milletler Sinai Kalkinma Tekilati (UNIDO)
Birlemi Milletler cevre Programi (UNEP)
Birlemi Milletler Gida ye Tarim Orgutu (FAO)
Bolgelerarasi Suç ye Adalet Aratirma1ari Enstitüsü (UNICRI)
BirIemi Milletler Insan Yerleimleri Orgutu (HABITAT)
Dunya Bankasi (WB)
Dunya Ticaret Orgutu (WTO)
DUnya Fikri Mulkiyet OrgutU (WIPO)
DUnya Gida Programi (WFP)
DUnya Saglik OrgUtu (WHO)
DUnya GumrUk OrgutU (WCO)
Ekonomik Ibirligi ye Kalkrnma OrgUtu (OECD)
Islam Konferansi Orgutu (HT)
Uluslararasi Para Fonu(IMF)
Finansal Istikrar Kurulu (FSB)
Uluslararasi caIima Orgutu (ILO)
Uluslararasi Sosyal Güvenlik Birligi (ISSA)
Uluslararasi Mobil Uydu Orgutu (IMSO)
Uluslararasi Sivil Havacilik Orgutu (ICAO)
Uluslararasi Atom Enerjisi Ajansi (IAEA)
Uluslararasi Tarimsal Kalkinma Fonu (IFAD)
Uluslararasi Denizcilik OrgutU (IMO)
Uluslararasi Ozel Hukuk Uyumlatirma Orgutu (UNIDROIT)
Lahey Uluslararasi Ozel Hukuk Konferansi (HCCH)
Uluslararasi KültUrel Varliklari Koruma Aratirma Merkezi (ICCROM)
Uluslararasi Stratejik Aratirmalar Merkezi (IISS)
Kuzey Atlantik Ittifaki (NATO)
Avrupa Güvenlik ye Ibirtigi Tekilati (OSCE)
Asya Kalkinma Bankasi (ADB)
Avrupa Konseyi Kalkinma Bankasi (CEB)
Ekonomik Ibirligi Tekilati Ticaret ye Kalkmma Bankasi (ECO-TDB)
Islam Kalkinma Bankasi (1DB)
Karadeniz Ticaret ye Kalkinma Bankasi (BSTDB)
Avrupa !mar ye Kalkmma Bankasi (EBRD)
Avrupa Hava SeyrUsefer Guvenligi OrgUtU (EUROCONTROL)
Guneydogu Avrupa Siniraan Suclarla Mucadele Merkezi (SECI)
Avrupa Birligi Komisyonu
Avrupa Ekonomik Komisyonu
Avrupa Konseyi Sekretaryasi
Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi
Birlqmi4 Milletler Kalkmma Programi (UNDP)
Birlemi Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS)
Avrupa Yatirim Bankasi (EIB)
Al
A,,...,.. V.+......,
It?I\
EKLER
49. Uluslar arasi Eneiji Ajansi (EIA)
Additional-5
Cv
_j
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
L.
Surname
Name
Date of Birth
Contact Adress
Phone number
E-Mail
University / Department
Master/Doctorate
Major
Previous Experiences
Foreign Language
The Subject of Education that is Applied for
a) The Trainings and if Avaible Documents Related to the Subject
b) The Previous Experiences Related to the Subject
C)
The Studies and Researches Related to the Subject
d) The Follow up Publications Related to the Subject
e) The Reasons and Aims of Studying at Abroad
NOT: It is required for the candidates to submit the documents related to their education, department and the
previous trainings.
EK-6
D!LEKcE ORNEO1
tarihli ye ... sayili Genelge ile duyurusu yapilan ye yetitiri1mek ye staj yaptinimak
uzere yurtdiina gonderilecek kontenjanlardan;
(Ek-1 de yer alan "bilgilerini arttirma" amacli kontenjan için ... Ulkesine
konusunda
ogrenim gormek Uzere)
(Ek-2'de yer alan "lisansUstU ogrenim" amacli kontenjan için ... Ulkesine ... konusunda
ogrenim gormek Uzere)
(Ek-3'de yer alan kontenjan için
konuda
kuruluuna "staj" yapmak Uzere)...
(NOT: Bu alanlardan sadece birine, tek bir konuda ye tek bir ülke için
bavuru1abi1ir.)
bavurmak istiyorum. Bavuru He ilgili gerekli belgeler iliikte sunulmutur.
Geregini arz ederim.
Adres:
him
(!mza, Tarih)
Tel:
E-Posta:
Ekler:
1) Ogrenim Belgeleri Ornegi (Lisans, Lisansüstü)
2) Hizmet Cetveli
3) NUfus CUzdani Ornegi
4) Kurs Belgeleri
5) Yabanci Dii Belgesi
6) Askerlik Belgesi
7) Saglik Raporu
8) Ozgecmi (Turkce Ve Yabanci Dilde)
9) OdUi Ve Ceza Durumunu GOsterir Belge
10)Bavurulan Alanla Ilgili ve/veya Adayin Nitelikierini GOsterir Diger Belge ye
Bilgiler
Download

2014 Yihnda Yetitiriimek, Staj Yaptirilmak ye