İL
TARİH
:DENİZLİ
:01.08.2014
ِ ِ َّ ‫ك وُكن ِمن‬
ِ ِ
‫ين‬
َ ‫الساجد‬
َ ْ َ َ ِّ‫سبِّ ْح ب َح ْمد َرب‬
َ َ‫ف‬
ِ َ ‫ك حتَّى يأْتِي‬
‫ين‬
َ َ َ َ َّ‫َوا ْعبُ ْد َرب‬
ُ ‫ك الْيَق‬
ِ
ِ ُ ‫قال رس‬
: ‫وسََّم‬
َ ‫ول الل‬
َ ‫لََّى اللُ َع َْيه‬
ُ
ِ ‫من لام رمضا َن ثُ َّم أَتْ ب عهُ ِستًّا ِمن َش َّو ٍال َكا َن َك‬
‫صيَ ِام‬
ََ
ْ
ََ َ َ ْ َ
َّ
‫الد ْه ِر‬
RAMAZAN AYININ ARDINDAN
Muhterem Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “ O hâlde, Rabbini hamd ile tesbih et
(yücelt) ve secde edenlerden ol.
Sana
ölüm
gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ramazan
orucunu tutan ve buna şevval ayında altı oruç
daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş
gibi olur.”2
Kıymetli Kardeşlerim!
Rahmet ayı Ramazan’da, inanarak ve
karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek oruç tuttuk;
birlikte namaz kıldık, Kur’an okuduk ve dinledik.
Hayır ve hasenatta bulunduk. Cenâb-ı Hakk’a yakın
olmaya çalıştık. Rabbimizin emirleri karşısında
sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Ancak her sayılı
gün gibi “on bir ayın sultanı” Ramazan-ı şerifi de
“Elveda Yâ Şehr-i Ramazan” nağmeleri ile
uğurladık. İki gün önce de huzur ve mutluluk içinde
bayram sevincini yaşadık.
Aslında bizler, bayram neşesini sadece üç gün
değil bir ay boyunca yaşadık. Çünkü Ramazan ayı,
Müslümanlar arasında bir ay boyunca kutlanan bir
bayram esintisidir. Açılan iftar çadırları, ışıl ışıl
yanan minarelerin arasını süsleyen mahyalar,
dünyanın dört bir yanında camilere koşan ve saf
tutan milyonlar. Hepsi Ramazan ayının bereketi ve
coşkusudur şüphesiz.3
Kardeşlerim!
İnsanoğlunun yaratılışı nedensiz ve gayesiz
değildir. O, sadece Allah’a kulluk etmek için
yaratılmıştır. Kullar da kul olduğunun bilinciyle
Yüce Allah’ın koyduğu sınırları koruyarak, emir ve
yasaklarına riayet ederek; en önemlisi de bütün
bunları mecburiyet duygusuyla değil de samimi bir
mesuliyet hissiyle yerine getirirlerse kulluğun
mükâfatını ahirette olduğu gibi, dünyada da alırlar..
Rabbimiz, Kur’an’da imandan söz ederken
devamlı olarak ameli, yani güzel, iyi ve yararlı
davranışları zikredip kendine ibadet edilmesini4
istemektedir. Çünkü ibadet, kulun Rabbi ile iletişim
kurabilmesinin adıdır. İnsanın, aracısız ve vasıtasız
bir şekilde halini Allah’a arz edebilmesidir. Bu
sebeple kulun imanını muhafaza edebilmesi ve
yaşamına aktarabilmesi için ibadete devam etmesi
gerekmektedir. Yüce Allah, Hz. Peygamber’in
şahsında tüm Müminlere ölünceye kadar ibadet
etmelerini emretmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) de,
“Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa
devamlı olanıdır”5 buyurmuşlardır. Efendimiz,
ibadetin az da olsa devamlı olması gerektiğini ifade
ederken, kişinin farz olan ibadetlerini asla ihmal
etmemesi gerektiğine de özellikle dikkat çekmiştir.
Müslüman, inancı ve yaşantısında istikrarı
elden bırakmamalıdır. Yüce Allah’ın, “ Allah’a
kulluk et ve O’na kullukta kararlı ol”6 emrini
unutmamalı ve bunun için de Hz. Peygamber’in sık
sık yaptığı gibi: “ Ey kalpleri ( hâlden hâle)
değiştiren Allah’ım! Kalbimi dinin üzere sabit
kıl.”7 diye dua etmelidir.8
Muhterem Müminler!
Ramazan ayında büyük bir heyecan ve şevkle
yerine getirmeye özen gösterdiğimiz ibadetlerimizi
ve kazandığımız güzellikleri Ramazan’dan sonra da
devam ettirelim. Bir kutsî hadis-i şerifte geçen
Rabbimizin şu ikazını da asla aklımızdan
çıkarmayalım:“ Ey âdemoğlu, her durumda
kendini bana ibadete ver ki, gönlünü zenginlikle
doldurup ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan
ellerini meşguliyetle doldururum, ihtiyaçlarını
da gidermem.”9
Hutbemi
Sevgili
Peygamberimiz
Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.s)’in şu duasıyla bitirmek
istiyorum: “Allah’ım! Seni anmak, sana
şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek
hususunda bizlere yardım et”10
1
Hicr, 15/98-99.
Müslim, Sıyâm 204.
3
Komisyon, Hadislerle İslam, DİB. Yay., II/397.
4
Bakara, 2/21.
5
Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 27.
6
Meryem, 33/21.
7
Tirmizî, Kader, 7.
8
Komisyon, Hadislerle İslam, DİB. Yay., II/11-33; III/199-201.
9
Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 30.
10
İbn Hanbel, II, 299.
2
Hazırlayan: Hasan Hüseyin PALABIYIK,
Çardak İlçe Müftüsü
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

ِنَ السَّاجِدِينَ م فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ وَاعْبُدْ رَب