KADIN İNFERTİLİTESİNDE
OVULASYON İNDÜKSİYONUNUN
AKUPUNKTUR ve BESLENME İLE
DESTEKLENMESİ
Op. Dr. Hasan Çağlar GÜROL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Akupunkturist
Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
Giriş
İnfertilite tüm dünyada evli çiftlerin en
yaygın sorunu olarak bilinmektedir (%1015). Bu oranın %40-50si kadına ait
faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Çalışmamızda kadın infertilitesinde klasik
ovülasyon indüksiyonunu akupunktur ve
düşük bazal insülin seviyesi elde eden
beslenme düzeni ile destekleyerek gebelik
oranlarını artırmayı hedefledik.
Yöntem
20-35 yaş arasında, tubal patoloji, erkek
infertilitesi,yaygın
endometrios
içermeyen,
jinekolojik değerlendirme ile ovulatuar patoloji
saptanmış, 2 yıldan uzun süreli infertilitesi olan 58
kadın hasta üzerinde çalışıldı. Tüm hastalara
TCM'ye göre hikâye, nabız, dil muayeneleri
yapıldı. TCM ve jinekolojik kondisyonlarına göre 29
hastalık benzer iki grup oluşturuldu.Her hastaya en
fazla 4 ay(siklus)olmak üzere , toplam 184 siklus
ovülasyon indüksiyonu yapıldı. Birinci gruba
sadece ovülasyon indüksiyonu uygulandı. İkinci
grubun ovülasyon indüksiyonu ise, akupunktur ve
beslenme ile desteklendi.
Sonuç
Sadece
ovülasyon
indüksiyonu
yapılan grupta siklus başına gebelik oranı
%12,63 (95 siklusta 12 gebelik) iken,
akupunktur ve beslenme düzeni ile
desteklenen grupta gebelik oranı %19,10
(89
siklusta
17
gebelik)
olarak
saptandı.Hasta başına ençok 4 ay(siklus )
uygulandı.Sadece
O.İ
yapılan
29
hastadan
12si,O.İ+AKUPUNKTUR
yapılan
29
hastadan
17si
gebe
kaldı.Gebelik oranı akupunktur uygulanan
grupta %42 daha fazla saptandı.
10
Gebelik Sayısı
9
8
7
6
Ovulasyon İndüksiyonu
5
Ovulasyon İndüksiyonu
+ Akupunktur
4
3
2
1
Siklus Sayısı
0
1 AY
2 AY
3 AY
4 AY
70%
60%
50%
40%
12 GEBE
17 GEBE
%41,3
%58,6
30%
20%
O.İ
O.İ + akupunktur
10%
0%
o.i
o.i + akupunktur
Akupunktur desteği ile %42 daha fazla
gebelik
Akupunktur desteği ile %42 daha
fazla gebelik.
Tedavi Yan Etkileri

Alt karın bölgesi ağrısı

Bulantı – kusma

Döküntü

Baş ağrısı

Ödem

İfade edilen stress artışı

Migren ağrıları
Tedavi Yan Etkileri
Sadece ovulasyon indüksiyonu yapılan
hastalarda
95 siklusta 21 yan etki şikayeti,
ovulasyon indüksiyonu + akupunktur
yapılan hastalarda
89 siklusta 9 yan etki şikayeti
Akupunktur ile desteklenen
grupta %57 daha az yan etki
Tartışma ve Sonuç
Akupunktur ve beslenme desteği, infertilite
tedavisinde klasik ovülasyon indüksiyonunun
başarı şansını artırmakta ve yan etkilerini
azaltmaktadır. Bunun nedeni vücutta endorfin,
GnRH, gonadotropinlerin artışı veya
dengelenmesidir. Akupunktur etkisi ile uterus,
endometrium ve overlerin kan akımı artar. Ruhi ve
bedeni dengesi, yıllarca süren stres, sıkıntı ve
infertilite sebebi faktörlerle bozulmuş kadının,
akupunktur tedavisi ile, ruh beden ve enerji
dengesinin yeniden kurulmasının tedavi planlarının
geleceğinde önemli bir yer tutacağı şüphesizdir.
Akupunktur Fertiliteyi Nasıl Arttırır?





Endokrin sistemi dengeleyerek. Pineal ve hipotalamus
bezlerini direk etkileyerek gonadlar ve reproduktif sistem
üzerine etki yapar.
TCM’ye göre üreme böbrek, karaciğer, dalak, Chong ve Ren
kanalları ile yakın ilişkilidir.
Kan azlığına neden olan her şey infertiliteye sebep olabilir.
Kan akımına blokaj ya da stagnasyon sağlayan her durum
infertiliteye neden olur.İnfertil hastaların çoğunda KC Qi
stagnasyonu olacaktır. Çünkü sürekli tekrarlayan hayal
kırıklığı, stres, gerginlik var.
İnfertilite protokolleri regüle vücutta işe yarar. Bu
regülasyonu ve dengeyi akupunktur sağlar. DENGE her şeyin
başıdır.
Balance
Kullanılan Noktalar



Dai Mai extra meridyeni ( Belt Channel). Master nokta GB 41, çifti
SJ5
Chong Mai extra meridyeni (Penetrating vessel) Master nokta Sp4
çifti Perikard 6
Ren Mai ( conception vessel, directing vessel ) master nokta Lu 7
çifti kid 6
Eksiklik durumlarında ( In Empty Conditions) en iyi nokta Ren4
kid 13 ( a point of Chong Mai, penetrating vessel ) eşlik eder.
Fazlalık durumlarında ( In Full Conditions) – en iyi nokta Ren 3
ve kid 14 ( a point of Chong Mai, penetrating vessel ) eşlik eder.
+Hasta bulgularına göre ilave noktalar.
Tedavide 4 Fazda Hedeflenen
1-Folikül gelişme fazı: Böbrekleri güçlendirir ve kanı besler. (Tonify
the kidneys and nourish the blood. )
2-Foliküler olgunlaşma ve ovulasyon fazı: Kanı besler ve
kuvvetlendirir. (Nourish and invigorate blood. )
3-Luteal faz: Böbrekleri tonifiye edip, directing v. ve penetrating v.’i
sağlamlaştırır, takviye eder. (Tonify the kidneys and consolidate the
directing and penetrating vessels. )
4-Korpusluteumun atrofisi fazı: Kanı kuvvetlendirir,
menstruasyonu regule eder. (Invigorate blood and regulate
menstruation. )
AETIOLOGY






Constitutional weakness ( weakness of Kidney-Essence)
Overwork ( Kidney-Yindeficiency- basis for menstrual blood and
the uterus )
Excessive physical work ( Weaken the spleen and Kidney Yang)
Sexual activity at too early an age ( Weakens the kidneys and
damages the directing (Ren Mai) and penetrating (Chong Mai)
vessels and therefore cause infertility later in life )
Invasion of Cold(Internal cold obstructs the uterus and directing
(Ren Mai) and penetrating (Chong Mai) preventing fertilization
Irregular diet – iced execcive foods – cold in uterus
Excessive greasy foods and dairy products. Dampness in the Lower
Burner Dampness in the lower burner aesily turns into Dampphlegm in which may obstruct the uterus preventing implantation
of ovum.
Patterns of infertility
To get an idea of the statistical incidence of each type,
we may refer to a study of 257 cases of infertility
reported in Beijing's Journal of Chinese Medicene. Of
these 257 cases, the following were the proportions of
various patterns:
 Kidney-Yang deficiency: 27.63 %.
 Spleen- and Kidney-Yang deficiency: 12.84%.
 Liver- and Kidney-Yin deficiency: 11.67%.
 Kidney-Yin deficiency with Empty-Heat: 5.06%.
 Liver-Qi stagnation: 7.39%.
 Blood stasis: 29.57%.
 Phlegm: 3.11%.
 Cold-Dampness: 2.73%.
Kidney-Yang deficiency
Clinical manifestations
 Prolonged menstrual cycle, the period could be either
scanty or heavy, backache, dizziness, feeling cold,
depression, frequent urination. Tongue: Pale, wet. Pulse:
Deep, Weak.
Treatment principle
 Tonify and warm Kidney-Yang, stoke up the Fire of the
Gate of Life, strengthen the Uterus.
Acupuncture
 KI-13, KI-3, BL-23, BL-52, Ren-4, Du-4, LU-7 andKI-6,
Ren-8. All with reinforcing method; moxa should be
used.
Kidney-Yin deficiency
Clinical manifestations
 Long-term infertility, periods early, scanty, with light-coloured blood,
five-palm heat, night sweating, dizziness, tinnitus. Tongue: without
coating; also Red if there is Empty-Heat. Pulse: Floating-Empty or
Rapid-Fine (in case of Empty-Heat).
Treatment principle
 Nourish Kidney-Yin and Kidney-Essence.
Acupuncture
 Ren-4, Ren-7, KI-3, KI13, SP-6, LU7 and KI-6, BL-52. All with
reinforcing method; generally speaking, no moxa should be used.
However, if the tongue is not red or only slightly Red and the pulse
is very Fine, a small amount of moxa (as a warm neddle) on KI-3 is
beneficial to increase the tonifying effect.
Blood deficiency
Clinical manifestations
 Scanty periods, pale blood, delayed cycle, tiredness,
depression, dizziness, pale complexion, blurred vision.
Tongue: Pale and Thin. Pulse: Choppy or Fine.
Treatment principle
 Nourish Blood and the Esserence, strengthen the
Liver and Kidneys.
Acupuncture
 Ren-4, ST-36, SP-6, KI-13, BL-20, BL-23, BL-17. All with
reinforcing method, moxa is applicable.
Cold in Uterus
Clinical manifestations
 Primary infertility, delayed cycle, scanty period, small clots,
painful period, better with heat, feeling colder during period,
pale face, feeling cold, sore back. Tongue: Pale with thick,
white coating. Pulse: Weak, Tight.
Treatment principle
 Warm and tonify Kidney-Yang, warm the Uterus, scatter
Cold.
Acupuncture
 Ren-2, Ren-4, Du-4, KI-7, BL-23, Ren-7. All with reinforcing
method; moxa should be used.
Dampness in the Lower Burner
Clinical manifestations
 Irregular periods, delayed cycle, mid-cycle pain, vaginal
discharge, long-term infertility, adhesions, obesity,
feeling of heaviness. Tongue: sticky coating. Pulse:
Slippery.
Treatment principle
 Resolve Dampness, remove obstructions from the
Directing and Penetrating Vessels.
Acupuncture
 Ren-2, ST-28, SP-9, SP-6, Ren-9, LU-7, ST-30, KI-14, BL32. All with reducing or even method. No moxa.
Stagnation of Qi
Clinical manifestations
 Irregular periods, pre-menstrual tension, painful
periods, breast distention, irritability. Tongue: normal
colour or slightly Red on the sides; if stagnation of Qi
arises from Blood deficiency, the sides might be Pale.
Pulse: Wiry, if Qi stagnation arises from Blood
deficiency, the pulse may be Choppy or Fine in
general and slightly Wiry on the left.
Treatment principle
 Move Qi, eliminate stagnation, pacify the Liver,
regulate the periods.
Acupuncture
 LIV-3, G.B.-34, T.B.-6, P-6, Ren-6, Ren-4, KI-14, SP-4
and P-6. All with reducing or even method.
Damp-Phlegm
Clinical manifestations
 Scanty periods, a feeling of heaviness of the lower abdomen,
obesity, excessive vaginal discharge, expectoration of sputum,
pre-menstrual breast distension, swelling and pain.
Tongue: Swollen, with sticky coating. Pulse: Slippery.
Treatment principle
 Resolve Phlegm, tonify the Spleen and Kidneys.
Acupuncture
 LU-7, KI-6, ST-28, Ren-4, KI-13, Ren-9, SP-9, ST-40, Ren-12, ST36, BL-20, BL-23. All with reducing or even method except
Ren-4, KI-13, Ren-12, ST-36, BL-20 and BL-23 which should
be needled with reinforcing method.
Stasis of Blood
Clinical manifestations
 Irregular and painful periods, dark blood with clots,
irritability, mental restlessness, abdominal pain.
Tongue: Purple. Pulse: Wiry or Choppy.
Treatment principle
 Invigorate Blood, eliminate stasis, pacify the Liver and
the Penetrating Vessel, Regulate the periods.
Acupuncture
 LIV-3, G.B.-34, BL-17, SP-10, SP-6, P-6, T.B.-6, Ren-6,
Ren-4, SP-4 and P-6, KI-14, ST-29, KI-6 and LU-7. All
with reducing or even method.
Blood-Heat
Clinical manifestations
 Early periods (short cycle) up to twice a month,
heavy flow, feeling hot during period, thirst mental
restlessness.
Tongue: Red with yellow coating.
Pulse: Rapid, Overflowing.
Treatment principle
 Cool Blood, regulate the periods.
Acupuncture
 L.I.-11, SP-10, KI-2, SP-6, P-3, BL-17, Ren-4, LU-7 and
KI-6. All with reducing or even method; no moxa.
Download

Kadın İnfertilitesinde Ovulasyon İndüksiyonunun Akupunktur ve