İLETİŞİM KAYNAKÇALARI
1. İLETİŞİM TARİHİ (10 soru)
Bourse, Michel; Yücel, Halime (2012). “İletişim Bilimlerinin Serüveni” Ayrıntı
Yayınları
Crowley, David; Heyer Paul (2010) “İletişim Tarihi: Teknoloji Kültür Toplum”
(çev.) Berkay Ersöz. Siyasal Kitabevi.
2. MEDYA TEORİSİ (15 soru)
Erdoğan, İrfan; Alemdar Korkmaz (2002) “Öteki Kuram: Kitle İletişimine
Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi” İzmir: ERK Yayınları.
Tekinalp, Şermin; Uzun, Ruhdan (2013) “İletişim Araştırmaları ve Kuramları”
4. Baskı Beta Yayınları.
Güngör, Nazife (2013) “İletişim: Kuramlar, Yaklaşımlar” Siyasal Kitabevi
McQuail, Denis; Windahl, Sven (2010) “İletişim Modelleri: Kitle İletişim
Çalışmalarında”.Çev. Yumlu, Konca. İmge Kitabevi.
3. ULUSLARARASI İLETİŞİM (15 soru)
McQuail, Denis; Windahl, Sven (2010) “İletişim Modelleri: Kitle İletişim
Çalışmalarında” Çev. Yumlu, Konca. İmge Kitabevi.
Erdoğan, İrfan; Alemdar Korkmaz (2002) “Öteki Kuram: Kitle İletişimine
Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi” İzmir: ERK Yayınları.
Girgin, Atilla (2002). “Uluslararası İletişim: Haber Ajansları ve A.A.” İstanbul:
DR Yayınları.
Bülbül, Rıdvan (2002). “Uluslararası İletişim” İstanbul. Nobel Yayınları.
4. İLETİŞİMDE ETİK SORUNLAR (5 soru)
Belsey, A. Chadwick, R. (1998) “Medya ve Gazetecilikte Etik Sorular” Çev.
Nurçay Türkoğlu. Ayrıntı Yayınları
5. YENİ MEDYA (15 soru)
Binark, Mutlu (2007) “Yeni Medya Çalışmalar” Ankara: Dipnot Yayınları.
Akbal Süalp, Tül; Çelik, Burçe (2012) “Devrim Yahut Vasat: Üretim, Deneyim
ve Teknoloji” Ankara: Bağlam Yayıncılık.
Sayımer, İdil (2014). “Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar,
Tartışmalar” Ankara: Literatürk Yayınları.
6. TÜRKİYE BASIN TARİHİ (10 soru)
Hıfzı Topuz (2003) “II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi” İstanbul:
Remzi Kitabevi
Orhan Koloğlu (2006) “Osmanlıdan 21. Yüzyıla Basın Tarihi” İstanbul: Pozitif
Yayıncılık
7. İLETİŞİM HUKUKU (15 soru)
Kayıhan İçel, Yener Ünver (2012) “Kitle İletişim Hukuku” İstanbul: Beta Basım
Yayın
8. MEDYANIN GÜNCEL SORUNLARI (5 Soru)
Gülseren Adaklı (2006) “Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Çağında
Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri” Ankara: Ütopya Yayınevi
Erol Mutlu (2005) “Globalleşme Popüler Kültür ve Medya” Ankara: Ütopya
Yayınevi
Korkmaz Alemdar, Ruhdan Uzun (2013) “Herkes için Gazete-ci-lik” Ankara:
Tanyeri Kitap
9. İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ (5 Soru)
Maigret, Eric (2011). “Medya ve İletişim Sosyolojisi” İstanbul: İletişim
Yayınları.
10. SİYASAL İLETİŞİM (5 Soru)
Aziz, Aysel (2006). “Siyasal İletişim” Ankara: Kolektif Yayınları (4. Basım)
Mutlu, Erol (2005). “Kitle İletişim Kuramları” Ankara: Ütopya Yayınevi.
Download

İLETİŞİM KAYNAKÇALARI 1. İLETİŞİM TARİHİ (10 soru) Bourse