02 03
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
is a prerequisite for oncology. As medical oncology, our patients
are getting more aware during the diagnosis and surgery phases
until they reach the treatment phase. As people engaged in oncology we are a little lucky in terms of announcing the first news. As
the name implies, cancer is a suspected disease with a bad image.
But when we look at the big picture it is not that dramatic and bad.
Prof. Dr. Mahmut Gümüş
“Hastalık yoktur,
hasta vardır”
Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Onkoloji Temel Bilim Dalı Öğretim Üyesi, iç
hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.
Dr.Mahmut Gümüş 20 yılı aşkın süredir onkoloji
alanında çalışmalar yapıyor. Zorluklarla
mücadele etmeyi amaç edindiklerini söyleyen
Gümüş, sadece tıbbi tedavi değil, sosyal desteğin
de çok önemli olduğunun altını çiziyor.
Onkoloji bölümde neler
yapıyorsunuz?
Daha öncesinde radyasyon
onkolojisi bölümüyle, Vakıf Gureba döneminden beri bu hizmetlerin yapıldığı bir yer. Bezmi
alem Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olduktan sonra bu konudaki
çehresi çok değişti. Daha bilimsel, dünyadaki çağdaş imkanların
onkoloji alanında da uygulandığı bir merkez oldu. Son bir yıldır
tıbbi onkoloji birimi de faaliyete
girdi. Radyasyon onkologlarımızla birlikte hastalarımızın tanıya
yönelik bir takım işlemleri yapılıyor. Tanı koyma konusunda
bölümlerimiz var. Kemoterapi
ve sistemik tedaviye ihtiyacı olan
hastalarımıza bu tedavilerini veriyoruz. Şu anda 20 koltuklu bir
tedavi ünitemiz var. Günlük tedavi sayımız 40’a ulaştı. Bu her
geçen gün artış gösteriyor. Maalesef onkolojinin kaderi bu, devamlı artış gösteren bir hastalık
grubuyla karşı karşıyayız. Radyasyon onkolojisi radyoterapileri
yapıyor. Tüm bu işlemleri yaparken önemsediğimiz bir konu var,
multidisipliner çalışma. Yaklaşık
bir hafta içinde meslektaşlarımızla hastalarımıza daha iyi tedavi
verebilmek, onlara en optimal
tedaviyi ulaştırabilmek için 10’a
yakın toplantı yapıyoruz. Konsey dediğimiz bu toplantılarda
hastalarımızın durumlarını tartışarak, ortak bir karar veriyoruz.
Bu onkolojinin olmazsa olmazla-
rından biri. Tıbbi onkoloji olarak
tedavi aşamasına gelinceye kadar
tetkik, operasyon aşamasında aslında hastalarımız biraz daha haberdar oluyorlar. Onkolojiyle
uğraşan kimseler olarak ilk haberi verme konusunda biraz daha
şanslıyız. Kanser adı üstünde ilerisi için kötü düşünülen, imajı
kötü bir hastalık adı. Ama genel
olarak baktığınızda bu kadar dramatik ve kötü değil.
Hastalarınıza hangi önerilerde bulunuyorsunuz?
Bazı hastalıkların erken tanınması mümkün, bu konuda bence
dikkat edilmeli. Yemek ve diyet
konusu çok önemli. Ancak hastalığın tedavisinde ve genel yaşantımızda önemi şu anda medyada
veya bizim hastalarımızla konuştuğumuz düzeyde değil. Öyle bir
durum içindeyiz ki, biz yediklerimizden hasta oluyoruz, yediklerimiz sayesinde iyi oluyoruz,
başka da bir şey yok. Hastamızla tedavisini yapıyorum, konuşuyorum, üç kere soru soruyorum
ona, sormak istediğiniz başka bir
şey var mı diye. % 95’inin tek
sorduğu şey, ne yiyeyim, ne yemeyeyim… Hastalıkla ilgili başka
bilgi değil, sadece yemekle ilgili
sorular. Bunu yaşam tarzı değişikliğiyle ilgili görmek lazım. Biz
hastalarımızı yiyecek değil de,
onların çocuklarına, torunlarına
yiyecekle ilgili önerilerde bulunmamız lazım ki, sağlıklı bir ya-
“There are no
diseases, there are
patients”
Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Bezmi
Alem University Faculty of Medicine
Medical Oncology Fundamental
Sciences Lecturer, Internal Diseases
and Medical Oncology Specialist, is
conducting studies in oncology for
more than 20 years. Gümüş, who says
that they aspire after struggling
difficulties, underlines that not only
the medical treatment but also the
social support is very important.
What are you doing in these departments?
Previously, with the radiation oncology department, it is
where this service is provided since Vakıf Gureba period. When
Bezmi Alem University became a Foundation University its appearance has changed in this respect. It became a more scientific center where the modern opportunities around the world
are also being implemented. For the last one year, its medical
oncology unit came into operation. With our radiation oncologists, some procedures for the diagnosis of our patients are
conducted. We have diagnostic departments. We are providing chemotherapy and systemic treatment to our patients who
need them. For the time being we have a treatment unit of 20
seats. Our daily treatment number reached 40. This is increasing every day. Unfortunately this is the destiny of oncology, we
are facing a disease which is constantly increasing. Radiation
oncology is administering the radiotherapies. While performing all these procedures there is one thing that we consider,
which is multidisciplinary work. Within almost a week we are
holding around 10 meetings with our peers in order to able to
provide them with the best treatment and to bring them the optimum treatment. In these meetings that we call council we are
discussing their status and make an unanimous decision. This
REFLEX MAGAZIN / Nisan April 2014
şam tarzı alışkanlığı kazanılsın.
Kısa süreli değişiklikler ne hastalığa neden oluyor, ne de hastalığı iyileştiriyor. Önemsemeyin
demiyorum, elbette önemseyin
ama bunu bir yaşam tarzı değişikliği olarak önemsemek lazım.
Herkesin bir hastalığı vardır, karşılaştırma yapmayın. Doktorların
önerilerini uymaları kesinlikle
önemli. Hastalık yoktur, hasta
vardır diye bir vecizemiz vardır,
bunu hiç unutmamak lazım.
Sivil Toplum Kuruluşları
ile de çalışmalar yapıyorsunuz. STK’larla ne gibi organizasyonlar içindesiniz?
Ben aynı zamanda bir onkoloji
derneğinde yönetim kurulundayım. Pembe Hanım Derneği’yle
birlikte projeler yapıyoruz. Özellikle hasta ve hasta yakınlarının
oluşturduğu dernek ki, bu konuda onlara da çok teşekkür ediyorum. Sosyal yardımlaşma ve
kişisel birlik bu zor süreçte, baş
etme konusunda birçok katkıda bulunuyor. Biz maalesef sağlık çalışanları olarak bu işin içine
çok fazla giremedik. Niye, çünkü
Türkiye’de bir dengesizlik var.
Onkoloji hastası çoğalıyordu, onkolog yoktu, biz devamlı hastaların tedavisiyle ilgileniyorduk. Hal
bu ki, pek çok etki var. Beslenme
ve psikolojik gibi el atmamız gereken sosyal etkiler var. Bu noktada STK’lar çok büyük katkılar
sağlıyorlar, onları ihmal etmemek
lazım. Biraz onların gayreti, biraz bizim gayretimizle birliktelik
yapalım istiyoruz. Organizasyonlar ve projeler yapalım istiyoruz.
Bu organizasyonlardan bir tanesi Pembe Hanım Derneği’yle birlikte yürüttüğümüz bir akciğer
kanseri projesi olacak. Erkek ve
kadınlarda en sık gördüğümüz
en ciddi sorun akciğer kanseri.
Maalesef koruma tedbirleri dışında ciddi bir tarama yöntemi de
yok. Ülkemizde özelikle sigara
kampanyaları ile gerileme trendi
içine gireceğine inanıyorum. İnsanların, halkın, öğrencilerimizin
görerek, bilinçlenmesi konusunda başarılı olacağına inanıyorum.
Yaşam atölyeleri yine birlikte yapabileceğimiz sosyal açıdan önemli projeler arasında. Kanserli
hastaların bir arada olabileceği,
çeşitli sosyal aktiviteleri yapabilecekleri bir alan oluşturmak yine
projelerimiz arasında yer alıyor.
Mekan açısından şanslıyız, gerek üniversitemizin bahçesi ya da
radyoloji bölümümüzün yan tarafı böylesi bir çalışma için uygun.
Güzel havalarda değerlendirilebilir. Öğrencilerime arkadaşlarıma
söylediğim bir şey vardır hep; bu
işin en az yarısı tedavi, diğer yarısı sosyal destek, birlikte olmak,
paylaşmaktır. Bunun unutmamak
lazım. Biz bazen hep mekanikleşip, kemoterapi, ilaçlar vs. derken
diğer kısımları ihmal ediyoruz,
bunu ihmal etmemek lazım.
What do you recommend to your patients?
It is possible to diagnose some diseases in the early stage, I
think people should care about this. Food and diet are very important. However, its importance in the treatment of the disease and
in our general lives is not at the level that we discuss in the media
or with our patients. We are in such a situation that we are getting
sick of what we are eating and we recover thanks to what we are
eating and there is nothing else. I am treating my patient, talking
to him/her, and ask three times if there are anything further he/
she would like to ask. The only thing that 95% asks is what they
should eat and what they should not... Nothing further about the
disease, they only ask about food. This should be considered to be
relevant with the life style. We should provide recommendations
about food to the children and the grandchildren of our patients
so that a healthy life style habituate becomes established. Short
period changes neither causes disease or cures it. I am not telling
that you should not consider it, of course do so, but it is necessary
to consider this as a change in the life style. Everyone has a disease, do not make comparisons. Following the recommendations
of the physicians are definitely very important. We have a saying
that there are no diseases, there are patients, this should never be
forgotten.
You are executing projects with Non Governmental Organizations. What kinds of organizations are you in with the
NGOs?
I am also a member of a oncology society. We make projects
with Pembe Hanım Society, these are the societies established especially by the patients and patient relatives for which I appreciate them very much about this. Social cooperation and personal
union in this process extremely contributes in coping with it. We,
as the healthcare professionals, unfortunately could not involve
in this too much. Why, because there is an unbalance in Turkey.
The number of oncology patients were increasing, there were no
oncologists and we were constantly dealing with the treatment of
the patients. Although there are many influences. There are social
influences like nutrition and psychology that we should seize. At
this point, the NGOs provide great contributions, they should not
be ignored. With a little effort from them and a little effort from
us we want to establish a union. We want to make organizations
and develop projects. One of these organizations is a lung cancer project that we conduct with Pembe Hanım Society. The most
common problem that we observe in men and women is the lung
cancer. Unfortunately there are no severe diagnosis method apart
from protective precautions. I believe that there will be a decreasing trend in our country especially with the smoking campaigns.
I believe that it will be successful for the people, public, students
to become aware by seeing. Life workshops are also among the
socially important projects that we can do together. Establishing a
place where the cancer patients get together and do various social activities is another project we have. We are lucky in terms of
places, both the yard of our university and the area near radiology
department are suitable for such a study. This may be considered
in good weathers. There is one thing that I always tell my students
and my friends: at least half of this is treatment and the other half
is social support, being together and sharing. This should not be
forgotten. We are some times becoming mechanic and ignoring
some parts by being involved too much in chemotherapy, drugs,
etc., we should not ignore this.
Download

Bezmi Alem Gureba Vakıf Hastanesi Prof Doktor Mahmut Gümüş