YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU
(YOİKK)
TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI
2014-2015
Teknik Komite Adı
Başkan/ Eş Başkan
Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ayşegül EKŞİT
İstihdam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet Selim BAĞLI
GİTES ve Sektörel Lisanslar
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü DİLEMRE
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Cüneyd DÜZYOL
Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İrfan UZUN
Vergi ve Teşvikler
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Tarık SÖNMEZ
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mürsel Ali KAPLAN
Dış Ticaret ve Gümrükler
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan YILDIRIM
Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Prof.Dr.Habip ASAN
Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahaddin MENTEŞ
Finansmana Erişim
Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Burhanettin AKTAŞ
Altyapı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahattin ÇİMEN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa FIRAT
2 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
ŞİRKET İŞLEMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
Mevzuat
uygulanmasından kaynaklı sorunların
değişiklik
değerlendirilmesi ve uygun görülenlere önerisi
yönelik yasa değişiklik önerilerinin
taslağının
hazırlanması
hazırlanması
Konu
Amaçlanan Sonuçlar
1
YOİKK 2013-2014 Eylem Planı
döneminde hazırlanan çalışma
raporunda yer alan önerilerin
değerlendirilerek uygulamada
karşılaşılan sorunların giderilmesi
amacıyla mevzuat değişikliği
çalışmalarının yapılması
2
Payları borsada işlem gören şirketlerde Çalışma
entegre raporlama konusunda
Raporu
uluslararası düzenleme ve iyi
uygulamaların değerlendirilmesi ve
şirketler nezdinde farkındalık
yaratılması
3
Payları borsada işlem gören şirketlerin
kurumsal yönetim ilkeleri uyumuna
yönelik bilgilendirme faaliyetleri
yapılması
Entegre raporlama yoluyla doğru ve
nitelikli bilgi aktarımına katkı
sağlanması amacıyla farkındalığın
artırılması
a) Konferans Şirketlerin bu konudaki uyum
b) Eğitim
kabiliyetinin arttırılması ve iyi
Materyalleri uygulama örneklerinin çoğaltılması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
SPK, TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED,
TÜRMOB
Mayıs 2015
TÜSİAD
SPK, TOBB, Sermaye Mayıs 2015
Piyasaları Birliği,
Borsa İstanbul, TKYD
Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)
Borsa İstanbul,
Sermaye Piyasaları
Birliği, Sermaye
Piyasası Lisanslama
Sicil ve Eğitim
Kuruluşu, Türkiye
Kurumsal Yönetim
Derneği ,TOBB,
TÜSİAD
Mayıs 2015
3 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ
Konu
1
İstihdam teşvikleri etki
analizinin yapılması
2
Yabancı istihdamına yönelik
izin süreçlerinin revize
edilerek; anlık ihtiyaçlara hızlı
yanıt verilmesi; uzun vadede
ülkemizin yatırımcılar ve
nitelikli yabancılar açısından
bir çekim merkezi olmasının
desteklenmesi
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Etki Analizi
Raporu
a) Çalışma
Raporu
b)Mevzuat
Değişikliği
Amaçlanan Sonuçlar
Kaynak israfının önlenmesi ve kaynakların
daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için
istihdam alanında uygulanan teşvik
programlarının sonuçlarının izlenmesi ve etki
analizinin yapılması yoluyla, uygulanmakta
olan teşviklerle ilgili verilerin politika
yapıcılara ulaştırılması ve gerekli kararların
alınması noktasında destekleyici bir
mekanizmanın oluşturulması
Muafiyet uygulaması kapsamındaki bazı
işlerde (bakım, onarım, montaj vb.)
sınırlamaların (tek girişli vize, yılda bir kez
kullanılma vb.) kaldırılması,
Ülkemizde ikamet etmeksizin iş ziyareti için
gelen şirket ortaklarının/yönetim kurulu
üyelerinin durumlarının neticelendirilmesi,
Yoğun olarak beyin göçü ve yabancı yatırım
çeken ülkelerin mevzuatları ve iyi uygulama
örneklerinin incelenerek bu yönde nitelikli
yabancılar için (eğitim düzeyi, yapacağı
yatırımın miktarı esas alınarak) özel bir
çalışma izni sürecinin (ilk başvuruda farklı
izin süreleri, daha kolay başvuru prosedürü
gibi) tasarlanması,
Yabancıların eş ve çocuklarının da 5 yıl
bekleme süresi olmaksızın diğer yabancılar
gibi çalışma izni almalarına yönelik
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Maliye Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı
TOBB,
TİM,
TÜSİAD,
YASED,
ilgili diğer kurum
kuruluş ve STK'lar
Mayıs 2015
Ekonomi Bakanlığı,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
a) Aralık
2014
b) Mayıs
2015
4 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Konu
3
4
Önemli büyüklükte sermaye
girişi sağlayacak olan
uluslararası yatırımcıların
çalışma izin süreçlerinin
kolaylaştırılması ve bu
çerçevede vatandaşlık
imkânının gözden geçirilmesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun
uygulama ihtiyaçları
doğrultusunda incelenmesi
Mevzuat
değişikliği
a) Çalışma
Raporu
b) Yazılım
revizyonu
Amaçlanan Sonuçlar
düzenleme yapılması,
Özellikle kamu projeleri veya ülkeye katkı
sağlayacağı düşünülen projeler kapsamında
çalışacak yabancıların çalışma izni süre ve
süreçlerinin kolaylaştırılması,
Türkiye’de önlisans ve lisans eğitimi alan
öğrencilerin eğitimlerine uygun veya
istihdam ihtiyacı duyulan alanlarda (yabancı
dil nedeniyle turizm gibi) istihdamına imkan
sağlanması
Yabancı yatırımcılara 6458 Sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununun 44. maddesi
kapsamında uzun dönem ikamet izni yerine
geçecek süresiz çalışma izni verilmesine
yönelik çalışma yapılması ile vatandaşlık
imkânının gözden geçirilmesi
İSG Katip Programının uygulamadaki
aksaklıklar çerçevesinde güncellenmesi,
İSG uzmanlarının çalışma usul ve
esaslarının değerlendirilmesi
Sektörlere ilişkin risk değerlendirme usul
ve esaslarının meslek komiteleri, ilgili
STK’lar ve işçi-işveren temsilcileriyle
birlikte gözden geçirilmesi
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Ekonomi Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
İlgili kurum ve
kuruluşlar,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED,
ilgili diğer STK'lar ve
sosyal taraflar
Mayıs 2015
a) Kasım
2014
b) Mayıs
2015
5 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Mevzuat
Değişikliği
Amaçlanan Sonuçlar
5
İş kazası ve meslek hastalığı
prim oranlarının yeniden
değerlendirilmesi
6
İşyeri hekimlerinin yazdığı
reçete bedellerinin SGK
tarafından geç ödenmesi
gerekçesiyle eczaneler
tarafından kabul edilmemesi
a) Tespit
çalışması
b) İdari
düzenleme
Kanunda herhangi bir engelleyici düzenleme
olmamasına karşın, uygulamada eczanelerin
işyeri hekimlerinin yazdığı reçetelerin
ödemelerini daha geç almalarını engellemek
üzere çalışma yapılması
7
Çok tehlikeli sınıfta çalışanların
mesleki eğitim belgesi ile
sertifikalandırılması
hususundaki düzenlemeler
nedeniyle yaşanan sorunların
çözümlenmesi
a) Tespit
çalışması
b) Mevzuat
değişikliği
Eğitim modüllerinde karşılığı bulunmayan
mesleklere yönelik çalışma yapılması
İşverenlerin kendilerinin açacakları
kurslarda işçi katılım sayısının 10 işçinin
altında olması halinde kursun açılamaması
konusundaki düzenlemenin gözden
geçirilmesi
Az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri için iş kazası ve meslek hastalığı
prim oranının yeniden belirlenmesine
yönelik çalışma yapılması
Yıllık izin dönemlerinde doğası gereği risk
faktörleri ortadan kalkacağından, yıllık izin
dönemlerinde iş kazası ve meslek hastalığı
primlerinin ödenmemesine yönelik çalışma
yapılması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
İlgili kurum ve
Mayıs 2015
kuruluşlar,
İşçi ve İşveren
Örgütleri, TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED,
ilgili diğer STK'lar ve
sosyal taraflar
Sosyal Güvenlik
Kurumu
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, işçi ve
işveren örgütleri,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
a) Kasım
2014
b) Aralık
2014
Milli Eğitim
Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
İŞKUR, Mesleki
Yeterlilik Kurumu,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, işçi ve
işveren örgütleri,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
a) Aralık
2014
b) Mayıs
2015
6 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ
Konu
8
Engelli çalıştırma zorunluluğu
düzenlemesinin gözden
geçirilmesi
9
Günübirlik çalışanların SGK'lı
oldukları gün çalışabilmesine
yönelik düzenleme yapılması
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Mevzuat
değişikliği
Mevzuat
değişikliği
Amaçlanan Sonuçlar
İşverenlerin engelli çalıştırma
yükümlülüklerinin korumalı işyerleri aracılığı
ile yerine getirilmesine yönelik çalışma
yapılması,
Talep edilen engelli işgücünün İş-Kur İl
Müdürlüğü tarafından temin edilememesi
halinde işverenlerin bu yükümlülüğünü
ortadan kaldıracak bir çalışma yapılması,
Çok tehlikeli işlerde engelli çalıştırma
yükümlülüğünün gözden geçirilmesi,
Engelli istihdamının zorunlu olduğu
durumlarda işverenlerin istihdam edilecek
engelli bulamamaları durumunda maruz
kalınan cezai şartların hafifletilmesine
yönelik çalışma yapılması
İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde çalışan
işçiler için 5510 sayılı Kanunun 8. maddesi
gereğince aynı gün içerisinde sigorta girişi
yapılabilmekte olup, günübirlik çalışmanın
yaygın olduğu sektörler için de benzer
hükümlerin uygulanmasına yönelik çalışma
yapılması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, işçi ve
işveren örgütleri,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
Mayıs 2015
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, işçi ve
işveren örgütleri,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
Mayıs 2015
7 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ
Konu
10
İşgücünün mesleki eğitimi,
belgelendirilmesi ve mesleki
eğitim alan öğrenci ve
stajyerler konusunda
uygulamada yaşanan
sorunların giderilmesine
yönelik çalışmalar yapılması
11
Süresinde ödenmeyen sigorta
primlerinin tahsiline ilişkin
takip usulünde yaşanan
sorunların çözülmesine yönelik
çalışma yapılması
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
a) Tespit
Çalışması
b) Mevzuat
değişikliği
a) Tespit
Çalışması
b) Mevzuat
değişikliği
Amaçlanan Sonuçlar
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Milli Eğitim
Bakanlığı
10'un altında işçi çalıştıran işyerlerinde
eğitici temin edilmesi veya 20'nin üzerinde
stajyer öğrenci bulunduran işyerlerinde
eğitim birimi oluşturulması şartının gözden
geçirilmesi,
İstihdama henüz katılmamış işgücünün
niteliklerinin artırılması amacıyla adayların
mesleki eğitim veren kurumlara erişimlerinin
kolaylaştırılması,
Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek istihdam talebi olan ancak arzı
bulunmayan sektörlere yönelik mesleki
eğitim ve kurs programlarının düzenlenmesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sosyal Güvenlik
Sigortası Kanununun 88. maddesi hükmü ve
Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı
Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin
Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan takip
usulünün 6183 sayılı Kanununun Mükerrer 35.
maddesinde yer alan usule göre
gerçekleştirilmesinin sağlanması
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, işçi ve
işveren örgütleri,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
a) Aralık
2014
b) Mayıs
2015
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED, işçi
ve işveren örgütleri,
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile sosyal
taraflar
a) Kasım
2014
b) Mayıs
2015
8 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ
Konu
1
Madencilik sektöründe
ruhsat güvencesinin
artırılmasını teminen, Maden
Kanunu’nda yer alan ruhsat
iptali düzenlemelerinin
gözden geçirilmesi
2
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın 2014/1 Sayılı
Genelgesi’ndeki madencilik
faaliyetlerine kısıtlama
getiren maddelerin gözden
geçirilmesi
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Mevzuat
Düzenlemesi
İdari
Düzenleme
Amaçlanan Sonuçlar
3213 sayılı Maden Kanunu’ndaki ve Madencilik
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki ruhsat iptali
ile ilgili hükümlerin değerlendirilerek mümkün
olduğunca ruhsat iptalleri yerine makul ölçülerde
idari para cezası ve benzeri hükümlerin getirilmesi
Madencilik yatırımlarına Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) Raporu’nda belirlenen esaslar dahilinde izin
verilmesi gerekirken, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca
yayımlanan Genelge ile ilave kısıtlamalar
getirilmektedir. Maden Kanunu’nun 7. maddesinin 5.
fıkrasında “Yaban hayatı koruma ve geliştirme
sahalarında maden arama ve işletme faaliyetleri ile
bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere ÇED
Raporu’nda belirlenen esaslar dahilinde izin verilir.
Alınan izinler, temditler dahil ruhsat hukuku sonuna
kadar devam eder.” hükmü bulunmaktadır.
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
(Maden İşleri Genel
Müdürlüğü)
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
TOBB, TİM
Mayıs 2015
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanlığı,
EPDK, TOBB
Aralık 2014
Diğer taraftan ÇED sürecinde ÇED Yönetmeliği’nin
EK-5 Duyarlı bölgeler listesinde bulunan alanlar (milli
parklar, yaban hayatını koruma alanları vb.) da
dikkate alınarak ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli
değildir kararı verilmektedir. Bu karar verilirken ilgili
kurumların görüşü de alınmaktadır. ÇED sürecinde
görüşünü bildiren bir kurumun daha sonra ruhsat
sahibine izin verirken ayrıca 3 üniversiteden bilimsel
rapor istemesi, bazı alanlarda müracaatın
alınmaması şeklinde uygulamalar bulunmaktadır.
9 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Amaçlanan Sonuçlar
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Yayımlanan Genelge’nin;
5. fıkrasının 5. bendinin (d) alt bendinin (2)
numaralı maddesinde; gen koruma alanlarında ve
tohum meşcerelerinde 3. ve 4. Grup madencilik
faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı,
5.fıkrasının 5.bendinin (ç) alt bendinin (1), (2), (4)
numaralı maddelerinde; tepe kapalılık oranı
%71’den fazla olan verimli orman alanlarında ve
tohum meşcerelerinde, gen koruma alanlarında
ve muhafaza orman alanlarında II(b) Grubu
madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye
alınmayacağı belirtilmiştir.
Orman Kanunu’nun 16. Maddesi’nde ve Orman
Kanunu’nun 16. Maddesi’nin Uygulama
Yönetmeliği’nde “gen koruma alanlarında”, “tohum
meşcerelerinde” ve “tepe kapalılık oranı %71’den
fazla olan verimli orman alanlarında” madencilik
yapılması yasaklanmamıştır.
Ayrıca Maden Kanunu’nun 7. Maddesi’nin 1.
Fıkrası’nda madencilik faaliyetlerinin ancak kanunla
kısıtlanabileceği belirtilmiştir.
Bu nedenle, madencilik faaliyetleri için müracaatların
değerlendirmeye alınmayacağı şeklinde
düzenlemeler içeren genelgenin gözden geçirilmesi
10 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ
Konu
3
Standart Maliyet Modeli ile
ilgili idari düzenleme
yapılması
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
İdari
Düzenleme
Amaçlanan Sonuçlar
Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin
basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet
Modeli’nin ilgili tüm kurumlar tarafından
uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere
yönetmelik/genelge çalışmalarının sürdürülmesi ve
izlenmesi
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Başbakanlık
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
TOBB,
TİM, Aralık 2014
TÜSİAD, YASED ve
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar
11 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ
Yapılacak
Koordinasyondan
Konu
Faaliyetin
Amaçlanan Sonuçlar
Sorumlu
Niteliği
Kurum/Kuruluş
1 Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili
Mevzuat
Bilim, Sanayi ve
OSB’lerde kuruluşu tamamlama ve faaliyete
uygulamada karşılaşılan sorunların Değişikliği
Teknoloji Bakanlığı
geçme sürelerinin belirlenmesi ve bu süreler
giderilmesi ve OSB içerisinde
içerisinde faaliyete geçemeyen OSB’lerin
kurulamayacak tesis türlerinin
Bakanlık tarafından verilecek kararla iptal
yeniden belirlenmesi
edilmesi ve tescilden silinmesine yönelik
düzenleme yapılması
OSB’lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının
önlenmesi için, uygulama yönetmeliğinde
belirtilen inşaata başlama ve inşaatı bitirme
sürelerine uymayan yatırımcıların arsa
tahsislerinin iptali konusundaki hükümleri
uygulamayan OSB Yönetimlerine yaptırım
uygulanmasına yönelik düzenleme yapılması,
OSB’lerde tahsis tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde yapı ruhsatı almayanlara ve yapı
ruhsatı aldıktan itibaren iki yıl içinde üretime
başlamayanlara tahsis edilen arsaların OSB
yönetimleri tarafından tahsis edilen bedel
üzerinden geri alınması ve bu bedelin arsanın
yeni bir yatırımcıya tahsisini müteakip geri
ödenmesine yönelik düzenleme yapılması
2 Mekansal Strateji Planları (MSP) ile Ülke
Çevre ve Şehircilik
Her bir il veya bölge için ülkemizin uzun vadeli
yatırım yeri ihtiyacının
genelinde
Bakanlığı
(2023, 2035, 2050) sanayi, üretim ve ihracat
karşılanması
MSP’lerin
hedef ve stratejilerini karşılayacak yatırım
hazırlanması
yerlerinin (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi
bölgeleri, turizm alanları, OSB’ler, serbest
bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme
bölgeleri, küçük sanayi siteleri) belirlenmesi
amacıyla yatırım haritalarının hazırlanması
Yatırım haritalarında, yatırım alanlarına ulaşımın
Konuyla İlgili
Öngörülen
Diğer
Takvim
Kurum/Kuruluşlar
Gıda, Tarım ve
Mart 2015
Hayvancılık
Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
İlgili kamu kurum Mart 2016
ve kuruluşları, özel
sektör temsilcileri,
sivil toplum
kuruluşları
12 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Konu
3
Başta mahalli idareler olmak
üzere, yatırım yeri, çevre ve imar
izinlerine ilişkin hizmet
standartlarının yeniden
değerlendirilerek
güncelleştirilmesi
Çalışma
Raporu
YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ
Koordinasyondan
Amaçlanan Sonuçlar
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
sağlanması amacıyla kara, hava ve denizyolu
ulaşım imkanları, liman ve havaalanları,
demiryolu güzergahları, maden ve hammadde
kaynakları, enerji üretim santralleri vb.
olanakların belirlenmesi
Mevcut bölgesel strateji planları, çevre düzeni
planları ve diğer üst planlarının yatırım
haritasına göre revize edilmesi, yeni
hazırlanacak planların yatırım haritaları
temelinde şekillendirilmesi
Ülke genelinde limana yakın uzmanlaşmış
şehirlerin oluşturulması
Yatırım yeri temininde verimli tarım alanlarının
kaybedilmesinin önlenmesi ve verimsiz tarım
alanlarının yatırım amaçlı değerlendirilmesinin
sağlanması
Yatırım yeri, çevre ve imar izinleri konusunda
Başbakanlık
kamu kurumları arasındaki işbirliğinde yetki
çatışma noktalarının tespit edilmesi ve
koordinasyon mekanizmalarının oluşturularak
sorunların çözülmesi
Özel sektör tarafından konuyla ilgili bir inceleme
yapılarak sorun yaratan noktaların ortaya
konulduğu ve çözüme ilişkin beklentilerin yer
aldığı bir rapor hazırlanması
Yatırımcıların ve işletmecilerin ilgili kamu
kuruluşları tarafından yürütülen yatırım yeri,
çevre ve imar izinleri konularındaki iş ve
işlemlerine ilişkin öngörüde bulunabilmeleri ve
süreçler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için
Konuyla İlgili
Öngörülen
Diğer
Takvim
Kurum/Kuruluşlar
İçişleri Bakanlığı,
Belediyeler Birliği,
TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED
Mart 2015
13 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
Konu
4
İmar mevzuatı ve
uygulamalarından kaynaklanan
sorunların çözülmesi
5
Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların
(AEEE) Yönetmeliği’nin
uygulanmasında ortak bir çalışma
yönteminin belirlenmesi
YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ
Yapılacak
Koordinasyondan
Faaliyetin
Amaçlanan Sonuçlar
Sorumlu
Niteliği
Kurum/Kuruluş
kamu kuruluşlarının hizmet standartlarının,
belirtilen rapor çerçevesinde gözden geçirilmesi
ve revize edilmesi
Mevzuat
Çevre ve Şehircilik
3194 sayılı İmar Kanunu’nda şantiye şefi
düzenlemesi
Bakanlığı
tanımının yapılması ve teknik personelin de
şantiye şefi olmasının sağlanması
4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu’nda değişiklik
yapılarak yapı denetim bedelleri, harç benzeri
ödeme yöntemleriyle ilgili belediyeye ödenmesi
ve belediye tarafından uygun bir sisteme göre
yapı denetim kuruluşunun görevlendirilerek
seçim ve bedel ödemesi konusunda yapı sahibi
ile yapı denetim kuruluşu arasındaki ilişkinin
kesilerek objektifliğin sağlanması
İdari
AEEE yönetiminin ülkemizde yeni olması ve
Çevre ve Şehircilik
Düzenleme
uygulamada eksikler yaşanması nedeniyle tüm
Bakanlığı
firmaların ortak bir şekilde hareket etmesinin
sağlanması amacıyla sınıflandırma, raporlama ve
belgelendirmelerin formatlarının hazırlanması
• 10 EEE kategorisi ve 6 AEEE toplama kategorisi
sınıflandırılması
• EEE beyanları, AEEE raporlamaları ve
belgelendirmeleri
Konuyla İlgili
Öngörülen
Diğer
Takvim
Kurum/Kuruluşlar
TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED
Mart 2015
TÜRKBESD,
üreticiler,
yetkilendirilmiş
kuruluşlar, işleme
tesisleri
Aralık 2014
14 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Kanuni ve İdari
Düzenleme
Amaçlanan Sonuçlar
Yatırımları daha fazla teşvik edebilmek
amacıyla ekonomik ve mali etkileri dikkate
alınarak 488 sayılı Damga Vergisi
Kanunu’nun bazı hükümlerinin ve
uygulamalarının gözden geçirilmesi
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Maliye Bakanlığı,
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED,
TÜRMOB
Mayıs 2015
1
Sözleşmelerden alınan damga
vergisi başta olmak üzere Damga
Vergisi Kanunu'nun bazı
hükümlerinin gözden geçirilmesi
2
KDV iadelerine ilişkin
uygulamaların iyileştirilmesi
İdari Düzenleme
Katma değer vergisi iade sürecinin
etkinliğinin daha da artırılması
Gelir İdaresi
Başkanlığı
TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED,
TÜRMOB
Mart 2015
3
İndirimli kurumlar vergisi
uygulamasındaki sorunların
gözden geçirilmesi
İdari Düzenleme
2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar" kapsamında
İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına
ilişkin hususların idari düzenlemeler ile
açıklığa kavuşturulması
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Ekonomi Bakanlığı,
TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED,
TÜRMOB
Şubat 2015
4
Ar-Ge'ye yönelik teşviklere ilişkin
hususların gözden geçirilmesi
Kanuni ve İdari
Düzenleme
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 4691 Sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun arasında uygulama birliğinin
sağlanması
Maliye Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı, Gelir
İdaresi Başkanlığı,
TÜBİTAK
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Gelir İdaresi
Başkanlığı, TOBB,
TİM, TÜSİAD,
YASED, TÜRMOB
Mayıs 2015
15 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Kanuni
Düzenleme
Amaçlanan Sonuçlar
Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
müesseselerinde; gerekli şartların
gerçekleşmesi halinde Gelir ve Kurumlar
Vergisi açısından dağıtılmış kar payı sayılması
ile ilgili düzenlemelerin Katma Değer Vergisi
Kanunu açısından da dikkate alınarak her iki
vergi uygulaması bakımından yeknesaklık
sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Maliye Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED,
TÜRMOB
Mayıs 2015
5
Örtülü sermaye ve transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı uygulamasının
Katma Değer Vergisi ile olan
ilişkisinin gözden geçirilmesi
6
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF)
banka dışı kuruluşlara vereceği
kefaletlerde harç istisnası
uygulamasına ilişkin düzenleme
yapılması
Kanuni
Düzenleme
492 sayılı Harçlar Kanunu'nda yapılacak
düzenleme ile KGF'nin banka dışı kuruluşlara
(TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV vb.) vereceği
kefaletlerde harç istisnası tanınmasına
yönelik düzenleme yapılması
Maliye Bakanlığı
KOSGEB, TÜBİTAK,
TTGV, KGF, TOBB
Mayıs 2015
7
Türkiye’nin tasarım kapasitesini
güçlendirmeye yönelik
desteklerin artırılması ve ilgili
mevzuatın bu doğrultuda
geliştirilmesine yönelik tedbirler
alınması
Mevzuat
Düzenlemesi
Tasarım faaliyetlerinin geliştirilmesine
yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi
ve bu konuda verilebilecek desteklerin
hayata geçirilmesi
Maliye Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
TPE, TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED,
KOSGEB
Mayıs 2015
16 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
1
İhracat süreçlerindeki maliyetlerin
ve sürelerin tespit edilmesi
Çalışma Raporu
2
Ticaret Merkezleri oluşumunun
hayata geçirilmesi
Mevzuat ve İdari
Uygulama
3
Dahilde İşleme izin belgelerinin
elektronik ortamda kapatma
işlemlerinin hızlandırılması
Altyapı
Çalışması
4
Gümrük hizmetlerinde “Tek
Pencere Sistemi”ne geçilmesine
yönelik çalışmalara devam
edilmesi
Teknik Altyapı
ve Mevzuat
Çalışmaları
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/
Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
İhracat süreçlerinde katlanılan tüm
dışsal maliyetlerin çıkartılması ve
süreçlerin sürelerinin detaylı bir biçimde
incelenerek iyileşme gerektiren alanların
tespiti ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesi
Türkiye Ticaret Merkezlerinin kısa süre
içinde hayata geçirilebilmesi için ilgili
mevzuat düzenlemesinin yapılması
Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
TOBB
TİM
YASED
Aralık 2014
Ekonomi Bakanlığı
İlgili diğer kurum ve
kuruluşlar
Aralık 2014
İşlemlerde zaman ve maliyet açısından
tasarruf sağlanması
Ekonomi Bakanlığı
TOBB, TİM, TÜSİAD, ve
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar
Haziran
2015
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
İçişleri BakanlığıEmniyet Genel
Müdürlüğü, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Aralık 2014
Amaçlanan Sonuçlar
•
•
Halen Şeker Kurumu ile Gümrük ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı arasında
Ticaret Bakanlığı
kullanılmakta olan e-belge
uygulamasının diğer kurumlara da
yaygınlaştırılması,
Tüm ilgili kurum /kuruluşlarca
düzenlenen izin belgesinin Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına elektronik
ortamda gönderebilmesinin
sağlanması ile kaynakların daha
etkin kullanımı, kontrollerin
verimlilik ve etkinliğinin artırılması,
gümrük işlemlerinin
sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve
hızlandırılması, ticaret erbabının
17 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Amaçlanan Sonuçlar
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
zaman ve parasal maliyetlerinin
azaltılması, gümrük işlemlerinin
takip edilebilirliğinin artırılarak
daha şeffaf hale getirilmesi
5
İlgili kurumlar tarafından
gerçekleştirilen ithalat ve ihracat
denetim süreçlerinin analiz
edilerek yeniden tanımlanması
Teknik Altyapı,
Mevzuat ve
Koordinasyon
Çalışmaları
İthalat ve Ürün Güvenliği ve Denetimi
Tebliğleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin
181. maddesi kapsamındaki ilgili
kurumlar tarafından yürütülecek
çalışmaların tespiti
Ekonomi
Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret
Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/
Kuruluşlar
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, TAPDK,
TSE, Şeker Kurumu,
İstanbul Altın Borsası,
TAEK, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı,
EPDK
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı, Harita Genel
Komutanlığı, TSE,
EPDK, TAPDK, BTK,
TAEK, SPK, Şeker
Kurumu,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED
Öngörülen
Takvim
Haziran 2015
18 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Çalışma raporu
hazırlanması
Amaçlanan Sonuçlar
Tüm eğitim seviyelerinde yurtdışı örnekleriyle
karşılaştırmalı olarak fikri mülkiyet hakları
konusundaki mevcut durumun ortaya
konulması amacıyla bir çalışma raporu
oluşturulması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Türk Patent
Enstitüsü
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
1
Fikri mülkiyet hakları konusunda
tüm eğitim seviyelerinde
verilmekte olan derslerin
içeriklerinin ve diğer eğitimlerin
araştırılarak raporlanması
Milli Eğitim Bakanlığı, Şubat 2015
YÖK, Kültür ve
Turizm Bakanlığı,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED
2
Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine
dair etkin işleyen bir yönetim
modelinin araştırılması
Çalışma raporu
hazırlanması
Mevcut teşvik mekanizmalarının etkinliği de
göz önüne alınarak, üniversite ile sanayi
arasındaki iletişim kopukluğu ve işleyiş
aksaklıklarını gidermek amacıyla bir yönetim
modeli araştırması yapılacak ve çalışma raporu
hazırlanması
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı,
TÜBİTAK, YÖK, TOBB,
TİM, TÜSİAD, YASED
Şubat 2015
3
Teknoloji Transfer Ofislerinin
(TTO) performanslarını ölçmek
üzere sanayi temsilcilerinin de
geri bildirimlerini kapsayacak bir
model tasarlanması
Çalışma raporu
hazırlanması
TTO performanslarının ölçülmesi, listeleme
yapılması ve artırılması amacıyla çalışma
raporu hazırlanması
TÜBİTAK
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
YÖK, TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED
Şubat 2015
4
Ülkemizde fikri ve sınai hak
ihlallerinin boyutuna yönelik
öngörü sağlayacak ve mücadeleci
tüm kurumlar tarafından
erişilebilir ortak, çok amaçlı ve
kapsamlı bir veri tabanı
gereksinimine yönelik analiz
çalışması yapılması
Çalışma grubu
kurulması ve
çalışma raporu
hazırlanması
Fikri ve sınai hak ihlalleri ile mücadele
kapsamında ilgili tüm kurumlar tarafından
erişilebilir ortak ve ulusal bir veri tabanı
oluşturulması konusunda analiz yapılmasına
yönelik çalışma grubu kurularak çalışma
raporu hazırlanması
Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Kültür ve Turizm
Bakanlığı, TPE, TOBB,
TİM, TÜSİAD, YASED
Şubat 2015
19 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ
Konu
5
Fikri mülkiyet hakkı ihlallerine
konu eşyaların imhasına yönelik
faaliyetlerin daha etkin hale
getirilmesi ve bu konuda mevzuat
düzenlemesi yapılması
6
Patent, marka ve endüstriyel
tasarım başvurularının
ücretlendirme politikalarında
şahıs, KOBİ ve üniversite
uygulamasına geçilmesine yönelik
analiz yapılması
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
a) Mevzuat
düzenlemesi
b) Rapor
hazırlanması
Çalışma raporu
hazırlanması
Amaçlanan Sonuçlar
(a) Anayasa Mahkemesi’nin 03.01.2008 tarihli
kararı ile 556 sayılı KHK’daki suç ve cezaya
ilişkin maddelerin iptali sonucu sanıklara
iadesine karar verilen ancak sanıklarca geri
alınmayan eşyaların imha edilebilmesi için ilgili
mevzuata geçici madde eklenmesi amacıyla
çalışma yapılması ve taslak mevzuatın
TBMM'ye iletilmesi.
(b) Kolaylaştırılmış imha prosedürünün
ülkemizde uygulanabilir hale getirilebilmesi,
arama ve el koyma işlemlerinin sağlıklı
yürütülebilmesi, Suç Eşyası Yönetmeliği’nin
uygulamayı karşılamayan maddelerinin
yeniden düzenlenmesi, el konulan malların
saklanmasına ilişkin düzenlemelerin gerçeğe
uygun ve uygulanabilir olması amacıyla,
yapılması gereken yasal düzenlemelerin tespit
edilmesine yönelik çalışma grubu kurulması ve
çalışma raporu oluşturulması
Patent, marka ve endüstriyel tasarım
başvurularında kişi, KOBİ ve üniversite
başvuruları arasında farklı ücret uygulama
politikaları hakkında yurtdışı örnekler de
incelenerek ikincil mevzuatta yapılabilecek
ücret değişikliklerine yönelik bir çalışma
raporu hazırlanması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
(a) Türk Patent
Enstitüsü
(b) Adalet
Bakanlığı
Türk Patent
Enstitüsü
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED
Şubat 2015
Maliye Bakanlığı,
YÖK, TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED
Şubat 2015
20 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
a) Bilgilendirme
Faaliyetleri
b) Mevzuat
Değişikliği
Amaçlanan Sonuçlar
a) Arabuluculuk faaliyetlerinin
geliştirilmesine yönelik bilgilendirme
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
b) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanununun uygulama
sonuçlarının takip ve tespit edilmesi ile
meslek birliklerinin hakem heyeti
uygulamalarının etkin hale getirilmesi
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
a) Adalet Bakanlığı
b) Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
1
Arabuluculuk ve tahkim gibi
alternatif uyuşmazlık çözüm
mekanizmalarının kullanımının
yaygınlaştırılması
2
Yüksek mahkemelerin tüm
kararlarının kişisel veriler
korunarak yayımlanması
Altyapı çalışması
Yüksek yargı organları tarafından verilen
kararların düzenli aralıklarla kişisel veriler
korunarak erişime açılması
Adalet Bakanlığı
3
Sermayesi 250 bin TL’yi aşan
anonim şirketlerin avukat
bulundurma zorunluluğunun
kaldırılması
Kanun
Değişikliği
Şirketler için zorunlu ve ekstra bir maliyet
haline gelen avukat bulundurma
zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik
mevzuat değişikliği yapılması
Adalet Bakanlığı
4
Bilirkişilik nitelikleriyle ilgili
standartların belirlenmesi ve bu
kurumunun şeffaflığının
artırılması
a) İkincil
düzenleme
b) Pilot
uygulama
Farklı alanlarda bilirkişilerin niteliklerinin
belirlenmesine yönelik pilot adliyelerin
seçilmesi,
Bilirkişilerin seçiminde objektif kriterlerin
oluşturulması, bilirkişilerin uyacakları etik
ilkelerin belirlenmesi,
Bilirkişilik için standart raporların
geliştirilmesi,
Bilirkişi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
Adalet Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Maliye Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Sermaye Piyasası
Kurulu,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
Haziran
2015
Yargıtay, Danıştay,
Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED ve ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
Haziran
2015
İlgili diğer kurum ve
kuruluşlar
Haziran
2015
Haziran
2015
21 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ
Konu
5
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
ve 6101 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında
Kanun’un uygulama sonuçlarının
takip ve tespit edilerek gerekirse
anılan kanunlarda ihtiyacı
karşılayacak şekilde değişiklik
yapılması
6
İstanbul Tahkim Merkezi Kanun
Tasarısı ile Kişisel Verilerin
Korunması Kanun Tasarısı’nın
yasalaşma sürecinin takibi
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Kanun
Değişikliği
Kanun
değişikliği
Amaçlanan Sonuçlar
Borçlar Kanunu’nun uygulama
sonuçlarının tespitine yönelik ilgili tüm
tarafların katılacağı çalıştayların yapılması
Kanun’la ilgili yargı uygulamaları
hakkında ilgili taraflarca dile getirilen
sorunlar ve çözüm önerilerinin
değerlendirilmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan
İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı ile
Başbakanlık’ta bulunan Kişisel Verilerin
Korunması Kanun Tasarısı’nın yasalaşma
sürecinin teknik komite üyeleri tarafından
takibinin sağlanması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Türkiye Bankalar Birliği,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
Haziran
2015
Haziran
2015
22 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
FİNANSMANA ERİŞİM TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Bilgilendirme/
Tanıtım Faaliyeti
Amaçlanan Sonuçlar
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Borsa İstanbul
A.Ş.
TOBB
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Hazine Müsteşarlığı,
KOSGEB, SPK, TSPAKB,
TBB
Haziran
2015
1
Özel sektör tahvil ihracı
mekanizması ile pay halka arzı ve
diğer sermaye piyasası araçlarının
KOBİ’lere tanıtılması
2
Bireysel Katılım Sermayesi
Sistemi, Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi
Fonlarıyla ilgili çıkış
mekanizmalarının geliştirilmesi
Mevzuat
Çalışması
Bahsedilen sistemlerdeki yatırımcıların
kolaylıkla yatırımlarından çıkış yapmalarını
sağlayacak mekanizma için çalışma
yapılması ve bu çalışma neticesinde Borsa
Mevzuatında gerekli düzenlemenin
gerçekleştirilmesi
Borsa İstanbul
A.Ş.
Hazine Müsteşarlığı,
Sermaye Piyasası
Kurulu, TÜBİTAK, TOBB,
TİM, TÜSİAD, YASED ve
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar
Girişimci şirketlerin büyümesi ve
girişimcilik ekosisteminin
gelişmesine katkı sağlamak
amacıyla, girişimcileri ve
yatırımcıları bir araya getirecek
internet tabanlı özel pazar
oluşturulması
Mevzuat
Çalışması
Bireysel katılım sermayesi
yatırımcılarının, girişim sermayesi
şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının
olanaklarının artırılması
Girişimcilerin, başlangıç aşamasındaki
şirketlerin ve KOBİ’lerin sermaye piyasası
yoluyla halka açılmadan fon ve ortak
bulmalarının kolaylaştırılması
Borsa İstanbul
A.Ş.
Hazine Müsteşarlığı,
SPK, TOBB, TÜBİTAK
3
Özel sektör tahvili seçeneğinin KOBİ’lerce
bilinirliliğinin ve kullanımının artırılması
KOBİ’lerin halka açılma ve Borsada işlem
görme konusunda teşvik edilmesi,
böylece doğrudan sermaye
piyasalarından kaynak temin
edebilmelerinin sağlanması
Aralık 2014
Aralık 2014
23 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
FİNANSMANA ERİŞİM TEKNİK KOMİTESİ
Konu
4
Taşınırların teminatlı işlemlerde
kullanımının kolaylaştırılması
5
Alacak sigortası poliçelerinin
işletmelerin ve KOBİ’lerin
kredilendirilmesinde teminat
olarak kullanılmasının sağlanması
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
a) Analitik
çalışma
b) Mevzuat
çalışması
c) Teknik
altyapının
oluşturulması
Mevzuat
değişikliğine
yönelik çalışma
yapılması
Amaçlanan Sonuçlar
KOBİ’lerin banka kredilerine daha kolay
şekilde erişim sağlaması
Ülkemizdeki teminatlı işlemlere ilişkin
yasal mevzuat birliğinin oluşturulması
Merkezi bir taşınır kayıt sistemi ve bunun
için gerekli yasal altyapının oluşturulması
Ticari alacak sigortası poliçelerinin de
bankalarca teminat olarak kabul edilmesi
ile KOBİ'lerin finansmana erişiminin
kolaylaştırılması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Hazine
Müsteşarlığı,
TOBB
BDDK
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Adalet Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, BDDK, TESK,
Türkiye Bankalar Birliği,
TİM, TÜSİAD, YASED ve
ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar
Haziran
2015
Hazine Müsteşarlığı,
TBB, Sigorta Şirketleri,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED ve ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
Haziran
2015
24 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ
Konu
1
2
3
4
5
Hidroelektrik santrali (HES)
yatırımcılarının aynı nehir
üzerinde yer almaları nedeniyle
birbirlerine bağımlı olduğu
havzalarda paydaşların ortak
çıkarlarının korunabileceği
yapılanmanın oluşturulması
Pompajlı hidroelektrik
santrallerine yönelik mevzuatın
hazırlanması
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Mevzuat ve
Altyapı
Çalışması
Yönetmelik
Değişikliği
Amaçlanan Sonuçlar
Havza yönetim planlamasında aynı havzada
bulunan HES tesis işletmecileri ile ilgili
kuruluşların işbirliğini sağlayacak bir
mekanizmanın oluşturulması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (DSİ)
Pompajlı hidroelektrik santrallerinin mevcut
yönetmelik kapsamında işletilip işletilmeyeceği
hususuna bir açıklık getirilmesi ve mevcut
yönetmelik kapsamının yeterli görülmediği
durumlar için de kapsamın genişletilmesi
Elektrik üretimi amaçlı yatırımlarda bürokratik
işlemlerin daha optimal gerçekleştirilmesiyle
yatırım sürecin kısalması
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı (YEGM)
Elektrik yatırımlarıyla ilgili
kamulaştırma işlemlerinin EPDK
ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından yapılmasının
sağlanması
Katı atık düzenli depolama
tesislerinde elektrik üretiminin
artırılmasına yönelik eylem planı
hazırlanması
Mevzuat
Değişikliği
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı, EPDK
Çalışma
Raporu
Katı atık düzenli depolama tesislerinde biyogaz ve
biyokütle tesisinin kurulması ile elektrik
üretiminin artırılması ve kojenarasyon yöntemiyle
atık buhardan da faydalanılması
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı ( YEGM)
Üretimi sonlanan maden
sahalarının rehabilitasyonu saha
düzenlemeleri) için üreticileri
destekleyici tedbirler alınması
Çalışma
Raporu
Maliye Bakanlığı ile birlikte belirlenecek bir yol
haritası doğrultusunda maden firmalarını
destekleyici teşvik mekanizmalarının hayata
geçirilerek bu alanda yaşanan maddi
problemlerin asgariye indirilmesi ve tahrip edilen
çevrenin tekrar doğaya kazandırılması
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
(MİGEM)
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, EPDK,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili kurum ve
kuruluşlar
Haziran
2015
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (DSİ), EPDK,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili kurum ve
kuruluşlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı
Aralık 2014
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, TOBB, TİM,
TÜSİAD, YASED, ilgili
kurum ve kuruluşlar
Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, TOBB,
TİM, TÜSİAD, YASED,
ilgili kurum ve kuruluşlar
Haziran
2015
Haziran
2015
Haziran
2015
25 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Master Plan
6
Liman geri saha bağlantılarına
liman kapasitelerinin azami
kullanımına imkân verecek hale
getiren bir plan hazırlanması
7
Demiryolu ulaşımının özel sektöre
açılmasının sağlanması ve
demiryollarının kullanımının
etkinleştirilmesi amacıyla ikincil
mevzuat düzenlemelerinin
yapılması
Temel
Mevzuat
Çalışması
8
Ka Band uydu internet erişimi için
kullanılan terminallerden telsiz
ruhsat ve yıllık kullanım
ücretlerinin alınmaması
konusunda çalışma yapılması
Mevzuat
Çalışması
Amaçlanan Sonuçlar
Yük elleçleme kapasitesi belirli büyüklüğün
üzerinde olan limanlar dikkate alınarak liman geri
saha karayolu ve demiryolu bağlantılarının
geliştirilmesi ve mevcut ana karayolu ve
demiryolu hatlarına entegre edilmesi suretiyle bu
tesislerin birbirlerini tamamlayıcı ve daha verimli
bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından ilgili kamu kurumları ve meslek
kuruluşları ile işbirliği içerisinde kapsamlı bir
master plan çalışması yapılması
Demiryollarının serbestleştirilmesinin
hızlandırılması ve orta ölçekli firmaların da
sektöre girebilmesine yönelik çalışmaların
tamamlanması ile uluslararası bağlantıların ve
rekabetin arttırılması
Ka Band üzerinden genişband uydu internet
erişiminin yaygınlaşmasıyla;
• Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde
sunulan hizmetlerin yaygınlaşması
• Internet kullanımının artması ve yurt genelinde
yaygınlaşmasının sağlanması
• Kablo ile erişimin mümkün olmadığı bölgelerde
yüksek hızlı internet bağlantısının makul
ücretlerle sunulması
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Kalkınma Bakanlığı,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili kurum ve
kuruluşlar
Mart 2015
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
İlgili diğer kurum ve
kuruluşlar
Mart 2015
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı ve BTK
İlgili diğer kurum ve
kuruluşlar
Aralık 2014
26 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ
Konu
9
Demiryollarının sanayi
bölgelerine ve OSB’lere
bağlantısının sağlanması için
hazırlanan eylem planının
uygulamaya konulması
10
Kıyı tesisi yatırımlarında ve
kıyılardaki diğer yatırım
faaliyetlerinde yaşanan sorunların
çözülmesi için çalışma yapılması
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Altyapı
Çalışması
Mevzuat
Düzenlemesi
Çalışma Grubu
Kurulması
Amaçlanan Sonuçlar
Plan çerçevesinde öncelikleri belirlenen 6 adet
fabrika, sanayi merkezi ve OSB’nin demiryollarına
bağlantılarının gerçekleştirilmesi
Kıyı tesisi yatırımlarında ve kıyılardaki diğer
yatırım faaliyetlerinde yaşanan sorunların
çözülmesi için yuvarlak masa sisteminin
kurularak, izinlerin münhasıran ele alınması ve
söz konusu sistem kapsamında aşağıdaki
sorunlara yönelik çalışma yapılması:
1. Süreçlerin hızlandırılması ve işlemlerin
kolaylaştırılması amacıyla Kıyı Yapı ve Tesislerine
Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliği’nin
gözden geçirilmesi (Koord: Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı)
2. Ahşap iskelelerle ilgili olarak basitleştirilmiş ve
Bakanlıkların taşra teşkilatlarına devredilmiş
prosedürlerin kapsamının genişletilerek, bazı yeni
yatırımlara
ve
mevcut
tesislerin
tevsii
yatırımlarına yönelik yaygınlaştırılması (Koord:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
3. Çevre Düzeni Planları veya diğer üst planlarla
planlanmış kıyı yatırımları için basitleştirilmiş
prosedürlerin belirlenmesi (Koord: Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı)
4. Daha önce kurulmuş ve faaliyetine devam eden
akaryakıt depolama ve dolum tesislerinin
denizden ikmal için ihtiyaçları olan şamandıra ve
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı, Kültür
ve Turizm
Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı (Milli
Emlak Genel
Müdürlüğü)
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Haziran
2015
İçişleri Bakanlığı
(Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü), Kalkınma
Bakanlığı, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı,
TÜRKLİM, PETDER, TDİ
A.Ş., EPDK, TOBB
Haziran
2015
27 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ
Konu
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Amaçlanan Sonuçlar
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
boru hattı gibi sabit olmayan tesisler ile iskele,
dolfen, platformlar için imar planı, proje onayı,
kullanma izni gibi mevcut mevzuatın gereklerinin
ilgili kuruluşlar tarafından resen yerine
getirilmesi, bu iş ve işlemlerin tamamlanabilmesi
için verilen ön izin sürelerinin uzatılması, işletme
izni verilmesinde deniz emniyetinin gerektirdiği
teknik gerekler dışında belge talep edilmemesinin
sağlanması (Koord: Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı)
5. Mevcut ulaştırma kıyı yapılarında kapasite
kullanımını artırmak amacıyla, işleticilerin üçüncü
taraflara hizmet vermesine imkân sağlanması
(Koord: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı)
6. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Hakkında
Yönetmeliği’n uygulanmasında “Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uygulanarak, başvuru mercii ile karar/onay mercii
arasında birden fazla kademe oluşturulmamasına
yönelik çalışmaların yürütülmesi (Koord:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)
7. İşletme izinlerinin 5 yıl için verilmesinin
sağlanması (Koord: Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı)
8. Mevzuata uyum ihtiyacı bulunan kıyı
tesislerinin geçici işletme izin süresinin,
faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla 3
28 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ
Yapılacak
Faaliyetin
Niteliği
Konu
11
12
Elektronik haberleşme
şebekelerinde kullanılan her türlü
baz istasyonu, anten, kule, dalga
kılavuzu, konteynır ve benzeri
araç, gereç ve tesisatın kurulması,
bunların taşınmazlar üzerine
yerleştirilmesine ve bu tesislerin
ortak kullanımına ilişkin usul ve
esasların gözden geçirilerek ilave
düzenlemelerin yapılması
Türkiye Lojistik Master Planının
hazırlanması, yurtiçinde lojistik
merkezleri kurulması ve lojistik
mevzuatının oluşturulması
Yönetmelik
Çıkarılması
Koordinasyon,
Altyapı ve
Mevzuat
Çalışmaları
Amaçlanan Sonuçlar
yıla çıkarılmasının sağlanması (Koord: Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)
9. Tesislerle ilgili küçük bakım ve onarımlar ile
idame ve yenileme yatırımları için izinlerin daha
kısa süreli verilerek, yerel düzeyde alınacak
onaylarla çözümlenmesi (Koord: Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)
Telekomünikasyon sektörünün gelişimi ve
kamu hizmeti niteliğindeki yatırımların
kesintisiz olarak devam ettirilmesi suretiyle
yeni nesil teknolojilerin ülkemizdeki
yaygınlığının artırılması
Elektronik haberleşme tesislerinin ve ortak
kullanımının etkin hale getirilmesi sağlanarak
işletmecilerin maliyet unsurlarının azaltılması
ve dolayısıyla kullanıcılara daha makul
ücretlerle hizmet sunulmasının sağlanması
Türkiye'nin bölgesel bir lojistik üs olması hedefine
ulaşılabilmesi amacıyla lojistik sektörüne yönelik
proje, yatırım, faaliyet ve yasal düzenlemelerin
öncelik ve detaylarının bir bütünlük içinde
belirlenmesi
Koordinasyondan
Sorumlu
Kurum/Kuruluş
Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar
Öngörülen
Takvim
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, yerel
yönetimler, elektronik
haberleşme
sektöründeki
işletmeciler,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED, ilgili diğer kurum
ve kuruluşlar
Aralık 2014
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, TCDD,
TOBB, TİM, TÜSİAD,
YASED,
UND, İMEAK ve diğer
sektör kuruluşları
Haziran
2015
29 / 29
YOİKK 2014-2015 Teknik Komite Eylem Planı
Download

(yoikk) teknik komite eylem planları 2014-2015