T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İHALE İLANI
(22 d Yapım İşleri)
MERSİN YENİŞEHİR İLÇESİ KAMİL TARHAN ve AKKENT 100.YIL İLKOKULORTAOKUL ONARIM İNŞAATI
4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır.
1-)ldarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
d) ilgili Personel
2-)lşin
a) Niteliği ve türü
b)Yapılacağı Yer
d) İşin Süresi
3-)Tekliflerin
a) Temin Edileceği Yer
:Dumlupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 2 A/Blok No:215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
: 0 324 329 14 81 - 0 324 327 35 18
: [email protected]
: Ahmet ÜREDİ (VHKL)
: Betonarme inşaat ve Sıhhi ve Müşterek Tesisat işi
: Mersin /Yenişehir
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
Dumlupmar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat:
2 A/Blok No: 215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
b) Başlangıç Tarihi ve saati
: 15/08/2014 Tarihinde Saat: 10:00
1c) Teslim Edileceği Yer
Dumlupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 2 A/Blok No: 215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
d) Bitiş Tarihi ve saati
: 20/08/2014 Tarihinde Saat: 10:00
4. Teklif ekinde istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta
adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar odası
Belgesi, (2014 Yılı içinde alınmış).
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d) Yukarıdaki adresten imza karşılığında temin edilecek teklif mektubu,
5. Sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Teklif verecek olanların, yukarıdaki adresten imza karşılığında doküman almaları zorunludur.
7. Teklifler ekleri ile birlikte, son teklif verme saatine kadar, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kat:2 A/Blok
No:215 İhale Bürosu adresine teslim edilecektir,
8. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, işin tamamı için verecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, temin tarihinden itibaren en az 30 gün takvim günü olmalıdır,
10. İstenilen Tüm Belgelerin Güncel ve Doğru olması, Hata tespit edilmesi durumunda Teklif geçersiz
sayılacaktır.
11. İş uhdesinde kalan istekliye ait yukarıda istenen belgelerin aslı veya idare tarafından aslı görülmüştür
kaşeli olarak verilmesi.
12. En avantajlı teklifi veren istekli sözleşme imzalarken teklif ettiği bedelin % 6 ‘sı oranında Nakit olarak
Bankaya yatırdığı dekontu verecektir, Banka Teminat Mektubu ile işlem yapılmayacaktır.
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
il Milli Eğitim Müdürlüğü
KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU:
.../08/2014
Teklif Sahibinin
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu
Açık Tebligat Adres
BagjbOlduğuVeıgj DöireaveVo® Numarası
Telefon ve Faks Numarası
E-Mail Adresi (Varsa)
İdarenizce yapılacak olan MERSİN YENİŞEHİR İLÇESİ KAMİL TARHAN ve
AKKENT 100.YIL İLKOKUL-ORTAOKUL ONARIM İNŞAATlişine ait İhale dokümanını
!
oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan
bütün koşullarıyla kabul edilmiştir, yapılacak MERSİN YENİŞEHİR İLÇESİ KAMİL TARHAN ve
AKKENT 100.YIL İLKOKUL-ORTAOKUL ONARIM İNŞAATI işine ilişkin olarak aşağıdaki
hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1- Teklifimize KDV hariç, tüm vergi, harç, nakliye, yükleme-boşaltma ve tüm imalatlar dahildir.
2- İmalatlarda(Onarım ve Hizmet alımlarmda) kullanılacak Malzemelerin TSE’li, iyi cins, kaliteli,
standartlara uygun olduğunu ve ilgililer tarafından beğenileceğini kabul ediyoruz.
3- Teklifimiz......./....72014 tarihine kadar geçerlidir.
4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar odası
Belgesi, (2014 Yılı içinde alınmış).
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya îmza Sirküleri.
6-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
7-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce malzeme alımı yapılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
8-4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli
durumundayız.
9-Teklifimizde yer alan imalatlarda kullanılan malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü
maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olduğunu beyan
ediyoruz.
10- Onanm/Hizmet alımı işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d doğrudan temin maddesine
göre yapılacaktır.
11-Teklif Mektubu üzerinde silinti kazıntı ve düzeltme yapılmayacak, aksi takdirde teklif mektubu
geçersiz sayılacaktır.
12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, teklif veriliş tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
13-İmalatların tamamına verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.
14-İdare herhangi bir aşamada bütün teklifleri redderek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
15İş uhdesinde kalan firma veya şahıs teklif bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat mektubunu bankaya
nakit olarak yatıracaktır, Banka teminat mektubu ile işlem yapılmayacaktır.
16-Söz konusu onarım işinin tamamı için teklifimiz; KDV Hariç Rakamla (.............................. TL)
Yazıyla(...................................................................................................................)dır. Saygılarımızla
..../0 8 /2 0 Î4
Ad SOYAD/ Firma Kaşesi
İmza
TC.
M ER SİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim M üdürlüğü
PURSANTAJ ANA İCMALİ
,* in Ad'
S.NO
1
: MERSİN YENİŞEHİR KAMİL TARHAN VE AKKENT 100.YIL İLKOKUL/ORTAOKULU ONARIM İNŞAATI
YÜZDE ORANLARI
İŞ KISIMLARI
2
İNŞAAT İŞLERİ ( Kamil Tarhan onarım İşleri)
İNŞAAT İŞLERİ ( Akkent 100.Yıl onarım İşleri)
3
SIHHl TESİSAT VE MÜŞTEREK TESİSAT
61,6405
27,1967
11,1628
*
TOPLAM
ÜYE
H a ş a n BİLM EZ
in ş .T e k n .
ÜYE
Ü n al Y E Ş İL Y U R T
M ak .T e k .
Y u su f DUMAN
il Milli E ğitim M ü d ü r Y ard.
100,0000
TC.
M E R S İN
VALİLİĞİ
II M illi E ğitim M ü d ü rlü ğ ü
MERSİN YENİŞEHİR KAMİL TARHAN VE AKKENT İOO.YIL İLKOKUL/ORTAOKULU ONARIM İNŞAATI
100,YIL AKKENT İLKOKUL/ORTAOKUL EK MERDİVEN ONARIM İNŞAATI
M ahal Adı
\
Poz No
im alatın Cinsi
14.018
D o lg u y a gelm iş serilm iş her c in s k a zın ın (k a y a z em in ler hariç) elle to k m a k la n arak ta b a k a ta b a k a sıkıştırılm a*
Y. 16.050/05 B eto n san tralin d e ü retilen veya satın alın an ve beton p o m pasıyla basılan, C 2 5 /3 0 b a sın ç dayanım s ın ırın d a İn
18.183
ESK İ B İN A Z .K A T
K O R İD O R S O N U N A
D E M İR K A PI V E
S B S M E R D İV E N İ
Y A PIL A C A K
18.241
K A R C İR İN Ş A A T Y IK IL M A SI
A hşap çatı ü zerin e 0 .5 0 m m k a lın lık ta sıcak d a ld ırm a galvanizli oluktu sac ile çatı ö rtü sü y apılm ası
Y .2 1 .001/02 A h şap tan d ü z yüzeyli beton ve b e to n a rm e k a lıb ı y apılm ası
Y.23.081
Profil d em irlerin d en çatı m a k a sı y a p ılm a sı ve y erine konulm ası.
Y. 2 3 .1 5 2
K are v e d ik d ö rtg en p rofillerle p e n ce re ve k a p ı y a p ılm a sı ve y erine konulm ası
Y. 25.002/02 D e m ir yüzeylere iki kat an tip as, iki k a t sen te tik b o y a y apılm ası
2 6 .6 2 2 /C
R en k li m erm er p la k la r ile m erd iv en b a sa m a ğ ı kap lam ası (b a sam a k 3 cm , rıht 2 cm k a lın lığ ın d a ) y apılm ası
A 07
S ilin d irli traşlı d ış k apı kilid in in y e rin e ta k ılm a sı
ü
* M ev c u t eski 2 k atlı b in an ın Z .k a tm d a k i doğ u k o rid o r so n u n d ak i pencere ve duvar yıkılarak d e m ir kapı yapılacak
S b s m erd iv en i yeni y ap ılıp ü stü n e ç a tı y a p ıla ca k 1 4.018 ,Y .I 6 .0 5 0 /0 5 /1 8 .l8 3 ,l8 .2 4 l,Y .2 l.0 0 l/0 2 ,Y .2 3 .Q 8 I.Y .2 3 .152.26.62
* T ü m İm alatlar B ayındırlık v e İskan B ak an lığ ı B irim Fiyat T ariflerin d ek i şartla rla yapılacak
(
HAZIRLAYANLAR
TC.
MERSÎN VALİLİĞİ
t) Milli Eğitim Müdürlüğü
MERSİN YENİŞEHİR KAMİL TARHAN VE AKKENT IOO.YIL İLKOKUL/ORTAOKULU ONARIM İNŞAATI
YENİŞEHİR KAMİL TA RHAN İLKOKUL/ ORTAOKULU ONARIM İNŞAATI
M ahal Adı
S Poz No
im alatın Cinsi
14.018
Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırıl ması
Y.15.006/2B
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert kûskülûk kazılması (Derin kazı)
Y. 16.050/02
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında betan dökülmes
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmes
OKUL BAHÇESİ BÖLMESİ Y. 16.050/05
Y.18.001/C05 190 mm kalınlığında yatay delikli tuftla(l90 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
YENİ BİNA WC LERİ VE
18.185
2.KAT ARA BÖLMESİ
BETON KIRILMASI
18.189
BAHÇEDEKİ ÖĞRETMEN
BETON PLAK KALDIRIM VE FAYANS SÖKÜLMESİ
Y.21.001/02
BÜST
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
Y.22.001/02
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
Y.22.009/03
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine tnl
Y.23.011
Nervürlü çelik hasınn yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kti/m2 dahil)
Y.23.014
0 8 - 0 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Y.23.152
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Y.23.176
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Y.23.241
Plastik do&ranıa imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC donrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama '
23.243/ 1
60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı {polyester esaslı) deliksiz alüminvııı
Y.25.002/02
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
II
Y.26.006/405 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, hertüriü desen ve yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik duvar karol
Y.26.008/305B 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, l.kalite. maı, sırsız porselen karo ile 3 mm derz ar;
26.206/C1
3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy)
27.532/MK
Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması
A02
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar Tip)
A07
Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması
A08
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
aİo
Menteşenin yerine takılması
*Ekli proje ve vaziyet planına göre okul bahçesi ortaokul/ilkokul olarak bölünecek 14.018,Y. 15.006/2B,Y. 16.050/02.16.050/05,1 S. 185
Y .21.001/02.Y.23.014,
*Duvann üstüne demir korkuluk her 1 okulada raylı demir kapı yapılacak y.23.152,y.23.176,y.25.002/02
•Yeni binanın 2.katındaki kütüphane2 ye bölünecek Y. 18.001/C05,27.532/MK, Y.22,009/03, Y.22,001/02
•Yeni binanın wc tavan kaplamaları sökülüp esler temizlendikten sonra yaniden takılacak 23.243/2
*Yeni binanın önOneekli projeye göre Atatürk Büstü Yapılacak 16.050/05,Y.23,011,Y.23.176,Y.25.002/02,26.206/CI
•Eski binanın batsındakı 2 kabinli öğretmen wc lerinin dış,iç kapılan yer ve duvar seramikleri ile sıhhi ve müşterek tesisatları sökülüp
yeniden yapılacak 18.189,Y.006/405,26.008/305B
* Tüm İmalatlar Bayındırlık ve İskan Bakanlı&ı Birim Fiyat Tariflerindeki şartlarla yapılacak
HAZIRLAYANLAR
.
. ' 1
Unal YEŞİLYURT
J M .T e k
DUMAN
İl Milli Eğitim Müdür Yard.
T.C.
M ERSİN V A L İL İĞ İ
11 Milli E ğ itim M üdürlüğü
Hazırlanma T a rih i:
İşin Adı
S.NO
*2
<
§
<
F
<
y:
<n"
55
S
m
j
D
jj
I
12.08.2014
MERSİN Y E N İŞE H İR İ.DR.KAM İL TAHRAN İLKOKULU-ORTAOKULU W C ONARIM I SIH H İ VE M ÜŞTEREK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
İMALATIN CİNSİ
BİRİM
071-113
PO 7.N 0
45x60 CM KONSOLUJ LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAML
AD.
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
MSB 661
23.176
084-101
3mm KALINLIĞINDA MERMER PLAKA İLE OVAL HİLTON LAVABO
Çeşitti deınir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon,
M2
OKUL BİNASI MERDİVEN ALTI ÇAY OCAÖ1 MAHALtNDE KULLANILACAKTIR 3M BOYUNDA 0,60cm ENİNDE
kg
OKUL BtNASl MERDİVEN ALTI ÇAY OCAGl MAHALtNDE TEZGAH ALTrNDA KULLANILACAKTIR
1 GÖZLÜ EVİYE TES.BATARYALI,PİRİNÇ SİFONLU 1.SİNIF
AD
OKUL BtNASl MERDİVEN ALTI ÇAY OCAGl MAHALtNDE 1 TAKIM OLAR1K KULLANILACAKTIR
072-301
LAVABO TESİSATI GÖMME TİP BATARYAL1 1.SINIF
TK
ORTAOKUL BİNASI YANTARAFrNDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR. AYRICA İLKOKUL BtNASl WC İÇERİSİNDE BULUNAN
LAVABO TESİSATLARI YENİLENECEKTİR AN KASTIRA OLARAK .
073-201
AYNA 40X50 CM (KRİSTAL CAM)
AD
ORTAOKUL BİNASI YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
AÇIKLAM ALAR
075-103-D
DEMONT.ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM EKSTRA SINIF PLAS.SİFO
AD
ORTAOKUL BİNASI YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC TAŞLARI SÖKÜLECEK
075-103
ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM EKSTRA SINIF PLAS.SİFON.
AD
ORTAOKUL BİNASI YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC TAŞLARI ÇEVRE YIKAMALI OLARAK YENİLENECEKTİR
076-400-D
DEMONT.ALATURKA WC TESİSATI PLASTİK REZERVUARLI
TK
ORTAOKUL BİNASI YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC TESİSATLARI VE İLKOKUL BtNASl TUVALETLERİ İÇERİSİNDEKİ 1,2,3 KATLARDAKİ WC
TESİSATLARI SÖKÜLECEK
076-400
ALATURKA WC TESİSATI PLASTİK REZERVUARLI
TK
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC TESİSATLARI VE İLKOKUL BtNASl TUVALETLERİ İÇERİSİNDEKİ 1,2,3 KATLARDAKİ WC
TESİSATLARI YENİLENECEKTİR
091-600
SIVI SABUN MAKİNASJ
AD
ORTAOKUL ÖĞRETMEN WC MAHALİ VE İLKOKUL 1.2,3 KAT ÖĞRENCİ WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR.
113-202
204-401
AD
MT
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
204-402
HAVALANDIRMA BORU VE ŞAPKASI a 100 mm.(PVC)
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU a 50-40 mm.
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU e>75-70 mm.
MT
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALİ VE MERDİVEN ALTI ÇAY OÇAĞINDA KULLANILACAKTIR
204-404
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 9 125 mm.
MT
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
Bİ
UJ
-J
Û
£
2
1
O
O
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
204-411
HAFİF-SERT(HPVC-U) PLASTİK PİS SU BORUSU: DIŞÇAP: 50 MM.
M
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
GEÇME MUFLU PİS SU PLASTİK BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDE
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU 1/2" (Bina İçinde)
%
PİS SU BORULARI MONTAJI YAPILIP DENENDİKTEN SONRA KAPATILACAKTIR
m
204-501
204-3102
MT
ORTAOKUL BİNASI YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
D
204-3103
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU3/4" (Bina İçinde)
MT
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE VE MERDİVEN ALTI ÇAY OCAĞINDA KULLANILACAKTIR
204-3300
210-623
210-624
BİNA İÇİNDE FİZYOTERM KAYNAK VE VİDALI OLARAK DÖŞ EN MÎ,
KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 15 a mm.
KÜREŞEk VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 20 a mm.
AD
AD
<
j
O
O
/
%
TEMİZ SU BORULARI MONTAJI YAPILIP DEN ENDİ KDEN SONRA KAPATILACAKTIR
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
ORTAOKUL BtNASl YANTARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC MAHALtNDE KULLANILACAKTIR
.DR.KAMİL TAHRAN ORTAOKULU
WC ONARIMI
5 0 /4 0
5 0 /4 0
16 5
207
o
20
o -
-9 -
o
LD
oo
o
o
\C0
\
no
o
o
00
\
ro
Q
O
o
o
ip
oo
ro
U
o
o
\
ro
o
o
o
o
o
o
o
\
n j
o
o
o
Haşan
tr-t-ı
OJ,
rtl •■/'vyOKULESKİ BİNA BATI TARAFINDA BULUNAN ÖĞRETMEN WC’LERİ TEMİZ VE PİS SU BORULARI
İ d u u k i y „ ____,
WC TAŞLARI,LAVABOLAR SÖKÜLÜP YENİLENECEK
AYRICA YER VE DUVAR SERAMİKLERİ DEĞİŞECEK
UnaWEŞİLYVRT
v lo L . T e ݣ j^ _ -
.DR.KAMİL TARHAN
İLKOKULU-ORTAOKULU
273
o >
OO
CNJ
273
MERSİN YtNİŞEHİR KAîV ’L TARHA'’ İ.O■KUUOR Av^K ü LU LîAHÇt Böl Rfc' DUVAR VE KORK
O
co
Q 8/25 ■
Q 10/25
o
co
fft-
.3 ü A ^ 4 5 _
Q 10/25
-— Q j3 /2 5
°
:
.iîD.
^
her iki yüzde
20
L:8D
60
o i---------------------o
- lû
10/25 y-
tı ^-aai J e k ilik tri
her iki yüzde
jr /i/n /L -
1 /b .ı.
Download

4734 Sayılı K.İ.K. 22/d göre Hazırlanan Yenişehir Dr. Kamil Tarhan