UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Dönemi
Bağımsız Denetim Raporu
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
Giriş
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun
ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş
bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Kam u Gözetimi Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na
("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur.
Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere
ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından
oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına
uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan ba ğımsız
denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin
sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara
vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü
bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak
herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Diğer Husus
Şirketin 2013 yılı finansal tabloları başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiş
olumlu görüş verilmiştir
08.08.2014, Ankara
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Ali Osman EFLATUN
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Adres
:Önder Caddesi No.32/1 Mebusevleri – Çankaya / ANKARA
Tel – Faks
:(312) 231 61 11 – 231 61 16
İÇİNDEKİLER
FİNANSAL DURUM TABLOSU .................................................................................................................................. 1-2
KAPSAMLI GELİR TABLOSU .......................................................................................................................................... 3
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ................................................................................................................................... 4
NAKİT AKIM TABLOSU .................................................................................................................................................. 5
FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI ............................................................................................................................ 6-42
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihli Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
No
30.06.2014
31.12.2013
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3]
735.816
387.280
Ticari Alacaklar
[6]
83.717.284
68.674.922
İlişkili Taraf
45.085.442
32.159.293
İlişkili Olmayan Taraf
38.631.842
36.515.629
Diğer Alacaklar
[8]
25.137.168
20.086.143
Stoklar
[9]
51.063.720
54.037.365
Peşin Ödenmiş Giderler
[10]
3.136.161
3.751.585
İlişkili Taraf
1.356.766
İlişkili Olmayan Taraf
Diğer Dönen Varlıklar
[12]
İlişkili Taraf
İlişkili Olmayan Taraf
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.136.161
2.394.819
4.331.412
4.201.394
87.732
47.737
4.243.680
4.153.657
168.121.561
151.138.689
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
[6]
2.355.747
230.985
Diğer Alacaklar
[8]
640.747
1.154.053
629.188
1.006.797
11.559
147.256
478.100
408.100
İlişkili Taraf
İlişkili Olmayan Taraf
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13]
Maddi Duran Varlıklar
[14]
114.744.864
113.570.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.219.458
115.363.910
TOPLAM VARLIKLAR
286.341.019
266.502.599
Sayfa 1
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihli Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
No
30.06.2014
31.12.2013
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4]
70.539.160
57.829.796
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4]
11.665.818
9.574.587
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5]
1.108.262
9.546.365
Ticari Borçlar
[6]
15.581.707
14.854.822
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.612.291
İlişkili Taraf
İlişkili Olmayan Taraf
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7]
İlişkili Taraf
İlişkili Olmayan Taraf
Diğer Borçlar
[8]
İlişkili Taraf
13.969.416
14.854.822
1.318.864
1.283.475
31.652
629.421
1.287.212
654.054
14.154.159
2.173.205
13.520.599
İlişkili Olmayan Taraf
633.560
2.173.205
Ertelenmiş Gelirler
[10]
26.461.493
24.323.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11]
798.452
1.158.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12]
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
592.595
684.277
142.220.510
121.428.339
41.872.324
43.576.969
629.188
1.006.798
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4]
Ertelenmiş Gelirler
[10]
509.639
İlişkili Taraf
119.549
1.006.798
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11]
3.666.751
3.205.407
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[15]
6.578.611
6.015.209
52.746.874
53.804.383
İlişkili Olmayan Taraf
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.373.635
91.269.877
Ödenmiş Sermaye
[17]
43.335.931
43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18]
8.044.069
8.044.069
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
[19]
64.711
64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
[20]
36.770.568
36.984.179
37.725.815
37.725.815
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Diğer Kazanç/Kayıplar
-955.247
-741.636
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21]
206.959
206.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
[22]
2.634.028
6.345.151
317.369
-3.711.123
91.373.635
91.269.877
286.341.019
266.502.599
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
Sayfa 2
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Dönemi Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
01.01.2014
01.01.2013
01.04.2014
01.04.2013
Kapsamlı Gelir Tablosu
No
30.06.2014
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2013
Hasılat
[23]
81.053.410
72.291.542
42.613.418
39.503.013
Satışların Maliyeti
[23]
-66.853.121
-59.511.049
-34.941.753
-32.567.014
BRÜT KAR/ZARAR
14.200.289
12.780.493
7.671.665
6.935.999
Genel Yönetim Giderleri
[24]
-2.061.504
-2.311.757
-1.090.161
-1.181.647
Pazarlama Giderleri
[25]
-4.109.458
-4.114.804
-2.022.786
-2.320.773
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26]
-383.669
-323.738
-188.939
-164.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27]
1.306.087
650.921
697.257
409.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28]
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
-545.794
-1.185.815
-303.647
-836.156
8.405.951
5.495.300
4.763.389
2.843.062
Finansman Giderleri
[29]
-13.595.897
-11.660.896
-4.322.374
-3.209.424
Finansman Gelirleri
[30]
6.124.120
6.226.461
990.180
155.125
934.174
60.865
1.431.195
-211.237
-616.805
-537.143
-263.654
-126.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
[31]
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI
Pay Başına Kazanç
[32]
DÖNEM KARI/ZARARI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-616.805
-537.143
-263.654
-126.279
317.369
-476.278
1.167.541
-337.516
317.369
-476.278
1.167.541
-337.516
0,007323
-0,010990
0,026942
-0,007788
317.369
-476.278
1.167.541
-337.516
-213.611
-53.337
-509.309
-182.906
-267.014
-66.671
-636.636
-228.632
53.403
13.334
127.327
45.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
[11]
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
[15]
53.403
13.334
127.327
45.726
-213.611
-53.337
-509.309
-182.906
103.758
-529.615
658.232
-520.422
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Dönemi Özkaynak Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
No
Sermaye
Enflasyon
İlişkin
Düzeltme
Primler /
Farkları
Paylara
İskontolar
Kar veya Zararda
Kardan Ayrılan
Geçmiş Yıllar
Net Dönem
Yeniden
Kısıtlanmış
Kar / Zararları
Karı / Zararı
Sınıflandırılmayacak
Yedekler
TOPLAM
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
01.01.2013
43.335.931
8.044.069
64.711
37.319.591
197.899
Dönem karı transferi
Aktüeryal değişimler (net)
5.045.941
1.308.268
95.316.410
1.308.268
-1.308.268
0
-476.278
-476.278
6.354.209
-476.278
94.786.795
6.345.151
-3.711.123
91.269.877
-3.711.123
3.711.123
-53.337
[15]
-53.337
Dönem karı / zararı
30.06.2014
43.335.931
8.044.069
64.711
37.266.254
197.899
01.01.2014
43.335.931
8.044.069
64.711
36.984.179
206.959
Dönem karı transferi
Aktüeryal değişimler (net)
[15]
-213.611
Dönem karı / zararı
30.06.2014
43.335.931
8.044.069
64.711
36.770.568
0
-213.611
206.959
2.634.028
317.369
317.369
317.369
91.373.635
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Dönemi Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
01.01.2014
01.01.2013
No
30.06.2014
30.06.2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişi sınıfları
Satılan mallardan ve hizmetlerden elde edilen nakit girişleri
[6,23]
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirlerden nakit
[27]
974.060
-24.585.125
66.635.973
28.600.951
65.537.067
28.136.658
1.098.906
464.293
girişleri
İşletme faaliyetlerinden nakit çıkışı sınıfları
-64.446.197
-50.376.594
-63.936.854
-49.387.472
[28]
-509.343
-989.122
2.189.776
-21.775.643
Ödenen faiz ve kur giderleri
[29]
-5.788.732
-3.849.451
Alınan faiz ve kur gelirler
[30]
1.674.675
759.335
-2.254.937
-1.400.119
5.153.278
1.680.753
-4.446.938
-5.575.543
532.842
15.601
-4.979.780
-5.591.144
3.821.414
30.614.933
30.633.052
Mal ve hizmetler için tedarikçilere yapılan ödemeler
[6,23]
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirlerden nakit
çıkışları
Faaliyetlerden net nakit akışları
Vergi ödemeleri / iadeleri
Diğer nakit girişleri / çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIŞLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
[14,27]
kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
[14]
kaynaklanan nakit çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
[4]
15.179.729
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
[4]
-8.438.103
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç
[4]
-2.920.212
-18.119
348.536
454.265
348.536
454.265
387.280
350.932
735.816
805.197
ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ
(A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ
(A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3]
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
(A+B+C+D+E)
Sayfa 5
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (“Şirket”) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur.
Şirket’in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi amaçlanmakla birlikte, sonradan duvar
karosu üretimine karar verilerek yatırımları bu yönde yapılmıştır. 02.09.1986 tarihinde Şir ket
unvanını “Uşak Seramik Sanayii A.Ş” olarak değiştirmiştir. Şirket 1991 yılında gerçekleştirdiği
yatırımla yer karosu üretimine de başlamıştır. Şirket üretim faaliyetlerini şirket merkezinin de
bulunduğu Uşak-Banaz Karayolu 26. Km. Banaz-UŞAK adresinde 53.441 m² si kapalı olmak üzere
toplam 216.947 m² alanda sürdürmektedir.
Şirket’in hisse senetleri 1990 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal
Pazarında işlem görmeye başlamıştır. Tanser Seramik ve Ticaret A.Ş. 16.01.2004 tarihinde
sonuçlanan ihaleyle Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş’nin sahip olduğu % 47,26 oranındaki hisse
senetlerinin tamamını blok halinde satın almıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle çalışan sayısı 437 kişidir (31.12.2013 : 414 kişi).
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle taşeron hizmeti aldığı, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye
Maden İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi taşeron personeli sayısı 244 kişidir
(31.12.2013 : 243 kişi)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1.
2.1.1.
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk Beyanı
Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları’na uygun olarak
tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”) bazında
hazırlamaktadır.
Ekli finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’ de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygunluk açısından
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak düzenlenmiştir.
2.1.2.
Finansal Tabloların Onaylanması
Şirket’in ilişikteki finansal tabloları, 08.08.2014 tarihinde Şirket yönetim kurulu tarafından
onaylanmıştır. İlişikteki finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in genel kurulu ve/veya
yasal otoriteler sahiptir.
2.1.3.
Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi
Finansal tablo ve dipnotlarda kullanılan para birimi “TL”(Türk Lirası) ’dir.
Sayfa 6
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.1.4.
Netleştirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin
yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiştir.
2.1.5.
Enflasyonist Ortamdan Finansal Tabloların Hazırlanması
SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 nolu kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler içi n, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu
tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal
Raporlama”ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir.
2.2.
2.2.1.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hazır Değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler kasadaki nakdi ve bankalardaki mevduatı içermektedir. Nakit ve
nakit eşdeğeri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
2.2.2.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da elde etme maliyetinden düşük olanı ile değerlenir.
Stokların elde etme maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların
mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet,
ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet
içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve sa tışı gerçekleştirmek
için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
2.2.3.
Alacaklar ve Borçlar
Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet
alınması sonucunda oluşan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiş finansman gelirlerinden ve
giderlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Ertelenmiş finansman gelirlerinin ve giderlerinin
netleştirilmesi sonrası ticari alacaklar ve ticari borçlar, orjinal fatura değerinden kayda alınan
alacakların ve borçların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile
iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı ol mayan kısa vadeli alacaklar, orjinal etkin
faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir.
2.2.4.
Hasılat
Gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek
bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır ve tahsil edilmiş
veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri
iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.
Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, şirket’in mülkiyetle
ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün
olmaması, gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi, işlemle ilişkili ekonomik faydaların
işletmeye akışının olası olması ve İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin
güvenilir bir şekilde ölçülmesi şartlarının tamamını yerine getirdiğinde muhasebeleştirilir.
Sayfa 7
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.2.5.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri
esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için
tutulan araziler, binalar ve tesis makineler yatırım amaçlı gayrimenkuller ola rak sınıflandırılır ve
maliyet değeri ile değerlenir.
Bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına transferi veya bu sınıftan transferi sadece
ve sadece kullanımında bir değişiklik olduğu zaman yapılır.
Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinde “yeniden değerleme” modelini tercih
etmiştir.
2.2.6.
Maddi Duran Varlıklar
Şirket duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tesptinde arsa ve araziler, yeraltı ve yerüstü
düzenleri, binalar, makine tesis ve cihazlar için “yeniden değerleme” modelini esas alırken diğer
maddi duran varlıkları için “maliyet modelini” esas almaktadır. Maddi duran varlıklar yeniden
değerlenmiş tutarlardan birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Şirket duran
varlıklarını kıst dönemi dikkate alarak normal amortisman yöntemi kullanarak amortisman
hesaplamaktadır. Arsa ve araziler, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı
amortismana tabi tutulmamaktadır..
Maddi duran varlıkların amortisman oranları, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak,
aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
Binalar
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
2.2.7.
20 - 50 yıl
4 - 50 yıl
5 - 25 yıl
4 - 24 yıl
3 - 24 yıl
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Çeşitli olay ve durumlar karşısında duran varlıkların taşınan değerleri gerçekleşebilir /gelecekte o
aktiften elde edilebilecek değerlerinin altına düştüğü tespit edilmesi halinde maddi ve maddi
olmayan duran varlıklar değer kaybı açısından teste tabi tutulmaktadır. Maddi ve gayri maddi
sabit kıymetin defter değerinin gerçekleşebilir veya o varlığın iktisabından ileride elde
edilebilecek değerinin üstünde kalması halinde duran varlık değer düşü klüğü karşılığı
ayrılmaktadır.
2.2.8.
Şüpheli Alacaklar Karşılığı
Şirket, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar
için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı
değerinden alınan teminatların ve güvencelerin düşülmesinden sonra kalan tutardır.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından
düşülerek diğer gelirlere kaydedilir.
Sayfa 8
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.2.9.
Finansal Kiralama İşlemleri
Şirket, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, bilançoda kira başlangıç
tarihindeki rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki
bugünkü değeri üzerinden yansıtmaktadır (finansal tablolarda ilgili maddi duran varlık
kalemlerine dahil edilmiştir). Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken,
finansal kiralama işleminde geçerli olan oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi
takdirde, borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olarak kullanılma ktadır. Finansal kiralama işlemine
konu olan sabit kıymetin iktisap aşamasında katlanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal
kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak
ayrıştırılmıştır.
2.2.10. Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç / (kayıp), net karın / (zararın), dönem boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı, dönem boyunca ih raç edilen ve zaman ağırlık
faktörüyle (hisselerin mevcut olduğu gün sayısının dönemin toplam gün sayısına bölünmesi
sonucu bulunan oran) çarpılan adi hisse senedi sayısı ile düzeltilmiş dönem başı adi hisse senedi
sayısını ifade eder.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz
hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesapla malarda
kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük
etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
2.2.11. Diğer Bilanço Kalemleri
Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmışlardır.
2.2.12. Vergilendirme
İlişikteki finansal tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karşılığı ve ertelenmiş vergiden
oluşmaktadır. Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar, gelir vergisine ilişkin
yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan yasal vergi oran ları çerçevesinde bir karşılık
ayrılmıştır. Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi
sonucu önemli zamanlama farklarından (ileride vergilendirilebilir zamanlama farkları)
kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak cari vergi oranı üzerinden
hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi borçlanma metodu kullanılarak aktif ve pasiflerin raporlanan
finansal tablolarda taşıdıkları değerler ile vergi amaçlı hazırlanan yasal finansal tablolardaki
değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi pasifi
genellikle tüm vergilendirilebilir veya düşülebilir geçici farklar için finansal tablolara alınmakta;
ancak ertelenmiş vergi aktifi indirilebilir geçici farkların mahsup edilebileceği vergilen dirilebilir
karların olmasının muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilmektedir. Zamanlama farkları
üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi aktifleri, eldeki veriler ışığında gelecek yıllarda
kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır.
Sayfa 9
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.2.13. Borçlanma Maliyetleri
Faiz karşılığı alınan banka kredileri, alış maliyeti düşüldükten sonra alınan net tutar esasından
kayıtlara yansıtılmaktadır. İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya
çıkan gelir veya giderler, gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Borçlanma maliyetleri, ortaya çıktıkları
dönemde vadelerinin gelmemesi durumunda da tahakkuk esasın a muhasebeleştirilmekte ve
kredilerde sınıflandırılmaktadır.
2.2.14. İlişkili Taraflar
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve
ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Bu şirketler in ortakları ve başlıca
yöneticiler ve Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de ilişkili kuruluş kapsamına girmektedir.
İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir.
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., seramik imalatı ve satışı faaliyetinde bulunmaktadır.
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket’in sermayesindeki payı %19,42’dir (Bkz. Dipnot1).
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket’e danışmanlık hizmeti vermektedir.
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. , inşaat malzemeleri
alımı ve satımı, madencilik, inşaat, hafriyat, taahhüt faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tanışlar Yapı
Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Şirket’in bayilerindendir. Şirket,
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’dan petrol,
feldspat, bentonit, kil, albit ve kaolen madenleri satın almaktadır. Ayrıca Şirket’in günlük /
dönemlik finansman ihtiyacı doğduğunda sözkonusu şirketten borçlandığı ve adına kredi
kullandığı da olmuştur.
Uşak Seramik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Uşak Seramik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., demir, inşaat, montaj, gıda, giyim, beyaz eşya,
orman ürünleri, taahhüt ticaret, oto alım satımı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Uşak Seramik
Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş, Şirket’in seramik bayilerindendir.
Albino Mutfak Banyo Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Albino Mutfak Banyo Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., mutfak ve banyo dolabı
imalatı ile taahhüt işleri faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket’e, Şirket’in bayilerinin teşhir
ürünleri için banyo ve mutfak dolapları, taşımacılıkta kullanılan tahta paletler satmakta ve
fuarlarda kullanılan standları hazırlamaktadır.
Uşak Seramik Europa Gmbh
Uşak Seramik Europa Gmbh, 2008 yılı içerisinde Almanya’da kurulmuş tur. Uşak Seramik Europa
Gmbh, inşaat malzemeleri alımı ve satımı konusunda faaliyet göstermektedir. Uşak Seramik
Europa Gmbh, Şirket’ten seramik alımı yapmaktadır.
Hit Enerji A.Ş.
Hit Enerji A.Ş. 2009 yılı içerisinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu; bakım onarım, pres kalıp ile
şablonlarının hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.
Sayfa 10
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.2.15. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi arasında finansal tablolarda düzeltme
gerektiren bir olayın ortaya çıkması durumunda finansal tablolara gerekli düzeltmeler
yapılmakta, düzeltme gerektirmeyen durumlarda ilgili olay bilanço dipnotlarında
açıklanmaktadır.
2.2.16. Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar
Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para
cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar esas alınarak
evalüasyona tabi tutulmaktadır. Evalüasyon işleminden doğan kur farkları kambiyo karı veya
zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
USD, EURO ve GBP için dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
31.12.2013
USD
2,1234
2,1343
EURO
2,8919
2,9365
GBP
3,6094
3,5114
2.2.17. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar
Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal
yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir
azalışın muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde
saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço
döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılmas ı amacıyla revize edilmektedir.
Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden
fazla olayın neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması
muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır.
Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin
yapılması durumunda bu yükümlülükler Şirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir.
Ancak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel gözüken gelir ve karlar finansal tablolarda
yansıtılmaktadır.
Sayfa 11
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.2.18. Muhasebe Tahminleri
Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık,
yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını
gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Şirket’in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aşağıdaki
gibidir;

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri, hurda değerleri

Alacak ve borçlar için uygulanan iskonto oranları

Alacaklar için ayrılan karşılık tutarları

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin olarak; emeklilik süresi, zam oranı,
iskonto oranı, kıdem tazminatı almama oranı

Ertelenen vergi hesaplamasında kullanılan oranlar
2.2.19. Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Mevcut İş Kanunu, şirketi kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personel dışındaki
her personele her bir hizmet yılı için en az 30 günlük kıdem tazminatı ödemekle yükümlü
tutmaktadır. Bu nedenle şirketin taşıdığı toplam yükü ifade eden gelecekteki ödemeleri tahmin
etmesi ve tahminlerle bulunan ödemelerin iskontoya tabi tutularak net bugünkü değere
getirilmesi gerekmektedir. Şirket böylece bilanço günü itibariyle toplam yükümlülüğünün
iskonto edilmiş net değerini raporlamaktadır.
Erkeklerde 25 yıllık hizmet süresini, kadınlarda 20 yıllık hizmet süresini dolduran personelin
emekli olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte ödeneceği kabul edilir.
Şirket buna uygun şekilde, personelin ileriye yönelik olarak, emekli olduklarında veya işten
çıkarıldıklarında ödeneceği tahmin edilen kıdem tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalışır.
Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam yükümlülüğün içinde personelin bilanço tarihi itibariyle
kıdemi nedeniyle almaya hak kazandığı bölümün net bugünkü değeri kıdem tazminatı karşılığı
olarak bilançoya alınır. Geçmiş dönemlerde kıdem tazminatı almadan ayrılan personel sayısının
işten ayrılan toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen tekrarlanacağını
varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır.
İki dönem arasında değişen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem hizmet
maliyeti ve aktüaryal kazanç / zararlar kısımlarına ayrılır. Faiz Maliyeti; bir önceki hesap
döneminde bilanço da yer alan yükümlülüğün dönem içinde kullanımının maliyetidir ve
çalışmaya devam eden kişilere ilişkin yükümlülüğün dönem başındaki tutarının, o yılda kullanılan
iskonto oranı ile çarpılmış tutarıdır. Cari dönem hizmet maliyeti ise içinde bulunulan hesap
döneminde çalışanların çalışmaları karşılığında hak ettikleri kıdem tazminatının ödeneceği
dönemde ulaşması beklenen tutarının iskonto oranı ile bilanço gününe getirilmesinden
kaynaklanan kısmıdır. Bunun dışındaki farklar ise aktüeryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Aktüeryal
kazanç / zararlar, faiz maliyeti ve cari dönem hizmet maliyeti kapsamlı gelir tablosunda gösterilir.
Çalışanlara normal maaş, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dışında, emeklilik veya işten
ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı planı da bulunmamaktadır.
Sayfa 12
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
3.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.06.2014
Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasa
Banka
- Vadesiz mevduat
31.12.2013
6.631
7.836
729.185
379.444
729.185
- Vadeli mevduat
379.444
0
Toplam
0
735.816
387.280
0
0
30.06.2014
31.12.2013
110.554
0
Nakit ve nakit benzerlerinin döviz durumu aşağıdaki gibidir;
Döviz Pozisyonu
Banka
- USD vadesiz mevduat
38.929
0
- AVRo vadesiz mevduat
71.625
0
Toplam
4.
110.554
0
FİNANSAL BORÇLAR
Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.06.2014
Banka kredileri
64.069.561
- Anapara TL
31.12.2013
51.299.422
59.840.803
50.352.739
- Faiz Tl
1.041.875
946.683
- Anapara Usd
3.185.100
0
- Faiz Usd
1.783
Finansal kiralama borçları (net)
0
6.469.599
- Finansal kiralama borçları
- Ertelenmiş finansal kiralama borçları
Toplam
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Banka kredileri
7.715.904
8.023.524
-1.246.305
-1.493.150
70.539.160
57.829.796
0
0
30.06.2014
31.12.2013
11.665.818
- Anapara
- Faiz
Toplam
6.530.374
9.574.587
11.257.182
9.073.631
408.636
500.956
11.665.818
9.574.587
0
0
Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.06.2014
31.12.2013
Banka kredileri
26.861.039
25.090.386
Yabancı Para Finansal Borçlar
Finansal kiralama borçları (net)
0
0
15.011.285
18.486.583
- Finansal kiralama borçları
16.423.773
20.486.201
- Ertelenmiş finansal kiralama borçları
-1.412.488
-1.999.618
Toplam
Sayfa 13
41.872.324
43.576.969
0
0
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Şirket, kullanmış olduğu krediler için 30.06.2014 tarihi itibariyle 58.000.000 TL ipotek, 84.453.842
TL çek (31.12.2013 75.272.045 TL) teminat verilmiştir. Bu teminatlar çek, senet, ipotek ve teminat
mektuplarının toplamından oluşmaktadır.
Finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanan net borçların detayları aşağıdaki gibidir;
Leasing Cinsi
Ana Para
TL leasingler
34.068 TL
10 - 12
0-3 ay arası
TL leasingler
35.336 TL
10 - 12
3-6 ay arası
TL leasingler
36.652 TL
10 - 12
6-9 ay arası
TL leasingler
38.017 TL
10 - 12
9-12 ay arası
TL leasingler
151.918 TL
10 - 12
1 yıl ve üstü
USD leasingler
57.729 $
9 - 11
0-3 ay arası
USD leasingler
58.875 $
9 - 11
3-6 ay arası
USD leasingler
59.953 $
9 - 11
6-9 ay arası
USD leasingler
61.189 $
9 - 11
9-12 ay arası
USD leasingler
348.962 $
9 - 11
1 yıl ve üstü
EURO leasingler
505.815 €
6 - 9
0-3 ay arası
EURO leasingler
513.231 €
6 - 9
3-6 ay arası
EURO leasingler
423.670 €
6 - 9
6-9 ay arası
EURO leasingler
572.024 €
6 - 9
9-12 ay arası
EURO leasingler
4.880.912 €
6 - 9
1 yıl ve üstü
Faiz Oranı %
Vade
Kullanılan leasingler için 2.330.000 Euro TL (31.12.2013: Kullanılan leasingler için 2.330.000 Euro
TL) ipotek verilmiştir.
Finansal borçların likiditesi aşağıdaki gibidir;
Borçlanmalar
30.06.2014
31.12.2013
108.902.986
122.260.110
0-3 ay
56.816.607
19.415.659
3-12 ay
22.651.888
53.371.007
1-5 yıl
29.434.491
49.227.864
0
245.580
5 yıl üzeri
Finansal kiralama
24.139.677
0-3 ay
1.972.986
3-12 ay
1-5 yıl
28.509.726
2.006.775
5.747.011
6.016.750
16.419.680
20.240.622
5 yıl üzeri
0
Toplam
133.042.663
245.579
150.769.836
Finansal borçların döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
Döviz Pozisyonu
Kısa vadeli borçlanmalar
31.12.2013
1.532.860
-USD krediler
1.532.860
Finansal kiralama borçları (net)
22.241.642
0
0
23.165.103
- USD leasingler
22.241.642
23.165.103
- EUR leasingler
1.408.676
1.491.353
Toplam
23.774.502
23.165.103
Sayfa 14
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.
DİĞER FİNANSAL BORÇLAR
30.06.2014
Faktoring borçları
Toplam
31.12.2013
1.108.262
9.546.365
1.108.262
9.546.365
0
0
Faktoring Borçları içindeki 558.262 TL’lik kısım ilişkili taraflardan alınan müşteri çeklerinden
oluşmaktadır. (31.12.2013 : 4.525.165 TL)
Diğer finansal borçların likiditesi aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
Borçlanmalar
1.108.262
31.12.2013
9.546.365
0-3 ay
643.262
4.841.750
3-12 ay
465.000
4.704.615
1-5 yıl
0
0
5 yıl üzeri
0
0
1.108.262
9.546.365
0
0
Toplam
Sayfa 15
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
30.06.2014
Ticari alacaklar
22.318.598
31.12.2013
12.046.613
İlişkili taraf
11.001.109
2.749.393
İlişkili olmayan taraf
11.317.489
9.297.220
61.692.006
Alacak senetleri ve alınan çekler
48.124.004
İlişkili taraf
33.526.071
24.884.735
İlişkili olmayan taraf
28.165.935
23.239.269
1.108.262
Faktöringe verilen çek ve senetler
9.546.365
İlişkili taraf
558.262
4.525.165
İlişkili olmayan taraf
550.000
5.021.200
-1.541.582
Ertelenmiş faiz gelirleri (reeskont)
İlişkili taraf
İlişkili olmayan taraf
-620.978
-499.454
-470.327
1.388.379
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Toplam
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Alacak senetleri ve alınan çekler
-1.248.379
-1.262.458
68.674.922
0
0
30.06.2014
31.12.2013
2.670.360
250.000
250.000
2.455.360
İlişkili olmayan taraf
0
-314.613
Ertelenmiş faiz gelirleri (reeskont)
-294.967
İlişkili taraf
-19.015
-19.015
-19.646
İlişkili olmayan taraf
Toplam
1.311.703
83.717.284
215.000
İlişkili taraf
-1.091.305
-1.042.128
0
2.355.747
230.985
0
0
Ertelenmiş faiz gelirlerinin hesaplanmasında %10 iskonto oranı kullanılmıştır (31.12.2013: %10).
Şüpheli ticari alacaklardaki dönem içi hareketler aşağıdaki gibidir;
Şüpheli Ticari Alacaklar
Dönem başı bakiyesi
Dönem içi tahsilatlar ve iptaller
Dönem içi şüpheli hale gelen alacaklar
Şüpheli alacaklar
Teminatlı kısım
Şüpheli alacak karşılığı
Sayfa 16
30.06.2014
31.12.2013
1.311.703
1.624.289
-93.808
-312.586
170.484
0
1.388.379
1.311.703
0
0
-140.000
-49.245
1.248.379
1.262.458
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Ticari alacakların likiditesi aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
31.12.2013
0-3 ay
50.516.119
30.185.459
3-12 ay
34.602.747
39.531.523
2.670.360
250.000
0
0
87.789.226
69.966.982
0
0
30.06.2014
31.12.2013
1-5 yıl
5 yıl üzeri
Toplam
Ticari alacakların döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir;
Döviz Pozisyonu
Alacaklar
8.805.518
8.359.153
- USD
6.867.922
6.309.354
- EUR
1.934.116
2.046.447
- GBP
Alacak senetleri ve alınan çekler
3.480
3.352
1.813.770
1.487.387
- USD
1.573.963
1.376.043
- EUR
239.807
93.820
- GBP
0
17.524
Toplam
8.805.518
78.326.135
Ticari Borçlar
30.06.2014
31.12.2013
Ticari borçlar
15.095.882
13.767.620
İlişkili taraflardan ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar
1.612.010
0
13.483.872
13.767.620
492.402
Borç senetleri ve verilen çekler
Ertelenmiş faiz gideri (reeskont)
Toplam
1.117.058
-6.577
-29.856
15.581.707
14.854.822
0
0
Ertelenmiş faiz gelirlerinin hesaplanmasında %10 iskonto oranı kullanılmıştır (31.12.2013: %10 )
Ticari borçların likiditesi aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
0-3 ay
31.12.2013
15.588.284
338.350
3-12 ay
0
14.546.328
1-5 yıl
0
0
5 yıl üzeri
0
0
15.588.284
14.884.678
0
0
30.06.2014
31.12.2013
Toplam
Ticari borçları döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir;
Döviz Pozisyonu
Ticari Borçlar
622.835
895.533
- USD
13.358
90.071
- EUR
609.477
805.462
- GBP
0
0
Borç senetleri ve verilen çekler
215.175
835.158
- USD
215.175
835.158
- EUR
0
0
- GBP
0
Toplam
622.835
Sayfa 17
0
15.780.211
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
7.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
İlişkili taraf personele borçlar
İlişkili olmayan taraf personele borçlar
30.06.2014
31.12.2013
31.652
629.421
1.287.212
654.054
1.318.864
1.283.475
0
0
30.06.2014
31.12.2013
1.287.212
654.054
31.652
629.421
1-5 yıl
0
0
5 yıl üzeri
0
0
1.318.864
1.283.475
Toplam
Personele borçların likiditesi aşağıdaki gibidir
0-3 ay
3-12 ay
Toplam
8.
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
30.06.2014
31.12.2013
Avans karşılığı alınan çekler
25.240.015
20.076.480
Ertelenmiş faiz gelirleri (reeskont)
-1.161.099
-879.131
985.160
662.735
73.092
226.059
679
69.116
Kdv iade alacakları
Muhtelif alacaklar
Şüpheli diğer alacaklar
Şüpheli diğer alacak karşılıkları
Toplam
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Avans karşılığı alınan çekler
Ertelenmiş faiz gelirleri (reeskont)
Toplam
-679
-69.116
25.137.168
20.086.143
0
0
30.06.2014
31.12.2013
11.559
147.255
709.639
1.100.000
-80.451
-93.202
640.747
1.154.053
0
0
Ertelenmiş faiz giderlerinin hesaplanmasında %10 iskonto oranı kullanılmıştır (31.12.2013: %10)
Diğer alacakların likiditesi aşağıdaki gibidir
30.06.2014
0-3 ay
3-12 ay
1-5 yıl
5 yıl üzeri
Toplam
Sayfa 18
31.12.2013
3.126.989
2.619.989
23.171.278
18.345.285
721.198
1.247.255
0
0
27.019.465
22.212.529
0
0
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Diğer Borçlar
Taşerona borçlar
Muhtelif borçlar
İlişkili taraf
30.06.2014
31.12.2013
269.130
1.075.891
14.387.832
1.097.314
14.055.054
0
332.778
1.097.314
İlişkili olmayan taraf
Ertelenmiş faiz giderleri (reeskont)
-502.803
0
-502.803
İlişkili taraf
Toplam
0
14.154.159
2.173.205
0
0
Ertelenmiş faiz gelirlerinin hesaplanmasında %10 iskonto oranı kullanılmıştır (31.12.2013: %10).
Diğer borçların likiditesi aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
31.12.2013
0-3 ay
5.028.889
1.075.891
3-12 ay
9.628.073
1.097.314
1-5 yıl
0
0
5 yıl üzeri
0
0
14.656.962
2.173.205
0
0
Toplam
9.
STOKLAR
Stoklar
30.06.2014
31.12.2013
İlkmadde ve malzemeler
27.218.395
24.788.799
6.653.563
1.904.423
13.923.826
17.847.925
3.472.050
9.872.442
Yarı mamuller
Mamuller
Diğer Stokları
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
-204.114
-376.224
51.063.720
54.037.365
0
0
Diğer Stoklar
30.06.2014
31.12.2013
Palet stokları
1.245.587
1.322.903
Teslimi gerçekleşmemiş stoklar
2.110.209
163.123
Toplam
Diğer sotkların detayları aşağıdaki gibidir;
Muhtelif stoklar
Ödünç verilen stoklar
Yoldaki mallar
Toplam
116.254
62.726
0
200.955
0
8.122.735
3.472.050
9.872.442
0
0
Stok değer düşüklüğüne ilişkin ait hareketler aşağıdaki gibidir;
Stok Değer Düşüklüğü
Dönem Başı
Satışlar
30.06.2014
31.12.2013
-376.224
-344.578
376.224
344.578
Dönem Sonunda Ayrılan Karşılık
-204.114
-376.224
Toplam
-204.114
-376.224
0
0
Stoklar üzerinde 20.000.000 TL (31.12.2013: 11.000.000 TL) tutarında sigorta bulunmaktadır.
Sayfa 19
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
10. PEŞİN ÖDENMIŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili olmayan taraflara verilen sipariş avansları
30.06.2014
31.12.2013
2.651.869
1.491.042
0
1.356.766
42.865
264.559
İlişkili taraflara verilen sipariş avansları
Sigorta giderleri
Vadesi gelmemiş faktoring faizleri
360
146.412
Fuar organizasyon giderleri
324.444
350.152
Gelecek aylara ait giderler
116.623
142.654
3.136.161
3.751.585
0
0
30.06.2014
31.12.2013
Toplam
Peşin ödenmiş giderlerin likiditesi aşağıdaki gibidir;
0-3 ay
3-12 ay
362.949
568.024
2.773.212
3.183.561
0
0
1-5 yıl
5 yıl üzeri
0
0
3.136.161
3.751.585
0
0
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
30.06.2014
31.12.2013
Alınan sipariş avansları
25.240.015
20.076.480
Ertelenmiş faiz giderleri (reeskont)
-1.161.099
-879.132
Toplam
Teslimi gerçekleşmemiş satışlar
Toplam
2.382.577
5.126.093
26.461.493
24.323.441
0
0
30.06.2014
31.12.2013
Alınan sipariş avansları
200.000
1.100.000
İlişkili taraflardan alınan sipariş avansları
509.639
0
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Ertelenmiş faiz giderleri (reeskont)
Toplam
-80.451
-93.202
629.188
1.006.798
0
0
30.06.2014
31.12.2013
3.126.989
2.619.989
24.495.603
22.582.584
200.000
1.100.000
Ertelenmiş gelirlerin likiditesi aşağıdaki gibidir;
0-3 ay
3-12 ay
1-5 yıl
5 yıl üzeri
Toplam
0
0
27.822.592
26.302.573
0
0
30.06.2014
31.12.2013
Ertelenmiş gelirlerin döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir;
Döviz Pozisyonu
Ertelenmiş Gelirler
872.054
249.255
- USD
872.054
249.255
- EUR
93.971
326
- GBP
0
0
Toplam
872.054
Sayfa 20
249.255
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
11. KARŞILIKLAR
30.06.2014
31.12.2013
526.599
838.719
90.463
138.262
Dava karşılıkları
181.390
181.390
Toplam
798.452
1.158.371
0
0
30.06.2014
31.12.2013
Kısa Vadeli Karşılıklar
Personel gider karşılıkları
Dışardan sağlanan fayda ve hizmet karşılıkları
Kısa vadeli karşılıkların likiditesi aşağıdaki gibidir;
0-3 ay
3-12 ay
0
0
617.062
976.981
1-5 yıl
0
0
5 yıl üzeri
181.390
181.390
Toplam
798.452
1.158.371
0
0
Şirket aleyhine personel tarafından açılmış çeşitli davaları bulunmaktadır. Detayları aşağıdaki
gibidir;
Dava Konusu
Tutarı
Ayrılan Karşılık
Dava Sayısı
382.890
167.890
9 adet
İş kazası nedeniyle maddi ve manevi alacak davası (*)
13.500
13.500
1 adet
SGK tarafından açılan davalar
50.000
0
1 adet
446.390
181.390
İşçilik alacakları
Toplam
(*) İş kazaları sebebiyle açılan davalar için ayrılan karşılık tutarının belirlenmesinde, şirketin daha
önceki sonuçlanmış benzer davaları dikkate alınarak karşılık ayrlmıştır.
30.06.2014
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılıkları
Toplam
31.12.2013
3.666.751
3.205.407
3.666.751
3.205.407
0
0
Şirket tüm personelinin erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalışarak kıdemi doldurduğunda işten
ayrılacağını varsayar. Bilanço tarihi itibariyle kazandığı kıdem tazminatının emekli olacağı tarihe
kadar yıllık % 5 oranında (çalışanların ücretine yapılacak zam) artacağını varsayar. Böylece
emekli olduğunda, alacağı kıdem tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını
bulur. Bu tutarda % 8 oranında, emekliliğine kalan süreye uygun şekilde iskontoya tabi tutul arak
net bugünkü değeri bulunur. Kıdem Tazminatı almadan ayrılanların oranı ise % 7,64 olarak
alınmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında kullanılan varsayımlar aşağıdak i gibidir;
Çalışma süresi
Zam Oranı
Tazminat almadan ayrılanların oranı
İskonto Oranı
Kıdem tazminatı tavanı
31.03.2014
31.12.2013
K: 20yıl, E: 25 yıl
K: 20yıl, E: 25 yıl
5%
5%
7,64%
7,64%
8%
8%
3.438
3.254
Şirket, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nden taşeron hizmeti almaktadır. Sözkonusu taşeron personeline ait kıdem tazminatı
yükümlülüğü 521.337 TL (31.12.2013: 482.221 TL) olup, finansal tablolara yansıtılmamıştır.
Sayfa 21
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Kıdem tazminatında dönem içinde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
31.12.2013
3.205.407
2.773.920
-208.442
-670.983
Faiz Maliyeti
285.331
193.354
Cari Hizmet Maliyeti
117.441
489.851
Aktüeryal Kazanç ve Zararlar
267.014
419.265
3.666.751
3.205.407
0
0
Dönem Başı Kıdem Tazminatı
İşten Ayrılanlara Yapılan Ödemeler
Dönem Sonu Kıdem Tazminatı
Aktüeryal kazanç/zararlar diğer kapsamlı gelir tablosunda raporlanmaktadır. Kıdem tazminatı
karşılıklarının tahmini likiditesi aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
31.12.2013
0-3 ay
0
0
3-12 ay
0
0
280.644
1.186.841
12.547.636
6.439.187
12.828.280
7.626.028
1-5 yıl
5 yıl üzeri
Toplam
12. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR / DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.06.2014
31.12.2013
3.336.613
3.711.702
İş avansları
692.338
377.261
Personel avansları
302.461
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden kdv
İlişkili taraf
İlişkili olmayan taraf
Toplam
112.431
87.732
47.737
214.729
64.694
4.331.412
4.201.394
0
0
30.06.2014
31.12.2013
Diğer dönen varlıkların likiditesi aşağıdaki gibidir;
0-3 ay
0
0
4.331.412
4.201.394
1-5 yıl
0
0
5 yıl üzeri
0
0
4.331.412
4.201.394
0
0
3-12 ay
Toplam
30.06.2014
31.12.2013
Ödenecek vergi kesintileri
204.265
234.840
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
278.793
255.343
Ödenecek diğer yükümlülükler
44.284
140.075
Gider tahakkukları
65.253
54.019
592.595
684.277
0
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
Sayfa 22
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin likiditesi aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
31.12.2013
0-3 ay
483.058
490.183
3-12 ay
109.537
194.094
1-5 yıl
0
0
5 yıl üzeri
0
0
592.595
684.277
0
0
Toplam
13. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Maliyet
01.01.2014
Girişler
Çıkışlar
31.03.2014
Arsa ve Araziler
188.100
70.000
0
258.100
Binalar
220.000
0
0
Net Defter Değeri
408.100
220.000
478.100
0
Maliyet
01.01.2013
Girişler
Çıkışlar
31.12.2013
95.000
93.100
0
188.100
Binalar
220.000
0
0
Net Defter Değeri
315.000
Arsa ve Araziler
220.000
408.100
0
Şirket 30.12.2011 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerini DGD Gayrimenkul Değerleme
ve Danışmanlık A.Ş.’ne değerlettirmiştir. Önceki dönemlerde yatırım amaçlı gayrimenkullerin
değerlenmesinde maliyet modelini seçen şirket, cari dönemde politika değişikliğine giderek bu
varlıkların değerlenmesinde “gerçeğe uygun değer” yöntemini seçmiştir.
Bu değerleme işlemi neticesinde 188.665 TL’lik değer artışı oluşmuştur. Değer artışlarının
ertelenen vergi etkisinin hesaplanmasında KV 5 madde de belirtilen %75 oranındaki istisnadan
yararlanılacağı varsayılmıştır.
Bu istisnadan yararlanmanın şartları aşağıdaki gibidir;
 Taşınmazlar en az 2 yıl süre ile şirketin aktifinde yer alacaktır
 Taşınmazın satışından doğan karlar 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabında tutulacaktır.
 Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil edilecektir.
Sayfa 23
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maliyet
01.01.2014
Girişler
Çıkışlar
30.06.2014
Arsa ve araziler
8.317.859
0
0
8.317.859
Yer altı ve yer üstü düzenleri
2.108.381
6.178
0
2.114.559
Binalar
25.359.358
0
0
25.359.358
Makineler
85.308.426
2.686.055
0
87.994.481
Taşıtlar
2.276.334
56.069
-503.839
1.828.564
Demirbaşlar
2.734.354
246.536
0
2.980.890
255.155
1.914.943
-138.075
2.032.023
126.359.867
4.909.781
-641.914
130.627.734
01.01.2014
Girişler
Çıkışlar
30.06.2014
-83.957
-24.677
0
-108.634
Binalar
-1.040.774
-329.713
0
-1.370.487
Makineler
-8.674.024
-2.758.362
0
-11.432.386
Taşıtlar
-1.583.135
-88.283
265.723
-1.405.695
Demirbaşlar
-1.407.205
-158.463
0
-1.565.668
Toplam
-12.789.095
-3.359.498
265.723
-15.882.870
Net Defter Değeri
113.570.772
Yapılmakta olan yatırımlar
Toplam
Birikmiş Amortisman
Yer altı ve yer üstü düzenleri
114.744.864
0
Maliyet
01.01.2013
Girişler
Çıkışlar
31.12.2013
Arsa ve araziler
8.317.859
0
0
8.317.859
Yer altı ve yer üstü düzenleri
2.046.907
61.474
0
2.108.381
Binalar
17.959.355
7.400.003
0
25.359.358
Makineler
65.127.503
20.180.923
0
85.308.426
Taşıtlar
2.241.459
129.214
-94.339
2.276.334
Demirbaşlar
1.848.896
885.458
0
2.734.354
15.225.229
6.714.200
-21.684.274
255.155
112.767.208
35.371.272
-21.778.613
126.359.867
01.01.2013
Girişler
Çıkışlar
31.12.2013
-41.110
-42.847
0
-83.957
-482.622
-558.152
0
-1.040.774
Makineler
-3.647.156
-5.026.868
0
-8.674.024
Taşıtlar
-1.374.846
-239.718
31.429
-1.583.135
Demirbaşlar
-1.174.803
-232.402
0
-1.407.205
Toplam
-6.720.537
-6.099.987
31.429
-12.789.095
Yapılmakta olan yatırımlar
Toplam
Birikmiş Amortisman
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Binalar
Net Defter Değeri
106.046.671
113.570.772
0
Maddi duran varlıklar üzerinde 82.000.000 TL (31.12.2013: 82.000.000 TL) tutarında sigorta
bulunmaktadır.
Şirket’in maddi duran varlıklarının üzerinde Ziraat Bankası lehine 50.000.000 TL (31.12.2013:
50.000.000 TL), Halk Finansal Kiralama lehine 2.330.000 EURO (31.12.2013: 2.330.000 EURO) ve
Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. lehine 8.000.000 TL. (31.12.2013: 8.000.000 TL) verilmiş ipotek
mevcuttur.
Sayfa 24
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
15. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu’na göre istihdamını arttırmasından
dolayı sosyal sigortalar primi, gelir vergisi stopajı ve enerji desteği te şviki kapsamındadır.
Şirket’in, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki K anuna göre faydalanmış
olduğu enerji desteğinin kapsamı, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle ilgili teşvik ile ilgili yapılan 5615
sayılı kanun değişikliği ile 5 yıl daha uzatılmıştır. Sağlanan devlet teşvikleri oluştukları dönemde
kapsamlı gelir tablosuna alınmaktadır. Cari dönemde yararlanılan devlet yardımlarına ilişkin
tutarlar dipnot 27’ belirtilmiştir.
Şirket yapmış olduğu yatırımlardan dolayı,
 24.04.2003 tarihine kadar olan teşvik belgesine isitnaden yapılan yatırımlarda %100’ü
oranında (%19,8 vergi tefikatı yapılarak)
 Bu tarihten sonra teşvik belgesi yapılmaksızın yapılan yatırımlarda %40’ı oranında
yatırım indiriminden faydalanmaktadır.
Şirket 13.09.2012 tarih ve A 106790 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 28.08.2015 tarihine
kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;
 Kdv İstisnası
 Yatırım Yeri Tahsisi
 Vergi İndirimi Oranı
 Faiz Desteği
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Sayfa 25
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
16. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ'ler
C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler
D Diğer verilen TRİ'ler
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ'ler
Toplam
Diğer TRİ’lerin şirketin özkaynaklarına oranı
30.06.2014
31.12.2013
82.430.450
84.426.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.430.450
84.426.367
30.06.2014
31.12.2013
0%
0%
30.06.2014
31.12.2013
Verilen Teminat Mektupları
17.692.323 TL
24.584.322 TL
Verilen İpotekler
58.000.000 TL
53.000.000 TL
Verilen İpotekler
2.330.000 €
2.330.000 €
Toplam TL Karşılığı
82.430.450
84.426.367
Koşullu Yükümlülükler
Koşullu Varlıklar
Alınan Teminat Mektupları
Alınan İpotekler
Alınan Teminat Çekleri
Alınan Teminat Senetleri
Toplam TL Karşılığı
30.06.2014
31.12.2013
1.320.050 TL
825.050 TL
11.506.499 TL
5.326.499 TL
80.000 TL
180.100 TL
2.423.425 TL
2.298.425 TL
15.329.974
8.630.074
Şirket verilen teminat mektuplarının 17.222.000 TL tutarı ile Eximbank kaynaklı kredi
kullanmıştır.
Duran varlıklar üzerindeki 50.000.000 TL’lik ipotek TC Ziraat Bankası A.Ş. ve 8.000.00 TL’lik
ipotek Türkiye Vakıflar Bankası kaynaklı kredi kullanımı içindir.
30.06.2014
Taahhütler
31.12.2013
İhraacat taahhütleri
17.287.962 TL
0 TL
İhraacat taahhütleri
700.000 $
12.467.235 $
18.774.342
26.608.820
Toplam TL Karşılığı
Şirket’in, Eximbank kaynaklı kredileri kapsamında tamamlaması gereken 17.287.962 TL ve
700.000 USD (31.12.2013: 12.467.235 USD) tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır.
Sayfa 26
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
17. SERMAYE
Şirket’in ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 43.335.931 adet hisseye bölünmüştür.
Şirket’in hissedarları ve hisse oranları aşağıdaki gibidir;
30.06.2014
Hisse
31.12.2013
Hisse
Hisse
Hisse
Oranı
Tutarı
Oranı
Tutarı
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
19,42%
8.416.321
19,42%
8.416.321
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
80,58%
34.919.610
80,58%
34.919.610
100%
43.335.931
100%
43.335.931
Toplam
18. SERMAYE DÜZELTME FARKLARI
30.06.2014
Sermaye enflasyon düzeltme farkları
Toplam
31.12.2013
8.044.069
8.044.069
8.044.069
8.044.069
0
0
30.06.2014
31.12.2013
19. PAYLARA İLİŞKİN PRİMLER/İSKONTOLAR
Emisyon Primleri
64.711
64.711
Toplam
64.711
64.711
0
0
20. KAR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BİRİKMİŞ DİĞER KAPSAMLI
GELİRLER VEYA GİDERLER
30.06.2014
31.12.2013
Maddi Duran Varlık Değer Artışları
47.121.893
47.121.893
Maddi Duran Varlık Değer Artışlarının Ertelenen Vergi Etkisi
-9.396.078
-9.396.078
Aktüeryal Kazanç / Zararlar
-1.194.059
-927.045
Aktüeryal Kazanç /Zararların Ertelenen Vergi Etkisi
Toplam
238.812
185.409
36.770.568
36.984.179
0
0
Şirket 31.12.2011 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerini DGD Gayrimenkul Değerleme
ve Danışmanlık A.Ş.’ne değerlettirmiştir.
Bu değerleme işlemi neticesinde yatırım amaçlı gayrimenkullerde 188.665 TL ’lik, maddi duran
varlıklarda (Maddi duran varlıkların içindeki arsa ve araziler, yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar,
makine tesis ve cihazlar) 24.454.755 TL’lik olmak üzere toplam 25.643.420 TL’lik değer artışı
oluşmuştur. Oluşan bu değer artışının ertelenen vergi etkisi hesaplanırken;

Yatırım amaçlı gayrimenkullerde KV 5 Madde de belirtilen istisnadan yararlanılacapı
varsayımı esas alınmıştır

Diğer maddi duran varlıklarda %20 oranı esas alınmıştır.
Değerleme artışının ertelenen vergi etkisi oluşan değer artışı ile netleştirilerek finansal tablolara
alınmaktadır.
Sayfa 27
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
21. KARDAN AYRILAN KISITLANMIŞ YEDEKLER
30.06.2014
31.12.2013
Genel yedekler
206.959
206.959
Toplam
206.959
206.959
0
0
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, önceki dönemin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı
zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar için ayrılmış yedeklerdir.
Genel Kanuni Yasal Yedekler, Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesine göre ayrılır ve bu
maddede belirlenen esaslara göre kullanılır. Bu esaslar aşağıdaki gibidir;
1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni
yedek akçeye ayrılır.
2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları
ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan t utardan, bunların
yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,
c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak
kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu,
genel kanuni yedek akçeye eklenir.
3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde,
sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya
işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan
ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.
5) Özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.
22. GEÇMİŞ YIL KAR / ZARARLARI
30.06.2014
Olağan Üstü Yedekler
3.207.157
Kayıtlı Değeri
3.207.157
UFRS Düzeltmeleri
0
-573.129
Kayıtlı Değeri
UFRS Düzeltmeleri
Toplam
Sayfa 28
3.207.157
3.207.157
0
Geçmiş Yıl Kar/ Zararları
31.12.2013
3.137.994
-4.994.655
0
4.421.526
3.137.994
2.634.028
6.345.151
0
0
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
23. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
Duvar Karosu Satışları
24.148.824
23.364.953
Yer Karosu Satışları
24.056.575
23.943.471
Granit ve Bordur Satışları
30.123.338
24.154.161
Palet ve Diğer Satışları
3.556.794
1.640.751
81.885.531
73.103.336
-544.065
-530.471
Satış İskontoları
-92.325
-115.193
Diğer İndirimler
-195.732
-166.130
Toplam
-832.122
-811.794
Brüt Satışlar
81.053.409
72.291.542
Duvar Karosu Satışlarının Maliyeti
-20.077.738
-19.639.706
Yer Karosu Satışlarının Maliyeti
-21.075.348
-21.557.646
Granit ve Bordur Satışlarının Maliyeti
-23.821.279
-17.341.749
-1.436.635
-940.210
-442.120
-31.738
-66.853.120
-59.511.049
14.200.289
12.780.493
Toplam
Satıştan İadeler
Palet ve Diğer Satışlarının Maliyeti
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Toplam
Net Satışlar
Satışların 28.249.058 TL’lik kısmı ilişkili taraflardan elde edilmiştir. (30.06.2013: 26.206.048 TL)
Sayfa 29
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
24. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
01.01.2014
01.01.2013
Genel Yönetim Giderleri
30.06.2014
30.06.2013
İşçilik, personel vb giderler
-1.099.740
-958.511
Dava ve icra giderleri
Bakım, onarım giderleri
Elektrik, su ve yakacak giderleri
-1.714
-596
-67.470
-118.922
0
-42.721
Yiyecek giderleri
-22.604
-20.732
Akaryakıt giderleri
-81.998
-162.237
İletişim, posta ve kargo giderleri
-109.068
-117.020
Yönetim danışmanlığı ve müşavirlik giderleri
-51.633
-85.084
Kira giderleri
-60.148
-44.243
0
-498
Teminat mektubu ve diğer banka masrafları
Temsil ağırlama giderleri
Sigorta giderleri
Vergi, resim, harç giderleri
-8.676
-21.413
-26.028
-94.643
-107.944
-249.768
Amortisman giderleri
-43.174
-4.357
Aidat giderleri
-30.139
-6.818
Bilgisayar ve sarf malzemeleri giderleri
-18.953
-19.129
Seyahat Giderleri
Yönetim ve denetim kurulu ücretleri
Diğer giderler
Toplam
Sayfa 30
-64.194
-65.790
-198.000
-205.200
-70.021
-94.075
-2.061.504
-2.311.757
0
0
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
25. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
İşçilik, personel vb giderler
-771.181
-779.814
Akaryakıt giderleri
-345.612
-222.865
-9.403
-8.183
Elektirk, su ve gaz giderleri
-14.495
-18.363
Müşavirlik hizmet giderleri
0
0
İhracat ve gümrük giderleri
-708.308
-914.135
-52.175
-40.743
-685.166
-843.467
-1.170.428
-905.299
Bakım, onarım ve malzeme giderleri
Sigorta giderleri
Nakliye giderleri
Sergi, fuar ve reklam giderleri
Posta, kargo ve haberleşme giderleri
-3.550
-1.782
Seyahat Giderleri
-165.601
-196.431
Amortisman giderleri
-100.924
-43.645
-2.935
-19.056
-562
-1.763
Bayi teşvik primleri gideri
-38.774
-32.800
Diğer giderler
-40.344
-86.458
-4.109.458
-4.114.804
0
0
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
-299.705
-294.364
-1.300
0
Temsil ağırlama giderleri
Teminat mektubu ve diğer banka masrafları
Toplam
26. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ
Araştırma Geliştirme Giderleri
İşçilik, personel vb giderler
Tamir bakım ve malzeme giderleri
Amortisman giderleri
0
-6.473
-6.845
-8.672
Dışardan alınan hizmetler
-15.797
-12.890
Çeşitli giderler
-60.022
-1.339
-383.669
-323.738
0
0
Elektrik, su, doğalgaz giderleri
Toplam
Sayfa 31
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
27. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Diğer Gelirler
Konusu Kalmayan Karşılıklar
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
93.808
171.027
SSK Teşviği
417.484
225.220
Faiz Teşviği
53.225
0
Nakliye Gelirleri
359.423
210.610
Duran Varlık Satış Karları
156.651
15.601
Mutabakat Farkları
Çeşitli Gelirler
Toplam
98.388
5.053
127.108
23.410
1.306.087
650.921
0
0
Diğer gelirlerin 48.307 TL’lik kısmı ilişkili taraflardan kaynaklanmaktadır. (30.06.2013: 139.387
TL)
28. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
Nakliye Giderleri
-123.125
-198.488
Karşılık Giderleri
-36.451
-196.693
-113.210
-276.486
Diğer Giderler
Bağış ve Yardımlar
Ceza ve Tazminatlar
Ödenen İşçilik Tazminatları
Çeşitli Giderler
Toplam
-67.016
-8.035
-136.340
-411.913
-69.652
-94.200
-545.794
-1.185.815
0
0
Diğer giderlerin 47.843 TL’lik kısmı ilişkili taraflardan kaynaklanmaktadır. (30.06.2013: 46.325 TL)
29. FİNANSAL GİDERLER
01.01.2014
01.01.2013
Finansal Giderler
30.06.2014
30.06.2013
Kambiyo Zararları
-2.254.937
-1.400.119
Vade Farkı Giderleri
-4.099.934
-5.227.055
Faiz Giderleri
-7.123.585
-4.967.051
Kıdem Tazminatı Faiz Maliyetleri
Toplam
-117.441
-66.671
-13.595.897
-11.660.896
0
0
Vade farkı giderlerinin 2.331.445 TL’lik kısmı ilişkili taraflardan elde edilmiştir (30.06.2013:
1.218.165 TL).
Sayfa 32
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
30. FİNANSAL GELİRLER
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
186.412
47.117
Kambiyo Karı
2.104.124
1.405.439
Vade Farkı Gelirleri
3.833.584
4.773.905
6.124.120
6.226.461
0
0
Finansal Gelirler
Faiz Gelirleri
Toplam
Vade farkı gelirlerinin 1.960.770 TL’lik kısmı ilişkili taraflardan kaynaklanmaktadır (30.06.2013:
1.633.157 TL)
31. VERGİ GELİRİ /GİDERİ
30.06.2014
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
Ertelenmiş Faiz Gelirleri
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
Duran Varlıklardaki Değerleme Farkları
Geçici Fark
Varlık
-824.704
164.941
-3.097.745
619.549
-204.114
40.823
Yükümlülük
2.995.182
599.036
Duran Varlık Yeniden Değerleme Değer Artışı (*)
47.121.894
9.424.379
Ertelenmiş Faiz Giderleri
-1.750.930
350.186
Dava Karşılıkları
181.390
36.278
Gider Karşılıkları
617.062
123.412
3.666.751
733.350
177.250
35.450
10.205.934
2.041.187
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Teslimi gerçekleşmemiş net satışlar
Leasing düzeltmeleri
Yatırım İndirimi
Toplam
3.794.990
NET
10.373.601
6.578.611
(*) Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi sonucunda oluşan değer artışının
ertelenen vergi hesaplamasını Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen %75
oranındaki istisnadan yararlanacağı varsayımı ile yapmıştır. Bu istis nadan yararlanmanın şartları
aşağıdaki gibidir;

Taşınmazlar en az 2 yıl süre ile şirketin aktifinde yer alacaktır

Taşınmazın satışından doğan karlar 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabında
tutulacaktır.

Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil edilecektir.
Ertelenen vergi hesaplamasında % 20 oranı esas alınmıştır. (31.12.2013 : %20)
Sayfa 33
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
31.12.2013
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
Ertelenmiş Faiz Gelirleri
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
Vadesi Gelmemiş Faktoring Faiz Giderleri
Duran Varlıklardaki Değerleme Farkları
Ertelenmiş Faiz Giderleri
Geçici Fark
Varlık
-513.733
102.747
-2.082.654
416.531
-376.224
75.245
-2.962
592
3.501.912
700.382
-1.002.190
200.438
Dava Karşılıkları
181.390
36.278
Gider Karşılıkları
976.981
195.396
3.205.407
641.081
Mali Zarar
-2.776.451
555.290
Duran Varlık Yeniden Değerleme Değer Artışı (*)
47.121.894
Yatırım İndirimi
11.434.151
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Yükümlülük
9.424.379
2.286.830
Toplam
4.309.990
NET
10.325.199
6.015.209
Vergi Gelir Gideri
Cari Dönem Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
−
−
-616.805
-537.143
- Dönem Başı Ertelenen Vergi
6.015.209
6.051.040
- Dönem Sonu Ertelenen Vergi
-6.578.611
-6.574.849
- Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenen Vergi
Toplam
-53.403
-13.334
-616.805
-537.143
0
0,0000
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
317.369
-476.278
43.335.931
43.335.931
0,007323
-0,010990
0,0000
0,0000
32. HİSSE BAŞINA KAZANÇ / KAYIP
Dönem Net Kar / Zararı
Hisse Sayısı (*)
Hisse Başına Kar / Zarar
Hisse sayısı, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına
bölünmesi ile bulunmuştur. Hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı, dönem boyunca ihraç
edilen ve zaman ağırlık faktörüyle (hisselerin mevcut olduğu gün sayısının dönemin toplam gün
sayısına bölünmesi sonucu bulunan oran) çarpılan adi hisse senedi sayısı ile düzeltilmiş dönem
başı adi hisse senedi sayısını ifade eder.
Sayfa 34
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
33. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflarla olan olan borç ve alacaklar ile gelir ve giderler aşağıdaki gibidir ;
Alacak / Borç
30.06.2014
31.12.2013
İlişkili Taraflardan Alacaklar
45.802.362
34.570.593
İlişkili Taraflara Borçlar
-13.552.251
-629.421
Net Alacak (Borç)
32.250.111
33.941.172
01.01.2014
01.01.2013
Gelir - Gider
30.06.2014
30.06.2013
Mal ve Hizmet Satışları
28.249.058
26.207.408
Mal ve Hizmet Alışları
-6.707.511
-6.789.378
-180
566.094
-120.675
-414.992
21.420.692
19.569.132
01.01.2014
01.01.2013
30.06.2014
30.06.2013
Kilit yönetici personele sağlanan menfaatler
-109.470
-108.000
Üst Düzey Yöneticilere Sağalanan Menfaatler (*)
-126.000
-151.479
Toplam
-235.470
-259.479
Diğer Gelirler / Giderler (Net)
Finansal Gelirler / Giderler (Net)
Net
(*) İlişkili taraf kapsamında olan ve kilit yönetici personel olmayanlar
Sayfa 35
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
34. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kredi riski ; Şirket’in kullandırılan kredileri bulunmadığından dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini ye rine getirememesinden kaynaklanan bir
risk mevcut değildir.
30.06.2014
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
Diğer
Mevduat
İlişkili Taraf
Diğer Taraf İlişkili Taraf
Diğer Taraf
45.085.442
41.127.589
629.188
25.148.727
729.185
7.474.204
40.987.589
629.188
25.148.727
729.185
7.474.204
140.000
0
0
0
0
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter
Bankalardaki
Diğer Alacaklar
15.329.974
45.085.442
değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
0
1.388.379
679
-1.248.379
-679
140.000
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Kredi riski
31.12.2013
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
Diğer
Mevduat
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
Diğer Taraf İlişkili Taraf
Diğer Taraf
32.159.293
36.839.359
1.006.797
20.233.399
379.444
7.960.815
36.746.614
1.006.797
20.233.399
379.444
7.960.815
92.745
0
0
0
0
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter
Bankalardaki
8.630.074
32.159.293
değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
0
1.624.289
-1.531.544
92.745
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Likidite riski ; Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi
puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı
bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Şirket’in 31.12.2013 tarihi itibariyle likidite riskini gösteren tablo aşağıdadır;
30.06.2014
Defter Değeri
Sözleşme uyarınca
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun
nakit çıkışlar toplamı
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Beklenen Vadeler
125.185.564
134.150.925
59.432.855
28.863.899
45.854.171
0
124.077.302
133.042.663
58.789.593
28.398.899
45.854.171
0
1.108.262
1.108.262
643.262
465.000
0
0
Sözleşme uyarınca
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun
Defter Değeri
nakit çıkışlar toplamı
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
63.203.209
73.606.029
25.514.432
34.881.927
480.644
12.729.026
15.581.707
15.588.284
15.588.284
0
0
0
1.318.864
1.318.864
1.287.212
31.652
0
0
Diğer Borçlar ve Yükümlülükler
14.154.159
14.656.962
5.028.889
9.628.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.683.276
28.415.187
3.610.047
24.605.140
200.000
0
798.452
798.452
0
617.062
0
181.390
3.666.751
12.828.280
0
0
280.644
12.547.636
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
0
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Likidite riski
31.12.2013
Defter Değeri
Sözleşme uyarınca
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun
nakit çıkışlar toplamı
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Beklenen Vadeler
120.527.717
131.806.475
24.257.409
58.075.622
49.227.864
245.579
110.981.352
122.260.110
19.415.659
53.371.007
49.227.864
245.579
9.546.365
9.546.365
4.841.750
4.704.615
0
0
Sözleşme uyarınca
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun
Defter Değeri
nakit çıkışlar toplamı
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
48.689.796
54.112.607
5.178.467
40.026.722
2.468.231
6.439.187
14.854.822
14.884.678
338.350
14.546.328
0
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.283.475
1.283.475
654.054
629.421
0
0
Diğer Borçlar ve Yükümlülükler
2.173.205
2.173.205
1.075.891
1.097.314
0
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
26.014.516
26.986.850
3.110.172
22.776.678
1.100.000
Borç Karşılıkları
1.158.371
1.158.371
0
976.981
181.390
0
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
3.205.407
7.626.028
0
0
1.186.841
6.439.187
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Kur riski
Kur riskine duyarlılık
30 Haziran 2014 itibariyle Türk Lirasının kurlar karşısında %10 değer kaybetmesi ve % 10 değer
kazanması durumlarında ve faiz oranları olmak üzere tüm değişkenlerin sabit olması varsayımı ile
yapılmıştır.
30.06.2014
Kar / Zarar
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
389.286
-389.286
389.286
-389.286
-2.040.537
2.040.537
-2.040.537
2.040.537
348
-348
348
-348
-1.650.903
1.650.903
ABD Dolar Kurunun % 10 değişmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro Kurunun % 10 değişmesi halinde
4- Avro net varlık / yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde
7- GBP net varlık / yükümlülüğü
8- GBP riskinden korunan kısım (-)
9- GBP Net Etki (7+8)
TOPLAM
31.12.2013
Kar / Zarar
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
570.052
-570.052
570.052
-570.052
-2.169.808
2.169.808
-2.169.808
2.169.808
2.088
-2.088
ABD Dolar Kurunun % 10 değişmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro Kurunun % 10 değişmesi halinde
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde
7- GBP net varlık/yükümlülüğü
8- GBP riskinden korunan kısım (-)
9-GBP Net Etki (7+8)
TOPLAM
Sayfa 40
2.088
-2.088
-1.597.669
1.597.669
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in sahip olduğu yabancı para tanımlı varlık ve borçlar
aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
TL Karşılığı
ABD Doları
Avro
GBP
(Fonksiyonel para
birimi)
1. Ticari Alacaklar
10.619.288
3.975.645
751.728
964
2a. Parasal Finansal Varlıklar
0
0
0
0
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
0
0
0
0
3. Diğer
38.929
18.333
0
0
10.658.217
3.993.979
751.728
964
5. Ticari Alacaklar
0
0
0
6a. Parasal Finansal Varlıklar
0
0
0
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
0
0
0
7. Diğer
0
0
0
0
0
0
0
10.658.217
3.993.979
751.728
964
622.835
6.291
210.753
0
7.995.808
1.058.252
1.987.868
0
966.025
410.688
32.495
0
4. Dönen Varlıklar
8. Duran Varlıklar
9. Toplam Varlıklar
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
93.971
44.255
0
0
9.678.639
1.519.485
2.231.116
0
0
0
0
0
17.488.605
641.178
5.576.655
0
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
0
0
0
0
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
0
0
0
0
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
17.488.605
641.178
5.576.655
0
18. Toplam Yükümlülükler
27.167.244
2.160.663
7.807.770
0
0
0
0
0
-16.509.027
1.833.315
-7.056.042
964
-16.453.985
1.859.237
-7.056.042
964
25. İhracat**** (Ortalama Kur :2,1621)
8.091.666
3.800.957
26. İthalat**** (Ortalama Kur :2,1621)
2.138.606
1.004.583
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık
/ (Yükümlülük) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı**
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı***
Sayfa 41
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablo Dipnotları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in sahip olduğu yabancı para tanımlı varlık ve borçlar
aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
TL Karşılığı
ABD Doları
Avro
GBP
(Fonksiyonel para
birimi)
1. Ticari Alacaklar
10.100.513
3.600.898
815.338
5.945
2a. Parasal Finansal Varlıklar
0
0
0
0
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
0
183.620
34.987
37.101
0
10.284.133
3.635.885
852.439
5.945
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar
5. Ticari Alacaklar
0
6a. Parasal Finansal Varlıklar
0
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
0
7. Diğer
0
0
0
8. Duran Varlıklar
0
0
0
0
10.284.133
3.635.885
852.439
5.945
9. Toplam Varlıklar
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
895.532
42.201
274.293
0
6.530.374
335.887
1.979.734
0
99.593
0
33.915
249.581
116.785
111
0
7.775.080
494.874
2.288.054
0
0
0
0
18.485.741
470.105
5.953.481
0
0
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
0
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
18.485.741
470.105
5.953.481
0
18. Toplam Yükümlülükler
26.260.821
964.979
8.241.535
0
0
0
0
0
-15.976.688
2.670.906
-7.389.096
5.945
-15.910.727
2.752.705
-7.426.086
5.945
25. İhracat (Ortalama Kur :1,9585)
37.799.235
19.300.587
26. İthalat (Ortalama Kur :1,9585)
5.972.248
3.049.477
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık
/ (Yükümlülük) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
Sayfa 42
Download

uşak seramik sanayi a.ş.