-1-
Karar No
2014/161
Karar Tarihi
02/12/2014
I \k No
Geli§ Tarihi
681873
25/11/2014
Tekrar G6rii$ulecek mi?
BELED1YE II ASK AM
DIVAN KATIBi
MECLIS IIYERLERI
T.C.
SALIHLiBELEDiYESi
MECUSKARARI
PU\ PROJE MUDURLUGU KALEMl
Evrak Dairesi
Eskicami Mahallesi 230 ada ve c.ar§i
camii cevresinde imar plani revizyonu
Konusu
yapilmasi talebinin gorusiilmesi
Saat
20.00
Kesinlestirme Tarih 06/12/2014
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERIMZeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zehra TiRYAKJ.Sabahattm TEKDAL,Yalim §ENKAYA.Osman
VURAL.Ccvdcl ZURNACl.Bcray ERlM.Nun KAYA,Scgil CAN,Hiiscyin Einrc
EROL.Basri ERSOY.Yuccl KASikci.Gurol ERSOY.Hasan DORGA.lsa
YILDlRIM.Yunus CANDAN.Muslafa MERMI.Ccm YALVAC-Mcsut
CEYLAN.Murat GIRGiN.Koray KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmel
CAKIR.Muslafa BULUT.Mchmet $ANVER,Cihan SARI.VoIkan
GOKMENER,Hidayct DENiZ,Mcvli PEHLIVAN.AIpaslan BALCI.Fcrayi
ASLAN.Abdiilkadir AKKAPLAN
GECICI DIVAN KATIBl
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan goru^iip karara baglamak iizere 02/12/2014 gunii
saat 20.00
'de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 32
uyesinin katilimiyla toplandi
GUNDEM MADDESI: 14- Eskicami Mahallesi 230 ada ve tar$i camii cevresinde
imar plani revizyonu yapilmasi talebinin gorusiilmesi.
Yazi I§1. Md. Talat YILDIRIM; Belediye Ba§kanhk Makamma; Salihli il^esi, Eskicami
Mahallesi, 230 adayi kapsayan alanda hazirlanan imar plani degisikligi 25.06.2014 tarih ve 45
sayili yazimiz ile Izmir II Nolu Koruma Bolge Kurulunun onayma sunulmustur. Ancak
Koruma Bolge Kurulunun 18.07.2014 tarih 4154 sayili karanyla ayni ada icerisinde bulunan 5
nolu parseldeki yapi i^in de tescnli yapi karari alinmis olmasi nedeniyle uygun gbrtilmemis
olup, daha once hazirlanan imar plani degisikligi yeniden gozden gecirilmis ve Eskicami
Mahallesi, 229 ada, 2 parselde bulunan Qarsi Cami ve yamnda bulunan otopark alani ile yakin
cevresini kapsayan alanin ticari acidan hareketlilik kazandinlmasi amaciyla imar plant
revizyonu yapilmasi dusiiniilmektedir.
Yukanda konumu belirtilen alanda yapilmasi du§uniilen revizyon imar plani 9alis.malan
icin gerekli iznin verilmesini miisaadelerinize arz ederim. Plan ve Proje Md. Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet konunun imar komisyonuna havalesini
istiyorum arkadaslar,
Konu hakkmda soz almak isteyen olmadigi gbriilerek geregi gorlisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Eskicami Mahallesi 230 ada ve
carsi camii cevresinde imar plam revizyonu yapilmasi talebinin imar Komisyonuna havalesini
kabul edenler? 32. Oy. Kabul etmeyenler9 Yok. Cekimserler? Yok. Oy birligiyle kabul
edilmistir.
Beray ERIM
Meclis Cycsi
Divan Katihi
Zevncl Abidin ALPASLAN
:lis Uycsi
DKan Katihi
Download

2014/161 eskicami mahallesi 230 ada ve çarşı camii çevresinde