Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0049-T
Adresi : Belde sokak No:6
Ataevler Nilüfer
BURSA / TÜRKİYE
Tel
: 444 50 48
Faks
: 0 224 443 72 00
E-Posta : [email protected]
Website : www.cedfem.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
BACAGAZI
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN
15259 Şartlarına Uygun)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynaklarda Partikül
Madde Tayini
TS IS0 9096
TS EN 13284-1
EPA Metot 17
EPA Metot 5
Destile Yakıtların Yanması İle
Meydana Gelen Duman
Yoğunluğu (İslilik) Tayini
(Bacharach Yöntemi)
TS 9503
Elektrokimyasal Hücre Metodu
İle CO, CO2, O2 Tayini
TS ISO 12039
Uçucu Organik Bileşiklerin
(VOC) GC/MS İle Tayini
TS EN 13649
Sabit Kaynak
Emisyonları-Elektrokimyasal
Hücre Metodu İle SO2 Tayini
TS ISO 7935
Sabit Kaynak
Emisyonları-Elektrokimyasal
Hücre Metodu İle NO, NOx
Tayini
EPA CTM 022
Klor Örnekleme ve Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
TS EN 1911
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Hız ve Debi Tayini
(Pitot Tüp Metodu)
TS ISO 10780
Sabit Kaynak
Emisyonları-Florür Numune
Alma ve Tayini
EPA Metot 13A
Nem Tayini
(Gravimetrik Metot)
(Nem Probu Metodu)
EPA Metot 4
Ç02 (İşletme İçi Metot)
Sülfirik Asit (H2SO4),
Kükürtrioksit (SO3) ve
Kükürtdioksit (SO2)
Örneklemesi ve Tayini
(Sabit Emisyon
Kaynaklarından Sülfirik Asit ve
Kükürtdioksit Tespiti Metodu)
EPA Metot 8
Bacagazında Metal
Örneklemesi ve AAS İle Metal
Tayini (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb)
TS EN 14385
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
ÇALIŞMA ORTAMI HAVASI (İSG)
ÖLÇÜMLERİ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çalışma Ortamında Havada
Süspansiyon Durumunda
Bulunan Madde Miktarının
Tayini
(Gravimetrik Metot - Optik
Yansıtma Metodu)
TS 2361
Kolorimetrik Yöntem İle Uçucu
Organik Bileşiklerin ve
Gazların Tayini (Renk
karşılaştırma metodu ile gaz ve
buhar konsantrasyonu tayini)
TS EN 1231
JIS K 0804
Silikon Diyot Sensör İle Işık
Şiddeti Tayini
ISO/CIE 8995
ISO/CIE 8995-3
COSHR/928-1-IPG-039
Uçucu Organik Maddelerin
(VOC) GC/MS İle Tayini
(Atmosferdeki Organik
Bileşiklerin Örnekleme ve
Analizi İçin Aktif Karbon Tüp İle
Adsorpsiyon Metodu)
ASTM D 3686
ASTM D 3687
TS ISO 16200-1
Partikül Maddede (Filtreye
Toplanan) AAS İle Metal Tayini
(As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
Pb, Sb, Zn)
(AAS - Alevli Metot)
VDI 2267-1
Toplam Toz Maruziyeti
NIOSH NMAM 0500
Solunabilir Tozların
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 0600
Havadaki Kurşun
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
TS ISO 8518
Havadaki Amonyak
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 6015
Havadaki Formaldehit
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 3500
Havadaki Benzen, Toluen,
Ksilen, Etilbenzen
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 1501
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ÇALIŞMA ORTAMI HAVASI
(İSG) ÖLÇÜMLERİ Devam)
HAVA KALİTESİ (İMİSYON)
ÖLÇÜMLERİ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Termal Konform Ölçümü
TS EN 27243
TS EN ISO 7730
Havadaki Kadmiyum ve
Kadmiyum Bileşikleri
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 7048
Havadaki Çinko ve Çinko
Bileşikleri Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 7030
Havadaki Bakır ve Bakır
Bileşikleri Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 7029
Havadaki Alüminyum ve
Alüminyum Bileşikleri
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 7013
Havadaki Demir ve Demir
Bileşikleri Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
OSHA ID 121
Havadaki Mangan ve Mangan
Bileşikleri Konsantrasyonu
Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
OSHA ID 121
Havadaki Civa
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 6009
Havadaki Arsenik
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 7900
Havadaki Hekzan
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
ASTM D 3686
ASTM D 3687
TS ISO 16200-1
Toz İçerisindeki Serbest Silis
Analizi (Kişisel ve İşyeri
Ortamı)
NIOSH NMAM 7601
Havadaki Yağ Buharı
Konsantrasyonu Tayini (Kişisel
ve İşyeri Ortamı)
NIOSH NMAM 5026
Askıda Katı Maddenin PM10
Kesrinin Tayini
USEPA 40 CFR Part 50 Appendix J
Gravimetrik Metot İle Çöken
Toz Tayini
TS 2341
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(HAVA KALİTESİ (İMİSYON)
ÖLÇÜMLERİ Devam)
GÜRÜLTÜ/ÇEVRESEL
GÜRÜLTÜ/AKUSTİK
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çöken Tozda AAS ile Metal
Tayini
(
As,Cd,Co,Cr,Cu,Ni,Pb,Sb,Zn,T
l)
(AAS-Alevli Metot)
VDI 2267-16
Çevre Gürültüsünün Tarifi,
Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi-Bölüm
1:Temel Büyüklükler ve
Değerlendirme İşlemi
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
Çevre Gürültüsünün Tarifi,
Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi-Bölüm
2:Çevre Gürültü Seviyelerinin
Tayini
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/T1
Sesin Dışarıda Yayılırken
Azalması- Bölüm 1: Genel
Hesaplama Yöntemi
TS ISO 9613-1
Sesin Dışarıda Yayılırken
Azalması-Bölüm 2: Sesin
atmosfer tarafından
soğurulmasının hesaplanması
TS ISO 9613-2
Çoklu Gürültü Kaynağına
Sahip Sanayi Tesislerinde
Çevredeki Ses Basınç
Seviyelerinin Değerlendirilmesi
İçin Ses Güç Seviyelerinin
Tayini- Mühendislik Metodu
TS ISO 8297
Akustik-Gürültü Kaynaklarının
Ses Gücü Seviyelerinin Ses
Basıncı Kullanılarak Tayini - Bir
Yansıtma Düzlemi Boyunca
Esas Olarak Serbest Bir Alan
İçinde Uygulanan Mühendislik
Metodu
TS EN ISO 3744
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(GÜRÜLTÜ/ÇEVRESEL
GÜRÜLTÜ/AKUSTİK Devam)
TİTREŞİM
SU, ATIKSU
(T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma
Sular Yönetmeliği kapsamı hariç)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik Ses Basıncı
Kullanılarak Gürültü
Kaynaklarının Ses Güç
Seviyelerinin Tayini - Bir
Yansıtma Düzlemi Boyunca
Çevreleyici Ölçme Yüzeyi
Kullanılarak Yapılan Gözlem
Metodu
TS EN ISO 3746
Madencilik - Hava Şoku ve Yer
Titreşimi Ölçümü
TS 10354
Mekanik Titreşim ve Şok Binaların Titreşimi - Titreşimin
Ölçülmesi ve Binalara
Etkilerinin Değerlendirilmesi
İçin Kılavuz
TS ISO 4866
pH Tayini
TS EN ISO 10523
Elektriksel İletkenlik Tayini
TS 9748 EN 27888
Çözünmüş Oksijen Tayini
TS EN ISO 5814
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Tayini
(Açık Reflaks Metodu)
TS 2789
Toplam Askıda Katı Madde
(AKM) Tayini
SM 2540 D
Bulanıklık Tayini
TS 5091 EN ISO 7027
Çökebilen Katı Madde Tayini
TS 7092
Toplam Katı Madde Tayini
SM 2540 B
Yağ ve Gres Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 8312
Yağ ve Gres Tayini (IR Metot)
SM 5520 C
Klorür Tayini
TS 4164 ISO 9297
Toplam Fosfor Tayini
TS 7889
Ortofosfat Tayini
TS 7886
Nitrat Tayini
TS 6231
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU, ATIKSU
(T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Sular Yönetmeliği
kapsamı hariç) Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Amonyak Tayini
(Titrimetrik Yöntem)
(Fenat Yöntemi)
SM 4500-NH3 (B, C, F)
Florür Tayini
(SPADNS-Spektrofotometrik
Metot)
SM 4500-F (B, D)
Sülfür Tayini (İyodimetrik
Metot)
SM 4500-S2 F
Sülfit Tayini (İyodimetrik Metot)
SM 4500-SO32- B
Sülfür Tayini (Spektrometrik
Metot)
SM 4500 -S2 D
Sülfat Tayini (Türbidimetrik
Metot)
SM 4500-SO42- E
AAS İle Civa Tayini
TS EN ISO 12846
Krom VI Tayini
(Diphenylcarbazide
Kolorimetrik Metot)
SM 3500-Cr B
Klorofil-a Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
SM 10200 H
Fenolik Maddeler Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
SM 5530 (B, D)
Serbest Klor Tayini (DPD
Kolorimetrik Metot)
SM 4500-Cl G
Nitrit Tayini
TS 7526 EN 26777
Serbest Siyanür Tayini
SM 4500-CN- (E)
Toplam Siyanür Tayini
SM 4500 CN-C,E
Bor Tayini (Carmin Metodu,
Spektrofotometrik)
SM 4500-B C
AAS Hidrür İle Arsenik Tayini
SM 3114 C
AAS İle Metal Tayini
(Al, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb,
Mn, Ni, Ag, Sn, Zn)
SM 3111 (B, D)
Hidrokarbonların Tayini
SM 5520 F
Toplam Çözünmüş Madde
(Gravimetrik Metot)
SM 2540 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Renk Tayini
Görsel Karşılaştırma Metodu
Spektrofotometrik Metot
Spektrofotometrik Metot-Metot
B
SM 2120 B
SM 2120 C
TS EN ISO 7887
Debi (Akarsular, Dereler)
EPA 841 -B-97-003
Işık Geçirgenliğ i (Seki Disk
Yöntemi) Tayini
EPA 841-B-97-003
(Volunteer-Stream)
Alkalinite
SM 2320 B
Sıcaklık Tayini
SM 2550 B
Toplam Metaller İçin Ön İşlem
(Nitrik Asitle Çürütme) (Nitrik
Asit-Hidroklorik Asitle
Çürütme)
SM 3030 (E, F)
Kjeldahl Azotu
SM 4500 Norg B
Toplam Azot (Hesaplama
Yöntemi)
TS 7526 EN 26777
TS 6231
SM 4500 Norg B
SEDİMENT/ÇAMUR
Toplam Katı Madde Tayini
SM 2540 G
NUMUNE ALMA
Atıksulardan Numune Alınması
TS ISO 5667-10
Nehir ve Akarsulardan
Numune Alma
TS ISO 5667-6
Göl ve Göletlerden Numune
Alma
TS 6291
Dip sedimentlerinden Numune
Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Yüzey Topraktan Numune
Alma
TS 9923
Katı Atıklardan Numune Alma
TS 12090
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU, ATIKSU
(T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Sular Yönetmeliği
kapsamı hariç) Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(NUMUNE ALMA Devam)
ÇALIŞMA ORTAMI / KİŞİSEL
MARUZİYET
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kanalizasyon ve Su Arıtma
Tesislerinden Çamur
Numunesi Alma
TS 9545 EN ISO 5667-13
MekanikTitreşim ve Şok-Tüm
Vücut Titreşime Maruz Kalma
Değerlendirilmesi-Bölüm
1:Genel Kurallar
TS ISO 2631-1
İnsanın Tüm Vucüt Titreşimine
Maruz Kalmasının
Değerlendirilmesi-Bölüm
2:Binalarda Sürekli ve
Darbeyle Meydana Gelen
Titreşim (1 Hz ila 8 Hz)
TS ISO 2631-2
Mekanik titreşim emisyon
değerinin tayin edilmesi
amacıyla hareketli makinelerin
deneye tabi tutulması
TS EN 1032+A1
Mekanik Titreşim-Kişilerin
Maruz Kaldığı ,Elden Vucüda
iletilen Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
Titreşime Karşı İnsan Tepkisi
-Ölçme Düzeneği
TS EN ISO 8041
TS EN ISO 8041/AC
Akustik - İş yerinde maruz
kalınan gürültünün tayini
TS 2607 ISO 1999
Akustik- Çalışma ortamında
maruz kalınan gürültünün
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
için prensipler
TS EN ISO 9612
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/9)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEDFEM
Çevre Analizleri Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0049-T
Revizyon No: 08 Tarih: 28-Mart-2014
AB-0049-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ÇALIŞMA ORTAMI / KİŞİSEL
MARUZİYET Devam)
Deney Adı
Akustik-Gürültü Kaynaklarının
Ses Gücü Seviyelerinin Ses
Basıncı Kullanılarak Tayini - Bir
Yansıtma Düzlemi Boyunca
Esas Olarak Serbest Bir Alan
İçinde Uygulanan Mühendislik
Metodu
KAPSAM SONU
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
TS EN ISO 3744
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı