ÖZGEÇMİŞ
Adı
: Ertuğrul
Soyadı
: ERDOĞMUŞ
Unvanı
: Yrd Doç Dr
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya Eğitimi
Ondokuzmayıs Üniv.
1988
Y. Lisans
Kimya
Süleyman Demirel Üniv.
1997
Doktora
Anorganik Kimya
Yıldız Teknik Üniv.
2006
Akademik Unvanlar:
Unvan
Alan
Üniversite
Yıl
Öğr.Gör.
Kimya-Fen Eğitimi
Celal Bayar Üniv.
1998-2009
Yrd. Doç. Dr.
Kimya
Bartın Üniv.
2009-
Uzmanlık Alanı: Kimya ve Fen Eğitimi, Anorganik Kimya, Çevre.
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Denemsi Olarak “İmla” E-Journal of New World Science
Academy 2009. Volume 4 Number 1.Article Number 1 C 0019.
Bazı Temel Terim ve Kavramların Yazımında Öğrenci Performansları. ” E-Journal of New
World Science Academy 2009. Volume 4 Number 2.Article Number 1 C 0033.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
Sodyum Karbonat’ın Kolemanit Konsantratörü Atığı + Karabük Curufu Katkılı Portland
Çimentosunun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi II.Uluıslararası Bor Sempozyumu .23-25
Eylül 2004 . Osmangazi Üniversitesi Eskişehir.
Kolemanit Konsantratörü Atığı ve Yüksek Fırın Curufunun Çimento Üretiminde
Değerlendirilmesi. III.Uluslararası Bor Sempozyumu .2-4 Kasım 2006.TMMOB. Maden
Müh Odası Ankara.
Sınıf Ortamında Materyal Kullanımının Eğitim Öğretime Katkısıyla İlgili Öğretmen
Adaylarının Görüşleri. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı .3-4-5 Mayıs 2007.
Yakın Doğu Üniversitesi. Kıbrıs.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 İlköğretim Okulları Fen ve Tabiat Dolabının Kapasite, Kullanım ve Eğitim Öğretime
Katkısı İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl
: 10, Sayı : 40 , Güz 2004.
Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin
Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi , Yıl 2009, sayı :58, Sf.
217-246.
Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Nisan 2010, Cilt 11 , Sayı 1
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Uçucu kül, Taban külü ve Wallostonit Katkılı Çimentolara Sodyum Karbonat İlavesinin
Etkisinin İncelenmesi. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu , TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası 2005 Ankara.
 İlköğretim
Okullarının
Mesleki
Öğrenme
Topluluğu
Olma
Durumlarının
değerlendirilmesi.17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.1-3 Eylül 2008. Sakarya
Üniversitesi , Sakarya.
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı İncelemeye Yönelik Görüşleri ve Tutumları.Eğitimde
Yeni Yönelimler-5 “ Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu . 18 Nisan
2009, Tevfik Fikret Lisesi İzmir.
Diğer yayınlar
Bor Minerallerinin İnsanlara, Hayvanlara ve Bitkilere Etkisi.Ekoloji Magazin Dergisi 2004.
Yurtiçinde Yayımlanan Kitaplar
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirilmesi. Lisans Yayıncılık 2006.
İdari Görev ve Üyelikler
Görev Unvanı
Alan
Üniversite
Yıl
Bölüm Başkan Yardımcısı
Çevre Mühendisliği
Bartın
2009---
Bölüm Başkan Vekili
Endüstri
Mühendisliği
Bartın
2010--
Lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği dersler
Fen ve Teknoloji Öğretimi, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Fen ve Teknoloji
Lab Uygulamaları, Genel Kimya, Genel Kimya Laboratuvarı, Anorganik Kimya, Analitik
Kimya, Analitik Kimya Lab, Organik Kimya, Organik Kimya Lab.
Download

Özgeçmiş