00
870, TL
’ye (*) varan
son bahar
* Bu fiyat 200x200 ebatlarında Platinum Exclusive Pocket 2000 yatak baz alınarak verilmifltir.
Bir yatakta olmasını istedi¤iniz ve
olması gereken her fley,
‹dafl yataklarında zaten var.
Yapaca¤ınız tek fley, ‹dafl yataklarından
sizin için do¤ru olanı seçmek...
mira-coil yay
konstrüksiyon
visco
cosiflex yay
konstrüksiyon
latex
double
bonnell yay
konstrüksiyon
bonnell yay
konstrüksiyon
mini pocket
pocket yay
konstrüksiyon
çemberli
deve yünü
ipek
kaflmir
horsehair
coco
8
özel idafl
süngeri
profilli sünger
mesh
8 motorlu
masajl›
coolmax
climarelle
Quallofil Extralife
fresh elyaf
beyaz
pamuklu keçe
termo keçe
polyester keçe
termo kıvırcık
elyaf
silikonlu elyaf
antibakteriyel
fermuarl›
yedi bölgeli
befl bölgeli
üç bölgeli
yazl›k
k›fll›k
pamuklu
yünlü
42
20
double jersey
jakarl› kumafl
pedli
ç›kar›labilir
pedli
tersyüz
edilebilir
tek tarafl›
kullan›m
istedi¤iniz
yükseklikte
Exclusive
Kario Hareketli Yatak Seti
ebat
160x200*
bej
perakende
fiyat›
6 taksit
6.640,00
kahve
1.106,67
mavi
world’e özel
9 taksit
737,78
siyah
Kario Hareketli Yatak Seti
5 Bölgeli pocket Yay sistemine sahip yatak, baflucu ve ayakucu hareketli
motorlu baza ile fl›k bir konfor sa¤lar. 5 cm. visko süngerli topmattress
ile yata¤›n›z›n ömrü uzar. Tak›mla uyumlu bafll›k, seti tamamlar.
Ergonomik Deluxe Hareketli Yatak
Yatak k›sm›nda kullan›lan pocket yay sistemi sayesinde, vücut
a¤›rl›¤›n› dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey
sa¤lar. Elektrikli motoru ve kumandas› ile baflucu ve ayakucu
ayr› ayr› hareket edebilir, yatak keyfine düflkünlere maksimum
rahatl›k sunar.
Deluxe Hareketli Yatak
ebat
90X200*
beyaz
özel yatak
kumafl›
perakende
fiyat›
6 taksit
2.360,00
393,33
bej
world’e özel
9 taksit
262,22
gri
özel döflemelik özel döflemelik
kumafl
kumafl
Countess set
ebat
çap:230 h:25 yuvarlak yatak*
çap:230 h:30 yuvarlak baza*
çap:230 h:20 yuvarlak baza*
h:100 bafll›k*
perakende
fiyat›
6 taksit
world’e özel
9 taksit
3.360,00
2.630,00
2.100,00
600,00
560,00
438,33
350,00
100,00
373,33
292,22
233,33
66,67
(*) Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.
3
Bir yatakta olmas›n› istedi¤iniz ve olmas› gereken her fley, ‹dafl
yataklar›nda zaten var. Yapaca¤›n›z tek fley, ‹dafl yataklar›ndan sizin
için do¤ru olan› seçmek...
Platinum Exclusive
Pocket 2000 (7 Zonlu)
ebat
150x200
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
4.240,00
4.410,00
4.920,00
5.430,00
680,00
710,00
790,00
870,00
mini pocket
3.560,00
3.700,00
4.130,00
4.560,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
593,33
616,67
688,33
760,00
395,56
411,11
458,89
506,67
deve yünü
kaflmir
ipek
yedi bölgeli
termo kıvırcık
elyaf
visco
latex
özel idafl
süngeri
double
jersey
antibakteriyel
+/- 1 cm
42
k›fll›k
yazl›k
tersyüz
edilebilir
yükseklik
Platinum Mira Pedli
ebat
150x200
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
3.900,00
4.070,00
4.580,00
5.260,00
630,00
660,00
740,00
850,00
mira-coil yay konstrüksiyon
3.270,00
3.410,00
3.840,00
4.410,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
545,00
568,33
640,00
735,00
363,33
378,89
426,67
490,00
deve yünü
kaflmir
ipek
visco
pedli
double
jersey
özel idafl
süngeri
çemberli
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
+/- 1 cm
36
yazl›k
k›fll›k
polyester keçe
tersyüz
edilebilir
beyaz
pamuklu keçe
yükseklik
Platinum Exclusive Bonnell
ebat
150x200
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
3.750,00
3.980,00
4.430,00
5.000,00
600,00
640,00
710,00
800,00
visco
3.150,00
3.340,00
3.720,00
4.200,00
ç›kar›labilir
pedli
6
taksit
world’e özel
9 taksit
525,00
556,67
620,00
700,00
350,00
371,11
413,33
466,67
özel idafl
süngeri
çemberli
k›fll›k
+/- 1 cm
42
double bonnell yay
konstrüksiyon
Bonnel Platinum Exclusive
antibakteriyel
beyaz
pamuklu keçe
yazl›k
tek tarafl›
kullan›m
yükseklik
Exclusive Series yataklar›n›n ilki olan PLATINUM, ekstra konfor sa¤layan özel dolguya sahiptir. Double yay sistemi ile üretilen ve çift tarafl›
kullan›m özelle¤i bulunan özel yata¤›n›z, vücudunuza göre flekil alma özelli¤ine sahip visko elastik sünger ile zenginlefltirilmifltir. Yata¤›n›z›n
bu özelli¤i sayesinde, yatak yüzeyinin vücudunuzun her bir noktas›na karfl› vermifl oldu¤u direnci azalt›larak, rahat bir uyku uyuman›za yard›mc›
olur. Ayr›ca Silver antibakteriyel yap›ya sahip örme kumafl› ile hijyenik bir uyku ortam›nda uyuman›z› sa¤larken, ayn› zamanda hava geçirgenli¤i
sayesinde vücut ›s›n›z› da dengeler. Yata¤›n›z›n, pamuklu dokuya sahip üst pedi yazl›k kullan›ma, yünlü dolguya sahip alt yüzeyi k›fll›k kullan›ma
uygundur.
Miracal Mira
ebat
deve yünü
ipek
özel idafl
süngeri
çemberli
double
jersey
tersyüz
edilebilir
80x180
80x200
90x190
90x200
100x190
100x200
140x190
140x200
150x190
150x200
160x190
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.470,00
1.520,00
1.690,00
1.720,00
720,0
1.820,00
890,
1.890,00
2.430,00
80
2.480,00
2.600,00
630,0
2.630,00
2.750,00
2.790,00
3.090,00
3.380,00
240,00
250,00
280,00
280,00
300,00
310,00
390,00
400,00
420,00
430,00
440,00
450,00
500,00
550,00
+/- 1 cm
30
mira-coil yay konstrüksiyon
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
beyaz
pamuklu keçe
yazl›k
k›fll›k
yükseklik
World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.
4
1.230,00
1.270,00
1.410,00
1.440,00
1.520,00
1.580,00
2.040,00
2.080,00
2.180,00
2.200,00
2.310,00
2.340,00
2.590,00
2.830,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
205,00
211,67
235,00
240,00
253,33
263,33
340,00
346,67
363,33
366,67
385,00
390,00
431,67
471,67
136,67
141,11
156,67
160,00
168,89
175,56
226,67
231,11
242,22
244,44
256,67
260,00
287,78
314,44
Bambaflka bir uyku konsepti. Ruh, zihin ve beden birlikteli¤inizin en huzurlu anlar›n›n
uykunuza tafl›nm›fl hali, SPA Colection...
visco deluxe
ebat
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
6
taksit
world’e özel
9 taksit
175,00
198,33
266,67
285,00
305,00
340,00
373,33
116,67
132,22
177,78
190,00
203,33
226,67
248,89
6
taksit
world’e özel
9 taksit
148,33
161,67
221,67
240,00
256,67
285,00
311,67
98,89
107,78
147,78
160,00
171,11
190,00
207,78
özel idafl
süngeri
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
+/- 1 cm
90x190
100x200
140x190
150x200
160x200
180x200
200x200
1.260,00
1.420,00
1.910,00
2.040,00
40
2.180,00
2.430,00
2.670,00
210,00
230,00
310,00
330,00
350,00
390,00
430,00
1.050,00
1.190,00
1.600,00
1.710,00
1.830,00
2.040,00
2.240,00
22
visco
double jersey
fermuarl›
yükseklik
özel idafl
süngeri
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
visco lux
ebat
90x190
100x200
140x190
150x200
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.060,00
1.160,00
1.590,00
1.720,00
20
1.840,00
2.040,00
.040,00
2.230,00
170,00
190,00
260,00
280,00
300,00
330,00
360,00
890,00
970,00
1.330,00
1.440,00
1.540,00
1.710,00
1.870,00
Vücut a¤ırlı¤ınızı dengeli olarak absorbe eder, bel ve sırt
a¤rılarını önlemeye yardımcı olur. Uyku esnasında istem
dıflı hareketleri azaltır.
+/- 1 cm
22
visco
double jersey
fermuarl›
yükseklik
Medi Latex Masajl›
ebat
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
6
taksit
world’e özel
9 taksit
90x200 2.260,00 370,00 1.890,00 315,00 210,00
8
8 motorlu
masajl›
özel idafl
süngeri
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
+/- 1 cm
20
fermuarl›
latex
double jersey
yükseklik
Medi Latex masajl› yata¤›n›zda bulunan 8 masaj moturu, özel ‹dafl süngeri içerisine
yerlefltirilerek, Latex dolgu malzemesi ile zenginlefltirilmifltir. , ‹stedi¤iniz bölgeye
göre programlanabilen veya genel ihtiyaclara göre haz›r ayarlar› bulunan kumandas›
ile yayd›¤› titreflimler ve ergonomik yapısı sayesinde rahatlamanıza, günün
yorgunlu¤unu atmanıza yardımcı olur.
Coco Latex
Horsehair Latex
ebat
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
6
taksit
world’e özel
9 taksit
90x200 2.580,00 420,00 2.160,00 360,00 240,00
horsehair
özel idafl
süngeri
termo kıvırcık
elyaf
ebat
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
fermuarl›
double jersey
world’e özel
9 taksit
90x200 2.360,00 380,00 1.980,00 330,00 220,00
Horsehair yata¤ınız kıflın sıcak,
yazın serin tutan yapısı ile gece
boyu konfor sunar. Horsehair
20 katmanı ile vücudunuzda nem
birikmesini önler uyku için ideal
ortamı sa¤lar.
coco
antibakteriyel
özel idafl
süngeri
termo kıvırcık
elyaf
Coco latex açık hücre yapısıyla
yata¤ınızın nefes almasını sa¤lar,
yüksek dirence sahip yapısıyla
20 uzun yıllar ergonomisini korur.
antibakteriyel
+/- 1 cm
+/- 1 cm
latex
6
taksit
fermuarl›
latex
yükseklik
double jersey
yükseklik
Terapatik Visco
Topmattress
ebat
90X200
140X190
150X200
160X200
180X200
perakende
fiyat›
460,00
710,00
740,00
780,00
900,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
76,67 51,11
118,33 78,89
123,33 82,22
130,00 86,67
150,00 100,00
+/- 1 cm
6
antibakteriyel
double jersey
fermuarl›
yükseklik
visco
Terapatik Latex
Topmattress
ebat
Terapatik Topmattress yatak pedi, konfor ve kaliteyi hissedebilmeniz
için tasarlanmıfltır. Yıkanabilir kapitonesi ile yıllarca hijyenik bir
uyku sunar.
90X200
140X190
150X200
160X200
200X200
perakende
fiyat›
430,00
650,00
680,00
720,00
840,00
6
taksit
71,67
108,33
113,33
120,00
140,00
world’e özel
9 taksit
47,78
72,22
75,56
80,00
93,33
+/- 1 cm
6
antibakteriyel
double jersey
fermuarl›
yükseklik
latex
5
Uyku s›ras›nda vücut ›s›n›z› aktif bir flekilde dengeleyen Clima Collection ile her mevsim ayn›
s›cakl›kta uyuyun...
Climamira Visco
ebat
mira-coil yay konstrüksiyon
çemberli
visco
özel idafl
süngeri
polyester
keçe
double
jersey
+/- 1 cm
25
climarelle
Quallofil Extralife
fresh elyaf
coolmax
termo kıvırcık
elyaf
beyaz
pamuklu keçe
tek tarafl›
kullan›m
antibakteriyel
yükseklik
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
140x200
150x200
160x200
180x200
visco
Dengeli uyku s›cakl›¤› ile vücut a¤›rl›¤›na göre
flekil alan ergonomik yüzey ve ultra ortopedik
yap›s›, ideal uyku için bir arada bulunur.
mesh
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
double
jersey
+/- 1 cm
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
140x200
150x200
160x200
180x200
Quallofil Extralife
fresh elyaf
coolmax
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
tek tarafl›
kullan›m
yükseklik
cosiflex yay konstrüksiyon
visco
çemberli
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
double
jersey
191,67
196,67
210,00
250,00
275,00
285,00
303,33
320,00
361,67
127,78
131,11
140,00
166,67
183,33
190,00
202,22
213,33
241,11
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
6
taksit
world’e özel
9 taksit
1.270,00
1.300,00
1.410,00
1.690,00
690,
1.840,00
1.900,00
900,
2.010,00
2.120,00
2.390,00
210,00
210,00
230,00
280,00
300,00
310,00
330,00
340,00
390,00
1.060,00
1.090,00
1.180,00
1.410,00
1.540,00
1.590,00
1.680,00
1.780,00
2.000,00
176,67
181,67
196,67
235,00
256,67
265,00
280,00
296,67
333,33
117,78
121,11
131,11
156,67
171,11
176,67
186,67
197,78
222,22
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
140x200
150x200
160x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
6
taksit
world’e özel
9 taksit
1.200,00
1.250,00
1.350,00
1.620,00
20
1.760,00
780,0
1.780,00
1.900,00
2.010,00
200,00
200,00
220,00
260,00
290,00
290,00
310,00
330,00
1.000,00
1.050,00
1.130,00
1.360,00
1.470,00
1.490,00
1.590,00
1.680,00
166,67
175,00
188,33
226,67
245,00
248,33
265,00
280,00
111,11
116,67
125,56
151,11
163,33
165,56
176,67
186,67
6
taksit
world’e özel
9 taksit
166,67
170,00
183,33
221,67
238,33
243,33
258,33
273,33
111,11
113,33
122,22
147,78
158,89
162,22
172,22
182,22
6
taksit
world’e özel
9 taksit
170,00
175,00
190,00
228,33
248,33
256,67
270,00
286,67
323,33
113,33
116,67
126,67
152,22
165,56
171,11
180,00
191,11
215,56
6
taksit
world’e özel
9 taksit
188,33
191,67
210,00
250,00
268,33
278,33
296,67
313,33
350,00
125,56
127,78
140,00
166,67
178,89
185,56
197,78
208,89
233,33
+/- 1 cm
23
climarelle
Quallofil Extralife
fresh elyaf
polyester
keçe
coolmax
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
tek tarafl›
kullan›m
yükseklik
cosiflex yay konstrüksiyon
Climaflex Latex
latex
çemberli
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
double
jersey
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
140x200
150x200
160x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.200,00
1.220,00
1.320,00
90
1.590,00
1.710,00
740,0
1.740,00
1.850,00
1.960,00
200,00
200,00
220,00
260,00
280,00
280,00
300,00
320,00
1.000,00
1.020,00
1.100,00
1.330,00
1.430,00
1.460,00
1.550,00
1.640,00
+/- 1 cm
23
climarelle
Quallofil Extralife
fresh elyaf
polyester
keçe
coolmax
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
tek tarafl›
kullan›m
yükseklik
Climapocket Latex
ebat
pocket yay konstrüksiyon
Climarelle teknolojisi ile yatak
içerisindeki s›cakl›¤› dengeler. Bakteri oluflumuna
izin vermeyen latex dolgu malzemesi, ultra
ortopedik yap›s› ile rahat bir uyku ortam› sunar.
climarelle
latex
mesh
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
double
jersey
+/- 1 cm
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
140x200
150x200
160x200
180x200
coolmax
termo kıvırcık
elyaf
antibakteriyel
tek tarafl›
kullan›m
200,00
210,00
220,00
270,00
290,00
300,00
320,00
330,00
370,00
1.020,00
1.050,00
1.140,00
1.370,00
1.490,00
1.540,00
1.620,00
1.720,00
1.940,00
Climamira Latex
çemberli
latex
özel idafl
süngeri
polyester
keçe
double
jersey
+/- 1 cm
25
Quallofil Extralife
fresh elyaf
1.220,00
1.260,00
1.360,00
1.640,00
640,
1.780,00
1.840,00
840,
1.940,00
2.050,00
2.310,00
yükseklik
mira-coil yay konstrüksiyon
climarelle
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
23
Quallofil Extralife
fresh elyaf
ebat
6
1.150,00
1.180,00
1.260,00
1.500,00
1.650,00
1.710,00
1.820,00
1.920,00
2.170,00
Climaflex Visco
ebat
Uyku s›ras›nda üflümeyi ve terlemeyi önler;
bakteri oluflumuna izin vermeyen latex
dolgu malzemesiyle hijyenik bir uyku sunar.
230,00
230,00
240,00
290,00
320,00
330,00
350,00
370,00
420,00
world’e özel
9 taksit
25
climarelle
ebat
Yumuflak yüzeyde uyumak isteyenler
için, yatakta dengeli uyku s›cakl›¤› ile
ergonomiyi birlefltirir.
1.380,00
1.410,00
1.500,00
1.790,00
790,
1.970,00
2.040,00
040,
2.170,00
2.290,00
2.590,00
6
taksit
Climapocket Visco
ebat
pocket yay konstrüksiyon
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
coolmax
termo kıvırcık
elyaf
beyaz
pamuklu keçe
tek tarafl›
kullan›m
antibakteriyel
yükseklik
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
140x200
150x200
160x200
180x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.350,00
1.380,00
1.500,00
790,
1.790,00
1.920,00
990,
1.990,00
2.120,00
2.240,00
2.500,00
220,00
230,00
240,00
290,00
310,00
320,00
340,00
360,00
400,00
1.130,00
1.150,00
1.260,00
1.500,00
1.610,00
1.670,00
1.780,00
1.880,00
2.100,00
Y›kanabilir k›l›f› ve fermuarl› yap›s›yla Mattist Collection, ileri dolgu teknolojisi
ile uykunuza sa¤l›k katar, uyan›fl›n›za da mutluluk...
Boston Mediform
ebat
90x190
90x200
100x200
120x200
140x190
150x200
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.420,00
1.490,00
1.580,00
1.820,00
820,
2.060,00
2.260,00
260,
2.370,00
2.740,00
2.900,00
230,00
240,00
260,00
300,00
330,00
370,00
380,00
440,00
470,00
1.190,00
1.250,00
1.320,00
1.520,00
1.730,00
1.890,00
1.990,00
2.300,00
2.430,00
visco
Uyurken kan dolafl›m›n› rahatlatan ve omurgay› destekleyen,
ergonomik bir yüzeye sahiptir. Y›kanabilir k›l›f› sayesinde hijyeniktir.
özel idafl
süngeri
6
taksit
world’e özel
9 taksit
198,33
208,33
220,00
253,33
288,33
315,00
331,67
383,33
405,00
132,22
138,89
146,67
168,89
192,22
210,00
221,11
255,56
270,00
çemberli
beyaz
pamuklu keçe
double
jersey
+/- 1 cm
25
mira-coil yay
konstrüksiyon
antibakteriyel
fermuarl›
termo kıvırcık
elyaf
yükseklik
Boston Latex
ebat
90x190
90x200
100x200
120x200
140x190
150x200
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.390,00
1.460,00
1.550,00
1.760,00
760,
1.970,00
2.170,00
70,
2.280,00
2.660,00
2.800,00
230,00
240,00
250,00
290,00
320,00
350,00
370,00
430,00
450,00
1.160,00
1.220,00
1.300,00
1.470,00
1.650,00
1.820,00
1.910,00
2.230,00
2.350,00
latex
özel idafl
süngeri
6
taksit
world’e özel
9 taksit
193,33
203,33
216,67
245,00
275,00
303,33
318,33
371,67
391,67
128,89
135,56
144,44
163,33
183,33
202,22
212,22
247,78
261,11
çemberli
beyaz
pamuklu keçe
double
jersey
+/- 1 cm
25
Latex sünger sayesinde alerjik bünyeler için idealdir. Y›kanabilir
k›l›flar› daha sa¤l›kl› bir uyku sunar.
mira-coil yay
konstrüksiyon
antibakteriyel
fermuarl›
termo kıvırcık
elyaf
yükseklik
Genova Mediform
ebat
90x190
90x200
100x200
140x190
140x200
150x200
160x200
180x200
perakende sonbahar Kampanya
Fiyat›
fiyat›
indirimi
1.360,00
1.380,00
1.490,00
1.960,00
60
1.990,00
2.100,00
100,0
2.250,00
2.520,00
220,00
230,00
240,00
320,00
320,00
340,00
360,00
410,00
mesh
1.140,00
1.150,00
1.250,00
1.640,00
1.670,00
1.760,00
1.890,00
2.110,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
190,00
191,67
208,33
273,33
278,33
293,33
315,00
351,67
126,67
127,78
138,89
182,22
185,56
195,56
210,00
234,44
özel idafl
süngeri
visco
beyaz
pamuklu keçe
befl bölgeli
+/- 1 cm
25
Ekstra yumuflakl›k isteyenler için ideal yüzeyi sunar. Rahat ve
ergonomiktir. Y›kanabilir k›l›f› sayesinde hijyeniktir.
double
jersey
pocket yay
konstrüksiyon
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
fermuarl›
yükseklik
Genova Latex
ebat
90x190
90x200
100x200
140x190
140x200
150x200
160x200
180x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.290,00
1.310,00
1.410,00
50,
1.850,00
1.890,00
970,0
1.970,00
2.150,00
2.440,00
210,00
210,00
230,00
300,00
310,00
320,00
350,00
400,00
mesh
1.080,00
1.100,00
1.180,00
1.550,00
1.580,00
1.650,00
1.800,00
2.040,00
latex
6
taksit
world’e özel
9 taksit
180,00
183,33
196,67
258,33
263,33
275,00
300,00
340,00
120,00
122,22
131,11
172,22
175,56
183,33
200,00
226,67
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
befl bölgeli
+/- 1 cm
25
pocket yay
konstrüksiyon
double
jersey
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
fermuarl›
yükseklik
7
Uykunuz sa¤l›¤›n›z kadar, sa¤l›¤›n›z da uykunuz kadar de¤erliyse çift tarafl›
hava kapsüllü tam ortopedik Gold Collection, sizin için en ideal seçim...
çemberli
silikonlu elyaf
özel idafl
süngeri
Millennium
ebat
90x190
90x200
100x190
100x200
140x190
140x200
150x190
150x200
160x190
160x200
180x200
200x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
1.080,00
1.110,00
1.220,00
1.240,00
240,0
1.580,00
1.610,00
10
1.690,00
1.710,00
1.800,00
1.830,00
.830,00
2.170,00
2.400,00
110,00
120,00
130,00
130,00
160,00
170,00
170,00
180,00
180,00
190,00
220,00
240,00
970,00
990,00
1.090,00
1.110,00
1.420,00
1.440,00
1.520,00
1.530,00
1.620,00
1.640,00
1.950,00
2.160,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
161,67
165,00
181,67
185,00
236,67
240,00
253,33
255,00
270,00
273,33
325,00
360,00
107,78
110,00
121,11
123,33
157,78
160,00
168,89
170,00
180,00
182,22
216,67
240,00
mira-coil yay konstrüksiyon
3 bölgeli
double
jersey
termo keçe
pedli
yünlü
pamuklu
yazl›k
k›fll›k
+/- 1 cm
30
tersyüz
edilebilir
yükseklik
çemberli
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
tersyüz
edilebilir
Alt›n Ortopedik Mira
ebat
80x180
80x190
90x190
90x200
100x200
120x200
140x190
140x200
150x190
150x200
160x190
160x200
180x200
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
630,00
670,00
700,00
720,0
720,00
790,00
860,00
60
980,00
1.000,00
1.030,00
1.070,00
070,0
1.100,00
1.120,00
1.240,00
6
taksit
70,00 560,00 93,33
70,00 600,00 100,00
70,00 630,00 105,00
80,00 640,00 106,67
80,00 710,00 118,33
90,00 770,00 128,33
100,00 880,00 146,67
100,00 900,00 150,00
110,00 920,00 153,33
110,00 960,00 160,00
110,00 990,00 165,00
120,00 1.000,00 166,67
130,00 1.110,00 185,00
world’e özel
9 taksit
62,22
66,67
70,00
71,11
78,89
85,56
97,78
100,00
102,22
106,67
110,00
111,11
123,33
bonnell yay konstrüksiyon
ebat
80x180
80x190
90x190
90x200
100x190
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
150x190
150x200
160x190
160x200
180x200
200x200
mira-coil yay konstrüksiyon
8
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
80x180 570,00 60,00
80x190 580,00 60,00
90x190 600,00 60,00
70,00
615,0
90x200 615,00
100x200 670,00 70,00
120x200 770,00
70
80,00
140x190 820,00 90,00
140x200 840,00 90,00
150x190 880,00 90,00
890,0
90,00
150x200 890,00
160x190 920,00 100,00
160x200 970,00 100,00
180x200 1.110,00 120,00
510,00
520,00
540,00
545,00
600,00
690,00
730,00
750,00
790,00
800,00
820,00
870,00
990,00
6
taksit
ebat
+/- 1 cm
24
double
jersey
yükseklik
çemberli
antibakteriyel
double
jersey
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
termo kıvırcık
elyaf
world’e özel
9 taksit
85,00 56,67
86,67 57,78
90,00 60,00
90,83 60,56
100,00 66,67
115,00 76,67
121,67 81,11
125,00 83,33
131,67 87,78
133,33 88,89
136,67 91,11
145,00 96,67
165,00 110,00
termo keçe
özel idafl
süngeri
700,00
710,00
730,00
750,00
820,00
850,00
850,0
930,00
950,00
980,00
1.030,00
30
1.050,00
1.120,00
120,0
1.160,00
1.220,00
.220,00
1.250,00
1.450,00
1.630,00
70,00
80,00
80,00
80,00
90,00
90,00
100,00
100,00
100,00
110,00
110,00
120,00
120,00
130,00
130,00
150,00
170,00
630,00
630,00
650,00
670,00
730,00
760,00
830,00
850,00
880,00
920,00
940,00
1.000,00
1.040,00
1.090,00
1.120,00
1.300,00
1.460,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
105,00
105,00
108,33
111,67
121,67
126,67
138,33
141,67
146,67
153,33
156,67
166,67
173,33
181,67
186,67
216,67
243,33
70,00
70,00
72,22
74,44
81,11
84,44
92,22
94,44
97,78
102,22
104,44
111,11
115,56
121,11
124,44
144,44
162,22
double
jersey
silikonlu elyaf
+/- 1 cm
24
profilli sünger
yükseklik
çemberli
antibakteriyel
double
jersey
özel idafl
süngeri
tersyüz
edilebilir
pedli
yünlü
pamuklu
yazl›k
k›fll›k
Alt›n Ortopedik Deluxe Pedli
+/- 1 cm
ebat
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
bonnell yay konstrüksiyon
80x180
80x200
90x190
90x200
100x200
120x200
140x190
140x200
150x190
150x200
160x190
160x200
180x200
25
tersyüz
edilebilir
yükseklik
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
620,00
640,00
690,00
700,0
700,00
760,00
50
850,00
940,00
950,00
990,00
1.010,00
010,0
1.030,00
1.080,00
1.220,00
70,00 550,00
70,00 570,00
70,00 620,00
70,00 630,00
80,00 680,00
90,00 760,00
100,00 840,00
100,00 850,00
100,00 890,00
110,00 900,00
110,00 920,00
110,00 970,00
130,00 1.090,00
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
80x180 500,00 50,00
80x190 520,00 60,00
90x190 550,00 60,00
570,00 60,00
90x200 570,0
100x190 580,00 60,00
100x200 620,00
620,0
70,00
120x190 690,00 70,00
120x200 720,00 80,00
130x190 760,00 80,00
140x190 770,00
80,00
70,
140x200 790,00 80,00
150x190 820,00
820,0
90,00
150x200 850,00 90,00
160x190 900,00 90,00
160x200 930,00 100,00
180x200 1.070,00 110,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
91,67
95,00
103,33
105,00
113,33
126,67
140,00
141,67
148,33
150,00
153,33
161,67
181,67
61,11
63,33
68,89
70,00
75,56
84,44
93,33
94,44
98,89
100,00
102,22
107,78
121,11
bonnell yay konstrüksiyon
Alt›n Ortopedik Klasik
ebat
Alt›n Ortopedik Deluxe
antibakteriyel
antibakteriyel
Mira-Coil Ortopedik
mira-coil yay konstrüksiyon
çemberli
450,00
460,00
490,00
510,00
520,00
550,00
620,00
640,00
680,00
690,00
710,00
730,00
760,00
810,00
830,00
960,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
75,00 50,00
76,67 51,11
81,67 54,44
85,00 56,67
86,67 57,78
91,67 61,11
103,33 68,89
106,67 71,11
113,33 75,56
115,00 76,67
118,33 78,89
121,67 81,11
126,67 84,44
135,00 90,00
138,33 92,22
160,00 106,67
+/- 1 cm
28
yükseklik
çemberli
antibakteriyel
double
jersey
özel idafl
süngeri
beyaz
pamuklu keçe
termo kıvırcık
elyaf
+/- 1 cm
23
tersyüz
edilebilir
yükseklik
En kaliteli uykuya, en uygun fiyata sahip olmak isteyenler için tasarlanan Silver Collection,
üstün havaland›rma teknolojisi ve çift tarafl› hava kapsüllü yap›s›yla tam size göre...
Neptün
ebat
bonnell yay konstrüksiyon
termo keçe
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
özel idafl
süngeri
jakarl› kumafl
tersyüz
edilebilir
+/- 1 cm
24
yükseklik
80X180
80X190
90X190
90X200
100X200
120X200
130X190
140X190
140X200
150X190
150X200
160X190
160X200
180X200
perakende
fiyat›
380,00
400,00
440,00
460,00
470,00
540,00
560,00
600,00
620,00
650,00
670,00
690,00
710,00
870,00
6
taksit
63,33
66,67
73,33
76,67
78,33
90,00
93,33
100,00
103,33
108,33
111,67
115,00
118,33
145,00
world’e özel
9 taksit
42,22
44,44
48,89
51,11
52,22
60,00
62,22
66,67
68,89
72,22
74,44
76,67
78,89
96,67
Moon
ebat
bonnell yay konstrüksiyon
termo keçe
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
özel idafl
süngeri
jakarl› kumafl
tersyüz
edilebilir
80X190*
90X190*
90X200*
00X200*
100X200*
120X200*
130X190*
30X190*
140X190*
140X200*
40X200*
150X190*
150X200*
50X200*
160X190*
160X200*
60X200*
perakende
fiyat›
6
taksit
320,00
345,00
360,00
390,00
430,00
450,00
490,00
500,00
530,00
540,00
570,00
580,00
53,33
57,50
60,00
65,00
71,67
75,00
81,67
83,33
88,33
90,00
95,00
96,67
perakende
fiyat›
6
taksit
world’e özel
9 taksit
35,56
38,33
40,00
43,33
47,78
50,00
54,44
55,56
58,89
60,00
63,33
64,44
+/- 1 cm
22
yükseklik
Mars
ebat
bonnell yay konstrüksiyon
termo keçe
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
özel idafl
süngeri
jakarl› kumafl
tersyüz
edilebilir
80x180
90x190
90x200
100x200
120x200
130x190
140x190
150x200
160x200
300,00
340,00
345,00
370,00
410,00
420,00
460,00
490,00
530,00
50,00
56,67
57,50
61,67
68,33
70,00
76,67
81,67
88,33
world’e özel
9 taksit
33,33
37,78
38,33
41,11
45,56
46,67
51,11
54,44
58,89
+/- 1 cm
21
yükseklik
Melek
ebat
90X190*
90X200*
100X200*
30X190*
130X190*
140X190*
50X200*
150X200*
160X200*
bonnell yay konstrüksiyon
termo keçe
antibakteriyel
termo kıvırcık
elyaf
özel idafl
süngeri
perakende
fiyat›
250,00
270,00
290,00
355,00
360,00
400,00
430,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
41,67
45,00
48,33
59,17
60,00
66,67
71,67
27,78
30,00
32,22
39,44
40,00
44,44
47,78
+/- 1 cm
21
yükseklik
tersyüz
edilebilir
(*) Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.
9
bebeklere özel yataklar ve uyku setleri
Özel ipliklerle üretilen ve boya içermeyen tamamen do¤al ürünlerimiz ile
anne babaların bebeklerin için aradı¤ı sa¤lıklı uyku ortamını sa¤lıyoruz.
Dreamy
• Yıkanabilir kılıflı
• Antibakteriyal özelli¤e sahip
• Lateks süngerli
latex
termo kıvırcık
elyaf
silver
protection
Ebat
özel idafl
süngeri
60X120
70X130
70X140
80X130
80X180
Perakende
fiyat›
590,00
610,00
630,00
650,00
720,00
6 taksit
World’e özel
9 taksit
98,33
101,67
105,00
108,33
120,00
65,56
67,78
70,00
72,22
80,00
6 taksit
World’e özel
9 taksit
+/- 1 cm
20
bonnell yay konstrüksiyon
fermuarl›
antibakteriyel
beyaz
pamuklu keçe
yükseklik
Smarty
• Yıkanabilir kılıflı
• Antibakteriyal özelli¤e sahip
• Visco süngerli
• Omurgayı destekleyen
ergonomik yapı
visco
termo kıvırcık
elyaf
silver
protection
Ebat
60X120
70X130
70X140
80X130
80X180
Perakende
fiyat›
570,00
590,00
600,00
630,00
700,00
95,00
98,33
100,00
105,00
116,67
63,33
65,56
66,67
70,00
77,78
özel idafl
süngeri
+/- 1 cm
20
bonnell yay konstrüksiyon
fermuarl›
antibakteriyel
beyaz
pamuklu keçe
yükseklik
Sweety
• Antibakteriyal örme kumafl
• Çift taraflı kullanım (yazlık tarafı
pamuklu, kıfllık tarafı yünlü)
bonnell yay konstrüksiyon
silver
protection
termo keçe
termo kıvırcık
elyaf
özel idafl
süngeri
pamuklu
yünlü
yazl›k
k›fll›k
Ebat
60X120
70X130
70X140
80X130
80X180
Perakende
fiyat›
260,00
265,00
270,00
290,00
390,00
6 taksit
World’e özel
9 taksit
43,33
44,17
45,00
48,33
65,00
28,89
29,44
30,00
32,22
43,33
6 taksit
World’e özel
9 taksit
41,67
42,50
43,33
45,00
60,00
27,78
28,33
28,89
30,00
40,00
+/- 1 cm
20
tersyüz
edilebilir
yükseklik
Rompy
Ebat
• Antibakteriyal örme kumafl
silver
protection
termo keçe
+/- 1 cm
20
bonnell yay konstrüksiyon
10
tersyüz
edilebilir
yükseklik
termo kıvırcık
elyaf
özel idafl
süngeri
60X120
70X130
70X140
80X130
80X180
Perakende
fiyat›
250,00
255,00
260,00
270,00
360,00
Bafllıklar
beyaz
(3806)
krem
(1034)
kahve
(3808)
flah deri bafll›k
120 cm
ebat
90’LIK
100’LÜK
120’L‹K
140’LIK
150’L‹K
160’LIK
170’L‹K
180’L‹K
200’LÜK
perakende
fiyat›
290,00
320,00
340,00
350,00
370,00
390,00
410,00
430,00
500,00
6
taksit
48,33
53,33
56,67
58,33
61,67
65,00
68,33
71,67
83,33
beyaz
(3806)
world’e özel
9 taksit
32,22
35,56
37,78
38,89
41,11
43,33
45,56
47,78
55,56
krem
(1034)
kahve
(3808)
105 cm
yıldız deri bafll›k
ebat
90’LIK
100’LÜK
120’L‹K
140’LIK
150’L‹K
160’LIK
170’L‹K
180’L‹K
200’LÜK
perakende
fiyat›
220,00
240,00
260,00
270,00
290,00
310,00
340,00
370,00
420,00
6
taksit
36,67
40,00
43,33
45,00
48,33
51,67
56,67
61,67
70,00
world’e özel
9 taksit
24,44
26,67
28,89
30,00
32,22
34,44
37,78
41,11
46,67
beyaz
(3806)
krem
(1034)
kahve
(3808)
Kumafl
112 cm
poyraz bafll›k
ebat
90’LIK
100’LÜK
120’L‹K
140’LIK
150’L‹K
160’LIK
180’L‹K
200’LÜK
perakende
fiyat›
210,00
220,00
240,00
250,00
255,00
260,00
280,00
320,00
6
taksit
35,00
36,67
40,00
41,67
42,50
43,33
46,67
53,33
beyaz
(3806)
world’e özel
9 taksit
23,33
24,44
26,67
27,78
28,33
28,89
31,11
35,56
krem
(1034)
kahve
(3808)
110 cm
fuga deri bafll›k
ebat
90’LIK
100’LÜK
120’L‹K
140’LIK
150’L‹K
160’LIK
180’L‹K
200’LÜK
perakende
fiyat›
180,00
200,00
210,00
220,00
230,00
250,00
260,00
300,00
6
taksit
30,00
33,33
35,00
36,67
38,33
41,67
43,33
50,00
world’e özel
9 taksit
20,00
22,22
23,33
24,44
25,56
27,78
28,89
33,33
11
Sand›kl› Bazalar
ayak 10 cm
toplam 41 cm
iç derinlik 28 cm
Asil Sand›kl› Baza
ebat
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
2 PARÇALI 140x190
140x200
2 PARÇALI 150x200
2 PARÇALI 160x200
2 PARÇALI 180x200
2 PARÇALI 200x200
Deri ve kumafl seçenekleri vardır.
beyaz(3806)
krem(1034)
kahve(3808)
Kumafl
perakende sonbahar Kampanya
fiyat›
indirimi
Fiyat›
630,00
670,00
700,00
760,0
760,00
820,00
40
1.040,00
870,00
1.080,00
1.150,00
1.300,00
1.380,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
70,00 560,00 93,33 62,22
70,00 600,00 100,00 66,67
70,00 630,00 105,00 70,00
80,00 680,00 113,33 75,56
90,00 730,00 121,67 81,11
110,00 930,00 155,00 103,33
90,00 780,00 130,00 86,67
110,00 970,00 161,67 107,78
120,00 1.030,00 171,67 114,44
130,00 1.170,00 195,00 130,00
140,00 1.240,00 206,67 137,78
Klas Sand›kl› Baza
ayak 10 cm
toplam 41 cm
iç derinlik 28 cm
12
ebat
perakende
fiyat›
90x190
90x200
100x200
120x200
140x190
2 PARÇALI 140x190
2 PARÇALI 150x200
2 PARÇALI 160x200
450,00
470,00
480,00
580,00
640,00
920,00
925,00
930,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
75,00 50,00
78,33 52,22
80,00 53,33
96,67 64,44
106,67 71,11
153,33 102,22
154,17 102,78
155,00 103,33
Sand›kl› Baza
beyaz(3806) krem(1034) kahve(3808)
Otto Sand›kl› Baza
perakende
fiyat›
ebat
ayak 7 cm
toplam 35 cm
iç derinlik 24 cm
90x190
100x200
120X200
140x190
2 PARÇALI 150x200
2 PARÇALI 160x200
6
taksit
world’e özel
9 taksit
420,00 70,00
450,00 75,00
490,00 81,67
510,00 85,00
810,00 135,00
830,00 138,33
46,67
50,00
54,44
56,67
90,00
92,22
Yedekli Baza
üst yatak fiyata dahil de¤ildir
ebat
perakende
fiyat›
6
taksit
world’e özel
9 taksit
100x200 1.080,00 180,00 120,00
13
Standart Baza
ebat
90x190
90x200
100x200
120X200
140x190
150x200
2 PARÇALI 150x200
160x200
2 PARÇALI 160x200
2 PARÇALI 180x200
Metal Mobilya
perakende
fiyat›
6
taksit
350,00 58,33
360,00 60,00
380,00 63,33
410,00 68,33
430,00 71,67
440,00 73,33
570,00 95,00
460,00 76,67
590,00 98,33
710,00 118,33
world’e özel
9 taksit
38,89
40,00
42,22
45,56
47,78
48,89
63,33
51,11
65,56
78,89
lüks katlan›r somya
ebat
80x190
perakende
fiyat›
490,00
6
taksit
81,67
world’e özel
9 taksit
54,44
(yatak ölçüsü 80x180)
yedekli karyola
yataklar fiyata dahil de¤ildir
ebat
YEDEKL‹ KARYOLA ALT 90X190*
YEDEKL‹ KARYOLA ÜST 90X200*
perakende
fiyat›
440,00
390,00
6
taksit
73,33
65,00
world’e özel
9 taksit
48,89
43,33
(*) Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.
14
Metal Mobilya
kanepeli yüksek karyola
yatak fiyata dahil de¤ildir
ebat
perakende
fiyat›
216x175x100* 1.730,00
açık hali 128
6
taksit
world’e özel
9 taksit
288,33
192,22
ranza karyola
yataklar fiyata dahil de¤ildir
ebat
RANZA KARYOLA 90X200*
RANZA YEDEK KARYOLA*
perakende
fiyat›
485,00
480,00
6
taksit
world’e özel
9 taksit
80,33
80,00
53,88
53,33
ranza
ebat
RANZA 90X200*
perakende
fiyat›
1.080,00
6
taksit
180,00
world’e özel
9 taksit
120,00
(*) Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.
15
Beyaz Ev Tekstili
P
ocket yay sistemini slikonlu
elyaf ve özel idafl süngeri
ile zenginlefltiren ‹dafl,
Türkiyenin ilk yayl› yast›¤›n›
üretti.
Y
ay sistemi ile yastı¤ınızın
hava alması, yıkanabilir
kılıfı ile hijyenik bir ortamda
uyumanızı, hava geçirgenli¤i
sayesinde terlemeyi azaltması,
‹dafl bünyesinde üretilen özel
yaylar sayesinde çökme
yapmayan yapısı ile uykunuza
kalite katacak…
Dört Mevsim
Yaylı Yastık
Perakende
fiyat›
50x70 cm
6 taksit World’e özel
9 taksit
106,00 17,67
11,78
Yavrulu Yastık
Perakende
fiyat›
50x70 cm
6 taksit World’e özel
9 taksit
101,00 16,83
11,22
Standart yastık ebatlarındaki bir yastı¤ın
içinde 40x50 ebatlarında bir yastık daha
bulunuyor. Böylece yastı¤ınız istedi¤iniz
zaman kalın istedi¤iniz zaman daha
ince olarak kullanabilirsiniz.
Organik Pamuk
Yaylı Yastık
Perakende
fiyat›
50X70 cm
Kaflmir Yaylı Yastık
6 taksit World’e özel
9 taksit
93,00 15,50
Perakende
fiyat›
50X70
6 taksit World’e özel
9 taksit
93,00 15,50
10,33
10,33
Yaylı Yastık
Perakende
fiyat›
Nano Microfiber
Yastık
50x70 cm
Perakende
fiyat›
6 taksit World’e özel
9 taksit
50,00
8,33
50X70 cm
8,11
Aleo Veralı Yastık
50x70 cm
Microfiber
Boncuk Yastık
Perakende
fiyat›
6 taksit World’e özel
9 taksit
27,00
4,50
3,00
Perakende
fiyat›
6 taksit World’e özel
9 taksit
45,00
7,50
5,00
Microfiber
Kapitoneli Yastık
50x70 cm
16
73,00 12,17
5,56
‹çeri¤indeki nano teknolojisi ile
üretilmifl elyaflar sayesinde gece
boyunca boynunuzu ve baflınızı
destekleyerek, mükemmel bir
uyku ortamı sa¤lar.
50x70 cm
6 taksit World’e özel
9 taksit
Perakende
fiyat›
6 taksit World’e özel
9 taksit
39,00
6,50
4,33
Micro Fiber Yast›k, boncuk elyaflar
sayesinde yumuflak bir doku
sunar. Antialerjiktir. Y›kanabildi¤i
için hijyeniktir ve koku yapmaz.
Microfiber Yastık
50x70 cm
Perakende
fiyat›
6 taksit World’e özel
9 taksit
24,00
4,00
2,67
Dört Mevsim Yorgan
Perakende
fiyat›
Nano Micro Fiber Yorgan
6 taksit World’e özel
9 taksit
TEKL‹ 212,00 35,33
Ç‹FTL‹ 259,00 43,17
Perakende
fiyat›
23,56
28,78
JAKARLI TEKL‹ 159,00 26,50
JAKARLI Ç‹FTL‹ 205,00 34,17
Micro Fiber Yorgan
Perakende
fiyat›
Perakende
fiyat›
9,89
10,67
Su Geçirmez Alez
Perakende
fiyat›
Aleo Veralı Uyku Pedi
Perakende
fiyat›
90x200
100x200
120x200
140x200
150x200
160x200
180x200
61,00
67,00
75,00
88,00
90,00
93,00
101,00
6 taksit World’e özel
9 taksit
10,17
11,17
12,50
14,67
15,00
15,50
16,83
6,78
7,44
8,33
9,78
10,00
10,33
11,22
70/140
90x190/200
100x190/200
120x190/200
140x190/200
150x190/200
160x190/200
180x190/200
200x190/200
51,00
78,00
87,00
101,00
118,00
135,00
146,00
152,00
166,00
6 taksit World’e özel
9 taksit
8,50
13,00
14,50
16,83
19,67
22,50
24,33
25,33
27,67
5,67
8,67
9,67
11,22
13,11
15,00
16,22
16,89
18,44
Ebat
6 taksit World’e özel
9 taksit
TEKL‹ 118,00 19,67
Ç‹FTL‹ 133,00 22,17
BEBEK
GENÇ
BAYAN
BAY
13,11
14,78
Perakende
fiyat›
50,00
64,00
64,00
80,00
90x190/200
100x190/200
120x190/200
140x190/200
150x190/200
160x190/200
180x190/200
200x190/200
54,00
58,00
74,00
81,00
88,00
95,00
106,00
112,00
8,33
10,67
10,67
13,33
6,00
6,44
8,22
9,00
9,78
10,56
11,78
12,44
5,56
7,11
7,11
8,89
Micro Fiber Alez
6 taksit World’e özel
9 taksit
9,00
9,67
12,33
13,50
14,67
15,83
17,67
18,67
World’e özel
9 taksit
6 taksit
Nano Micro Fiber Alez
Perakende
fiyat›
17,67
22,78
Patik
Aleo Veralı Yorgan
6 taksit World’e özel
9 taksit
TEKL‹ 89,00 14,83
Ç‹FTL‹ 96,00 16,00
6 taksit World’e özel
9 taksit
Perakende
fiyat›
90x190/200
100x190/200
120x190/200
140x190/200
150x190/200
160x190/200
180x190/200
200x190/200
49,00
50,00
65,00
70,00
74,00
80,00
90,00
97,00
6 taksit World’e özel
9 taksit
8,17
8,33
10,83
11,67
12,33
13,33
15,00
16,17
5,44
5,56
7,22
7,78
8,22
8,89
10,00
10,78
17
Amerikan Leggett&Platt lisansı ile ‹DAfi tarafından üretilen
Mira-Coil sistemi, birbirine ba¤lı kesintisiz yaylardan oluflur.
Normal yaylara göre iki kat daha fazla yay yüzeyi sa¤layarak
hem sa¤lıklı bir ergonomik kullan›m alan› oluflturur, hem
öne çekerek,
yukar› kald›r›n›z
de dolgu malzemelerinin yay boflluklarına sarkarak deforme
olmasını önler. Yaylar›n deformasyonuna neden olan en
önemli etkenlerden birisi sal›ncak hareketidir. ‹dafl Soffist
Kanepelerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, yap›s›ndan
dolay› bu hareketi engelleyerek, kanepelerinizde uzun
ömürlü kullan›m imkan› sa¤lar.
Kanepelerinizin daha uzun ömürlü kullan›m
ve kaplama kumafllar›n›n y›pranmamas› için,
duvardan 7 cm uzak tutunuz.
‹dafl Soffist’i ayr›cal›kl› k›lan nedenler
Mira-Coil yay sistemli Soffist Kanepe...
Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, Daha uzun ömürlü ve çökme olas›l›¤› az olan Özel ‹dafl Süngeri,
Kanepelerin yerini de¤ifltirmeden yatak haline gelmesini sa¤layan Duvara S›f›r Mekanizma*,‹dafl Soffist grubu tüm kanepe ve koltuklar›, sand›kl›d›r.
Döflemelik kumafllarda Zengin Renk ve Desen Seçenekleri, Üçlü kanepelerde 2 süs yast›¤›na ek olarak, kombin 2 süs yast›¤› ‹dafl Soffist’ten**.
Kolçaklar için kumafl kaplama d›fl›nda 4 Farkl› Deri Kaplama Seçene¤i...
* Melisa Kanepe Grubunda bu özellik kullan›lmam›flt›r. ** Melisa 3’lü kanepede hediye süs yast›¤› verilmemektedir.
MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) :
OTURMA GRUBU (3+2+1+1) :
+
+
+
+
+
Orkide
Perakende 6 taksit world’e özel
9 taksit
fiyat›
ORK‹DE ÜÇLÜ KANEPE* 950,00 158,33
ORK‹DE ‹K‹L‹ KANEPE* 820,00 136,67
ORK‹DE TEKL‹ KOLTUK* 570,00 95,00
ORK‹DE PUF* 390,00 65,00
ORK‹DE OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** 2.910,00 485,00
ORK‹DE MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** 3.040,00 506,67
*** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.
A
A
B
C
D
B
105,56
91,11
63,33
43,33
323,33
337,78
Cinsi
Kapal› Ölçü (mm)
Aç›k Ölçü (mm)
üçlü kanepe
ikili kanepe
tekli koltuk
puf
2460g x 950d x 990y
1860g x 950d x 990y
1180g x 950d x 990y
1360g x 710d x 470y
2460g x 1160d x 470y
1860g x 1160d x 470y
1180g x 1160d x 470y
C
D
‹ris
Perakende 6 taksit world’e özel
9 taksit
fiyat›
‹R‹S ÜÇLÜ KANEPE* 900,00 150,00
‹R‹S ‹K‹L‹ KANEPE* 760,00 126,67
‹R‹S TEKL‹ KOLTUK* 540,00 90,00
‹R‹S PUF* 530,00 88,33
‹R‹S OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** 2.740,00 456,67
‹R‹S MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** 2.880,00 480,00
*** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.
A
B
A
B
C
D
C
100,00
84,44
60,00
58,89
304,44
320,00
Cinsi
Kapal› Ölçü (mm)
Aç›k Ölçü (mm)
üçlü kanepe
ikili kanepe
tekli koltuk
puf
2300g x 950d x 990y
1700g x 950d x 990y
1020g x 950d x 990y
1660g x 710d x 470y
2300g x 1160d x 470y
1700g x 1160d x 470y
1020g x 1160d x 470y
D
Gelincik
Perakende 6 taksit world’e özel
9 taksit
fiyat›
GEL‹NC‹K ÜÇLÜ KANEPE* 890,00 148,33
GEL‹NC‹K ‹K‹L‹ KANEPE* 750,00 125,00
GEL‹NC‹K TEKL‹ KOLTUK* 540,00 90,00
GEL‹NC‹K OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.720,00 453,33
GEL‹NC‹K MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.860,00 476,67
A
B
18
C
A
B
C
98,89
83,33
60,00
302,22
317,78
Cinsi
Kapal› Ölçü (mm)
Aç›k Ölçü (mm)
üçlü kanepe
ikili kanepe
tekli koltuk
2300g x 950d x 990y
1700g x 950d x 990y
1020g x 950d x 990y
2300g x 1160d x 470y
1700g x 1160d x 470y
1020g x 1160d x 470y
+
Funda
Perakende 6 taksit world’e özel
9 taksit
fiyat›
FUNDA ÜÇLÜ KANEPE* 850,00 141,67
FUNDA ‹K‹L‹ KANEPE* 730,00 121,67
FUNDA TEKL‹ KOLTUK* 520,00 86,67
FUNDA PUF* 240,00 40,00
FUNDA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.620,00 436,67
FUNDA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.740,00 456,67
*** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.
A
A
B
C
94,44
81,11
57,78
26,67
291,11
304,44
Cinsi
Kapal› Ölçü (mm)
Aç›k Ölçü (mm)
üçlü kanepe
ikili kanepe
tekli koltuk
2300g x 950d x 990y
1700g x 950d x 990y
1020g x 950d x 990y
2300g x 1160d x 470y
1700g x 1160d x 470y
1020g x 1160d x 470y
C
B
Begonya
Perakende 6 taksit world’e özel
9 taksit
fiyat›
BEGONYA ÜÇLÜ KANEPE* 860,00 143,33
BEGONYA ‹K‹L‹ KANEPE* 730,00 121,67
BEGONYA TEKL‹ KOLTUK* 530,00 88,33
BEGONYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.650,00 441,67
BEGONYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.780,00 463,33
A
A
B
C
B
95,56
81,11
58,89
294,44
308,89
Cinsi
Kapal› Ölçü (mm)
Aç›k Ölçü (mm)
üçlü kanepe
ikili kanepe
tekli koltuk
2300g x 950d x 990y
1700g x 950d x 990y
1020g x 950d x 990y
2300g x 1160d x 470y
1700g x 1160d x 470y
1020g x 1160d x 470y
C
Akasya
Perakende 6 taksit world’e özel
9 taksit
fiyat›
AKASYA ÜÇLÜ KANEPE* 820,00 136,67
AKASYA ‹K‹L‹ KANEPE* 690,00 115,00
AKASYA TEKL‹ KOLTUK* 490,00 81,67
AKASYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.490,00 415,00
AKASYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.620,00 436,67
A
A
B
C
B
91,11
76,67
54,44
276,67
291,11
Cinsi
Kapal› Ölçü (mm)
Aç›k Ölçü (mm)
üçlü kanepe
ikili kanepe
tekli koltuk
2300g x 950d x 990y
1700g x 950d x 990y
1020g x 950d x 990y
2300g x 1160d x 470y
1700g x 1160d x 470y
1020g x 1160d x 470y
C
Melisa
Perakende 6 taksit world’e özel
9 taksit
fiyat›
MEL‹SA ÜÇLÜ KANEPE* 690,00 115,00
MEL‹SA ‹K‹L‹ KANEPE* 600,00 100,00
MEL‹SA TEKL‹ KOLTUK* 420,00 70,00
MEL‹SA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.130,00 355,00
MEL‹SA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.220,00 370,00
76,67
66,67
46,67
236,67
246,67
A
A
B
C
B
C
Cinsi
Kapal› Ölçü (mm)
Aç›k Ölçü (mm)
üçlü kanepe
ikili kanepe
tekli koltuk
2300g x 950d x 990y
1700g x 950d x 990y
1020g x 950d x 990y
2300g x 1160d x 470y
1700g x 1160d x 470y
1020g x 1160d x 470y
Melisa kanepelerde; Kumafl: Porto Kartelas› Deri: 902-Krem ve 904-Venge
19
BÖLGE TEMS‹LC‹L‹KLER‹
Size en yak›n ‹dafl sat›fl noktas›n› ö¤renmek için lütfen ilgili bölge temsilcili¤ini aray›n.
‹stanbul
‹DAfi MERKEZ
Defterdar Mh. Otakc›lar Cd. No:80 Kar Plaza Kat:1 Eyüp
(0212) 482 11 25
(‹stanbul - Edirne - Tekirda¤ - K›rklareli - ‹zmir - Çanakkale - Bal›kesir - Mu¤la - Ayd›n
Denizli - Uflak - Manisa)
Ankara
YAfiARLAR A.fi.
PTT Evleri Mh. Bostanc›k Cad. No: 53 Siteler
Ankara - K›r›kkale - K›rflehir - Çank›r› - Yozgat - Ni¤de - Nevflehir - Kayseri
(0312) 351 60 60
Antalya
BSÜ Mobilya Ltd.fiti. Altınova Sinan Mh. 39/1 Sk. No:3 Altınova
Antalya - Isparta - Burdur
(0242) 340 00 26
Bat› Karadeniz Akademi A.fi.
Oruçreis Mh. Tekstilkent ‹fl Merk. A22 Blok No:33 ESENLER - ‹ST.
(0212) 438 65 66
Zonguldak - Bart›n - Karabük - Kastamonu - Bolu - Düzce - Sakarya - ‹zmit Merkez (Gölcük s›n›r)
Bursa
ASMAfi A.fi.
Yeni Yalova yolu 5.km. Buttim Karfl›s› No:393 Osmangazi
Bursa - Eskiflehir - Bilecik - Kütahya - ‹zmit (Gölcük s›n›r)
(0312) 360 15 07
Hatay
HÜNER Ltd. fiti.
Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K›r›khan
Hatay - Kilis - Osmaniye - Kahramanmarafl - Gaziantep - Adana - Mersin
(0326) 344 13 15
Konya
GÖKMENLER A.fi.
Fevziçakmak Mah. Büsan 3 No’lu Sokak No: 37
Konya - Karaman - Aksaray - Afyon
(0332) 345 19 03
Samsun
Güven Ev Tekstil
Rasathane Mh. A¤abali Cd. No:77 ‹lkad›m
Samsun - Sinop - Amasya - Çorum - Tokat - Sivas - Ordu (Ünye - Fatsa)
(0362)432 39 78
Trabzon
ATAKÖY Ltd. fiti.
2 No’lu Beflirli Mah. Sahil Cad. No: 1
Trabzon - Rize - Artvin - Gümüflhane - Giresun - Ordu (Bolaman S›n›r)
Bayburt - Erzurum - Erzincan
(0462) 223 45 82
KKTC
YEN‹ fiAFAK Ltd. fiti. 48 Dr. Fazıl Küçük Bulv. Hamitköy Yolu Küçük Kaymaklı Lefkofla
(0392) 444 08 08
* Nakit al›mlarda %7 iskonto uygulan›r.
Ürünlerin teslim süresi için bayinizden bilgi al›n›z.
Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 25 May›s 1994 tarih ve 21940 say›l› tebli¤ hükümlerine uygun olarak
yap›lmaktad›r. Fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. Bu
broflürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlard›r. Fiyatlar›m›z TL’dir. Bu kampanya 1 Eylül - 30 Kas›m 2014 tarihleri
aras›nda anlaflmal› bayilerimizde devam edecek olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Kampanya dahilinde olan
yatak ve bazaların indirim miktarlar›, fiyat tablolarında belirtilmifltir, di¤er ürünler kampanyaya dahil de¤ildir. Bu
broflürün içindeki üretici taraf›ndan öngörülen fiyatlar, Türkiye s›n›rlar› dahilinde geçerlidir. ‹dafl, gerekli görmesi halinde
önceden haber vermeksizin ürünler üzerinden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Broflürde karfl›lafl›labilecek tipografik
hatalardan ve bask›dan kaynaklanabilecek renk sapmalar›ndan ‹dafl sorumlu tutulamaz. Broflürde verilen ürün
ölçülerinde 1 cm sapma olabilir. Montaj hizmeti ile ürünlerin teslim süresi hakkında ayr›nt›l› bilgiyi ‹dafl yetkili sat›c›lar›ndan
alabilirsiniz.
ÜCRETS‹Z
NAKL‹YE
444 43 27
www.idas.com.tr
ÜCRETS‹Z
MONTAJ
Download

bahar son