2014-2015 Öğretim Yılında Fakültemiz Ġngilizce Tıp Programına Yatay GeçiĢ
BaĢvurusunda BulunmuĢ Olup, Ġngilizce Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrencilerin Listesi
Sınav Tarihi : 05 Ağustos 2014
Sınav Saati : 10:00
Sınav Yeri
: Ġstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Adı
Melike Nur
Merve Sezer
Engin
Elif
Bekir Berker
Esra
Can
Orçun
Mert
Melike
Fahriye
ġahin
Aysu
Ġlayda Esna
Afra Begüm
Mehmet Emin
Soyadı
ÖZÇELĠK
YILDIRIM
BARUT
ÇĠL
ARTUKOĞLU
BALCI
BAYRAK
SAVAġ
SEVGĠ
KESKĠN
KARAHAN
DĠKMEN
OKTAY
GÜLSUNAY
AYDOĞAN
YILDIRIM
Download

2014-2015 Öğretim Yılında Fakültemiz Ġngilizce Tıp Programına