Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0153-T
Revizyon No: 06 Tarih: 24-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0153-T
Adresi : Köprülü Mah. Mithat Özsan Bulvarı
Yüreğir 01230
ADANA / TÜRKİYE
Tel
: 0 322 344 19 19
Faks
: 0 322 344 17 67
E-Posta : [email protected]
Website : 01kontrollab.kkgm.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kırmızı Biber ve Kuru
İncir
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
Analizi
AOAC Official Method 999.07
Yer Fıstığı, Antep Fıstığı,
Fındık, Ceviz, Badem
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
Analizi
AOAC Official Method 991.31
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Rutubet Tayini, Kuru Madde Tayini
TS EN ISO 712
Hayvansal ve Bitkisel
Katı ve Sıvı Yağlar
Peroksit Değeri Tayini
TS EN ISO 3960
Karma Yem ve Karma
Yem Hammaddeleri
Kuru Madde Tayini, Rutubet Tayini
25.08.1974 tarih ve 14987 sayılı
Resmi Gazete Yem Muayene ve Analiz
Yöntemleri
Ham Kül ve Organik MaddeTayini
25.08.1974 tarih ve 14987 sayılı
Resmi Gazete Yem Muayene ve Analiz
Yöntemleri
Aerobik Koloni Sayımı
FAD/BAM
Koliform Bakteri, Fekal Koliform ve E. coli Aranması
FDA/BAM
Maya ve Küf Sayımı
FDA/BAM, ISO 21527-1
Salmonella spp.Aranması
TS EN ISO 6579
Katı Besiyerinde E.coli Aranması ve Sayımı
National Standard Method F20, ISO
16649-1 veya 2
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar
FDA/BAM, ISO 6888-1 veya 2
Bacillus cereus Aranması ve Sayımı
FDA/BAM
Bitkisel ve Hayvansal
Orijinli Yem ve Yem
Materyalleri, Bütün
Karma Yemler
Ham Yağ Miktarı Tayini
(2 Eylül 2004 tarihli 25571 sayılı
Resmi Gazete) Yem Muayene ve
Analiz Yöntemleri
Tahıllar, Tahıl Unları,
Mısır ve Yemler
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin(B1+B2+G1+G2)
Tayini
IAC-HPLC-FD Vicam Instruction
Manual, Sayfa 73-74
Tüm Gıdalar (Bebek
Mamaları, Süt ve Süt
Ürünleri Hariç)
Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Analizi
NMKL 161
Sebzeler
Nitrat Tayini
NMKL 165
Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar
Mineral Yağ Aranması
TS 5039
Tüm Gıda Maddeleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0153-T
Revizyon No: 06 Tarih: 24-Temmuz-2014
AB-0153-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kırılma İndisi Tayini
TS 4960, EN ISO 6320
Bal
Su Muhtevası Tayini
TS 13365
Süt, Ayran, Krema ve
Kaymak
Yağsız Kuru Madde Tayini
TS 1018
İşlenmiş / İşlenmemiş
Gıda, Yem ve Tohum
GDO Tarama Analizi
REAL TIME PCR GDO Tarama Kiti, ISO
21569, ISO 24276
Tüm Gıdalar
Civa Tayini
NMKL 170
Tüm Gıdalar
E.coli O157:H:7
VIDAS TEST PROTOKOLU
Listeria spp.
ISO 11290
Listeria monocytogenes
VIDAS TEST PROTOKOLU
Katı besiyerinde koliform sayımı
ISO 4832
Enterobacteriaceae sayımı
ISO 21528-2
Tahıllar, baklagiller ve
yan ürünleri
Toplam kül tayini
TS EN ISO 2171
Bal
Serbest asit muhtevasının tayini
TS 13360
Çay
Toplam kül tayini
TS 1564
Hayvansal ve bitkisel
katı ve sıvı yağlar
Asit sayısı ve asitlik tayini
TS EN ISO 660
Çay
Rutubet Tayini/Kuru Madde
TS 1562
Çay
Su Ekstraktı Tayini
TS ISO 9768
Tüm Gıdalar
HPLC Yöntemi ile Benzoik Asit, Sorbik Asit, Sodyum
Benzoat ve Potasyum Sorbat Tayini
Benzoic Acid and Sorbic Acid Liquid
Chromotographic Determination in
Foods, Nordic Committe, Metot
No:124
Bal
Hidroksimetil Furfural Analizi
Journal of AOAC Int., Vol.76, No:2,
268-274.
(Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0153-T
AB-0153-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Yüksek Asit ve Su İçerikli
Yaş Meyve-Sebze
Revizyon No: 06 Tarih: 24-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Pestisitlerin Tayini
LC-MS/MS ve GC/MS ile tayini
(2.4 DDD, 2.4 DDE, 2-4 Asit, 4.4 DDD, 4.4 DDE,
Abamectin, Acetamiprid, Acetochlor, Acrinathrin,
Alachlor, Alfa-cypermethrin, Alfa-HCH, Amitraz,
Atrazine, Azinphos methyl, Azoxystrobin,
Bensulfuron-methyl, Bentazone, Beta cyfluthrin,
Bifenthrin, Boscalid, Bromoproplate, Bromoxynil,
Bromuconazole, Buprimate , Buprofezin, Carbaryl,
Carbendazim (Benomyl), Carbofuran, Carbosulfan,
Captan, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorfenapyl,
Chlorfluazuron, Chloridazon, Chlormequat chloride,
Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos-ethyl,
Chlorpyrifos-methyl, Chlorsulfuron, Beta chyfluthrin,
Clethodim, Clodinafop-propargyl, Clofentezine,
Clothianidin, Cycloate, Cyclanilide, Cyhalofop
butyl, Cymoxanyl, Cypermethrin, Cyproconazole,
Cyprodinil, Dazomet, DDT, Delta-HCH, Deltamethrin,
Diafenthiuron, Diazinon, Dichlofluanid, Dichlorvos
(DDVP), Diclofop methyl, Dicamba, Dicofol,
Diethofencarb, Dieldrin, Difenoconazole,
Diflubenzuron, Dimethenamid, Dimethoate,
Dimethomorph, Diniconazole, Dinobuton, Dinocap,
Dioxathion, Diphenamid, Dithianon, Diuron,
Endosülfan, Endrin, Epoxiconazole, EPTC,
Esfenvalerate, Ethalfluralin, Ethiofencarb, Ethion,
Ethofumesata, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole,
Famoxadine, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol,
Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenitrothion,
Fenoxaprop-P-ethyl, Fenoxycarb, Fenpropathrin,
Fenpyroximate, Fenthion, Fenvalerate, Fipronil,
Florasulam, Fluazifop-P-butyl, Fluazinam,
Flufenoxuron, Fludioxonil, Flurochloridone,
Flusilazole, Flutriafol, Folpet, Foramsulfuron,
Fosthiazate, Formothion,
Formatanate, Furathioncarb, Giberellic acid,
Halfenprox, Haloxyfop-2-etoxyethyl,
Haloxyfop-P-methyl, Heptachlor, Hexaconazole,
Hexaflumuron, Hexythiazox, Imidacloprid, Imazalil,
Imazamox, Imazapyr, Imazethapyr,
Iprodione, Iodosulfuron-Methyl, Ioxonyl,
Isoxaflutole, Imazapic, Kresoxim methyl,
Lambda-chyhalothrin, Lenacil, Lufenuron, Malathion,
MCPA, Mecoprop, Mefenpyr-diethyl, Mesosulfuron
methyl, Mesotrione, Metalaxyl, Metamitron,
Metconazole, Methidathion,
Methoxyfenozide, Methomyl, Metolachlor-S,
Metribuzine, Metsulfuron-methyl,
Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil,
AOAC Vol.90, No:2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0153-T
AB-0153-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüksek Asit ve Su
İçerikli Yaş Meyve-Sebze
Devam)
Revizyon No: 06 Tarih: 24-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Pestisitlerin Tayini
LC-MS/MS ve GC/MS ile tayini - Devamı
Nicosulfuron, Novaluron, Omethoate, Oxadixyl,
Oxamyl, Oxyflourfen, Parathion-methyl, Penconazole,
Pendimethalin, Penmedipham, Permethrin,
Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Pirimicarb,
Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Procymidone,
Profenofos, Profoxydim (Clefoxydim), Prometryn,
Propaquizafop, Propargite, Propazine, Propiconazole,
Propoxycarbazone, Propyzamide, Prothiofos,
Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl,
Pymetrozine, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridapenthion,
Pyridate, Pyriproxyfen, Quinomethionate,
Quizalofop-P-ethyl, Rimsulfuron, Sethoxydim,
Simazine, Spirodiclofen, Spiroxamine,
Sulfosulfuron, Tau fluvalinate, Tebuconazole,
Tebufenozide, Teflubenzuron Tepraloxydim,
Terbuthylazine, Terbutryn, Tetraconazole, Tetradifon,
Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam,
Thifensulfuron-methyl, Thiophanate-methyl,
Thiometon, Tolyfluanid, Tralkoxydim, Triadimefon,
Triadimenol, Triallate, Triasulfuron,
Tribenuron-methyl, Trichlorfon, Trifloxystrobin,
Triflumizole, Triflumuron, Trifluralin, Triticonazole,
Vinclozolin)
AOAC Vol. 90, No:2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı