Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Alaca'da toplandý
"Milli deðerlerimize
sahip çýkmalýyýz"
Hitit Kýz Öðrenci Yurdunda düzenlenen
etkinlikte öðrencilerle bir araya gelen Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Küresel Düþün
Yerel Davran" baþlýklý konferans verdi.
Tarihte önemli bilimsel çalýþmalar yapan
Ýslam alimlerinin yaþamlarýndan örnekler
veren ve bilim uðruna dünyayý
A
SAYF
gezdiklerini ..
5’DE
Alaca'da faaliyette gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ýn katýldýðý toplantýda bir araya
gelerek, 2014 yýlýnda karþýlaþýlan mesleki sorunlar ve bu
A
SAYF
sorunlarýn çözümü noktasýnda bilgi alýþ veriþinde
2’DE
bulundular.
R.Metin Alkan
www.yildizhaber.com
12 ARALIK 2014 CUMA
40 KURUÞ
Bu fotoðrafý kriminal
çözebilecek mi!
Boðazkale'nin
projelerini
konuþtular
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman
Tangazoðlu ve Ýl Genel Meclisi üyesi
Abdullah Meteoðlu, AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum
FA
Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe S7A’YDE
Komisyonu
Üyesi
ve
Nato-Pa
Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'ya..
"Sarýkamýþ törenlerine
Çorum basýný da katýlsýn"
2015 yýlý
bütçesi
sosyal bir
bütçedir
2015
yýlý Merkezi
Yönetim Bütçe
görüþmeleri TBMM
Genel Kurulunda baþladý.
Maliye Bakaný Mehmet
Þimþek'in bütçe sunuþ konuþ masýndan sonra ilk gün bütçenin
tümü üzerine CHP Genel Baþkaný
Kýlýçdaroðlu, MHP Genel Baþkaný
Bahçeli, HDP Grubu Adýna Hasip
Kaplan ve Adil Zozani, AK Parti
grubu adýnada Ýstanbul
Milletvekili AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkaný Mehmet Muþ ve
Isparta Milletvekili Plan ve
Bütçe Komisyonu Baþkan
Vekili Süreyya Sadi
Bilgiç konuþma
A
SAYF
yaptý.
3’DE
Birkan Demirci
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
(HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, Kent Konseyi tarafýndan Sarýkamýþ törenleri için düzenlenecek geziye basýn kuruluþlarýndan da birer
temsilcinin katýlmasýný talep etti.
Çorum Belediyesi Kent Konseyi tarafýndan 3 Ocak 2015 tarihinde Kars Sarý- SAYDFAA
9’
kamýþ törenlerine yönelik olarak bir gezi
düzenleneceðini öðrendiklerini...
Ýlk çekilen karade cisim
görünmezken AYNI YERDE
hemen çekilen 2.karede
sað yukardaki cisimin yer
aldýðý anlaþýldý
Üst üste çekilen fotoðrafýn ilkinde sað
yukarda her hangi bir cisim görülmüyor
Nadir Yücel
Mecitözü Ýlçesi Asarkavak köyü mevkiinde
Kaymakam Ahmet Demirci ve beraberindeki
heyet bölgede bulunan '180 basamaklý 'Asar
maðra' ve çevreyi incelemeleri esnasýnda üst
üste fotoðraflar çekildi. Çekilen fotoðraflara
daha sonra bakýldýðýnda ise karede yer alan
ilginçlik ortaya çýktý. Ayný yerde ve ayný
karenin yer aldýðý fotoðraflar içerisinde bir poz
diðerlerinden farklý idi.
Bu karede insan siluetine benzeyen bir cisim
diðer fotoðraflarda yer almazken bir karede
görülmesi ve bu cismin ne olabileceði merak
konusu oldu. Diðer yandan görünen O cismin
arkasýnýn uçurum olduðu ise baþka bir ayrýntý.
Ýddialara göre Kaymakam'ýn bu fotoðraflarý
incelenmek üzere kriminal laboratuarýna
gönderdiði ifade edildi.
"Muhtarlarýn sorunlarýnýn
çözümü için çalýþacaðýz"
Yeni kurulan Çorum Muhtarlar Derneði düzenlenen basýn toplantýsýyla
kamuoyuna tanýtýldý.
Anitta Otelde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna Çorum Muhtarlar
Derneði Baþkaný Yýlmaz Kýlcý ile yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Çorum Muhtarlar Derneðinin amacýnýn Çorum'da seçilen tüm muhtarlarý bir çatý altýna toplamak sorunlarýna çözüm bulmak ve bugüne kadar
A
SAYF
yarým yada yanlýþ anlatýlan mahalle ve köy sorunlarýný tam anlamýyla
5’DE
kamuoyuna anlatmak ve de Çorum kültürünü yaþatmak....
Cahit Baðcý
Çorum Barosu
Baþkaný Av. Altan
Akpýnar, baroya ait
olmayan bir twitter adresinden Anayasa Mahkemesi
önünde eylem yapýlmasý
yönünde çaðrý yapýldýðýný
belirterek böyle bir adreslerinin olmadýðýný ve mesaj
göndermediklerini açýkladý.Mecliste kabul edilen iç
güvenlik paketine
tepki oluþturmak
için tek merkezden SAYDFAA
6’
olduðu açýkça
anlaþýlan...
G e n ç G i r i þ i m c i l e r s e r t i f i ka l a r ý n ý a l d ý
A
SAYF
4’DE
Aile hekimleri cumartesi nöbetinden rahatsýz
SAYFA 2’DE
Baro'dan sahte
twitter hesabý
açýklamasý
Türk Saðlýk-Sen aile hekimlerine destek verecek
SAYFA 7’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
12 ARALIK 2014 CUMA
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
2
Aile hekimleri cumartesi
nöbetinden rahatsýz
Genel Saðlýk-Ýþ Ýl Temsilcisi Dr. Selçuk
Önce, aile hekimlerine, Aile Saðlýðý
Merkezleri
ve
Toplum
Saðlýðý
Merkezleri'nde cumartesi günleri de çalýþma
zorunluluðu getirilmesine tepki gösterdi.
Uygulamaya göre, aile hekimleri için nöbet listesi oluþturulmasý ve aile hekimlerinin cumartesi
günleri ASM'lerde veya TSM'lerde poliklinik
hizmeti vermesinin öngörüldüðünü kaydeden
Selçuk Önce, "Ne yazýk ki bu genelge ile aslýnda,
eski, hantal, çalýþmayan saðlýk ocaðý sistemine
dönüþ yapýlmaktadýr. Eskiden saðlýk ocaklarýna
giden hastalarýn, her saðlýk
ocaðýný ziyaret ediþlerinde
farklý bir hekime muayene
olduklarýný,
o
günleri
yaþayanlar iyi bilirler. Bu
durum hastalarýn her saðlýk
ocaðýna gittiðinde tedavilerinin de deðiþmesine,
gereksiz ilaç tüketmelerine
yol açmaktaydý. Tedavisi
sürekli deðiþen hastalarýn ise
tedavi süreleri uzamakta,
ülkemizin
saðlýk
masraflarýnýn üst seviyeye çýkmasýna sebebiyet vermekteydi.
Aile
Hekimliði
Uygulamasý ile tüm bu olumsuzluklar bertaraf
edilmiþ, Avrupa'daki sistem benimsenerek her bir
vatandaþýn saðlýk sorumluluðu tek bir hekime
emanet edilmiþtir. Saðlýk Ocaklarý ise modernize
edilerek
Aile
Saðlýðý
Merkezlerine
dönüþtürülmüþtür. Bu sayede hastalar, Aile Saðlýðý
Merkezlerini ziyaret ettiklerinde farklý farklý
hekimlerle karþýlaþmamýþ, hastalarýn her defasýnda ayný hekime baþvurmasý saðlanmýþ ve tedavileri
uygun bir þekilde tamamlanmýþtýr. Diðer yandan,
kayýtlý olduðu aile hekimince takip edilen hamile
bayanlarýn izlemleri düzenli olarak yapýlmýþ ve her
yeni doðan bebeðin gözden kaçýrýlmadan aþýlanmalarý saðlanmýþtýr" dedi.
Aradan geçen 6 yýllýk süre sonunda ise hem
vatandaþlarýn hem de aile hekimlerinin yeni sistemi benimsediklerini kaydeden Önce, "Ülkelerin
geliþmiþlik göstergelerinden de biri olan bebek
ölüm hýzý, 2008'de binde 18'ken (her 1000 bebekten 18'i ölmekteyken), Aile Hekimliði
Uygulamasý'nýn baþlamasýndan sonra bebek
takiplerinin yaygýnlaþmasýyla bu rakam binde
10'lara kadar gerilemiþtir. Bebeklerin aþýlanma
oranlarýnda ise Avrupa'yý sollayan bir baþarý
saðlanmýþ ve her 100 bebeðin 97'sinin aþýsýz
kalmamasý saðlanmýþtýr. (Avrupa'da %94)
Yayýnlanan bu son genelge ile vatandaþlarýmýzýn,
cumartesi günleri kayýtlý olmadýðý bir aile hekiminden hizmet almasý planlanmaktadýr. Bu
durum
Aile
Hekimliði
Uygulamasý'nýn prensiplerine
aykýrýdýr. Çünkü cumartesi
günleri
Aile
Saðlýðý
Merkezleri'ne
baþvuracak
hastalar, kendi kayýtlý olduklarý
hekimleri karþýlarýnda göremeyecekler her defasýnda
farklý bir hekimle karþý karþýya
kalacaklardýr.
Diðer taraftan, aile hekimliði hizmetlerinin yaný sýra
saðlýk idaresi tarafýndan verilmiþ diðer görevleri de yerine
getirmeye çalýþan aile hekimlerinin, nöbet nedeniyle, hafta
sonu dinlenme haklarý da ellerinden alýnmýþ olacaktýr. Dinlenmemiþ ve yorgun bir hekime
muayene olmak ise vatandaþlarýmýzýn kabullenmeyeceði bir durum olduðunu öngörmek çok zor
deðildir. O eski hantal ve iþlemeyen saðlýk ocaðý
günlerine dönülmemesi için, vatandaþlarýmýzýn
Aile Hekimliði Sistemi'ne sahip çýkmasý ise en
büyük arzumuzdur. Aile hekimleri, sistemdeki bu
kötü gidiþe dur demek için ülke çapýnda bugün
itibariyle iþ býrakmýþtýr. Yarýn ise 81 ilden gelen aile
hekimleri "Aile Hekimliðine Sahip Çýk" mitingi ile
seslerini duyurmaya çalýþacaktýr. Umarým,
Bakanlýðýmýz bu hatalý karardan dönecek ve Aile
Hekimliði Sistemi'ne zarar vermeden, ülkemizin
bu uygulama ile yakalamýþ olduðu baþarýnýn
devamýný saðlayacaktýr" diyerek açýklamasýný
tamamladý.Haber Servisi
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:14
06:47
11:41
14:00
16:22
17:48
12.12.2014
Tutum, Yatýrým ve Türk Mallarý
Haftasý - Karakýþ Fýrtýnasý Bangladeþ'in baðýmsýzlýðýna
kavuþmasý (1971)
Niyet düzgün olmazsa güzel bildiðimiz
herþey dünyayý mamur etse de ahireti
mahveder. Enver Ören
"Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Nazlý yarýn ölümü
Nazlý yarim öldü gitti
Üzerinde otlar bitti
Evi barký o terk etti
Nazlý yarim nazlý yarim
Yanna vardým sözüm duymaz
Uyumuþta gözü görmez
Uyumuþta sesim duymaz
Nazlý yarim nazlý yarim
Rýza Koçak
Yüzünü koymuþta topraða
Canýný vermiþ Allaha
Uyanamaz bak billaha
Nazlý yarim nazlý yarim
Nazlý yarim hakka baðlan
Yardým eder olun saðlam
Dilin döner okun kelam
Nazlý yarim nazlý yarim
Bir hayýrda yaptýn ise
Yardým eder Allah size
Tatlý gözle baktýn yðze
Nazlý yarim nazlý yarim
Hayýr yapan iþte kuldur
Hakka baðlan doðru yoldur
Kabýný hayýrla doldur
Nazlý yarim nazlý yarim
Ben (KOÇAÐIM) görmez gözüm
Dayanmýyor benim özüm
Günüm geçti yazým güzüm
Nazlý yarim nazlý yarim
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
Serbest Muhasebeci ve Mali
ELEMAN ARANIYOR Müþavirler Alaca'da toplandý
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2361
2,7542
STERLiN 3,5048
JPY YENi 1,8724
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
2,2364
2,7545
3,5058
1,8727
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Alaca'da faaliyette gösteren Serbest
Muhasebeci ve Mali Müþavirler Çorum
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ýn katýldýðý toplantýda
bir araya gelerek, 2014 yýlýnda karþýlaþýlan
mesleki sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü noktasýnda bilgi alýþ veriþinde bulundular.
Toplantýya SMMMO Baþkan Muzaffer
Yýldýrým'ýn yaný sýra, Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Çetinkaya, Disiplin Kurulu Baþkaný
Enver Çapa ve Tesmer Sekreteri Türkay Yücel de
katýldý. Çarþamba günü ilçede faaliyette bulunan
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlerle bir araya
gelinen toplantýda, 2014 yýlý içerisinde
karþýlaþýlan mesleki sorunlar, bu sorunlarýn
çözümleri konularýnda karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunuldu.
Toplantýda ayrýca 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren yürürlüðe girecek yeni uygulamalar
konularýnda da meslek mensuplarýnýn dikkat
etmesi gereken hususlarda istiþare yapýldý.
Toplantýnýn ardýndan Muzaffer Yýldýrým
baþkanlýðýndaki heyet Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf Büküþ'ü makamýnda ziyaret
ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi.
Haber Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 2955 12 ARALIK 2014 CUMA
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOSTANCI ECZANESÝ TEL:225 38 48
ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI
ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL:224 58 31
ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
12 ARALIK 2014 CUMA
2015 yýlý bütçesi
sosyal bir bütçedir
2015 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe
görüþmeleri TBMM Genel Kurulunda baþladý.
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in bütçe sunuþ
konuþmasýndan sonra ilk gün bütçenin tümü
üzerine CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, MHP
Genel Baþkaný Bahçeli, HDP Grubu Adýna
Hasip Kaplan ve Adil Zozani, AK Parti grubu
adýnada Ýstanbul Milletvekili AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkaný Mehmet Muþ ve Isparta
Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkan
Vekili Süreyya Sadi Bilgiç konuþma yaptý.
Hükümet adýna Baþbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoðlu'nun bütçe sunuþundan önce
bütçenin tümü üzerine söz alan Çorum
Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý, 2015 yýlý bütçesine
iliþkin deðerlendirmeye geçmeden önce
2000'lerin baþýnda Türkiye'nin durumunu
hatýrlatarak sözlerine baþladý.
Türkiye 1980'lerde en yoðun siyasi
istikrarsýzlýklarý yaþadýðýný ve 1991-2002 arasýnda 11 yýlda 9 hükümet kurulduðunu kaydeden
Baðcý, "Siyasi istikrarsýzlýklar beraberinde
ekonomik istikrarsýzlýðý getirmiþ ve 1994, 1999
ve 2001'de Türkiye; tarihinin en aðýr Krizlerini
yaþamýþtýr. Bu dönemde; yüksek bütçe açýklarý
kamunun borçlanma gereðini artýrmýþ, bu
sebeple kamunun borç yükü artmýþ, bütçeden
faiz giderleri yükselmiþ ve sonucunda gelirlerle
borç ve faiz ödeme sarmalýna sýkýþmýþ bir
Türkiye ortaya çýkmýþtýr. 2002 yýlýnda merkezi
yönetim bütçe açýðý % 11,5'dir. Bütçe açýðý
2011'den beri % 1'ler seviyesindedir. 2014
bütçe açýðýnýn % 1,4, 2015 bütçe açýðýnýn ise
%1,1 olarak gerçekleþmesi tahmin edilmektedir. 2003 yýlý bütçesine iliþkin 58.
Hükümetimizin Baþbakaný Sayýn Abdullah
Gül, yaptýðý açýklamada þöyle diyordu:
"Ýstikrarlý bir makroekonomik büyümeye ortam
saðlamak ve yapýsal reformlarý gerçekleþtirmek" temel hedefimizdir. 2002'den
bugüne AK Parti Hükümetlerince uygulanan
mali disiplin ile kamu harcamalarý kontrol altýna alýnmýþ, Türkiye ekonomisinin en büyük
kýrýlganlýk alanlarýndan biri olan kamu maliyesi
en güçlü alanlardan biri haline gelmiþtir. AK
Parti iktidarlarý döneminde bütçenin kompozisyonu da deðiþmiþ, faiz lobisine refah
üreten bir yapýdan millete refah üreten bir
yapýya kavuþmuþtur. Faiz giderlerinin bütçe
içindeki payý 2002 yýlýnda % 43,25 iken bu
rakam 2014'de % 11'e gerilemiþtir. Faiz
giderinin Milli Gelire oraný ise 2002'de % 14,8
iken bugün % 2,8'e gerilemiþtir. Bir baþka
ifadeyle 2002'de 100 liralýk gelirin 43 lirasý borç
ve faiz ödemelerine gidiyordu. Bugün faiz yerine okula, hastaneye, teþviklere, altyapý
yatýrýmlarýna ve sosyal harcamalara gitmektedir.
Türkiye hem dolaylý ve dolaysýz vergiler
açýsýndan; hem de KDV oranlarý bakýmýndan
AB 28 ortalamasýnýn altýndadýr. Ayrýca doðrudan vergilerin GSYH içindeki payý ise hem
OECD (%23,4) hem de AB ortalamasýnýn
(%26,1) çok çok altýndadýr. (%15,2)
2015 yýlý bütçe gelirlerimiz, 452 milyar TL,
giderlerimiz ise 472,9 milyar TL olarak ön
görülmektedir. Bütçe açýðý ise 21 milyar TL
olarak öngörülmektedir. 2015 yýlý bütçesi
Refah seviyesini ve yaþam kalitesini artýrmayý
hedefleyen, askeri harcamalarý ve faiz giderlerini refah artýrýcý kalemlere yöneltmiþ bir
bütçedir. 2015 yýlý bütçesi sosyal bir bütçedir.
Yoksullukla mücadele eden bir bütçedir. Sosyal
yaralarý saran bir bütçedir. Yaþlýyý, engelliyi,
kimsesizleri koruyan bir bütçedir. Sosyal harcamalarýn GSMH içindeki payýnýn 0,8'den 1,7'ye,
Bütçe içindeki payýnýn da 3,2'den 7'ye çýktýðý
bir bütçedir. 2002'de günlük harcamasý 4,30
dolarýn altýndaki nüfusumuz % 30'larda iken,
2014'de % 2,2'ye düþmüþ bir Türkiye var.
Ýnþallah önümüzdeki 3 yýlda günlük harcamasý
4,30 dolarýn altýnda olan nüfus kalmayacaktýr.
GSYH'daki büyüme toplumun bütün katmanlarýna yayýlmýþ, büyümeden ve refahtan payýný
alan, mutlak yoksulluk sorununu çözmüþ bir
Türkiye olacaktýr.
Yüksek gelirli ülkeler arasýna girebilmenin
yolu bilgi toplumu olmaktan geçer. Bu amaçla
en büyük yatýrýmý eðitime,
yani beþeri sermayemize yapmaktayýz.
80,9 milyar TL ile (%17)
ikinci büyük yatýrým saðlýk
sektörüne ayrýlmýþtýr. 4.250
ambulans, 17 helikopter, 4
uçak, 296 kar paletli ve 4
deniz ambulansýmýzla 1.530
Saðlýk Kuruluþunda vatandaþlarýmýza hizmet verilmektedir. Saðlýk hizmetlerinden
duyulan memnuniyet 2003 de
sadece %39,5 iken bugün bu
rakam %76'ya ulaþmýþtýr.
Bugün her 5 vatandaþýmýzdan 4'ü saðlýk
hizmetlerinden memnundur.
2003 Yýlýnda GSYH'sý 354 milyar TL olan
bir Türkiye'den 2015 yýlýnda GSYH'sý 1,9
Trilyon TL'ye ulaþan bir Türkiye'ye geldik. 2017
yýlý sonunda 1 Trilyon $ GSYH'sý olan bir
Türkiye'ye ulaþacaðýz. Zaman zaman tasarruflarýn düþük olmasý bir zayýflýk olarak
görülmekte ve eleþtirilmektedir. Doðrudur
tasarruflar düþüktür. Ancak, 2000'lerde insanlarýmýz kendi evinde oturmanýn bile hayalini
kuramazken, bugün hem TOKÝ imkanlarý hem
de düþük kredi imkanlarý ile kendi evinde oturma oraný % 67'lere ulaþmýþtýr. Ayrýca hane
halký borçlarýnýn GSYH içindeki payý %
20,8'dýr ki; pek çok AB üye ülkesinde bu oran
% 100'ler seviyesindedir. Bütün dünyada küresel mali krizin etkileri devam ederken, ücretler
ve emekli maaþlarý dondurulup kesintiye
gidilirken, son 7 yýlda 5,7 milyon kiþiye istihdam yaratan, gelir daðýlýmýný hýzla düzelten,
orta sýnýfý geniþleyen bir Türkiye vardýr. Ayný
zamanda AK Parti iktidarlarýnýn ortaya koyduðu sosyal politikalar, kalkýnma hedefleri ve
dönüþüm programlarý çerçevesinde meslek
kazandýrma programlarý, iþ yeri kurma kredileri, KOBÝ destekleri yoluyla da yoksullukla
mücadelede politika ve enstrümanlarý geliþtirilmiþtir. AK Parti iktidarlarýnda çalýþanlarýn ve
emeklilerin alým gücü artmýþ, hayat standartlarý
ve refah seviyeleri yükselmiþtir. Dar gelirli
vatandaþlarýmýzýn harcanabilir gelirinde önemli
artýþlar olmuþtur. Altyapýnýn geliþtirilmesi
ekonominin rekabet gücünün artýrýlmasý,
yatýrýmlarýn ve yeni iþ imkanlarýnýn yaratýlabilmesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr.
Altyapýda saðlanan ilerlemenin ekonomik
büyümeyi doðrudan etkilediði bilinmektedir.
Örneðin yol aðýnda saðlanan %1'lik bir artýþýn
verimliliðe 0,5 puanlýk katký yaptýðý bilinmektedir. Bu nedenle AK Parti iktidarlarýnda
ekonomimizin can damarý olan ulaþým
altyapýsýnýn geliþimine büyük önem verilmiþtir.
Bu bütçede 6.200 km bölünmüþ yol aðýný
23.500 km'ye çýkaran AK Parti Hükümetlerinin
35.600 km bölünmüþ yol yapýmý, 8.000 km
otoyol yapýmý, 10.000 km YHT yolu yapýmý ve
4.000 km konvansiyonel yeni tren hattý hedeflerine ulaþmak vardýr. Bu bütçede benim ilim
Çorum'un da içinde bulunduðu pek çok ilimizin geliþmesine katký saðlayacak kuzeyden
güneye, doðudan batýya demiryollarý, otoyollar,
köprüler, tüp geçit ve 150 km çapýnda her ilin
ulaþacaðý havaalanlarý vardýr.
12 yýlda bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýný
azaltmak için bölgesel geliþme ulusal stratejisi
hazýrlanmýþ be bu çerçevede Bölge Planlarý
hazýrlanarak uygulamaya konulmuþ, GAP'ýn
yaný sýra DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel
yatýrýmlar Ýçin bugüne kadar 93,2 milyar TL
harcanmýþtýr. Sonuç olarak; 10. Kalkýnma Planý
Hedefleri doðrultusunda ülkemizi 2023
Hedeflerine taþýyacak bir yol haritasý olan 25
Dönüþüm Programý ve 62. Hükümet Programý
ile uyumlu bir bütçe hazýrlanmýþtýr.
Önümüzdeki dönemde kamu yatýrým ve harcamalarý oldukça artacaktýr. Amacýmýz, ülkemizi
daha müreffeh, daha demokratik, daha
geliþmiþ huzurlu ve güçlü bir Türkiye'ye taþýmaktýr.
Dün "emekliye zam yapmayacaksýnýz"
diyen IMF'nin direktifleriyle yönetilen; Dünya
Bankasýndan, sosyal yardýmlar ve þartlý nakit
transferi uygulamasý için borç alan; kredi ile
sosyal devlet uygulamaya çalýþan bir Türkiye
vardý. Bugün; IMF'ye borç veren, 12 yýldýr
Recep Tayyip Erdoðan Baþbakanlýðýndaki AK
Parti Hükümetleri döneminde saðlanan
istikrar, güven, huzur ve barýþ ortamý sayesinde
dünyanýn 16. Büyük ekonomisi olmayý baþarmýþ; Baþbakanýmýz Sayýn Prof. Dr. Ahmet
Davutoðlu liderliðinde 2023'de ilk 10'da olmayý
hedefleyen, buna göre yol haritasý ortaya
koyan ve 1 Aralýk 2014 tarihinden itibaren G
20'ye Dönem Baþkanlýðý yapan güçlü bir
Türkiye var. Ülkemizle gurur duyuyoruz,
sizlerde gurur duyunuz. 2015 Yýlý Bütçemizin
ülkemize ve milletimize hayýrlar getirmesini
diliyor, sizleri saygýyla selamlýyorum" dedi.
Haber Servisi
HABER
3
Yýldýrým görev süresi dolan
Filistin Büyükelçisi'ni kabul etti
31 Aralýk 2014 tarihi itibariyle görev süresi
dolacak olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nabil Maarouf, Türkiye Filistin Parlamentolararasý
Dostluk Grubu'na veda ziyaretinde bulundu.Filistin
Büyükelçisi'nin kabulünde Dostluk Grubu Baþkaný
Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Dostluk Grubu
Baþkan Vekili ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi, Dostluk Grubu Üyeleri Gaziantep Milletvekili
Mehmet Sarý, Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk,
Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaþ hazýr bulundular.
FÝLÝSTÝN BÜYÜKELÇÝSÝ; "TÜRKÝYE ÝKÝNCÝ VATANIM"
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dostluk Grubu
Baþkaný Murat Yýldýrým ve dostluk grubu üyeleri ile
bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduðunu kaydeden Büyükelçi Nabil Maarouf, "Hayatýmýn en
önemli deneyimlerinden biri olan Türkiye'de hizmet
ettiðim süreçte ne kadar gururlu ve onurlu olduðumu
belirtmek isterim. Ayrýca görevimin baþladýðý andan
þu ana kadar kendimi tamamen ülkem ve ailem arasýnda gibi yaþadýðýmý sizlere ifade etmekten þeref duyarým" dedi.Türkiye'de büyükelçi olarak yaþadýðý deneyimde hem kolay, hem de zor zamanlar yaþadýðýnýn altýný çizen Maarouf, "Kolay olmasýnýn nedeni
Türk yetkililerden, her düzeyde tüm sivil toplum kuruluþlarýndan ve belediyelerden aldýðýmýz olumlu yanýtlar, sýcak yaklaþýmlar ve verdikleri sýnýrsýz desteklerinin ve yardýmlarýný Filistin'den hiçbir zaman esirgememiþ olmalarýdýr" ifadelerini kullandý. "Türkiye'den ayrýlýrken çok sevdiðim vatanýmdan ayrýlýyorum" diyen Maarouf, "Filistin Dostluk Grubu ve Baþkaný Murat Yýldýrým Bey'e Filistin'e ve þahsýma gösterdikleri yakýn ilgi ve alakadan dolayý teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti.
YILDIRIM'DAN ÝSRAÝL TERÖRÜNE KINAMA
Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný, Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým, büyükelçi ile uzunca bir
süredir birlikte çalýþma imkaný bulduklarýný belirterek, "Kendisine Filistin davasý konusunda her zaman
yardýmcý olduk. Bize ilettiði talepleri her daim karþýladýk. Kendisi her ne kadar Filistinli olsa da bundan
sonra görev yapacaðý yerlerde Türkiye'nin fahri bü-
yükelçisi olacaktýr. Çünkü kendisinin de ifade ettiði
gibi burasý onun ikinci vatanýdýr" diye belirtti.
Filistinli bir Bakan'ýn Ýsrail saldýrýlarýnda yaþamýný
yitirdiðini ve üzüntülü olduklarýný kaydeden Yýldýrým,
"Kendisine Allah'tan rahmet ve Filistin halkýna büyükelçimizin þahsýnda baþsaðlýðý diliyorum. Ýsrail'i bu
saldýrgan tutumlarý dolayýsýyla þiddetle kýnýyorum.
Ýsrail bu saldýrýsý ile bir kez daha terörist bir devlet olduðunu ortaya koymuþtur. Ýsrail sadece kendisi terörist olan bir ülke olmakla yetinmeyip dünyaya da terör ihraç eden bir ülkedir. Dünyanýn genelinde yaþanan þiddet dalgasýnýn bir numaralý müsebbibi ve organizatörü Ýsrail'dir. Ýsrail bu yaptýklarýyla kendi sonunu kendi eliyle hazýrlayan bir ülkedir. Akýttýðý kan
bir gün kendisini boðacaktýr. Mazlumlarýn ahý yerde
kalmaz. Ýsrail halkýna buradan bir kez daha sesleniyorum.
Terör ve þiddetten kimseye fayda gelmez. Terör
ve þiddet yanlýsý yöneticilerinizi diskalifiye ediniz.
Her ülke ve insanlýk þunu bilmelidir ki;Filistin davasý
bir mücadele davasýdýr. Filistin davasý özgürlük davasýdýr. Bu dava hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktýr.
Bir gün özgür Kudüs'de, baðýmsýz Filistin'de hep birlikte olacaðýz. O günler yakýndýr inþallah" dedi. Türkiye'nin her daim Filistin davasýnýn takipçisi olduðunu kaydeden Yýldýrým, "Türkiye halklarýnýn kalbi Filistin ile Kudüs ile birlikte atmaktadýr. Baþkenti Doðu
Kudüs olan baðýmsýz Filistin devleti kuruluna kadar
ve iþgal sona erip Ýsrail kendi sýnýrlarýna çekilene kadar mücadelemiz sürecektir. Özgür Kudüs'te buluþmak dileðiyle" diye kaydetti.
BÜYÜKELÇÝ'YE KÖSTEKLÝ SAAT HEDÝYESÝ
Filistin Büyükelçisi Nabil Maarouf, Türkiye Filistin
Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým'a mermer
üzerine iþlenmiþ kabartma bir Mescid-i aksa ve Kubbetüs Sahra figürü hediye ederken, Dostluk Grubu
Baþkaný Murat Yýldýrým da üzerinde Türk Bayraðý yer
alan özel yapým köstekli bir saat hediye etti.
Yýldýrým ayrýca Büyükelçi'ye Çorum leblebisi ikram ederken, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi
ve Muzaffer Yurttaþ ile Bursa Milletvekili Mustafa
Öztürkde yörelerine özgü hediyeler takdim ettiler.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 ARALIK 2014 CUMA
HABER
4
Tavuk ve hindi etinde
çift haneli büyüme
Genç Giriþimciler
sertifikalarýný aldý
Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve KOSGEB
iþbirliði ile gerçekleþen Genç Giriþimciler
Projesinin Çorum'da uygulayýcýsý olan Çorum
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde 28 Nisan22 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen
'Giriþimcilik' eðitimini baþarý ile bitiren kursiyerlere Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi
Sertifikalarý düzenlenen törenle verildi.
Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde
gerçekleþen törende katýlýmcýlara belgelerini
Gençlik Merkezi Müdürü Ýsmail Þahan takdim
etti.
Proje hakkýnda bilgi veren Þahan, "Bu pro-
AMBALAJLI SULARIN
GÜVENLÝÐÝ ARTACAK
Ambalajlý su satan yerler bundan sonra
izin alacak
Bilindiði üzere doðal kaynak ve içme sularýna "Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda
Yönetmelik", doðal mineralli sulara ise, "Doðal Mineralli Sular Hakkýnda Yönetmelik"
hükümleri doðrultusunda izin verilmektedir.
Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan
yapýlan denetimlerde; ambalajlý sularýn özellikle büfe ve bakkal gibi yerlerde güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak þekilde teþhir edilerek satýþa sunulduðu, bazý yerlerde ambalajlý sularýn
tüpgaz ve otogaz gibi ürünlerle birlikte bulundurulduðu ve servis edildiði, bazý yerlerde
de ýsý, ýþýk, toz ve yaðýþ gibi suyun fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik özelliðinde deðiþime neden olabilecek ortamlarda bulundurularak satýldýðý ve boþ damacana kaplarýnýn da
yine ayný þekilde uygun olmayan ortamlarda
bulundurulduðu tespit edilmiþtir.
Bu nedenle ambalajlý sularýn piyasada daha hijyenik ortamlarda bulundurulmasý, satýlmasý ve uygun araçlarla satýþýnýn, naklinin ve
servisinin yapýlmasý amacýyla "Ambalajlý Su
Satýþ Yerleri Ýle Ambalajlý Su Nakil Araçlarýnýn Tabi Olacaðý Usul ve Esaslarý Hakkýnda
Tebliði" hazýrlanmýþ ve 20.08.2014 tarihli ve
29094 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe girmiþtir.
Bu kapsamda;
Ambalajlý su satýþ yeri izin belgesi; toptan
ambalajlý su satýþý yapan iþyerlerine, küçük
ortak ve büyük ölçekli ambalajlý su bayilerine
ve damacana suyu satan market, bakkal, ve
büfe gibi iþyerlerine verilecektir.
Ambalajlý su satýþý yapan veya yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiþiler Tebliðin 6.
maddesi doðrultusunda dilekçe ekinde, ambalajlý su satýþ yerine ait plan veya kroki (tercihen 1/100 ölçekli) ile birlikte Tebliðin 7.
maddesinde belirtilen diðer bilgi ve belgelerle
Müdürlüðümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrýca Müdürlüðümüzce düzenlenecek
"Ambalajlý Su Satýþ Yeri Ýzin Belgesi" diðer
kurum ve kuruluþlardan izin alma zorunluluðunu ortadan kaldýrmamaktadýr. Ambalajlý su
satýþ yerleri Tebliðin 8 inci maddesinde belirtilen tüm þartlarý saðlamalýdýr.
Ambalajlý su satýþý, nakli ve servisi yapacak
araçlar (deniz ve demir yolu ile konteynýr hariç) Tebliðin 9. maddesi gereðince Müdürlüðümüzden izin alacaktýr. Ambalajlý su nakli
satýþý ve servisi yapmak isteyen gerçek veya
tüzel kiþiler Müdürlüðümüze bir dilekçe ile
baþvuru yapacaktýr. Dilekçe ekinde, Tebliðin
11. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler yer
alacaktýr. Ýliniz sýnýrlarýnda bulunan ambalajlý
su satýþ yerleri ile ambalajlý su naklinde kullanýlan ve/veya kullanýlacak araçlarýn izin ver-
jenin gerçekleþmesinde emeði
geçen bize bu imkâný sunan
baþta Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürümüz Sayýn
Haþim Eðer'e eðitmenimiz
Sayýn Eþref Burçin Özsaçmacý'ya gençlik liderlerimize ve
katýlýmcý gençlere þahsým ve
kurumum adýna teþekkür eder
þükranlarýmý sunarým.
Bu eðitim, kendi Ýþini kurmak isteyenler 18-30 yaþ arasý
genç giriþimcilere bakanlýðýmýz
tarafýndan
"Gencim,
Giriþimciyim, Güçlüyüm" sloganýyla ilk aþamada Adýyaman, Ankara,
Aksaray, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Ýstanbul,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Trabzon
illerindeki Gençlik Merkezlerimizde KOSGEB
iþbirliðiyle düzenlenen 'Genç Giriþimciler Ýçin
Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi'nin 81 ilimize
yaygýnlaþtýrýlmasýdýr. Düzenlenen giriþimcilik
eðitimini baþarý ile tamamlayarak sertifika
almaya hak kazanan genç giriþimciler,
KOSGEB'in yeni iþ kuranlara verdiði 30 bin
TL'ye kadar hibe ve 70 bin TL'ye kadar faizsiz
krediye baþvuru hakkýna sahip olmuþlardýr"
dedi. Haber Servisi
me iþlemleri 31.12.2014 tarihine kadar tamamlanacaktýr.
Bu süre sonunda "Ambalajlý Su Satýþ Yeri
Ýzin Belgesi" bulunmayan iþyerleri ile "Ambalajlý Su Nakil Aracý Ýzin Belgesi" bulunmayan
araçlar ile Tebliðde belirtilen hükümlere aykýrý hareket edenler hakkýnda 5996 sayýlý veteriner hizmetleri, bitki saðlýðý, gýda ve yem kanununda öngörülen cezai iþlemler uygulanacaktýr.
Ambalajlý sulara yönelik yapýlan piyasa
denetimleri sýrasýnda alýnan su numunelerinin analiz sonuçlarýnda kimyasal, mikrobiyolojik veya fiziksel yönden herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde 4703 sayýlý
ürünlere iliþkin teknik mevzuatýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý hakkýnda kanuna öngörülen cezai müeyyedeler Türkiye Halk Saðlýðý
Kurumunca uygulanacaktýr.
Söz konusu denetimler sýrasýnda alýnan su
numuneleri gerek kontrol izlemesi ve gerekse
denetim izlemesi parametrelerinin analizleri
amacýyla alýnsýn mutlaka þahit numunesi alýmý yapýlacak, uygun þartlarda muhafaza edilmesi saðlanacak ve su numunesi uygunsuzluðu durumunda üretici firmaya uygunsuzluk
durumu teblið edilecek, uygunsuzluk durumunun tebliðinden itibaren 7 (yedi) günlük
itiraz hakký süresi tanýnacaktýr. Ancak, uygunsuzluk durumu suyun yalnýzca mikrobiyolojik parametrelerinden kaynaklanmasý halinde 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki
Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanununun 31 inci
maddesinin dördüncü fýkrasý gereðince üretici firmanýn itiraz hakký bulunmamaktadýr. Bu
nedenle suyun mikrobiyolojik parametrelerden kaynaklanan uygunsuzluðu durumunda
Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan 4703
sayýlý Ürünlere Ýliþkin Teknik Mevzuatýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasý Hakkýnda Kanunda öngörülen cezai iþlemlerin gerçekleþtirilecektir.
Denetim sýrasýnda alýnan þahit su numuneleri Müdürlüðümüz gözetiminde ilgili laboratuvarlara ulaþtýrýlmasý gerekmekte olup aksi
halde þahit numunesi analiz sonuçlarýna itibar edilmeyecektir.
Ýlimizde faaliyet gösteren kaynak ve içme
suyu ile doðal mineralli su üretimi yapan firmalarýn, kaynak ve içme suyu ile doðal mineralli su satýþý ve servisi yapan araç sahiplerinin, su bayilerinin faaliyetlerini konu ile ilgili
tüm iþ ve iþlemleri "Ýnsani Tüketim Amaçlý
Sular Hakkýnda Yönetmelik" "Doðal Mineralli Sular Hakkýnda Yönetmelik" ile
20.08.2014 tarihli ve 29094 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren "Ambalajlý Su Satýþ Yerleri ile Ambalajlý Su Nakil Araçlarýnýn Tabii Olacaðý Usul ve Esaslarý Hakkýnda Teblið" hükümlerine uygun olarak yapmalarý hususu tüm kamuoyuna önemle duyurulur.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar, kanatlý sektörü ve inek
sütünde büyümenin sürdüðünü bildirerek, "Ekim
ayýnda tavuk üretiminde yüzde 14,1, hindi etinde
yüzde 16,5'lik büyüme saðlandý. Tavuk yumurtasý üretimindeki artýþ yüzde 2,2 oldu.Ekim ayýnda sanayiye
aktarýlan inek sütü miktarý yüzde 7,2 arttý" dedi.
Bayraktar, yýllýk bazda yumurta üretiminin 17 milyar adedi, tavuk eti üretiminin 1,85 milyon tonu
geçtiði, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý 8,6 milyon
tona yaklaþtýðý bilgisine verdi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2014 yýlý Ekim ayýnda tavuk yumurtasý üretiminin geçen yýlýn ayný ayýna
göre yüzde 2,2 artýþla 1 milyon 450 bin 697 tondan 1
milyon 483 bin 203 tona yükseldiðini belirtti.
Þemsi Bayraktar, tavuk yumurtasý üretiminde
Ocak-Ekim döneminde yüzde 4,1 yükseliþ olduðunu
bildirdi. Bayraktar, "Ocak-Ekim döneminde, 2013
yýlýnda 13 milyar 634 milyon
548 bin olan tavuk yumurtasý
üretimi, 2014 yýlýnda 14 milyar
189 milyon 394bine yükseldi"
dedi.
2013 yýlý Ekim ayýnda 117
bin 284 ton olan tavuk eti üretiminin, 2014Ekim ayýnda
yüzde 14,1 artýþla 133 bin 839
tona yükseldiðini bildiren
Bayraktar,
OcakEkimdöneminde, 2013 yýlýnda
1 milyon 477 bin 206ton olan
tavuk eti üretimi, 2014 yýlýnda yüzde 6,3 artýþla 1 milyon 569bin 746 tona yükseldiðibilgisini verdi.
Bayraktar, 2013 yýlýnda 16 milyar 496 milyon 751
bin adet olan yumurta üretiminin Ekim ayý itibarýyla
yýllýk bazda 17 milyar 51 milyon 596 bin ile 17 milyar
adedi geçtiðini, 1 milyon 758 bin 363 ton olan tavuk eti
üretiminin ise Ekimayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon
850 bin 903 ton olduðunu bildirdi.
-HÝNDÝ ETÝ ÜRETÝMÝ 10 AYDA YÜZDE 26 ARTTI2013 yýlýnda Ekim ayýnda 3 bin 424 ton olan hindi
eti üretiminin 2014 yýlý Ekim ayýnda yüzde 16,5 artýþla
3 bin 989 tona çýktýðýný belirten Bayraktar, "Ocak-Ekim
dönemleri itibarýyla 2013 yýlýnda 31 bin 24 ton olan
hindi eti üretimi bu yýl yüzde 26'lýk artýyla 39 bin 78
tona ulaþtý. Geçen yýlýn tamamýnda hindi eti üretimi 39
bin 627 tondu. Bu yýl Ekim itibarýyla yýllýk hindi eti üretimi 47 bin 682 tonu buldu" dedi.
-SANAYÝYE AKTARILAN ÝNEK SÜTÜNDE ARTIÞ
SÜRÜYORÞemsi Bayraktar, 2013 yýlý Ocak ayýnda 637 bin 956
ton olan sanayiye aktarýlan süt miktarýnýn, Þubat'ta 622
bin 381, Mart'ta 710 bin 712, Nisan'da 733 bin 380,
Mayýs'ta 772 bin 785, Haziran'da 692 bin 84,
Temmuz'da 675 bin 158, Aðustos'ta 628 bin 996,
Eylül'de 594 bin 456, Ekim'de 605 bin 194, Kasým'da
611 bin 918, Aralýk'ta 653 bin 490 ton olduðu bilgisini
verdi.
Sanayiye, 2014 Ocak'ta 710 bin 33, Þubat'ta 684 bin
115, Mart'ta 789 bin 355, Nisan'da 793 bin 573,
Mayýs'ta 828 bin 417, Haziran'da 767 bin 112,
Temmuz'da 743 bin 232, Aðustos'ta 697 bin 736 ton
inek sütü aktarýldýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Ekim ayýnda sanayiye
aktarýlan inek sütü miktarý
2013 yýlýnda 605 bin 194
ton iken, 2014 yýlýnda
yüzde 7,2 artýþla 648 bin
641 tona çýktý. 2013 yýlýnda
sanayiye 7 milyon 938 bin
510
ton
inek
sütü
aktarýlmýþtý.
Sanayiye
aktarýlan inek sütü miktarý
Ekim ayý itibarýyla yýllýk
bazda 8 milyon 576bin 219
ton ile 8,6 milyon tona
yaklaþtý. Ocak-Ekim dönemlerine bakýldýðýnda 2013
yýlýnda 6 milyon 673 bin 101 ton olan sanayiye
aktarýlan inek sütü miktarý, 2014 yýlýnda yüzde 9,6
artýþla 7 milyon 310 bin 841 tona ulaþtý."
Bayraktar, 2013 yýlýnýn tamamýnda 406 milyon 352
bin 441 dolar yumurta, 607 milyon 930 bin 13 dolar
kümes hayvaný eti, sakatatý ve benzeri ürün, 285 milyon 776 bin 482 dolar süt ve süt ürünleri, 2014 OcakEkim döneminde ise 330 milyon 455 bin 505 dolar
yumurta, 542 milyon 906 bin 470 dolar kümes hayvaný
eti, sakatatlarý ve benzeri ürün, 300 milyon 958 bin 954
dolar süt ve süt ürünleri ihracatý yapýldýðýný, 10 ayda
yumurta, kanatlý eti ve sütte ihracatýn 1 milyar 174
milyon 320 bin 929 dolara ulaþtýðýný kaydetti. Haber
Servisi
Sungurlu MYO'da
müzik dinletisi
Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ve Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iþ birliðiyle
Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda konser düzenlendi.
Konser programýna Sungurlu
Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Kubilay Karacif, Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Satýr, Çorum
Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fuat
Bal, Güzel Sanatlar Lisesi müzik
öðretmenleri, akademisyenler ve çok
sayýda Sungurlu MYO öðrencisi
katýldý.
Elli kiþilik müzik ekibinden oluþan
ve çok sayýda farklý müzik enstrümaný
kullanýlan konser programýnda, önce
müzik öðretmeni Necati Aytýþ'ýn
yönettiði koro, daha sonra müzik
öðretmeni Sacide Önsöz'ün yönettiði
orkestra sahne aldý. Program, Tekin
Karataþ'ýn Türk Halk Müziði grubu ve
Devrim Þehitoðlu'nun pop müzik
grubunun konseriyle devam etti.
Programýn son kýsmýnda ise Erkan
Gürhan'ýn Yan Flüt Trio grubu eserlerini
seslendirdi.
Öðrencilerin coþkuyla dinledikleri
konser sonrasýnda Sungurlu Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Kubilay Karacif, konser programýný
büyük emeklerle hazýrlayan Çorum
Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fuat Bal'a,
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç.
Dr. Ömer Can Satýr'a ve müzik öðretmenlerine
teþekkürlerini iletti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 ARALIK 2014 CUMA
HABER
"Milli deðerlerimize
sahip çýkmalýyýz"
Hitit Kýz Öðrenci Yurdunda düzenlenen etkinlikte öðrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, "Küresel Düþün Yerel Davran" baþlýklý konferans verdi.
Tarihte önemli bilimsel çalýþmalar yapan Ýslam alimlerinin yaþamlarýndan örnekler veren ve bilim uðruna
dünyayý gezdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, "Bir
dönem düþünün, insanlar ilim öðrenmek için Osmanlý
Devleti'ne geliyorlardý. O zamanlar farklý dillerde kaynaklar bulamazdýnýz, tüm kaynaklar Farsça ve Osmanlýca.
Sebebi
ise
Osmanlý
Devleti'nin güçlü ve dünyaya
hakim olmasýydý" dedi.
"Dünya ölçeðinde olmak
zorundayýz ve bunun için de
bilim, teknoloji ve diðer konularda zengin olmalýyýz" diyen
Rektör Prof. Dr. Alkan, ayný
zamanda üretimim endüstriye
dönüþtürülmesinin önemine
dikkat çekerek "Ne kadar
donanýmlý ve ne kadar bilgi
birikimimizi artýrýrsak o kadar
baþarýlý oluruz" ifadelerini
kullandý.
"Güçlü olduðunuz zaman kurallarý siz belirliyorsunuz.
Her anlamda zengin ve global olmalýyýz" diyen Rektör
Prof. Dr. Alkan, "Bir futbol maçýnda herkes seyirci olabilir, 22 kiþi oyuncu olabilir, 4 hakem olabilir ama takýmýn
baþýnda bir teknik
direktör vardýr ve
bütün maçý o yönetir"
diyerek dünyada her
anlamda büyük bir
güce sahip ve yöneten
olunmasý gerektiðini
vurguladý.
Rektör Prof. Dr.
Alkan,
"Þüphesiz
milli deðerlerimize
sahip
çýkmalýyýz.
Bunlar bizi biz yapan
duygular. Bu deðerlerden vazgeçmeden
çok baþarýlý çalýþmalar
yapacak imkanýmýz
var" diyerek dünyanýn sistematik hale getirip kurgulaþtýrdýðý pek çok konunun dinimizde ve kültürümüzde
var olduðunu vurguladý.
Geçmiþte Osmanlý ekonomisinin çok güçlü olmasýndan dolayý cazibe merkezi haline geldiðini, bu güce baðlý
olarak kültür, sanat ve bilim dilinin Farsça, Osmanlýca
olduðunu ve kaynaklarýn pek çoðunun bu dille yazýldýðýný
belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, "Mazeret üreten deðil,
çözüm odaklý olmalýyýz. Tüm dünyada Türkiye'nin çok
ciddi bir þekilde yýldýzý parlýyor ve eðer doðru hareket
edersek dünyada söz sahibi olacaðýmýza inanýyorum"
dedi.
"Osmanlý Devleti zamanýnda esnaf siftah yaptýktan
sonra komþusu da siftah yapsýn diye kendi müþterisini
komþusuna yönlendiren bir zihniyet vardý. Bu davranýþ bir
erdem ancak ayný zamanda bir pazarlama stratejisi, amaç
daha fazla müþteri çekmek ve bununla birlikte bütün
esnafýn daha çok para kazanmasý" diyen Rektör Prof. Dr.
Alkan, baþarýya ulaþmak için bütün dünyanýn aradýklarýnýn bizim dinimizde, kültürümüzde ve geleneðimizde
zaten var olduðunu belirtti.
Konuþmasýnýn son kýsmýnda Kuzey ve Güney kampüsü hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof.
Dr. Alkan, üniversitenin Çorum'a örnek bir yapýlanma
içerisinde olduðunu vurgulayarak tüm çalýþmalar bittiðinde kampüslerin
ve binalarýn uluslararasý standartlarda,
çevre dostu, enerji
tasarrufu odaklý, özetle her konuda örnek
gösterilebilecek bir
yapýlaþmaya
sahip
olacaðýný söyledi.
Öðrencilerin sorularýný cevaplandýran
Rektör
Prof.
Dr.
Alkan, öðrenci odaklý
eðitim anlayýþýyla ilerleyen üniversitenin öðrencilerin
kendi projelerini üretmelerine bu projeleri hayata
geçirmelerine her zaman destek olduklarýný ifade ederek
dünyada söz sahibi olma adýna bilimsel ve ekonomik
olarak kalkýnmanýn her anlamda büyük bir güç getirdiðini vurguladý. Haber Servisi
5
"Muhtarlarýn
sorunlarýnýn çözümü
için çalýþacaðýz"
Yeni kurulan Çorum Muhtarlar
Derneði düzenlenen basýn toplantýsýyla kamuoyuna tanýtýldý.
Anitta Otelde gerçekleþtirilen basýn
toplantýsýna Çorum Muhtarlar Derneði
Baþkaný Yýlmaz Kýlcý ile yönetim kurulu
üyeleri katýldý.
Çorum Muhtarlar Derneðinin
amacýnýn Çorum'da seçilen tüm muhtarlarý bir çatý altýna toplamak sorunlarýna
çözüm bulmak ve bugüne kadar yarým
yada yanlýþ anlatýlan mahalle ve köy
sorunlarýný tam anlamýyla kamuoyuna
anlatmak ve de Çorum kültürünü yaþatmak olduðunu ifade
ederek sözlerine
baþlayan Yýlmaz
Kýlcý, "Dernekler,
Sivil Toplum
Kuruluþlarýnýn ilk
basamaðýdýr.
Birlikteliði, dayanýþmayý, yardýmlaþmayý,
kültürel varlýklarý
ortaya çýkararak
yaþatmayý ve
geliþtirmeyi amaçlar.
Üyeler ve hemþeriler
arasý iletiþim kurulmasýný saðlar.
Derneðimiz birlikberaberlik, dayanýþma, örf-adet,
gelenek-göreneklerimizi yaþatmak için
kurulmuþtur.
Derneðimiz; merkez,
ilçeler ve köy muhtarlarýna da hizmet
verecektir. Bu baðlamda aramýzda bulunan ve emeði geçen tüm muhtarlarýma
þahsým ve yönetim kurulum adýna
teþekkür ederim. Þu an aramýzda bulunmayan, yeri doldurulmasý zor olan eski
muhtarlarýmýza þükranlarýmýzý arz ederiz.
"Güzel iþler yapmak, güzel iþlere vesile
olmak ve insanlarýn gönlünde yer tutmak,
esas baþarý budur. Yani þu gök kubbede
hoþ bir seda býrakabiliyorsak, her ne
makam ve mevkide olursak, hangi sýfatla
toplum içinde yer alýyorsak alalým hayra
vesile olmak kadar güzel bir þey yoktur.
Bu birlik ve beraberlik anlayýþý içerisinde
kurduðumuz derneðimizin mutlaka eksiklikleri olabilir. Bu amaçla derneðimizin
Valilik, Belediye ve ilçe yöneticilerimizle
bir ve beraber arak, omuz omuza vererek,
sosyal ve yatýrým eksikliklerimizin giderileceði bir mantýkla hareket edeceðini
umuyoruz. Bunun bir rekabet anlayýþý
içerisinde deðil kalkýnma ve dayanýþma
içerisinde yürüyeceðine inanýyoruz" dedi.
Bu projelerin ilki olarak dernek
merkezinin muhtarlýkta hizmet vermesini istediklerini
kaydeden Kýlcý, "Bu
aþamadan sonra
bayanlarýmýzýn
sosyal faaliyetlerinin
ve gençlerimizin
sosyal-kültürel
ihtiyaçlarýnýn
karþýlanabileceði
kendi dernek
binamýza taþýnmak
istiyoruz" diye kaydetti.
Kýlcý düzenleyecekleri sosyal
faaliyetleri ise þöyle
sýraladý:
"Sivil toplum
faaliyetlerinin etkinleþtirilmesi ve tanýtýlmasý. Eðitim ve
kültürel faaliyetlerin yardýmlaþmanýn
geliþtirilmesini saðlamak ve bu konuda
yapan kiþi ve kuruluþlara destek saðlamak.
Ramazan etkinlikleri programýn da yer
almak. Bizler birbirimizden kopamayýz,
birbirimizi unutamayýz. Acý günümüzde
de mutlu günümüzde bizler hep bir arada
olduk ve böylede olmaya devam edeceðiz.
Bu þekilde düzenlenecek olan tüm sosyal
faaliyetlerimizin amacý da budur." Fatih
AKBAÞ
"Engelsiz Üniversite
Farkýndalýk Buluþmasý"
Orman Bölge Müdürlüðü'nden
Baþkan Külcü'ye ziyaret
Hitit Üniversitesinde "Engelsiz Üniversite
Farkýndalýk Buluþmalarý" düzenlendi.
Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonunca yapýlan
"Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn ilki 9
Aralýk 2014 Salý günü saat 14.00'da Saðlýk
Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi.
Etkinlikte Saðlýk Yüksekokulu Öðr. Gör. Filiz
Selen, engellilik farkýndalýðý hakkýnda bir sunum
yaparak üniversitenin engelli kiþilerin yaþamýndaki önemi üzerinde bilgiler sundu. Öðr. Gör.
Selen konuþmasýnda, toplumdaki yanlýþ
algýlayýþlarýn engellilere nasýl güçlükler yaþattýðýný, engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada
insan haklarý temelli bir yaklaþýmýn izlenmesi
gerektiðini ve eþit bir yaþamý uygulamaya geçirmenin engelli öðrencilerin ve vatandaþlarýn hayatýnýn kolaylaþacaðýna da dikkat çekti.
Öðr. Gör. Selen'in konuþmasýnýn ardýndan
hayatýnda 'engeller' olan bir bireyin yaþamýnýn
canlandýrýldýðý "Guzaarish" isimli film gösterimi ile
Geleneksel
Engelsiz
Üniversite
Farkýndalýk
Buluþmalarýnýn amacý öðrencilerin ve SYO personelinin
dikkatine sunuldu. Haber Servisi
Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar
Sarý, Samsun 11. Orman ve Su Bölge
Müdürü Mehmet Sýddýk Kýlýnçer,
Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü
Mahmut Temel ile Orman Bölge Müdür
Yardýmcýlarý Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.
Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý,
Çorum Belediyesi'nin orman teþkilatýndan
taleplerini tespit etmek için bu ziyareti
gerçekleþtirdiklerini söyledi. Bakanlýðýn
bu yönde bir talimatý olduðunu hatýrlatan Sarý, "Talepleriniz bizim için önemli." dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de
ziyaret için teþekkür ederek, "Bu
ziyaretler koordinasyonu saðlayarak
bizlerin çalýþmalarýný kolaylaþtýrýyor"
þeklinde kaydetti.
Kamunun organize bir þekilde
çalýþtýðý zaman birbirinin iþlerine yardýmcý
olduðunu söyleyen Külcü, "Çorum'un
merkezinde Sýklýk Tabiat Parký hariç ormanlýk alan bulunmuyor. Burasý da mesire alaný
olarak kullanýyor. Bazý ilçelerimizde orman
mevcut. Bu bizim sorumluluðumuz olmadýðý
anlamýna gelmiyor. Ýþin ucundan tutmak gibi
bir görevimiz var" ifadelerini kullandý.
Ziyarette Belediye Baþkaný Alper Zahir de
hazýr bulundu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
12 ARALIK 2014 CUMA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
YouTube'da
internetsiz video
izleme dönemi
Google, YouTube'un mobil uygulamasýna çevrimdýþý video izleme desteði getirdiðini duyurdu.
YouTube'un "kota dostu" uygulamasý
yalnýzca
Hindistan,
Endonezya
ve
Filipinler'de geçerli olacak. En azýndan
þimdilik.
Android kullanýcýlarý için sunulan özellik,
YouTube'da yer alan "popüler" videolarýn
birçoðunu
kapsayacak.
Çevrimdýþý
izlenebilen videolarýn baþýnda bir simge yer
alacak ve söz konusu videolar bir kere
açýldýktan sonra 48 saat boyunca internet
eriþimi olmaksýzýn izlenebilecek.
Google'ýn çevrimdýþý video desteði için
öncelikle bu üç ülkeyi seçmesinin elbette
mantýklý bir sebebi var. Mobil internet kullanýmýnýn had safhada olduðu Asya ülkeleri,
ne yazýk ki hýz ve devamlýlýk anlamýnda hala
yeterli internet altyapýsýna sahip deðil.
Google bu hamlesiyle hem bu ülkelerdeki
internet eriþimine yardýmcý olmayý hem de
ucuz maliyetli Android One telefonlarýnýn
kullanýmýný arttýrmayý amaçlýyor. Haber7
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý olmasý hem de
Nato-Pa Komisyonundaki görevleri nedeniyle
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu ve Baðcý'yý
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
ÝSDAK'tan okullara
kitap yardýmý
Ýskilip Doða Sporlarý Arama ve Kurtarma
Derneði (ÝSDAK) düzenlediði kültürel faaliyetler
kapsamýnda okullara kitap yardýmý yaptý.
Gerçekleþtirilen yardým kampanyasý kapsamýnda ilk
yardým Ýskilip Atatürk Ýlkokulu'na yapýldý. Okula SBS
hazýrlýk kitaplarý, hikaye ve roman kitaplarý öðrencilere
teslim edilmek üzere verildi. Kitap tesliminde ÝSDAK
Baþkaný Hasan Güçlü ve Yönetim Kurulu üyeleri Halis
Duman, Ýsmail Aktaþ, Kadir Tahtacý, Sabri Ahirzaman
ve Gani Aksan da hazýr bulundu.
Dernek yöneticilerine teþekkür eden Atatürk
Ýlkokulu Müdürü Süleyman Toprak, kültür faaliyetlerinden dolayý ÝSDAK'ý kutladýðýný söyledi.
ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü ise "Dernek olarak
doða gezileri kültürel ve sosyal aktiviteler ve gerekli
hallerde arama kurtarma faaliyetleri yapmak gibi bir
misyonu üstlenmiþ olan derneðimiz özellikle genç ve
çocuklarý bu faaliyetlere özendirerek kötü alýþkanlýklardan uzak tutmayý hedeflemiþtir. Bu çerçevede faaliyetlerimiz devam etmekte olup desteklerinden dolayý
baþta Kaymakamýmýz Þuayip Gürsoy'a ve Ýskilip halkýna teþekkürü borç biliriz" diye konuþtu.Haber Servisi
Baro'dan sahte twitter
hesabý açýklamasý
Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar,
baroya ait olmayan bir twitter adresinden Anayasa
Mahkemesi önünde eylem yapýlmasý yönünde çaðrý yapýldýðýný
belirterek böyle bir adreslerinin
olmadýðýný ve mesaj göndermediklerini
açýkladý.Mecliste kabul edilen iç güvenlik paketine tepki oluþturmak için tek
merkezden olduðu açýkça anlaþýlan bir
yapý tarafýndan Anayasa Mahkemesi
önünde eylem yapýlmasý yönünde çaðrý
yapýldýðýný ve barolarýn eylemi desteklediði algýsý oluþturmak için barolar
adýna sahte twitter hesabý açýlmak
suretiyle eyleme çaðrý mesajlarý gönderildiðini kaydeden Altan Akpýnar,
"Açýlan bu hesaplar incelendiðinde
hesaplarýn tamamýnýn birbirine yakýn
tarihlerde ve benzer þekilde açýldýðý,
son tweetten bir öncekinde Anayasa
Mahkemesi önünde eyleme çaðrý yapýldýðý, tüm
hesaplarýn barolara aitmiþ gibi gösterilmesi için baro-
Velidedeoðlu'ndan
Milletvekili Baðcý'ya tebrik
AK Parti Ýl Baþkanlýðý Disiplin Kurulu
Baþkaný Av. Hakan Velidedeoðlu Çorum
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'ya hem AK Parti
Adres:
tebrik ederek, baþarý dileklerinde bulundu. Baðcý
ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek
Velidedeoðlu'na teþekkür etti. Haber Servisi
larýn internet sayfalarýndan alýnan bilgi ve fotoðraflarýn
kullanýldýðý, 09.12.2014 tarihine kadar herhangi bir ibare
yokken 10.12.2014 tarihinde gece yarýsý
tüm hesaplara "resmi hesap deðildir"
ibaresinin eklendiði, eylemi destekleyen
olarak isimleri geçen tüm barolarýn adýna
sahte hesaplarýn açýldýðý tespit edilmiþtir.
Buna göre yapýlan bu sahtecilik eylemi belli
bir yapý tarafýndan ayný merkezden kötü
niyetli olarak, barolarýn adý kullanýlmak
suretiyle toplumda algý oluþturmak maksadýyla yapýlmýþtýr. Bu durum Anayasa
Mahkemesi önünde yapýlan eyleme çaðrý
yaptýðý iddia edilen ve adý geçen tüm barolar için geçerli olup bu durumun öðrenilmesi tüm barolarca 09.12.2014 tarihinde
geç saatlerde olmuþtur. Çorum Barosu
adýyla açýlan twitter hesabýnýn Baromuz' a
ait olmadýðý, buradan yapýlan bildirimlerin
bilgimiz ve rýzamýz dýþýnda yapýldýðý, bunu
yapanlar hakkýnda gerekli yasal iþlemlerin baþlatýldýðý
kamuoyuna saygýyla duyurulur" Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 ARALIK 2014 CUMA
HABER
7
"Tar-Gel personelinin köyde istihdam sorunu
çözülene kadar mücadeleye devam edeceðiz"
Toç Bir Sen Genel Baþkaný Günay Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna baðlý
Eðitim, Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðýnca 26-28 Kasým ile 1-3 Aralýk tarihlerinde Antalya'da, 8-9 Aralýk tarihinde ise Çorum'da düzenlenen eðitim programlarýnýn hemen
ardýndan Tar-Gel Projesi çalýþanlarý ile düzenledikleri müzakere toplantýsýnda bir araya geldi.
Tar-Gel personelinin büyük ilgi gösterdiði müzakere
toplantýlarýnýn son ayaðý Çorum'da gerçekleþtirildi.
Toç Bir Sen Genel Baþkan Günay Kaya toplantý da yaptýðý konuþmada,
"Sizin ekmek meseleniz; bizim onur meselemizdir" dedi.
Toç Bir Sen olarak daima, büyük ve güçlü bir sendika olmanýn kendilerine yüklediði sorumluluðun bilinciyle çalýþtýklarýný belirten Genel Baþkan Kaya, "Bizi buraya taþýyan
deðerler; kararlýlýðýmýz, ilkeliliðimiz, güvenilirliðimiz, mücadelemiz, vizyonumuz ve misyonumuzdur. Her bir üyemiz
kuþkusuz çok kýymetlidir, bizim bunu destekleyen bir baþka
kýymetli deðerimiz de sendikal deðerlerimizdir. Bizim sendikal deðerlerimiz sizin ekmeðiniz, emeðiniz ve istikbalinizdir. Sizin ekmek meseleniz, çok iyi bilin ki bizim de onur
meselemizdir" ifadelerini kullandý.
-"KÖYDE ÝSTÝHDAM MECBURÝYETÝ BÝTENE
KADAR KARARLI MÜCADELEMÝZ SÜRECEK"Tar-Gel personelinin en büyük sorunu olan kadrosuzluk
sorununun, Memur-Sen'in ve Toç Bir Sen'in kararlý mücadelesi ile son bulduðunu, kadronun Memur Sen'in ve Toç
Bir-Sen'in baþarýsý olduðunun altýný çizen Kaya, köyde istihdam mecburiyetini de bitirecek olanlarýn yine kendilerinin
olduðunu kaydetti.
Kaya sözlerini þöyle sürdürdü:
"KÖYMER sürecini yaþayan arkadaþlar iyi bilirler 3 ana
kronik sorunumuz vardý. Bu sorunlar; sözleþmeli statü, köyde ikamet etme mecburiyeti ve köyde çalýþtýrýlma, emsal
meslektaþlarýndan geri olan özlük ve mesleki haklarýydý.
Biz Toç Bir Sen olarak bu projeye 5 boyuttan
baktýk, istihdam boyutu, sosyal güvenlik boyutu,
üreticimiz-çiftçimiz-köylümüz boyutu, tarým sektörü boyutu ve Bakanlýðýn insan kaynaðýný stratejik
olarak planlamasý boyutu. Evet 4/B sorununuz kadro mücadelemiz ile çözüme kavuþturulmuþtur. Köyde ikamet etme mecburiyetiniz de yine Memur
Sen'in ve Toç Bir Sen'in 2010 Toplu Görüþme mutabakat metni ile sona erdirilmiþtir. Köylerde ikamete
mecbur edilmeniz de yine bir sendikal kazanýmýmýz
ile bitirilmiþtir. Eðer bu kazaným olmasaydý bugün
her biriniz köylerde ikamet etmek zorunda kalacaktýnýz. Bugün 10 bin meslektaþýmýzýn, arkadaþýmýzýn
çalýþtýrýlma biçimleri, çalýþma þekilleri sorunu maalesef devam etmektedir. Bu 3 ana kronik sorunun çözümü için Sayýn Bakanýn, Sayýn Müsteþarýn baþkanlýklarýnda onlarca toplantý yaptýk. Biz yetkili sendika
olarak üstlendiðimiz sorumluluðun bilinciyle talebimize yüz sefer hayýr denilse bile yüz birinci kez evet
için birinci hamlemiz gibi hamle yaparýz. Bin tane
kapýyý kapatýrlar, bin birinci kapýyý yine birinci kapý
gibi zorlarýz. Amacýmýz çözüm odaklýdýr, çözüme
kadar yol bitmemiþtir. Çözüm olana kadar kararlýlýkla mücadelemize devam ediyoruz. Toç Bir Sen'in her konuda olduðu gibi bu konuda da stratejisi budur.Deðerli kardeþlerim yolun sonuna geldik, bu sorun bitmek zorundadýr."
Tar-Gel çalýþanlarýnýn sosyal ve özlük haklarýnýn kazanýlmasý, korunmasý ve geniþletilmesinde Toç Bir-Sen'in imzasý olduðunu dile getiren Kaya, "Bize 1 milyon üye mi,
yoksa kadro mu deseler, vallahi bir milyon kere kadro derim. Hamdolsun Allah'a bizi mahcup etmedi. Bugün hepinizin yüzlerine mert bir Anadolu delikanlýsý olarak bakýyorsak, iþte bunun için bakýyoruz. Hatýrlayacaðýnýz gibi, 657 sayýlý Kanun'un geçici ek 20. maddesinde sizlerin, çalýþma yerlerinde yani köylerde ikamet etme zorunluluðu vardý. Her
biriniz köylerde ikamet etmek zorundaydýnýz. Elhamdülillah
bu kronik sorununuzu da çözmek bize nasip oldu. 6111 sayýlý kanunun 27. Maddesiyle 657 sayýlý Kanun'un geçici 20.
maddesini iptal ettirdik. Þu anda köyde oturmuyorsanýz, bu
Toç Bir Sen'in baþarýsýdýr. Bugün meslektaþlarýnýzla eþit ücret alýyorsanýz, bu Toç Bir Sen'in baþarýsýdýr. Harcýrah hakkýnýzý, saðlýk ve eþ durumu mazeret tayin hakkýnýzý, ek ödeme almanýzý, yiyecek yardýmýný, giyecek yardýmýný, sözleþme
imzalarken alýnan damga vergisinin kaldýrýlmasý gibi birçok
kazanýmýn altýnda imzamýz olmasýna raðmen, bütün gücümüz ve beynimizle ana kronik sorunlarýnýz olan kadro ve
çalýþma biçiminizi hepsinin önüne koyduk. Saman çöpüne
tutunanlara inat bütün bu kazanýmlarýmýzý her fýrsatta önünüze koymadýk. Ama bilinmeli ki bütün bu kazanýmlarýmýzýn altýnda Memur Sen'imizin, Toç Bir Sen'imizin hiçbir zaman silinemeyecek, silmeye de hiç kimsenin gücü yetmeyecek o onurlu imzasý vardýr. Eðer bu kazanýmlarýmýz olmasaydý þu anda çektiðiniz sýkýntýlarýn on katý daha çok sýkýntý
çekiyor olacaktýnýz. Evet, ýzdýrabýnýz var sýkýntýnýz var. Çektiðiniz sýkýntýlarý küçük görmüyoruz. Bu sýkýntýlarý sýkýntýmýz
bildik, biliyoruz. Bu sorunlarý da merak etmeyin ayný kararlýlýk ve mücadele ile biz bitireceðiz." Haber Servisi
Fevzi Þeker'den yeni okul
müdürlerine tebrik
Mimar Sinan Mahallesi
Muhtarý Fevzi Þeker ve azalarý
mahalledeki okullara yeni atanan
müdürleri ziyaret ederek hayýrlý
olsun dileklerini ilettiler.
Mimar Sinan Mahallesi
Muhtarý Fevzi Þeker, azalarý
Murat Taþ, Muhammet Yýldýrým
ve Mimar Sinan Fatih Camisi
Müezzini Ýsmail Þanal ile birlikte
Mimar Sinan Mahallesinde bulunan okullara atanan yeni müdürleri makamlarýnda ziyaret ederek
hayýrlý olsun temennisinde
bulundular. Fevzi Þeker ve
beraberindekiler, Çýraklýk Eðitim
Merkezi'ne Müdürü olarak
atanan Fuat Karacif'i, Türkiyem
Ýmam
Hatip
Okulu
Müdürlüðüne atanan Yakup
Sayat'ý, Mimar Sinan Anaokulu
Müdireliðine atanan Semiha
Ateþ'i ve YÝBO Okul Müdürlüðü
görevine atanan Rýdvan Çiçek'i
ziyaret ederek, görevlerinde
baþarýlar dilediler.
Ziyaretlerde Fevzi Þeker okul
müdürlerine, üstlerine düþecek
her görevde yer alacaklarýný,
okullarýn sorunlarýyla da yakýndan ilgileneceklerini ifade etti.
Kendilerine yapýlan ziyaretlerden dolayý memnuniyetlerini dile
getiren okul müdürleri yapýlan
nezaket ziyaretinden dolayý Fevzi
Þeker ve beraberindeki azalarýna
teþekkür etti.Haber Servisi
Boðazkale'nin
projelerini konuþtular
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman
Tangazoðlu ve Ýl Genel Meclisi üyesi
Abdullah Meteoðlu, AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum
Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu
Üyesi
ve
Nato-Pa
Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý
Genel Merkezdeki makamýnda ziyaret
ederek, yeni görevleri için hayýrlý olsun
dileklerinde bulundular ve baþarýlar
dilediler.
Ziyarette Boðazkale Belediye Baþkaný
Tangazoðlu, Belediyenin devam eden ve
planlanan çalýþmalarý hakkýnda bilgi
verdi. TOKÝ konutlarý ile ilgili sürecin
devam ettiðini söyledi. Ayrýca Baþkan
Tangazoðlu, þehir parklarý, meydan ve
yürüyüþ yollarý ile ilgi projelerin teknik
çalýþmalarýnýn devam ettiðini, tamamlanmasýndan sonra finansman desteði için
ilgili Bakanlýklara gönderileceðini, bu
konu da Baðcý'dan destek beklediklerini
söyledi.
Milletvekili Cahit Baðcý, ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti ifade ederek,
"Hattuþa Dünya Kültür Mirasý Listesinde
olan bir deðerdir. Çorum'un tanýtýmýnda
önemli bir yere sahiptir. Her vesileyle ve
her ortama bunu savunuyoruz. Bu açýdan
Boðazkale'nin
altyapýsýnýn
güçlendirilmesi için çalýþýyor ve çaba sarf
ediyoruz. Ayrýca uzun zamandýr üzerinde
çalýþtýðýmýz ve Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan
hazýrlanan Çorum'daki turizm bölgeleri
ve ören yerlerinin birbirine baðlanmasý
(Hattuþa- Alacahöyük- Þapinuva) projemiz tamamlanmak üzeredir. Bu projeyi
hayata geçirebilirsek Çorum'un turizmden aldýðý pay daha da artacaktýr.
Boðazkale'yi hem Türkiye'de hem de
Dünya'da tanýtmak için birlikte çalýþacaðýz" dedi. Haber Servisi
Türk Saðlýk-Sen
aile hekimlerine
destek verecek
Türk Saðlýk Sen Çorum
Þube Baþkaný Fatih Gök, bugün
20 bin aile hekimi, 20 bin aile
saðlýðý çalýþaný olmak üzere toplam
40 bin çalýþanýn aile hekimliði sisteminde maðdur edildiklerini belirtti.
Aile hekimlerinin 200'e yakýn
görev ve sorumluluðu yetmezmiþ gibi
bir de nöbete zorlandýklarýný kaydeden Fatih Gök, "Bu hafta yayýnlanan
genelge ile Cumartesi de çalýþacaksanýz denilmiþtir. Tüm bunlar yetmezmiþ gibi Sayýn Bakan Pazar da
çalýþacaklar diyerek aba altýndan sopa
göstermektedir. Saðlýk Bakanlýðý personel sayýsý ve iþ yükü konusunda
baþý sýkýþtýðýnda, hemen aile hekimlerini ve aile saðlýðý çalýþanlarýný aklýna getiriyor. Saðlýkta dönüþüm ile
mahvettiði saðlýk sisteminin faturasýný aile hekimleri ve aile saðlýðý
çalýþanlarýna kesmeye çalýþýyor" dedi.
"Acillerde nöbet tutacak hekim ve
saðlýk personeli sayýlarýnda sýkýntý
çýkýyor, bakanlýðýn ilk aklýna gelen
aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý. Oysa 4000'e yakýn hekim,
hekimlik görevleri ile uzaktan yakýndan ilgi
ve alakasý olmayan idari görevlerde istihdam ediliyor. Onlara nöbeti aklýna bile
getirmiyor" diyerek açýklamasýna devam
eden Gök, "Peygamber Efendimiz bir hadisi
þeriflerinde buyuruyorlar ki "bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten
daha hayýrlýdýr" Þimdi bakýyoruz ki bir
saniye bile adaletli davranýlmýyor. Adaletin
terazisinin þaþtýðý, hakkýn ve hukukun yerlere çalýndýðý, kul hakkýna ise riayet
edilmediði bir dönemi yaþýyoruz. Sözleþme
imzalanýrken sadece kendi iþinizi yapacaksýnýz, nöbetler olmayacak denilen aile
hekimliði sistemi bugün her yerinden delik
deþik edilmiþ vaziyette duruyor. Ýþte bugün
bu haksýzlýklara ve adaletsizliklere dur
demek adýna iþ býrakan aile hekimlerimizin
ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn yanýndayýz.
Türk Saðlýk-Sen olarak bizde iþ býrakma
kararý alarak onlarýn bu mücadelelerinde
destekçileriyiz. Hakkýný savunan ve iþ
býrakarak duruþ gösteren tüm aile hekimleri
ve aile saðlýðý çalýþanlarýna teþekkür ediyo-
rum. Bugünkü iþ býrakmadan herkes
kendine düþeni almalýdýr. Aile hekimliði ve
aile saðlýðý çalýþanlarýnýn sorunlarýna kulak
verilmeli, talepleri yerine getirilmelidir.
Burada 3 hatýrlatma yapmak istiyoruz.
Bunun birincisi idarecilerdir ki iþ býrakma
sendikal bir haktýr. Bizim Türk Saðlýk-Sen
olarak bu konuda alýnmýþ kararýmýz vardýr.
Soruþturma açmaya yeltenenler suç iþleyeceklerdir. Böyle bir giriþimde bulunmamalýdýrlar. Ýkincisi burada bir hak ve hukuk
mücadelesi varken yetkili malum sen'in
niçin olmadýðýný aile hekimleri ve aile saðlýðý
çalýþanlarý iyi sorgulamalýdýr. Kendilerine
yapýlanlara ses çýkarmayan, haklarý için
alanlara çýkmayanlardan hesap sormalýdýrlar. Varsa üyeliklerini gözden geçirmelidirler. Üçüncü hatýrlatmada Saðlýk
Bakanlýðý'nadýr. Aile hekimliði sistemini
mahvettiniz. Ýçinden çýkýlmaz bir hale doðru
sürüklüyorsunuz. Çalýþanlara zulme son
verin ve sistemi çalýþanlar için zalimlik aracý
olmaktan çýkarýn" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
12 ARALIK 2014 CUMA
YAÞAM
8
4 adýmda astýmdan kurtulun
Heykelin Yaþý
Bir Ýngiliz turist Mýsýr'daki
Tutankamun heykelini ziyaret
ederken, orada bulunan müze
tercümaný gence sorar:
- Bu heykelin yaþý kaçtýr?
Memur cevap verir:
- Dört bin bir sene, altý ay,
on gün...Turist çok þaþýrmýþtýr,
hemen sorar:- Bu kadar ince
bir hesabý, buralarda, hangi
teknikle bulabiliyorsunuz?
Tercüman kendinden emin
bir eda ile cevap verir:
- Teknik falan deðil, ben
burada iþe baþladýðýmda
bunun dört bin senelik
olduðunu söylemiþlerdi. Ben
ise burada bir sene, altý ay, on
gündür çalýþýyorum. Ne eder?
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
22:45
Yerli Dizi
Astýmlý çocuklarýn sayýsý büyük bir
hýzla artýyor. Bugünün astýmlý çocuklarý
yarýnýn astýmlý eriþkinleri oluyor.
Ergenlikte düzeldiði iddia edilen hastalýk
hayatýn ilerleyen evrelerinde, kimi
zaman hamilelik sýrasýnda, kimi zaman
askerlikte yeniden kendini gösteriyor
ancak buna engel olmak mümkün.
Çocuk Hastalýklarý ve Alerji Uzmaný
Prof. Dr. Yonca Tabak, astýmýn nedenlerini, korunma yöntemlerini ve tedavide baþarýya ulaþtýran 4 adýmý
anlattý.Astýmýn temel nedeni 'þehir hayatý' Soluduðumuz kirli hava, araçlardan
yayýlan egzoz gazlarý astýmýn en büyük
tetikleyicisidir. Ayný þekilde ev içindeki
hava kirliliði de astýma yol açýyor.
Modern evlerde kapýlardan, pencerelerden yer kaplamalarýna kadar kullanýlan
her türlü kimyasal malzemeden evin
içindeki havaya uçucu gazlar salýnýyor,
hijyene çok daha fazla önem verilen
günümüzde
kimyasal
temizlik
malzemeleri çok daha sýk kullanýlýyor,
kullaným alanýndan kazanmak için açýk
balkonlar yerine kapalý balkonlar tercih
ediliyor, çamaþýrlarýn ev içinde kurutulmasýyla
çamaþýr
deterjanýndaki
kimyasallar
buharlaþarak
solunan
havaya karýþýyor. Böyle bir ortamda
yaþayan çocuklar bir de genetik olarak
alerjiye yatkýnsalar astým kaçýnýlmaz
hale geliyor.Astým tehditi bebeklikten
baþlýyor
Çocuklar doðduklarýnda karþýlaþtýklarý ilk yabancý maddeler besinler olduðu
için ilk olarak gýda alerjileri kendini gösteriyor. Sýklýkla inek sütü ve yumurta
alerjisi ile baþlayan serüven 3-4 yaþlarýnda yerini ev tozu alerjisine býrakýyor.
Evde veya yuvada vakit geçiren çocuklar
yaþýtlarýyla temas sonucu enfeksiyonlara
sýk yakalanmanýn da etkisiyle birbiri
ardýna bronþit ataklarý geçirmeye baþlýyor ve astým kendisini gösteriyor.Çocuklarýnýzý alerjiden ve astýmdan uzak tutmanýn yollar
* Temiz hava: Çocuklarýnýzý olabildiðince temiz bir çevre ve havada
yaþatmak ve yetiþtirmek.
* Çocuklarýnýzý besin kirliliðinden
uzak tutmak: Çocuklarýnýz için abur
cuburlarýn, fast food gýdalarýn yer
almadýðý, alerji ve astýmý önlemede en
deðerli kaynaklar olan taze meyve ve
sebzelerin,
minerallerin
(özellikle
Selenyum, flavonoidler) yer aldýðý
saðlýklý bir beslenme düzeni oluþturmak.
* Bilgi kirliliðinden arýnmak: Arý sütü,
bal, býldýrcýn yumurtasý, kara turp vb.
doðal olduklarý için zararsýz olduðu
düþünülen bazý alternatif ve tamamlayýcý
týp kapsamýndaki uygulamalarýn astýmý
iyileþtireceði yerde aðýrlaþtýrabileceði
konusunda bilinçlenmek.
Astýmý geleceðe taþýmayýn, 4 adýmla
arkanýzda býrakýn
%90'ý alerji kaynaklý olarak görülen
ve tekrarlayan bronþ daralmasý olarak
seyreden astýmýn bütüncül tedavisini eþ
zamanlý uygulanacak þu dört basamaða
gösterilecek özenle gerçekleþtirmek ve
astýmý yetiþkinliðe taþýmamak mümkün:
1. Evinizi ve çevrenizi düzenleyin:
Astýmlý çocuðunuzu alerjik olunan
maddeden ve alerji dýþý astým ataðý tetikleyicilerinden uzak tutun, ev tozu akarlarýnýn en çok olduðu halýlarý evden uzaklaþtýrýn, yatak ve yastýða akar
geçirmeyen özel alerji kýlýflarý takýn, evin
hiçbir yerinde sigara içmeyin.
2.
Ýlaç tedavisini ihmal etmeyin:
Alerjik astýmý olan çocuðunuza ilaç
tedavisinin ilk aþamasýnda hýzlý etki
eden
sprey
ilaçlar
verilerek
çocuðunuzun atak geçirmeyecek hale
gelmesi amaçlanýr. Bu ilaçlar çok düþük
doz, kana karýþmayan kortizon içerir.
Uygun dozda kullanýldýðýnda yan etki
riski olmaz. Ýlaçlarýn baþlanýp kesilme
kararý alerji uzmanýnca verilmelidir.
Alerji konusunda kökten çözüm saðlandýkça ilaçlar yavaþ yavaþ azaltýlarak
kesilmelidir.
3.
Dilaltý damla aþý tedavisi uygulayýn: Çocuðunuzdaki alerji ve astým
baðýþýklýk sisteminin yanlýþ çalýþmasýna
baðlý geliþir. Alerji kökten çözülmedikçe
astým devamlý ilaçla baskýlanmak zorunda kalýnýr. Bu nedenle alerjinin kökten
çözümü aþý tedavisidir. Bu tedavi uzman
kontrolünde olmak kaydýyla, yan etkisi
bulunmayan dil altý damla aþý tedavisi
olarak çocuðunuza uygulanabilir, uygulamayý siz evde yapabilirsiniz, tedavi
süresi ise 3-5 yýldýr.
4.
Reflüsünü kontrol altýna alýn:
Astým doðasý gereði çocuklarda yüzde 80
mide baþý gevþekliði ile birlikte seyreder.
Mideden yukarý soluk borusuna ve
akciðerlere kaçan mide asidi astýmý
kötüleþtirir. Bu nedenle reflüden
koruyucu beslenme çocuðunuzun astým
tedavisinin olmazsa olmaz bir parçasýdýr.
Reflüyü artýrýcý kakaolu çikolata, kek ve
benzeri gýdalardan kaçýnýn gece yatmadan önce en az iki saat süt de dahil
olmak üzere çocuðunuza yemek
yedirmeyin.Bu dört basamaðýn da ayný
anda eþ zamanlý uygulanmasý ile astým
tedavisinde baþarýya ulaþýlýr. Ancak
unutulmamasý gereken nokta biri eksik
kaldýðýnda bile astýmýn eriþkin hayata
uzamasý olasýlýðýnýn artacaðýdýr.
Yedi Güzel Adam
Yýl 1974... Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu
Kara Lise’ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak
döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda
coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve
Zehra’nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün
hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir
telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem’in evlenecek
olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve
Erdem’in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir
konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar.
20:00
Eðlence
Güldür Güldür
Güldür Güldür Show'da bu hafta: Börekçi
dükkanýný kurumsallaþtýrmak isteyen Hüseyin ve
iþe aldýðý CEO Mesut, istedikleri kurumsal hayata
kavuþabilecek mi? Börekçinin çalýþanlarý deðiþen
durumdan nasýl etkilenecek? Sabahlarý iþe dolmuþla giden Ýbrahim'in terfi sonrasý taksiyi tercih
etmesi, eski yolculuk arkadaþlarýyla problem
çýkaracak mý? Ýbrahim sonuçta taksi ile mi, yoksa
dolmuþla mý iþe gidiyor olacak? Oðullarý
Ýsmail'in, Ýngiliz Burcu ile Ýngiltere'de evleneceðini öðrenen Mehtap ve Bilal ne yapacaklar?
20:00
Sinema
Ölüm Yarýþý 2
On katil sürücü ve tonlarca cephane... Ve
içlerinden sadece tek bir kiþi hayatta kalacak...
Dünyanýn en tehlikeli hapishanesinde ölüm yarýþý
baþlýyor. Kan ve þiddet yüklü yarýþýn kuralý çok
basit: Arabayý sür ya da öl! Carl Lucas adlý
mahkum da kendini bu dünyanýn içinde bulur.
Hayatta kalmak için tek umudu, dünyanýn en
tehlikeli suçlularýna karþý yarýþý kazanmaktýr.Saat :
20:00 - 22:00 (120 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon,
Gerilim) Oyuncular : Luke Goss, Lauren Cohan,
Sean Bean, Ving Rhames, Tanit Phoenix
Yönetmen : Roel Reiné
PÝLÝÇLÝ EKMEK
Necib Mahfuz
Mahfuz, Kahire'nin Cemaliye
bölgesinde 6 çocuklu bir ailenin en
küçük çocuðu olarak dünyaya
geldi. Bir tüccarýn oðlu olan
Mahfuz, adýný kendisini doðurtan
Profesör Necib Paþa Mahfuz'dan
aldý. 70 yýllýk kariyeri boyunca 34
roman, 350 küsur kýsa hikâye
yayýmladý. Kitaplarýnýn çoðunda,
hayatýnýn tamamýný geçirdiði ve
Nobel ödülünü almak için bile
ayrýlmadýðý Kahire'nin tarihi
mahallelerindeki yaþamý; modern
ve geleneksel yaþam arasýnda
denge kurmaya çalýþan sýradan
insalarý anlattý; pek çok kitabý Arap
fimlerine konu oldu.
Edebiyata olan ilgisi, 1920'lerde
Mustafa Lutfi el-Manfuluti'nin
makale ve þiirlerini okumasýyla
baþlanýþtý. Abbas Mahmud elAkkad, Taha Hüseyin, Ýbrahim elMazinî, M. Hüseyin Heykel, ilk
dönemde kendilerinden en çok
etkilendiði yazarlar arasýndadýr.
Yazý hayatýna, 1928'de Selame
Musa'nýn çýkardýðý el-Mecelle elCedide dergisinde yayýmladýðý
deðini yazýlarý ve öykülerle baþladý.
Kahire Üniversitesi'nde felsefe
öðremi gören Mahfuz'un ilk
romaný Abes el-Akdar 1939'da
yayýmlandý. 1957'de yazdýðý Kahire
Üçlemesi ile Arap edebiyatýnýn
tanýnmýþ bir ismi oldu. Bu
üçlemede Kahire'de yaþayan bir
ailenin üç kuþaðýnýn 1. Dünya
Savaþý ve 1952'deki Nasýr darbesine kadar olan dönemde yaþadýklarýný ve Mýsýr toplumununu
deðiþimini anlattý.
Deðiþik kurumlarda çalýþan
Mahfuz,
en
son
Kültür
Bakanlýðýnda müsteþar olarak
görev yaptý. 1971'de söz konusu
görevinden emekli olmasýndan
sonra, el-Ahram gazetesinde yazar
olarak çalýþmýþtýr.Mýsýr Devlet
Baþkaný Enver Sedat'a Ýsrail ile
yaptýðý barýþ antlaþmasýnda verdiði
açýk destekten ötürü birçok Arap
ülkesinde kitaplarý yasaklandý.
Malzemeler
4 Parça Piliç Göðüs
1 Adet Yuvarlak
Ekmek veya Tost Ekmeði
1 Adet Yeþil ElmaUfak Doðranmýþ
60gr. Ceviz
Ýçi- Kýyýlmýþ
3 Adet Yeþil
Soðan-Ýnce
Doðranmýþ
2 Çorba
Kaþýðý
Maydanoz Kýyýlmýþ
125 gr. Mayonez
Dövülmüþ Karabiber
Ispanak veya Marul
Yapraklan - Saplarý
Ayrýlmýþ
4 Adet Domates Dilimlenmiþ
Yemeðin Tarifi
Dilimlediðiniz göðüs etleri-
ni kayncýya kadar suda yaklaþýk 25 dakika üzeri kapalý
olarak hoþlayýn. Kendi suyunda soðumaya býrakýn.
Ekmeði, tepesinden
düzgün bir þekilde keserek
içini oyun.Elma, ceviz,
soðan, maydanoz.
mayonez ve arzuya
göre karabiberi bir
kapta karýþtýrýn.
Ekmeðin içine
sýrasýyla yeþil
yapraklarý, piliç iç
etlerini, elmalý harcý
ve domates dilimlerini
yayýn. Bu iþlemi ekmeðin
içi dolana kadar tekrarlayýn. En
üste tekrar yeþil yapraklarý
yayýp, kapaðý yerleþtirdikten
sonra alüminyum folyoya
sararak bir gece buzdolabýnda
tutun.Pasta dilimi halinde
keserek servis yapýn.
Kimden kaçýyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak
þey!Kimden kapýp kurtarýyoruz, Hak'tan mý? Ne boþ
zahmet.
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
20:00 Ölüm Yarýþý 2
22:00 Kaçak
Yerli Dizi
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Nija
21:50 Yüz Numaralý Adam
23:50 Ýskele Sancak
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Büyük Risk
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Arka Sokakalar
23:15 Beyaz Show
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Yeþil Deniz
22:45 Yedi Güzel Adam
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Sungurlar
22:15 Küçük Kýyamet
TEK
YILDIZ
2
Ýçinizden kim Allah'a ve Resülüne itaat
eder ve salih bir amel iþlerse, ona
mükafatýný iki kat veririz. Biz ona bereketli
bir rýzýk hazýrlamýþýzdýr. Ahzâb, 33/31
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
MUHABBET
'Muhabbet', sevgi, içtenlikle duyulan sevgi, yakýnlýk
anlamýndadýr.
Ýslâm ahlâk nizamýnda 'Muhabbet' ve 'Meveddet' gibi
kelimelerle ifade edilen sevgi duygusu, insanýn diðer
insanlarla arasýndaki iliþki ve kaynaþmanýn en önemli unsuru
ve dolayýsýyla güçlü bir toplumsal hayatýn kurulmasý ve
güçlendirilmesinin vazgeçilmez þartýdýr.
Kur'an-ý Kerim'de ve Hadis-i þerif'lerde Müslümanlarýn
kardeþ olduklarý belirtilerek onlarýn arasýnda güçlü bir sevgi
baðý kurulmasý öngörülmüþtür.
"Hepiniz Allah'ýn (c.c.) ipine sýmsýký tutunun,
birbirinizden ayrýlmayýn ve Allah'ýn üzerinizdeki nimetini
düþünün. Sizler birbirinize düþman iken, O sizin kalplerinizin
arasýnda dostluk meydana getirip ýsýndýrdý da nimeti
sayesinde kardeþ olarak sabahladýnýz..." [1] "Mü'minler
ancak kardeþtirler; onun için iki kardeþinizin arasýný düzeltin
ve Allah'tan (c.c.) korkun ki merhamet olunasýnýz." [2]
Gerçek anlamda ilk Müslüman toplumun kurulduðu
Medine'de, Mekke'den göç edenlere kucak açan Medineli
Müslümanlar Kur'an-ý Kerim'de: "Onlar, hicret edip yanlarýna
gelenleri severler." [3] diye takdir edilmektedir. Bunlarýn
muhacirlere (Mekke'den göç edip gelenler) yaptýklarý
yardýmlar nedeniyle, Kur'an-ý Kerim'de, "ensar" (yardým
severler) diye anýlmalarý ve bütün Ýslâm tarihi boyunca bu
isimle anýlmalarý, Ýslâm ahlâkýnda sevgi ve onun ürünü olan
dayanýþmanýn önemine iþaret eder. Ünlü Müslüman düþünür
Fârâbî, bir ülkenin bireylerini ve nesillerini bir araya getirip
kaynaþtýran en önemli gücün sevgi olduðunu belirtir.
Fârâbî'ye göre, toplum sevgiyle kaynaþýr, adaletle yaþar. Sevgi,
ya doðal ve kendiliðinden olur; ya da istek ile olur. Ýstek ile
olan sevgi, ancak baþta Allah (c.c.)'a iman olmak üzere,
insanlarýn ortak inançlarda ve faziletlerde birleþmeleriyle
mümkün olur. Böylelikle birbirini seven ülke insanlarý, kendi
yararlarý ile birlikte sevdikleri diðer insanlarýn yarar ve
mutluluklarýný da düþünürler. Böylece aralarýndaki birlik ve
kaynaþma daha da artar. Buna karþýlýk birbirini sevmeyen
bireyler, birbirinin yararýný ve mutluluðunu da istemezler. [4]
Gazâlî ise bu konuda þöyle der: Ýnsan öncelikle kendisini ve
kendi varlýðýnýn devamýný saðlayan þeyleri, ikinci olarak da
kendisine iyilik ve ikramda bulunanlarý sever. Bu sebeple
gerek Kur'an'da ve gerekse hadislerde sevginin geliþip
yaygýnlaþmasý için insanlarýn birbirlerine iyilik ve ikramda
bulunmalarý emredilmiþtir. Sevginin en yüksek derecesi ise,
bu tür "ben" merkezli anlayýþý aþarak baþkasýný, ondaki iyilik,
erdem, güzellik ve yetkinlik gibi üstün nitelikler dolayýsýyla
sevmektir. Böylece insanda sevgi, maddi olaný sevmekle
baþlar, manevi olaný sevmekle geliþir. En yüksek sevgi ise
Allah (c.c.) sevgisi ve Allah (c.c.) için sevgidir. "Allah için
sevgi" deyimi ayný zamanda karþýlýksýz sevgiyi ifade eder. Hz
Peygamber (s.a.v.): "Mü'minler birbirini sevmekte, birbirine
þefkat göstermekte ve korumakta, herhangi bir organý rahatsýz
olduðunda diðer organlarý da bu yüzden uykusuzluða ve
hummaya tutulan bir vücut gibidirler." [5] Böylece sevgi ve
sevginin doðal bir sonucu olan kardeþlik, dostluk gibi
kavramlar, sadece bir duygu yapýsýný deðil, insanlarý olumlu
eylemlere yönelten bir ahlâk motifini ve toplumsal dayanýþma
unsurunu da ifade etmektedir. Ýslâm ahlâkýnýn bu aksiyoner
karakterini dile getirmek üzere Hz Peygamber (s.a.v.) þöyle
buyurmuþtur: "Müslüman Müslümanýn kardeþidir. Ona
ihanet etmez, yalan söylemez, onu sýkýntýda býrakmaz. Her
Müslümanýn diðerine namusu, malý ve kaný haramdýr. Takva
iþte buradadýr (yani kalptedir). Bir kimsenin Müslüman
kardeþini hor görmesi kendisine yapacaðý kötülük olarak
yeter." [6]
Ýnsanlar arasýnda esas olan sevgi ve kardeþlik olduðuna
göre, haklý gerekçeye dayanmadan herhangi bir kimseye karþý
düþmanlýk duygusu besleyip düþmanca davranmanýn Ýslâm
ahlâký bakýmýndan asla onaylanamayacaðý açýktýr. Yine
Peygamber (s.a.v.): "Müslüman Müslümanýn kardeþidir. Ona
haksýzlýk etmez, onu düþman eline býrakmaz. Kim Müslüman
kardeþinin bir ihtiyacýný giderir; kim Müslüman kardeþini bir
sýkýntýdan kurtarýrsa Allah (c.c.) da onu bir sýkýntýdan kurtarýr;
kim Müslüman kardeþinin bir kusurunu gizlerse Allah (c.c.)
da onun kusurunu gizler (affeder)." [7] "Bir kiþi Allah için
baþka bir kimseyi sevdiðinden ve onunla bir araya gelip
sohbet etmeyi arzu ettiðinden ziyaret ederse, arkasýnda bir
melek kendisine þöyle seslenir: "Sen güzel oldun ! Senin
adýmlarýn da güzeldir. Ve Cennet de senin için güzel oldu."
[8] buyurmuþtur.
Allah (c.c.) için Birbirini Sevmek
Bir kimsenin diðer bir Müslümana olan sevgisi, ne ilim ve
amelinden, ne de þöhret ve zenginliðinden yararlanma amacý
olmaksýzýn, yalnýzca Allah (c.c.) için olan bir sevgi ise bu
muhabbetin en yüksek derecesini ifade eder. Bu sevgi, gerçek
müminlerin özelliklerindendir. Ýslâm ahlâkýnda fazilet sayýlan
ülfet ve muhabbetten amaç budur. Çünkü bunun dýþýndaki
nedenlere baðlý olarak duyulan muhabbetler sonradan olan
nedenlere baðlýdýr. Nedenler ortadan kalkýnca ona baðlý
muhabbet de yok olmaktadýr. Allah (c.c.) için beslenen
muhabbet ise asla yok olmayýp devam eder. Bunun için her
müminin ahlâki görevlerinden biri ve en önemlisi bütün
sevdiklerini Allah (c.c.) için sevmek, sevmediklerini de yine
Allah (c.c.) için sevmemektir.
Muaz b. Cebel (r.a.), Peygamber (s.a.v.)'in þöyle
buyurduðunu rivayet etmiþtir: "Allah Teâlâ buyurdu ki: Yalnýz
benim için birbirini seven, benim için meclis kuran, benim
uðrumda birbirini ziyaret eden, benim uðrumda infak edenler
benim sevgime hak kazanmýþlardýr." [9] Ebu Hureyre
(r.a.)'den Peygamber (s.a.v.)'in þöyle buyurduðu rivayet
olunmuþtur: "Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim
ki, siz iman etmedikçe Cennet'e giremezsiniz ve birbirinizi
sevmedikçe olgun mümin olamazsýnýz. Size bir þey
söyleyeyim, onu yaptýðýnýz zaman birbirinizi seversiniz:
Aranýzda selamý yayýnýz." [10] "Bir kimsede üç özellik (tam
olarak) bulunursa imanýn tadýný alýr: Allah ve Rasûlullah
kendisine herkesten daha sevgili olmak sevdiði kimseyi
yalnýzca Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden
kurtardýktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateþe atýlmak gibi
kötü görmektir." [11] "Allah Teâlâ kýyamet gününde, Benim
için birbirini sevenler nerededir? Onlarý Benim gölgemden
baþka gölge bulunmayan bu günde gölgelendireceðim."
buyurdu. [12] Bütün bunlardan çýkan sonuç þudur ki, mümin
Allah (c.c.) için sevecek, Allah (c.c.) için buðz edecek, Allah
(c.c.) için hoþnut olacak, Allah (c.c.) için gazaplanacaktýr.
Müminin azýðý takva, himmeti ukba, yoldaþý zikra, sevgilisi
Mevla olacaktýr. O hep ebedî saadet için çalýþacak, koþacaktýr.
[1] Âl-i Ýmran sûresi, 3/103.
[2] Hucûrât sûresi, 49/10.
[3] Haþr sûresi, 59/9.
[4] Ýlmihal, T. Diyânet Vakfý Hey'eti.
[5] Buhârî,
[6] Buhârî, Müslim, Tirmîzî.
[7] Buhârî, Müslim.
[8] Tirmizi, Ýbnü Mace.
[9] Muvatta, Riyazü's-Salihin, 2/320.
[10] Müslim.
[11] Buhari, Müslim.
[12] Müslim.
ESMAÜL HÜSNA
EL-MUHSÝ
"Her þeyin sayýsýný bilen" anlamýna gelen "elMuhsi" ismi þerifi Kur'aný kerimde el-Muhsi
olarak geçmiyor.Fakat "Allah her þeyi teker teker
saydý" anlamýnda ayetler indirdi. (Cin 28, Meryem
94, Yasin 12, Nebe 29) Biz insanlýk ailesi bu kadar
geliþmiþ teknolojiye raðmen yeryüzünün en
deðerli varlýðý olan insanlarýn sayýmýný
tamamlamýþ deðiliz.
Çiçekler, böcekler, yýldýzlarýn sayýmý da yapýlmýþ
deðil. Ama Rabbimiz denizlerdeki damla sayýsýný,
her damlada yaþayan canlý sayýsýný, bir damla kan
içindeki alyuvarlarý, akyuvarlarý, onlarýn gýdasýný,
gýdanýn içeriðini her þeyin sayýsýný bilmekte.
El-Muhsi'ye iman eden bir mü'min tabiatta
gördüðü, duyduðu, tuttuðu, kokladýðý, tattýðý her
þeyin Rabbin bilgisi içinde orada durduðunu,
açtýðýný, uçtuðunu bilir ve Rabbin hazinesine zarar
vermeden onlardan yararlanma tarafýna gider.
Vücudunda her hücrenin hesabýný vereceðini
bildiðinden Rabbin emrettiði doðrultuda hareket
eder.
12 ARALIK 2014 CUMA
CUMA
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
"Ey Rabbim! Senden yüzüne bakmanýn lezzetini; sana kavuþmanýn þevkini istiyorum. Bütün bunlarý
zarar vericinin zararýndan, saptýrýcý bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum." Amin
Cuma Hutbesi: Zulüm
Adalet mülkün temeli, zulüm, bu temele yerleþtirilmiþ
bir dinamit; adalet, Hakk’ý ve halký hoþnut etmenin en emin
yolu, zulüm, bu yolda yürekleri hoplatacak bir gulyabâni;
adalet hakkýn sesi ve soluðu, zulüm bir nefsânîlik hýrýltýsý;
adalet, dünya ve âhiretin biricik emniyet vesilesi, zulüm bir
gadr ü cevr dumaný, sisi; adalet, ubûdiyet de dediðimiz
hakikatin Kur’ân’daki adý, zulüm hakikî insanî deðerlere
karþý saygýsýzlýðýn bir unvaný; adalet evrensel barýþýn en
saðlam köprüsü, zulüm insanî ufku kirleten bayaðýlýðýn en
denîsi…
Zulüm ile þimdiye kadar kimse payidar olmamýþtýr;
olmuþ gibi görünenlerin de yanýna kalmamýþtýr. Atalarýmýz
ne hoþ söylerler: “Zulm ile âbâd olanýn âhiri berbâd olur.”
Aslýnda, böyle birinin evvelinin de, âhirinin de berbâd
olduðu açýktýr; zira zulmün, bazen küfrün önünde bir
günah hâline geldiði de olur ki, iþte o zaman “gayretullah”a
dokunur ve eden de hemen bulacaðýný bulur. Doðrusu
insan küfre karþý mesafeli bulunduðu kadar zulümden de
uzak durmalýdýr; zira Allah nezdinde mazlumun âhý bir
duadýr ve bu duanýn kabulü de ilâhî adaletin muktezasýdýr.
Dememiþler mi:
“Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ý var
Bugün halka cevretmek kolay, yarýn Hakk’ý
n divaný var.”
Zulüm bir haddini aþmýþlýk ve haksýzlýk, böyle bir
günahý irtikâp eden zalimin hasmý da Allah’týr. O çok
merhametli olduðu kadar “ihkâk-ý hak” eden bir Âdil-i
Mutlak’týr. Rahmetiyle ve hilmiyle zalime mehil üstüne
mehil verir ama mazlumu, maðduru da sonuna kadar
çiðnetmez. Bugün olmasa da yarýn kendini bilmezlere
haddini bildirir ve her þeye kâdir olduðunu gösterir.
Ýnsanýn hür ve muktedir olmasý, ona baþkalarýna
zulmetme hakkýný vermez; kuvvet, hakkýn emrinde olduðu
sürece deðerler üstü deðer kazanýr; hürriyet de baþkalarýnýn
haklarýna saygýlý davranýldýðý ölçüde hakikî kýymetini bulur
ve kalýcý olur.
Hürriyet ve kuvvet mevzuunda, Hakk’ýn takdir
buyurduðu sýnýrlar içinde kalma, adalet ve istikamet; bu
konuda sýnýr tanýmamazlýk ise, bir zulüm ve haksýzlýktýr.
Adalet hemen her konuda dengeyi koruma ve itidalli
olmanýn Kur’ân kaynaklý adý; zulüm ise her alanda
dengeleri altüst etmenin ürperten unvanýdýr. Ancak her
zulmün ayný seviyede olmadýðý da bir gerçektir:
Ýnsanýn tevhid çizgisini koruyamayýp, Hâlýk-mahlûk,
abd-Mâbud münasebetindeki inhirafý demek olan þirk en
büyük zulüm; açýktan açýða hak-hukuk tanýmama,
baþkalarýna cevr ü cefada bulunma, onlarý aldatma,
itibarlarýyla oynama, gýybet etme… gibi hususlar ikinci
derecede birer zulüm; Allah’ýn emir ve yasaklarýný
dinlememe, haramlara karþý kat’î tavýr alýp meþrû dairedeki
zevklerle yetinmeme ise farklý bir zulümdür. Hangi çeþidi
olursa olsun Kur’ân-ý Kerim adalet ve ubûdiyet üzerinde
durduðu kadar zulüm ve haksýzlýða da vurguda bulunur ve
mü’minleri inhiraf, cevr, cefa ve gadrin her çeþidinden uzak
durmaya çaðýrýr.
Kur’ân farklý yerlerde, deðiþik ifade ve üslûplarla
zulmün her çeþidinden tahzirde bulunur ve “Kâfirler Bize
deðil, kendilerine zulmediyorlardý.”[1] diyerek, haksýzlýðýn
dönüp zalimin baþýna dolanacaðýný vurgular. “O münkirler
zalimlerin ta ken-dileridir.”[2] fermanýyla zulüm ile küfrün
bir vâhidin iki yüzü olduðuna dikkati çeker; “Allah, asla
zalimleri sevmez.”[3] beyan-ý sübhânîsiyle zulüm hakkýnda
kesin hükmünü ortaya koyar; “Allah zalim bir toplumu
hidayete erdirmez.”[4] tehdidâmiz ifadesiyle zulmün de
týpký kibir ve inhiraf gibi imandan mahrumiyete sebebiyet
verdiðini/vereceðini hatýrlatýr; “Allah onlara zulmetmedi,
onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.”[5] müstemir
âdetini aksettiren beyanýyla tarihî tekerrürler devr-i dâimi
arkasýndaki ana unsuru bir kere daha nazara verir; “O gün
zalimlerin yâr ve yardýmcýsý yoktur.”[6] terhîb edalý
sözleriyle zalimin sû-i akýbetini ihtar eder; “Hak kendisine
geldikten sonra Allah’ýn demediðini O’na mâl etmeye
kalkan müfteriden veya kendisine gelen hakikati yalan
sayandan daha zalim kim olabilir?”[7] tezkiriyle Kur’ân’a
karþý meydan okumanýn çok büyük bir küstahlýk olduðunu
ifade buyurur; “Halký zalim olan ülkeleri cezalandýrdýðýnda
Rabbinin cezaya çarpmasý iþte böyledir.”[8] kahýr
televvünlü fermanýyla tarih boyu þirazeden çýkanlarýn
mutlaka cezalandýrýldýklarýný haber verir; “Zulmedenleri o
korkunç sayha çarpýverince, bulunduklarý yerde dize
geldiler.”[9] ihbar-ý sübhânîsiyle haksýzlarýn her zaman
helâk edildiklerini/edileceklerini tekrarlar ve bizi kendimize
gelmeye çaðýrýr.
Bunlar gibi daha onlarca âyât-ý beyyinât, zalimin
dünyevî ve uhrevî akýbetini hatýrlatmanýn yanýnda, onlara
en küçük bir meylin dahi ebedî hüsrana sebebiyet
vereceðini ýsrarla vurgular ve bize sürekli adalet ve
istikamet içinde olmayý salýklar.
Kur’ân-ý Kerim çok geniþ bir zulüm
tablosu çizer, onu çeþitlendirir ve her
türünden sakýnmamýzý ister: Ona göre,
Allah’ýn yasakladýðý þeylere el uzatma,
emrettiði hususlara karþý lâkayt kalma;
vicdanlara baskýda bulunma, insanlarý dinî
vecibelerini yerine getirmeden alýkoyma;
fuhþa girme, münkerâta açýk durma; halkýn
hukukuna tecavüz etme, milletin malýný
hortumlama; haram-helâl tanýmama ve
Allah’ýn kurallarýna baþkaldýrma; fitne ve
fesada sebebiyet verme, baþkalarý hakkýnda
iftira, gýybet ve tezvirde bulunma; dine
hizmet edenlere karþý tavýr alma, düþmanlýk
veya çekememezlik mülâhazasýyla onlarla
uðraþma; mü’minler hakkýnda sûizanna
girme ve onlara karþý hazýmsýz davranma;
yalan söyleme, sözünden dönme ve emanete
hýyanet etme; dini ve diyaneti þahsî, siyasî
çýkarlarýna vasýta yapma; mukaddes
deðerleri, dünyevî belli hedeflere ulaþma yolunda kullanma
ve dinî deðerlerle dünyevîlik arkasýnda koþma… gibi
hususlarýn hemen hepsi birer zulümdür ve bunlardan uzak
durulmasý emredilmiþtir.
Zannediyorum, þöyle böyle, az buçuk Kur’ân
muhtevasýndan haberdar olan herkes, onda zulüm konulu
pek çok âyetle karþýlaþacak ve o âyetlerin özü ve
fezlekeleriyle ürperecektir. Kocaman bir mücellet konusu
sayýlan böyle bir hususu bir makale çerçevesinde ifade
edemeyeceðim açýktýr. Ýsteyen bu önemli konuyu öyle de
ele alýp açabilir…
Zulüm mevzuunda Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’nun
beyanlarý da ayrý bir önem arz etmektedir; zulmün kýyamet
günü üst üste karanlýklar hâlini aldýðý,[10] O’nun
tembihlerinden; mazlumun intizarýndan sakýnýlmasý,[11]
O’nun tahzirlerin-den; her sabah ve akþam “Allahým,
zulmetmekten, zulme uðramaktan, birinin hukukunu
çiðnemekten, biri tarafýndan hukukumun çiðnenmesinden
Sana sýðýnýrým.”[12] sözleri, O Lâl ü Güher’in bize
armaðanlarýndan; “Allah zalime mehil üstüne mehil verir,
bir kere de onu derdest etti mi, artýk iflâh etmez.”[13]
þeklindeki terhîb edalý beyaný, canlara can O Cânân’ýn
ikazlarýndan; “Ümmetimden iki zümre þefaat yüzü görmez:
Zulümle oturup kalkan zalim ve dinde aþýrýlýklara düþen
gâlî.”[14] ifadeleri, O Nurefþân Sima’nýn “Makam-ý
Mahmûd”a çaðrý sayýlan beyanlarýndan; “Müslüman
Müslümanýn kardeþidir, ona haksýzlýk yapmaz ve onu kendi
yalnýzlýðýyla baþ baþa býrakmaz.”[15] irþadlarý, O Mürþid-i
Kâmil’in özlü ifadelerindendir ve bu tür beyanlarýn daha
yüzlercesinden söz etmek de mümkündür.
Maalesef, günümüzde yukarýda kýsaca temas edip
geçtiðimiz zulümlerin hemen hepsi irtikâp edilmekte ve
hepsine karþý da sessiz kalýnmaktadýr. Evet bugün belli
kesimlere karþý haksýzlýk diz boyu; her türden tecavüz,
tiranlarýnkine denk; karalama, iftira ve tezvir, medyanýn eli
ve dilinin ulaþtýðý alan vüs’atinde; þeref, haysiyet ve onurla
oynama ahvâl-i âdiyeden; din ve vicdan hürriyetine saygý,
seminer ve konferanslardaki bildirilere emanet; demokrasi,
ideolojilere göre yorumlanma ibtizaline mâruz; öyle ki,
onun adýna operasyonlar yapýlýyor, ýrz çiðneniyor, namus
payimâl oluyor, iktidarlar devriliyor, sun’î iktidarlar
oluþturuluyor, nesiller asimile ediliyor, “hak” deniyor, bin
bir mesâvi iþleniyor ve kaba kuvvet temsilcileri dünyanýn
gözünün içine baka baka tarihte emsali görülmemiþ
zulümler irtikâp ediyorlar. Ýnleyen inleyene, yýðýnlar:
“Ýlâhî! Bir müeyyed, bir kerîm el yok mu, tutsun da,
Çýkarsýn Þark’ý zulmetten, götürsün fecr-i maksûda?”
(M. Âkif)
diyor ve bir kurtarýcý el bekliyor. Çoklarýnda ümitler
sarsýk, iradeler mefluç, heyecanlar sönük ve hemen
herkesin ekstradan lütuflar bekler gibi bir hâli var; yok ciddî
bir gayret, sistemli bir hareket ve mefkûrevî bir aksiyon;
ruhlar çaresizlik anaforlarýna kapýlmýþ gidiyor ve sineler
hissizlik ve sessizlik murakabesi içinde. Böyle bir
maðmumlar dönemini seslendiren merhum Âkif biraz da
þiirin serâzat havasýna teslim çýðlýklarýný þöyle
yükseltiyordu:
“Ýslâm’ý elinden tutacak, kaldýracak yok…
Nâ-hak yere feryad ediyor: Âcize hak yok!
Yetmez mi musâb olduðumuz bunca devâhî?
Aðzým kurusun… Yok musun ey adl-i ilâhî!”
Ýlâhî adalet her zaman vardý, þimdi de var; ama o,
adaletten pay alma liyakatine göre lütfedilir.. bir vakt-i
merhûna baðlý tecelli eder.. zulmün gayretullaha
dokunmasýyla harekete geçer.. aktif bekleyip bakalým;
“Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler.” (Ýbrahim
Hakký) Biz kendimize gelip duyguda, düþüncede, ruhta ve
gönülde
dirileceðimiz,
dirilip
içtimaî
adaleti
gerçekleþtireceðimiz âna kadar yeryüzündeki bu korkunç
mezâlim böyle devam edeceðe benzer. Yapýlmasý gerekli
olan þeyleri yapmadan, ne kaderi tenkit ne de þuna buna
sövüp saymakla, hiçbir problem halledilemez. Aksine bu
hâlimizle daha fazla günahlara girmiþ, rahmete liyakat
hakkýmýzý da kaybetmiþ oluruz.
Bize düþen, bütün benliðimizle bir kere daha Allah’a
yönelmek, yüce mefkûremiz adýna harekete geçmek ve
kusursuz bir sa’y ü gayretle gerilmektir. Ýsterseniz son sözü
yine büyük heyecan þairine býrakalým:
“Sus ey dîvâne! Durmaz kâinâtýn seyr-i mu’tâdý,
Ne sandýn! Fýtratýn ahkâmý hiç dinler mi feryâdý?
Bugün, sen kendi kendinden ümîd et ancak imdâdý;
Evet, sen kendi ikdâmýnla kaldýr git de bîdâdý;
Cihan kanûn-i sa’yin, bak, nasýl bir hisle münkâdý!
Ne yaptýn? ‘Leyse li’l-insâni illâ mâ-seâ’[16] vardý!..”
Fetullah Gülen
http://www.herkul.org/
9
"Müslüman, bir aðaç diker, o aðaçtan insan,
hayvan veya kuþ istifade ederse bu,
kýyamet gününe kadar o kimse için sadaka
olur." (Müslim, "Müsâkât", 10.)
SAHABE HAYATI
ABDULLAH BÝN REVÂHA (R.A.)
Peygamberimiz henüz Medine'ye hicret etmemiþti.
Ama Ýslamiyet, Medine'de hýzla yayýlýyordu. Resûlullah,
Mus'ab bin Umeyr'i (r.a.) Medine'de Ýslam nurunu yaymak ve Müslüman olanlara Ýslam'ý öðretmek için vazifelendirmiþti. Cenâb-ý Hakk'ýn yardýmýyla bu vazifeyi güzel
bir þekilde ifa eden Hz. Mus'ab, bir hac mevsiminde 2'si
kadýn olmak üzere 75 Müslüman'la, Peygamberimizi ziyaret etmek maksadýyla Mekke'ye geldi. Ýþte bu 75 kiþiden birisi de Abdullah bin Revâha'dýr (r.a.). Peygamberimiz, Medineli Müslümanlarla Akabe mevkiinde görüþtü.
Aralarýnda çeþitli konuþmalar cereyan etti. Bir ara Hz.
Ebû Heysem, "Yâ Resûlallah, bizimle Yahudiler arasýnda
bir anlaþma ve sözleþme var. Biz bu hareketimizle o anlaþma ve sözleþmeye aykýrý hareket etmiþ oluyoruz. Allah
seni muzaffer kýldýktan sonra, Mekke'ye kavminin yanýna döner, bizi yalnýz býrakýrsan hâlimiz nice olur?!" dedi.
Peygamberimiz tebessüm etti ve þöyle buyurdu:
"Benim kaným sizin kanýnýzdýr. Siz kanýnýzý akýtýrsanýz, ben de kanýmý akýtýrým. Zimmetim zimmetiniz, hürmetim hürmetinizdir. Ben sizdenim, siz de bendensiniz.
Siz kiminle savaþýrsanýz, ben de onunla savaþýrým. Siz kiminle barýþýrsanýz, ben de onunla barýþýrým."[1]Konuþmalar bir hayli uzamýþtý. Hz. Abdullah, Peygamberimizin
üzülmesini istemiyordu. Resûlullah, Mekkeli müþriklerin
iþkencelerinden kurtulmak ve Medine'yi teþrif etmek istiyordu. Sözü uzatmanýn manasý var mýydý? Bir an evvel,
"Yanýmýza gel, yâ Resûlalah! Bütün þartlarýný kabul ediyoruz." diyerek o Yüce Resûl'ü hoþnut etmek gerekmez
miydi? Hz. Abdullah, bu arzusunu açýða vurmakta gecikmedi. Ebû Heysem'e þöyle dedi: "Biz, Allah'tan ve Allah'ýn Resûl'ünden geleni kabul ettik. Ey Ebû Heysem!
Sen bir tarafa çekil. Biz, Resûlullah'a biat edeceðiz." Bunun üzerine Medineli Müslümanlar teker teker Peygamber Efendimize biat etmeye baþladýlar. Abdullah bin
Revâha biat ederken, "Yâ Resûlallah! Sana 12 Havarinin
Ýsâ'ya (a.s.) biat ettiði þekilde biat ediyorum." dedi. Havarilerin Hz. Ýsâ'ya her zaman onunla birlikte hareket edeceklerini Kur'ân-ý Kerim þöyle anlatýr: "Vakta ki Ýsâ, Yahudilerin inkârda ýsrarlarýný ve ihanetlerini hissedince,
'Allah yoluna davette benim yardýmcýlarým kimdir?' dedi.
Havariler de, 'Allah'ýn dinine yardýmcýlar biziz' dediler.
'Biz Allah'a iman ettik. Sen de þahit ol ki, biz gerçekten
Müslümanlarýz!' "'Ey Rabb'imiz! Biz indirdiðin kitaba
inandýk ve Peygamber'e uyduk. Sen de bizi, Senin birliðine ve peygamberlerinin doðruluðuna þahitlik edenlerle
beraber yaz.' dediler."[2] Ýþte Abdullah bin Revâha, Havarilerin Hz. Ýsâ'ya (a.s.) biat ettikleri gibi biat etmekle,
müþriklere karþý malýyla canýyla Allah'ýn Resûl'üne yardýmcý olacaðýný, onu koruyacaðýný anlatmak istedi. Abdullah bin Revâha, Medine'de Ýslam'ýn yayýlmasý hususunda büyük hizmetlerde bulundu. O, putlardan aþýrý derecede nefret eder, insanlarýn cansýz aðaç ve taþ parçalarýna tapmalarýna hiçbir mana veremezdi. Onlarý bu sapýklýklarýndan kurtarmak için de elinden gelen gayreti
gösterirdi. Hz. Ebû Derdâ henüz Ýslam'la müþerref olmamýþtý. Bir putu vardý. Onu çok seviyordu. Abdullah bin
Revâha, Ebû Derdâ'nýn putlardan yüz çevirip imanýn huzuruna kavuþmasýný çok arzuluyordu. Defalarca onu Ýslam'a davet ettiyse de istediði neticeyi alamamýþtý. Aralarýnda kan kardeþliðinden fazla bir samimiyet ve dostluk
vardý. Ne yapýp etmeli, onu kurtarmalý idi. Bir gün onun
evden çýktýðýný gördü. Baltasýný eline aldý, putun bulunduðu odaya girdi. "Allah'tan baþka tapýlan her þey batýldýr." mealinde bir þiir okuyarak putu paramparça etti.
Ebû Derdâ'nýn hanýmý gürültüyü duyup geldiðinde Hz.
Abdullah'ýn putu kýrdýðýný görünce, "Ey Revâha'nýn oðlu,
sen ne yaptýn?! Beni mahvettin!" dedi. Abdullah bin
Revâha hiç aldýrýþ etmeden putu kýrmaya devam etti.
Onu iyice parçaladýktan sonra da çekip gitti. Eve geldiðinde hanýmýnýn aðladýðýný gören Ebû Derdâ, niçin aðladýðýný sordu. Kadýn, olup biteni haber verdi. Ebû Derdâ
ilk anda çok kýzdý. Sonra, "Putta bir hüner olsaydý, kendisini savunur, korurdu." dedi. Hidayet meþalesi göðsünde yanmaya baþlamýþtý. Gidip Abdullah bin Revâha'yý
buldu ve Müslüman oldu.[3] Abdullah bin Revâha, Peygamberimizin mümtaz ve kahraman þairlerindendi.
Müþriklerin küfür ve cehaletlerini yüzlerine vuran, onlarý
his ve þuuru olmayan putlara tapmakla ayýplayan þiirleri,
Resûlullah'ýn takdirini kazanmýþtý. Peygamberimiz onu
þöyle taltif etti: "Varlýðým kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onun sözleri, Kureyþ müþriklerine ok yaðdýrmaktan daha tesirlidir."[4] O, þiirleriyle sadece müþrikleri kýnamakla kalmamýþ, Peygamberimizi metheden
çok güzel þiirler de söylemiþtir. Bu þiirlerinden birisi þu
mealdir: "Þafak söktüðü, tan yeri aðardýðý sýrada, ne
mutlu bize ki, aramýzda Resûlullah bulunuyor ve Kur'ân
okuyor. Dalalet ve sapýklýktan sonra bize doðru yolu o
göstermiþ, gönüllerimiz de ona tereddütsüz inanmýþtýr.
O, Allah'tan her ne teblið ettiyse vuku bulmuþtur. Müþrikler yataklarýnda uyurken, o yanýný döþeðinden uzaklaþtýrmýþ olarak gecelerdi." Peygamberimiz, Abdullah bin
Revâha'nýn bu þiiri üzerine, "Þüphesiz kardeþi-iz batýl
söz söylemez."[5]buyurarak hem Hz. Abdullah'ý takdir
ediyor, hem de þiirdeki þaþmaz ölçüyü veriyordu. Þiir, batýlý tasvir etmemeliydi.
"Þairlere ancak azgýnlar
uyar."[6]mealindeki âyet nazil olduðu zaman Abdul-lah
bin Revâha, Hassan bin Sâbit ve Kâ'b bin Mâlik gibi kudretli þair sahabiler mahzun bir þekilde Resûlullah'ýn huzuruna vardýlar ve: "Yâ Resûlallah! Cenâb-ý Hak bu âyetleri indirirken elbette bizim de þair olduðumuzu biliyordu." dediler. Peygamber Efendimiz: "Siz, azgýnlarýn
kendilerine uyacaðý þairler deðilsiniz." dedi ve "Ancak
inanýp salih amel iþleyenler, Allah'ý çok zikredenler ve
hak-sýzlýða uðradýklarýnda haklarýný alanlar bunun dýþýndadýr." mealindeki âyeti[7]okuyarak, "Ýþte siz bunlardansýnýz." buyurdu. Onlar da sevinerek oradan ayrýldýlar.
Abdullah bin Revâha, Peygamberimizin bütün emirlerini
hiç tereddüt etmeden hemen yerine getiren bir sahabiydi. Bu, onun en belli vasýflarýndan biriydi. Bunun için de
teslimiyette müstesna bir yere ulaþmýþtý. Çünkü gönül
verdiði insan, Allah'ýn Resûl'ü idi; her emrinde bir hikmet, her hareketinde büyük manalar vardý. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna geliyordu. Resûlullah da o
esnada mescitte hutbe irat ediyordu. Abdullah bin
Revâha mescide yaklaþmýþ, fakat içeri girmemiþti. Peygamberimizin cemaate, "Oturun." dediðini iþitti. Bu emri
duyar duymaz hemen bulunduðu yere çöküverdi. Peygamberimiz hutbesini bitirinceye kadar bekledi. Ashâb,
Peygamber Efendimize: "Yâ Resûlallah, Abdullah bin
Revâha'nýn nerede oturduðunu görüyor musunuz? Sizin
cemaate, 'Oturun.' diye emrettiðinizi iþitince, hemen olduðu yere oturdu!" dediler. Peygamber Efendimiz, Abdullah'ýn teslimiyetini ve itaatini gösteren bu hareketinden çok memnun oldu ve: "Allah, senin Kendisine ve
Peygamberine olan itaatini artýrsýn!" diye dua etti.[8] Hz.
Abdullah müsait bulduðu her fýrsatta insanlara hakký ve
hakikati anlatmaya gayret eder, Resûlullah'tan duyup
öðrendiklerini çevresine ulaþtýrýr, onlarýn iman ve Kur'ân
hakikatlerinden istifade etmelerine çalýþýrdý. Bir gün Medine'de birkaç kiþiyle oturmuþ, onlarla tatlý tatlý sohbet
ediyordu [1]Sîre,2: 85. [2]Âl-i Ýmrân Sûresi, 52-53.
[3]Hayâtü's-Sahâbe, 1: 288-289. [4]Neseî, Hac: 119.
[5]Buhârî, Küsuf: 71. [6]Þuarâ Sûresi, 224. [7]Þuarâ Sûresi, 227. [8]Hayâtü's-Sahâbe, 2: 524-525. [9]Kehf Sûresi,
28. [10]Hayâtü's Sahabe, 4: 20. [11]age., 3: 583. [12]Ýsâbe,
2: 297. [13]Tabakât, 3: 526. [14]Sîre, 3: 369. [15]Meryem
Sûresi, 71. [16]Hayâtü's-Sahâbe, 3: 435. [17]Meryem
Sûresi, 71. [18]Sîre, 4: 15-16. [19]Tabakât, 3: 528; Sîre, 4:
16. [20]Sîre, 4: 21. [21]Üsdü'l-Gàbe, 3: 158-159; Sîre, 4:
16-22.
TEK
YILDIZ
2
12 ARALIK 2014 CUMA
HABER
10
"Sarýkamýþ törenlerine
Çorum basýný da katýlsýn"
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD)
Baþkaný Birkan Demirci, Kent Konseyi tarafýndan
Sarýkamýþ törenleri için düzenlenecek geziye basýn kuruluþlarýndan da birer temsilcinin katýlmasýný talep etti.
Çorum Belediyesi Kent Konseyi tarafýndan 3 Ocak
2015 tarihinde Kars Sarýkamýþ törenlerine yönelik olarak
bir gezi düzenleneceðini öðrendiklerini belirten HGYD
Baþkaný Birkan Demirci, geziyle basýn kuruluþlarýný temsilen birer kiþinin de dahil
edilmesinin faydalý olacaðýný kaydetti. Demirci,
basýn mensuplarýnýn orada bulunmasýnýn hem
törenlerin ve gezinin Çorum'a aktarýlmasý, hem
de katýlacak basýn mensuplarýnýn görmedikleri ve
tanýmadýklarý mekanlarla ilgili bilgi sahibi
olmalarýna vesile olacaðýný dile getirdi.
Çorum Belediyesi'nin bu ve benzeri etkinliklerle sosyal belediyecilik adýna önemli bir görevi
yerine getirdiðine vurgu yapan Demirci, bu
konuda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta
olmak üzere organizasyonu üstlenen Kent
Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'dan duyarlýlýk beklediklerini
söyledi.
Çorum Belediyesi tarafýndan geçtiðimiz yýllarda basýn
mensuplarýna yönelik olarak Kapadokya Gezisi düzenlediðini hatýrlatan HGYD Baþkaný Birkan Demirci, tüm
basýn kuruluþlarýndan temsilcilerin katýldýðý gezinin son
derece verimli olduðunu, bu geziden dolayý Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan'a bir kez daha teþekkür etti. Haber Servisi
Kargý AK Parti, Baðcý'yý kutladý
AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný
Mustafa Akpýnar ve Alaca Ýlçe
Baþkaný Ümit Tokgöz, AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý,
Çorum Milletvekili TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa
Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý
Genel Merkezdeki makamýnda
ziyaret ederek, AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý olmasý
nedeniyle hayýrlý olsun dileklerinde
bulundular ve baþarýlar dilediler.
Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Partimize
olan desteði ve teveccühü daha da
yukarýlara taþýmak ve büyütmek için birlikte, omuz omuza
çalýþmaya devam etmeliyiz" diyerek ziyaretten dolayý
teþekkür etti.
Haber Servisi
Türkiye Dil Edebiyat Derneði
(TDED) Çorum Þubesi Turgut Özal
Konferans Salonunda "Asým'ýn
Neslinden Bir Büyük Usta Recep
Tayyip Erdoðan" konulu konferans
düzenlendi.
Dün gerçekleþtirilen konferansý
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan, Zabýta Amiri Mustafa
Kanat, Eðitim Kültür Müdürü
Mustafa Ercan, Ýl Ticaret Müdürü
Fikret Yýldýrým, öðretmenler, yazarlar,
öðrenciler ve davetliler izledi.
Slayt gösterisinin ardýndan baþlayan
konferansa konuþmacý olarak Tarihçi
Yazar Tahir Fatih Andý katýldý.
Tahir Fatih Andý, Asým'ýn neslinin
dininden, dilinden emin olan ferasetli bir
nesil olduðunu söyledi.
Andý, "Asýmýn nesli hizmet eden her
tarafýný aydýnlatan bir nesildir. Rabbim
izin verdiði sürece karýþ karýþ her yeri
gezip anlatacaðýz. Cumhuriyet tarihinde
kaç tane yöneticimiz surelerle çýkýp
konuþma yapýyordu. Ben hatýrlamýyorum
sayýn Cumhurbaþkaný bunu show diye
yapmýyor. O milli iradenin teveccühüyle
milletin adamýdýr. O istikrarla yol alan
þuurlu bir dava adamýdýr. O fetih ruhuyla
kendini deðil milletini menzile götürmek
için yol alan yollar açan yol ustasýdýr. O
milletine yenilikler getiren milletinin
karanlýklarýna ýþýklar yakan milletin
hakemliðini rehber edinen bir öncüdür.
Özgüveni yüksek bir nesil inþa etmek ve
medeniyet çizgisini ilerletmek için koþar
adýmlarla giden mihmandardýr. O zaferin
Allah katýnda olduðu inancýyla milletin
gücüne sahip çýktýkça bu güçle her adýmda ilerleyen ve aldýðý yolda milletine ýþýk
tutan milleti için heyecanla hizmet eden
Asým'ýn Nesli'nin yolcusudur. O saðlam
bir duruþ sahibi inancýnýn inþa ettiði
medeniyet deðerleriyle donanmýþ birbirine tuzak kurmayan tam tersine kurulu
tuzaklarý bozan fazilet ve marifet yolunda
etkin bir milli irade tesis etmek üzere yol
alan saðlam iradedir" þeklinde konuþtu.
Tarihçi Yazar Tahir Fatih Andý konferans
sonunda ise kitaplarýný imzaladý. Yasin
YÜCEL
YEDAÞ'tan il merkezinde
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým
çalýþmalarý nedeniyle il merkezinde elektrik kesintisi
yapacak.YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre kesintilerin yapýlacaðý tarih ve saatler ile etkilenecek
yerler þöyle: "14.12.2014 tarihlerinde 06.00-07.00 saatleri
arasýnda: Saat Kulesi civarý, Gazi Sokaklarýn bir kýsmý,
2015'te
uçakla
seyahat
ucuzlayacak
Karakeçili Sokaklarýn bir kýsmý, Gazi Caddesinin bir
kýsmý.14.12.2014 tarihlerinde 07.00-14.00 saatleri arasýnda: Albayrak Caddesi bir kýsmý, Gazi Caddesinin bir
kýsmý, Albayrak 1.-4.-5.-6.-7.-8. Sokaklar, Alaybey
Sokaklarýn bir kýsmýnda ve Çorum Valiliði."
Haber Servisi
Akaryakýtta indirim
Petrol fiyatlarýnda ard arda yaþanan dip seviyeler benzin ve motorin fiyatlarýna indirim olarak yansýmaya
devam ediyor.
Petrolün varil fiyatý önceki gün 63 dolarlara kadar gerileyerek son 5 yýlýn en düþük seviyesine indi. Dün de 63
dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor. Petroldeki bu düþüþ,
yurtiçinde akaryakýt ürünlerine yansýmaya devam ediyor.
Dünya'nýn haberine göre bu çerçevede benzin ve
motorine bir indirim daha yapýldý. Benzinin litresi 7 kuruþ,
motorinin litresi 11 kuruþ ucuzladý.
Benzindeki 7 kuruþ indirimden sonra Ýstanbul ve
Ankara'da 95 oktan kurþunsuz benzinin litresi 4.40
TL'den 4.33 TL seviyelerine indi.
11 kuruþluk motorin indiriminden sonra Ýstanbul'da
3.93 TL'den 3.82 TL seviyelerine, Ankara'da 3.97 TL
seviyelerinden 3.86 TL seviyelerine düþtü. Ýndirimli fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Havayollarýnýn akaryakýt fiyatlarýnýn
ucuzlamasý ve küresel büyümenin hýzlanmasý
sayesinde
bilet
fiyatlarýný
düþürmeleri bekleniyor.
IATA'nýn tahminlerine göre, gelecek
yýl küresel düzeyde hava ulaþýmý sanayii,
25 milyar dolar düzeyinde, rekor kâr elde
edecek. Bu tahmin, havayollarýnýn ortalama % 3,2'lik bir kâr marjý olacaðý anlamýna geliyor.
Birlik, 2014 yýlý kâr tahminini de 18
milyar dolardan 19,9 milyar dolara çýkardý.
IATA Genel Müdürü Tony Tyler,
"Sanayinin görünümü geliþme kaydediyor. Küresel ekonomi düzelmeye devam
ediyor ve petrol fiyatlarýndaki düþüþ gelecek yýlki düzelme sürecini pekiþtirecek"
dedi.Bununla birlikte Tyler, siyasal huzur-
suzluklarýn, çatýþmalarýn ve bazý zayýf
bölgesel ekonomilerin havayollarý açýsýndan tehlike yaratabileceðini kaydetti.
IATA'nýn tahminleri bölgeden bölgeye
deðiþim kaydediyor. Küresel düzeyde en
güçlü ilerlemenin kaydedildiði Kuzey
Amerika'daki havayollarýnýn gelecek yýlki
kâr marjý % 6 olacaðý tahmin ediliyor.
Avrupa havayollarýnýn ise sadece %
1,8'lik bir kâr marjýna ulaþacaðý kaydedildi. Buna da gerekçe olarak "mevzuatýn
yüksek maliyeti, altyapý yetersizliði ve
külfetli vergi sistemi" gösteriliyor.
250 havayolunu temsil eden IATA,
havayollarýnýn gelecek yýl 192 milyar
dolarlýk yakýt harcamalarý olacaðýný ancak
petrol fiyatlarýnýn düþmesinin yararlarýný
hemen göremeyeceklerini kaydetti.
Rusya'nýn faiz artýrýmý rubleye yaramadý
B bundan sadece altý hafta önce faiz oranýný yüzde
8'den yüzde 9,5'e çýkarmýþtý.
Son faiz artýrýmýnýn hemen ardýndan ruble daha da
deðer kaybederek dolar karþýsýnda 55,45'ten, euro
karþýsýndaysa ise 68,98'den iþlem gördü.
Yatýrýmcýlarýn Rusya Merkez Bankasý'nýn adýmýný
yeterli bulmadýðý yorumlarý yapýlýyor.
Bankanýn resmi sitesindeki aylýk ekonomik deðerlendirmede 8 Aralýk tarihinde yýllýk enflasyonun yüzde
9,4 olduðu kaydedildi.
Deðerlendirmede "enflasyon riskinin daha da art-
masý durumunda faiz oranlarýnýn yükseltilmesine
devam edileceði" vurgulandý.
'Türkiye'nin hamlesine benziyor'
Rusya'nýn faiz kararýný yatýrýmcýlara gönderdiði
piyasa notunda deðerlendiren Standard Bank Geliþen
Piyasalar Stratejisti Tim Ash, Rusya'nýn faiz artýþýnýn
Ocak 2014'te Türkiye Merkez Bankasý'nýn yaptýðý þok
faiz artýþýna benzediðini belirtti.
Ash, "Rus Merkez Bankasý hamle yapmakta gecikti
ve sonunda piyasa bu faiz artýþýna zorladý" ifadesini
kullandý.
Rusya'daki faiz artýþý, Rus Merkez Bankasý'nýn
geçen hafta rubleye destek vermek için yabancý döviz
piyasalarýnda müdahalede bulunduðunu açýklamasýný
izliyor. Rusya bu yýlýn baþýndan beri rubleye destek vermek amacýyla 70 milyar dolardan fazla harcadý.
Rubledeki düþüþ ile Batý'dan tarým ve gýda ithalatýnýn yasaklanmasý, Rusya'da enflasyonun yüksek
olmasýna yol açýyor.
Ekonomi uzmanlarý da, petrol fiyatlarýnýn düþük
seyretmesi ve yaptýrýmlarýn sürmesi halinde, rublenin
daha da deðer kaybedeceðini söylüyor.
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden
almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý
kaybettim. Kerem oðlu Ali Teke
1974 doðumlu hükümsüzdür.
TEK
YILDIZ
2
12 ARALIK 2014 CUMA
SPOR
11
Futbol'da liselerin þampiyonu
bugün belli oluyor
Liseli gençler futbol il birinciliði bugün yapýlacak maçlar ile
þampiyonu belirleyecek. Bugün
günün ilk maçýnda 3 ve 4,lük maçý
oynanacak. Ticaret and lisesi ile
Cumhuriyet lisesi 3, lük maçý iöin saat
10:00 da karþý karþýya gelecekler. Ýmam
hatip rakibi 2-0 Spor liseside rakibini 10 maðlup ederek adlarýný finale
yazdýran takýmlar oldular Þampiyonluk
karþýlaþmasý ise, saat 12:00 da 1 Nolu
sentetik çim sahada yapýlacak. Çorum
il þampiyonununu belirleyecek maçta
ise, Spor lisesi ile Ýmam hatip anadolu
lisesi takýmlarý il þampiyonu olmak için
kozlarýný paylaþacaklar. Spor lisesiAnadolu Ýmam hatip lisesi maçýnýn
galibi hem il þampiyonu olacak hemde
okullar arasý grup maçlarýnda Çorum'u
temsil edecekler. (Spor servisi)
Mesut Sezer'den
2 altýn 1 gümüþ
8-10 Aralýk tarihleri arasýnda istanbulda
yapýlan 15 yaþ altý Balkan badminton
þampiyonasýnda Osmancýk Ýsmail Burak
derindere gençlikspor kulübü sporcusu
mesut Sezer 2 altýn 1 gümüþ madalya
kazandý.
Mesut Sezerli Milli takým tüm maçlarýný
kazanarak þampiyonluða uzandý. Diðer
günlerde yapýlan ferdi yarýþmalarda ise,
Mesut sezer karýþýk çiftlerde partneri
Erzincanlý Dilara subaþý ile birlikte balkan
þampiyonu ve tek erkeklerde ise balkan
ikincisi oldu. Mesut sezer þampiyonayý 2
altýn ve 1 gümüþ madalya ile kapatarak
Ðlkemize madalya kazandýrmýþ oldu. (Spor
servisi)
Kömürspor'a Belediye
baþkaný desteði
Darýca, Belediye'yi bekliyor
Darýca Gençlerbirliðin de parþembe
günü yapýlan antrenmanýnda Teknik
Direktör Özgür Vurur fýrtýnasý esti.Tam
sahada yapýlan çift kale maçta futbolcularýna zaman zaman sert uyarýlarda bulunan
Vurur, futbolcularýndan daha dikkatli
olmalarýný istedi. Antrenmalarda yapýlan
pas çalýþmlarýndan, çift kale maça kadar her
çalýþmanýn ayný ciddiyet ve hassasiyetle
olmasý gerektiðini vurgulayan Vurur, hafta
sonunda
oynanacak
olan
Çorum
Belediyespor maçý öncesinde iþi sýký tutuyor.
Ýstanbulspor maðlubiyetini unutturmak
adýna çok önemli bir 90 dakikaya çýkacak
olan futbolcularýna seslenen Özgür Vurur,
''Biz size güveniyoruz. Sizlerden
isteðimiz yaptýðýnýz basit hatalarý
tekrarlamayalým.
Geçen
hafta
üzdüðümüz taraftarlarýmýzý Çorum
Belediyespor maçýnda sevindirelim''
dedi. Darýca dün yaptýðý son çalýþma
ile hafta sonu sahasýnda konuk edeceði Çorum belediyepsor hazýrlýklarýný
tamamlayarak kampa girdi.
Kamp Antalya da
Grubunda þampiyonluk mücadelesi veren Darýca Gençlerbirliði'nin
devre arasýnda yapacaðý kamp programý
belli oldu. Sarý yeþilliler, 2 Ocak Cuma günü
Antalya Lara'da, Kervansaray Otel'de 13
gün süreli kampa girecek ve en az iki hazýrlýk maçý oynayacaðý öðrenildi.
Transfer çalýþmalarý baþladý
Öte yandan Darýca Gençlerbirliði'nin
ara transfer döneminde biri santrafor
mevkii olmak üzere bazý bölgelere takviye
yapacaðý öðrenildi. Aykut'un çapraz
baðlarýnýn kopmasý ve sezonu kapatmasý
nedeniyle ileri uca takviye kararý alýndýðý
ifade edilirken, sarý yeþillilerin sezon sonu
þampiyon olacak kadroyu oluþturmak için
çalýþmalara baþladýðý belirtildi. (Spor
servisi)
Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Þekerspor maçý
hazýrlýklarýný sürdüren Zonguldak Kömürspor'un dün
Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda yaptýðý idmaný ziyaret
ederek, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Akdemir, þampi
yonluk konusunda LacivertKýrmýzýlýlar'a güveninin tam olduðunu söyledi. Hafta
sonu Tutap Þekerspor'u aðýrlayacak Zonguldak
Kömürspor,
karþýlaþmanýn
hazýrlýklarýný
maçýn
oynanacaðý Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda dün
tamamladý. Yaðmur altýnda gerçekleþtirilen idmana sürpriz ziyaret gerçekleþti. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da
Lacivert-Kýrmýzýlý Kulübe maddi-manevi destekte bulunan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir,
saat 13.30'daki idmanda teknik ekip ve futbolcularla bir
araya geldi. Akdemir'in ziyareti sýrasýnda Kulüp Baþkaný
Süleyman Caner de antrenmanda hazýr bulundu.
Süleyman Caner'le ayak üstü sohbet eden ve idari anlamda yaþanan sýkýntýlar hakkýnda bilgiler alan Muharrem
Akdemir, ardýndan teknik direktör Cahit Terzi ve futbolculara moral konuþmasý yaptý.
"Her daim sizlerin destekçisiyiz"
Takýmýn mücadele ettiði 1'inci Grup'ta þuana kadar
baþarýlý bir performans ortaya koyduðunu ve gidiþattan
son derece memnun olduðunu dile getiren Baþkan
Akdemir, "Zonguldak Kömürspor bizler için çok önemli,
çok kýymetli. Çocukluðumuzun sevdasý. Þehir için önemli
bir faktör. Ben, geçmiþteki þaþalý günlerini yeniden
yakalayacaðýnýzý ümit ediyorum. Geçen yýl 3. Lig'e çýktýk.
Bu yýl da baþarýlý bir þekilde ilerliyorsunuz. Hepinizi
baþarýnýzdan dolayý kutluyorum. Belediye olarak
gücümüzün yettiði kadarýyla arkanýzdayýz. Maddi ve
manevi desteðimiz sizlere daima sürecektir" dedi.
"Her þeyin fazlasýný hak ediyorsunuz"
Konuþmasýnda þehir esnafý ile iþadamlarýna seslenen
Baþkan Akdemir, Zonguldak Kömürspor'un etrafýnda güç
birliði oluþturulmasý gerektiðini, kulübün kýsa vadede
ancak bu þekilde kalkýnabileceðini belirtti. Esnaf ve
iþadamlarýný desteðe davet eden Baþkan, "Zor þartlarda
büyük iþler baþaran bu takým, her þeyin daha fazlasýný hak
ediyor. Belediye Baþkaný olarak esnaf ve iþadamlarýna
sesleniyorum. Zonguldak Kömürspor için güç birliði oluþturmalýyýz. Güç birliði olduðu sürece olumsuzluklarýn
altýndan kalkabiliriz. Þehrin destek konusunda biraz daha
duyarlý olmasýný bekliyorum" diye konuþtu. (Spor servisi)
CHP'li Tanrýkulu'ndan operasyon
tepkisi: Hükümet darbeye hazýrlanýyor
Twitter fenomeni @fuatavnifuat hesabýnýn, 17 Aralýk
yolsuzluk soruþturmasýnýn intikamýný almak için, ülke
çapýnda 400 kiþinin 12
Aralýk Cuma günü
(yarýn) gözaltýna alýnacaðýný yazmasý gündeme
bomba
gibi
düþtü.Operasyon iddialarýna CHP Genel
Baþkan
Yardýmcýsý
Sezgin Tanrýkulu, sert
tepki
gösterdi:
''Geçtiðimiz günlerde
yaklaþýk 1000 kiþinin
gözaltýna
alýnacaðý
yönünde bana gelen
bilgileri bir soru önergesiyle Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’na sormuþtum. Bana bir yanýt gelmedi ama sosyal medyada gündeme gelen bu iddiayý yalanladýlar. Bugün baþka bir iddia
ortaya atýldý. Anlaþýlýyor ki, bu hükümet, baþta Tayyip
Erdoðan olmak üzere bir intikam peþinde, cadý avý
peþinde.Hükümet yeni bir darbeye mi hazýrlanýyor?
Tamamen hukuk dýþýna çýkýp, baþka iþler yapmanýn peþin-
deler. Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, ‘siz kapýyý kýrýn, biz gerekli kanunu çýkarýrýz’ demiþti.
Ayný Ýçiþleri Bakaný,
‘güvenlik
paketi
anayasaya aykýrýysa,
anayasayý deðiþtiririz’
diyor þimdi. Bu anlayýþtan her þey beklenir. Bu
kadar baskýya, zulme
raðmen hýrsýzlýðý ve
yolsuzluðu örtemediler.
Kamu vicdanýnda daha
fazla
yer
etmeye,
konuþulmaya baþlandý.
Bunun
intikamýný
almaya çalýþacaklar ama
ne yaparlarsa yapsýnlar
bir gün hesabý sorulacak bunlarýn. Böyle
gözaltýlar ancak darbe dönemlerinde olmuþtur. Biz de
bunu ifade ediyoruz, hukuk devletine bir darbe yapýldý.
Fiili bir darbe yapýldý. Makul þüpheyle muhalifleri gözaltýna alma yetkisi veriyorlar. Hem yargýyý, hem güvenlik
güçlerini bu intikamýn aracý olarak kullanmaya çalýþacaklar. Ne olursa olsun, bir gün bunun hesabýný verecekler.''
TÜSÝAD Baþkaný:
Milli gelirde 10 bin
dolara takýlýp kaldýk
Orta gelir tuzaðý ile ilgili bir tenkit de Türk
Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD)
Yönetim Kurulu Baþkaný Haluk Dinçer'den
geldi.Dinçer, "Milli gelir 12 bin dolarýn üstünde olsa salt makro ekonomik tedbirler yeterli
olabilirdi. Bu saptamayý gelir tuzaðý raporlarý
da ortaya koyuyor. Maalesef 12 bin dolara deðil 10 bin dolara takýlýp kaldýk." dedi.Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu'nun
(TÜRKONFED) 10. Kurluþ Yýldönümü Zirvesi Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ve TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Haluk Dinçer'in
katýlýmý ile Sabancý Center'da yapýldý. Zirvede
söz alan Dinçer, dünya ekonomilerini ve büyüme oranlarýný yorumladý. Dinçer, büyümenin üretkenlik ile tetiklenmesi gerektiðini
vurguladý. Büyümede yenilikçi uygulamalarýn
þart olduðunu belirten Dinçer, þunlarý ifade
etti:
"Belli ki 2015 çok zor bir yýl olacak. Dünya
ekonomisinin ancak yüzde 3,5 civarýnda bü-
yümesi mümkün. Bu ortamda geliþen ülkelerin baþý çekeceði, dünya büyümesinin yarýsýný
karþýlayacaðý tahmin ediliyor. Bu ortamda
Türkiye büyümesi de önemli. Türkiye arka arkaya düþük büyüme bandýna girdi. Þu an düþük büyüme oranlarýný kabullenmiþ gibiyiz. 3.
çeyrek büyümesi beklentilerin altýnda oldu,
olaðan düþük büyümenin emaresi idi. Malum
milli gelirimiz 12 bin dolarýn üstünde olsa
ekonomide salt makro tedbirler yeterli olabilirdi. Ancak gelir tuzaðý raporlarý da ortaya
koyuyor, maalesef 12 bin dolara deðil 10 bin
dolara takýlýp kaldýk."
Dinçer, makro ve mikro reformlarýn bir
arada alýnmasý gerektiðini dile getirdi.
TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný, çözüm
sürecinin önemine de deðindi. Sürecin Türkiye büyümesine 1 puan katký yaptýðýný ifade
etti. Türkiye'nin AB'ye önem verdiðine temas
eden Haluk Dinçer, bu anlamda dernek olarak ellerinden geleni yaptýklarýný vurguladý. "
Küçükler satranç þampiyonasý 20 Aralýk'da
12 ARALIK 2014 CUMA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Küçükler satranç il birinciliði
20-21 Aralýk tarihlerinde
Ulukavak semtinde bulunan
Tevfik Kýþ, kapalý spor salonunda
yapýlacak. Yarýþmaya 7-12
yaþlarýnda yarýþmacýlar katýla
bilecekler. Son baþvurunun 18
aralýkda yapýlamasý gerken yarýþmada dereceye giren yarýþmacýlar
25-31 Ocak tarihleri aradýnda
Antalya kemer ilçesinde bulunan
Limro otelde küçükler satranç
þampiyonasýna katýlacaklar. Bu
ilde yapýlacak olan yarýþmalara
Çorum da dereceye giren yarýþmacýlar kendi imkanlarý ile yarýþmaya katýla bilecekler.
20-21 aralýkda çorum da
yapýlacak olan yarýþmalarda dereceye giren sporculara madalyalarý
ve katýlým belgeleri verilecek.
Turnuvaya katýlmak isteyen
yarýþmacýlar, satranç il temsilciliði
web sitesinden gerekli bilgileri
alabilecekler.
(Spor servisi)
Yönetimden
yalanlama
Çorum Belediyespor kulübü
Mali As baþkaný fatih özcan dün
yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda
geçtiðimiz Perþembe günü Hanoðlu
konaðýnda Belediyespor futbol takýmýna
verilen yemeðe mazeretsiz olarak katýlmadýðý için 300 lira para ceza verildi diye
haber yapan bazý gazeteleri yalanlayarak
böyle bir cezanýn verilmesinin söz
konusu olmadýðýný açýkladý. Mali As
baþkan Fatih Özcan'ýn dün e- posta yolu
ile gönderdiði basýn açýklamasýnda þu
görüþlere yer verdi; Geçtiðimiz günlerde
bazý yerel gazetelerde futbolcumuz
Mehmet Akif Tatlý' ya 300 TL para cezasý
verildiðine dair haberler yayýmlanmýþtýr.
Kulübümüzce futbolcumuz Mehmet
Akif Tatlý' ya her hangi bir para cezasý
verilmemiþ olup, basýnda yer alan haberler gerçeði yansýtmamaktadýr. Bu
baðlamda, kulübümüz ile ilgili yapýlan
basýn açýklamalarý e-posta yolu ile
gazetelere
gönderilmektedir.
Kulübümüz tarafýndan gönderilen resmi
açýklamalar dýþýnda güvenli olmayan
diðer kanallardan temin edilen açýklamalar kulübümüzü baðlamamakla birlikte hem deðerli basýnýmýzý hem de
kulübümüzü zor durumda býrakmaktadýr: denildi. ( Spor servisi)
Maç'a Güneydoðu bölgesi
karma hakem triosu
Ýncedal, lider Darýcayý
vurmayý hedefliyor
Çorum Belediyespor dün Nazmi Avluca
sahasýnda yaptýðý antrenman ile hafta sonu lider
Darýca gençlerbirliði ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü.Teknik direktör yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldý.
Antrenman öncesi teknik direktör yavuz Ýncedal saha
içinde futbolcular ile yaklaþýk 10 dakikalýk bir toplantý
yaptý. Ýncedal futbolcular ile yaptýðý toplantýda son haftalardaki baþarýlý yükseliþin Darýca maçýnda da devam
etmesini istedi. Ýncedal Pazar günü oynayacaklarý lider
darýca maçýnýn öneminide futbolcularýna anlattý.
Toplantý sonrasýnda yarý alanda taktik çift kale maçý
yapýldý. Ýki aþamada yapýlan taktik çift kale yarý saha ve
tam saha þeklinde gerçekleþti. Ýlk saha çalýþmasýnda
teknik direktör Ýncedal, Darýca maçýnda görev vereceði
futbolculara rakip karþsýnda neler yapmalarýný uygulamalý olarak anlattý. Antrenmanýn ikinci bölümünde
serbest taktik çift kale maçý yapan kýrmýz siyahlýla
çalýþmayý noktaladýlar. Bugün yapýlacak son çalýþma ile
Darýca hazýrlýklarý sona erecek. (Yasin Yücel)
Belediyespor
antrenmaný tatlandý
Çorum Belediyespor'un Pazar günü
Ýzmit deplasmanýn da lider Darýca
Gençlerbirliði maçýna Güneydoðu bölgesi hakemleri atandý.
Pazar günü saat 13:30 da baþlayacak olan
karþýlaþmada ÞanlýUrfa ulusal hakemlerinden
Erdem Ýren düdük çalacak. Ýrem'in yardýmcýlarý Hakan karayel (þanlýUrfa), Muhammed
Yýldýz
(Bingöl)
hakemleri
yapacak.
Karþýlaþmada 4. Hakem olarak Ýsmail Güzel
(Diyarbakýr bölgesi) hakemi görev alacak.
(Spor servisi)
Çatalcaspor, Kýrýkhan'ý
gözüne kestirdi
Spor Toto 3. Lig 1. Grupta
mücadele eden Çatalcaspor, Pazar
günü deplasmanda konuk olacaðý
Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný Teknik
Direktör Kadir Akbulut gözetiminde kendi
tesislerinde yaptýðý son çalýþma ile tamamladý.Haftayý 1-0'lýk Tirespor galibiyeti ile
kapayan sarý-kýrmýzýlýlar, Kýrýkhan maçýna
da üç puan parolasýyla çýkmaya hazýrlanýyor. Her maça ayný ciddiyetle çýktýklarýný ve
kazanmak için ellerinden geleni yaptýklarýný söyleyen Çatalcaspor Basýn Sözcüsü
Lokman Naroðlu, þampiyonluk mücadelesi veren Tirespor karýsýnda takýmlarýnýn çok
iyi mücadele ettiðini söyledi.
Haklý bir galibiyetin altýna imzalarýný
koyduklarýný söyleyen Naroðlu, ayný
baþarýyý bu kez Hatay deplasmanýnda
Kýrýkhan karþýsýnda tekrarlamak istedik-
Metin Hodul
tatlý ikramýnda
bulundu
lerini söyledi. Lige her geçen hafta biraz
daha alýþtýklarýný söyleyen Naroðlu, yönetim ve Çatalca halký olarak Çatalcaspor'un
Profesyonel ligde kalýcý olmasýný saðlamak
için çaba göstereceklerini söyledi. (Spor
servisi)
Þimþekler taraftar grubu teknik
heyet ve futbolculara tatlý ikram
ederek Darýca maçöý öncesi baþarý
dileklerinde bulundular
Çorum belediyespor'un dün Nazmi Avluca
sahasýnda yaptýðý lider Darýca Gençlerbirliði maçýnýn
antrenmaný sonunda Metin nakliyat sahiplerinden Metin
Hondul ve þimþekler taraftar grubu dün futbolculara ayrý
ayrý baklava ikramýnda bulundular. Ýlk olrak metin nakliyat adýna metin Hodul teknik heyet ve futbolculara baklava ikramýnda bulundu.
Daha sonra þimþekler taraftar grubu futbolculara ikinci tepsi baklava baklava ikramýnda bulunarak Darýca
maçýnda Belediyesporlu futbolculara baþarý dileklerinde
bulundular.
Þimþekler grubu Darýca maçýna gidiyor
Dün antrenmaný ziyaret ederek, futbolculara baklava
ikram eden Þimþekler taraftar grubu Darýca maçýna otobüs kaldýracak. Þimþekler grubundan yapýlan açýklamada
þuana kadar yaklaþýk 510 kiþilik bir tarfatr topluluðunun
maça gitmek için isimlerini yazdýrdýklarýný ifade ederken;
maça gitmek isteyen taraftarlarýn cumartesi günü saat
24:00 da PTT binasý önünde hazýr bulunmalarý istendi.
(Yasin Yücel)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN