均〇
∫卜浴
■+
ToC.
PIILLI EGITIPI BAKANLIGI
Yenilik ve Eこitim Tek■ 01oiileri Genel Midirli言 i
30/10/2014
Sayl :88013337/821.05/4908909
Konu: Mektup Yazma Yan,masl
VALILIGNE
(1l Milli Ettitim Mildiirli帥
1lgi
)
:Posta ve Telgraf Teskilatl Anonim sirketi'nin(PTT), 08.10.2014 tarihli ve
53754184-799-13576 saylll yazlsl.
PTT'nin,Dinya Postalar Birlitti(■ IPU)isbirliЁ i ile ulusal vc uluslararasl diizeydeki
ёttrencile五 n
zel tiim ilkokul,ortaokul ve lise dtteyindeki okullardan 15 ya,altl
resini ve ё
Bir Dinyada Yeti,mek istersiniz?''konulu“ 44.Uluslararasl Me晦
Yazma YansmaSl''diizcnlemck istedikle五 nc iliskin ilgi yazlsl incclenmistir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl,Milli EEitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli
katllabileceЁ i“ Nasll
Eこ itilninin gcnel ama91anna uygun olarak,ilgili yasal diizcnlemclcrde bclirtilcn ilke,csas ve
ilgili okul ve iVi19e milli ettitim
ama91ara ayklrlllk teskil emeyecek,ekilde,denetimle五
z
konusu
etkinl増 in yapllmasl uyglln
midiirlikle五 taraindan ger9ekle,tirilmek izere sё
gё riilmiistiir.
Bilgilerinizi ve gerettini riCa ede五 m.
M.
Sadrk
ARSLAN
Bakan a.
Genel
Miidiir V.
EK:1lgi yazl ve ekleri(3 sayfa)
DAGITINII:
Geretti:
Bilgi:
B Planl
Te血 el Ettitim Genel Midiirli帥
Ortaogretim Genel MiidiirliЁ
i
oze1 0ttretim Kurumlan Genel Midiirlitti
i
Mesleki ve TcknikEttitim Genel MidiirliЁ
Din Oζ etimi Genel Midiirli騨
AB ve Dls iliskiler Genel Midttli帥
Konya Yolu/T.Okunar/ANKARA
Elektronik
A言 :―
[email protected] gov tr
.meb gov.tr
Ayrlntlll bilgi i9in:Y"ar sAHIN(Uz.Oζ
Tel:(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
Ctmcn)
│lcハ
i[` いい
T.C.
心
POSTA VE TELGRAF TEsKILATI ANONlM siRKETi
tt
獅
insan Kaynaklarl Daire Ba,kanl魯
IVEDI
08/10/2014
Sayl :53754184-799‐ 13576
Konu:44.Uluslararasl Mcktup Yazma Yari,masl
MiLLi DCITiM BAKANLICI
α enilkVe Eま im TcknOuibH GenclMiidiirlu:勤
06100/ANKARA
Dinya Posta Birli」 (UPU)tarafndah hё r‐ y」 duzcnlenen mektup yazma yarttmasi bu y」 da
ulllslararasi diizcyde yap」 acak olup,“ :Ulusiararasl Mcktup Yazma YattmaSl 19in“ Nasni bir
dinyada yeti,mek istersiniz'"konw se9士
nistir。
■│■
31kemiz bu yar,,ay'1983 yttdan bu yana kat」 makta olup,Mektup Yazma Yarttmasma ait
kurallar ili,│■ sunuhuメ ur.Olke Lenelinde duyuru yap」 arat okullarin yarl§ ma kurallarina
uygun,ekilaO ya■ ,■ aya katlhmhrlmm sattlanmasl,
│■
│││‐
■‐
…
Memplarda
mutlaka ad,soyad,tarih,yer ve adayln imzasEnlnソ erthnaslve l adet vesikallk
fOtOttrafinettenmesi,
■
・■││││││‐
¨
Mektuメ arm
‐
‐
‐
‐
‐
‐
││││■
‐
‐ ‐.
‐
‐‐
‐
││.
│‐
500 kelimeden az,800・ kelimeden ise fazla.omayacak,ckilde yazmasち
―
Mektuplarm "UPU Mektup Yazma Yarl,masI PTT A.s. Genel M[idirltこ I InSan
Kaynaklarl Daire Ba,kanilこ 1 06101 Ulus/ANKARA"adresine gё nderilmesi gerebektedir.
BH」
■■■
■ ■■│■ ■
Vegerettiarzederiz.
│‐
OsmanTURAL
OηyATB4s
EK:
Yttim KШ ulu
Genel M蘭 │
“
栃
“
π
︼
ら
τ´
ご
Gcnel Mudtir Yard=“ sl
Ek‐
│■ │
1:KURALLAR
YeⅢ lllllVe Elitinl llkllolo,1lCri
l‐ ICCllCl Miditrl● til
々5イ
Not Bu bdge,5070sり
11l Eに ktronik
・日
ぽFlア
1‐
17L_
ima Kanununun 5.Maddcゞ gerc」 ncc dCktЮ nik imza ne inlzdalml,tir.
SChtTCttCnKalnlaz Cad No12 Kat 273
Telefon:(312)509 56 85 Faks:(312》
1■
面
へyrri bJglich lrtlbatiZKARAGOZ
095694
ektoruk A3呻
"pr
1/2
R
′.[,
UluslararasI RIektup Yazma Yarl,maslnln Kurallarl
Konu:
Dinya Posta Birlitti(UPU)taraindan 44.Uluslararasl Mektup Yazma Yarl,masl i9in“ Nasll
bir dinyada yeti,lmek istersiniz?"konusu se91lnli,tir.
1.Ama9
Uluslararasl Gen91er Mektup Yazma Yarl,masinln arnacl; gen91e五
n yazl yazma ve
dii,iincelerini a91k9a ifade etine yetenettini geli,til.1.ek, mektup yazlna zevklerini te,vik
etmek, ve UPU'nun temel gё revlerinden biri olan uluslararasl dostluk battlarinl
kuvvetlendirlnektir.
2.Katlllm
-
15 ya,ve altlndaki gencler yarl,maya katllabilirler.
ル″
α
″bの ソ ν
‐ 研堺″rαr“ ″BttrQあ まν
あ′ッ
カ
バ″″″′
α
ttJJarソ ναゞ
あ″ο
″ノ
ψ′
"″
r.
肋 bν ′θ′ θθθル′
“`ノ
3.Mektuplarln sunumu ve iceriこ
i
a. Yeni ve daha ёnce yaylnlaninarnl,Inektuplar sunulacaktir。
bo Mektuplar,mektup follllunda yazllmalldlr ve bir mektupta olmasl gereken tiim
unsurlarl ta,lmalldlr(yer ve tarih,allcl adresi,nezaket ve selamlama kurallarl,
adayln imzasl).
c. Mektuplar yazlldlklarl dilde 800 kclimeyi ge9meyecektir(En az 500,en fazla 800
kelimeden olu§ malldlr).
d. 0言 renciler mektup_kaゑ ldinin arka savfhsina adlnl.sovadinl.slnlflnl.dottunl tarihini.
okul adi ve adresinin telefon nllmaraslnl belirtcn bir etiket vaplstlracaktlr.
e。
0言 rencinin JPEG folll.atinda kaliteli bir fotoゑ rafl mektuba eklenecektir.
■ Yarl,Inaya katllacak mektuplar, okul midirliklerinde olu,turulacak konlisyon
taraflndan detterlendirildikten sonra ilk ice giren nlektuplar ist yazl ve tutanak
ile kurumumuZa gё nderilecektir.Ki§ isel ba,vllrular deЁ erlendirilmeyecektir.
4.Telif Ha回 L
Yarl,macllar, yarl,maya katllan mektuplarla ilgili olarak mektuplarln teslinlinden itibarcn
herhangi bir hak talep edemezler,iadesini isteyemczlcr。
Mektup sahibinin hakkl sakh kalmak,artlyla mektublm tim imtiyazl yarl,mayl diZenleyen
Sirketimize aittir.Yarl,maya k江 1lanlar bu,artl kabul etmi,saylllr.
Odil alan mektuplar ile yaylmlalmaya uygun gё rtilen tim mektuplar sirketimiz taraindan
bir kitap haline getirebilir。
5。
Teslim sekli:
1l genclinde okullara duyuru yaplldlktan sollra mektuplar 20 Subat 2015 tarihine kadar okul
midurliikleri aracll屯
l ile;
UPU Mektup Yazma Yarl,masI PTT A.s.Genel Midirliこ ■ insan Kaynaklarl Daire
Ba,kanllg1 06101 Ulus/ANKARA
adresine postayla gё nderilecektir。 1lan edilen son teslinl giiniinden sonra gё nderilen inektuplar
yarl,maya dahil edilmeyecektir.
6.Yarl,ma Takvimi:
― Duyurularln Yapllmasl:
… Mektuplarin Son Teslim Tarihi:
- Komisyon call,malarl:
13 EkiFn 2014
23 subat 2015
Mart 2015
7.Konlisyon Olusumu:
Detterlendirlllle,Genel Ⅳludilrliこ imuzdcn gё revlendirilecek personel ve Ankara Valilitti ll
Ⅳlilli
EEitiin
Ⅳ〔
iidiirliittiinlln
gorevlendirecegl iki
ёttretmenden olu§ acak konlisyon taraflndan
yapllacaktlro Kolnisyon iiyeleri kendi aralarlnda bir ba,kan se9er ve detterlendillllc klstaslarinl
belirler。
8.Deこ erlendirme ve Duyuru:
Yarl,maya katllan mektuplar komisyon taraindan detterlendirilir.Yarl,ma sonu91arl Gencl
v.ptt.20v.tr adresli sitesinde ilall edilecektir.
NIliidiirliittiimiiz― ■
9。
Odiller:
Birincilik Odiilii:
3000(ii9bin)TL.ve orta boy pul albiimii
lkincilik Odiilii:
2500(ikibinbe,メ z)TL ve orta boy pul albiimii
39iinciiliik Odiilii:
2000(ikibin)TL ve orta boy pul albiimii
01kemizi temsil edecek mektup,Dinya Posta Birltti Uluslararasl Btiro taraflndan yapllacak
detterlendillllede derece aldl言 l taktirde ayrlca
ёdiillendirilecektir.
Download

ulaşmak için tıklayınız.