Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan 2014, Sayı: 29-2) - Hacettepe University Journal of Education (April 2014, Issue: 29-2)
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Lise ve Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Uydu Hareketi ile İlgili Görüşlerinin Düşünce Deneylerine Yansıması
Reflection of High School and Physics Education Students’ Views about Satellite Motion into Their Thought
Experiments
Hatice ACAR, Zeynep GÜREL ........................................................................................................................................ 01
Incorporating Authentic Models into Business Letter Writing within the ESP course at Kazakhstani Universities
Kazakistan Üniversiteleri ESP Derslerinde İş Mektupları Yazmada Özgün Modelleri Birleştirme
Aliya AIMOLDINA, Sholpan ZHARKYNBEKOVA ................................................................................................... 16
Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi
E-Guidance and Counseling Decision Support System in Elementary and High Schools
İbrahim ÇİL, Mehmet Akif TOKAT, Yusuf S. TÜRKAN, Nurettin DOĞAN ............................................................ 34
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Physical Education Teachers' Problems in Practice and Suggested Solutions
Gıyaseddin DEMİRHAN, Yeşim BULCA, Fatma SAÇLI, Murat KANGALGİL ...................................................... 57
Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir
Değerlendirme
Stress Factors among University Students: A Study on Interpersonal Relationship Style and Problem Solving
Abilities
Ayşegül DURAK BATIGÜN, Aliye ATAY KAYIŞ ........................................................................................................ 69
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarısında Mozart Müziği Etkisi
The Effect of Mozart’s Music on the Success of Middle School Students in Mathematics Courses
Özge GENÇEL ATAMAN ............................................................................................................................................... 81
Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Cultural Intelligence Scale
Mustafa İLHAN, Bayram ÇETİN ................................................................................................................................... 94
Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation of the Relationship Between School Administrators’ Accountability and Organizational Justice
Mahmut KALMAN, Tokay GEDİKOĞLU .................................................................................................................. 115
A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education
Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım
Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ, Nuray GİRGİNER .......................................................................................................... 129
Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Validity and Reliability Study of the Virtual Environment Loneliness Scale (VELS)
Özgen KORKMAZ, Ertuğrul USTA, İbrahim KURT ................................................................................................. 144
Common Ground for Positioning: A discourse Analysis on Second Language Socialization
Konumlandırma Amaçlı Ortak Zemin Oluşturulması: Amerika’da Yaşayan Türk Öğrencilerin Dil Sosyalleşmesi
Deniz ORTAÇTEPE ....................................................................................................................................................... 160
i
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan 2014, Sayı: 29-2) - Hacettepe University Journal of Education (April 2014, Issue: 29-2)
Öğretim Elemanları ve Ders Özelliklerinin Öğretim Elemanlarının Performanslarına İlişkin Değerlendirmelerle
İlişkileri
Relationship of Instructor and Course Characteristics to Students Evaluations
Sevgi ÖZGÜNGÖR, Erdinç DURU ............................................................................................................................... 175
Dereceli Puanlama Anahtarı ve Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanların Uyum Düzeyleri
Comparison of Answer Key and Scoring Rubric For the Evaluation of The Student Performances
Burcu PARLAK, Nuri DOĞAN ..................................................................................................................................... 189
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Accompaniment Playing Course with the Perspective of Pre-Service Music Teachers
Duygu PİJİ KÜÇÜK ....................................................................................................................................................... 198
Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi
Effect of Case Study Method on Preservice Teachers’ Anxieties toward Chemistry Laboratory
Munise SEÇKİN, Serkan YILMAZ............................................................................................................................... 215
English Learning Strategies of Various Nations: A Study in Military Context
Farklı Ulusların İngilizce Öğrenme Stratejileri: Askeri Ortamda Bir Çalışma
Ekrem SOLAK ................................................................................................................................................................ 228
Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri
Parents’ Expectations from Preschool Education Institutions
Zeynep Ceren ŞİMŞEK, Asiye İVRENDİ ..................................................................................................................... 240
Çok Uluslu Sınıflarda Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sesletim Sorunları
Phonological Problems Encountered in Multinational Classrooms in Teaching Turkish as a Foreign Language
Gülden TÜM .................................................................................................................................................................... 255
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Algıları
The Perceptions of Academicians in Education Faculties on Their Lifelong Learning Competencies
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Tuğba YANPAR YELKEN ...................................................................................... 267
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorumluluk Eğitimi Stratejilerinin İncelenmesi
Examination of the Responsibility Education Strategies of Primary School Teachers
Rüştü YEŞİL ................................................................................................................................................................... 282
Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki
The Relationship between School Administrators’ Five Factor Personality Traits and Their Conflict Management
Style Preferences
Hüseyin YILDIZOĞLU, Berrin BURGAZ ................................................................................................................... 295
ii
Download

EF Dergi-İçindekiler - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi