Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi
Daha sonra “Keþke” dememek için “Keþkek Günü”
Sevgili Dalyanlýlar, kendini Dalyanlý hissedenler,
Ortacalý Dalamanlý Köyceðizliler, teknecilerimiz,
balýkçýlarýmýz, minibüsçülerimiz, çiftçilerimiz, sivil toplum
kuruluþlarýmýz, gelmiþ geçmiþ tüm yerel yöneticilerimiz,
siyasetçilerimiz, gençlerimiz, çocuklarýmýz, bölgemizin
tüm esnaf ve çalýþanlarý, “Ýztuzu’nda imara ve
hukuksuzluða hayýr” diyen tüm Ýztuzulular,
Bu pazar Ýztuzu’nda birlik olma, herþeyi geçmiþte
býrakýp hep beraber Ýztuzu’na sahip çýkma günü…
“Benim de bir diyeceðim var” deme günü…
“Varým yoðum bir Ýztuzu, dokunma gaari” deme
günü…
Gelin birlik olalým, güç olalým, 11 Ocak 2015 pazar
günü saat 12:00 – 17:00 arasý Ýztuzu kumsalýnda
Keþkek yiyelim, “keþke” demiyelim.
ÝKUP-Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu
09 OCAK 2015
YIL: 22 SAYI: 3435 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
ÝZTUZU’NDA ÖNEMLÝ
GELÝÞME
Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak Ýngiliz
ortaklý özel þirket Dalyan Çevre Geliþtirme Turizm Ýnþaat
Emlak ve Otel A.Þ.’ye verilmesinde önemli geliþme.
ÜRETÝCÝLERE ZÝRAÝ
DON UYARISI
Hava sýcaklýðýnýn geceleri eksilere
düþtüðü Ortaca’da su birikintileri ve
bazý aðaçlar buz tuttu.
Hava sýcaklýðýnýn geceleri zaman zaman eksi 3-5
dereceye kadar düþtüðü Ortaca ve bölgesinde seracýlýk
yapan üreticiler zirai don tehlikesine karþý uyarýldý.
Geceleri seralarda nöbet tutan üreticiler seralarý istenilen
sýcaklýkta tutabilmek için sobalarý yakýyor. Sera üstlerinde
donmaya karþý damlama sistemlerini çalýþtýrýyorlar.
-TUNCAY KARAÇELÝK
Ortaca’ya Boks’da
2 madalya
Muðla’da düzenlenen Boks Muðla Ýl
Þampiyonasýnda Ortacalý sporcular 2
madalya kazandý.
Türkiye Boks Federasyonu Muðla Ýl Temsilciliðinin
Muðla’da düzenlediði Boks Muðla Ýl Þampiyonasý’na
Ortaca Deniz Spor Merkezi’nden 2 sporcu katýldý.
Oldukça çekiþmeli geçen maçlarda izleyenlere heyecan
dolu anlar yaþadý.
Yýldýz Erkekler kategorisi +91 kiloda mücadele eden
Umut Sönmez, yaþamýþ olduðu sakatlýk neticesinde
þampiyonayý ikincilikle tamamladý. Genç Erkekler 64 kilo
müsabakasýnda ise baþarýlý performansýyla Anýl Þahin,
il birincisi olmayý baþardý.
Þampiyona sonunda daha iyi baþarýlar için çalýþacaklarýnýn sözünü veren boksörler Ortaca’ya madalya
getirdiklerinden dolayý mutlu olduklarýný dile getirdiler.
Antrenör Mert Sýdar sporcularýnýn baþarýlarýnýn
artarak devam edeceðini söyledi. Ortaca’ya madalya
kazandýrdýklarý için sporculara teþekkür etti.
-Cihat Cura-Soner Aydýn
YSK 2015 Genel Seçim
tarihini açýkladý
Merakla beklenen seçim tarihi belli oldu. Yüksek
Seçim Kurulu Genel Seçim tarihini 7 Haziran 2015
olarak açýkladý.
YSK alýnan bilgilere göre 2015 genel seçimleri 7
Haziran 2015 Pazar günü yapýlacak olup milletvekili
seçimlerinde aday olmak isteyenlerin kanun gereði
vazifesinden çekilmesi yada ayrýlmasý icab edenlerin,
en geç 10 Þubat 2015 tarihine kadar baþvuru yapmasý
gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu kararý Resmi Gazete'de
de yayýnlandý.
Plaj iþletmesini özel bir þirkete veren
MUÇEV Tur. Tic. Ltd.Þti. mahkeme kararýna
istinaden söz konusu þirketin plajda herhangi bir
faaliyette bulunmamasýný istedi.
Muðla Valiliði bünyesindeki Muðla'ya
Hizmet Vakfý ile Çevre Ve Þehircilik
Bakanlýðý'na baðlý Türkiye Çevre Koruma
Vakfý'nýn yüzde 50 ortaklýðýyla kurulan
MUÇEV Tur. Tic. Ltd.Þti. Ortaca
Belediyesi’nin Ortaca 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nden aldýrdýðý Ýhtiyati Tedbir
Kararý doðrultusunda DALÇEV'e gönderdiði
yazý ile Ýztuzu plajýnda herhangi bir faaliyette
bulunmamasýný istedi.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nýn
talimatlarý doðrultusunda hareket
edilecek
MUÇEV Müdürü Ýbrahim Akoðlu imzasýyla
DALÇEV'e 06.01.2015 tarihinde gönderilen
resmi yazýda ise, "Ortaca 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin þirketimizle yapýlan 16.06.2014
tarihli Dalyanaðzý günübirlik alan iþletme
protokolünün hükümlerinin uygulanmasýnýn
tedbiren durdurulmasýna ait 25.12.2014 tarihli
ve 2014/569 esas sayýlý karar örneði ekte
sunulmuþtur. Ortaca 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin aldýðý kararlar doðrultusunda
hassasiyet göstermeniz, herhangi bir faaliyette
bulunmamanýz ve hukuksal sürecin sonunda
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nýn talimatlarýnýn
doðrultusunda hareket edileceði hususunu
bilgilerinize rica ederim." denildi.
Ýztuzu için önemli geliþme
Alýnan kararýn yerinde ve sevindirici
olduðunu ifade eden Ortaca Belediye Baþkaný
Hasan Karaçelik, açýlan davalarda geliþmelerin
olumlu sonuç verdiðini ve hukuksal
mücadelenin devam edeceðini söyledi.
Karaçelik, herkesin hukuka saygý
göstermesi gerektiðini de sözlerine ekledi.
Dava süreci
Ortaca Belediyesi tarafýndan iþletilen Ýztuzu
Plajý'nýn iþletme hakký 11 Haziran'da ihaleye
çýkýlarak belediyeden alýnýp Ýngiliz ortaklý þirket
Dalyan Çevre Turizm Ticaret Limited Þirketine
(DALÇEV) verildi. Bunun üzerine Ortaca
belediyesi, iþletmenin geri verilmesi ve ihalenin
iptali için Muðla 1. Ýdare Mahkemesi'nde dava
açtý. Mahkeme, 23 Haziran'da dava konusu
ihalenin yürütmesinin durdurulmasýna karar
verdi. Karþý taraftan yapýlan itirazlar üzerine
ayný mahkeme aldýðý ikinci bir kararla durdurma
kararýný 29 Eylül'de kaldýrdý. 10 Kasým'da
Ýztuzu'nun boþaltýlmasý için yazý gönderildi.
Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik'in,
tesislerdeki demirbaþlarýn envanterinin
çýkarýlmasý için ek süre talebi üzerine, iþlem 10
gün ertelendi. Bir süre sonra mahkeme, Ortaca
Belediyesi'nin talebi üzerine tahliyenin
yürütmesini durdurdu. Belediyenin valilik
aleyhinde Muðla 2. Ýdare Mahkemesi'nde açtýðý
davada, yeni bir karar verilinceye kadar dava
konusu iþlemin yürütmesinin durdurulmasýna
karar verildi. Ayný mahkeme 22 Aralýk'ta
verdiði yeni kararla yürütmenin durdurulmasý
isteminin reddine karar verdi. Kararýn hemen
ardýnda Ortaca Asliye Hukuk mahkemesine
giden Ortaca belediyesi Ýhtiyati tedbir kararý
aldýrdý.
Nöbet devam ediyor
Diðer taraftan Ýztuzu Plajý giriþinde
vatandaþlar tarafýndan 1 hafta önce baþlatýlan
çadýr nöbeti ise gece-gündüz devam ediyor.
Bakan Güllüce’den Ýztuzu
yorumu:
“Parayý çok veren alýr”
"Þehir Kimliði Çalýþtayý" tanýtým toplantýsý
için Kahramanmaraþ’a giden Çevre ve
Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce valiliði ziyareti
sýrasýnda, kamuoyunun yakýndan takip ettiði
Ýztuzu Plajý’yla ilgili deðerlendirmede bulundu.
Ajanslardan geçilen haberlere göre Kahramanmaraþ valiliði ziyaretinde eski Muðla valisi
Mustafa Hakan Güvençer ile görüþen bakan
Güllüce, Ýztuzu plajý ile ilgii sorularý yanýtladý.
Bakan Ýdris Güllüce: “Biz sahillerin koruma
altýna olmasý gerektiðini, sahipsiz kalmamasý
gerektiðini düþünüyoruz. Aksi takdirde çok
yanlýþ amaçlarla kullanýlan yere dönüþüyor. Bir
kere 1990 senesinden beri orasý kiralanan bir
yer. Sanki böyle ilk defa kiralanmýþ, ilk defa
böyle bir þey olmuþ gibi bir þey deðil. Belediye
baþkaný ben niye iþletmiyorum diye toplumu
ajite etti ve topladý. Bu iþler artýk devrini
kapatmýþ, miadýný doldurmuþ iþler. Yani öyle
birkaç inaný toplayarak falan Türkiye ile bizim
doðru kararlarýmýzdan yanlýþa götüremezler.
Lüzumsuz bir reaksiyondu, açýk ihaleyle
yapýyoruz, kim daha yüksek parayý verirse alýr
o iþletir. Yargý kararýndan sonra yeniden ihale
ederiz orayý, yeniden kim alýrsa bilmiyorum,
gerekçesini görmeden bir þey söyleyemem,
açýk ihale yaparýz belediye baþkanlýðý çok para
verirse belediye alýr. Herhangi bir vatandaþýmýz
verirse alýr. Açýk, gayet þeffaf, her þeye açýk.
Ama yok illa belediyeye diyorsan o da olmaz
iþte, o olmaz o. Öyle birkaç kiþiyi tahrik ederek
de bir yere varýlmaz onu herkesin bilmesi
lazým” -ÖMER KUNDAKÇI
DALÇEV’i kundaklama iddiasýnda 1 kiþi gözaltýna alýndý
Dalyan mahallesinde bir iþ yerine yapýlan
kundaklama giriþiminde 1 kiþi gözaltýna
alýndý.
Edinilen bilgiye göre; Dalyan’da
geçtiðimiz günlerde meydana gelen
DALÇEV yönetim kurulu baþkaný Ramazan
Oruç’a ait iþyerinin kundaklanmasý olayý ile
ilgili yapýlan çalýþmalar sonucunda Ortaca
Ýlçe Jandarma komutanlýðý tarafýndan 1 kiþi
gözaltýna alýndý.
Jandarma karakolundaki iþlemlerinin
ardýndan adli makamlara sevk edilen O.K.
Ortaca’ da Briç Turnuvasý
isimli þahýs çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan
tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
O.K.’nin, nitelikli mala zarar verme suçu
ile adli makamlara sevk edildiði, adli kontrollük
þartýyla serbest býrakýldýðý öðrenildi.
Olay
2 Ocak 2015 günü 02.30 sýralarýnda
meydana gelmiþ, olayda DALÇEV yönetim
kurulu baþkaný Ramazan Oruç’a ait iþyerinin
önünde yanan maddeden dolayý kapý zarar
görmüþtü.
Ortaca Kent Konseyi Briç Çalýþma grubu
üyeleri tarafýndan düzenlenen Briç
Turnuvalarý büyük ilgi görüyor.
Ortaca kent konseyi briç çalýþma grubu üyeleri her
hafta Cuma akþamý saat 19.00 da Cumhuriyet Mahallesi
Sosyal Dayanýþma ve Kültür Derneðinde briç turnuvasý
düzenliyorlar. Düzenlenen ilk turnuva 6 masa 24 kiþiyle
sonuçlandý. Turnuva süresince her gün saat 14.00 de
katýlan kiþi sayýsýna göre takým maçlarý yapýlýyor.
Yapýlan iki turnuva sonuçlarýna göre 1. Elvan YýlmazDoðan Bekarlar, 2. Dr. Veli Taktak-Mehmet Ali Yýlmaz,
3. Ramazan Karaþahin-Recep Akbudak oldular.
Ortaca Kent Konseyi Briç Çalýþma Grubu turnuvaya
tüm briç severleri davet etti. -Cihat Cura-Soner Aydýn
2
09 OCAK 2015 CUMA
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
CARETTA YAVRULARI
DENÝZLE BULUÞTU
Avcýlarýn “hünerlerini”
paylaþma zamaný!
Merkez Av Komisyonu kararý uyarýnca, 2014/2015 Av
Sezonu baþladý. Avlanma açýlýþ ve kapanýþ tarihlerinin
açýklanmasýnýn ardýndan avcýlar hünerlerini sergilemeye
baþladýlar.
Bölgede avlanan avcýlar vurduklarý çeþitli türdeki
yaban hayvanlarýný sosyal paylaþým sitelerinde
sergilediler. 30 Aðustos 2014 tarihinde Býldýrcýn avý ile
baþlayan sezon, hayvan türlerine baðlý olarak kademeli
olarak açýlacak. Av sezonu 15 Þubat 2015 tarihi itibariyle
sona erecek.
Belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar
hakkýnda her bir aykýrýlýk için 27 lira ila 15 bin 226 lira
arasýnda idari para cezasý uygulanacak. Ayrýca av
hayvaný türüne göre 50 lira ile 60 bin lira arasýnda deðiþen
tazminat bedelleri talep edilecek.
Caretta carettalarýn üreme bölgesi
olan Dalyan'daki Ýztuzu kumsalýndan
2014'te 20 bin 111 caretta caretta
yavrusu denize ulaþtý.
Bacadan çýkan
yangýn evi kül etti
Ortaca’nýn Gökbel mahallesinde bacadan
çýkan yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi.
Ortaca’nýn Gökbel mahallesinde bacadan çýkan
yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi.
Gökbel Mahallesi Hayýtlýöz mevkisinde Murat Okatan,
ýsýnmak için soba yaktý. Soba bir süre yandýktan sonra
çatýdan ses duyan Okatan bacanýn tutuþtuðunu fark etti.
Okatan, kendi imkanlarýyla yangýný söndürmek istedi
ancak baþarýlý olamadý. Þiddetli rüzgarýn etkisiyle yangýn
tüm çatýyý sardý. Komþularýnýn haber vermesi üzerine
gelen Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye ekipleri
yangýna müdahale etti. Sarp arazi nedeniyle güçlükle
söndürülen yangýn sonucu ev kullanýlamaz hale geldi.
-Soner Aydýn
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel
Haber Gazetesi
Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný
B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres:
Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
HaberMerkezi Tel/fax : 282 8645-0530.923 8381
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn
veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs)
Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Caretta carettalarýn üreme bölgesi olan
Dalyan'daki Ýztuzu kumsalýndan 2014'te 20
bin 111 caretta caretta yavrusu denize
ulaþtý.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Tabiat
Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü
tarafýndan yürütülen proje kapsamýnda
caretta carettalarýn en önemli üreme
alanlarýndan Dalyan Mahallesi'ndeki Ýztuzu
kumsalýndan 2014'te 20 bin 111 yavru
caretta caretta denizle buluþtu.
Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma
Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
(DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup
Kaska, yaptýðý açýklamada, 2014'te Ýztuzu
sahiline bin 91 deniz kaplumbaðasýnýn çýkýþ
yaptýðýný, bunlardan 433'ünün yuva
yaparak yumurta býraktýðýný tespit
ettiklerini söyledi.
Ýztuzu kumsalýndan 20 bin 111
yavrunun denizle buluþtuðunu bildiren
Kaska, yavru çýkýþ baþarýsýnýn yüzde 68
olduðunu ifade etti
2014 yýlýnda DEKAMER'de bakým ve
tedavisi yapýlan 22 deniz kaplumbaðasýnýn
7'si denize býrakýldýðýný anlatan Kaska,
"Tedavi edilen kaplumbaðalarýn 6'sý maalesef öldü. Merkezde þu anda 11 kaplumbaðanýn tedavisi devam ediyor" dedi.
Kaska, 18-24 Nisan'da Muðla'da
düzenlenecek olan 35. Uluslararasý Deniz
Kaplumbaðalarý Biyolojisi ve Korunmasý
Sempozyumu boyunca a'dan z'ye
kaplumbaðalarýn her þeyinin hem
konuþulacaðýný, hem de uygulamalý olarak
öðretileceðini bildirdi.
-Tuncay Karaçelik
Daðdelen'e Halk Saðlýðý
Derneði'nden ödül
Türkiye Halk Saðlýðý Derneði tarafýndan
düzenlenen 2014 yýlý halk saðlýðý ödülleri
yarýþmasýnda Türkan Daðdelen "Hayvan
Dostlarýmýz" kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Halk Saðlýðý Derneði tarafýndan düzenlenen 2014
yýlý halk saðlýðý ödülleri yarýþmasýnda Türkan Daðdelen "Hayvan
Dostlarýmýz" kategorisinde birinci oldu.
Þiþli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende belgesini
alan Daðdelen, kendisini ödüle layýk gördükleri için jüri üyelerine
teþekkür etti.
Sokak hayvanlarýnýn bakýmýnýn yapýlmasý insan saðlýðýný
korunmasý açýsýndan önemine deðinen Daðdelen, "Sokaklarda
hasta, uyuz, kör hayvanlarýn yerine daha saðlýklý aþýlanmýþ,
kýsýrlaþtýrýlmýþ hayvanlarýn olduðu bir toplum saðlýklý toplumdur.
Dolayýsýyla hayvana hizmet etmek insana hizmet etmek
demektir" dedi.
BOM'a ödül
Bodrum ilçesinde bulunan "Baþka bir okul mümkün" derneði
de "Düþünsel Geliþim ve Eðitim" kategorisinde ödüle layýk
görüldü.
3
10 OCAK ÇALIÞAN
GAZETECÝLER GÜNÜ
KUTLAMA MESAJI
09 OCAK 2015 CUMA
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
Köyceðiz'deki Abhazlar
kültürlerini yaþatmak istiyor
Ülkelerindeki karýþýklýklar nedeniyle yaklaþýk
150 yýl önce Muðla'ya göç eden Abhazlar,
unutulmaya yüz tutmuþ kültürlerini ve dillerini
yaþatmak istiyor.
Deðerli Basýn Mensuplarý;
Toplumun geliþimi ve kalkýnma süreci, basýn
çalýþanlarýnýn desteði ile daha hýzlý olacaktýr.
Kamuoyu adýna; hassas, ciddi ve önemli konularda
gündem oluþturabilen, hiçbir tesir altýnda kalmaksýzýn
görevlerini tarafsýz, güvenilir ve objektif olarak
yürüten basýn çalýþanlarý demokratik toplumlarýn
ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Tarafsýz, özgür, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna
uyan bir medyanýn toplumsal kalkýnmanýn, geliþmenin
saðlanmasýnda önemli yeri vardýr. Ýletiþim ve buna
baðlý olarak etkileþim sürecinin belirleyici olduðu
günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akýþý
saðlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu
önemli misyonu yerine getirmek için her þartta
görevleri peþinde koþan gazetecilerimiz düzenli bir
mesaisi olmadan, halký bilinçlendirmek için verdiði
mücadele her türlü takdirin üzerindedir.
Ülkemizin ve kentimizin sorunlarýný kamuoyuna
aktaran ve sorunlarýn çözümünde önerileriyle toplum
mekanizmasýnýn daha saðlýklý bir þekilde çalýþmasýna
yardýmcý olan basýnýmýzýn 10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Gününü kutlar, basýn ahlak ve meslek
ilkelerine baðlý olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi
ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen deðerli
basýn mensuplarýmýzýn saðlýklý, mutlu ve baþarýlý bir
yýl geçirmelerini temenni ederim.
Köyceðiz ilçesinin Döðüþbelen Mahallesi'nde
yaþayan Abhaz ailelerden bir çoðu dillerini
bilmiyor. Dillerini unutan Abhazlar, devlet kanalýyla
ya da özel giriþimlerle hem Abhazca konuþmayý
hem de yazmayý hedefliyor. Abhazlar, atalarýndan
kalan deðerli eþyalarý da evlerinde saklýyorlar.
Babasý Abhaz annesi Türk olan Melda
Özden, yaptýðý açýklamada, dilin öðrenilip sonraki
kuþaklara aktarýlamamasýnýn en büyük etkeninin
Abhazlarýn bölgedeki tek köy olmalarý olduðunu
söyledi.
Abhazlarýn en büyük özelliðinin ayný sülaleden
ve komþularýyla evlenmemek olduðunu belirten
Özden, "Buradaki insanlar ayný yöreden evlilik
yapamadýklarý için nüfuslarýný artýramamýþlar.
Buradaki kýzlar dýþarýya evlenip gitmiþler. Erkekler
Türk ve yerleþik halktan evlenmiþ. Kendi komþusundan ve sülalesinden evlenemediði dillerini de
unutmuþlar. olunca da dil unutulmaya yüz tutmuþ"
dedi.
Özden, Abhaz kültürünü yaþatmaya çalýþtýklarýný, dilin ise neredeyse unutulduðunu ifade etti.
Kültürün yaþatýlýp, genç kuþaklara
aktarýlmasýnýn çok önemli olduðunu vurgulayan
Özden þunlarý kaydetti:
"Mahallemizde Abhazca konuþan 5-6 kiþi kaldý.
Yazmayý bilen zaten yok. Devletin aracýlýðýyla hem
konuþmayý hem yazmayý öðrenmek istiyoruz. Bu
Amir ÇÝÇEK
Muðla Valisi
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
özel giriþimlerle de olabilir. Bizim de dilimizi yaþatmamýz lazým. Gençler bunu çok istiyor. Atýk Sovyet Rusya kalmadýðý için etkileþim iletiþim daha
kolay. Burada yaþayan Abhazlar ve Kafkasya'da
yaþayanlar görüþmek istiyor. Sadece gitmekle
olmuyor. Dili bilmek gerekiyor. Dili bilirsen insanýný
bilirsin, kültürünü öðrenebilirsin. Devlet eliyle ya
da özel çabalarýmýzla dilimizi öðrenmek istiyoruz."
Bodrum Kapýlarý Sergisi
Büyük boyutlu 'Bodrum Kapýlarý' fotoðraflarýndan
oluþan sergi 10 Ocak Cumartesi günü Konacýk
Avenue Alýþveriþ Merkezi'nde Art 212 gelerisinde
açýlacaktýr.Sizleri saat 16.00'da yapýlacak açýlýþ
partisinde görmek, bizi ileride yapacaðýmýz çalýþmalar
için cesaretlendirecektir.
Bodrum Kapýlarý Fotoðraf Yarýþmasý sonucu
hazýrladýðýmýz 2015 duvar ve masaüstü takvimlerini
sergi açýlýþýnda edinebilirsiniz.
Art Ajanda BODRUM
0536 3994579
Facebook:Art Ajanda Bodrum
http://artajanda.blogspot.com.tr
www.bodrumkultursanat.com
[email protected]
"Kültürleri unutulmasýn" diye
mezar taþý yaptýrdý
"Aþuvan ve Hamur aþý"
Aþuvan, Kafkaslarýn temel yiyeceklerinde
olan hamur aþý piþirilen kaba verilen isim.
Özden, atalarýndan kalan aþuvaný
evlerinde yýllardýr sakladýðýný söyledi.
Dillerinin kaybolduðunu, kültürlerinin de yok
olmak üzere olduðunu ifade eden Kemal
Þentürk, genç nesillere örnek olmasý için aile
kabristanlýðýna mezar taþý yazdýrdý.
Gençlerin atalarýnýn Kafkas kökenli olduklarýný
öðrenmeleri için böyle bir þey düþündüðünü
anlatan Þentürk, þunlarý söyledi:
"Köyümüzde de çok az Kafkas kökenli aile
kaldý. Kültürümüzü yaþatmak istiyoruz ama
gençler ekonomik nedenlerden dolayý daðýldý.
Çerkez aileleri yok olmakta.
Kafkaslardan getirdikleri yöresel motifli biblolarla
kültürlerine olan hasretlerini bir parça olsun dindirmeye
çalýþýyorlar.
Döðüþbelen’de yaþayan Özden ailesi de kültürel
deðerlerinin ve dillerinin yaþatýlmasý gerektiðini
düþünüyorlar.
Mezar taþýnda 'Kaldýrýldý aþuvan
unutuldu hamur aþý. Gönüllerde kaldý
Kafkasya'nýn gözyaþý. Torununuzdan
armaðan size bu mezar taþý' yazýyor.
Aþuvan bizdeki anlamý yemek piþirilen kap.
Hamur aþý da temel yemeðimizdir. Aþuvan
kaldýrýlýp hamur aþý yok olduðu zaman Kafkas
halký bitmiþ demektir."
Abhazca konuþan 5 kiþiden biri
Mahallede Abhazca konuþanlardan biri olan
Ersin Önal, dillerinin unutulmasýndan üzüntü
duyduklarýný ifade etti.
Abhazca öðrenmek isteyenlere kendisinin de
elinden geldiði kadar yardýmcý olabileceðine iþaret
eden Önal, "Büyük torunum dile çok meraklý.
Mahalleden bana gelen olursa yardýmcý olurum
ama merak eden de çok fazla deðil. Öðrenmek
isteyenlere de gönülden yardýmcý olurum" dedi.
Önal, mýzýkayla oynanan halk oyunlarýný çok
sevdiðini, zamanla onlarý da unuttuðunu kaydetti.
-Soner Aydýn
4
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
09 OCAK 2015 CUMA
ÝZTUZU PLAJI MECLÝS GÜNDEMÝNDE
Mehmet Erdoðan’dan aðýr sözler:
Muðla'da Çevre Katliamlarýnýn önemli
bir kýsmý bizzat Çevre Bakanlýðý
tarafýndan gerçekleþtiriliyor.
“Muðla'da Gerçekleþtirilen Çevre
Katliamlarýnýn Önemli Bir kýsmý Bizzat
Çevre Bakanlýðý Tarafýndan
Gerçekleþtiriliyor.”
Bu sözler TBMM Genel Kurulunda
MHP Muðla Milletvekili Mehmet
Erdoðan tarafýndan söylendi. Özellikle
Muðla ilinde özelleþtirilen plajlar ile ilgili
eleþtirilerini ifade Erdoðan þu ifadeleri
kullandý: “Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
diye bir Bakanlýðýmýz var. Ancak,
Muðla'da gerçekleþtirilen çevre
katliamlarýnýn önemli bir kýsmý bizzat
Çevre Bakanlýðý tarafýndan
gerçekleþtiriliyor. Baþta Ýztuzu olmak
üzere birçok plajýmýz, Çevre
Bakanlýðýnýn da ortaðý olduðu bir þirket
tarafýndan usulsüz bir þekilde, olmayan
þirketlere ihale edilmektedir.”
Bafa Gölü Sahipsiz ve
Çaresiz
Muðla ili sýnýrlarý içerisinde yapýlmasý
planlanan termik santral konusuna da
deðinen Erdoðan “Yine, üç yeni termik
santral için ÇED raporu süreci Muðla'da
devam ettirilmektedir.” ifadelerini
Dalaman MHP’de
Topçuoðlu dönemi
kullandý. “Bafa Gölü sahipsiz ve çaresiz.
Orman Bakanlýðý plansýz ve programsýz
olarak ormanlarýmýzý kesmektedir.” diye
konuþan Erdoðan, Muðla’nýn önemli
varlýklarýnýn AKP iktidarý tarafýndan
yaðmalandýðýný iddia etti.
Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðýný Göreve Davet
Ediyorum
“Bu talan böyle devam ederse
bundan sonra Muðla'da ne turizm
yapýlabilir ne tarým yapýlabilir ne de
arýcýlýk yapýlabilir.” diyen Erdoðan “Bu
talanýn bir an önce durdurularak
Muðla'nýn en deðerli varlýðý olan çevre
varlýklarýnýn korunmasý konusunda
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýný göreve
davet ediyorum.” dedi.
MHP Muðla Milletvekili Mehmet
Erdoðan; geçtiðimi günlerde
Ýztuzu’ndaki eylem çadýrýný ziyaret
ederek Ýztuzu’nun özelleþtirilmesine
karþý olduklarýný, konuyla ilgili
mücadelelerinin TBMM’de de devam
edeceðini ifade etmiþti.
-Tuncay Karaçelik
yok. Örneðin Dalaman’da vatandaþ portakalýný
satamamýþ, narenciye üreticisi don tutsa da
masrafýmýz kadar parayý sigortadan alsak çünkü
satacak umudumuz kalmadý diyor. Türkiye’nin
dört bir tarafýnda üretim cezalandýrýlýr hale gelmiþ
ama rantçýlar hükümetin koltuðunun altýnda
büyümeye devam ediyor. Yolsuzluk almýþ baþýný
gidiyor. Artýk minare kýlýfa sýðmýyor. Ama bu iþin
çaresi vardýr. Çare de Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu Milletin bir kuruþunu ne yiyeceðiz nede
haram zadelerin yemesine müsaade edeceðiz”
Siyasetçinin bittiði yer sokaða
çýkamadýðý gündür
Dalaman MHP ilçe kongresi 04 Aralýk Pazar günü Kültür Merkezinde
yapýldý. Mevcut baþkan Bayram Altýn’ýn yeniden aday olmadýðý
kongrede tek aday Talat Topçuoðlu Dalaman Ýlçe baþkaný oldu.
Dalaman MHP ilçe kongresi 04 Aralýk Pazar
günü Kültür Merkezinde yapýldý. Mevcut baþkan
Bayram Altýn’ýn yeniden aday olmadýðý kongrede
tek aday Talat Topçuoðlu Dalaman Ýlçe baþkaný
oldu.
Divan Baþkanlýðýný Milletvekili Mehmet
Erdoðan’ýn yaptýðý kongrede ilçe Baþkaný Bayram
Altýn veda konuþmasý yaptý.
Talat Topçuoðlu yaptýðý konuþmada, Dalaman’da MHP olarak tek hedeflerinin 29 Martta
kaybettikleri belediye baþkanlýðýný önümüzdeki
dönem tekrar kazanmak olduðunu ifade etti.
MHP Muðla Milletvekili Mehmet Erdoðan ise
yaptýðý konuþmada siyasetçinin bittiði an sokaða
çýkamadýðý andýr diyerek AKP Milletvekillerinin
bugün artýk sokaða çýkamadýklarýný söyledi.
Erdoðan; ‘’Dalaman’da Milliyetçi Hareket
Partisi’nin çok önemli bir güç olmasý için gece
gündüz çalýþan ilçe baþkanýmýz Bayram Altýn’a
ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyorum.
Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçmekte tarihin
hiçbir döneminde bugün yaþadýðýmýz sýkýntýlarý
görmek mümkün deðildir. Bu yapmakta
olduðumuz kongrelerimiz ve Milletvekili
seçimlerimiz çok önemlidir” dedi.
Artýk minare kýlýfa sýðmýyor
Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisi
iktidarýna ihtiyacý olduðunu kaydeden Erdoðan,
konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Vatandaþýn borcu
yirmi kattan fazla artmýþ, devletimizin borcu yirmi
kattan fazla artmýþ, milletin ne yiyip içtiðini soran
“MHP olarak üreten köylünün, çiftçinin,
sanayicinin yanýnda olacaðýz. AKP giderayak
plajlarýmýzý yaðmalamaktadýr, yollarýmýzý,
köprülerimizi satmaktadýr. Ne yaparsa yapsýnlar
kurtuluþu kalmamýþtýr. Siyasetçinin bittiði yer
sokaða çýkamadýðý gündür. AKP’nin sokaða
çýkacak kudreti kalmamýþtýr. 2015 yýlýnda AKP
iktidarý son bulacaktýr’’.
Kongreye; MHP Muðla Milletvekili Mehmet
Erdoðan, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet
Þaþmaz, CHP Ýlçe Baþkaný Erdoðan Karakuþ,
MHP Milletvekili aday adaylarý Hacý Çelik, Saim
Gürsoy, Ferhat Kýrtaþ, Süleyman Taþkýn, Erdal
Eroðlu, Asým Baþaran, Ýl Baþkaný adayý Gýyasettin
Coþkun, MHP Ortaca Ýlçe Baþkaný Sadýk Gün,
MHP Köyceðiz Ýlçe Baþkaný Tahsin Palancýoðlu,
MHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Cengiz Çay ve
partililer katýldýlar.
MHP Dalaman ilçe yönetimi
Dalaman MHP yeni yönetim kurulu þu
isimlerden oluþtu. Ýlçe Baþkaný Talat Topçuoðlu
yönetim kurulu üyeleri, Nail Orhan, Vedat
Gökçeoðlu, Þahin Dalgýç, Durmuþ Turgut,
Süreyya Deveci, Hatice Özcan, Semra Ýnce, Ali
Okur, Hamit Güven, Ýsmet Toraman, Mevlüt
Aydýn, Metin Duran, Cemil Koþar, Gülizar
Yorulmaz. Cihat Cura-Ömer Kundakçý
EGE
HABER
HAMDÝ TOPÇUOÐLU
[email protected]
ERGUVANLAR
HEP ÇÝÇEK AÇAR
“Macbeth öldürür kýralý. Ve eyleminin aðýrlýðý altýnda
bundan böyle uykunun kendisine haram olduðunu anlar
ve þu dizeleri dillendirir:
“Bir ses duyar gibi oldum:
Kimseler uyumasýn artýk Macbeth uykuyu
öldürdü!
Evet, masum uykuyu, her günkü hayatýn
ölümünü,
Yorgunluklarý yýkayan suyu,
Yaralý canlarýn merhemini.”
Bu arada Lady Macbeth geceleri uykusunda
gezmekte, iþledikleri cinayeti sayýklamaktadýr:
“ Çýk elimden, korkunç leke, çýk diyorum sana
Bu bir... Bu iki... Tamam: Haydi þimdi
Cehennem ne karanlýkmýþ.”
Uyukuyu öldüren Macbeth deðildir aslýnda. Lady
Macbeth’in ellerinden çýkmayan da kralýn kaný deðil,
vicdanlarýna yapýþan azaptýr.
Ýlk ceza odur ki, hiçbir suçlu
Kendi yargýçlýðýndan kurtulamaz
Ovidus’un dizeleri ne de güzel açýklýyor Lady
Macbeth’in sorununu.
Biliyorum, köle ruhlu kiþiler evrensel düzeni
sarsabilecek vicdan problemler yaþamazlar. Sanýrým
en korkulacak kiþiler, vicdani kaygýlarý evrensel boyutlu
olmadan evrene nizam vermeye kalkýþan bu köle
ruhlular olsa gerektir. Düþünsenize biat eden
(muktedir!)… Üstelik muhteris…
Tanrý uluslarý vicdansýz kuvvetlinin gazabýndan
korusun. Çünkü onlar sevgi tanýmaz, yaþama sevincini
yok ederler. Tutkularý kamçýlar, zulme ve cinayetlere
yol açarlar. Oysa kuvvet, ancak akýl ve bilgi ile
birleþince, hak ve adalete zafer kazandýrýr. Ne yazýk ki
vicdaný geliþmemiþ kuvvet sahibi akýl ve bilgiyle deðil
hayvansal içgüdüleriyle davranýr.
“ Bessus adýnda biri, bir serçe yuvasýný hiç yüreði
sýzlamadan bozup yavrularý öldürmüþ. Bu nedenle
kendisine çatanlara: Haklýydým, der, çünkü bu serçe
yavrularý, durmadan beni babamý öldürmekle
suçluyorlardý.”
Montaigne bu öyküyü anlattýktan sonra da ekler
:“Bu baba katiline vicdanýnýn öç alýcý cadalozlarý,
suçunu açýklatmýþtýr.” Oysa Eski Moð kabilesinde
yaþlý babasýný öldüren oðulun ya da günümüzde Ýslam
adýna zina suçu iþledi diye bir kadýný recm eden
kalabalýðýn böyle bir vicdan sorunu yoktur. Çünkü onlar
yaptýklarýný erdemlerinin bir gereði olarak
görmektedirler.
“Vicdanýnýn sesini dinle” diyor Türk halký. Eðer bir
konuda tereddüt ediyorsan. Sana doðruyu o
gösterecektir. Çünkü o, bizi kötülüklerden,
çirkinliklerden koruyan, bizi yönlendiren, bizi
biçimlendiren bir içsestir. Bu iç ses, kendisini
dinleyenlere elbette el verecektir.
Erguvan Aðacý, Ýngilizce konuþulan ülkelerde Judas Tree, yani Yahuda’nýn aðacý olarak bilinir.
Efsanelere göre Yahuda, Ýsa’yý ele verdikten sonra
kendini erguvan aðacýna asmýþtýr. Erguvan aðacýnýn
dallarýnýn çarpýk çurpuk olmasýnýn nedeni bundanmýþ.
Çiçeklerinin pembe rengi de Yahuda’nýn ihanetinin
utancýný yansýtýrmýþ. Dünya var oldukça vicdan azabý
çekmek bu olsa gerek.
Bu ülkede (5.01.2015) dün akþamdan beri bazý
evlerde dillere Abdülhâk Hamit Tarhan’ýn Eþber’inden
birkaç cümle dolanýyordur:
Ýskender:
Aristo bu nedir?
Aristo:
Zafer ya da hiç!
bayinizde & internette
ortacahaber.com
5
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
09 OCAK 2015 CUMA
#direniztuzu
Ýztuzu direniþine
destekler sürüyor
CHP, MHP ve HDP ile Fenerbahçe,
Beþiktaþ ve Galatasaray taraftarlarý
Dalyan Ýztuzu için tek vücut...
Ýztuzu Plajýný iþletme hakkýnýn Ortaca
belediyesinden alýnarak Ýngiliz ortaklý özel bir þirkete
verilmesine iliþkin vatandaþlar tarafýndan gösterilen
protestolara destek sürüyor.
Plaj giriþinde kurulan direniþ çadýrýný hergün
yüzlerce kiþi ziyaret ederek destek veriyor. Farklý
futbol takýmlarý-nýn taraftar gruplarý, sivil toplum
kuruluþlarý ve siyasi parti temsilcileri eylemlere
katýlýyorlar. CHP, MHP ve HDP temsilcileri de
yaptýklarý açýklamalarla eyleme detek vere-rek
konuyu mecliste gündeme taþýyacaklarýný söylediler.
HDP’den destek
Ýztuzu Plajý'nýn iþletme hakkýnýn Ortaca
Belediyesinden alýnarak Ýngiliz ortaklý özel bir þirkete
verilmesine tepki gösteren vatandaþlarýn plaj giriþine
kurduklarý çadýrý, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP)
Ýl Eþ Baþkaný Adalet Aydýn, Yusuf Uludað ve
partililer ziyaret etti. Partililer plaj giriþinde bulunan
"Ýztuzu plajýnýn özelleþmesini istemiyoruz" yazýlý
Dalyan Ýztuzu Plajý’nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesi, ardýndan da
þirket yetkililerinin gece geç saatlerde plaja araçlarla girmesini protesto eden vatandaþlar Ýztuzu plajý
giriþindeki bekleyiþlerini sürdürüyor.
Dalyan Ýztuzu Plajý’nýn iþletmeciliðinin
belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesi,
ardýndan da þirket yetkililerinin gece geç saatlerde
plaja araçlarla girmesini protesto eden vatandaþlar
Ýztuzu plajý giriþindeki bekleyiþlerini sürdürüyor.
Plaj giriþine kurulan çadýrý, CHP Ýstanbul
Milletvekili ve TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu
Üyesi Mahmut Tanal, CHP Muðla Milletvekili
Nurettin Demir, MHP Muðla Milletvekili
Mehmet Erdoðan ziyaret etti. Gece gündüz
devam eden eylemlere çeþitli müzik gruplarý da
düzenlenen etkinliklerle destek veriyorlar.
Yaklaþýk 2 bin kiþilik grup sloganlar atarak
kumsala kadar yürüdü. Kumsalda pankartlarla
birlikte "Ýztuzu halkýndýr halkýn kalacak", “Diren
Ýztuzu”, "Direne direne kazanacaðýz" gibi sloganlar
atan grup daha sonra kumsaldan ayrýldý.
Partili partisiz herkesi Ýztuzu’nda
gördük
Muðla CHP Gençlik Kollarý Baþkan
Yardýmcýsý Murat Atacan, yaptýðý açýklamada,
eylemi, yaþanan olayý protesto etmek için
düzenlediklerini söyledi.
Ýztuzu plajýnýn özelleþtirilmesi kararýna karþý
olduklarýný ifade eden Atacan, "Aslýnda amacýmýz
13 ilçenin CHP'li gençlerini burada toplamaktý.
Daha sonra Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn ve diðer
partilerden ciddi desteðiyle güzel bir kalabalýk
oluþtu. Ýnsanlarýn bu haksýzlýða dur diyecek bir
harekete ihtiyaçlarý vardý. Partili partisiz herkesi
Ýztuzu’nda gördük. Bu eyleme destek veren
herkese çok teþekkür ediyorum" dedi.
Üç kiþi organize ettik 2 bin kiþi
olduk
Eylemi sosyal paylaþým sitesinden organize
edenlerden Tuðba Özge Musaoðlu ise özelleþtirme ile ilgili hukuki sürecin devam ettiðini, sürece
göre eylemlere yön vereceklerini belirtti.
Musaoðlu, eyleme katýlanlarýn parti kimliklerini
bir kenara býraktýðýný dile getirdi.
Ýztuzu iþletmesini belediyenin yapmasý kaplumbaðalarýn da korunmasý açýsýndan çok önemli
olduðunu ifade eden Musaoðlu þunlarý kaydetti:
"Bu iþi ilk olarak 3 kiþi organize ettik. Sonra 5 oldu, daha sonra sayýmýz 2 bin kiþiye ulaþtý. Bir araya
gelerek çoðaldýk ve ses getirdik. Biz buraya sabah
8'de girip akþam 20.00'de çýkýyorduk. Kumsaldaki
kaplumbaðalarýn yumurtladýðý alana havlu bile
sermiyorduk. Sonra bir sabah kalktýðýmýzda
kumsala iþ makinalarýnýn girdiðini öðrendik. Burasý
bizimdi ve böyle devam etmesini istiyoruz. Çünkü
buraya en iyi bakacak olan yöre halkýdýr. Biz
sadece gençlerin de bir sesi olduðunu ve Ýztuzu'na
sahip çýktýðýný belirtmek için buradayýz."
Ýztuzu'na müdahale, Muðla'nýn
turizmine, ekonomisine ve
insanlarýn saðlýklý çevrede
yaþama hakkýna müdahale etmek
demektir
CHP Ýstanbul Milletvekili ve TBMM Ýnsan
Haklarý Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal,
yaptýðý açýklamada, çevrede yaþama hakkýný
korumanýn hem devletin hem de her vatandaþýn
ödev ve görevi olduðunu söyledi.
Vatandaþýn saðlýklý ve dengeli bir çevrede
yaþama hakkýný Anayasanýn 5. ve 56. maddesi
uyarýnca üstlenen devletin yerine getirmediðini
iddia eden Tanal þunlarý kaydetti: "Bunu þiddetle
ayýplýyor ve kýnýyorum. Burada asýl devletin
yapmasý gereken çevrenin korunmasý ve
geliþtirmesini sizler yapýyorsunuz. Aslýnda bu
devletin görevidir. Bizler Avrupa Birliði'ne (AB)
girmek isteyen bir ülke olarak AB yönergeleri
uyarýnca doðal yaþama ayrýlmýþ olan ve özel
koruma alanýna alýnmýþ olan yerlerin
kötüleþmemesi açýsýndan o yönergeyi kabul etmiþ
durumdayýz. Maalesef þu anda Avrupa Birliði'nin
yönergelerine de aykýrý bir durum söz konusu."
Tanal, Ýztuzu'nda yapýlanlarla hukukun ayaklar
altýna alýndýðýný ve katledildiðini savundu.
Bu eyleme katýlan ve destek veren herkese
siyasi parti ayrýmý gözetmeksizin teþekkür eden
Tanal, "Bizim çevreden baþka gidecek yerimiz
yok. Ýztuzu'na müdahale etmek Muðla'nýn turizmine, ekonomisine ve insanlarýn saðlýklý çevrede
tahtaya imza attý.
Talan siyaseti dünyanýn her yerinde
Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ýl Eþ Baþkaný
Adalet Aydýn yaptýðý açýklamada, sadece Türkiye'de
deðil dünyanýn her yerinde talan siyasetinin çok
yaygýn bir þekilde devam ettiðini ileri sürdü.
Ekoloji mücadelesinin evrensel bir mücadele
olduðunu ifade eden Aydýn, "Biz siyasiler tabi ki
elimizden geldiði kadar bunu her tarafa duyurmak ve
mücadele etmek için varýz ama sivil toplm örgütlerinin
mücadeleleri çok önem-lidir. Talanlar da ancak bu
þekilde durdurulabilir" dedi.
Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ýl Eþ Baþkaný
Yusuf Uludað ise, Ýztuzu'nun dünyanýn en güzel
yerlerinden birisi olduðunu ve özelleþmemesi
gerektiðini ifade etti.
Ýztuzu plajýnýn bakir ve yapýlaþmadan uzak bir yer
olduðunu belirten Uludað, "Burayý yapýlaþmaya
açmak çevreye ve ekolojiye bir katliam demektir.
Dünyaya meydan okumaktýr. HDP Muðla örgütü
olarak burada direnen mücadele eden arkadaþlara
baþarýlar diliyoruz. Her zaman yanlarýnda olacaðýz"
diye konuþtu.
Her kesimden destek Ýztuzu'nun ortak
bir deðer olduðunu gösteriyor
yaþama hakkýna müdahale etmek demektir.
Burada bu müdahale insan haklarýna müdahale
anlamýna gelir. Bu ihlalin karþýsýnda hepimiz
dikileceðiz ve mücadeleye devam edeceðiz" dedi.
Talancýlara izin vermeyeceðiz
Muðla'da büyük bir doða katliamý ve tabiat
talaný olduðunu iddia eden MHP Muðla Milletvekili Mehmet Erdoðan ise "Burada yapýlan
ihale baþtan aþaðý saçmalýklarla dolu. Bunlarý
mecliste haykýrmaya devam edeceðiz. Muðla'yý
bilen herkesin Ýztuzu'na sahip çýkacaðýna eminim.
Talancýlara izin vermeyeceðiz" diye konuþtu.
Ýztuzu plajý giriþindeki bekleyiþ, 29 Aralýk 2014
Pazartesi gecesi, DALÇEV þirketine ait araçlarýn
Ýztuzu kumsalýna girmesi, traktörlerle getirilen
jeneratörlerin ve iþ makinesinin plaja girerken
engellenmesi ile baþlamýþtý.
Çadýra hergün farklý kesimlerden ziyaretçilerin
geldiðini ve kendilerini desteklediklerini anlatan Ýztuzu
Kumsalýný Kurtarma Platformu (ÝKUP) sözcüsü
Murat Demirci de þunlarý söyledi:
"Bugün de çadýrý HDP il teþkilatýndan ziyaret
ettiler. Biz Ýztuzu kumsalýnýn doðal yapýsýnýn
bozulmamasý için buranýn özelleþtirilmemesi
gerektiðini, burayý halk adýna yerel belediyenin
iþletmesi gerektiðini savunuyoruz. Eylemimize her
kesimden destek alýyoruz. Bu da Ýztuzu'nun ortak bir
deðer olduðunu ve korunmasý gerektiðini gösteriyor.
Bu destek çok güzel ve devam etmesini de istiyoruz."
Demirci, sezon baþlamadan Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nýn kumsala verilen önemi anlamasý
gerektiðini, kendilerini haklý görerek ve gerekeni
yapmasýný istedi.
-Ömer Kundakçý
EGE HABER
bayinizde & internette
ortacahaber.com
6
CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir:
09 OCAK 2015 CUMA
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
ÜRETÝCÝNÝN EMEÐÝ
DALINDA KALDI
CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir, narenciye üreticilerinin sorunlarýný meclis
gündemine taþýdý. Portakal, greyfurt, mandalina ve limonlarý meclis kürsüsüne getiren Demir, narenciye
üreticilerinin ürünlerinin dalýnda kaldýðýný söyleyerek, üreticilerin zor durumda olduðunu dile getirdi.
CHP Muðla Milletvekili
Prof.Dr.Nurettin Demir, narenciye
üreticilerinin sorunlarýný meclis
gündemine taþýdý. Portakal, greyfurt,
mandalina ve limonlarý meclis
kürsüsüne getiren Demir, narenciye
üreticilerinin ürünlerinin dalýnda
kaldýðýný söyleyerek, üreticilerin zor
durumda olduðunu dile getirdi.
Narenciye dalýnda, portakal, limon,
greyfurt, mandalina, turunç
toplanmadan aðacýnda kaldý.
Bodrum’un mandalinasý,
Köyceðiz’in portakalý, Ortaca’nýn
limonu alýcý bulamadýðý için dalýnda
kaldý.
Ekonomik deðeri yüksek olan
narenciye üretimi Birleþmiþ Milletler
Gýda ve Tarým Örgütü (FAO)
verilerine göre dünyada 131 milyon
tondur.
Türkiye’de ise yaklaþýk 3,7 milyon
ton narenciye üretilmektedir.
Ülkemizde en fazla üretilen narenciye
türleri sýrasýyla portakal, mandalina,
limon, greyfurt ve turunçtur.
Türkiye’de üretilen narenciyenin
%98’ini 8 ilimiz gerçekleþtirmektedir.
Bu iller toplam üretim miktarlarýna
göre sýrasýyla; Mersin, Adana, Hatay,
Antalya, Muðla, Ýzmir, Aydýn ve
Balýkesir’dir. Adana, Mersin ve Hatay
tüm narenciye türlerinden önemli
miktarlarda üretirken, Antalya portakal
üretiminde ilk sýrada yer almaktadýr.
Narenciye üretiminde üretimden
pazarlamaya kadar birçok alanda
sýkýntýlar bulunmaktadýr.
·AKP iktidarýnýn izlediði yanlýþ
politikalar sonucunda narenciyede arztalep dengesi bozuldu. Ýhracat durma
noktasýna gelmiþtir.
Ýçerdiði vitamin, mineral ve þeker
ile beslenmede önemli bir meyve
olan narenciye, Türkiye’de 32
binden fazla çiftçi tarafýndan
yapýlmaktadýr.
·Narenciye, hasadý, paketlenmesi,
taþýnmasý, depolanmasý, pazarlanmasý
ve ticareti ile emek yoðun bir sektör
olma özelliði taþýmaktadýr.
·Narenciyede 2013-2014 sezonu,
üreticiler ve sektörde faaliyet gösteren
tüm taraflar için emeklerinin
karþýlýðýnýn alýndýðý bir yýl olamamýþtýr.
·Üreticiler düþük narenciye fiyatlarý
sebebiyle ürünlerini dahi toplayamamýþ,
ilaç ve gübre masraflarýný
karþýlayamamýþtýr. Narenciye
üreticilerinin borçlarý her geçen gün
daha da artmaktadýr.
·Bunun yanýnda, narenciyenin
bahçe fiyatý ile market satýþ fiyatý
arasýnda büyük uçurumlar ortaya
çýkmýþtýr. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði
tarafýndan 5 Ocak 2014 tarihinde
yapýlan açýklama ile Aralýk ayýndaki,
üretici ve market fiyatlarý incelenerek
aradaki farklýlýklar açýklanmýþtýr.
Yapýlan açýklamaya göre, üretici ve
market fiyatlarý açýsýndan, portakalda
yüzde 436,1, mandalinada yüzde
331,22’leri bulan farklar olduðu ortaya
konmuþtur. Bahçede kilogramý 20
kuruþ olan portakal, halde 82 kuruþa,
pazarda 1 lira 54 kuruþa, markette ise
2 lira 25 kuruþa satýldýðý belirtilmiþtir.
·Dýþ politikadaki olumsuzluklardan
doðrudan etkilenen narenciye üretimi
iç pazarda, pazarlama sorunu
yaþanmasýndan kaynaklý olarak,
üreticiler hak ettiði fiyatý
alamamaktadýrlar. Bu durum da,
üreticinin zarar ederken, aracýnýn kar
saðlamasýna yol açmaktadýr.
·Yaðmur çamur, kar kýþ demeden
gece gündüz çalýþan, üretimin her türlü
eziyetini çeken narenciye üreticileri
için bu durum sürdürülebilir deðildir.
·Devletten yeteri kadar destek
görmeyen, ürünlerine alýcý bulamayan
üreticiler periþan. Narenciye üreticileri
ürünlerini satamadýðý gibi; satabilenlerin
de 30-40 liraya alýnan mahsül,
vitrinlerde 10 katý fiyata satýlmaktadýr.
Bu da büyük maðduriyetler ortaya
çýkarmaktadýr.
Öyle ki; üretici umutsuz, çaresiz.
Narenciyeden umudu kesen
üretici, aðaçlarýný keserek, baþka
alanlara yöneliyor.
·Üretim için gerekli olan ilaç parasý,
gübre parasý çiftçinin borç hanesine
yazdý, çiftçiler hacizlik oluyor. Bu
sebeplerden Tarým Kredi
Kooperatiflerine ve bankalara yüksek
miktarlarda borçlarý bulunuyor.
Türkiye’de üretilen narenciyenin
yaklaþýk yüzde 40’lýk bir kýsmý
ihraç edilmektedir.
·Narenciye meyveleri Türkiye’nin
ihracatý içerisinde önemli bir yüzdeyi
kaplýyor.
·Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri’nin
2013 yýlý ihracat rakamý 1 milyar 166
milyon dolar. Ticaret borsasýna göre ise
2014 yýlýnýn 20 Aralýk itibariyle
buradaki borsa iþlem hacminin 5 milyar
TL.
·Narenciyede 1,5 milyon tonluk
gerçekleþtirilen ihracat, ülke
ekonomisine büyük bir katký
saðlamaktadýr.
·Dýþ politikadaki baþarýsýzlýk
narenciye üreticilerini de yakýndan
etkiliyor.
·Suriye ile olan iliþkiler ve Irak’taki
IÞÝD teröründen dolayý her iki ülkeden
de Ortadoðu ile olan ihracatýmýz
giderek daha da geriliyor.
·Irak ve Suriye pazarýnýn
kaybedilmesiyle birlikte, Ortadoðu’ya
olan ihracat imkâný da ortadan kalkmýþ
bulunmaktadýr. Bu ülkelere gidilecek týr
bulunamamakta, bu durumda
narenciye ihracatýný olumsuz
etkilemektedir.
·Ülke ekonomisine 1 milyar dolarlýk
katkýsý olan narenciye ihracatýnýn
olumsuz etkilenmesi sonucunda ülke
ekonomisi açýkça zarara uðratýlýyor.
Üretimden pazarlamaya kadar
örgütlenmemiþ olmasý, ürünün
soðuk hava depolarýna nakillerinde
yaþanan sýkýntýlar da çeþitli riskler
ortaya çýkarmaktadýr.
·Üreticilere yeterince devlet
desteðinin saðlanmamasý, ihraç
potansiyelini ve iç pazarda tüketim
þansýný düþürmektedir.
·Dalýndan koparýldýðý anda tüketime
hazýr hale gelen narenciyenin
bozulmadan istenilen tazelik ve kalitede
tüketiciye ulaþmasýnda ürünün
ambalajlanmasý, depolanmasý ve
pazarlanmasý faaliyetleri oldukça
önemlidir.
·Soðuk hava depolarýnýn hem
narenciye fiyatlarýnýn yýl içindeki
daðýlýmýnda hem de narenciyenin
tüketim periyodunda olumlu bir etkisi
bulunmaktadýr.
·Üreticilerin elinde ürün bittikten
sonra narenciye fiyatlarý yükselmekte,
tüketiciler yüksek fiyatlardan
narenciye tüketirken üretici zarar
etmektedir. Soðuk Hava Deposu
kapasitesinin yetersiz olmasý ayrýca
ihracat sezonunu da sýnýrlamaktadýr.
Sözün özü; kýþ aylarýnýn vitamin
deposu narenciye meyvelerinin
üreticilerinin emeði dalýnda,
umutlarý da baþka bahara kaldý.
·Uyguladýðý yanlýþ dýþ politikalar
sonrasý sorun yaratýlan komþularýmýza
ihracatýmýz durmuþtur. 500-600 bin ton
ihracatýmýzýn devam ettiði Rusya
dýþýnda pazarlarýmýzý kaybettik. Irak ve
Suriye politikalarý Ortadoðu’nun
kapýlarýný yüzümüze kapattý.
·Üreticiyi korumaya yönelik
düzenlemeler yapýlmadý. Üretici
kaybederken kazanan yine aracýlar
oldu.
·Ortadoðu pazarýnýn kaybedileceði
bilinmesine raðmen tedbir almadý. Yeni
pazarlar oluþturma giriþiminde
bulunulmadý.
·Ýhracaatý kolaylaþtýrýcý
düzenlemeler yapýlmadý.
·Nasýl ki don vurduðunda üreticiyi
korumaya dönük çeþitli yardým ve
teþvikler devreye sokuluyor, ihracat
maðduru narenciye üreticisi için hiçbir
þey yapýlmadý.
·Üreticilerin, banka borçlarý, gübre
borçlarý, ilaç borçlarý silinmedi.
·Yanlýþ tarým politikalarý uygulandý.
Peki ne yapmalý?
·Narenciye üreticisine el
uzatýlmalýdýr. Ürünlerinin dalda
kalmamasý ve üretimden
vazgeçmemeleri için acil olarak
önlemler üretilmelidir.
·Narenciye pazarlamasý
etkinleþtirilmelidir.
·Üreticilerin destekleme primleri
arttýrýlmalýdýr.
·Sektörde pazara uygun üretim
planlamasý yapýlmalýdýr.
·Narenciyenin kalitesinin
yükseltilmesi için gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
·Narenciye ürünlerinin iç
tüketiminin arttýrýlmasý için çalýþmalar
yapýlmalýdýr. Örneðin; Ben en son
Eskiþehir H tipi cezaevine yaptýðým
ziyarette her türlü besleyici öðünden
mahrum kalan mahkumlar olduðunu
gördüm. Vitamini ve besin deðeri
yüksek olan narenciye meyveleri
hapishanelerde, hastanelerde,
yurtlarda, huzurevlerinde, askeri
birliklerde tüketimi özendirilebilir.
Bunun yanýnda özellikle belediyeler bu
konuda özel çalýþmalar yürütebilir.
·Narenciye üretiminde
standardizasyon saðlanmalýdýr.
·Soðu hava depolarý teþvik
edilmelidir.
·Ýhracat sübvansiyonu saðlanarak,
dýþ Pazara ulaþým kolaylaþtýrýlmalýdýr
Üretici ve tüketicinin ortak yararý
için, toplumsal barýþ için, çocuklarýmýz
ve geleceðimiz için hükümet çiftçi
dostu olmalýdýr.
BÜYÜKÞEHÝR’DE KAR ALARMI
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
ekipleri, kar mesaisine ara
vermeden devam ediyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen
Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, kar
mesaisine ara vermeden devam ediyor.
Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol
Yapým ve Bakým Þube Müdürlüðü
ekipleri, Muðla Ýli genelinde etkili olan
kar yaðýþý nedeniyle kapanan yollarý
tekrar ulaþýma açmak için çalýþmalarýný
sürdürüyor. Ekipler, Menteþe-YýlanlýGöktepe yolu, Menteþe-DaðpýnarýZeytinköy, Menteþe-Çiftlik-Kafaca,
Menteþe-Karacaören-Yörükoðlu,
Menteþe-Akyerler, Menteþe-Avcýlar,
Kavaklýdere-Nebiler-Kuyualaný, UlaÇakmak-Turgut, Ula-KarabörtlenArýcýlar, Yataðan-Turgutlar, MilasÇamlýyurt, Milas-Çukur, MilasSakarkaya, Seydikemer-Söðütlüdere
mevkilerinde kapanan yollarý tekrar
ulaþýma açmak için var gücüyle
çalýþmaya devam ediyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen
Ýþleri Dairesi Baþkaný Hida Kýlýç
çalýþmalar ile ilgili yaptýðý açýklamada
þunlarý söyledi; “Beklenen kar yaðýþý
Muðla Ýlimizde de etkisini göstermeye
baþladý. Ekiplerimiz kar nedeniyle
kapanan yollarý ulaþýma açmak için
insanüstü bir çaba sarf ediyor.
Vatandaþlarýmýzýn kötü hava
koþullarýndan etkilenmemeleri için
çalýþmalarýmýz devam edecek.” dedi.
-Tuncay Karaçelik
7
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
09 OCAK 2015 CUMA
Kore gazisi Süreyya
Çakýroðlu vefat etti...
Ortaca’da yaþayan Kore gazisi Süreyya
Çakýroðlu, hayatýný kaybetti.
Ortaca'da bir süredir prostat kanseri tedavisi
gören ve hayatýný kaybeden 84 yaþýndaki Çakýroðlu
için Ortaca Merkez Camisinde tören düzenlendi.
Törene Çakýroðlu'nun ailesi ve yakýnlarýnýn yaný
sýra Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Ýl Jandarma
Komutan Yardýmcýsý Yarbay Cafer Öz, askeri
yetkililer ve vatandaþlar katýldý.
Çakýroðlu’nun Türk bayraðýna sarýlý tabutu,
askerlerin omuzunda bir süre taþýndýktan sonra
Ortaca Merkez Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Çakýroðlu’nun 5 çocuk, 7 torun sahibi olduðu
öðrenildi. -ÖMER KUNDAKÇI
Elektrik direðine çarpan
araç sürücüsü hayatýný
kaybetti
Ortaca’da meydana gelen trafik
kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti.
Ortaca’da meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi
hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Beþköprü
Mahallesi Halil Ýbrahim Tolga Caddesi'nde Ahmet
Sarý (24) idaresindeki 48 RT 515 plakalý otomobil
seyir halindeyken yol kenarýndaki elektrik direðine
çarptý.
Otomobilde sýkýþan Sarý, Muðla Büyükþehir
Belediyesi Ortaca Ýtfaiye Grup Amirliði ekiplerinin
yaklaþýk yarým saatlik çalýþmasýnýn ardýndan
otomobilden çýkarýldý. Saðlýk ekiplerince olay yerinde
ilk müdahalesi yapýlan Sarý, Ortaca Devlet
Hastanesine kaldýrýldý. Sarý, yapýlan müdahalelere
raðmen hayatýný kaybetti. -ÖMER KUNDAKÇI
Ýlan ve tabela vergisi
Muðla Büyükþehir Belediyesi Mali Hizmetler
Dairesi Baþkanlýðý, Ýlan ve Reklam Vergisi duyurusu
belediyenin resmi internet sitesinde yayýnlandý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi yetki ve sorumluluk
alanýndaki karayollarý ve anaarterlerde bulunan
reklam amaçlý totem veya tabela sahibi mükellefler,
2015 yýlý Ýlan ve Reklam Beyannamelerini 01-31
Ocak tarihleri arasýnda Mali Hizmetler Dairesi
Baþkanlýðýna verebilecekler.
Mali Hizmetler Dairesi Baþkaný Fatoþ Arslan,
Mükelleflerin Ýlan ve Reklam Beyannamelerini nasýl
vereceklerine dair bilgileri belediyenin resmi internet
sitesinde duyurular bölümünde bulabileceklerini
belirtti. Arslan; “Mükelleflerimizin beyan verme ile
ilgili herhangi bir aksaklýk yaþamalarý durumunda
Gelirler Þube Müdürlüðü Gelir Tahakkuk Servisi ile
irtibata geçmeleri halinde personellerimiz tarafýndan
gerekli destek saðlanacaktýr.” dedi.
MUSKÝ Don Olaylarýna Karþý
Uyardý...
MUSKÝ Genel Müdür Yardýmcýsý
Cem Yaþar, hava sýcaklýklarýnýn
düþmesi ile birlikte yaþanabilecek
don olaylarý nedeniyle vatandaþlarý
uyardý. Yaþar, “Su sayaçlarýnýn
donmamasý için vatandaþlarýmýzýn
sayaçlarýný ýsý yalýtýmlý muhafaza
etmeleri gerekiyor” dedi.
Muðla Metoroloji Müdürlüðü’nden
yapýlan açýklamaya göre il genelinde
çarþamba, perþembe ve cuma günleri don
beklendiði bildirildi. Perþembe günü hava
sýcaklýðýnýn -7 dereceye kadar düþmesi
beklenirken, Muðla Su ve Kanalizasyon
Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, su
sayaçlarýn donmaya karþý korunmasý
gerektiði konusunda vatandaþlara uyarýda
bulundu. Konu ile ilgili açýklamalarda
bulunan MUSKÝ Genel Müdür Yardýmcýsý
Cem Yaþar, hava sýcaklýðýnýn düþmesi
nedeniyle su sayaçlarý ve tesisatlarýnda
don olayýnýn yaþanabileceðine dikkat çekti.
“BU HAFTA DON OLAYI
YAÞANABÝLÝR”
Bu hafta don olayýnýn yaþanabileceðini
dikkat çeken Yaþar, “Çarþamba, perþembe
ve cuma günleri il genelinde hava
sýcaklýklarýnýn düþeceðini meteorolojiden
öðrendik. Su sayaçlarýnda yaþanabilecek
olasý bir don olayýnda sayaçlarýn korunmasý
ve bakýmý vatandaþlarýmýzýn görevidir.
Abone sahiplerinin maðdur duruma
düþmemeleri için çok soðuk havalarda
sayaçlarýn bulunduðu yerleri ýsýya yalýtýmlý
malzemelerle (Talaþ, Saman, Çuval,
Battaniye, Ahþap, sayaçlar ve özel
hazýrlanmýþ köpük malzemeler ) muhafaza
etmeleri gereklidir. Sayaçta, baðlantý
yerlerinde veya vanalarda su sýzýntý olmasý
halinde derhal MUSKÝ’ ye bildirerek
arýzanýn giderilmesini saðlanmalýdýr”
þeklinde konuþtu.
“DONAN SAYAÇLARA
MÜDAHALE ETMEYÝN”
Vatandaþlarýn su sayaçlarýnýn donmasý
konusunda doðru bildiði birçok konunun
yanlýþ olduðunu belirten Yaþar, “Bunlarýn
baþýnda donan su sayacýna sýcak su
dökülmesi geliyor. Donan su sayaçlarýna
sýcak su dökmek veya ateþ tutmak, sayaca
sert bir cisimle vurmak doðru deðildir. Bu
uygulamayý yapmak, çeþmelerin ve
borularýn patlayýp daha büyük maddi
hasarlarýn oluþmasýna neden olur. Donan
su sayaçlarýna hiçbir þekilde müdahale
edilmemelidir. Vatandaþlar bu durumda
444 48 01 nolu çaðrý merkezimizi arayarak
destek alabilirler” dedi. -Soner Aydýn
Belediye Otobüsleri
Yeni Güzergahlar
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, yolcu
yoðunluðunun artmasý ve vatandaþlardan gelen talepler
doðrultusunda sefer sayýlarýný arttýrmaya devam ediyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkanlýðý, yolcu yoðunluðunun
artmasý ve vatandaþlardan gelen talepler
doðrultusunda sefer sayýlarýný arttýrmaya
devam ediyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan
çalýþmalar ile 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren Fethiye Þehir Ýçinde hizmet veren
belediye otobüslerinin 17.30'a kadar olan
sefer saatleri gece 23.00'a uzatýlýrken,
vatandaþlarýn talepleri doðrultusunda
Gökben-Bozyer-Fethiye, Göcek-YanýklarKargý-Fethiye, Eldirek-Çamköy-Fethiye
arasýnda yeni güzergahlar oluþturulup
otobüs seferleri baþladý.
Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper
Kolukýsa, Seydikemer ve Bodrum
Ýlçelerinde vatandaþlarýn belediye
otobüslerinden gün boyu yararlanabilmesi
için Aktarma Ýstasyonu kurulduðunu
belirtti. Alper Kolukýsa; “Bodrum-Ortakent
arasýnda kurulan aktarma istasyonu ile her
yarým saatte bir Bodrum-Ortakent ring
seferleri 23.00'a, Bodrum-Turgutreis ile
Bodrum-Yalýkavak sefer saatleri 18.00'dan
23.00'a, Dereköy-Gümüþlük seferlerimizi
de 22.00'a kadar uzattýk. Ayrýca
Seydikemer aktarma istasyonu ile
Seydikemer-Fethiye güzergahýnda çalýþan
belediye otobüslerinin sefer saatlerini
17.30'dan 23.00'a kadar uzatarak mevcut
seferlere ek olarak 38 sefer daha
ekledik.” dedi.
Menteþe-Yerkesik mahallesinde çalýþan
belediye otobüsleri güzergahýna yolcu
yoðunluðu nedeniyle Gülaðzý-Doðanköy
güzergahlarýda eklendi.
CHP Muðla Milletvekilleri
de Ýztuzu’nu Meclis
Gündemine Taþýdý
(8.SAYFADAN DEVAMLA)
kararlarý Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
tarafýndan MUÇEV’e iletilmiþtir. Mahkeme yapýlan
tüm iþlemlerin hukuka, hakkaniyete, kamu yararýna
ve ulusal menfaatlere aykýrý olduðunu tespit etmiþtir.
Alýnan bu karar doðrultusunda MUÇEV tarafýndan
DALÇEV’e þu yazý gönderilmiþtir: “Ortaca 1.
Asliye Hukuk Mahkemesinin aldýðý kararlar
doðrultusunda hassasiyet göstermeniz, herhangi bir
faaliyette bulunmamanýzý bilgilerinize rica ederim.”
BU OLUMLU BÝR GELÝÞMEDÝR. YANÝ ÞU
ANDA DALÇEV ORADA HÝÇBÝR ÞEY
YAPAMAZ.
SORUNLAR
Sizlere göstereceðim bu karara göre
DALÇEV’in bu alana girmesi tamamen
hukuksuzdur.
Ama DALÇEV ne yaptý?
29 Aralýk gecesi insanlarýn caretta caretta
kaplumbaðalarýný korumak için saat 20.00’den sonra
ýþýk açmadýðý, parmak ucunda yürüdüðü plaja 3
otomobil, bir traktör girdi. Araçlar batmamýþ olsa 2
jeneratör de taþýnacaktý. Bu giriþim yaðmur ve halk
tarafýndan engellendi.
Muðlalýlar þimdi orada nöbet tutuyor. Türkiye’nin
ve dünyanýn dört bir yanýndan destek yaðýyor.
SONUÇ
Burada büyük bir ayrýmcýlýk söz konusu. Son
yerel seçimlerde CHP Muðla’da Büyükþehir
Belediyesi dahil olmak üzere 10 belediye
baþkanlýðýný aldý. 3 belediye baþkaný ise diðer
partilerdendir. Seydikemer ilçesi AKP’lidir.
Örneðin; Seydikemer’de bulunan dünyaca ünlü
Saklýkent, doðrudan AKP’li Seydikemer
Belediyesi’ne verilirken, CHP’li belediyelerin olduðu
yerlerde Ýztuzu, Ölüdeniz gibi alanlar AKP
yandaþlarýna peþkeþ çekilmiþtir. Bu tür
uygulamalarýn pek çok örneðini Mersini Aydýn, Ýzmir,
Eskiþehir ve Tekirdað’da görebiliriz.
Tekrar dikkat çekmek isterim ki;
Ýl Özel Ýdaresinin bünyesinde oluþturulan
MUÇEV diye bir kuruluþ, daha kurulmamýþ þirkete
Ýztuzu plajýný verdi. Hem de ihalesiz.
Peki, Ýztuzu bu zamana kadar kötü mü
iþletiliyordu, sorun mu vardý?
Tabii ki hayýr.
Hiçbir neden olmaksýzýn, gerekçe gösterilmeden
Ýztuzu peþkeþ çekildi. Ki Ortaca Belediyesi bugüne
kadar plajýn bakýmý ve korunmasý için titiz çalýþmýþ
ve özen göstermiþtir. Hatta bu dönemde caretta
carettalarýn yuva sayýlarýnýn da arttýðý belirtilmiþtir.
Bakýn bugün gazetelerde 1098 caretta caretta sahile
çýktýðý, yarýsýndan fazlasýnýn yumurta býraktýðýný
yazýyor. Þimdi bu alan ülke sermayesinden
çýkartýlarak Ýngiliz sermayesine teslim edilmek
istenmektedir. Tüm bunlarýn yanýnda þirketin Türk
ortaklarýndan Ramazan Oruç’un da Ortaca
Belediyesi AKP Belediye Meclis üyesi olduðu
biliniyor. BURADAN TEKRARLAMAK
ÝSTÝYORUM: Ýztuzu Halkýndýr. Bizler de halkýn
yanýndayýz. Gelin güzel Ýztuzu’nu peþkeþ çekmeyin.
Ýztuzunu kamu adýna Ortaca Belediyesi iþletsin.
Yargý kararlarýna uyun. Aksi takdirde hukukun bittiði
yerde direniþ baþlar. Muðlalýlar direngendir.
Yuvarlakçay’da olduðu gibi doðal güzelliklerini
peþkeþ çektirmemek için sonuna kadar direnir.
8
09 OCAK 2015 CUMA
CHP Muðla Milletvekilleri de
Ýztuzu’nu Meclis Gündemine Taþýdý
CHP Muðla Milletvekilleri Ýztuzunu Meclis Gündemine Taþýdý. TBMM’de
yaptýklarý açýklamada Ýztuzu sürecini deðerlendirdiler. Konu hakkýnda yazýlý
birer açýklamayý da paylaþtýlar. Yazýlý açýklamada þöyle denmekte:
Prof. Dr.
Nurettin
Demir
Deðerli Basýn
Emekçileri,
Sizlere Ýztuzu’nda
direnenlerden selam getirdim.
Bildiðiniz gibi Ýztuzu Kumsalý
dünyaca ünlü bir plajdýr.
Yaklaþýk 4,5 km uzunluða 150
metre ene sahip bir EgeAkdeniz bileþkesinde doða
cenneti ve plajýdýr. Deniz suyu
ile tatlý suyun buluþtuðu ender
plajlardandýr. Plajýn en önemli
sahipleri Caretta Carettalardýr.
Caretta Caretta’larýn
yumurtalarýný býrakmasýndan
dolayý “Kaplumbaða Plajý
(Turtle Beach)” da
denilmektedir. Her yýl ödül
kazanan olaðanüstü bir kýyý
alanýdýr.
ÝZTUZUNUN ALDIÐI
ÖDÜLLER
·ÝNGÝLÝZ THE TÝMES
GAZETESÝ 2008 Yeþil Alanlar
Seyahat Ödülleri Yarýþmasý’nda
Avrupa’nýn En Ýyi Açýk Alaný
ilan edildi
GAZETEDE YAPILAN
DEÐERLENDÝRMEDE:
“Akdeniz’de ender rastlanan bir,
çam aðaçlarý ile kaplý daðdan
nehir aðzýna uzanan, bir tek ev,
dükkan veya otelin görünmediði
4.5 kmlik altýn kum.”
·Dünyanýn en çok takip
edilen turizm bloðu ZOOVER
WORLD web sitesinde 25
Temmuz 2011 tarihinde Dalyan
Ýztuzu Plajý, aralarýnda Ýspanya,
Yunanistan ve Portekiz’de
bulunan dünyaca ünlü doða
harikasý plajlarýn da yer aldýðý
listede; AVRUPA’NIN EN ÝYÝ
PLAJI seçilmiþtir.
· Tüm dünyanýn kullandýðý
TRÝPADVÝSOR ve
METEOVÝSTA turizm portallarý
tarafýndan yapýlan oylamada
DÜNYANIN EN GÜZEL 8.
PLAJI seçilmiþtir.
Örneklerde de görüldüðü
üzere Ýztuzu Plajý dünyanýn ve
Türkiye’nin en önemli doðal
güzelliklerinden birisi.
Ayný zamanda Özel Çevre
Koruma bölgesi ve doðal sit
alanýdýr.
PEKÝ, ÝZTUZUNDA
NELER OLUYOR?
Ýztuzu ne yazýk ki bugünlerde
doðal güzelliði deðil yok edilmek
istenmesiyle gündemimizde.
SÜREÇ
DALYAN BELEDÝYESÝ
·1997 yýlýndan bu yana
DALYAN BELEDÝYESÝ
tarafýndan iþletilmekteydi.
·Yani kamu ve halk
tarafýndan iþletilmekteydi.
·30 Mart yerel seçimlerinin
ardýndan 6360 sayýlý Bütünþehir
Yasasý ile Dalyan Belediyesi
kapatýldý.
·Dalyan belediyesinin mal
varlýklarýnýn iþletme hakkýnýn
yasaya göre Ortaca
Belediyesi’nde kalmasý
gerekiyordu.
MUÇEV
·Ancak, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý tarafýndan 29 Mayýs
2014 tarihli 4975 sayýlý kararla
Muðla ili bölge sýnýrlarý
içerisinde kalan GÜNÜBÝRLÝK
ALAN VE TESÝSLERin %50
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna
baðlý TÜRKÝYE ÇEVRE
KORUMA VAKFI ile
%50Muðla Valiliði’ne baðlý
Muðla’ya Hizmet Vakfý
tarafýndan iþletileceði
belirtilmiþtir. Bu karara
dayanarak 12 Haziran 2014’de
Ýztuzu’nun da içerisinde
bulunduðu Dalyan Aðzý
Günübirlik Alan ve Tesisleri ile
Delikli Ada, Yüzer Ýskele ve
Dalyan Kanalý iskelelerinin de
bulunduðu alanlarýn tahliye
iþlemleri baþlatýlmýþtýr.
DALÇEV (Dalyan Çevre
Geliþtirme Turizm Ýnþaat
Emlak ve Otelcilik A.Þ)
Bu arada MUÇEV
tarafýndan Dalyan Aðzý
Günübirlik alanýnýn iþletme
hakkýnýn kiralanmasý ihalesi
gerçekleþtirilmiþtir. Bu ihalenin
DALÇEV’in üzerinde býrakýldýðý
hem ulusal hem de yerel
basýnda haberlerden
öðrenilmiþtir.
MUÇEV ÝLE
DALÇEV
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
Ömer Süha Aldan:
Muðla için finansman kaynaðý tarým ve turizmdir. Tarýmý ve
turizmi ayakta tutan ise çevredir. Nu yüzden bu alana ciddi
önem vermek gerekir. Biz muðlada turizmden ve tarýmdan
geçinebilmek için gerekli ortamýn saðlanmasýný istiyoruz ama
çevreye dokunmadan ve kiþisel rant amacý güdülmeden.
Burada çarpýcý olan þudur. Ýhale yapýlmamýþtýr ve hala Ortaca
Belediyesiyle anlaþma, kira sözleþmesi devam etmektedir.
Ýhalesiz iki gün sonra kurulan bir þirkete valilik tarafýndan
MUÇEV aracýlýðýyla verilmektedir. Ayrýca Ýngiliz bir þirkete
verilmektedir. AKP’li belediye baþkanýnýn kazandýðý Saklýkent
Seydikemer belediyesine verilirken, CHP’li belediyelerin olduðu
yerlerde peþkeþ çekiliyor. Ortaca, fethiye buna örnektir.
Muhalif belediyeler düþman deðildir. Belediyeler arasýnda rant
ve gelir düzeyi açýsýndan ayrým yapmak doðru deðildir. Halka
ve belediyeye her türlü desteði vereceðiz.
ARASINDAKÝ
ÝÞLETME
PROTOKOLÜ
MUÇEV ÝLE DALÇEV
arasýnda 16 Haziran 2014
tarihinde Dalyan Aðzý
Günübirlik Alan Ýþletme
Protokolü imzalanmýþtýr.
ÝÞLETME
PROTOKOLÜ HUKUKA
AYKIRILIKLAR
·Bu protokolde hukuka ve
kamu yararýna aykýrýlýklar
bulunmaktadýr.
1-MUÇEV þirketi, kuruluþ
kanunlarý uyarýnca vakýf kurma
yetkisi olmayan idareler
tarafýndan kurulmuþ bir vakýftýr.
·Bu sebeple Türkiye Çevre
Koruma Vakfý’nýn yetkisi
olmadýðý halde kurulan MUÇEV
þirketinin, günübirlik alanlarý
iþletme hak ve yetkisi
yoktur.
2-Devletin hüküm ve
tasarrufunda olan ve özel çevre
koruma bölgesi olan alanlarýn
kiralama ve tahsis iþlemleri
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
Tabiat Varlýklarýný Koruma
Genel Müdürlüðü’nün yetki
alanýndadýr.
·Bu sebeple MUÇEV ile
DALÇEV arasýnda yapýlan
protokol-sözleþme ile
iþletilmesinin hukuki dayanaðý
bulunmamaktadýr.
3-2886 sayýlý Devlet ihale
Kanununa aykýrýlýklar
içermektedir. Çünkü alan ihale
yapýlmaksýzýn verilmiþtir.
Bakanlýðýn verdiði bir yanýtla da
bu teyit edilmektedir.
·MUÇEV’in ne yasada ne
de uygulamada yer almayan
hatta eþine dahi rastlanmayan
bir biçimde ihalesiz olarak
iþletme hakký vermesi hukuken
mümkün deðildir.
4-Hassas bir þekilde
korunmasý gereken bir doða
zenginliði ve nesli tükenmekte
olan bir caretta caretta
kaplumbaðalarýna ev sahipliði
yapan Dalyan günübirlik
alanýnýn, biyolojik, çevresel ve
teknik þartlarý içeren hükümler
konulmaksýzýn kiralanmasý,
doðal hayatýn ve zenginliklerin
korunmasý anlamýnda kamu
yararýna aykýrýdýr.
YARGI KARARLARI
Ýztuzunu Koruma platformu
Avukatý Sayýn Berna
Babaoðlu’nun verdiði bilgiye
göre; þu anda Ýztuzu’ndaki
giriþime yönelik olarak açýlmýþ 6
ayrý dava bulunmaktadýr.
Alýnmýþ yürütmeyi durdurma
kararlarý ve ihtiyati tedbir
kararlarý bulunmaktadýr.
EN SON ALINAN
ÝHTÝYATÝ TEDBÝR KARARI
·En son 25 Aralýk 2014
tarihinde alýnan ihtiyati tedbir
(DEVAMI 7.SAYFADA)
Download

Daha sonra “Keşke” dememek için “Keşkek Günü”