KREDİ GARANTİ FONU A.Ş ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 21/10/2014
tarihinde imzalanan ‘’GARANTİLİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN
KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KEFALET DESTEĞİ PROTOKOLÜ" kapsamında
kefalet başvuruları T. Garanti Bankası A.Ş Şubelerine yapılacaktır.
Bir iş fikrine dayalı olarak en fazla 1 yıldır faaliyet gösteren 40 yaşını aşmamış ya da 1 yılın
üzerinde sürede faaliyet gösteren ve mevcut işini geliştirmek isteyen 50 yaşını aşmamış
kadınlar ile hisseleri toplamının en az %51'i belirtilen yaş sınırlarına sahip kadınlara ait olan
tüzel kişilerin Kefalet Desteğinden yararlanabilecektir.
I-KGF KEFALETINDEN YARARLANMA KRITERLERI:
Başvuracak işletmelerin;
1-
İşbu protokolde tanımlanan KOBİ kriterlerine sahip olması, Bir önceki yıl sonu
itibariyle, çalışan sayısı 50'yi aşmayan ve net satış hasılatı ya da aktif büyüldüğütiden
herhangi birisi 8 Milyon TL'yi aşmayan Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelerdir.)
2- Kadın girişimci kriterlerine uygun olması,
3- Vergi dairesi ve Esnaf/Ticaret Sicil kaydı olması,
4- Bir yaşın altında olan işletmelerde hakim ortağın iş fikrine uygun bilgi ve beceriye
sahip olduğunu gösteren mesleki kuruluşlardan alınmış eğitim sertifikası veya aynı iş
konusunda faaliyet gösteren iş yerlerinde en az 5 yıl çalıştığım gösteren belge (SOK
dökümü ya da işyerinden aldığı yazı gibi belgelerin olmaması halinde girişimcinin
beyanı ile tespit edilecektir) veya herhangi bir mesleki eğitim veren lise, yüksekokul,
üniversite diploması ile bu durumu belgelendirilmesi (Ancak en az ilkokul mezunu
olmak koşuluyla iş planlarının kadının olağan hayat akışına uygun olarak bilgi ve
becerisi gerektiren işlerden olması halinde müşteri beyam esas alınacak ve başvuru
esnasında mesleki deneyim belgesi aranmayacaktır),
5-
İşletmelerde geçmiş vergi ve SGK prim borcunun olmaması veya yapılandırılmış
olması(Bu husus kredi kullandırılmadan önce girişimcinin ilgili kurumlardan aldığı
belgeler ile tevsik edilecektir) Gerçek . ya •da. tüzel kişi kadın girişimci niteliğini
sağlayan hissedarın/hissedarlarm evli olmaları halinde eşlerinin de vergi ve SGK prim
borçlarının veayrıca düzeltmesi yapılmamış karşılıksız çek ve kaldırısı yapılmamış
protestolu senetlerinin olmaması,
6-
Bir risk grubunu oluşturan ye kriterleri karşılayan işletmelerden yalnızca biri işbu
protokol kapsamında KGF kefaletinden yararlanabilecektir.
II- KEFALET VERİLMEYECEK İŞLETMELER VE KREDİLER:
1- Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini finanse edecek işletmeler ve çiftçiler, internet kafe
işletmeciliği, araç alım-satımı, emlak komisyonculuğu, sigorta acenteliği, şans
oyunları bayiliği ile yap-sat dahil inşaat taahhüt işiyle iştigal eden işletmeler,
2- iflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecindeki işletmeler,
3-
Gerçek ya da tüzel kişi işletmeler ile hakim ortaklarmın TTO'larda (Teknoloji
Transfer
Ofisi) ya da Teknopark / Teknokentlerde faaliyet gösteren işletmelere ortaldıldarı hariç olmak
üzere dolaylı veya doğrudan başka bir şirkette % 25 ve daha fazla hissesi olan işletmeler,
(Ancak işletmenin ortakları arasında Melek Yatırımcı, Risk Sermayesi Şirketi veya TTO' ar
olması halinde, adı geçen bu ortaklaım başka şirketlere ortaldıkları istisna tutulmuştur.)
4-
Bir markanın "franchise" mı almaya yönelik giriş bedeli / isim hakkı ödemelerini
karşılamak için talep edilen nakit krediler,
5- Doğrudan borçlandırma (DBS), kredili mevduat hesabı (KMH), şirket kredi kartları,
çek karnesi vb krediler,
6-
KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşların yaptırım öngören veya geri
ödemeli destekleri için düzenlenecek teminat mektupları ile T.EXİMBANK hariç
olmak üzere kredi temini amaçlı teminat mektubu kredileri,
7- İşletmenin kredi limit artırım talepleri hariç olmak üzere, işletmenin ve dolaylı ya da
doğrudan grubu olduğu firmaların Banka ve diğer bankalardaki kredi risklerinin
kapatılmasına yönelik olarak kullancluılacak krediler,
III. Kredi ve Kefalet Limiti ile Kredi Yapısına ilişkin Hususlar:
1- Protokol kapsamında kefalet talebinde bulunulan işletmenin Kredi Garanti Fonu A.Ş’de
kefalet riskinin bulunmaması koşulu aranacaktır.
2- Kuruluş tarihine göre üç yaş altı işletmeler için işletme başına kredi limiti 100.000.-TL.yi
aşmayacaktır.
3- Kuruluş tarihine göre üç yaş ve üzeri işletmeler için işletme kredi limiti 250.000.-TL ile
sınırlıdır.
4- Geri ödemesi itfa planına bağlanmış kredilerde (taksitli kredi) ödemesiz dönem üç yaş altı
işletmeler için 1 yılı, üç yaş ve üzeri işletmelerde ise 6 ayı aşmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
Detaylı Bilgi için;
YELİZ GÖZE ACAR
Eskişehir Şube
Şube Yöneticisi
Eskişehir Ticaret Odası Binası
İstiklal mh. 2 Eylül Cad. No:28
Kat:5 ESKİŞEHİR
Tel: 0222 222 26 26 / 254-262
Fax: 0222 234 02 34
GSM: 0 530 641 57 28
Download

garantili kadın girişimcilerin kredilendirilmesine ilişkin kefalet