TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–07
1 Temmuz 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Sayı: 2014–07
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Sayfa
1
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
w w w. tu s i ad .o r g
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
1 Temmuz 2014
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
YASAMA TATİLİ 25 Haziran 2014 tarihinde toplanan TBMM Genel Kurul’unda kabul edilen AK
ERTELENDİ Parti Grubunun önerisine göre Meclis, TBMM İçtüzüğünün 5. Maddesi'ne göre,
1 Temmuz 2013 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına 25 Temmuz 2014
tarihine kadar devam edecektir. Buna göre Genel Kurulun 1, 8, 15 ve 22
Temmuz 2014 Salı günkü birleşimlerinde 15.00 – 21.00 saatleri arasında, 2, 3, 9,
10, 16, 17, 23 ve 24 Temmuz 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde
14.00 – 21.00 saatleri arasında çalışmasına ve günlük programlarının
tamamlanmaması halinde günlük programlarının tamamlanmasına kadar
çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir.
ÇÖZÜM SÜRECİ Kamuoyunda "çözüm sürecinin çerçeve yasası" olarak adlandırılan Terörün
PAKETİ Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun
Tasarısı1 TBMM Başkanlığı'na sunulmuştur. Yürütme ve yürürlük dahil
6 maddeden oluşan tasarının amaç ve kapsamı, "terörün sona erdirilmesi ve
toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin
usul ve esasları düzenlemek" olarak belirtilmiştir. Tasarı, terörün sona erdirilmesi
ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektedir. Çözüm Süreci Paketi, 2 Temmuz Çarşamba
günü TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacaktır.
TORBA KANUN Toplam 61 madde olarak TBMM’ye sevk edilen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
TASARISI Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu görüşmeleri sırasında ilgili alanı
düzenleyen çeşitli kanun teklifleri ile birleştirilerek 106 maddeye çıkmıştır.
Komisyon görüşmelerinde tasarının daha da genişlemesi beklenmektedir.
Toplam 44 kanunda değişiklik yapan “torba tasarının” tümü üzerindeki
görüşmeler tamamlanmış ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Yaklaşık 80
maddesi kabul edilen tasarının görüşmelerinde yaşanan tartışmalar nedeniyle
zaman zaman geri dönüşler yaşanmakta ve yoğun bir mesai ile sürdürülmesine
rağmen çalışmalar yavaş ilerlemektedir.
1
Tasarının metnine http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0941.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Sayı: 2014–07
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ELEKTRİK
PİYASASI VE
ZEYTİNCİLİĞİN
ISLAHI
TASARISI
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
“Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından alt komisyona
sevk edilmiştir. Tasarı ile; üretim lisansı sahibi olan tüzel kişilerin lisansları
gereği inşaat öncesi süre içerisinde üretim tesisinin inşaatına başlanması için
yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal edememiş tüzel kişilere, bu
yükümlülüklerini ikmal edebilmeleri için bir yıllık ek süre tanınması, elektrik
kayıplarının yüksek olduğu dağıtım bölgelerinde, bölgenin sosyoekonomik
şartları ve tüketici alışkanlıklarının da dikkate alınarak kayıp hedeflerinin beş yıl
süreyle yeniden belirlenmesine imkân tanınması, 2006-2010 uygulama
döneminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan tutarın
üzerinde yatırım harcaması yapmış olan dağıtım şirketlerine yatırım tutarlarını
tarife hesaplamalarında dikkate alma imkanı tanınması, zeytinlik sahalarda
madencilik ile jeotermal, doğalgaz ve petrole dönük yatırımların yapılabilmesi için
zeytin sahasının vasfını kaybedip kaybetmediği ya da diğer faaliyetlere göre
nispeten daha az faydalı olup olmadığının tespiti hususunda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirilmesi düzenlenmektedir.
TÜRKİYE “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
SAĞLIK Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM
ENSTİTÜLERİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından alt komisyona sevk
BAŞKANLIĞI edilmiştir. Komisyon görüşmeleri sırasında benzer mahiyetteki üç kanun teklifi
ile birleştirilen tasarı ile Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak ve sürekli kılmak,
kalkınma planı hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği
öncelikleri de dikkate alarak, ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak,
yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak,
araştırmacılara bilimsel ortamı temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel
kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine
etmek, teşvik etmek, Ar-Ge'lere katkı sağlamak, sağlık, bilim ve teknoloji kültürü
ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde
akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma
Kurulu ile Başkanlıktan oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması
ile teşkilat ve görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenlenmesi; sağlık bilimleri ve
tıp alanında eğitim vermek üzere Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesinin
kurulması ve sağlık personeline, aile hekimliğine ve yükseköğretime ilişkin olarak
uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesine yönelik çeşitli
düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.
Sayı: 2014–07
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz
İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
25.06.2014
6547
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Kurulması Hakkında Kanun
19.06.2014
6546
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
18.06.2014
6545
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
03.06.2014
6544
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Enerji Verimliliği
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Terörün
Sona
Erdirilmesi
ve
Toplumsal
Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı
(1/941)
26.06.2014
İçişleri
Komisyonu
16.06.2014
Sanayi,
Ticaret,
Enerji, Tabii
Kaynaklar,
Bilgi ve
Teknoloji
Komisyonu
Kanunun Başlığı
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Tasarının Başlığı
Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/939)
Sayı: 2014–07
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/937)
11.06.2014
Sağlık, Aile,
Çalışma ve
Sosyal İşler
Komisyonu
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/936)
05.06.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2 (2/2178 –
2/2190)
02.06.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika
Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme
Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/940)
17.06.2014
Dışişleri
Komisyonu
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
51 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifleri ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik
yapılmak suretiyle kamuya olan borçların enflasyon oranına endekslenerek ödenmesi, kamu ile olan mali ilişkinin belli bir plana göre
çözüme kavuşturulması, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir niteliğinin korunması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün
kamuya olan borç yükünün azaltılması, maliye ve para politikalarının daha etkin kullanılması amaçlanmakta olup Maliye Bakanlığı ile
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip ve tahsil edilen alacaklar için uzun süreli taksitle ödeme imkanının
sunulması, kesinleşmiş vergi alacaklarının ve bazı diğer alacakların yeniden yapılandırılması öngörülmektedir.
2
Sayı: 2014–07
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika
Devletleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki
ve
Korunmasına
İlişkin
Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/938)
13.06.2014
Dışişleri
Komisyonu
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin
İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/928) (S.
Sayısı: 609) (Dağıtma tarihi: 24.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında
Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 604)
(Dağıtma tarihi: 18.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Hayvancılık ve Hayvan
Sağlığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma tarihi: 18.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik,
Bilimsel ve Ekonomik Alanda İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu (1/855) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 18.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/917) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 18.06.2014)
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/911) (S. Sayısı: 599) (Dağıtma tarihi: 18.06.2014)
Sayı: 2014–07
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim
ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Girişimcilik Alanında
İşbirliğini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi:
18.06.2014)
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet
Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/899) (S. Sayısı: 597) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su
Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/897) (S. Sayısı: 596) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/890) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında
Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 594)
(Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/894)
(S. Sayısı: 593) (Dağıtma tarihi: 10.06.2014)
Sayı: 2014–07
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Su Kanunu Tasarısı Taslağı
T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı3
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Şeker Kanunu Tasarısı
Değişiklik
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Rekabetin Korunması Hakkında
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
3
Kanunda
Kanunlarda
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik
Tasarısı
Kanun
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ticaretin
Düzenlenmesi
Hakkında
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–07
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–07
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı4
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı5
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı6
Başbakanlık
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı7
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı8
Başbakanlık
4Tasarıyla;
seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de
dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve
çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklenmiştir.
Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel
rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
5Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
6Tasarı
taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa bile
bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile mahkemesi
hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine
yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
7Tasarı
taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
8Tasarı
taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Sayı: 2014–07
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı9
Başbakanlık
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı10
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı11
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı12
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
14
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Adalet Bakanlığı
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.gtb.gov.tr/banner/perakende-ticaretin-duzenlenmesi-hakkinda-kanun-tasarisi
9
10 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
11Tasarı
taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
12Tasarı
taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
13Tasarı
taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslararası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
14Adli
Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
Sayı: 2014–07
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı16
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
15Çalışmalar
devam etmektedir.
16Çalışmalar
devam etmektedir.
17Çalışmalar
devam etmektedir.
18Çalışmalar
devam etmektedir.
19Çalışmalar
devam etmektedir.
20Çalışmalar
devam etmektedir.
21Çalışmalar
devam etmektedir.
Sayı: 2014–07
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
53. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 20 Haziran 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda teknik komite toplantılarında tartışılan
ve eylem planına alınması önceliklendirilen 61 eylem önerisi yeniden gözden geçirilmiş ve 20142015 YOİKK Teknik Komiteler Eylem Planı Taslağı oluşturulmuştur.
2014-2015 YOİKK Teknik Komiteler Eylem Planı 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi başkanlığında gerçekleştirilecek YOİKK toplantısı ile kamuoyuna
sunulacaktır.
TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ
Türk Tasarım Danışma Konseyinin 10. Toplantısı 4 Temmuz 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık başkanlığında gerçekleştirilecektir. Türk Patent Enstitüsünün
sekretaryasını yürütmekte olduğu Tasarım Konseyinin 10. Toplantısında, 2014 yılının ilk yarısında
tasarım alanında yaşanan gelişmeler, tasarım sürecinin aşamaları ve Tasarım Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (2014 – 2016) konularının görüşülmesi tasarlanmaktadır.
ORTAK AKIL PLATFORMU ÇALIŞTAYI
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 2016–2020 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında, Türkiye
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) uzmanlarının moderatörlüğünde Ortak Akıl Platformu
(OAP) çalışmaları 09–10 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, işçi, işveren sendikaları, meslek
kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği Ortak Akıl Platformu çalıştayları MYK Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. MYK’nın dış paydaşlarının hazır bulunduğu
çalıştaylarda 2016–2020 Stratejik Planında yer alacak Çevre Analizlerine esas teşkil edecek
GZFT (SWOT) çalışmaları tamamlanmıştır.
Sayı: 2014–07
Sayfa 13
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
KISA BİLGİLER &MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
23. Fasıl Çalışma Grubu Toplantısı: Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Avrupa Komisyonu Genişleme ve Komşuluk Politikasından
Sorumlu Üyesi Stefan Füle’nin katılımları ile 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı Çalışma Grubu
toplantısı 17 Haziran 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda, Türkiye’nin son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirmeye devam ettiği 23. Yargı ve
Temel Haklar Faslı kapsamındaki gelişmeler Komisyon yetkilileri ile paylaşılmış ve görüş
alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıyı müteakiben Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu
Üyesi Stefan Füle, “Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileriyle Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi
planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı: Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları
desteklemek amacıyla AB Komisyonu tarafından 1984 yılında başlatılan Çerçeve Programları,
2014–2020 yıllarını kapsayacak şekilde Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı olarak devam
edecektir. 2002 yılından itibaren Altıncı ve Yedinci Çerçeve Programlarına üye olarak katılan
Türkiye, 4 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan bir anlaşma ile Avrupa Birliği’nin yeni
yedi yıllık araştırma ve yenilik programı Horizon 2020’ye tam erişime sahip olmuştur.
Türkiye’deki araştırma kuruluşlarına ortaklık statüsü sağlayan anlaşma, Avrupa Komisyonu
Araştırma ve Yenilik Genel Müdürü Robert-Jan Smits ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili
Ahmet Yücel tarafından imzalanmıştır. Türkiye Horizon 2020’ye katılan, üçüncü AB ortağı ülke
olmuştur. Horizon 2020, 7 yıllık bir süreçte (2014–2020) sağlanacak yaklaşık 80 milyar Avro
tutarındaki fon ve bu miktarın beraberinde getireceği özel sektör yatırımları dikkate alındığında
bugüne kadar uygulanan en büyük AB Araştırma ve Yenilikçilik programıdır. Büyük fikirleri
laboratuvardan pazara ulaştıran program daha çok atılım, keşif ve dünya ilklerini vadetmektedir.
Program kapsamında sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, bilim insanları, kamu kurumları ve sivil toplum
kuruluşlarının uluslararası ar – ge faaliyetleri ve bireysel araştırma ve yenilikçilik projeleri
desteklenecektir. Horizon 2020 Programı kapsamında belli aralıklarla proje çağrıları
gerçekleştirilecek ve başarılı projelere parasal destek sağlanacaktır. Programın 2014–2015
dönemi için ilk çağrılar 11 Aralık 2013’de açılmıştır. Bu ilk çağrılar kapsamında toplam 15 milyar
Euro’luk fon başarılı bulunan projelere dağıtılacaktır. Açılan veya açılacak olan proje çağrıları
hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Ulusal Koordinasyon Ofisi’nden ve
Türkiye Ufuk 2020 Web Portal sayfasından (www.h2020.org.tr)ulaşılabilmektedir.
Sayı: 2014–07
Sayfa 14
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
AB – Türkiye Ortaklık Konseyi: Türkiye ile AB arasında en yüksek karar organı olan Ortaklık
Konseyi’nin 52. toplantısı, 23 Haziran 2014 Pazartesi günü Lüksemburg’da düzenlenmiştir.
Başkanlığını Türkiye’nin AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üstlendiği toplantıda Avrupa heyetinin
başında ise (AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi Catherine
Ashton adına) Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos
bulunmuştur. Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle
de Avrupa Komisyonu’nu temsil etmiştir.
Geniş yelpazede birçok konunun ele alınmasına ve görüş alışverişinde bulunulmasına imkân
tanıyan toplantıda, AB’nin, Birliğe katılım müzakerelerini sürdüren ve dış politika ile ticaret
sahalarında kilit bir ülke olan Türkiye ile olan ilişkilere atfettiği önem bir kez daha vurgulanmıştır.
TTIP 5. Müzakere Turu Bilgilendirme Toplantısı: AB Komisyonu, AB-ABD arasındaki
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması müzakerelerinin beşinci turu ile ilgili
bilgilendirme yapmak üzere 3 Haziran’da Sivil Toplum ile Diyalog toplantısı düzenlemiştir.
TTIP Müzakerelerinin altınca turu Brüksel’de 14-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında
gerçekleştiriliyor olacak. Bu tura ilişkin daha kapsamlı bilgi için:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1093
Bu programa paralel olarak sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş örgütlerinin katılabileceği
Paydaşlar Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilecektir. 16 Temmuz 2014 tarihinde
gerçekleştirilecek bu toplantılar hakkında bilgi ve kayıt için:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1100
Müzakere Sürecinde Güncel Durum: Son gelişmeler ışığında, Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere
sürecinde cari durum aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tabloya İlişkin Açıklama: Aşağıdaki tabloda yer alan “Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan” kolonunda iki
tür işaret yer almaktadır. Bunlardan “X” işareti Kıbrıs sorunu nedeniyle 2006 yılından bu yana
müzakereye açılması AB Konseyi tarafından bloke edilen 8 başlığı işaretlemektedir. Yine aynı kolonda yer
alan “!” işareti ise, 2009 yılının Aralık ayında Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak ön koşul getirme
iradesinde olduğunu beyan ettiği 6 başlığı işaretlemektedir.
Sayı: 2014–07
Sayfa 15
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17. Ekonomik ve Parasal Birlik
X
26. Eğitim ve Kültür
X
KONSEYDE
GÖRÜŞÜLENLER
TEKNİK AÇILIŞ KRİTERLERİ
15. Enerji
MÜZAKERELERE AÇILANLAR
X
!
X
!
5. Kamu Alımları
X
8. Rekabet Politikası
X
19. Sosyal Politika ve İstihdam
X
1. Malların Serbest Dolaşımı
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma
Serbestisi
X
X
X
X
9. Mali Hizmetler
X
X
29.Gümrük Birliği
X
X
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
X
X
13. Balıkçılık
X
X
14. Taşımacılık Politikası
X
X
30. Dış İlişkiler
X
X
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
X
!
23. Yargı ve Temel Haklar
X
!
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
X
!
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
X
X
6. Şirketler Hukuku
X
7. Fikri Mülkiyet Hakları
X
27. Çevre
X
10. Bilgi Toplumu ve Medya
X
16. Vergilendirme
X
X
18. İstatistik
X
X
20. İşletme ve Sanayi Politikası
X
X
21. Trans-Avrupa Şebekeleri
X
X
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
X
X
32. Mali Kontrol
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı
22. Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu
X
X
X
X
Bu başlıkta müzakereler tamamlanarak başlık geçici olarak kapatılmıştır.
34. Kurumlar
Tam üyelikte gündeme gelecektir.
31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Sayı: 2014–07
X
X
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
25. Bilim ve Araştırma
Fransa'nın
Tam Üyelikle
İlişkili
Olarak Bloke
Ettiği
Kıbrıs ile
İlgili Açılış
Kriteri Olan
Teknik
Kapanış
Kriteri Olan
Teknik Açılış
Kriteri Olan
Müzakereye
Açılan
Müzakere
Pozisyonu
Sunmak için
Davet Gelen
FASILLAR
(Listenin başında yer alan ve mavi ile
işaretlenen 5 başlık açılmaya en yakın
başlıklardır.)
Konsey'de
Görüşmesi
Süren
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
X
Bu başlıkta Avrupa Komisyonu’ndaki görüşmeler devam etmektedir. (!)
Sayfa 16
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen “Geçiş Halindeki
Türkiye: Yeni Bir Maliye Politikası Perspektifinin Zamanı Geldi mi?” Kamu Maliyesi
İncelemesi Tanıtım Konferansı
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen G20 Ticaret Çalışma Grubu 3. Toplantısı
Florida Üniversitesi Kamu Hizmeti Araştırma Merkezi (Public Utility Research Center
(PURC)) Direktörü Dr. Mark Jamison ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi Ali Oğuz Diriöz ile toplantı
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Yaşar Şimşek ile toplantı
Tayvan Yönetimi Ekonomi Müsteşarı Philip J.P Fan
Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı ve beraberindeki heyet onuruna
Hollanda Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyon
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu “İş Kanunu İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ” Alt Komisyon
Toplantıları
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu “Rekabetin
Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Alt Komisyon Toplantıları
İngiltere'nin Kıbrıs Büyükelçisi Nick Todd ve İngiltere Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı David
Burton ile toplantı
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Ankara Ofisi Başkanı Lara Tassan Zanin ile toplantı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ankara Ofisi Başkanı Engin Göksu ile toplantı
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Madenoğlu ile toplantı
Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Kamu Sermayeli İşletmelerde
Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konferansı"
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen Ortak Akıl Platformu toplantısı
The German Marshall Fund of the United States (GMF) tarafından düzenlenen “Turkey&
NATO in a Changing World: What Priorities for Leaders at the NATO Summit 2014?” başlıklı
toplantı
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yatırım Ortamı Mevzuatı ve
Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi Toplantısı
Sayı: 2014–07
Sayfa 17
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi
Süreyya Serdengeçti ile toplantı
Hollanda Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Müge Yazgan Van Herk ile
toplantı
Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından düzenlenen Türkiye’de
Fikri Mülkiyet Hakları ve Yatırım Ortamı Paneli
YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Toplantısı
YOİKK GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi Toplantısı
Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı
Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Martin Raiser ile toplantı
Dünya Ekonomi Forumu Avrupa Direktörü Tanya Milberg ile toplantı
YOİKK 53. Yönlendirme Komitesi Toplantısı
Japon Savunma Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen Japonya Büyükelçiliği
Resepsiyonu
HSBC Bank Ankara Bölge Müdürlüğü Grup Müdürü Ender Balcı ile toplantı
66. Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen İsrail Büyükelçiliği Resepsiyonu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Operasyonel Programı Sektörel İzleme Komitesi 14. Toplantısı
IMF Türkiye Temsilcisi Mark Lewis veda resepsiyonu
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi Kamu Kalite Sempozyumu Tema
Grubu Toplantısı
Yeni Zelanda Büyükelçisi Taha Macpherson’un görevinin
Avusturya Büyükelçisi tarafından düzenlenen veda resepsiyonu
bitmesi
nedeniyle
Mali Yılın sona ermesi ve Operasyonlar Sorumlusu Florian Fichtl’e veda vesilesiyle
düzenlenen Dünya Bankası resepsiyonu
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) fikir geliştirme platformu olan
‘İdeaport’ tarafından düzenlenen "‘IntellectualProperty: Basics, St rategies, and
Commercialization’" Semineri
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Resepsiyonu
Sayı: 2014–07
Sayfa 18
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ22
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun toplanarak görüşmeler gerçekleştirdiği ve
olağan dışı karar alınmadıkça 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi çalışma aralığını
ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde
olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
22
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–07
Sayfa 19
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–07
Sayfa 20
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Temmuz 2014
Download

2014–07 1 Temmuz 2014 Ankara Bült