T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
(İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı)
Sayı : 63055260/10/6928168
Konu: Ses, Görüntü ve Video Paylaşımı
İlgi:
25/12/2014
a) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
b) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 20/11/1989 tarihli
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme.
c) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler
tarafından; okul veya sınıf içinde yapılan etkinlik ve diyalogların kayda alınıp görüntü, ses ve
videolarının internet sitelerine yüklendiği ve sosyal medya ortamlarında paylaşıldığına ilişkin
bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.
İlgi (a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında
“Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”
İlgi (b) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19 uncu maddesinde “Bu Sözleşme’ ye
taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya
vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken … her türlü istismar ve
kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.”
aynı sözleşmenin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında “taraf devletler çocuk eğitiminin
çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca
geliştirilmesi amacına yönelik olmasını kabul ederler.” hükümleri yer almaktadır.
İlgi (c) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun Genel Amaçlar başlıklı 2 nci
maddesinin ikinci fıkrasında Türk Millî Eğitiminin Genel Amacı, “Türk Milletinin bütün
fertlerini; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne
sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk
duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.” olarak belirlenmiştir.
M.E.B. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Atatürk Blv. No.98 06648 Bakanlıklar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Tel: (0 312) 4252757
Faks: (0 312) 4191324
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden931f-2635-3153-bf00-931c kodu ile teyit edilebilir.
Bu kapsamda; il, ilçe ve okul yöneticileri tarafından okul/kurumlarda görev yapan
tüm personelin, öğrencilerle ilgili her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ
ortamlarında paylaşılmasının uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve yasalara aykırı olduğu
hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve bu gibi durumların önüne geçilmesi amacıyla
gerekli tedbirler alınacaktır.
Ayrıca, öğrencilerin kişilik gelişimleri ile psikolojik ve sosyal gelişimlerine etki
yapacak her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarını genel ağ ortamlarına yüklediği ve
paylaştığı tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılarak Bakanlığımıza bilgi
verilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Nabi AVCI
Milli Eğitim Bakanı
DAĞITIM:
Gereği:
-A Planı
-B Planı
M.E.B. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Atatürk Blv. No.98 06648 Bakanlıklar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Tel: (0 312) 4252757
Faks: (0 312) 4191324
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden931f-2635-3153-bf00-931c kodu ile teyit edilebilir.
Download

Ses,Görüntü ve Video Paylaşımı dosyası için - Eğitim Hak-Sen