ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/67-394
TÜRKİYE-İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI HK
Bursa, 19/01/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 27
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 19.01.2015 tarih ve 51-121 sayılı yazıda, T.C.
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Ülkemiz ile Iran arasında 29 Ocak 2014 tarihinde
imzalanmış bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade
edilmektedir.
Ayrıca söz konusu ülke Anlaşmanın, ülkemizin Avrupa Biriliği'ne uyum çerçevesinde
gerçekleştirdiği Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında ilk Tercihli Ticaret Anlaşması olması
bakımından önemli olduğu; anlaşmanın metnine ve ekindeki taviz listelerine
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104 -2.htm
adresinden
erişim
sağlanabileceği belirtilmektedir.
Anılan yazıda devamla, ülkemize sağlanan tavizlere ilişkin listede yer alan 125 tarife
satırında çoğunluğu %30-40’dan (sadece 2 satırda %20) oluşan marjlarda pazara giriş avantajı
elde edildiği ve tümünün sanayi ürünlerinden teşekkül ettiği vurgulanmaktadır.
Diğer taraftan, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, 31 Aralık 2014 tarihinde İran
Sanayi, Ticaret ve Madenler Bakanı Sayın Nemetzade ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve söz
konusu anlaşma kapsamında ana gündem maddesi, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren
Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) olmuştur.
Bahse konu görüşmede, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından, TTA’nın
yürürlüğe girişinin iki ülkenin Sayın Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 35 milyar dolarlık
ticaret hacmine ulaşması için çok önemli olduğunun vurgulandığı, bununla birlikle, oluşturulacak
bir uzmanlar grubunun Öncelikle anlaşmanın uygulanmasına ilişkin performans değerlendirmesi
yapması ve bununla birlikle, her iki ülkenin taviz listelerine yeni ürünler eklenmesi amacıyla bir
araya gelmesi ve anlaşmanın bu kapsamda revize edilmesi önerisinin Sayın Nemetzade tarafından
çok olumlu görüldüğü ve desteklendiği, buna göre her iki Bakan tarafından, Ocak ayı sonunda
başlamak üzere, her ayın son haftasında teknik heyetlerin söz konusu plan çerçevesinde bir araya
gelmelerinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu Anlaşma kapsamında taviz aldığımız ürünlerde İran'a ihracat
gerçekleştiren firmalarımızdan, söz konusu ürünlerin ihracatında karşılaştıkları sorunlar//pazara
giriş engelleri konularında görüşlerini Türkiye İhracatçılar Meclisine iletmek üzere 21 Ocak 2015
tarih ve saat 12:00’a kadar Genel Sekreterliğimizin faks: 224 219 10 96 ve [email protected] e-posta
adresine iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerini rica ederim
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 27 __ Türkiye / İran Tercihli Ticaret Anlaşması hk.