T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİH),
SATIŞ Y E R İ V E SA A TİN İ, BULUNDUĞU Y ER İ, BU SATIŞA A İT D İĞ ER H U SUSLARLA Ö Z E L H Ü K Ü M L ER İ
V E EŞY A/ARA CA İL İŞK İN A Y R IN TIL I B İL G İL E R İ G Ö ST E R İR ŞA RTN A M E E K İ
SA TIŞ LİST E Sİ
1-SATIŞI YAPAN İD A RE
E R G A Z İ TA SFİY E İŞ L E T M E M ÜD Ü RLÜ Ğ Ü
2-SATIŞ Y ER İ
TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA
3-SATIŞ T A R İH İ V E SA A Tİ
15/07/2014 ta rih ve s a a t 09:30-12:00 ile 13:30-16:00 ara sın d a yapılacaktır.
4-G Ü V EN CEN İN Y A TIR IL A C A Ğ I
Y E R V E SON Ö D E M E ZA M A N I
N akdi o la ra k güvencenin son ödem e zam anı 14/07/2014 ta rih ve s aa t 1 6 :0 0 ' ya k a d ar
a) Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürllüğü ve Eİölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme
M üdürlüklerinde bulunan Sayman M utemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35.maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu
yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı D öner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
1.000.00 T L ve üzeri eşya bedelleri için en az pey miktarı 100,00 TL 'd ir.
5 -B U S A TIŞ İÇİN S Ü R Ü L E C E K EN A Z P E Y M İKTARI
1.000.00 T L ve altındaki eşya bedelleri için en az pey miktarı 10,00 TL 'd ir.
7-SATIN ALINA N EŞYA B ED EL İN İ Ö D EM E SÜ R ESİ: 7 G ün (Satışın tam am lanm asından sonra)
8-SATIN ALINA N EŞYANIN T E SL İM A LINM A SÜ R ESİ: 10 G ün (Satış bedelinin ödenm esinden s o n r a )
9-BU SA TIŞTA TA K SİT L E N D İR M E Y A PIL IP Y A PIL M A Y A C A Ğ I V E Y A PIL M A SI H A LİN D E U Y GULANACAK F A İZ O R A N I:
% 12
a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya satış tarihinden 5 ( B e ş ) iş günü öncesinden satış
10-EŞYANIN BULUNDUĞU Y ERİN A D R E SL ER İ V E G Ö R Ü L E B İL E C E Ğ İ SA A TL ER :
tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,
b) Bulunduğu Yer:
a) E R G AZ İ TA S F İY E AMBARI b ) G L O B A L S İS TE M A N TR E P O S U TİC .L T D .Ş T İ. A N TR E P O S U - A N K A R A İS T A N B U L
K A R A Y O L U ( E5 ) 29.KM N 0:208 6980 S A R A Y K AZAN / A N K A R A c ) A N K A R A L O JİS TİK YATIR IM LAR I V E A K A R Y A K IT TİC .A .Ş .-Y Ö N E TİM
M ER KEZİ A B L O K NO:145/1 F E TH İY E MAH. KAZAN/ANKARA
11-Ö Z EL H Ü K Ü M L ER
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2-Şartnamenin (18.)Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafında Garanti Belgesi düzenlenemez.
4-Tasfiye Yönetmeliğinin (35.) maddesinin (4) bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri
verilir.T em inat bedellerinin yatırılm asıyla satış şartn am esi ve şartn am e eki listede y e r alan koşullar kabul edilmiş sayılır.
5-Y atm lan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin (8.) maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca
bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
6-Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arzı için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken izin ve belgeler alıcıya aittir.
7-Satışta bulduğu değerden,vergi,resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli 10.000,00 TL'yi aşan eşyalar için taksitlendirme yapılabilir.Taksitlendirme talebinin yazılı yapılması ve yönetmeliğin 35.Maddesine göre güvence gösterilmesi ile
tescil faizinin ödenmesi halinde yapılır.
8-Başkası adına k a tıla n la rd a n ay rıca noterden onaylı vekaletnam e örneği Aslı a ra n ır.
9-Baskılı e v ra k la r k ırp ın tı halde teslim edilecektir. ( K itap , D ergi, K atoloğ, E tiket v s .)
10-Satış Şartnam esi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere (KDV. Dâhil) 10,00 TL . bedel karşılığında verilir.
11-Satış listesinin 20.sırasında kayıtlı" ÇAKMAK " cinsi eşya için satış sonra Anti Damping vergisi ve KDV'si olarak toplam 31.898,94 TL bedel ayrıca tahsil edilecektir.
12-Satış Listesinin 36 ve 37 sırasında kayıtlı" V kayışı “ cinsi eşyalar için satış sonrası, Anti damping vergisi olarak toplam kilogram başına 4,55 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ANTİDAMPİNG VERGİSİ ve KDV'si tahsil edilecektir.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATIŞ İLANI
1- Satışa esas bedeli en az 22,08 TL ile en çok 78.003,90 TL arasında değişen ; 14.07.2014 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,21 TL, en çok 7.800,39
TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 49 Grup Muhtelif Eşya {Dökiiman,Medikal
Malzeme,Kayış,Çakmak,Direksiyon simidi,Süs Eşyası,Bavul,Aksam ve parçalar,Kağıt harmanlama makinası,Testere makinası,Bileme Tezgahı,Kontrplak, Pamuk İp liğ i) ; açık artırma
suretiyle, TASÎŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 15.07.2014 tarihinde saat 09:30 1da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha
detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-151-153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi
kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler
adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye
İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR
S ıra
No
Tes. Tah. Tarih ve No
2İNSİ, M O D ELİ, M AR KASI V E TİPİ
GTİP NO
Satışa Esas Bedel
GÜVENCE TUTAR!
8536
1.629,63
162,96
AMBAR/
SUNDURMAYA
GİRİŞTARlHİ VE
N0
1
18,09,2012
602001200786
L A det Pron newest markalı A lüm inyum Çanta içinde Cihaz
2
17,01,2013
602001300133
33 A det Bilgisayar İçin Ekran Kartı (512 m b lık)
8471
1752,3
3
01,02,2013
602001300258
4 Parça Bankamatik Makinası için Parça Kullanılmış
8473
132,75
09,01,2013
602001300017
1 Kap Com pressor ( Soğutucu M o to ru ile aksam ve parçaları) (34kg)
8414
23,11,2012
602001200965
2 Parça Ray Akşamı (45kg)
7302
2013/189
14.06.2013
615001300974
3926
2013/238
14,11,2011
606001100219
11,02,2013
606001300032
^
4011
2 Adet Araba Lastiği
(
l
M
'L
2GpL3/212
£>2013/163
*
l
O
5
13,28 1
l
398,94
00
o
C\J
00
1.784,42
j 8 Paket Plastik G ran ür
175,23 i »M 5
ı
4
^ 2 / 5 7 0
178,44
2013/319
39,89
6 A det Kaplin Civatası
8204
2013/297
m
13.04.2011
13.04.2011
6
602001100498
602001100496
|6 A det Kitap
1 Kap Doküm an
4901
¡3 0
2013/67
4911
O
>
2013/60
13.04.2011
602001100497
6 Adet Kitap
4901
18.09.2012
602001200747
1 Kap Düğm e (23 kg) (Elbiseler İçin)
9602
08.06.2012
602001200431
16 Adet Cam K a p , 20 Adet Rezistans, 60 A det Plastik Kapak
18.09.2012
602001200754
M
2013/66
H
>
9032*70109-3926
4821
1 kg Etiket
2013/131
(/ >
843,63
2013/108
M
84,363
2013/123
- <
26.07.2012
602001200578
1780 A det Etiket
4821
m
2013/98
27.07.2012
602001200621
3 Kap Plastik Eşya ( M obilya N u m u n e s i)
3921
>
2013/35
13.04.2011
602001100491
400 Adet Plastik M alzem e
3926
18.09.2012
602001200737
1 kg Plastik Aksam
2013/64
OT
3926
2013/105
>
1 A det Nargile
2710001000060
23.11.2012
602001200978
40 A det Diş im plant Parçası
902129000000
18.09.2012
602001200743
39 kg Doküm an
490199004019
19.11.2012
602001200938
19 A det Eğitim Klavuzları
830510000000
2013/78
18.09.2012
602001200740
25 A det Dişçilik Aleti
602001200740
2013/97
21.06.2012
602001200463
130 Adet Bezden Tıb bi Başlık
630790989000
2013/33
13.04.2011
60201100492
8543
2013/63
27.07.2012
602001200624
10 Adet Medikal M alzem e
901890840019
30.05.2012
602001200347
2 Kap Katolog
491110100000
2013/32
18.09.2012
602001200746
1 Kap Kitap (3kg)
490199009000
2013/86
7
8
73
9614
29.12.2010
2013/73
2013/133
1918 4
1 Kap (1 0 A d e t ) Medikal Cihaz
LİSTE
2011/902
1356,54
191,84
135,654
2013/36
Sayfa 1
9
10
11
08.06.2012
602001200413
>0 Adet Te st Kiti ve 12 A det Köpük
9018
08.06.2012
602001200430
30 A det Filtre
8421
26.07.2012
602001200570
1 A det Valf
8481
08.06.2012
602001200433
1 A det Elektronik Kart
9031
18.09.2012
602001200736
150 Adet Boş Şişe
7017
24.04.2012
602001200324
20 A det Kimlik A skılığı , 4 A det Ajanda
18.09.2012
602001200757
1 Klasör Evrak
4911
18.09.2012
602001200739
j8 kg Doküm an
4820
18.09.2012
602001200749
1 Kap Kitap
4901
18.09.2012
602001200748
1 A det Elektronik Kart
8803
20.01.2011
3104001000496
1 Adet Pioneer markalı oto teyîbi
8527
26.07.2012
602001200571
*/'*•«■J»'vvı.. •
* -
*f S*
.t
t 2013/127
i
•i
,
08.06.2012
602001200414
10 Adet Wifi M o d ü le , 10 A det Baskı D e v re ; 10 A det K o n e k tö r 4 Adet Kamera M odülü
18.09.2012
602001200753
3 Adet Çip
V V v*
X
3.121,08
8542-8544
3 A det Baskı D e v re , 3 A det Kablo
19.11.2012
602001200939
12 Adet Kapasitör
8532
18.09.2012
602001200772
1 Kap Kondansatör
9405
18.09.2012
602001200770
1 Adet Devre Kartı
8538
19.11.2012
602001200940
1 Kap Rezistans (2kg)
8534
12
30.07.2012
616001200122
57 A det Kayış
13
01.11.2011
602001101522
14
01.11.2011
15
:
,
2013/25
2013/122
312,11
2013/114
8542
602001200333
2013/81
2013/93
8471-8534-85368529
24.04.2012
İ 2013/126
i
9405
1 A det Floresan
2013/117
*
1.101,40
5609-4820
2013/135
781,87
78,19
m
73
O
>
2013/109
IS I
■HM«
2013/121
H
2013/107
>
</>
Tl
<
m
>
2011/918
2013/118
2013/29
2013/77
2013/39
2013/38
2013/76
401039
1 .6 3 9 ,9 9
164,00 T L
75 Adet G üç Kaynağı
8541
7 9 ,6 5
7,97 TL
602001101521
23 Kg Plastik Hurdası ve İplik Malzemesi
3915
5 6 ,55
5,66 TL
02.11.2011
602001101532
189 A det Plastikten M am ül
3926
10 6,88
10,69 TL
2013/54
16
18.12.2008
998
8443
1.035,98
103,60 TL
2014/75
17
11.01.2013
61600130006
1 Adet Çadır
6306
1784,16
178,42 TL
2014/10
18
10.08.2012
616001200131
300 A det Rehber Bilgi Kitabı
4901
195,37
19,54 T L
2012/531
19
03.05.2013
616001300138
3 A det Palet
4415
22,08
2 ,2 1 T L
2014/1
20
21.03.2013
616001300099
300.000 Adet Çakmak ( Dem onte H a ld e )
9613
47174,3$
4.717,44 TL
2014/65
21
24.06.2009
170
A R M A (A lim unyum levha 850 adet)
7606
76,11
7 ,6 1 T L
2012/49
22
08.12.2011
616001100224
9 Adet Ahşap Palet
4415
98,44
9,84
2014/36
(Çubuk Aksam )
1 A det Fotokobi Makinası (HSC infoter 9227 DZ kullanılm ış, Seri No:2440062)
(D em onte H a ld e )
LİSTE
03
>
22
2012/581
2013/45
2013/44
Sayfa 2
72 adet Airbeg, 14 adet Direksiyon simidi
8708
65.477,61
6.547,76
23 A det Yorgan
9408
170,38
17,04
9405-8539
13781,42
1.378,14
8708
147,97
14,80
851711
16.992
1.699,20
23
30.03.2011
615001100167
24
09,07,2010
273
25
17,06,2008
133
26
06.10.2010
602001000418
27
07.12.2007
332
11.09.2013
602001301111
5 A det Kullanılmış giysi,1 A det El saç maşası, 1 A det Siyah-Krem Küçük Seyahat Çantası
6309-9615-4202
12.09.2013
602001301155
5 A d e t Kullanılmış giysi, 3 çift ayakkabı, 1 A det Poşet çanta
6309-6404-3923
19.09.2013
602001301257
36 A det Gece Lambası,158 A det Camdan Süs Eşyası, 323 A det Camdan Süs Eşyası,383 Adet Camdan Süs
28
Eşyası
1 A det O to Bagaj Kapağı, 2 A det O to Kapısı, 2 A det O to Dış Dikiz Aynası Parçası, 1 Adet O to Sol ön
çam urluk
100 A det Ev telefonu
1 A det Kullanılmış gömlek, 5 A det Kullanılmış Giysi, 1 Adet kullanılmış terlik, 1 Adet Pîrihang markalı
küçük valiz
* ¿ 01 1/3 51
A,
ii'
3 ^ * L 2 /5 2
t-te
U t '»s
‘4
^Oİl/369
M. H
\
Ş J mo
^
m
20
324,6
32,46
6309-6404-4202
O
>
2012/12
2014/216
2014/217
2014/218
M
6 A det Çocuk elbisesi, 7 A det Bayan Bluz, 10 A det Hacı takkesi, 1 Adet M aysun markalı seyahat çantası, 5
6104-6106-6505-4202
2014/219
19.09.2013
602001301272
29
01.11.2011
602001101523
40 Kutu Medikal Malzemesi
3923
56,55
30
26.10.2011
616001100178
5000 Adet Çakmak Akşamı
9613
109,06
10,91
31
10,01,2011
2710001100015
2 A det Receıver starcom marka SR -M 5 model
8528
193,77
19,38
32
30,03,2011
2703001000810
7 adet M p 3 çalar
8527
46,17
4,62
33
26,03,2013
616001300109
1 adet plastik aksam
3926
9,42
0,94
34
05,07,2013
602001300983
9 Kap Anakart ve akşamı
8542
309,75
30,98
35
15,02,2013
616001300060
66 kilo cam eşya
36
30.07.2012
616001200117
1 A d e t Kayış
37
30.07.2012
616001200118
12 A det Kayış ( 5,50 k g )
4010
38
10.10.2012
615001200793
13 A det Kol Saati
91 02
39
10.10.2012
615001200787
17 A det Kol Saati
40
28.01.2014
615001400464
38 adet buyuk boy bavul,4 adet orta boy bavul,6 adet küçük boy bavul
adet giysi
(
Araç M p3 Ç a la r
(
(
)
(
)
35 A d e t )
1 Adet
7006
)
4010
300 g r
LİSTE
136,73 TL
5,66
13,67
cn
-n
-<
m
>
.2013/46
2012/479
2011/921-905
2011/911
2014/26
C
D
"K.
73
2014/131
2014/24
5,66
2012/586
32,99
2012/585
60,12
6,01
2012/78
91 02
157,22
15,72
'2012/70
4202
1.705,71
170,57
2014/300
56,55
329,89 TL
Sayfa 3
1 adet sunny marka receıver ,21 adet roadm aster receıver ,9 adetroadmaster receıver, 5 adet
41
28.01.2014
615001400453
roadm asterreceıver ,4 adet roadm aster receıver ,10 adet roadmaster receıver ,10 adet roadm aster
m
8 5 28
1.325,94
132,59
8 4 7 9 -8 4 0 9 -8 5 0 1
1.560,47
156,05 .
2014/299
receıver ,1 adet roadm aster receıver
42
25.03.2013
615001300612
j 4 adet m uhtelif iş makınası m akarası, 2 adet m uhtelif silindir kapağı, 2.7 m uhtelif eşya
43
20.05.2014
616001400188
j 2 adet kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makine ve cihazların aksam ve parçalan (780 kg)
8477
36.001,80
3600,ı a
44
25.03.2014
616001100050
|20 ahşap palet
44 15
138,67
13,87
^014/157
** ¿014/658
&/r
ip 2014/657
V
....
45
20.05.2014
616001400198
46
20.05.2014
616001400190
47
20.05.2014
616001400192
|1 adet kağıt ve form ları harm anlam aya mahsus makına ve cihazlar (5385 k g )
3 adet beyin elektronik kontrol ünitesi VSI marka ecu, 33 adet prins marka enjektör m odülü
84 40
78.003,90
7800,39
90 3 2 -8 4 0 9
3.715,70
371,57
8 4 6 5 -8 4 6 0 -8 4 6 6
23.724,14
2372,41
2 adet hızar testere makınası, 2 adet hızar testere makınası agızı bileme tezgahı, 2 kutu hızar testere
makınası aksam ve parçası
>
S
00
>
2
2014/656
2014/655
2014/654
G L O B A L S İS T E M
48
14.01.2014
616001400029
30 m 3 Kontrplak
4412
23.765,20
2376,52
A N TR E P O S U
T İ C .L T D .Ş T İ.
A N TR E P O S U
ANKARA LOJİSTİK
49
24.06.2014
616001400358
13 Karton Pamuk İplik ( 361 K g )
5207
7938
793,80
YATIRIMLARI VE
AKARYAKIT TİC.A.Ş.
LİSTE
Sayfa 4
Download

tc gümrük ve ticaret bakanlığı orta anadolu gümrük ve ticaret bölge