— 1Ö5ÖSıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkında
kanun
(Resmî ^Ceride ile neşir ve ilânı : fiO/VI/1926 - Sayı : 408)
No.
927
B Î R İ N C Î MADDE — Elyevm mekşuf sıcak ve soğuk maden sularının istismarı
imtiyazı, maadin idaresi heyeti fenniyesin tahdit edilecek hudut dahilinde olmak
üzere 12 nisan 1341 talihli kanun mucibince maadini mekşufe misillu ihale olunur.
Î K Î N C Î MADDE — Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudut dahi­
linde hakikî ve hükmî- eşhasa ait olarak halen mevcut hukuk ve menafi ile imti­
yazın işletilmesine muktazi arazi üzerindeki mebani değer bedeli verilmek suretile
sahibi imtiyaz ile alâkadarları arasında birriza takvim ve tesbit edilerek alınamadığı
takdirde ticaret vekâletince bu hukuk, menafi ve arazinin istimlâk kanununa
tevfikan istimlâkine mezuniyet verilir. Muamelei istimlâkiye neticesinde ta­
karrür edecek bedeli, sahipleri naklen alabilecekleri gibi arzu ederlerse imtiyazı
işletecek olan Türk anonim şirketi müessis ve hisse senedatmdan tercihan almak
suretinde de istimal edebilirler, imtiyaz hududu dahilinde olup sahibi imtiyaz
tarafından temellük edilmeyen hukuk, menafi ve arazi ashabının hakkı istifadeleri
bakidir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudut dahi­
lindeki şehir ve kasabalar ile sahipli ve sahipsiz arazide, sahibi imtiyaz, yeni­
den her türlü sıcak ve soğuk maden suları taharri edebilir. Ancak bu taharri yat sebebile, sahibi imtiyaz, vukua getirilecek zarar ve ziyanın tazminine mec­
burdur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci ir. idde mucibince ihale edilecek imtiyazın iş­
letilmesi için sahibi imtiyaz tarafından ihale tarihinden itibaren beş seneye ka­
dar memaliki ecnebi yeden ithal edilecek inşa ve tesis levazımı, Ticaret vekâleti­
nin tasdiki ile, gümrük resminden muafen imrar olunur.
BEŞİNCİ MADDE — Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudut da­
hilindeki araziden yalnız resmi mukarrer alınıp rüsumu nisbiye istifa edil­
mez. İmtiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz tarafından vüeude getirilecek
tesisat on sene müddetle müsakkafat ve ihale tarihinden itibaren beş sene müd­
detle sahibi imtiyaz işbu imtiyazın işletil meşinden dolayı kazanç vergisinden mu­
aftırALTINCI MADDE — îşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
YEDİNCİ MADDE — İşbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Maliye ve Tica­
ret vekilleri memurdur.
10 haziran 1926
Cumhuriyet Riyasetine tebliği
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut
tezkerenin tarih, ve numarası
Müzakeratı ihtiva eden zabit ceridelerinin cilt ve
sayıfası
îşbu kanunun alâkadar
numaraları
oldvğu diğer kanunların
;
10 - VI-1926 tarih ve 1/982 No. lı tezkere ile
ît -VI- 1936 ve 4/546
Cüt
Sayıfa
26
608,755
298,318:323,324,343:347,349,352,
356,358
'
~
Download

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisatı