T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
SüleymanKOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
10/10/2014
49
Konu:Belediyemiz 2015 Mali Yılı Performans
Programı.
GÜNDEM-2: Belediyemiz 2015 Mali Yılı Performans Programına ait Plan ve Bütçe Komisyon
Raporunun görüşülmesi.
TEKLİF:
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.09.2014 tarih 1665 sayılı teklifi.
“Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı 26/08/2014 tarih 310 sayılı Karar
numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince Ekim Ayı
Meclisimizde görüşülmek ve karar alınmak üzere yazımızın meclise havale edilmesi hususunu
onayınıza arz ederim.” EK-1-(2015 Mali Yılı Performans Programı kitapçığı)
Çatalca Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Performans Programı hakkında Belediye Başkanı
Cem KARA tarafından Meclise bilgi verildi.
PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
Özü: Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.
Komisyon İncelemesi: 01/10/2014 tarihli Meclis oturumundan komisyonumuza havale edilen
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi için komisyonumuz 3 gün
toplanarak çalışmalarını tamamlamıştır.
Komisyon Raporu: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ve 5393
sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesine istinaden Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans
Programı Komisyonumuzca incelenmiştir. Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programının
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi
ile Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak
hazırlandığı, 2015-2019 yılları Stratejik Planın 1 yıllık başarı hedefini belirlemeye yönelik, yatırım
programları ve bütçenin oluşmasına temel teşkil edecek şekilde hazırlandığı görülmüştür.
Komisyonumuzca Stratejik Planda yer alması önerilen üniversite yapımının performans
programında da gösterilmesi uygun görülmüştür.
1
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
SüleymanKOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
10/10/2014
49
Konu:Belediyemiz 2015 Mali Yılı Performans
Programı.
Komisyon Görüşü: Komisyonumuzca 2015 Mali Yılı Performans Programının kanun ve
mevzuatlara uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Meclisimize arz olunur.
KARAR: Belediyemiz 2015 Mali Yılı Performans Programının Plan Bütçe Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince aynen kabulüne,
Meclisimizin 10/10/2014 tarihli EKİM Ayı 2. birleşiminde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
Cem KARA
Belediye Başkanı
Belgin TEZER
Katip
İNCELENDİ
...../10/2014
Cem KARA
Belediye Başkanı
2
Filiz ÖDER
Katip
Download

10.10.2014-_49_ 2015 Mali Yılı Performans Prog. ait Plan ve Bütçe