KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Ertan YAZGAN
Unvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0322 3340055
[email protected]
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
1974-Niğde
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Çukurova Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Çukurova Üniversitesi
Zootekni-1999
Zootekni-1996
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
YABANCI DİL BİLGİSİ
ÜDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
1997-2001
Asistan – Çukurova Üniversitesi – Biyometri ve Genetik A.B.D. - Adana
2001-
Teknik Personel/Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana
20142013-
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi – Akkaraman Koyunlarının Halk Elinde Islahı
(Proje Lideri)
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi – Kıl Keçilerinin Halk Elinde Islahı
(Proje Lideri)
2012-
2007-2009
2006-2009
2003-2005
20011999-2001
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi – İvesi Koyunlarının Keçilerinin Halk Elinde Islahı
(Proje Lideri)
Farklı İklim Koşullarında Barındırılan Sağmal Siyah Alaca İneklerin Rasyonlarına
Korunmuş Yağ Eklenmesinin Üreme Performansı ve Embriyo Gelişimi Üzerine Etkilerinin
Araştırılması (Yardımcı Araştırmacı)
Sütçü Düvelerde Farklı Ovulasyon Senkronizasyon ve Resenkronizasyon Yöntemleri ile
Oluşabilen Gebelik Oranlarının Belirlenmesi (Yardımcı Araştırmacı)
Köy sürülerinde tohumlamanın artırılması amacıyla kızgınlık sekronizasyonu
(Yardımcı Araştırmacı)
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi (Yardımcı Arştırmacı)
Cluster (Kümeleme) Analiz Tekniklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi ve Tarımsal
Araştırmalarda Kullanımı (Proje Lideri)
YAYINLARI
MAKALELER
1) Yazgan, E., (2000). Çoklu KarĢılaĢtırma Testleri Üzerine Bir Ġnceleme. DOA Dergisi,
6:145-162.
2) Kayaalp, T., Yazgan, E., ġahinler. S., (2000). AĢamalı Kümeleme Analizi (Hierarchical
Cluster Analaysis) Yöntemlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi. Ġstatistik AraĢtırma
Sempozyumu. (154-163). 27-29 Kasım, Ankara.
3) Yazgan, E., Kayaalp, T., (2002). Kümeleme (Cluster) Analizi Yöntemlerinin
KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi ve Tarımsal AraĢtırmalarda Kullanılması. Ç.Ü.Z.F.
Dergisi, 17 (3): 7-14.
4) Göçmez, Z., Serbester, U., ġirin, Yazgan, E., Dündar, O., Çankaya, N., Önal, A. G.,
Kuran, M., (2006). Superovulatory Response of Holstein Dairy Cows in Turkey. 57th
Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 17-20 September,
Antalya (poster bildirisi)
5) Dinç DA, Göçmez Z, Serbester U, Yazgan E, Dündar OG, CoĢkun M, Güler M ve Gök K
(2006) Sütçü Düvelerde Farklı Ovulasyon Senkronizasyon ve Resenkronizasyon
Yöntemleri ile OluĢabilen Gebelik Oranlarının Belirlenmesi. III. Veteriner Jinekoloji
Kongresi, 23-26 Kasım 2008, Lara, ANTALYA
6) Güzey, Y.Z., Önal, A.G., Serbester, U., Yazgan, E., Göçmez, Z., (2008). Rasyona
KorunmuĢ Yağ Ġlavesinin Embriyo GeliĢimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. 4. Ulusal Zootekni
Öğrenci Kongresi, Samsun.
7) Çankaya, S., Yazgan, E., Kayaalp, G.T., Göçmez, Z., Serbester, U., (2008). Canonical
Correlations Analaysis for Estimation of Relationship between Some Body Measuruments
at the Birth and 6 Month Periods in Holstein Frisean Calves. Journal of Animal and
Veterinary Advences 7(8).
8) Güzey, Y., Önal, A., Serbester, U., Göçmez, Z., Yazgan, E., (2009). Mevsim ve
Rasyondaki KorunmuĢ yağın Sığırlarda Superovulasyon oranları Üzerine Etkileri.6. Ulusal
Zootekni Bilim Kongresi (100). 24-26 Haziran 2009, Erzurum.
9) Dinc DA, Gocmez Z, Serbester U, Yazgan E, Güler M, Guzeloglu A,Dündar OG and
CoĢkun AM (2009) Pregnancy Rates (PR) after Different Ovulation Synchronization and
Resynchronization Methods in Dairy Heifers. Reprod Dom Anim, 44, Supplement 3, P80.
ABSTRACT
10) Dinc DA, Gocmez Z, Serbester U, Yazgan E, Güler M, Guzeloglu A,Dündar OG and
CoĢkun AM (2009) Pregnancy Rates (PR) after Different Ovulation Synchronization and
Resynchronization Methods in Dairy Heifers. 13th Conference of the European Society of
Domestic Animal Production (ESDAR) and Annual Meeting of EU AI-VETS, 9-12
September (2009), Ghent – Belgium
11) Serbester U., Yazgan E., Bozkurt ġahan Z., Baykal Çelik L., (2011). The Relationship of
Temperature – Humidity Ġndex With Milk Components and Energy Output of Dairy Cows.
Proceedings of the 8th International Symposium on the Nutrition of Herbivores (ISNH8).
6th – 9th September 2011, UK.
12) Serbester U., Yazgan E., (2011). Ġlkine Buzağılayan Siyah-Alaca Süt Sığırlarında Süt
Verimini Etkileyen Çevre Sıcaklığı, Nisbi Nem ve Sıcaklık-Nem Ġndeksi Kritik
Değerlerinin Belirlenmesi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (125).14-16 Eylül 2011,
ADANA.
13) AyaĢan T., Hızlı H., Yazgan E., Kara U., Gök K., (2011). Somatik Hücre Sayısının Süt
Üre Nitrojen Ġle Süt Kompozisyonuna Olan Etkisi. Kavkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dergisi 17 (4):659-662,2011.
14) Hasan Ali KARAAĞAÇ1, Sait AYKANAT1, Ertan YAZGAN1, Mehdi A. COġKUN1
(2011). Buğday-Fiğ Sonrası YetiĢtirilen Ġkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı
Toprak ĠĢleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik Yönden KarĢılaĢtırılması. 2. Ulusal Toprak
ve Su Kaynakları Kongresi. 22-25 Kasım 2011, (206-211) ANKARA
15) AYAġAN, T., HIZLI, H., YAZGAN, E., (2011). Siyah alaca ineklerde süt üre nitrojeninin
süt komposizyonuna etkisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, KONYA
16) AYAġAN T., YAZGAN E., ASARKAYA A., (2012). Vücut Kondüsyon Skorunun Süt
Komposizyonuna Olan Etkisi, J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(2) 89-93
17) YAZGAN E., (2014). Keçi Sütü ve Ġnsan Beslemesi Açısından Önemi, KKTC Merkez
Damızlık Koyun Keçi YetiĢtiricileri Birliği Dergisi, KIBRIS
BİLDİRİLER
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ertan YAZGAN Unvan Ziraat Yüksek