51. EK YERLEġTĠRME TUTANAĞIDIR.
ESKĠ POZĠSYON
YENĠ YERLEġTĠRME
SIRA
NO
ADI SOYADI
UNVAN
HĠZMET PUANI
AÇIKLAMA
A.S.M ADI
KODU
1
FATĠH KESKĠN
AĠLE HEKĠMĠ
8152
30 NO'LU ĠHSANGAZĠ ASM
14 NO'LU ARAÇ ASM
37.04.001
2
ĠLHAN ELRĠ
AĠLE HEKĠMĠ
3781
38 NO'LU ġENPAZAR ASM
3
HAMZA AKAR
PRATĠSYEN
3054
ĠL ĠÇĠ TABĠP
4
HARUN KURUTOPRAK
PRATĠSYEN
550
ĠL ĠÇĠ TABĠP
28 NO'LU DOĞANYURT ASM
37.11.002
5
AHMET KAMĠL ALTUĞ
PRATĠSYEN
267
ĠL ĠÇĠ TABĠP
28 NO'LU DOĞANYURT ASM
37.11.001
30 NO'LU ĠHSANGAZĠ ASM
36 NO'LU PINARBAġI ASM
37.13.001
37.16.002
25/07/2014 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Binasında yapılan Aile Hekimliği 51. Ek YerleĢtirme Kurası Saat 16:00' de baĢlamıĢ olup; baĢvuruda bulunan hekimlerin ek yerleĢtirme iĢlemine baĢvurada bulunan
hekimlerden boĢ olan 4(dört) Aile Hekimliği pozisyonundan 5( beĢ) aile hekimliği pozisyonuna yerleĢtirme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠĢ bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıĢtır.
Özgür ÖZKAN
Destek Hizmetleri ġb. Mdr.
Üye
Dr.Sevgi AYTAÇ
Bul.Hast.ve Çal.Sağ.ġub.Müd.
Üye
Dr. Oktay ALTUNAY
Dr.Atakan ÖZDEMĠR
Aile Hek.ve Top.Sağ.Hiz.ġub.Müd.
Halk Sağlığı Mdr.Yrd.
(Üye)
(Üye)
Dr.Yüksel KUTLU
Halk Sağlığı Müdürü
(Komisyon BaĢkanı)
Download

fatġh keskġn 8152 ġlhan elrġ 3781 hamza akar 3054 harun kurutoprak