“Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip
Olabileceğin Tek Varlığın”
Karar Mercii ‘Toplum’
“GÜVEN”
Şirketlerin veya kurumların ilkeleriyle değil,
toplumun değer ve duyarlılıklarına uyumlu
olmakla bağdaştırılan bir unsurdur.
‘Güvenmek’ belirsiz ve kontrol edilemez bir
gerçekle başa çıkmanın çok önemli bir
stratejisi haline gelmektedir.
“bireylere karmaşık sosyal çevreye uyum
sağlamada yardımcı olan ve böylece artan
fırsatlardan yarar sağlamasına imkan veren bir
BASİTLEŞTİRME stratejisidir”
Güven; bir tarafın diğerine itimat düzeyi ve diğer
tarafa kendini açma isteği…
-Doğruluk; kuruluşun doğru olduğuna duyulan inanç
-Güvenilirlik; kuruluşun ne yapacağını söylerse onu
yapacağına olan inanç
-Yeterlilik; kuruluşun ne yapacağını söylerse onu
yapma kabiliyeti olduğuna duyulan inanç
Ortak Reçete
21. Yüzyıl beraberinde dünya vatandaşlığı kavramı
altında “ortak bir takım değerleri” ön plana
çıkarmaya başladı.
İtibarın yönetilmesi ile ilgili gündemimiz varsa
değişen dünyanın değişen toplumsal
duyarlılıklarını iyi anlamamız ve yorumlamamız
gerekmektedir
İtibarın Hammaddesi
“Söylem ve Eylem Uyumu”
Değişen toplumsal tercihler, söylem ve
eylemlerin üretileceği adres olarak
görülmelidir.
Toplumun değer yargıları ve etik ilkeleriyle
örtüşecek kurallar şirketler ve markalar
tarafından da benimsenmeye başlandı.
Enformasyon Toplumu ve İtibar
Bilginin erişim gücü ile şeffaflaşan toplumun hesap
sorma kabiliyeti karşısında yönetimi ve liderliği
elinde tutmak çok da kolay gözükmüyor.
Neden?
Bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve kanaat oluşturarak
ortaya bir eylem çıkarıyor.
Günümüzde ‘Aferin’ ve ‘Yazıklar Olsun’ arasında
gidip gelen basit bir algılama süreci itibarın
hammaddesini oluşturuyor.
Bu kadar basit!
Derin Sorgulamalar
Çünkü değerler ve duyarlılıklar o anda bir kanaat
notunun verilmesini emrediyor.
İnsanlar market raflarındaki ürünleri üreten
markaların, söz konusu duyarlılıklar bakımından
nerede olduklarına göre sorguluyor. Bu
sorgulamalar şirketler, markalar, liderler için birer
“Kanaat Notuna” dönüşüyor
Deneyimleme
Kanaatler olumlu ya da olumsuz itibarın bir
çıktısı ise bunların oluşması uzun zaman
dilimine yayılan çeşitli gözlemlere dayanıyor.
*Tüketicilerin Yükselen Değerlerinin teşhis edilip
ona uygun mesaj ve eylem üretilmesi
“Bir şirketin, markanın, liderin zaman içinde sosyal
ortakları nezdinde oluşan yansıması”
“Belirli bir anda davranışları, iletişimi ve beklentileri
bir karışım halinde sunan ürün”
Kurumsal İtibar
Şirketler üretme, satma ve para kazanmanın dışında da
yönetilebilecek alanların olduğu gerçeğinden hareket
ediyor, kendileri için gelecek güvencesi yaratmak ve bu
güvenceyi sürdürebilir kılmak açısından bunu
zorunluluk olarak algılamaktadır.
Örgüt Kültürü
Örgütün geçmişte bir organizma ya da makine
olarak düşünülmesine alternatif olarak yakın
geçmişte örgütü tanımlamada yeni metaforlar
ve sistemler geliştirilmiştir. İşte kültür
metaforunun örgüt üzerine yansıması “örgüt
kültürü” kavramını ortaya çıkarmaktadır
“baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan,
çalışanlarca sembolik anlamlar taşıyan, örgüt
içinde hikayeler, inançlar, sloganlardan
meydana gelmiş bir yapı olarak
tanımlanmaktadır”
Bireysel katılım ve teşebbüs, risk toleransı,
yönetim desteği, kontrol, ödül sistemleri,
çatışmalar, iletişimin yönü (ast- üst ilişkisi)
kurumsal kültürü oluşturan ögeler olarak
sayılabilir.
Her kurumsal kültürün derinliklerinde
üyelerinin çevresinde neler olup bittiğini
anlamasına yardım eden, onların
davranışlarını şekillendiren temel değerler ve
normlar bütünü vardır. Bunların yanında bu
değer ve normlara sıkı sıkıya bağlılık
sonucunda ne gibi avantajlar elde edileceğini
örnekleyen bir takım kahramanlar vardır.
Aynı zamanda bu norm ve değerleri sürekli
hatırda tutmaya yönelik olarak geliştirilen
semboller (özel bir örgüt lisanı, mimari
özellikler, davranışsal bir takım özellikler),
ideolojiler (düşünce sistemleri ve mitler) söz
konusudur.
*örgüte uyum, bağlılık, çalışanların adaptasyonu
ve paylaşımını sağlayan, içsel bütünlük,
üyelerine ortak davranış ve ifade, kişi ve
grupların örgütteki mevkilerini belirterek güç
ve mevki dağılımını gerçekleştirir, ödül ve ceza
mekanizmalarının doğru işletilmesini sağlar.
Örgüt İklimi
Bir örgütteki ortak psikolojik güçlerin görünümü,
örgüt kültürünün örgüt içinde yarattığı
havadır.
Örgüt iklimi bir örgütteki güven duygularını,
bireylerin birbirlerine karşı açıklık ve içtenlik
duygularını, yardımseverlik anlayışını, iş
doyumu ve beklenti düzeylerini, örgüte
katılma düzeylerini ifade eder.
Olumlu bir örgüt iklimi beraberinde tüm
iletişim kanallarının açık olmasını, bireyler
arası ilişkiler ağının geniş olmasını, baskı
unsurundan çok belli kurallarla hareket
etmeyi, çalışanın neyi yaptığında neyle
karşılaşacağını bilmesini getirir.
Örgüt Kimliği
Kamular gözünde örgütü başkalarından ayıran
veya ayırıcı özelliği olan nitelikleri ifade eder.
Örgüt kimliği kurum felsefesi, kurum hedefi ve
istenen imaj temeline dayanmaktadır.
Örgüt kimliği bir örgütün rakiplerden ve
benzerlerinden ayrılabilmesi için felsefe,
tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu
bütünlük olarak da tanımlanabilir.
Google Ofisleri
-
Çalışan Özgürlüğü- Serbestliği (Etkin)
Verimlilik, Motivasyon ve Moralin Önemi
İş Tatmini
Kurumsal Kültüre Kolayca Adaptasyon
Çalışana Güven
Kararlara Kolayca Katılan
“
Bir şirketin yarattığı güvenin toplam Pazar değeri
içindeki katkı payıdır”
“Toplum tarafından beğenilen, takdir edilen bir
hizmet vermenin karşılığı olarak görülebilir”
“Kurumun içindeki ve dışındaki insanlar
tarafından sahip olunan algılamalardır”
“Önceden gözlemlenen kimlik işaretlerinin ve
geçmiş iş deneyimlerinin yarattığı etkilerin
tarihsel birikiminin yansımasıdır”
İtibarın Önemi Neden Arttı?
-
Küreselleşme
Bilgiye Ulaşılabilirlik
Ürün Metalaşması
Medya
Reklam doygunluğu
Paydaş aktivizmi
Liderlik ve İtibar Yönetimi
“İşi doğru yapana yönetici, doğru işi yapana lider
denir.”
I - Lider Kimdir? Liderlik Nedir?
• Lider, diğer insanları belirli bir amaç yönünde
davranışa geçmeye sevk eden, onları etkileyen
kişidir. (ETKİ – İKNA)
• Bir grup insanın kendi şahsi ve grup amaçlarını
başarmak üzere peşinden gittikleri, emirleri
yönünde davranışta bulundukları kişi, liderdir.
(ÖNDERLİK - YÖNETME)
• Liderlik,
kişiler
arasındaki
etkileşimi
gerçekleştirmek için sahip olunan gücü kullanma
sürecidir ve lider de bu beceriye sahip kişidir.
(GÜÇ – BECERİ)
• Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında
toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için
onları harekete geçirme yeteneklerinin ve
bilgilerinin toplamıdır.
(BİLGİ – YETENEK)
İki veya daha fazla kişinin amaçlarını
gerçekleştirmek için, birbirleriyle etkileşimde
bulunarak, güçlerini, zamanlarını, maddi
kaynaklarını ve çabalarını uyumlu bir şekilde
bir araya getirerek oluşturdukları grupsal her
toplulukta lider, liderlik ve izleyicilik
olgusundan söz edilmesinin zorunluluk olması
belirtilebilir.
Liderlik kavramının daha iyi anlaşılabilmesi
açısından iki noktanın önemle belirtilmesi
gerekmektedir:
Birincisi, insanlar, kişilik yapılarına ve içinde
bulunduğu koşullara bağlı olarak, yönetmeye
ve/veya yönetilmeye ihtiyaç duymaktadır.
Truman, lideri, başkalarının yapmak istemediği ve
sevmediği işleri onlara yaptırma yeteneğine sahip
kişi olarak tanımlamaktadır
Belirtilmesi gereken noktalardan ikincisi ise,
Ast – üst ilişkisinin olduğu biçimsel
örgütlerden, biçimsel olmayan bir yapıya sahip
olan aile gruplarına kadar uzayan süreçte,
etkileyen – etkilenen veya lider – izleyen
ilişkisinin varlığıdır.
Lider; belli bir durum, zaman ve koşullar
altında bir grup üzerinde; insanların örgütsel
hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak
çabalamasını teşvik eden, ortak hedeflere
ulaşmada yardımcı olan, tecrübelerini aktaran,
izleyenlerinin, uygulanan liderlik türünden
hoşnut olmalarını sağlayan kişi,
Liderlik ise, amaçları gerçekleştirmek için grup
aktivitelerini etkileme sürecidir
Liderlik Ne Değildir?
Liderlik, bir ayrıcalık pozisyonu değildir:
Örgütsel yönetim pozisyonlarına herhangi bir
kişi atanabilir, seçilebilir, terfi edebilir,
devralabilir veya ele geçirebilir. Bu pozisyon
onun lider olmasını sağlamaz. Liderler ise bu
pozisyonlarından dolayı ayrıcalık ve üstünlük
talep edemezler. Yine de lider çevresinden
farklı olan fakat bu farklılığı çevresinin
etkinliği için değerlendirebilen kişidir
Liderler ekip oyuncularıdır, liderlik solo
gösteri değildir: Çok sayıda insanın aktif
katılımı ve desteği olmadan olağanüstü
basarılar elde etmek olanaksızdır. Liderlik
monolog değil bir diyalogdur
Liderlik, vazgeçilmez olmak değildir: Etkin ve
başarılı bir liderlik vazgeçilebilir olabilmektir.
Gerçek ve başarılı bir liderliğin temel
göstergesi, sosyal süreçte islerin onsuz da
sürebileceği bir momentum
kazandırabilmesidir
Liderlik, kişilere hükmetmek değildir: Liderin
amacı grubu etkileyerek ve yapıyı harekete
geçirerek amaçlara ulaşmayı sağlamaktır.
Unutmamalı ki lider gücünü gruptan alır ve
izleyenleri ona izin verdiği oranla etkileme
gücüne sahiptir. Bu noktada John Maxwell’in
”Kendini lider zannedenin takip edeni yoksa o
kişi sadece yürüyüşe çıkmıştır” ifadesi anlam
kazanmaktadır.
Download

Slayt 1