TÜBİTAK
Horizon 2020 Programı
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
2015 Çağrıları
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
TÜBİTAK
3-5 yıl sonra pazara
sunulacak ürünler
Avrupa
Komisyonu’na
doğrudan başvuru
Çok yıllı
Dünyanın en büyük
sivil araştırma
programı
2
Horizon 2020 Programı
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Horizon 2020:
2014-2020
•
•
•
Dünya standartlarında bilim
İleri düzey araştırma yeteneği
geliştirmesi
Araştırmacıların en iyi altyapılara
erişimi..
Toplam Bütçe:
79 Milyar €
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Endüstriyel Liderlik
•
•
•
•
Yeni iş sahaları yaratarak
istihdamı artırmak
Yenilikçi KOBİ’ler
Anahtar teknolojilere stratejik
yatırımlar
Ar-Ge için daha fazla özel
sektör yatırımı
•
Toplumsal sorunlara çok
disiplinli ve çok ortaklı
araştırmalar yolu ile etkili
çözüm önerileri
Toplum için ve Toplum ile Bilim
Katılımın Artırılması
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)
3
Hangi Ülkeler Katılabilir?
TÜBİTAK
Sadece Sağlık,
Demografik Değişim
ve Refah Alanında:
ABD’den
araştırmacılar da
fonlanabilir.
7.ÇP Asosiye Ülkeler
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç,
Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ, BosnaHersek, Faroe Adaları,
Moldova
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
4
Horzion 2020 Türkiye Açılış Konferansı
TÜBİTAK
4-5 Haziran 2014
Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Bireysel Araştırmacılar
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Sanayi -KOBİ
Endüstriyel Liderlik
7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların
Dağılımı
Üniversite;
3927
Araştırma
Merkezi;
127
KAMU; 910
KOBİ; 1557
Sanayi-KOBİ
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Üniversiteler
Sanayi-KOBİ
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
STK’lar
Sanayi; 608
STK; 260
KOBİ Birliği;
67
6
Çerçeve Programlarda Medikal Biyoteknoloji
TÜBİTAK
Teşhis ve Görüntüleme Araç ve Teknolojileri
• Yeni ve daha iyi tanı ve teşhis metodlarının
geliştirilmesi; tahmin, erken tanı ve teşhis ile
hastalığın seyri, ilerlemelerin incelenmesi ve
tedavinin şeklinin değerlendirilmesi açısından
önem taşımaktadır.
• Avrupa’da bu alanda gerek 6. ÇP gerekse 7. ÇP’de
biyomedikal araştırma, teşhis ve tedavi
kılavuzluğu için gereken araçların geliştirilmesine
yönelik 50’den fazla proje desteklenmiştir.
7
H2020- Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
o Sağlık, demografik değişim ve refah
o Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve bio-ekonomi
o Güvenli, temiz ve verimli enerji
o Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
o İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
o Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
o Güvenli toplumlar
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
TÜBİTAK
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal
Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 7,4 milyar Euro’luk bütçesiyle en
büyük bütçeye sahip alt alandır.
Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden
ziyade önlenmesi, Avrupa
vatandaşlarının refahının korunması ve
gittikçe değişen demografik dengeye
uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması
yönünde çalışmaların desteklenmesi.
H2020
2014-2020
(7 yıl)
7,4 milyar Euro
Genel Çağrı Bilgileri
TÜBİTAK
• 7. ÇP’den farkı Çalışma Programları 2 yıllık
hazırlanmaktadır.
• Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma
projeleri, seçilen bir odak konu etrafında
şekillendirilmektedir.
• 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi:
1,2 milyar Euro
2015 Çağrı Bilgileri
TÜBİTAK
2014&2015 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013
2015 çağrı kapanış tarihleri:
Two stage: 14 Ekim 2014 / 24 Şubat 2015
Single stage: 21 Nisan 2015
2 temel çağrı:
1. Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin kişiselleştirilmesi
(PHC)  H2020-PHC-2015
2. Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2015
2014/2015 Çağrısı
TÜBİTAK
Çağrı Odağı: Sağlık ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi
Ana Faaliyetler
1.
Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
2.
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
3.
Teşhisin iyileştirilmesi
4.
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
5.
Aktif ve sağlıklı yaşlanma
6.
Entegre sağlık hizmeti sunumu
7.
Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
2015 Çağrısında
Desteklenmesi Planlanan Konular
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
Sağlığın geliştirilmesi,
hastalıkların
önlenmesi, hazırlık ve
tarama
2015 Yılı Başlıkları
PHC 4 2015
PHC 9 2015
2014 başlık sayısı
2015 başlık sayısı
4
2
Bütçe
Health promotion and disease prevention:
improved inter-sector co-operation for
4-6 m€
environment and health based
interventions
Vaccine development for poverty-related
15-20
and neglected infectious diseases:
m€
HIV/AIDS
TÜBİTAK
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
• Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak,
çevre, sağlık ve enformasyon vb. sektörlerinin
entegrasyonu
• “Her alanda sağlık” amacına uygun olarak farklı
sektörlerin bir araya gelerek sağlığı etkileyen
çevresel faktörlerin iyileşmesi için müdahale
yöntemleri üretmesi ve toplumsal düzeyde algı
yaratarak çözüme yönelik politika geliştirmesi
bekleniyor.
• STK’lar, politika üreticiler ve özel sektörün
katılımı bekleniyor.
TÜBİTAK
Teşhisin iyileştirilmesi
TÜBİTAK
Teşhisin
iyileştirilmesi
2015 Yılı Başlıkları
PHC 11 2015
PHC 12 2014 &
2015
2014 başlık sayısı
2
2015 başlık sayısı
2 (2014-2015 ortak)
Bütçe
Development of new diagnostic tools and
technologies: in vivo medical imaging
4-6 m€
technologies
Clinical validation of biomarkers and/or
diagnostic medical devices
KOBİ özel başlık
Teşhisin iyileştirilmesi
TÜBİTAK
• Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik
bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin
iyileştirilmesi.
• İnovatif in vivo görüntüleme cihazlarının
geliştirilmesi (+KOBİ)
• Görüntüleme ajanları da dahil edilebilir.
• Biyogöstergelerin (biomarker) ve teşhis
cihazlarının klinik olarak kullanılması için
doğrulanması (+KOBİ/ SME instrument)
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
TÜBİTAK
Yenilikçi tedavi
yöntemleri ve
teknolojileri
2014 başlık sayısı
3
2015 başlık sayısı
4
2015 Yılı Başlıkları
Bütçe
PHC 16 2015
4-6 m€
Tools and technologies for advanced
therapies
• Yeni terapilerin uygulanması için ihtiyaç duyulan
yöntemlerin, teknolojilerin, biyomateryallerin ve araçların
geliştirilmesi.
• Ayrıca bu yeni yöntemleri düzenleyici politikaların üretilmesi
gereklidir.
• Medikal teknoloji sektörünün büyümesini sağlamak bu
çağrının hedeflerinden biridir.
Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
TÜBİTAK
Entegre, kişi bazlı
sağlık hizmeti
sunumu
2015 Yılı Başlıkları
2014 başlık sayısı
2015 başlık sayısı
2
5
Bütçe
PHC 24 - Piloting personalised medicine in health
12-15 m€
2015
and care systems
• Kişiselleştirilmiş tıbbın, hasta gruplarında sosyal ve ekonomik etkinliğini
diğer etkilerden arındırılmış şekilde değerlendiren bir proje
beklenmektedir. Özellikle Avrupa’daki sağlık sistemlerinin çeşitliliği göz
önünde bulundurularak, yerel ve ulusal kamu otoritelerinin katılımını
sağlayacak şekilde tedavinin kişiselleştirilmesi üzerine pilot proje
uygulaması yapılmalıdır.
H2020-PHC-2015-two-stage
TÜBİTAK
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 2 – 2015: Understanding diseases: systems medicine
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 3 - 2015: Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in comorbidities
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 4 – 2015: Health promotion and disease prevention: improved inter-sector co-operation
for environment and health based interventions
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 11 – 2015: Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical
imaging technologies
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 14 – 2015: New therapies for rare diseases
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 16 – 2015: Tools and technologies for advanced therapies
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 18 – 2015: Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric
population
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 22 – 2015: Promoting mental wellbeing in the ageing population
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 24 – 2015: Piloting personalised medicine in health and care systems
H2020-PHC-2015-two-stage
PHC 33 – 2015: New approaches to improve predictive human safety testing
H2020-PHC-2015-single-stage
TÜBİTAK
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected infectious
diseases: HIV/AIDS
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 15 – 2015: Clinical research on regenerative medicine
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 21 – 2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and
intervention
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 27 – 2015: Self-management of health and disease and patient empowerment
supported by ICT
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 28 – 2015: Self-management of health and disease and decision support systems
based on predictive computer modelling used by the patient him or herself
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 29 – 2015: Public procurement of innovative eHealth services
H2020-PHC-2015-single-stage
PHC 30 – 2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and
treatment
Yeni KOBİ Aracı
TÜBİTAK
Faz 1: Kavram ve
fizibilite
değerlendirmesi
Girdi: Fikir/Kavram:
"İş Planı - 1"
(~ 10 sayfa)
Faaliyetler:
Kavram fizibilitesi
Risk değerlendirmesi
FMH
Ortak arama
Pazar analizi
İnovasyon stratejisi
geliştirme vb.
Faz 2: Ar-Ge,
demonstrasyon,
pazar uygulamaları
Girdi: "İş planı - 2" ve
Faz 2’deki faaliyetlerin
tanımı (~ 30 sayfa)
Faaliyetler:
Geliştirme, prototip
üretimi, test,
minyatürleştirme,
büyütme, pazar
uygulamaları,
araştırma
Çıktı: "detaylı
İş planı - 2"
Çıktı: "yatırımcı-hazır
İş planı - 3"
Bütçe: sabit 50.000 €
0,5-2,5 M€ EC fonu
~ 6 ay
~ 12 - 24 ay
Faz 3:
Ticarileştirme
Başarılı projeler için
kalite etiketi verilmesi
Özel finansmana
erişimin
kolaylaştırılması
Ağ oluşturma, eğitim,
bilgilendirme yoluyla
FMH yönetimi, bilgi
paylaşımı, bilginin
yayılımı konularında
destek verilmesi
AB finansal araçlarında
KOBİ penceresi
(borçlanma ve öz
sermaye finansmanı)
Doğrudan fonlama yok
22
Yeni KOBİ Aracı - Temel Özellikler
TÜBİTAK
 Kendini geliştirmek, büyümek ve uluslararasılaşmak
isteyen tüm yenilikçi KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir
 Sadece KOBİ’ler başvuru yapabilir ve çağrı her zaman
açıktır
 Konsorsiyum kurmadan da başvuru yapılabilir
 Doğrudan 2. Faza başvuru yapılabilir ancak öncelikle Faz
1’e başvuru yapılması önerilmektedir
 2. fazda genel destek oranı %70 + %25 dolaylı
masrafların desteklenmesi şeklindedir. Sağlık alanı için bu
oran %100 + %25’tir.
 Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve büyük ölçekli
işletmeler alt yüklenici olabilirler
 Alt yüklenicilik maliyeti proje bütçesinin %50’sini
geçmemelidir
 Faz 1’de 20 bin €, Faz 2’de proje bütçesinin %50’si
miktarında ön ödeme yapılmaktadır
23
Desteklenecek Başlıklar - 2014
TÜBİTAK
 High risk ICT innovation
 Nanotech, or other advanced tech for manufacturing and
materials
 Space research and development
 Diagnostics devices and biomarkers
 Sustainable food production and processing
 Blue growth
 Low carbon energy systems
 Greener and more integrated transport
 Eco-innovation and sustainable raw material supply
 Urban critical infrastructure
 Biotechnology-based industrial processes
24
Yeni KOBİ Aracı 2014 Çağrı Bilgileri
TÜBİTAK
Çağrı Yayınlanma Tarihi: 11/12/2013
Başvuru Açılış Tarihi: 03/03/2014
Değerlendirme Başlangıç Tarihi:
01/04/2014
Çağrı Bütçesi: 253.02 M€ (%10’u faz 1,
%88’i faz 2)
Faz 1 Başvuru Formu:
http://tinyurl.com/sme1-template
Çağrı Kapanış
Faz 1 Formu: Faz 2
Faz
2 Başvuru
Tarihleri
18/06/2014
09/10/2014
http://tinyurl.com/sme2-template
(Cut-off dates)
24/09/2014
17/12/2014
17/12/2014
25
TÜBİTAK
Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çağrı Nedir?
TÜBİTAK
Çağrı
nedir?
AB Çerçeve
Programları’nda
desteklenecek proje
konularını gösteren
ihale benzeri süreç
Çağrı nasıl
oluşur ?
H2020 çağrılarında
desteklenecek olan
proje konuları,
Avrupa Komisyonu,
programa üye
ülkeler ve AB
bünyesinde faaliyet
gösteren
kuruluşların
görüşleri
doğrultusunda
Çağrı
Süreci
H2020 çağrı
süreciyle ilgili bütün
idari, finansal ve
hukuki işlemler
Avrupa Komisyonu
tarafından
gerçekleştirilir.
Proje başvuruları doğrudan elektronik
ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.
27
Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim?
TÜBİTAK
Proje Koordinatörü
Proje Ortağı
• Proje fikri
• Proje fikri
• Projenin planlanması
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
katkı sağlama
• ÇP proje deneyimi
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
yetkinlik
• Proje ekibini
oluşturma
• Projenin iş
paketlerinde görev
alma
28
H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
TÜBİTAK
Tüm doğrudan
masrafların
%100’ü
Tüm doğrudan
masrafların %70’i
(Kar amacı gütmeyen
kuruluşlar için %100’e
kadar)
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
(CSA)
• Yenilik Hibeleri (Grants for
Innovation)
• Ortak Fonlama (Co-Funding)
Programı Eylemleri
• Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP)
• Yenilikçi Çözümler için Kamu
Tedariki (PPI)
• Era-Net Plus projeleri
Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
2. UYGULAMA
“Quality and efficiency of
the implementation and
the management”
3. ETKİ
“Potential impact through
the development,
dissemination and use of
project results”
• Projenin bilimsel kalitesi
• Yenilikçi yönleri
• Araştırmanın kredibilitesi
• Yönetim yapısı
• Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri
• Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı,
dengesi üniv – sanayi)
• Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan
kaynağı, ekipman)
• Projenin katma değeri
• Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
• Fikri Mülkiyet Hakları
• Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı
www.h2020.org.tr
TÜBİTAK
• TÜBİTAK ABÇPM
Ulusal Koordinasyon
Ofisi Destekleri
Yürürlüğe Girdi!
31
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
/
TÜBİTAK
Öneriler
TÜBİTAK
• Projelere dahil olurken Türkiye’den sanayi kuruluşları ile ortaklık
• Hakemlik kaydı:
Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts
adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.
• Network oluşturma amaçlı faaliyetlere katılım
– Bilgi günlerine, proje pazarlarına, önemli Avrupa Teknoloji Platformu
toplantılarına
– Altyapı projelerinin uluslararası erişim çağrılarından faydalanma
– ERANET projelerinde ortaklık
• Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
• AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek ve girdi
sağlamak
33
TÜBİTAK
A.Özge GÖZAY
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
Ulusal İrtibat Noktası
TÜBİTAK
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Telefon: + 90 (312) 468 5300 /1007
E-posta: [email protected]
Download

Horizon 2020-A.Özge GÖZAY Sunumu için Tıklayınız.