STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

EK DERS İŞLEMLERİ
Ek Ders Mevzuatı
 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi
 2914 sayılı Kanunun 11. maddesi ve Ders Yükü Tespiti ve
Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
 2547 sayılı Kanunun 44/e maddesi ve Yükseköğretim
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
 2547 sayılı Kanunun Ek 26 maddesi ve Yaz Okulları
Programları Uygulama Esas ve Usulleri
 2547 sayılı Kanunun Ek 27 maddesi ve Tezsiz Yüksek
Lisans Programları Uygulama Esas ve Usulleri
 3843 sayılı Kanunun 10. maddesi ve 1994/5593 sayılı BKK
 2547 sayılı Kanunun 10. maddesi ve buna dayanılarak
çıkarılan usul ve esaslar
Ders Görevleri
 Öğretim üyeleri, haftada asgari on saat,
 Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari
on iki saat, ders vermekle yükümlü bulunmaktadır.
 Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür
yardımcıları ve bölüm başkanlarının haftada asgari
beş saattir.
 Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve
yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü
yoktur.
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar

GELİŞTİRME
ÖDENEĞİ
Geliştirme Ödeneği Mevzuatı
Geliştirme Ödeneğinin Ödenme Süresi
Geliştirme Ödeneğine İlişkin Kurallar
Geliştirme Ödeneğine İlişkin Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar

MAAŞ ÖDEME
İŞLEMLERİ
Maaş
işlemleri
Artvin’inde
pilot
uygulama içerisine alınmasıyla;
• www.kbs.gov.tr adresinde yer alan Kamu
Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
(KPHYS) üzerinden yapılacak.
• Maaş mutemetleri yeni göreve başlayan
personelin sisteme girişini, terfileri,
görevden ayrılma, nakil gibi her türlü
değişiklikleri artık kendileri yapacaklar.
• Uygulama yeni olduğundan Temmuz 2015
maaşları için her mutemet Başkanlığımıza
gelerek ilgili personelin eşliğinden maaş
değişikliklerini
kendi
şifreleriyle
yapacaklardır.
• Her türlü sorumluluk tamamen birimlerde
olacak.
Maaş İadesi(kişi borcu)
• Mümkünse istifa edecek personelin ayın
14’de ayrılması sağlanacak,
• Maaşlar ödendikten sonra istifa eden
personelin primleri SGK’ya aktarılmamış
ise mahsubu sağlanacak, primler SGK’ya
aktarılmış ise işveren payı ve fazla ödenen
maaş kişiden alınarak kişi borcu
kapatılacaktır.
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her
ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.
En yüksek Devlet Memuru Maaşı X %Üniversite Ödeneği Oranı
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
ÜNVAN
ORAN
1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul
Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar
%245
2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar
%215
3-Doçent kadrosunda bulunanlar
%175
4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar
%165
Diğer Öğretim Elemanları
ORAN
1. Dereceden aylık alanlarda
%130
2. Dereceden aylık alanlarda
%117
3. Dereceden aylık alanlarda
%110
4-5. Dereceden aylık alanlarda
%104
Diğer Derecelerden Aylık Alanlar
%98
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
2914 sayılı Kanun Ek-1 maddesi hükümleri uyarınca;
a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi ikinci fıkrası
uyarınca yurtdışına gönderilenler ile
b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yükseköğretim
kurumlarındaki kadro görevini yapmayıp diğer kurum veya
kuruluşlarda görevlendirilenler hariç olmak üzere, Yükseköğretim
Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet
memuru aylığı brüt tutarının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte
eğitim – öğretim ödeneği olarak ödenir.
DOĞUM YARDIMI
23 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan
«Doğum Yardımı Yönetmeliği» ile
• 1. Çocuğa-300,00-TL
• 2. Çocuğa-400,00-TL ve
• 3. Çocuğa-600,00-TL
ödenmesi öngörülmüş ve başvurular Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ödeme anneye yapılmaktadır.
SGK İşlemleri
Keseneklerin her ayın 25’ine kadar
bildirilmesi yasal zorunluluk,
Ancak, bu süreden önce bildirimler gerekli
kontrol için daha önce Başkanlığımıza
iletilecektir.
İlk göreve başlama da personelin 5434
saylı Kanuna mı tabi yoksa 5510 sayılı
Kanuna mı tabi olduğunun tespit edilmesi
gerekiyor.
Personelin Eylül 2008’den önce;
– memuriyet görevinin olması,
– Vekil memuriyetinin olması ve
– Askerliğini yedek subay olarak yapması
durumunda
5434 sayılı Kanuna tabi olduğu, aksi
durumda ise 5510 sayılı Kanuna tabi
olduğu saptanır ve ona göre kayıt yapılır.

2014 SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Sayıştay Başkanlığının Üniversitemiz ile ilgili 2014 Yılı Denetim
Raporunda yer verdiği bulgulara göre ilgili birimlerimizin alması
gereken tedbirler;
1. Raporda: “Konferans, seminer vs. nedenlerle Üniversitenin
davetlisi olarak gelen misafirlerin seyahat ve ağırlanmasına yönelik
giderlerinin yolluk giderleri ödenek tertibinden ödendiği, ödeme
emri belgesi ekine harcırah beyannamesi eklendiği ve ona göre
muhasebeleştirildiği görülmüştür” denilmekte,
2.Raporda: “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu
maddesine göre yapılan görevlendirmelerde söz konusu maddenin
hangi fıkrasına istinaden görevlendirmenin yapıldığının onay
yazılarında belirtilmediği görülmüştür”
Denilmekte,
3. Raporda: “Kuruma ait ambarda ve ortak kullanım alanlarında
bulunan taşınırların yılsonu sayımlarının fiilen yapılmadığı
görülmüştür” denilmekte,
4.Raporda: “Kurumun envanterinde yer alan dayanıklı taşınırlara
sicil numarası verilmediği görülmüştür.” denilmekte,
5. Raporda: “Kurumun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f ve
22/d maddelerine göre parasal limitler dahilindeki mal ve hizmete
yönelik harcamalarının yıllık toplamının, Kamu İhale Kurulunun
uygun görüşü alınmadan, % 10’luk sınırı aştığı görülmüştür.”
denilmekte,
6. Raporda: “Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı
harcamaların doğrudan gider yazıldığı görülmüştür.” denilmekte,
7.Raporda: “Kurum tarafından satışı yapılan hurdaların çıkışının
yapılmadığı ve mali defter ve tablolarda yer aldığı görülmüştür.”
denilmekte,
8.Raporda:“Bakım onarım işlerinde kullanılan sarf malzemeleri için
taşınır işlem fişi düzenlenmediği görülmüştür.” denilmekte;

HARCIRAH
KANUNU
YURT İÇİNDE YOL GİDERİ (MADDE 27)
• Görev yolculuklarının kendilerine tahsis edilen kamu araçları ile
yapıldığı durumlarda yol giderinin ödenmeyeceği tabidir.
• Yurtiçi görevlere gidenlerden yolculuklarını özel otomobilleriyle
yapanlara müstahak oldukları taşıt ücreti, yol gideri olarak verilecektir.
Bu gibilere taksi ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu gibilere
sadece mutat taşıt ücreti ödenmektedir.
• Görevlendirme onayında yer alması koşuluyla uçakla seyahat edilmesi
ve buna ilişkin yol giderinin ödenmesi mümkündür.
• Uçak biletlerinde faturanın aslı, “fatura yerine geçer “ ibareli belge yada
firma tarafından imzalanmış-kaşelenmiş olan belgelerle uçuş kartlarının
ibraz edilmesi gerekmektedir. Pegasus faturalarında sıkça sorun
çıkmakta ve bunun tedbiri alınmalıdır. Personelin mağdur olmaması için
(Firmanın web sitesinden giriş yapılarak imzalı-kaşeli belge alınabildiği
belirtiliyor.)
GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI (MADDE 14)
Geçici görev harcırahı olarak,
–Yol gideri,
–Gündelik,
–Hamal gideri, (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle)
–Bagaj,
–İkametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil
vasıtası,
giderleri ödenir.
BİR GÜNDEN AZ SÜRELİ GÖREVLENDİRME
(MADDE 39)
•Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.
•Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda
ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini
geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik
verilir.
•Gecenin tanımı Türk Ceza Kanunun da yapılmıştır. (güneş battıktan 1 saat sonra
başlar ve güneş doğmasından 1 saat öncesine kadar devam eden süre)
GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNİN
VERİLECEĞİ AZAMİ SÜRE (MADDE 42)
Memuriyet Mahalli dışında Geçici olarak Görevlendirilenlere
•Yurtiçinde;
 Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180
günden fazla gündelik verilemez.
 Gündelik verilecek 180 günün de;
 İlk 90 günü için tam, takip eden 90 günü için 2/3 oranında ödenir.
•Yurtdışında;
 İlk 180 gün tam ve takipeden günler için 2/3 oranında ödenir.
•Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu sürelere dahil
edilmez.
•Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen istisnalar saklıdır.
Konaklama
Konaklama ödenecek miktar gündeliğin 3/2 katıdan
fazla olamaz
 Konaklama faturalarında kişi adı, giriş-çıkış tarihleri
ve kalınan gece sayısının açıkça belirtilmelidir.
 Kişi tarafından yapılan beyanların gerçeğe uygun
olmasına önem gösterilmesi gerekmektedir.
2015 Yılı Bilimsel Etkinlikler Destek Miktarı
• Ülke içinde (Gürcistan dahil) 800 TL
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan
Bulgaristan 1.750 TL
• Diğer Avrupa Ülkeleri 2.750 TL
• Uzak Doğu Ülkeleri, ABD, Kanada,
Avustralya, Japonya 4.000 TL
• Listede yer almayan ülkeler için verilecek
miktar, destek miktarı belirlenen ülkeler
dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
Katılım Giderlerinin ödenebilmesi için:
• Görevlendirme yazılarında katılım giderinin ödeneceği
belirtilmelidir,
• Katılım gideri 03.5.9.03 Kurslara Katılım ve Eğitim
Giderleri Tertibinden ödenmesi ve ilgili tertipte ödeneğin
olması gerekmektedir.
• Fatura, fatura düzenlenmeyen hallerde katılma ücretini
gösteren belge,
• Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine dair belge,
ödeme emri belgesine bağlanır.
Görevlendirme ve Rapor Takipleri
• Personellerin görevlendirme ve raporlarının ilgili birimler
tarafından tahakkuk birimlerine ulaştırılması,
• AB, Erasmus, BAP, Farabi, Mevlana ve Tübitak Koordinatörlüğü
tarafından yapılan görevlendirmelerin personelin bağlı olduğu
tahakkuk birimlere iletilmesi,
• 39. maddeye istinaden yurtdışına çıkan personelin gerek
yönetim kurulu gerekse diğer yazışmalarıyla ilgili tahakkuku
yapacak olan birim haberdar edilmeli, yurtdışına çıkış yapacak
personelin tahakkuk memuruyla iletişime geçmesi sağlanmalı,
• Personelin aldığı rapor aynı gün elden yada faks yolu ile
birimine ulaştırması gerekmektedir.
Ödeme Emri Belgesi
• Banka bilgilerinin faturada yazan bilgilerle
uyuşması,
• Ödeme emri belgesinde açıklama kısmının kısa ve
konuyu öz anlatımlı olmasına dikkat edilmesi,
hakediş ödemelerinde kaçıncı hakediş ödemesi
olduğunun belirtilmesi,
• Fatura ödemesi var ise fatura no ve tarihinin
yazılması,
• Elektrik ve su ödemelerinde abone-tesisat
numaralarının girilmesi,
• Hesap kodları ve fonksiyonel kodların doğru
girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Diğer Hususlar
 Resmi yazıyla istenilen belge ve bilgilerin zamanında ve doğru
olarak gönderilmesi,
 Bütçe hazırlıkları esnasında istenilen belgelerin tam ve eksiksiz
olarak gönderilmesi,
 Ödeme emri belgelerinde eksik evrak ve imza eksiği bulunan
hiçbir ödeme belgesi ödenmeyecektir. Bu tür evrakları hiçbir
suretle birimimize gönderilmemesi yada ricada bulunulmaması
hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
 HYS’ de yaşanan aksaklıkların zamanında Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına bildirilmesi,
 Yoğunluğu olan birimlerde ise harcama yetkili birden fazla
gerçekleştirme görevlisi atayabilir. Atanan gerçekleştirme
görevlileri SGB’ye bildirilmelidir.
Ödeneklerin Kullanımı
• Bütçeye
konulan
ödenekler
amacına
uygun
kullanılmalı,
• Analitik bütçe sınıflandırmasına uyulmalı,
• Her birim kendisiyle alakalı ödemeleri yapmalı,
• Harcamalarda israftan kaçınılmalı, ihtiyaç dışı
harcama yapılmayarak, başlangıç ödeneğine ek
ödenek talebinde bulunulmamalı,
• 2007/3 sayılı tasarruf tedbirleri genelgesine uyulmalı,
• Mali işlerle ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve duyurular
takip edilmeli ve uygulanmalıdır.
Vergi Kesintileri
•
•
•
•
•
GELİR VER.-DAMGA VER.-KDV-VERGİ BORCU
Tevkifata tabi ödemelerde KDV oranlarına özellikle
dikkat edilecek,
Vergi borcu sorgu süresi ödeme tarihi itibariyle 15 gün
olmalı,
1.000 TL üzeri ödemelerde vergi borcu sorgusu
yapılmalı,
117 sayılı KDV genel tebliğine göre ödeme tarihi ile
fatura tarihi aynı aya ait olmalı,
KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde,
hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.
ÖN ÖDEME
Kamu mali ve yönetim kanunun 35 inci maddesinde Harcama
yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması
kaydıyla,
ilgili
kanunlarda
öngörülen
haller
ile
gerçekleştirme
işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu
giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme
yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe
kanununda gösterilir.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme
şekilleri, devir ve mahsup işlemleri, yapılacak ön ödemelerin idareler
ve gider türleri itibarıyla miktarı ve oranlarının belirlenmesi, zorunlu
hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup
süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemlere ilişkin usul
ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Diğer kamu idarelerinde ön
ödemeye ilişkin usul ve esaslar bu madde hükümleri dikkate
alınmak suretiyle ilgili mevzuatlarında düzenlenir.
ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik
30/12/2005 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere
ilişkin usul ve esasları kapsamakta olup, 21/01/2006 Tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin amacı ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup
işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla
miktar ve oranlarının tespitini, mutemetlerin görevlendirilmesini ve diğer
işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak
üzere,merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak ön
ödeme işlemlerini kapsamaktadır.
ÖN ÖDEME ŞEKİLLERİ VE UYGULAMASI
Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı
tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme
işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için
avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilir. Verilecek avansın üst
sınırları yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.
Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa
ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir. Yurtdışı teşkilatının ihtiyaçları için
verilen avanslar mutemetler adına mahallindeki banka hesaplarına transfer
edilir. Bir mutemede verilecek avans, toplamı ilgili takvim yılında belirlenen
tutarı aşmamak koşuluyla bütçenin çeşitli tertiplerinden olabilir.
Kredi, mutemetler adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe
birimi nezdinde açtırılabilir. Mutemetlerin imza örneği, nezdinde kredi açılan
banka veya muhasebe birimine gönderilir.
Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır.
Mutemetler avans almadan harcama yapamaz ve kamu idaresi adına
harcama yapmak üzere muhasebe biriminin veznesi veya banka hesabından
başka hiçbir yerden, hiçbir nam ile para alamazlar.
MUTEMET GÖREVLENDİRİLMESİ
Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir
merkez harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Ödenek gönderme
belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine bağlı her bir birim için
birer mutemet görevlendirebilir. Bir bütün oluşturan, ancak ayrı ayrı yerlerde
bulunan askeri birimler ile kurumların her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir.
Ayrıca, zorunluluk
belirtilmesi koşuluyla;
bulunması
ve
harcama
yetkilisi
onayında
a) Taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderleri,
b) Bir bütün oluşturmakla birlikte, alınacak mal veya yapılacak işle ilgili olarak
ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi, resim, harç ödeme yükümlülükleri ile
yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderler,
için birden fazla mutemet görevlendirilebilir.
Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı,
soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik imza örneği harcama yetkilisi tarafından bir yazı
ile muhasebe birimine bildirilir.
AVANS VERİLMEK SURETİYLE
YAPILABİLECEK ÖN ÖDEMELER
Yılları merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutara kadar olan
yapım işleri, mal ve hizmet alımları, yabancı konuk ve heyetlerin
ağırlanmasına ilişkin giderler ile benzeri giderler için avans verilebilir.
Muhasebat Genel Müdürlüğünün 42 Sıra Nolu Parasal Sınırlar ve
Oranlar Genel Tebliğinin Tablo II Ön Ödeme İşlemleri
B- Özel Bütçeli İdareler Avans Sınırları maddesinde
Yükseköğretim Kurumları;
SKS için 5.750,00 TL
Diğer Birimleri için
1.150,00 TL’dir.
Merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen üst sınırlar aşılmamak koşuluyla
verilecek avans tutarını kuruluşlar ve/veya harcama türleri itibarıyla belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Avans nakit olarak doğrudan harcama yetkilisi mutemedine verilebileceği gibi
mutemedin banka hesabına da aktarılabilir.
Harcama yetkilisi mutemedine verilecek avans veya adına açılacak krediler
için harcama yetkilisinden alınacak harcama talimatlarında; verilecek avans veya
açılacak kredi tutarı ile harcama yetkilisi mutemedinin adı belirtilir. Harcama
yetkilileri, harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avanslarda;
a) Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans
verilmesine,
b) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü
durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün
içinde başlanılmasına,
Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın
veya kullanılmayan artıkların, son harcama tarihini takip eden 3 iş günü içinde
bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade edilmesine ve
harcanan tutarın KDV hariç bedeli üzerinden damga vergisi kesilmek suretiyle
süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır.
KREDİ AÇILMAK SURETİYLE
YAPILACAK ÖN ÖDEMELER
Dairesinin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile
mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir.
Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun
görülen giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için kredi açılabilir. Kredi
mutemede nakden verilmez veya şahsi hesabına aktarılmaz.
Harcama yetkilisi mutemedi adına açılan kredi tutarı, muhasebe
birimince doğrudan kuruluşun banka hesabına aktarılır.
Harcama yetkilisi mutemedi, kredi tutarının ilgili dağıtım kuruluşunun
banka hesabına intikal ettirildiğine ilişkin bankadan alacağı dekontun bir
örneği ile varsa krediden kesilen damga vergisi karşılığında düzenlenen
muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir örneğini, adlarına düzenlenmiş
yetki belgesiyle birlikte dağıtım kuruluşunun ilgili birimine verir.
İlgili dağıtım kuruluşunca, banka dekontunda gösterilen nakit tutarı ile
kesilmiş ise onaylı muhasebe işlem fişinde gösterilen damga vergisi toplamı
tutarında satın alma faturası ile birlikte mutemede teslim edilir.
KREDİ TUTARI DOĞRUDAN İLGİLİ KAMU İDARESİNİN BANKA
HESABINA AKTARILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Devlet Malzeme Ofisi ve aşağıda sayılan kuruluşlardan yapılacak mal ve
hizmet alımları nedeniyle açtırılacak kredilerde, kredi karşılığı nakit doğrudan
kuruluşun banka hesabına aktarılacaktır.
Aşağıdaki kuruluşlar veya bağlı müesseselerinden özelleştirilmeleri
tamamlananlar listeden çıkarılmış sayılır.
1- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri (kömür alımları için),
2- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseseleri (taşkömürü alımları için),
3- Türkiye Elektrik Üretim, İletişim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile
Müesseseleri (elektrik enerjisi alımları için),
4- Orman İşletme Müdürlükleri (yakacak odun, tomruk ve kereste alımları için),
5- Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü (pul alımları, posta ücret makinesine
bağlanacak krediler dahil, abone ve hizmet bedelleri hariç),
6- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Müesseseleri,
7- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı ortaklıkları
(bizzat ürettikleri silah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve bunların bakım,
onarım, revizyon ve imalinde kullanılan malzeme ile patlayıcı maddeler için),
8- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (resmi mühür ve soğuk
damga için),
9- Kamu İhale Kurumu (ilan giderleri için),
10- Elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su alımlarına ilişkin kamu
kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler.
ÖN ÖDEMELERİN YIL SONUNDA
MAHSUBU
Mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç aylık
sürenin dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara ait
belgeleri muhasebe yetkilisine verip, artan tutarı iade ederek hesabını
kapatmakla yükümlüdürler.
Mali yıl sonuna kadar kapatılmayan veya mahsup döneminde mahsup
edileceği idaresince bildirilmeyen ön ödeme tutarı, yıl sonunda mutemet adına
ilgili hesaba borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Mutemet adına borç
kaydedilen tutarlar hakkında muhasebe yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işlem
yapılır.

TAŞINIR
Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10)
 İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da
arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere
aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.
1. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan
 su,
 doğalgaz,
 kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,
2.Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan
bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların
depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,
3.Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan
gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları,
4.Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane
materyalleri.
5.(Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden
makam için alınan yiyecek ve içecekler.
4 Mart 2015 tarih ve 29285 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Muhasebat
Genel Müdürlüğünün 42 sıra nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği Gereği
Taşınırların kayıtlardan çıkarılması
MADDE 9 – (1) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince, taşınırların
devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında
Tablo I’in D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. Taşınırların
kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dâhilinde harcama yetkilisinin, limit
üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılır.
(2) Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı
ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında
uygulanır.
Kayıtlardan çıkarılan hurdalar ne yapılacaktır?
Hurdaya ayrılan taşınırlar komisyonca, cinslerine veya
bulundukları duruma yada yapılarındaki maden veya madeni halitalardan
mamul olmalarına, ekonomik değerlerinin bulunup bulunmadığına göre
şu şekilde işleme tabi tutulur.
Teknik,
Güvenlik,
Sağlık
gibi nedenlerle imhasına karar verilenler usulüne göre yakılmak,
gömülmek, eritilmek suretiyle imha edilir.
Ekonomik değerinin olduğu tespit edilen maden veya madeni
karışımlardan olan hurdalar ile ahşap olanları ayrı ayrı satılmak suretiyle
tasfiye edilir.
Hurdaların MKE ye satılması
28.10.1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Makine
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü” ün amaç ve faaliyetleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin 7 numaralı bendinde “Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet
teşebbüsleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslar arası ikili anlaşmalara giren
kuruluş ve teşekkül’lerin hurdaya ayrıldıkları her türlü maden, malzeme, araç ve
gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kullanmak” denilmek suretiyle , maddede
sayılan kamu idarelerinin elinde bulunan hurdaların bu kuruluş tarafından alınarak
değerlendirileceğe hükme bağlanmıştır.
Ayrıca ,20.3.1971 tarihli 7/2156 sayılı BKK ile resmi daire ve idareler,
iktisadi devlet teşebbüsleri ile bunlara ait müessese ve iştiraklerinin malik oldukları
hurdaların, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satış suretiyle devirleri
öngörülmüştür.
MKE ye satılmayan hurdaların satış işlemi
Hurdasan A.Ş, bazen nakliye masraflarının yüksek olduğu gerekçesiyle
hurda malzemeleri teslim almamaktadırlar. Bu durumda izlenecek yol, Maliye
Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 1.11.1995 tarihli ve 212 sıra nolu
Genel Tebliğinde açıklanmış olup, hurdaların bildirildiği tarihten itibaren 5 ay
içerisinde kurumca teslim alınmaması halinde, söz konusu hurda malzemeler
mahallinde defterdarlık veya malmüdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine göre satılacaktır.
Üniversitelerde İMİD / Döner Sermaye İşletmelerinde İşletme Müdürlüğü
tarafından satış gerçekleştirilir.
Teşekkürler…
Download

Sunumu indirmek için tıklayınız.