T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı
Konu
:
:
42991614/000
Birlik İçi Atama Kurası
........................................................................................................
Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde hizmetin daha etkin ve verimli sunumunu
teminen, birlik içi yer değişikliği suretiyle etkili ve dengeli bir personel dağılımı sağlamak
amacıyla bazı unvan ve branşlar ile özel nitelikli Birliğimiz personelinin, birlik içi yer
değişikliği müracaatlarının kabulü ile birlik içi naklen tayinlerinin yapılması Genel Sekreterlik
Makamının 06.05.2014 tarihli ve 2014.1258216.557 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
Birlik içi yer değişikliği müracaatı kabul edilecek personelin söz konusu
müracaatlarına ilişkin süre ve şartlar ile yapılacak değerlendirmeye esas diğer usul ve esaslar
hakkındaki ilan metni ve müracaat formu örneği, her bir unvan ve branş için ilgili “kura
numarası” ile birlikte Birliğimize ait http://www.giresunkhb.gov.tr internet sayfasında yer
alan “Personel” başlıklı menü içeriğinde yayımlanmıştır.
Bu bağlamda, söz konusu uygulama kapsamında müracaatta bulunabilecek Hastaneniz
personeli için düzenlenen ilan metinlerinin bir sureti ayrıca ekte gönderilmiş olup, ilgili ilan
metninde açıklanan unvan ve branşta Hastaneniz kadrosunda görev yapan1 (4/B sözleşmeli
personel hariç) tüm personele tebliği ile müracaat süresinin sınırlı olması nedeniyle istekli
personelin süresi içerisinde müracaatını yapabilmesi ve herhangi bir hak kaybı yaşamaması
için konunun sürat ve hassasiyetle takibi ile müracaat esnasında personele gereken yardım ve
kolaylığın gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hakkı İlker OFLAZ
Genel Sekreter a.
İdari Hizmetler Başkanı
NOT: 1- Hastaneniz kadrosunda olup başka bir yerde geçici görevle çalışan personelinizin bilgilendirilmesi
tarafınızdan yapılacaktır. Ancak ilgili personel müracaatını, geçici görevle çalıştığı yerden yapabilecektir.
Teyyaredüzü Mh. Atatürk Blv. No: 323 GİRESUN
Ayrıntılı bilgi için: S.ALGÜL
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 6db5eb70-fa69-45b9-8545-02a7b0d92f88 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Üst yazı için tıklayınız.