T.e.
MUS V ALiLiGi II Milli Egitim MiidiirJiigii Say. ; 47339225/310/6379448
Konu:TUBIT AK Ortaogretim Proje Yan;;malan 12/12/2014 .................................. KAYMAKAMLIGINA
Ilye MiHi Egitim Mildilrlilgil
.
.. ..
.. .... ..
......................... LISESI MUDURLUGUNE ~
Bu Yl1 46.S1 dilzenlenen "TUBiTAK OrtaogretimOgrencileri Ara;;tlrma Projeleri Yan;;masl'nm temel amaCl; liseogrenimine devam etmekte olan ogrencileri temet ve sosyal biIim alanlannda yah;;malar yapmaya te;;vik etmek, yall;;malanm yonJendirmek ve bilimsel geli;;melerine katklda bulunmakttr. Bu yan;;ma TUBiTAK-Bilim insam Destekleme Daire Ba;;kanhgmca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Cografya, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Tilrk Dili ve Edebiyan dallannda dilzenlemnektedir. Proje yapma ve yurutme becerisinin ogrencilerimiz ilzerindeki olumlu etkisi bilinen bir geryektir. Bu baglarnda ilimizdeki tilm.liselerimizde gorevli Bran;; ogretmenlerimizin CBilgisayar, Biyoloji,Fizik, Kimya, Matematik, Cografya, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Turk Dili ve Edebiyatt} fikir a;;amasmda dahiolsa en az birerproje ba;;vurusu yapmasl hususunda, Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
II Milli Egitim Mildilrii 'I
Daglttm: OrtaogretimOkul Mild. Ekler: 1 ::;artname (3 Sayfa) Not: Proje yaplm a~arnaslOda kar~lla~dabilecek problernler i~in a~aglda
ki~ilerden yardlffi alabilirsiniz. ileti~irnbilgileh
yazdi olan C
Bolge Kootdinatorii
Prf.Dr.Cernil TUN~
. BiLSEM Proje Koordinatorii Ibrahim KO<;
Van 100.YIl Un\'. Fen Fak.Dekam
Mu~ BHim ve Sanat Merkezi Ogrt.
05375517167
05054771198
,
I
,.
1
Bu evrakgovenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden '992a~406d-338f-ac I a-117c kodll ,Ie teyit edilebilir.
A.BA~VURU KO~ULLARI
'Yan~maya, Turkiye ve K.K.T.C.'de ogrenimgoren tUm lise ogrencileri kattlabilir.
· Yan~maya her ogrenci yalruzc(l bir proje ile kablahlir veherprojeen ~ok iki ogrenci
tarafmdan haZlrlamr.
· Bir projede sadece bir dam~man gorev alabilirve dahl~man istedigi saYlda projeye
dam~manhk
·
yapabilit. Projede dam~man oimaSI zorunI\!degildir.
Yan~maya
gonderilecek projelerin 2015 Yill "Proje
YarI~u,alart Kitap~lgl"ndabulunan
"Proje Rehberi"negore haZIrlanmasi getekir.
· Aym ya da
b~ka
yan~masma,
bu
isirnierle veiveyaaym ya. da benzeriyerikle (konuyIa)herhangi birproje
yan~manm
son
ba~vuru
projeler, buyan~mayakat11amaz. Son
yarl~mayakatildigi
yan~madan
ya cia
tarihinden once
ba~vuru tarihinden
b~vurdugu
katIhllJ~
veya
ba~vurmu~
olan
ohce aym projeyle buveya ba~ka bir
belirlenen prqjeler,
hangia~amada
olursa olsun
eleneceklerdir.
· 2015 yIlt "Enerji VerimJiligi"ptoje
katilIrlat iseher iki
yan~madan
yan~mas1na kat1~anlar,
aymprojeylebu yan~maya da
dadrskalifiye edilirler.
B. BA~VURU·iSLEMi
Proje
ba~vurulan https:lle-bideb.tubitak~gov.tr
adresinderi 06 - 27 Ocsk 2015
tarihleriarasmdaogrenci tarafmdan online olarak yapllacaktIr. iki ogrenci tarafmdan·
hazirlanan projelerde bit ogtenci
sistemegiri~
yapacak ve diger ogrenci
iledam~man
bilgilerini de sisteme girecektir. Ogrenciter son al11 ay iyinde yekilmi~ vesikahk fotograflanm
sisteme ytikleyeceklerdir. Online b~vuruda Proje Plam, Proje 6zeti (ozet 250 kelimeyi
geymemelidir) ve Proje Raporu PDF formatmda sisteme ytiklenecektir. Projeozet,plan ve
raporunuzl:lIltizerine ki~isel bilgilerirtizi yazmaymlZ. Online ba~vuru yapIldiktan sonra.
sistemden almacak proje ba~vurL1 ylktlSI ogrenciler, dam$man ve. okul mtidtirlligti tarafmd~ari
imzalanacaktlr.
Ba~vur:u
fonnu 30 Ocak 2015 tarihine kadar Bolge KoordinaWrltigtiadresine
gondetilecek
veya
eldenteslim
edilecektir
(proje
ba~vurulan
TLTBiTAK'a
gonderilmeyecektir).
c. BA~VURULARIN DEGERLENDiRiLMESi
12 Bolge Merkezi iIcie birogretim uyesi TLTBtTAK tarafmdan yan~madan sorumlu .
BOlge Koordinatoru olarak
go(evlendirilmi~tir.
Bolge. merkezi iller: Ankara,Erzurutn,
Eski~ehir, istanbul Asya, istanbnl Avrupa, izrnir, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin,. Samsun
ve Van olarak belirlenmi~tir.
I
· Proje Rehberint; uygun olara~ hazirlarti111$ oldugu belirlenen projeler once,12 ayn boIgede
ve her dal i9in olu$turulacak jUrilerce, "Proje Raporu" ilzerindendegerlendirilecektir.
· JUri gerek gorUrse, proje ba$vuruaIamm degi$tirebili~.
• On degerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun gortilen projeler Bolge Merkezlerinde
yapIlacak sergiye dave! edilecektir.
· Sergiye davet edilen projeleri hazulayan ogrenciler sergI esnasmda jUriler tarafmdan
mtilakata ahnacaktlr. MUlakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazl .13olge KoordinaWrti
tarafmdan saglanacaktu. Sergide kullamlmasl ongortilen teknikdonanlIn
yan~macllar
tarafmdan temin edilmelidir.
I
·Projelerin degerlendirilmesinde,OzgunlUk ve Yaratlclhk, Kullandan BHiInsel Yontem,
Tu:tarhhk ve Katki, Yararhhk (Ekonomik, Sosyal, ... ), Uygulanabilirlik ve
Kunam~hhk,
Kaynak Taramasl,Ozumseme ve Hakimiyet, Sonu~ ve A~lkhk gibi klstaslar goz Online
almacaktu.
· BeHge merkezinde yapIlacak yan$malar sonunda Bolge Finalistleri belirlenecektir. Odtil alan
ogrenciler ve dam$manlanna Ba~an Belgesi ve para odulu verilecektir.
· 12 bOlgede Finalist olarak belirlenen projeler Final
davet edilecektir. Ankara'da dlizenlenecek
Yan~masl
yan~ma
i9in MaYls aymda Ankara'ya
sergisinde projeler jlirilerce tekrar
degerlendirilecek ve degerlendirme sonucundaher dalda derece alan ogrenciye ve
ogretmenine para odtilU ve
ba~an
dam~man
belgesi verilecektir. Sergilenen projelerin degerlendirilmesi
sonucunda uygun bulun.ursa bir proje sahibine/sahiph~rine YIlm Gen9 Ara~tIrmaClsl OdUlU
verilecektir.
· Takml halinde
yan~maya
kattlan ogrencilerin bolge Ve final sergilerirte davet edilmeleri .
duruinunda,sunum ve sergi de her iki ogrencinin de. bulumna.sl zorunludu]", aksi halde her iki
ogrencide yan~madan elenecektir.
· DUzenienecek sergilerin yeri ve tarihleri daha soma a9lklanacaktlr. Sergilerin yapllacagl
illerin dl~mdan gelecek ogrenciler ile okul mUdUrIUgUnce gorevlendirilecek olan herproje i9in
birogretmenin konaklama ve geh~-donU$ (ot6bUs, tren) yol giderleri TOBiT AK tarafmdan
odenecektir.
· Final
Yan~masmda
I
dereceye giren adaylar YG$'ye girdikleri yd, bir kereye mahsusolmak .
Uzere derece aldikiarr alanla ilgili bir boIUmil seymeleri durumunda yan~mada aldlklan derece
ile orantIll ek katsaYI uygulamasmdan yararlanacaklardlr. (Bkz. 2015 YGS Kllavuzu)
Dereceye giren ogrenciler YGS'ye girecekleri YII YGS kIlavuzunda belirtilen tarih ve
TOBiT AK' a ek katsaYl ba~vurusunda bulurtacaklardlr.
~ekilde
I
I
I
·Uluslararasl
proJe
yan~masma katdan
yan~malanna
TOBiTAK tarafmdan gonderilecekprojeler Final
tUm projeler arasmdan, farkh bir jUri tarafmdan belirlene\;:ektir.
Projelerin, ogrencilerinozgUn· dii~Uncelerinden kaynaklanml~, kendileri tarafmdan
~eki11endirilmi~,
dam~arak
ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmI~ olmasl
beklenmektedir. Kendisine aitolmayan; sonu91andmlmI~ ya da devam etmekte olan ba~ka bir
9ah~manm
proje olarak sunuldugu, projede ba~ka ki~ilerin ifade,bulu~ veyadU~UnceIerini
kaynakgostermeksizinkendisine
aitmi~
gibi kullamldIgl tespit editen projeler hangi
a~:miada.
olursa olsunelenecektir. Aynca projesahibi ogrenciler ve dam~manlar bundan sonraki hi9bir
TOBiTAK etkinligine katrlamayacak, TOBiTAK desteklerinden yararIanamayacakve bu
durum MEB'e bildirilecektir.Soz edilenkurallarauyulmadigi
yan~ma
sonrasmda
belirIenmesi durumunda yukanda sayllan yaptmmlar uygulanacaktIr. Yatl~ma de ilgili yazIlI
belge1er ogrenci, dam~man ve okul ntUdUrlUklerine· TOBiT AK tarafmdan e-posta. olarak
gonderilebiIir.
Yan~ma
sUresince sisteme girecegiuiz e-posta adresinizi takip etmeniz
beklel1l1lektedir. Ticari bir degeri
ba~vurusunda
oldugudU~tinlilen
projeler i9in sergilenmeden once patent
bulunulmaSl onerilir. Bunun i9in gerekIibilgi www.turkpatent.gov:tradresinden
edinilebilir.
BA~VURU TARiHi: Online ba~vurular 06 Ocak 2015 tarihinde ba~[ayacak ve27
Ocak 2015 tarihinde, saat
17.30'd~
sona erecektir. Islak ·imzah
onlineba~vuruformlarI
30 Ocak 2015 tarihi l1 de saat 17:00'e kadar BOlge Koordinatorliigii adresinde olmahdlr.
Eksik veya yanh~ bilgi ile yapIlanba$vurular ve ba~vuru sisteminde online ba~vuru
yaplldlktan sonraonaYI
kaldIrllmI~projelerdegerIendirmeye
ahnrnayacaktlr.
Ba~vurunuzun
bilimseldegerIendirmesi yukandabelirtilen usul veesaslar gergeVesinde, alamnda uzmau jUri
uyeleri tarafmdan objektif bir ~ekilde yapIlmaktadrr. TOBiTAK tarafmdan yaptmlacak
degerIendirme igerik ve sonucuna yargl yolu dl~mda itiraz kabuledilmemektedir.
(*)Proje rehberine www.projeyarismasi.org,· onliue ba~vuru formuna https://e­
bideb.tubitak.gov.tr adresinden ula~Ilabilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.