BİLİMSEL YAYINLARA DESTEK
Adıyaman Üniversitesi BAP Yönergesi 6-i maddesi gereğince, bilimsel yayınları olan öğretim
üyelerimize destek sağlanacaktır. Destek miktarları ve uygulama yöntemi olarak TÜBİTAK
kriterleri ölçü alınacaktır. BAP Yönergemizin 6-i maddesi aşağıda verilmiştir:
“Madde 6-i) Bilimsel Yayınlara Destek Projesi (BYDP): Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi’nce ve/veya diğer kurum/kuruluş kaynaklarınca desteklenen projelerden
veya diğer çalışmalardan, Adıyaman Üniversitesi mensubu doktora, tıpta uzmanlık ve
sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların, uluslararası düzeyde ürettikleri
makalelerin; Uluslararası Bilimsel Atıf İndekslerince (Science Citation Index/Expanded, Social
Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation Index) taranan dergilerde
yayımlanmasını özendirme amaçlı proje tipidir.
Yayınlara verilecek olan destek miktarı ve hangi yayınlara destek verileceği her yıl Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından saptanır ve verilecek olan destekler komisyonun
belirlediği üst limitleri geçemez. Destekleme kapsamına alınacak dergiler ve bunların seçimine
yönelik tüm kriterler, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenir. Adıyaman
Üniversitesi adı ile yayınlanmış tam metinli makalelere, editöre mektuplara (letter), derlemelere
(Review), ve vaka takdimlerine (Case Report) teşvik verilir.
Yukarıda tanımlanan bilimsel dergilerde yayınlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve
araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b. türünden yayınlara verilecek destek
%50 azaltılır.
Yayınlara verilecek destekte yayının basım yılı ve takip eden yıl esas alınır. Ancak bir önceki
yıl yayımlanmış bir yayın için başvuru yapıldığında, bu yayın, ait olduğu yıla ait ödül miktarı ile
ödüllendirilir. Daha eski yayınlar değerlendirilmeye alınmaz. Yayınlandığı yıldan bir sonraki yıl
sonuna kadar, ödül için başvurusu yapılmamış olan yayınların sahipleri ödül haklarını
kaybederler.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenmiş olan proje kapsamlı
yayınlarda, Adıyaman Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin desteği
mutlaka belirtilmelidir.
Teşvikler basımı gerçekleşmiş ve/veya DOI, ISBN numarası almış eserlere verilir. Yayına kabul
edilmiş ancak henüz basılmamış yayınlar için başvuru yapılamaz.
Sağlanan destek, çalışma ortamı ve araştırma olanaklarını geliştirme amacı
doğrultusunda; uluslararası yayınevlerince istenen sayfa ve renkli baskı ücretleri
(yukarıda belirtilen indeksler kapsamındaki yayınlar için), araştırma projesi için gerekli
makine-teçhizat, demirbaş, kırtasiye ve diğer sarf malzemesi, kitap ve dergi (abonelik)
giderleri, hizmet alımı, yolluk ve bilimsel amaçlı toplantılara bildirili/bildirisiz katılım
desteği, kitap basımı, tercüme, endüstriyel sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar,
kimyasal maddeler, laboratuvar sarf malzemeleri, kırtasiye vb. malzemeler ile proje
süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan pense, keski, tornavida gibi
küçük el araçlarına ilişkin giderler şeklinde kullanılabilir.
Çok yazarlı yayınlarda verilecek destek miktarı, Üniversitemiz mensubu olan yazarlar
arasında eşit olarak paylaştırılır.”
1
Buna göre;
- tubitak.ulakbim.gov.tr adresindeki 2014 yılı UBYT Dergi Listesi linkinden veya
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/ubyt_2014_dergi_listesi.xls
adresinden
de
görüleceği üzere; 2013 yılında yayınlanan makaleler için asgari teşvik miktarı 500 TL,
azami teşvik miktarı ise 5.000 TL olarak belirlenmiştir. tubitak.ulakbim.gov.tr adresindeki
2014 yılı UBYT Dergi Listesi linkinden tüm dergi listesi ve her bir dergide yayınlanan
makale için verilecek teşvik miktarı bulunabilir. Bu listeden çok küçük bir bölüm tablo
halinde aşağıda verilmiştir:
Dergi Başlığı
NINETEENTH-CENTURY CONTEXTS-AN INTERDISCIPLINARY
JOURNAL
4OR-A Quarterly Journal of Operations Research
A + U-ARCHITECTURE AND URBANISM
AAA-ARBEITEN AUS ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK
AAOHN JOURNAL
AAPG BULLETIN
AAPS Journal
AAPS PHARMSCITECH
AATCC REVIEW
Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies
ABDOMINAL IMAGING
ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR
DER UNIVERSITAT HAMBURG
Abstract and Applied Analysis
ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE
Academy of Management Annals
Academy of Management Learning & Education
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL
Academy of Management Perspectives
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW
- Teşvik
Programından
yararlanmak
isteyen
Dergi
Puanı
Teşvik
Miktarı
0890-5495
1619-4500
0389-9160
0171-5410
0891-0162
0149-1423
1550-7416
1530-9932
1532-8813
0001-3072
0942-8925
0,00
36,63
34,36
28,61
34,88
100,00
56,37
15,34
6,44
6,78
30,65
500,00 TL
1103,76 TL
1031,40 TL
868,39 TL
1047,48 TL
5000,00 TL
1929,86 TL
605,85 TL
518,67 TL
520,66 TL
922,63 TL
0025-5858
1085-3375
1069-6563
1941-6520
1537-260X
0001-4273
1558-9080
0363-7425
27,94
15,60
62,69
100,00
89,35
100,00
52,09
100,00
851,34 TL
609,58 TL
2268,35 TL
5000,00 TL
4092,46 TL
5000,00 TL
1721,06 TL
5000,00 TL
ISSN
Üniversitemiz
öğretim
üyeleri
http://www.adiyaman.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/abone_olunan_veritabanları.pdf
adresinden (www.adiyaman.edu.tr adresinden Kütüphane, sonra E-kaynaklar, ardından
Veri Tabanları, Abone Olunan Veri Tabanları ve son olarak da web of scienceULAKBİM tıklanarak aynı adrese gidilebilir) bir önceki yıla ait yayınlarını aşağıda
görüldüğü gibi resim formatında almalıdır.
2
- Yukarıdaki yayın listesi eklenerek bağlı olunulan birim yöneticiliği aracılığıyla başvuru
dilekçesi EBYS sistemi üzerinden Rektörlüğe gönderilmelidir. Başvurular, makalenin
basım yılını takip eden yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu süre içerisinde başvurusu
yapılmayan yayınlar için ödeme yapılmaz.
- Birden fazla yazarlı yayınlarda teşvik, başvuru yapan Üniversitemiz mensubu yazarlar
arasında eşit olarak bölüştürülür.
- BAP komisyonu başvuruları değerlendirerek öğretim üyesine verilecek teşvik miktarını
belirler ve onaylanan teşvik miktarı öğretim üyesinin BAP projesine aktarılır.
- Teşvikten yararlanmak isteyen öğretimi üyelerimizin BAP projesi olması
gerekmektedir. Yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) BAP proje başvuruları
yapıldığından, yayını olan fakat BAP projesi olmayan öğretim üyelerimizin belirtilen
proje dönemlerinden birinde proje başvurusu yapması önerilir.
Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI/Rektör Yrd.
3
Download

bilimsel yayınlara destek - Bilimsel Araştırma Projeleri Koord.