MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
www.makinatakim.com
www.makinatakim.com.tr
Mimar Sinan Mah. ‹stanbul Cad.
No: 17 P.K. 10 41400
Gebze - Kocaeli
Tel: 0262 744 18 80 (pbx)
Fax: 0262 743 65 87 - 0262 744 14 44
www.makinatakim.com.tr
Ocak 2014 Fiyat Listesi
FABR‹KA
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
OCAK 2014 F‹YAT L‹STES‹
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ana Ürün Grubu
Matkap Uçlar›
K›lavuzlar
Paftalar / Vida Tara¤›
Raybalar
Havfla Frezeler
Frezeler
Torna Kalemleri
Testereler
Fiyatlara KDV dahil de¤ildir.
Sayfa
1
30
81
88
99
107
132
136
- 29
- 80
- 87
- 98
- 106
- 131
- 135
- 137
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Malzeme
Material
HSS
Norm
Norm
DIN
9
DIN
8094
Tip
Type
N
H
W
118°
130°
140°
Uç Aç›s›
Point Angle
Vida Tipi
Thread Type
Vida Profil Aç›s›
Thread Angle
Helis Aç›s›
Helix Angle
Kesme Yönü
Cutting Direction
fiaft Tipi
The Shank
M
Yüksek H›z Çeli¤i
High Speed Steel
MF
UNC
HSS-E Kobaltl› Yüksek H›z Çeli¤i
High Speed Steel With Co
UNF
BSW
KSM
BSP
55°
60°
80°
R25˚
R35˚
R45˚
Sa¤
Kesme Yönü
Sol
Kesme Yönü
Komple Sert Metal
Solid Carbide
MATKAP UÇLARI
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Matkap Uçlar›
Ürün Tan›m›
Kalite
Standart
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - HADDEL‹
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - TAfiLANMIfi
Silindirik Sapl› K›sa SOL Matkap Ucu - TAfiLANMIfi
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - GÜMÜfi SER‹
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - ALTIN SER‹
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - TIN KAPLAMALI
Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu
Silindirik Sapl› Uzun Matkap Ucu HSS-E
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - N Tipi
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - GT 100 Tipi
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - GT 100 Tipi
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - N Tipi
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - GT 100 Tipi
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - GT 100 Tipi
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - N Tipi
Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu - GT 100 Tipi
Mors Konik Saplı Matkap Ucu
Mors Konik Saplı Uzun Matkap Ucu
Hardox Matkap Ucu
Mors Konik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu
Mors Konik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu
Silindirik Saplı Çok Kısa Matkap Ucu
Çift Taraflı Matkap Ucu
Punta Çürütme Matkap Ucu - KISA
Punta Çürütme Matkap Ucu - UZUN
Punta Matkabı - FORM A
Punta Matkab› - FORM A HSS-E
Punta Matkabı - FORM B
Punta Matkabı - FORM R
Punta Matkab› UZUN HSS-E
Sertlefltirilmifl ve Tafllanmıfl Pim
HSS
HSS
HSS
HSS -E
HSS -E
HSS -E
HSS
HSS -E
HSS
HSS
HSS -E
HSS
HSS
HSS -E
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS -E (%8Co)
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS -E (%8Co)
HSS -E (%8Co)
HSS
HSS -E
HSS
HSS
HSS -E
HSS
DIN 338
DIN 338
DIN 338
DIN 338
DIN 338
DIN 338
DIN 340
DIN 340
DIN 1869 -1
DIN 1869 -1
DIN 1869 -1
DIN 1869 -2
DIN 1869 -2
DIN 1869 -2
DIN 1869 -3
DIN 1869 -3
DIN 345
DIN 341
MTE Normu
DIN 1870 -1
DIN 1870 - 2
DIN 1897
MTE Normu
MTE Normu
MTE Normu
DIN 333 / A
DIN 333 / A
DIN 333 / B
DIN 333 / R
DIN 333/A Bnz.
MTE Normu
Sayfa No
2
4
6
9
10
11
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
20
21
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Matkap Uçlar› ‹çin Tavsiye Edilen Çal›flma De¤erleri
Delinecek
Malzeme
Otomat Çeli¤i
< 500 N/mm2
Alafl›ms›z Yap› Çeli¤i
< 500 N/mm2
Alafl›ms›z Yap› Çeli¤i
500 - 700 N/mm2
Alafl›ms›z Yap› Çeli¤i
700 - 900 N/mm2
Alafl›ms›z Çelik Döküm
< 700 N/mm2
Alafl›ml› Çelik Döküm
Alafl›ml› Çelik
700 - 900 N/mm2
Alafl›ml› Cr-Ni Çeli¤i
1000 - 1100 N/mm2
Alafl›ml› Cr-Ni Çeli¤i
1100 - 1400 N/mm2
Paslanmaz ve Is›ya
Dayan›kl› Çelik
Mangan Alafl›ml›
Sert Çelik
Yay Çeli¤i
Nimonic, Hastelloy
Inconel
Titanyum ve Titanyum
Alafl›ml› Çelik
Ferro - TiC
Gri Döküm
< 200 HB
Gri Döküm
< 350 HB
Nikel ve Nikel
Alafl›mlar›
Pirinç - Gevrek
Pirinç - Yumuflak
Bronz - Yumuflak
Alüminyum - Bronz
Orta Sert - Sert
Gümüfl
Bak›r
Elektrolitik Bak›r
Alüminyum
Alüminyum Alafl›mlar›
- Uzun Talafll›
Alüminyum Alafl›mlar›
- K›sa Talafll›
Alüminyum - Silisyum
Alafl›m›
Magnezyum Alafl›m›
Elektron
Çinko
Çinko Alafl›m›
Duroplastik
Plastik - Yumuflak
Pleksiglas
Bask› Ka¤›d›, Kumafl
Ahflap
Sert Plastik
Mermer - Grafit
Matkap
Ucu
Tipi
Malzeme
Uç
Aç›s›
So¤utma
Kesme
S›v›s›
N
HSS
118
Emülsiyon
N
HSS
118
Emülsiyon
N
HSS
118
Emülsiyon
N
HSS
118
Emülsiyon
N
HSS
118
Emülsiyon
N
HSS
118
N
HSS
118
Emülsiyon
Ya¤
Emülsiyon
N
HSS
HSS - E
HSS - E
118
130
130
HSS - E
130
Özel
HSS - E
130
Özel
HSS - E
130
HSS - E
130
Emülsiyon
Ya¤
Ya¤
HSS - E
130
Ya¤
Özel
HSS - E
130
N
HSS
118
N
HSS
HSS - E
HSS
HSS - E
118
130
118
130
130
N
H
HSS
H
(N)
HSS
N
HSS
N
HSS
N
HSS
W
(N)
HSS
N
HSS
W
HSS
W
N
(W)
W
(N)
H
HSS
HSS
HSS
HSS
N
(W)
HSS
H
HSS
W
HSS
H
HSS - E
W
H
HSS
H
HSS - E
H
HSS - E
130
(118)
118
118
118
130
(118)
118
130
Emülsiyon
Ya¤
Emülsiyon
Ya¤
Emülsiyon
Ya¤
S›cak Hava
30 - 40
25 - 35
10 - 15
20 - 30
10 - 20
10 - 15
8 - 12
6 - 10
6 - 10
3-5
5 - 10
3-8
3-6
40 - 100
130
118
(130)
130
(118)
130
Emülsiyon
118
(130)
80
Emülsiyon
Emülsiyon
Kuru
130
Bas›nçl›-Kuru
Hava
Kuru
80
Su
130
80
80
Bas›nçl›-Kuru
Hava
Bas›nçl›-Kuru
Hava
Bas›nçl›-Kuru
Hava
80
30 - 50
Bas›nçl›-Kuru
3-6
Hava
Bas›nçl›-Kuru
15 - 25
Hava
Bas›nçl›-Kuru
5 - 15
Hava
Emülsiyon
10 - 15
Ya¤
Emülsiyon
60 - 100
Ya¤
Emülsiyon
35 - 60
Ya¤
Emülsiyon
20 - 40
Ya¤
Emülsiyon
15 - 35
Ya¤
Emülsiyon
25 - 50
Ya¤
Emülsiyon
35 - 65
Ya¤
Emülsiyon
20 - 35
Ya¤
Emülsiyon
Emülsiyon
*1. Devir (devir/dak.)
Kesme
H›z› Vc
m/dak.
30 - 65
30 - 60
30 - 50
60 - 100
35 - 50
10 - 20
20 - 40
15 - 25
15 - 25
15 - 35
3-6
2.‹lerleme (mm/devir)
Matkap Çap› - mm
* 2
1. 5600
2. 0.05
1. 5600
2. 0.05
1. 4750
2. 0.05
1. 2100
2. 0.03
1. 3980
2. 0.03
1. 2380
2. 0.02
1. 2100
2. 0.02
1. 1590
2. 0.02
1. 1275
2. 0.02
1. 1275
2. 0.02
1. 635
2. 0.02
1. 1590
2. 0.02
1. 875
2. 0.02
1. 715
2. 0.02
1. 715
2. 0.02
1. 3185
2. 0.02
1. 1590
2. 0.03
1. 2100
2. 0.02
1. 12740
2. 0.08
1. 7560
2. 0.05
1. 4745
2. 0.05
1. 3980
2. 0.05
1. 6000
2. 0.05
1. 7960
2. 0.05
1. 4400
2. 0.05
1. 11140
2. 0.05
1. 7600
2. 0.05
1. 7200
2. 0.05
1. 6365
2. 0.05
1. 12740
2. 0.08
1. 6800
2. 0.05
1. 2380
2. 0.05
1. 4745
2. 0.05
1. 3185
2. 0.05
1. 3185
2. 0.05
1. 3980
2. 0.08
1. El ile
2.
5
2250
0.12
2250
0.12
1900
0.12
860
0.07
1580
0.07
950
0.05
860
0.05
635
0.05
505
0.05
505
0.05
255
0.05
635
0.05
350
0.05
285
0.05
285
0.05
1265
0.12
635
0.07
860
0.05
5100
0.18
3020
0.15
1900
0.08
1585
0.08
2400
0.08
3170
0.14
1750
0.14
4435
0.14
3030
0.14
2900
0.14
2535
0.08
5100
0.18
2700
0.14
950
0.08
1900
0.08
1265
0.08
1265
0.08
1585
0.18
El ile
8
1400
0.2
1400
0.2
1200
0.2
540
0.1
995
0.1
595
0.08
540
0.08
400
0.08
320
0.08
320
0.08
160
0.08
400
0.08
220
0.08
180
0.08
180
0.08
795
0.2
400
0.1
540
0.08
3200
0.25
2000
0.2
1195
0.14
995
0.14
1500
0.14
1990
0.18
1100
0.18
2785
0.18
1900
0.18
1800
0.18
1590
0.14
3200
0.25
1700
0.18
595
0.14
1195
0.14
795
0.14
795
0.14
995
0.25
El ile
12
930
0.25
930
0.25
800
0.25
360
0.16
665
0.16
400
0.12
360
0.12
265
0.12
210
0.12
210
0.12
105
0.12
265
0.12
145
0.12
120
0.12
120
0.12
530
0.25
265
0.16
360
0.12
2100
0.3
1260
0.25
795
0.2
665
0.2
995
0.2
1325
0.22
730
0.22
1855
0.22
1260
0.22
1200
0.22
1060
0.2
2100
0.3
1130
0.2
400
0.2
795
0.2
530
0.2
530
0.2
665
0.3
El ile
16
700
0.3
700
0.3
600
0.3
270
0.2
495
0.2
300
0.14
270
0.14
200
0.14
160
0.14
160
0.14
80
0.14
200
0.14
110
0.14
90
0.14
90
0.14
400
0.3
200
0.2
270
0.14
1600
0.35
950
0.35
595
0.25
495
0.25
750
0.25
995
0.3
550
0.3
1395
0.3
950
0.3
900
0.3
795
0.25
1600
0.35
850
0.25
300
0.25
595
0.25
400
025
400
0.25
495
0.35
El ile
25
450
0.4
450
0.4
400
0.35
170
0.25
320
0.25
190
0.18
170
0.18
125
0.18
100
0.18
100
0.18
50
0.18
125
0.18
70
0.18
60
0.18
60
0.18
255
0.4
165
0.25
170
0.18
1020
0.4
600
0.4
380
0.3
320
0.3
480
0.3
635
0.4
350
0.4
890
0.4
600
0.4
580
0.4
510
0.3
1020
0.4
540
0.3
190
0.3
380
0.3
255
0.3
255
0.3
320
0.4
El ile
40
280
0.4
280
0.4
240
0.4
110
0.32
200
0.32
120
0.23
110
0.23
80
0.23
65
0.23
65
0.23
30
0.23
80
0.23
44
0.23
35
0.23
35
0.23
160
0.4
80
0.33
110
0.23
640
0.5
380
0.5
240
0.4
200
0.4
300
0.4
400
0.45
220
0.45
555
0.45
380
0.45
360
0.45
320
0.4
640
0.5
340
0.4
120
0.4
240
0.4
160
0.4
160
0.4
200
0.5
El ile
63
180
0.5
180
0.5
150
0.5
68
0.4
125
0.4
75
0.27
68
0.27
50
0.27
40
0.27
40
0.27
20
0.27
50
0.27
25
0.27
20
0.27
20
0.27
100
0.5
50
0.4
68
0.27
400
0.6
240
0.6
150
0.5
125
0.5
190
0.5
250
0.5
140
0.5
350
0.5
240
0.5
230
0.5
200
0.5
400
0.6
215
0.5
75
0.5
150
0.5
100
0.5
100
0.5
125
0.6
El ile
80
160
0.5
140
0.6
120
0.6
50
0.5
100
0.5
60
0.32
50
0.32
40
0.32
32
0.32
32
0.32
16
0.32
40
0.32
20
0.32
16
0.32
16
0.32
80
0.6
40
0.5
50
0.32
320
0.7
200
0.7
120
0.6
100
0.6
150
0.6
200
0.6
110
0.6
280
0.6
190
0.6
180
0.6
160
0.6
320
0.7
170
0.6
60
0.6
120
0.6
80
0.6
80
0.6
100
0.7
El ile
1
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Silindirik Sapl› K›sa Matkap Ucu - HADDEL‹
DIN
338
TS
ISO
235
N
h8
Kullan›m Yeri: S›cak haddeleme teknolojisi ile üretilir. Yüksek burulma momenti ve elastikiyeti
sayesinde düflük alafl›ml› çelik, döküm, metal ve metal olmayan malzemeleri özellikle el
breyziyle serbest delmede ve konvansiyel tezgahlarda çal›flmaya uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
B00000000200
B00000010210
B00000010220
B00000010230
B00000010240
B00000000250
B00000010260
B00000010270
B00000010280
B00000010290
B00000000300
B00000010310
B00000010320
B00000010330
B00000010340
B00000000350
B00000010360
B00000010370
B00000010380
B00000010390
B00000000400
B00000010410
B00000010420
B00000010430
B00000010440
B00000000450
B00000010460
B00000010470
B00000010480
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
L1
mm
49
49
53
53
57
57
57
61
61
61
61
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
86
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
24
24
27
27
30
30
30
33
33
33
33
36
36
36
39
39
39
39
43
43
43
43
43
47
47
47
47
47
52
1,61
1,92
1,92
1,92
1,92
1,65
2,14
2,14
2,14
2,14
1,74
2,14
2,14
2,05
2,37
1,95
2,37
2,74
2,74
2,74
2,24
2,88
2,49
2,88
2,88
2,54
2,88
3,30
3,30
B00000010490
B00000000500
B00000010510
B00000010520
B00000010530
B00000010540
B00000000550
B00000010560
B00000010570
B00000010580
B00000010590
B00000000600
B00000010610
B00000010620
B00000010630
B00000010640
B00000000650
B00000010660
B00000010670
B00000010680
B00000010690
B00000000700
B00000010710
B00000010720
B00000010730
B00000010740
B00000000750
B00000010760
B00000010770
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
86
86
86
86
86
93
93
93
93
93
93
93
101
101
101
101
101
101
101
109
109
109
109
109
109
109
109
117
117
52
52
52
52
52
57
57
57
57
57
57
57
63
63
63
63
63
63
63
69
69
69
69
69
69
69
69
75
75
3,30
2,86
2,98
2,98
3,43
4,21
3,53
4,21
4,21
4,21
4,30
3,75
5,18
5,18
5,18
5,42
4,61
5,75
5,75
6,00
6,86
5,45
7,36
7,36
7,36
7,36
6,21
8,08
8,08
Devam› 3. sayfadad›r.
2
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Silindirik Sapl› K›sa Matkap Ucu - HADDEL‹
DIN
338
TS
ISO
235
N
h8
Kullan›m Yeri: S›cak haddeleme teknolojisi ile üretilir. Yüksek burulma momenti ve elastikiyeti
sayesinde düflük alafl›ml› çelik, döküm, metal ve metal olmayan malzemeleri özellikle el
breyziyle serbest delmede ve konvansiyel tezgahlarda çal›flmaya uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00000010780
B00000010790
B00000000800
B00000010810
B00000010820
B00000010830
B00000010840
B00000000850
B00000010860
B00000010870
B00000010880
B00000010890
B00000000900
B00000010910
B00000010920
B00000010930
B00000010940
B00000000950
B00000010960
B00000010970
B00000010980
B00000010990
B00000001000
B00000011010
B00000011020
B00000011030
B00000011040
B00000001050
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
117
117
117
117
117
117
117
117
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
75
75
75
75
75
75
75
75
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
8,08
8,08
6,74
8,98
8,98
8,98
8,98
7,80
11,55
11,55
11,55
11,55
8,69
11,66
11,66
12,09
12,09
9,97
12,84
12,84
13,69
13,69
10,75
15,83
14,60
18,93
18,93
12,46
B00000011060
B00000011070
B00000011080
B00000011090
B00000001100
B00000011110
B00000011120
B00000011130
B00000011140
B00000001150
B00000011160
B00000011170
B00000011180
B00000011190
B00000001200
B00000011210
B00000011220
B00000011230
B00000011240
B00000001250
B00000011260
B00000011270
B00000011280
B00000011290
B00000001300
B00000011310
B00000011320
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
133
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
87
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
19,52
23,27
20,22
23,70
14,60
24,23
24,50
24,50
24,50
15,40
24,50
24,50
24,50
28,83
16,90
30,76
30,76
30,76
30,76
18,29
31,56
27,87
30,76
35,20
19,52
38,46
38,46
3
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Silindirik Sapl› K›sa Matkap Ucu - TAfiLANMIfi
DIN
338
TS
ISO
235
N
h8
Kullan›m Yeri: Komple tafllanarak üretildi¤i için geometrik dengeleri ve hassas uç bilemesi
sayesinde ölçüde tamlık sa¤lar. Alaflımlı ve alaflımsız çelik ve dökme çelikler, gri pik, temper,
basınçlı ve yuvarlak döküm ile sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum alaflımı, bronz malzemeleri
delmede stabil tezgahlarda kullanım için uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
B00007000040
B00007000050
B00007000060
B00007000070
B00007000080
B00007000090
B00007000100
B00007000110
B00007000120
B00007000130
B00007000140
B00007000150
B00007000160
B00007000170
B00007000180
B00007000190
B00007000200
B00007000210
B00007000220
B00007000230
B00007000240
B00007000250
B00007000260
B00007000270
B00007000280
B00007000290
B00007000300
B00007000310
B00007000320
B00007000330
B00007000340
B00007000350
B00007000360
B00007000370
B00007000380
B00007000390
B00007000400
B00007000410
B00007000420
B00007000430
B00007000440
B00007000450
B00007000460
B00007000470
B00007000480
B00007000490
B00007000500
B00007000510
B00007000520
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
20
22
24
28
30
32
34
36
38
38
40
40
43
43
46
46
49
49
53
53
57
57
57
61
61
61
61
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
86
86
86
86
86
5
6
7
9
10
11
12
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
27
27
30
30
30
33
33
33
33
36
36
36
39
39
39
39
43
43
43
43
43
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
8,61
5,72
5,97
5,97
5,97
4,88
2,46
4,80
4,80
4,80
4,80
1,75
3,69
3,69
3,69
3,69
1,74
2,26
2,26
2,26
2,26
1,76
2,51
2,51
2,51
2,51
1,89
2,51
2,51
2,41
2,80
2,19
2,80
3,24
3,24
3,24
2,65
3,40
2,94
3,40
3,40
3,00
3,40
3,88
3,88
3,88
3,38
3,50
3,50
B00007000530
B00007000540
B00007000550
B00007000560
B00007000570
B00007000580
B00007000590
B00007000600
B00007000610
B00007000620
B00007000630
B00007000640
B00007000650
B00007000660
B00007000670
B00007000680
B00007000690
B00007000700
B00007000710
B00007000720
B00007000730
B00007000740
B00007000750
B00007000760
B00007000770
B00007000780
B00007000790
B00007000800
B00007000810
B00007000820
B00007000830
B00007000840
B00007000850
B00007000860
B00007000870
B00007000880
B00007000890
B00007000900
B00007000910
B00007000920
B00007000930
B00007000940
B00007000950
B00007000960
B00007000970
B00007000980
B00007000990
B00007001000
B00007001010
4
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,70
6,80
6,90
7,00
7,10
7,20
7,30
7,40
7,50
7,60
7,70
7,80
7,90
8,00
8,10
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00
9,10
9,20
9,30
9,40
9,50
9,60
9,70
9,80
9,90
10,00
10,10
86
93
93
93
93
93
93
93
101
101
101
101
101
101
101
109
109
109
109
109
109
109
109
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
133
133
133
133
133
133
52
57
57
57
57
57
57
57
63
63
63
63
63
63
63
69
69
69
69
69
69
69
69
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
87
87
87
87
87
87
4,03
4,96
4,16
4,96
4,96
4,96
5,06
4,40
6,10
6,10
6,10
6,37
5,43
6,77
6,77
7,05
8,08
6,43
8,66
8,66
8,66
8,66
7,31
9,52
9,52
9,52
9,52
7,93
10,58
10,58
10,58
10,58
9,16
13,58
13,58
13,58
13,58
10,22
13,69
13,69
14,23
14,23
11,77
15,14
15,14
16,10
16,10
12,62
18,45
Devam› 5. sayfadad›r.
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Silindirik Sapl› K›sa Matkap Ucu - TAfiLANMIfi
Kullan›m Yeri: Komple tafllanarak üretildi¤i için geometrik dengeleri ve hassas uç bilemesi
sayesinde ölçüde tamlık sa¤lar. Alaflımlı ve alaflımsız çelik ve dökme çelikler, gri pik, temper,
basınçlı ve yuvarlak döküm ile sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum alaflımı, bronz malzemeleri
delmede stabil tezgahlarda kullanım için uygundur.
DIN
338
TS
ISO
235
N
h8
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007001020
B00007001030
B00007001040
B00007001050
B00007001060
B00007001070
B00007001080
B00007001090
B00007001100
B00007001110
B00007001120
B00007001130
B00007001140
B00007001150
B00007001160
B00007001170
B00007001180
B00007001190
B00007001200
B00007001210
B00007001220
B00007001230
B00007001240
B00007001250
B00007001260
B00007001270
B00007001280
B00007001290
B00007001300
B00007001310
B00007001320
B00007001330
B00007001340
B00007001350
B00007001360
B00007001370
B00007001380
B00007001390
B00007001400
10,20
10,30
10,40
10,50
10,60
10,70
10,80
10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70
11,80
11,90
12,00
12,10
12,20
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90
13,00
13,10
13,20
13,30
13,40
13,50
13,60
13,70
13,80
13,90
14,00
133
133
133
133
133
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
160
160
160
160
160
160
160
160
87
87
87
87
87
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
108
108
108
108
108
108
108
108
17,17
22,20
22,20
14,65
22,84
27,39
23,80
27,71
17,17
28,51
28,67
28,78
28,78
18,13
28,78
28,78
28,78
33,91
19,90
36,21
36,21
35,89
35,89
21,56
37,12
32,63
35,89
41,24
23,00
45,26
45,26
47,66
47,66
39,37
48,95
48,95
48,95
48,95
41,73
B00007001410
B00007001420
B00007001430
B00007001440
B00007001450
B00007001460
B00007001470
B00007001480
B00007001490
B00007001500
B00007001510
B00007001520
B00007001530
B00007001540
B00007001550
B00007001560
B00007001570
B00007001580
B00007001590
B00007001600
B00007001650
B00007001700
B00007001750
B00007001800
B00007001850
B00007001900
B00007001950
B00007002000
B00002102050
B00002102100
B00002102150
B00002102200
B00002102250
B00002102300
B00002102350
B00002102400
B00002102450
B00002102500
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50
14,60
14,70
14,80
14,90
15,00
15,10
15,20
15,30
15,40
15,50
15,60
15,70
15,80
15,90
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
184
184
191
191
198
198
205
205
213
213
221
221
229
229
229
236
236
236
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
145
145
150
150
155
155
155
160
160
160
64,57
64,57
64,57
64,57
46,59
65,05
65,05
65,05
65,05
48,73
96,03
91,64
93,09
93,09
53,12
97,20
97,20
88,70
106,25
57,40
65,43
69,97
76,29
80,89
88,16
95,23
109,67
109,67
120,37
121,98
134,82
137,49
151,40
152,47
155,15
169,59
179,76
187,78
‹STEK HAL‹NDE H - W T‹PLER‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹LECEKT‹R
5
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Silindirik Sapl› K›sa SOL Matkap Ucu
TAfiLANMIfi
DIN
338
TS
ISO
235
N
h8
Kullan›m Yeri: Komple tafllanarak üretildi¤i için geometrik dengeleri ve hassas uç bilemesi
sayesinde ölçüde tamlık sa¤lar. Alaflımlı ve alaflımsız çelik ve dökme çelikler, gri pik, temper,
basınçlı ve yuvarlak döküm ile sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum alaflımı, bronz malzemeleri
delmede stabil tezgahlarda kullanım için uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
B00007010040
B00007010050
B00007010060
B00007010070
B00007010080
B00007010090
B00007010100
B00007010110
B00007010120
B00007010130
B00007010140
B00007010150
B00007010160
B00007010170
B00007010180
B00007010190
B00007010200
B00007010210
B00007010220
B00007010230
B00007010240
B00007010250
B00007010260
B00007010270
B00007010280
B00007010290
B00007010300
B00007010310
B00007010320
B00007010330
B00007010340
B00007010350
B00007010360
B00007010370
B00007010380
B00007010390
B00007010400
B00007010410
B00007010420
B00007010430
B00007010440
B00007010450
B00007010460
B00007010470
B00007010480
B00007010490
B00007010500
B00007010510
B00007010520
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
20
22
24
28
30
32
34
36
38
38
40
40
43
43
46
46
49
49
53
53
57
57
57
61
61
61
61
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
86
86
86
86
86
5
6
7
9
10
11
12
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
27
27
30
30
30
33
33
33
33
36
36
36
39
39
39
39
43
43
43
43
43
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
B00007010530
B00007010540
B00007010550
B00007010560
B00007010570
B00007010580
B00007010590
B00007010600
B00007010610
B00007010620
B00007010630
B00007010640
B00007010650
B00007010660
B00007010670
B00007010680
B00007010690
B00007010700
B00007010710
B00007010720
B00007010730
B00007010740
B00007010750
B00007010760
B00007010770
B00007010780
B00007010790
B00007010800
B00007010810
B00007010820
B00007010830
B00007010840
B00007010850
B00007010860
B00007010870
B00007010880
B00007010890
B00007010900
B00007010910
B00007010920
B00007010930
B00007010940
B00007010950
B00007010960
B00007010970
B00007010980
B00007010990
B00007011000
B00007011010
6
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,70
6,80
6,90
7,00
7,10
7,20
7,30
7,40
7,50
7,60
7,70
7,80
7,90
8,00
8,10
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00
9,10
9,20
9,30
9,40
9,50
9,60
9,70
9,80
9,90
10,00
10,10
86
93
93
93
93
93
93
93
101
101
101
101
101
101
101
109
109
109
109
109
109
109
109
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
133
133
133
133
133
133
52
57
57
57
57
57
57
57
63
63
63
63
63
63
63
69
69
69
69
69
69
69
69
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
87
87
87
87
87
87
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Devam› 7. sayfadad›r.
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Silindirik Sapl› K›sa SOL Matkap Ucu
TAfiLANMIfi
DIN
338
TS
ISO
235
N
h8
Kullan›m Yeri: Komple tafllanarak üretildi¤i için geometrik dengeleri ve hassas uç bilemesi
sayesinde ölçüde tamlık sa¤lar. Alaflımlı ve alaflımsız çelik ve dökme çelikler, gri pik, temper,
basınçlı ve yuvarlak döküm ile sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum alaflımı, bronz malzemeleri
delmede stabil tezgahlarda kullanım için uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
B00007011020
B00007011030
B00007011040
B00007011050
B00007011060
B00007011070
B00007011080
B00007011090
B00007011100
B00007011110
B00007011120
B00007011130
B00007011140
B00007011150
B00007011160
B00007011170
B00007011180
B00007011190
B00007011200
B00007011210
B00007011220
B00007011230
B00007011240
B00007011250
B00007011260
B00007011270
B00007011280
B00007011290
B00007011300
B00007011310
B00007011320
B00007011330
B00007011340
B00007011350
B00007011360
B00007011370
B00007011380
B00007011390
B00007011400
10,20
10,30
10,40
10,50
10,60
10,70
10,80
10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70
11,80
11,90
12,00
12,10
12,20
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90
13,00
13,10
13,20
13,30
13,40
13,50
13,60
13,70
13,80
13,90
14,00
133
133
133
133
133
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
160
160
160
160
160
160
160
160
87
87
87
87
87
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
108
108
108
108
108
108
108
108
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
B00007011410
B00007011420
B00007011430
B00007011440
B00007011450
B00007011460
B00007011470
B00007011480
B00007011490
B00007011500
B00007011510
B00007011520
B00007011530
B00007011540
B00007011550
B00007011560
B00007011570
B00007011580
B00007011590
B00007011600
B00007011650
B00007011700
B00007011750
B00007011800
B00007011850
B00007011900
B00007011950
B00007012000
B00007012050
B00007012100
B00007012150
B00007012200
B00007012250
B00007012300
B00007012350
B00007012400
B00007012450
B00007012500
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50
14,60
14,70
14,80
14,90
15,00
15,10
15,20
15,30
15,40
15,50
15,60
15,70
15,80
15,90
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
184
184
191
191
198
198
205
205
213
213
221
221
229
229
229
236
236
236
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
145
145
150
150
155
155
155
160
160
160
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE H - W T‹PLER‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹LECEKT‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
7
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Neden Gümüfl Seri Matkap Ucu ?
Gümüfl Seri Matkap Ucu Kullan›m Yerleri
Kullan›m Alan›
8
Malzeme
No
DIN Normu
Çekme Muk.
(N/mm2)
Sertlik
K. H›z›
(m/dk)
Kesme
S›v›s›
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› K›sa Matkap Ucu - GÜMÜfi SER‹
Kullan›m Yeri: Tafllanmıfl profili, hassas uç bilemesi ve kobalt alaflımının verdi¤i avantajla
daha uzun ömür ve yüksek kesme hızlarında kullanım imkanı sa¤lar. Alaflımlı ve alaflımsız
çelik, dökme çelikler, gri pik, temper, basınçlı döküm ile sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum
alaflımı ve bronz malzemeleri delmede, CNC ve NC tezgahlarda kullanım için uygundur.
DIN
338
TS
ISO
235
ÖZEL
h8
130°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
B00005010150
B00005010200
B00005010250
B00005010260
B00005010270
B00005010280
B00005010290
B00005010300
B00005010320
B00005010330
B00005010350
B00005010370
B00005010380
B00005010400
B00005010420
B00005010450
B00005010500
B00005010510
B00005010520
B00005010550
B00005010600
B00005010650
B00005010660
B00005010680
B00005010700
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
1,50
2,00
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,20
3,30
3,50
3,70
3,80
4,00
4,20
4,50
5,00
5,10
5,20
5,50
6,00
6,50
6,60
6,80
7,00
40
49
57
57
61
61
61
61
65
65
70
70
75
75
75
80
86
86
86
93
93
101
101
109
109
18
24
30
30
33
33
33
33
36
36
39
39
43
43
43
47
52
52
52
57
57
63
63
69
69
2,61
2,60
2,65
*
*
*
*
2,81
*
3,60
3,28
4,83
*
3,94
4,38
4,48
5,02
5,23
5,23
6,18
6,60
8,06
10,13
10,56
9,61
Ürün kodu
B00005010750
B00005010800
B00005010820
B00005010850
B00005010860
B00005010870
B00005010880
B00005010890
B00005010900
B00005010950
B00005011000
B00005011020
B00005011050
B00005011080
B00005011100
B00005011150
B00005011200
B00005011250
B00005011300
B00005011350
B00005011400
B00005011450
B00005011500
B00005011550
B00005011600
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
7,50
8,00
8,20
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00
9,50
10,00
10,20
10,50
10,80
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
109
117
117
117
125
125
125
125
125
125
133
133
133
142
142
142
151
151
151
160
160
169
169
178
178
69
75
75
75
81
81
81
81
81
81
87
87
87
94
94
94
101
101
101
108
108
114
114
120
120
10,91
11,87
*
13,74
*
*
*
*
15,35
17,54
18,83
25,51
21,93
35,57
25,51
26,96
29,69
32,04
34,18
58,58
62,16
69,44
72,65
75,59
83,08
‹STEK HAL‹NDE H - W T‹PLER‹NDE VE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
9
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› K›sa Matkap Ucu - ALTIN SER‹
Kullan›m Yeri: Özel geometrisi ve hassas uç bilemesi ile zor talafl kaldırmalarda, pas ve
aside dayanıklı çeliklerde, yüksek krom alaflımlı ısıya dayanıklı çeliklerde, çelik ve dökme
çelik, yay çeli¤i, gri pik ve temper döküm malzemelerin baflarıyla delinmesinde uygundur.
DIN
338
TS
ISO
235
ÖZEL
h8
135°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
B00005000200
B00005000250
B00005000260
B00005000270
B00005000280
B00005000290
B00005000300
B00005000320
B00005000330
B00005000350
B00005000380
B00005000400
B00005000420
B00005000450
B00005000500
B00005000510
B00005000520
B00005000550
B00005000600
B00005000650
B00005000660
B00005000680
B00005000700
B00005000750
2,00
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,20
3,30
3,50
3,80
4,00
4,20
4,50
5,00
5,10
5,20
5,50
6,00
6,50
6,60
6,80
7,00
7,50
49
57
57
61
61
61
61
65
65
70
75
75
75
80
86
86
86
93
93
101
101
109
109
109
24
30
30
33
33
33
33
36
36
39
43
43
43
47
52
52
52
57
57
63
63
69
69
69
3,15
3,23
4,57
4,57
4,57
4,57
3,45
4,57
4,41
4,01
5,90
4,84
5,38
5,47
6,19
6,36
6,39
7,57
8,07
9,91
12,46
13,00
11,87
13,48
B00005000800
B00005000820
B00005000850
B00005000860
B00005000870
B00005000880
B00005000890
B00005000900
B00005000950
B00005001000
B00005001020
B00005001050
B00005001080
B00005001100
B00005001150
B00005001200
B00005001250
B00005001300
B00005001350
B00005001400
B00005001450
B00005001500
B00005001550
B00005001600
‹STEK HAL‹NDE H - W T‹PLER‹NDE VE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
10
d1
mm
L1
mm
L2
mm
8,00
8,20
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00
9,50
10,00
10,20
10,50
10,80
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
117
117
117
125
125
125
125
125
125
133
133
133
142
142
142
151
151
151
160
160
169
169
178
178
75
75
75
81
81
81
81
81
81
87
87
87
94
94
94
101
101
101
108
108
114
114
120
120
TL/Adet
14,44
19,47
16,79
24,82
24,82
24,82
24,82
18,83
21,40
23,00
31,24
26,75
43,49
31,24
32,90
36,38
39,26
41,83
71,69
75,86
84,74
88,75
92,50
101,54
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› K›sa Matkap Ucu - TiN KAPLAMALI
DIN
338
TS
ISO
235
ÖZEL
h8
Kullan›m Yeri: Aflınmaya dayanıklı TIN kaplaması, yüksek kesme hızı ve ilerleme ile üstün
kalitede, yüksek verimli matkap ucudur. Çelik, dökme çelik, alaflımlı ve alaflımsız çelik, gri
pik, temper ve yuvarlak döküm ile sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum alaflım ve bronz
malzemelerde kullanım için uygundur.
135°
TIN
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
B00006000150
B00006000200
B00006000250
B00006000300
B00006000330
B00006000350
B00006000400
B00006000420
B00006000450
B00006000500
B00006000550
B00006000600
B00006000650
B00006000680
B00006000700
B00006000750
B00006000800
d1
mm
L1
mm
L2
mm
1,50
2,00
2,50
3,00
3,30
3,50
4,00
4,20
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
6,80
7,00
7,50
8,00
40
49
57
61
65
70
75
75
80
86
93
93
101
109
109
109
117
18
24
30
33
36
39
43
43
47
52
57
57
63
69
69
69
75
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
5,23
5,75
5,75
6,12
7,00
6,55
7,53
8,06
9,03
9,74
11,39
10,91
20,22
23,48
22,09
23,75
24,98
B00006000850
B00006000900
B00006000950
B00006001000
B00006001050
B00006001100
B00006001150
B00006001200
B00006001250
B00006001300
B00006001350
B00006001400
B00006001450
B00006001500
B00006001550
B00006001600
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
117
125
125
133
133
142
142
151
151
151
160
160
169
169
178
178
75
81
81
87
87
94
94
101
101
101
108
108
114
114
120
120
27,28
29,47
32,58
33,97
38,41
43,22
44,94
57,56
*
*
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE H - W T‹PLER‹NDE VE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
11
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Silindirik Sapl› Uzun Matkap Ucu
DIN
340
TS
ISO
494
N
h8
Kullan›m Yeri: Tafllanmıfl profili ve daha iyi talafl kaldırma özelli¤i ile derin alanlarda delme
ifllemlerine uygun matkap ucudur. Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaflımlı ve alaflımsız
çelikler ile sinterlenmifl demir ve alüminyum malzemelerde kullanıma uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
B00007200150
B00007200200
B00007200250
B00007200300
B00007200320
B00007200330
B00007200350
B00007200380
B00007200400
B00007200420
B00007200450
B00007200500
B00007200550
B00007200600
B00007200650
B00007200700
B00007200750
B00007200800
B00007200850
B00007200900
B00007200950
B00007201000
B00007201050
B00007201100
B00007201150
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
1,50
2,00
2,50
3,00
3,20
3,30
3,50
3,80
4,00
4,20
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
70
85
95
100
106
106
112
119
119
119
126
132
139
139
148
156
156
165
165
175
175
184
184
195
195
45
56
62
66
69
69
73
78
78
78
82
87
91
91
97
102
102
109
109
115
115
121
121
128
128
7,02
4,78
5,06
5,06
5,59
6,22
6,13
7,12
6,77
6,84
7,58
8,58
9,83
10,46
11,55
13,32
15,88
15,88
18,61
19,36
23,21
23,00
32,90
33,86
37,93
* Fiyat ve Termin Sorunuz
12
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007201200
B00007201250
B00007201300
B00007201350
B00007201400
B00007201450
B00007201500
B00007201550
B00007201600
B00007201650
B00007201700
B00007201750
B00007201800
B00007201850
B00007201900
B00007201950
B00007202000
B00004292200
B00004292300
B00004292400
B00004292500
B00004292600
B00004292700
B00004292800
B00004293000
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
30,00
205
205
205
214
214
220
220
227
227
235
235
241
241
247
247
254
254
268
275
282
282
290
298
298
307
134
134
134
140
140
144
144
149
149
154
154
158
158
162
162
166
166
176
180
185
185
190
195
195
201
42,53
42,53
45,31
51,25
57,94
67,41
71,10
89,82
84,63
121,44
101,27
131,61
113,42
153,01
135,89
169,06
148,73
*
*
*
*
*
*
*
*
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Uzun Matkap Ucu - HSS-E
DIN
340
TS
ISO
494
N
h8
Kullan›m Yeri: Tafllanmıfl profili ve daha iyi talafl kaldırma özelli¤i ile derin alanlarda delme
ifllemlerine uygun matkap ucudur. Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaflımlı ve alaflımsız
çelikler ile sinterlenmifl demir ve alüminyum malzemelerde kullanıma uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
B00005200150
B00005200200
B00005200250
B00005200300
B00005200320
B00005200330
B00005200350
B00005200380
B00005200400
B00005200420
B00005200450
B00005200500
B00005200550
B00005200600
B00005200650
B00005200700
B00005200750
B00005200800
B00005200850
B00005200900
B00005200950
B00005201000
B00005201050
B00005201100
B00005201150
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
1,50
2,00
2,50
3,00
3,20
3,30
3,50
3,80
4,00
4,20
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
70
85
95
100
106
106
112
119
119
119
126
132
139
139
148
156
156
165
165
175
175
184
184
195
195
45
56
62
66
69
69
73
78
78
78
82
87
91
91
97
102
102
109
109
115
115
121
121
128
128
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
B00005201200
B00005201250
B00005201300
B00005201350
B00005201400
B00005201450
B00005201500
B00005201550
B00005201600
B00005201650
B00005201700
B00005201750
B00005201800
B00005201850
B00005201900
B00005201950
B00005202000
B00005202200
B00005202300
B00005202400
B00005202500
B00005202600
B00005202700
B00005202800
B00005203000
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
30,00
205
205
205
214
214
220
220
227
227
235
235
241
241
247
247
254
254
268
275
282
282
290
298
298
307
134
134
134
140
140
144
144
149
149
154
154
158
158
162
162
166
166
176
180
185
185
190
195
195
201
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
13
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
DIN
1869
Nr.1
HSS
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - N T‹P‹
Kullan›m Yeri: Tafllanmıfl profili, dıfl çap tafllaması ve daha iyi talafl kaldırma özelli¤i ile derin
yerlerde delme ifllemlerine uygun matkap ucudur. Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaflımlı
ve alaflımsız çelikler ve sinterlenmifl demir malzemelerde kullanıma uygundur.
TS
ISO
3292
N
h8
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007500200
B00007500250
B00007500300
B00007500350
B00007500400
B00007500450
B00007500500
B00007500550
B00007500600
B00007500650
B00007500700
B00007500750
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
125
140
150
165
175
185
195
205
205
215
225
225
85
95
100
115
120
125
135
140
140
150
155
155
17,97
18,77
21,02
21,02
22,57
25,84
26,10
30,12
31,61
35,04
39,64
47,93
B00007500800
B00007500850
B00007500900
B00007500950
B00007501000
B00007501050
B00007501100
B00007501150
B00007501200
B00007501250
B00007501300
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
240
240
250
250
265
265
280
280
295
295
295
165
165
175
175
185
185
195
195
205
205
205
51,30
65,10
71,85
77,09
77,57
113,42
137,49
150,87
151,94
158,36
159,96
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - GT100 T‹P‹
DIN
1869
Nr.1
HSS
Kullan›m Yeri: Normalden büyük 38° helis açılı, DIN 1412/A'ya uygun uç bilemeli, kern kalınlı¤ı
daha güçlü, uzun talafl kanallı matkap ucudur. Özellikle derinlerde bulunan yüzeylerde 10XD
delik delme için kullan›l›r. Krank mili matkabı olarak da bilinir. 900 N/mm2 mukavemetindeki
alaflımlı ve alaflımsız çelikler ile, gri pik, temper ve yuvarlak döküm, grafit, bronz, sinterlenmifl
demir ve alüminyum alaflımları için uygundur.
TS
ISO
3292
GT100
h8
130°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007520200
B00007520250
B00007520300
B00007520350
B00007520400
B00007520450
B00007520500
B00007520550
B00007520600
B00007520650
B00007520700
B00007520750
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
125
140
150
165
175
185
195
205
205
215
225
225
85
95
100
115
120
125
135
140
140
150
155
155
20,70
21,61
24,18
24,18
25,89
29,69
30,12
34,66
36,32
40,28
45,52
55,15
B00007520800
B00007520850
B00007520900
B00007520950
B00007521000
B00007521050
B00007521100
B00007521150
B00007521200
B00007521250
B00007521300
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
240
240
250
250
265
265
280
280
295
295
295
165
165
175
175
185
185
195
195
205
205
205
59,01
74,90
82,55
88,64
89,18
130,54
158,36
173,34
174,41
182,43
184,04
14
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - GT100 T‹P‹
DIN
1869
Nr.1
TS
ISO
3292
GT100
h8
Kullan›m Yeri: Sert çelikleri delmek ve daha yüksek performans gerektiren ifller için tercih
edilmelidir.
130°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00005550200
B00005550250
B00005550300
B00005550350
B00005550400
B00005550450
B00005550500
B00005550550
B00005550600
B00005550650
B00005550700
B00005550750
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
125
140
150
165
175
185
195
205
205
215
225
225
85
95
100
115
120
125
135
140
140
150
155
155
26,85
28,14
31,51
31,51
33,75
38,68
39,32
45,15
47,34
52,48
59,38
71,85
B00005550800
B00005550850
B00005550900
B00005550950
B00005551000
B00005551050
B00005551100
B00005551150
B00005551200
B00005551250
B00005551300
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
240
240
250
250
265
265
280
280
295
295
295
165
165
175
175
185
185
195
195
205
205
205
76,93
97,53
108,07
115,56
116,63
170,13
205,97
226,30
227,37
237,54
240,21
HSS
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - N T‹P‹
DIN
1869
Nr.2
TS
ISO
3292
N
h8
Kullan›m Yeri: Tafllanmıfl profili, dıfl çap tafllaması ve daha iyi talafl kaldırma özelli¤i ile derin
yerlerde delme ifllemlerine uygun matkap ucudur. Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaflımlı
ve alaflımsız çelikler ve sinterlenmifl demir malzemelerde kullanıma uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007530300
B00007530350
B00007530400
B00007530450
B00007530500
B00007530550
B00007530600
B00007530650
B00007530700
B00007530750
B00007530800
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
190
210
220
235
245
260
260
275
290
290
305
130
145
150
160
170
180
180
190
200
200
210
25,30
25,30
26,96
31,03
31,40
36,11
37,98
42,05
47,34
57,45
61,47
B00007530850
B00007530900
B00007530950
B00007531000
B00007531050
B00007531100
B00007531150
B00007531200
B00007531250
B00007531300
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
305
320
320
340
340
365
365
375
375
375
210
220
220
235
235
250
250
260
260
260
78,05
86,13
92,44
93,03
136,42
164,78
180,83
182,43
190,46
192,06
15
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - GT100 T‹P‹
DIN
1869
Nr.2
HSS
Kullan›m Yeri: Normalden büyük 38° helis açılı, DIN 1412/A'ya uygun uç bilemeli, kern kalınlı¤ı
daha güçlü, uzun talafl kanallı matkap ucudur. Özellikle derinlerde bulunan yüzeylerde 10XD
delik delme için kullan›l›r. Krank mili matkabı olarak da bilinir. 900 N/mm2 mukavemetindeki
alaflımlı ve alaflımsız çelikler ile, gri pik, temper ve yuvarlak döküm, grafit, bronz, sinterlenmifl
demir ve alüminyum alaflımları için uygundur.
TS
ISO
3292
GT100
h8
130°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007550300
B00007550350
B00007550400
B00007550450
B00007550500
B00007550550
B00007550600
B00007550650
B00007550700
B00007550750
B00007550800
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
190
210
220
235
245
260
260
275
290
290
305
130
145
150
160
170
180
180
190
200
200
210
28,99
28,99
31,08
35,63
36,05
41,62
43,65
48,25
54,62
66,07
70,67
B00007550850
B00007550900
B00007550950
B00007551000
B00007551050
B00007551100
B00007551150
B00007551200
B00007551250
B00007551300
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
305
320
320
340
340
365
365
375
375
375
210
220
220
235
235
250
250
260
260
260
89,82
99,13
106,35
107,53
156,75
189,39
208,11
208,11
219,35
220,95
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - GT100 T‹P‹
DIN
1869
Nr.2
HSS-E
TS
ISO
3292
GT100
h8
Kullan›m Yeri: Sert çelikleri delmek ve daha yüksek performans gerektiren ifller için tercih
edilmelidir.
130°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00005610300
B00005610350
B00005610400
B00005610450
B00005610500
B00005610550
B00005610600
B00005610650
B00005610700
B00005610750
B00005610800
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
190
210
220
235
245
260
260
275
290
290
305
130
145
150
160
170
180
180
190
200
200
210
37,93
37,93
40,55
46,33
47,08
54,19
56,97
62,96
71,15
86,13
92,39
B00005610850
B00005610900
B00005610950
B00005611000
B00005611050
B00005611100
B00005611150
B00005611200
B00005611250
B00005611300
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
305
320
320
340
340
365
365
375
375
375
210
220
220
235
235
250
250
260
260
260
117,16
129,47
139,10
139,63
204,37
247,70
271,78
273,38
285,15
287,83
16
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - N T‹P‹
DIN
1869
Nr.3
HSS
TS
ISO
3292
N
h8
Kullan›m Yeri: Tafllanmıfl profili, dıfl çap tafllaması ve daha iyi talafl kaldırma özelli¤i ile derin
yerlerde delme ifllemlerine uygun matkap ucudur. Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaflımlı
ve alaflımsız çelikler ve sinterlenmifl demir malzemelerde kullanıma uygundur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
B00007560350
B00007560400
B00007560450
B00007560500
B00007560550
B00007560600
B00007560650
B00007560700
B00007560750
B00007560800
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
265
280
295
315
330
330
350
370
370
390
180
190
200
210
225
225
235
250
250
265
32,79
35,09
40,17
40,82
47,02
49,32
54,62
61,73
74,79
79,92
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007560850
B00007560900
B00007560950
B00007561000
B00007561050
B00007561100
B00007561150
B00007561200
B00007561250
B00007561300
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
390
410
410
430
430
455
455
480
480
480
265
280
280
295
295
310
310
330
330
330
101,43
112,35
120,37
120,91
177,08
214,53
234,86
236,47
247,17
249,31
Silindirik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu - GT 100 T‹P‹
DIN
1869
Nr.3
HSS
Kullan›m Yeri: Normalden büyük 35° - 38° helis açılı, DIN 1412/A'ya uygun uç bilemeli, kern
kalınlı¤ı daha güçlü, uzun talafl kanallı ve çok derin delik delen matkap ucudur. 900 N/mm2
mukavemetindeki alaflımlı ve alaflımsız çelikler ile gri pik, temper ve yuvarlak döküm, grafit,
bronz, sinterlenmifl demir ve alüminyum alaflımları için uygundur.
TS
ISO
3292
GT100
h8
130°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007580350
B00007580400
B00007580450
B00007580500
B00007580550
B00007580600
B00007580650
B00007580700
B00007580750
B00007580800
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
265
280
295
315
330
330
350
370
370
390
180
190
200
210
225
225
235
250
250
265
37,66
40,33
46,22
46,97
53,98
56,76
62,80
70,99
85,97
91,96
B00007580850
B00007580900
B00007580950
B00007581000
B00007581050
B00007581100
B00007581150
B00007581200
B00007581250
B00007581300
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
390
410
410
430
430
455
455
480
480
480
265
280
280
295
295
310
310
330
330
330
117,16
128,93
138,56
139,63
203,30
246,63
270,17
271,78
284,08
286,76
17
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mors Konik Sapl› Matkap Ucu
Kullan›m Yeri: 900 N/mm2 mukavemetindeki alaflımlı ve alaflımsız çelik ve dökme çelikler ile
gri pik, temper ve yuvarlak döküm, sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum ve alüminyum
alaflımları ve bronz malzemelerin delinmesinde kullanılan yüksek verimli matkap ucudur.
TS
ISO
235
DIN
345
HSS
N
h8
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
B00007400800
B00007400850
B00007400900
B00007400950
B00007401000
B00007401050
B00007401100
B00007401150
B00007401200
B00007401250
B00007401300
B00007401350
B00007401400
B00007401450
B00007401500
B00007401550
B00007401600
B00007401650
B00007401700
B00007401750
B00007401800
B00007401850
B00007401900
B00007401950
B00007402000
B00004002050
B00004002100
B00004002150
B00004002200
B00004002250
B00004002300
B00004002350
B00004002400
B00004002450
B00004002500
B00004002550
B00004002600
B00004002650
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
156
156
162
162
168
168
175
175
182
182
182
189
189
212
212
218
218
223
223
228
228
233
233
238
238
243
243
248
248
253
253
276
281
281
281
286
286
286
Mors
L2 Konik
mm No
75
75
81
81
87
87
94
94
101
101
101
108
108
114
114
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
145
145
150
150
155
155
155
160
160
160
165
165
165
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
‹STEK HAL‹NDE HSS -E (%5Co) OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
18
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
Mors
L2 Konik
mm No
41,94
40,55
36,96
49,86
41,83
42,53
43,65
44,67
45,58
46,54
47,77
54,35
60,99
68,21
69,12
75,06
77,57
79,87
82,17
84,20
88,43
94,10
101,11
107,53
108,07
116,63
118,23
131,07
133,75
146,59
148,19
149,80
164,24
174,94
181,90
204,90
214,00
222,02
B00004002700
B00004002750
B00004002800
B00004002850
B00004002900
B00004002950
B00004003000
B00004003050
B00004003100
B00004003150
B00004003200
B00004003250
B00004003300
B00004003350
B00004003400
B00004003450
B00004003500
B00004003550
B00004003600
B00004003650
B00004003700
B00004003750
B00004003800
B00004003850
B00004003900
B00004003950
B00004004000
B00004004100
B00004004200
B00004004300
B00004004400
B00004004500
B00004004600
B00004004700
B00004004800
B00004004900
B00004005000
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00
35,50
36,00
36,50
37,00
37,50
38,00
38,50
39,00
39,50
40,00
41,00
42,00
43,00
44,00
45,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
291
291
291
296
296
296
296
301
301
301
334
334
334
334
339
339
339
339
344
344
344
344
349
349
349
349
349
354
354
359
359
359
364
364
369
369
369
170
170
170
175
175
175
175
180
180
180
185
185
185
185
190
190
190
190
195
195
195
195
200
200
200
200
200
205
205
210
210
210
215
215
220
220
220
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
234,86
242,89
250,38
260,01
269,64
280,34
289,97
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mors Konik Sapl› Uzun Matkap Ucu
HSS
TS
ISO
12557
DIN
341
N
h8
Kullan›m Yeri: 900 N/mm2 mukavemetindeki alaflımlı ve alaflımsız çelik ve dökme çelikler ile
gri pik, temper ve yuvarlak döküm, sinterlenmifl demir, grafit, alüminyum ve alüminyum
alaflımları ve bronz malzemelerin delinmesinde kullanılan yüksek verimli matkap ucudur.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
B00007301200
B00007301250
B00007301300
B00007301350
B00007301400
B00007301450
B00007301500
B00007301600
B00007301700
B00007301800
B00007301900
B00007302000
B00004422100
B00004422200
B00004422300
B00004422400
B00004422500
B00004422600
B00004422700
B00004422800
B00004422900
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
215
215
215
223
223
245
245
251
257
263
269
275
282
289
296
327
327
335
343
343
351
Mors
L2 Konik
mm No
134
134
134
142
142
147
147
153
159
165
171
177
184
191
198
206
206
214
222
222
230
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
TL/Adet
82,65
84,26
87,47
96,62
99,56
120,37
120,37
127,86
133,21
149,80
164,24
178,69
183,50
208,11
216,14
261,61
264,82
307,62
326,35
358,98
411,41
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
Mors
L2 Konik
mm
No
B00004423000
B00004423100
B00004423200
B00004433300
B00004423400
B00004423500
B00004423600
B00004423700
B00004423800
B00004423900
B00004424000
B00004424100
B00004424200
B00004424300
B00004424400
B00004424500
B00004424600
B00004424700
B00004424800
B00004424900
B00004425000
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
351
360
397
397
406
406
416
416
426
426
426
436
436
447
447
447
459
459
470
470
470
230
239
248
248
257
257
267
267
277
277
277
287
287
298
298
298
310
310
321
321
321
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
422,11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
19
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Hardox Matkap Ucu
(%8 Co)
MTE
ÖZEL
130°
h8
Kullan›m Yeri: ‹nflaat ve yol makinalarının sıyırma, kazma ve aflınmaya maruz bıçaklarında
kullanılan Hardox 400-500 çelik ve benzeri sert metalleri delmek için uygundur.
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
B00002531300
B00002531350
B00002531400
B00002531450
B00002531500
B00002531550
B00002531600
B00002531650
B00002531700
B00002531750
B00002531800
B00002531850
B00002531900
B00002531950
B00002532000
B00002532050
B00002532100
B00002532150
B00002532200
B00002532250
B00002532300
B00002532350
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
177
177
182
182
185
185
185
185
188
188
188
211
211
211
211
211
220
220
220
220
220
220
L2 Mors
mm Konik
81
81
86
86
89
89
89
89
92
92
92
95
95
95
95
95
105
105
105
105
105
105
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2 Mors
mm Konik
117,70
127,33
146,59
162,64
165,31
174,94
181,36
184,04
194,20
197,41
210,25
222,56
239,14
253,05
253,05
296,92
302,27
332,23
343,47
370,75
379,85
381,99
B00002532400
B00002532450
B00002532500
B00002532550
B00002532600
B00002532650
B00002532700
B00002532750
B00002532800
B00002532850
B00002532900
B00002532950
B00002533000
B00002533200
B00002533250
B00002533300
B00002533350
B00002533400
B00002533450
B00002533500
B00002533550
B00002533600
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
220
223
223
223
223
223
254
254
254
254
254
254
254
263
263
263
263
276
276
281
281
281
105
108
108
108
108
108
124
124
124
124
124
124
124
133
133
133
133
146
146
146
146
146
TL/Adet
418,37
443,51
464,38
519,48
544,63
563,35
597,06
615,78
635,58
656,98
684,26
675,70
734,02
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
* Fiyat ve Termin Sorunuz
KESME HIZI
m/dk
SO⁄UTMA
VE KESME
SIVISI
UÇ AÇISI
MATKAP UCU
MALZEMES‹
DEL‹NECEK MALZEME
MATKAP UCU
T‹P‹
Hardox HSS-E Özel Matkap Uçlar› ‹çin Önerilen Çal›flma De¤erleri
MANGAN ALAfiIMLI SERT ÇEL‹K
ÖZEL HSS-E 130° EMÜLS‹YON
YAY ÇEL‹⁄‹
ÖZEL HSS-E 130° EMÜLS‹YON 5-10
T‹TANYUM VE T‹TANYUM ALAfiIMLI ÇEL‹K
ÖZEL HSS-E 130° EMÜLS‹YON
3-6
HARDOX 400 ÇEL‹K / HARDOX 500 ÇEL‹K
ÖZEL HSS-E 130° EMÜLS‹YON
5-9
20
3-5
*
1) DEV‹R dev/dk
2) ‹LERLEME mm/dev
MATKAP UCU ÇAPLARI
*
1
2
1
2
1
2
1
2
Ø5
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø16
Ø20
Ø25
Ø30
Ø40
Ø50
Ø63
255
0.05
635
0.05
285
0.05
445
0.05
160
0.08
400
0.08
180
0.08
280
0.05
127
0.10
318
0.10
160
0.10
222
0.14
105
0.12
265
0.12
120
0.12
190
0.16
90
0.12
227
0.12
112
0.12
190
0.16
80
0.14
200
0.14
90
0.14
148
0.20
64
0.16
158
0.16
78
0.16
112
0.23
50
0.18
125
0.18
60
0.18
89
0.23
42
0.20
106
0.20
54
0.20
75
0.25
30
0.23
80
0.23
35
0.23
56
0.30
25
0.25
64
0.25
32
0.25
44
0.35
20
0.27
50
0.27
20
0.27
38
0.35
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mors Konik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu
TS
ISO
3291
DIN
1870
Nr.1
HSS
N
h8
Kullan›m Yeri: Çelik ve alaflımlı çelikler ile döküm ve benzeri malzemelerde derin delik delme
ifllerinde kullanılır.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
Mors
L2 Konik
mm
No
B00007701000
B00007701100
B00007701200
B00007701300
B00007701400
B00007701500
B00007701600
B00007701700
B00007701800
B00007701900
B00007702000
B00004512100
B00004512200
B00004512300
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
285
300
310
310
325
340
355
355
370
370
385
385
405
405
185
195
205
205
220
220
230
230
245
245
260
260
270
270
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
B00004512400
B00004512500
B00004512600
B00004512700
B00004512800
B00004512900
B00004513000
B00004513100
B00004513200
B00004513300
B00004513400
B00004513500
B00004513600
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
TL/Adet
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
440
440
440
460
460
460
460
480
505
505
530
530
530
290
290
290
305
305
305
305
320
320
320
340
340
340
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Mors Konik Sapl› Çok Uzun Matkap Ucu
TS
ISO
3291
DIN
1870
Nr.2
HSS
N
h8
Kullan›m Yeri: Çelik ve alaflımlı çelikler ile döküm ve benzeri malzemelerde derin delik delme
ifllerinde kullanılır.
118°
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
Mors
L2 Konik
mm
No
B00007731400
B00007731500
B00007731600
B00007731700
B00007731800
B00007731900
B00007732000
B00004602100
B00004602200
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
410
425
445
445
465
465
490
490
515
275
275
295
295
310
310
325
325
345
1
2
2
2
2
2
2
2
2
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
B00004602300
B00004602400
B00004602500
B00004602600
B00004602700
B00004602800
B00004602900
B00004603000
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
TL/Adet
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
515
555
555
555
580
580
580
580
345
365
365
365
385
385
385
385
2
3
3
3
3
3
3
3
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
21
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› Çok K›sa Matkap Ucu
TS
ISO
235
DIN
1897
HSS
N
h8
118°
Kullan›m Yeri: Boy kısalı¤ının verdi¤i stabilite sayesinde, kullanım esnasında kırılma riskini
azaltması en büyük avantajıdır. Özellikle karoseri sanayinde el breyzi ile sac delmede ve
otomat tezgahlarda çelik ve alaflımlı çeliklerin delinmesinde seri üretim amaçlı olarak kullanılır.
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00007800200
B00007800250
B00007800300
B00007800310
B00007800320
B00007800330
B00007800340
B00007800350
B00007800400
B00007800410
B00007800420
B00007800450
B00007800500
B00007800510
B00007800520
B00007800550
2,00
2,50
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
4,00
4,10
4,20
4,50
5,00
5,10
5,20
5,50
38
43
46
49
49
49
52
52
55
55
55
58
62
62
62
66
12
14
16
18
18
18
20
20
22
22
22
24
26
26
26
28
1,59
1,74
1,87
2,58
2,58
2,58
2,86
2,12
2,46
3,32
2,86
2,86
3,23
3,46
3,46
3,94
B00007800580
B00007800600
B00007800650
B00007800700
B00007800750
B00007800800
B00007800850
B00007800900
B00007800950
B00007801000
B00007801050
B00007801100
B00007801150
B00007801200
B00007801250
B00007801300
5,80
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
66
66
70
74
74
79
79
84
84
89
89
95
95
102
102
102
28
28
31
34
34
37
37
40
40
43
43
47
47
51
51
51
4,82
4,20
5,17
5,92
7,06
7,35
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE H - W T‹PLER‹NDE VE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
22
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Çift Tarafl› Matkap Ucu (Karoseri Matkap Ucu)
MTE
N
118°
h8
Kullan›m Yeri: Özellikle sac delme ifllemlerinde ve karoseri sanayinde perçin ve vida delikleri
vb. için çift taraflı kullanılabilen, ekonomik matkap ucudur. Puntalama yapmadan; çelik, pirinç,
çinko, bakır ve alüminyum sac ile plastik plakalar gibi ince iflleme parçalarının delinmesinde
kullanılır. Kısa helis kanalı ve güçlü uç bileme formu sayesinde kırılma riski çok azdır.
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00008770200
B00008770250
B00008770300
B00008770310
B00008770320
B00008770330
B00008770340
B00008770350
B00008770400
2,0
2,5
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4,0
38
43
46
49
49
49
52
52
55
8
10
11
11
11
11
14
14
14
2,39
2,51
2,65
3,49
3,49
3,25
3,84
2,99
3,61
B00008770410
B00008770420
B00008770450
B00008770500
B00008770510
B00008770520
B00008770550
B00008770580
B00008770600
4,1
4,2
4,5
5,0
5,1
5,2
5,5
5,8
6,0
55
55
58
62
62
62
66
66
66
14
14
17
17
17
17
19
19
19
4,69
3,94
4,21
4,53
5,30
5,30
5,99
6,46
6,28
23
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Punta Çürütme Matkap Ucu - K›sa
MTE
(%8Co)
h8
(Haval› Tabancalar ‹çin)
Kullan›m Yeri: Özellikle sac delme ifllemlerinde ve oto kaporta sanayinde kaynak noktalarını
çürütmek için kullanılır. Özel bilenmifl merkezleme ucu ile kolay merkezleme ve muntazam
yuvarlak delme imkanı sa¤lar. Kısa ve uzun talafl veren çelikler, alüminyum-silisyum alaflımları
ve sac malzemelerde kullanıma uygundur.
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
B00005990344
B00005990301
8,0
8,0
40
44
18,5
18,5
8,30
8,36
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
HSS-E
Punta Çürütme Matkap Ucu - Uzun
MTE
(%8Co)
(El Breyzi ‹çin)
Kullan›m Yeri: Özellikle sac delme ifllemlerinde ve oto kaporta sanayinde kaynak noktalarını
çürütmek için kullanılır. Özel bilenmifl merkezleme ucu ile kolay merkezleme ve muntazam
yuvarlak delme imkanı sa¤lar. Kısa ve uzun talafl veren çelikler, alüminyum-silisyum alaflımları
ve sac malzemelerde kullanıma uygundur.
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
B00005990317
B00005990341
B00005990300
6,0
7,0
8,0
66
74
79
27
34
36
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
24
6,89
9,27
7,40
h8
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Punta Matkab› - Form A
TS
ISO
866
DIN
333/A
N
118°
Ød2
60°
Ød1
118°
Kullan›m Yeri: Çelik, alaflımlı çelik, döküm, bronz, vb. tüm metallerde koruma havflasız punta
deli¤i açmak için kullanılır.
L2
L1
Ürün kodu
B00010010100
B00010010125
B00010010160
B00010010200
B00010010250
B00010010315
d1
mm
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
3,15
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
31,5
31,5
35,5
40,0
45,0
50,0
1,3
1,6
2,0
2,5
3,1
3,9
6,53
6,53
6,92
8,74
11,12
12,89
d2
(h9)
mm
Ürün kodu
d1
mm
B00010010400
B00010010500
B00010010630
B00010010800
B00010011000
B00010011200
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,00
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
10,00 56,0 5,0
12,50 63,0 6,3
16,00 71,0 8,0
20,00 80,0 10,1
25,00 100,0 12,8
31,50 125,0 16,5
16,90
24,18
46,01
79,60
*
*
‹STEK HAL‹NDE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS-E
Punta Matkab› - Form A HSS-E
TS
ISO
866
DIN
333/A
N
118°
Ød2
60°
Ød1
118°
Kullan›m Yeri: Çelik, alaflımlı çelik, döküm, bronz, vb. tüm metallerde koruma havflasız punta
deli¤i açmak için kullanılır.
L2
L1
Ürün kodu
B00010110100
B00010110125
B00010110160
B00010110200
B00010110250
B00010110315
d1
mm
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
3,15
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
31,5
31,5
35,5
40,0
45,0
50,0
1,3
1,6
2,0
2,5
3,1
3,9
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
B00010110400
B00010110500
B00010110630
B00010110800
B00010111000
B00010111250
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,00
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
10,00 56,0 5,0
12,50 63,0 6,3
16,00 71,0 8,0
20,00 80,0 10,1
25,00 100,0 12,8
31,50 125,0 16,5
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
25
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
TS
ISO
2540
N
L2
mm
TL/Adet
8,50 67,0 5,0
10,60 75,0 6,3
13,20 80,0 8,0
17,00 100,0 10,1
21,20 125,0 12,8
53,17
67,41
92,71
*
*
HSS
Punta Matkab› - Form B
DIN
333/B
118°
60°
Ød2
Ød1
Ød3
118°
Kullan›m Yeri: Çelik, alaflımlı çelik, döküm, bronz, vb. tüm metallerde koruma havflalı punta
deli¤i açmak için kullanılır.
120°
L2
L1
Ürün kodu
B00010000100
B00010000125
B00010000160
B00010000200
B00010000250
B00010000315
d2
(h9)
mm
d3
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h9)
mm
1,00 4,0
1,25 5,0
1,60 6,3
2,00 8,0
2,50 10,0
3,15 11,2
2,12
2,65
3,35
4,25
5,30
6,70
35,5
40,0
45,0
50,0
56,0
60,0
1,3
1,6
2,0
2,5
3,1
3,9
*
*
*
19,31
24,66
24,77
B00010000400
B00010000500
B00010000630
B00010000800
B00010001000
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
14,0
18,0
20,0
25,0
31,5
d1
mm
d3
mm
L1
mm
‹STEK HAL‹NDE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS
Punta Matkab› - Form R
TS
ISO
2541
DIN
333/R
N
118°
Kullan›m Yeri: Sürtünme yüzeyi az olmas› istenen yerlerde, radyüslü punta deli¤i
açmak için kullanılır.
Ød2
Ød1
118°
r
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h9)
mm
B00010020160
B00010020200
B00010020250
B00010020315
B00010020400
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
L1
mm
L2
mm
35,5 4,25
40,0 5,30
45,0 6,70
50,0 8,50
56,0 10,60
‹STEK HAL‹NDE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
26
TL/Adet
*
*
*
*
*
Ürün kodu
B00010020500
B00010020630
B00010020800
B00010021000
d1
mm
5,00
6,30
8,00
10,00
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
12,50 63,0
16,00 71,0
20,00 80,0
25,00 100,0
13,20
17,00
21,20
26,50
TL/Adet
*
*
*
*
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Punta Matkab› UZUN HSS-E
DIN
333/A
Bnz.
N
118°
Ød2
118°
Ød1
Kullan›m Yeri: Sürtünme yüzeyi az olmas› istenen yerlerde, radyüslü punta deli¤i
açmak için kullanılır.
60°
L2
L1
Ürün kodu
B00010520100
B00010525100
B00010530100
B00010540100
B00010550100
d1
mm
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,00
8,00
8,00
10,00
12,00
100
100
100
100
100
2,5
3,1
3,7
5,0
6,3
TL/Adet
*
*
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00010520120
B00010525120
B00010530120
B00010540120
B00010550120
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,00
8,00
8,00
10,00
12,00
120
120
120
120
120
2,5
3,1
3,7
5,0
6,3
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE SOL KES‹C‹ OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS
Sertlefltirilmifl ve Tafllanm›fl Pim
MTE
h8
Kullan›m Yeri: Tafllanmıfl zımba, pantograf kalemleri v.b. yerlerde kullanılır.
(+2 mm) makaslama suretiyle kesilmifltir.
Komple Sertlefltirilmifl 63-65-HRc
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
TL/Adet
B00910100090
B00910150090
B00910160090
B00910180090
B00910200090
B00910210090
B00910220090
B00910230090
B00910240090
B00910250095
1,00
1,50
1,60
1,80
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
90
90
90
90
90
90
90
90
90
95
2,40
2,51
2,72
2,83
2,88
2,99
2,99
3,26
3,47
3,53
B00910270100
B00910280100
B00910300100
B00910330106
B00910350112
B00910380112
B00910400120
B00910500132
B00910600140
2,70
2,80
3,00
3,30
3,50
3,80
4,00
5,00
6,00
100
100
100
106
112
112
120
132
140
4,06
4,06
4,06
4,28
4,49
4,76
4,76
5,88
7,70
27
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta Önerileri
N
Ali Usta diyor ki;
Çelik ve türleri
Matkap uçlar›, yap›lacak operasyona,
ifllenecek malzemenin cinsine , istenilen
hassasiyete göre N, H ve W tiplerinden seçilir.
H
Pirinç
W
Alüminyum, Bak›r
Matkap uçlar›nda uç aç›s›,
delinecek malzemenin
cinsine göre seçilmelidir.
Ali Usta;
Matkap ucunu anlat›yor.
• Çok büyük bir uç aç›s› matkab›n eksenden kaçmas›na neden olaca¤›
için, delinecek deli¤in çap›n› büyütür.
• Uç aç›s› küçük seçilmifl ise, iyi bir merkezleme ve ölçü hassasiyeti
sa¤larken, delik çevresinde yüksek bir sürtünmeye, dolay›s›yla h›zl›
afl›nmaya neden olur. Matkap ucunun kullan›m ömrü azal›r.
• Bir çok malzemeler için optimum sonuç veren 118° lik uç aç›s› tercih
edilir.
O Halde Ali Usta Sizlere;
Matkap uçlar›n›n uç aç›lar› hakk›nda basit öneriler sunuyor.
• Yüksek oranda afl›nma etkisi gösteren sert plastik malzemelerin delinmesinde
90° lik uç aç›s›
• Sünek malzemelerde uzun talafl veren hafif metallerde talafl birikme problemlerini
gidermek için 130° lik - 140° lik uç aç›s› tercih edilir.
MATKAP UÇLARI ‹Ç‹N ÖNEML‹ BAZI KÜÇÜK TAVS‹YELER‹M‹Z
1) Matkap ucunu tak›mhanede daima kullan›ma haz›r flekilde bilenmifl bulundurunuz.
2) Matkap ucunu tamamen körleninceye, kesici a¤›zlar harap oluncaya kadar kullanmay›n›z. ‹yi durumda olmayan
matkap ucu ile çal›flmak hiç bir zaman ekonomik de¤ildir.
3) Matkap ucunu tak›mhanede kanallar› talafl dolu vaziyette bulundurmay›n›z.
4) Delme esnas›nda uygun so¤utma (kesme ) s›v›s› kullan›n›z. Kesme s›v›s›n›n kesici a¤›zlara gelmesini mutlaka temin
ediniz.
5) ‹fl parças› çok iyi ba¤lanm›fl olmal›d›r. ‹fl parças›n›n veya matkap ucunun ba¤land›¤› k›sm›n en ufak yatay hareketleri
matkap ucunun k›r›lmas›na ve kazalara sebep olabilir.
6) Yapaca¤›n›z ifle göre matkap ucunun tipini, kalitesini do¤ru olarak seçiniz ve matkap ucunu uygun flekilde bileyiniz.
Bileme esnas›nda ucun yanmamas› ve yumuflamamas›na bilhassa dikkat ediniz.
28
MATKAP UÇLARI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta Çözümleri
Ali Usta, matkap uçlar› ile delik delmede karfl›lafl›lan sorunlar, nedenleri ve çözümlerini flekillerle sunuyor.
4 - Matkap ucu özünün
çatlamas› ve k›r›lmas›
1 - Kesme veriminin düflük olmas›
A - Uç bileme aç›s› 118° den küçük olmas› halinde
kesici kenarlar d›fl bükey olur, kesme verimi düfler.
A - S›rt düflürme aç›s› yeterli olmad›¤› hallerde
uygun kesme yerine sürtünme yapar ve
matkab›n özü çatlayabilir. Enine kesme kenar›
aç›s› ise130° den küçüktür.
B - Uç bileme aç›s› 118° den büyük olmas› halinde
kesici kenarlar iç bükey olur. Uçtaki köfleler zay›f
oldu¤undan kesme verimi düfler.
2 - Delik ölçüsünün büyük ç›kmas›
A
B
Uç bileme aç›s›, matkap ucu eksenine
göre simetrik olmas› halinde aç›lardan
biri 59° den büyük, di¤eri ise 59° den küçük olur.
Aç›n›n 59° den büyük oldu¤u tarafta kesici
taraflar k›sad›r. Kesme iflleminin büyük yükü
bu kenara biner bu nedenle matkap ucu
di¤er kenara iletilir ve delik ölçüsü
istenilen ölçüden büyük ç›kar.
B - S›rt düflürme aç›s›n›n fazla olmas› kesici
kenar›n mukavemetini azalt›r. Matkap ucunun
normal ilerleme de¤erlerinde kesici kenarlarda
k›r›lmalar meydana gelebilir. Enine kesme kenar›
aç›s› 130° yi geçer. (140° ), enine kesme kenar›
uzar ve matkab›n düzgün merkezlenmesini
önler, delinen delik büyür ve oval olur.
3 - Matkap ucu çabuk afl›nmas›
Uç bileme aç›s›, eksene göre simetrik,
fakat kesme kenar›ndan biri di¤erine nazaran uzun ise,
enine kesme kenar› eksenden kaç›k demektir.
Bu durumda kesici kenar düzensiz gerilmelere
maruz kald›¤›ndan dolay› uzun olan
kesici kenar çabuk afl›n›r.
(fiekilde okla gösterilen k›s›m)
A
Delme an›nda dikkat edilecek olursa bir kanaldan
ç›kan talafl di¤erine nazaran fazlad›r.
B
HEL‹SEL MATKAP UCU KULLANIMINDA SIK RASTLANAN KULLANIM HATALARI
HATA
Mors konik sap›n sökme ucu
k›r›lmas› veya dönmesi.
Matkap ucunun özünün çatlamas›
Kesici a¤›z k›r›lmas› ve
çabuk afl›nmas›
Matkap ucu kanal bitiminden
k›r›lmas›.
NEDEN‹
G‹DER‹LMES‹
1) Mors konik sap kovana uygun de¤il.
2) Sökme ucunda döndürme kuvveti olmamal›.
Sökme ucun burulmas› döndürme
kuvvetinin do¤rudan sökme ucuna intikalinden olur.
1) Kovan›n içi temiz ve pürüsüz olmal›
2) Afl›nm›fl ve ölçüsü bozulmufl kovan
de¤ifltirilmeli
1)
2)
3)
4)
1) Uygun de¤erler seçilerek çal›fl›lmal›
2) Serbes aç› normal yap›lmal›
3) Uygun öz incelme yap›lmal›
4) Takma ve sökme ifllemlerinde
yumuflak çekiç kullan›lmal›
‹lerleme s=(mm/dev) çok fazla seçilmifl
Serbest aç› az
Afl›r› öz incelme yap›lm›fl
Matkap ucu çal›flma öncesi uçtan darbe görmüfl
1) Serbest aç› çok fazla z›rh kal›nl›¤› çok incelmifl
2) Çok yüksek kesme h›zlar›nda çal›fl›yor
1) Matkap ucu uygun serbet aç›da
bilenmeli
2) Katalogdan uygun de¤erler
seçilmeli
1) ‹fl parças› kafi derecede iyi ba¤lanmam›flt›r.
Delme esnas›nda oynama olmufltur.
2) ‹fl parças›n›n yüzü e¤ik, ondüleli veya farkl› sertliktedir.
Delme bafllang›c›nda tam merkezleme olmam›fl, uç iç
parças› üzerinde kaym›flt›r.
3) Silindirik sapl› matkap ucu mandrende dönüyor
1) ‹fl parças› yerine çok iyi tesbit
edilmeli
2) Matkap merkezleme büksesi,
kullanmal› ve delinecek yere punta
aç›lmal›
3) Matkap ucu mandrene iyi tesbit
edilmeli
29
KILAVUZLAR
KILAVUZLAR
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ürün Tan›m›
Kalite
Standart
Metrik Normal Vidalı 3'lü Takım Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı 3'lü Takım Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı 3'lü Takım Kılavuzu (1 Nr. pilotlu)
Whitworth Normal Vidalı 3'lü Takım Kılavuzu
USA Normal Vidalı 3'lü Takım Kılavuzu - UNC
Metrik ‹nce Vidalı 2'li Takım Kılavuzu
USA ‹nce Vidalı 2’li Takım Kılavuzu - UNF
Whitworth Boru Vidalı 2'li Takım Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Kılavuz - Son
Metrik Normal Vidalı Kılavuz - Son
Whitworth Normal Vidalı Kılavuz - Son
USA Normal Vidalı Kılavuz - UNC - Son
Metrik ‹nce Vidalı Kılavuz - Son
USA ‹nce Vidalı Kılavuz - UNF - Son
Whitworth Boru Vidalı Kılavuz - Son
Metrik Normal Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Düz Kanallı TiN Kaplamalı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı E¤ik A¤ız Bilemeli TiN Kaplamalı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Helis Kanallı TiN Kaplamalı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Düz Kanallı TiN Kaplamalı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Helis Kanallı TiN Kaplamalı Makina Kılavuzu
Metrik ‹nce Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu
Metrik ‹nce Vidalı Düz Kanallı TiN Kaplamalı Makina Kılavuzu
Metrik ‹nce Vidalı E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Metrik ‹nce Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Metrik ‹nce Vidalı Helis Kanallı TiN Kaplamalı Makina Kılavuzu
Mavi Renkli E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Mavi Renkli Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Mavi Renkli Difl Atlamalı Makina Kılavuzu
Mavi Renkli Talafl Kanalsız Makina Kılavuzu
Mavi Renkli Düz Kanallı Makina Kılavuzu
Beyaz Renkli Düz Kanallı Makina Kılavuzu
Beyaz Renkli Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Sarı Renkli E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Sarı Renkli Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Yeflil Renkli E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Yeflil Renkli Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Yeflil Renkli Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Kırmızı Renkli E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Kırmızı Renkli Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Kırmızı Renkli E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
USA Normal Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu - UNC
USA Normal Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu - UNC
USA ‹nce Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu - UNF
USA ‹nce Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu - UNF
Whitworth Vidalı E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Whitworth Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu
Whitworth Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Whitworth Boru Vidalı E¤ik A¤ız Bilemeli Makina Kılavuzu
Whitworth Boru Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu
Whitworth Boru Vidalı Helis Kanallı Makina Kılavuzu
Matkap - Kılavuz Kombine Takım
1/16 NPT Konik Boru Kılavuzu
Somun kılavuzu
Metrik Normal Vidalı Somun Kılavuzu
Metrik ‹nce Vidalı Somun Kılavuzu
HSS
HSS - E
HSS - E
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS - E
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS
HSS
HSS
HSS
DIN 352
DIN 352
DIN 352
DIN 351
DIN 351
DIN 2181
DIN 2181
DIN 5157
DIN 352
DIN 352
DIN 351
DIN 351
DIN 2181
DIN 2181
DIN 5157
DIN 371/C
DIN 371/C
DIN 371/B
DIN 371/B
DIN 371/C
DIN 371/C
DIN 376/C
DIN 376/C
DIN 376/B
DIN 376/C
DIN 376/C
DIN 374/C
DIN 374/C
DIN 374/B
DIN 374/C
DIN 374/C
DIN 371/B
DIN 371/C
DIN 371/C
DIN 371/C
DIN 376/C
DIN 371/C
DIN 371/C
DIN 371/B
DIN 371/C
DIN 371/B
DIN 371/C
DIN 371/C
DIN 371/B
DIN 371/C
DIN 376/B
DIN 2183/C
DIN 2183/C
DIN 2183/C
DIN 2183/C
DIN 2183/B
DIN 2183/C
DIN 2183/C
DIN 5156/B
DIN 5156/C
DIN 5156/C
MTE Normu
MTE Normu
DIN 357
MTE Normu
MTE Normu
Sayfa No
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
44
44
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
KILAVUZLAR
K›lavuzlar
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
K›lavuz Kavrama Formlar› ve Kullan›m Yerleri
KILAVUZ
FORMU
KAVRAMA
BOYU
KAVRAMA
AÇISI
TAVS‹YE ED‹LEN KULLANIM YERLER‹
Kavrama
boyu
A
6-8 Hatve
5°
Aç›k deliklerde k›sa talafl veren malzemeler için
3.5-5.5 Hatve
8°
Aç›k deliklerde ve uzun talafl veren malzemeler için
2-3 Hatve
15°
3.5-5.5 Hatve
8°
1.5-2 Hatve
23°
Kavrama
boyu
B
Kavrama
boyu
C
Kör ve aç›k deliklerde k›sa talafl veren malzemeler için
8°
D
Aç›k deliklerde ve uzun talafl veren malzemeler için
Kavrama
boyu
E
1) Form E’den mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r.
30
Kör deliklerde en k›sa vida ç›k›fll› durumlarda
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
KILAVUZLAR
K›lavuzlarda Helis Yönü ve Aç›lar›
KISA GÖSTER‹L‹fi
SOL
SA⁄
HEL‹S AÇISI
MIN.
HEL‹S YÖNÜ
UYGULAMA
KILAVUZ
FORMU
MAX.
°
L 15°
-
-10°
-20°
SOL HEL‹S
D
-
-
-
-
DÜZ KANAL
A,C,D,E
-
-
-
-
DÜZ KANAL
E⁄‹K A⁄IZ
B‹LEMEL‹
B
-
R 15°
R 25°
R 35°
R 45°
+10°
+20°
+30°
+40°
SA⁄ HEL‹S
C,E
+20°
+30°
+40°
+50°
°
1) Sol helis kanall› k›lavuzlarda “Form B” e¤ik a¤›z bileme yap›lmas› tavsiye edilir.
31
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
K›lavuzlar ‹çin Kullan›lmas› Gereken Matkap Çaplar›
METR‹K ISO V‹DALAR
DIN 13
KABA V‹DA UNC - NC
METRIK ‹NCE ISO V‹DALAR
DIN 13
Anma
çap›
(mm)
Matkap
çap›
(mm)
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
Anma
çap›
(mm)
Matkap
çap›
(mm)
M 1x0,25
M 1,1x0,25
M 1,2x0,25
M 1,4x0,3
M 1,6x0,35
M 1,7x0,35
M 1,8x0,35
M 2x0,4
M 2,2x0,45
M 2,3x0,4
M 2,5x0,45
M 2,6x0,45
M 3x0,5
M 3,5x0,6
M 4x0,7
M 4,5x0,75
M 5x0,8
M 5,5x0,9
M 6x1
M 7x1
M 8x1,25
M 9x1,25
M 10x1,5
M 11x1,5
M 12x1,75
M 14x2
M 16x2
M 18x2,5
M 20x2,5
M 22x2,5
M 24x3
M 27x3
M 30x3,5
M 33x3,5
M 36x4
M 39x4
M 42x4,5
M 45x4,5
M 48x5
M 52x5
M 56x5,5
M 60x5,5
M 64x6
M 68x6
0,75
0,85
0,95
1,10
1,25
1,30
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,10
2,50
2,90
3,30
3,70
4,20
4,60
5,00
6,00
6,80
7,80
8,50
9,50
10,20
12,00
14,00
15,50
17,50
19,50
21,00
24,00
26,50
29,50
32,00
35,00
37,50
40,50
43,00
47,00
50,50
54,50
58,00
62,00
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 8
Nr.10
Nr.12
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 1/2”
1,55
1,85
2,10
2,35
2,65
2,85
3,45
3,90
4,50
5,20
6,60
8,00
9,40
10,80
12,20
13,50
16,50
19,50
22,25
25,00
28,00
34,00
M 4x0.35
M 4x0.5
M 5x0.5
M 6x0.5
M 6x0.75
M 7x0.75
M 8x0.5
M 8x0.75
M 8x1
M 9x1
M 10x0.75
M 10X1
M 10x1.25
M 11x1
M 12x0.75
M 12x1
M 12x1.5
M 13x1
M 14x1
M 14x1.25
M 14x1.5
M 16x1
M 16x1.5
M 18x1
M 18x2
M 20x1
M 20x1.5
M 20x2
M 22x1
M 22x1.5
M 22x2
M 24x1.5
M 24x2
M 25x1.5
M 26x1.5
M 27x1.5
M 27x2
M 28x1.5
M 30x1.5
M 30x2
M 30x3
M 32x1.5
M 32x2
M 33x1.5
M 33x2
M 33X3
M 35X1.5
M 36X1.5
3,60
3,50
4,50
5,50
5,25
6,25
7,50
7,25
7,00
8,00
9,25
9,00
8,80
10,00
11,25
11,00
10,50
12,00
13,00
12,80
12,50
15,00
14,50
17,00
16,00
19,00
18,50
18,00
21,00
20,50
20,00
22,50
22,00
23,50
24,50
25,50
25,00
26,50
28,50
28,00
27,00
30,50
30,00
31,50
31,00
30,00
33,50
34,50
32
‹NCE V‹DA UNF - NF
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
Nr. 0
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 8
Nr.10
Nr.12
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 1/2”
1,25
1,55
1,90
2,15
2,40
2,70
2,95
3,50
4,10
4,70
5,50
6,90
8,50
9,90
11,50
12,90
14,50
17,50
20,50
23,25
26,50
29,50
36,00
METRIK ISO TRAPEZ V‹DA
DIN 103
WHITWORTH V‹DA
DIN 11
Anma
çap›
(inch)
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
1/16”
1/8”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
11/16”
3/4”
13/16”
7/8”
15/16”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 5/8”
1 3/4”
1 7/8”
2”
1,15
2,55
3,70
5,10
6,50
7,90
9,30
10,50
12,10
13,50
15,00
16,25
18,00
19,25
21,00
22,00
24,75
28,00
30,00
33,50
35,50
39,00
41,50
44,50
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Hatve Matkap
(mm)
çap›
(mm)
8
10
10
10
12
12
14
14
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
38
40
44
48
50
52
1.5
1.5
2
3
2
3
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
6,60
8,60
8,20
7,50
10,20
9,25
12,20
11,25
12,25
12,25
14,25
16,25
17,25
19,25
21,25
23,25
24,25
26,25
30,25
31,50
33,50
37,50
40,50
42,50
44,50
PG V‹DA DIN 40430
Anma
çap›
(inch)
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
7.0
9.0
11.0
13.5
16.0
21.0
29.0
36.0
42.0
48.0
Matkap
çap›
(mm)
11,40
14,00
17,30
19,00
21,30
26,90
35,50
45,50
52,50
57,80
WHITWORTH BORU V‹DA
DIN11
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
G 1/8”
G1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 5/8”
G 3/4”
G 7/8”
G 1”
G 1 1/8”
G 1 1/4”
G 1 3/8”
G 1 1/2”
G 1 3/4”
G 2”
G 2 1/4”
G 2 1/2”
G 2 3/4”
G 3”
G 3 1/4”
G 3 1/2”
G 3 3/4”
G 4”
8,80
11,80
15,25
19,00
21,00
24,50
28,25
30,75
35,50
39,00
42,50
45,50
51,00
57,00
63,00
72,50
79,00
85,50
91,50
98,00
104,00
110,50
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
METR‹K ISO V‹DALAR
DIN 13
METRIK ‹NCE ISO V‹DALAR
DIN 13
KABA V‹DA UNC - NC
EXTRA ‹NCE V‹DA
UNEF
G (BSP) BORU V‹DASI
Anma
çap›
(mm)
Matkap
çap›
(mm)
Anma
çap›
(mm)
Matkap
çap›
(mm)
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
M 1x0,25
M 1,2x0,25
M 1,4x0,3
M 1,6x0,35
M 1,7x0,35
M 1,8x0,35
M 2x0,4
M 2,2x0,45
M 2,3x0,4
M 2,5x0,45
M 2,6x0,45
M 3x0,5
M 3,5x0,6
M 4x0,7
M 4,5x0,75
M 5x0,8
M 5,5x0,9
M 6x1,0
M 7x1,0
M 8x1,25
M 9x1,25
M 10x1,5
M 11x1,5
M 12x1,75
M 14x2,0
M 16x2,0
M 18x2,5
M 20x2,5
M 22x2,5
M 24x3,0
0,90
1,10
1,25
1,45
1,55
1,65
1,80
2,00
2,10
2,30
2,40
2,80
3,25
3,70
4,15
4,65
5,05
5,55
6,55
7,40
8,40
9,30
10,30
11,20
13,10
15,10
16,90
18,90
20,90
22,65
M 3x0,35
M 4x0,35
M 4x0,5
M 5x0,5
M 6x0,5
M 6x0,75
M 7x0,75
M 8x0,5
M 8x0,75
M 8x1,0
M 9x1,0
M 10x0,75
M 10x1,0
M 10x1,25
M 11x1,0
M 12x0,75
M 12x1,0
M 12x1,25
M 12x1,5
M 13x1,0
M 14x1,0
M 14x1,25
M 14x1,5
M 15x1,0
M 15x1,5
M 16x1,0
M 16x1,5
M 18x1,0
M 18x1,5
M 18x2,0
M 20x1,0
M 20x1,5
M 20x2,0
M 22x1,5
M 22x2,0
M 24x1,50
M 24x2,0
M 25x1,5
M 26x1,5
M 27x2,0
M 28x1,5
M 30x1,5
M 30x2,0
2,85
3,85
3,80
4,80
5,80
5,65
6,65
7,80
7,65
7,55
8,55
9,65
9,55
9,40
10,50
11,70
11,50
11,40
11,30
12,50
13,50
13,40
13,30
14,50
14,30
15,50
15,30
17,50
17,30
17,00
19,50
19,30
19,00
21,30
21,00
23,30
23,00
24,30
25,30
26,00
27,25
29,25
29,00
Nr. 1x64
Nr. 2x56
Nr. 3x48
Nr. 4x40
Nr. 5x40
Nr. 6x32
Nr. 8x32
Nr.10x24
Nr.12x24
1/4”x20
5/16x18
3/8”x16
7/16”x14
1/2”x13
9/16”x12
5/8”x11
3/4”x10
7/8”x9
1”x8
1,67
1,95
2,25
2,55
2,90
3,10
3,80
4,30
4,95
5,75
7,25
8,80
10,20
11,70
13,20
14,70
17,80
20,90
24,00
1/4”x32
5/16”x32
3/8”x32
7/16”x28
1/2”x28
9/16”x24
5/8”x24
3/4”x20
7/8”x20
1”x20
6,00
7,60
9,10
10,70
12,30
13,80
15,40
18,50
21,60
24,80
1/16”
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
7,25
9,20
12,40
15,90
19,90
21,90
25,40
29,25
32,00
‹NCE V‹DA UNF - NF
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
Nr. 0x80
Nr. 1x72
Nr. 2x64
Nr. 3x56
Nr. 4x48
Nr. 5x44
Nr. 6x40
Nr. 8x36
Nr.10x32
Nr.12x28
1/4”x28
5/16”x24
3/8”x24
7/16”x20
1/2”x20
9/16”x18
5/8”x18
3/4”x16
7/8”x14
1”x12
1,35
1,70
2,00
2,30
2,60
2,90
3,20
3,85
4,45
5,10
5,90
7,45
9,00
10,50
12,10
13,60
15,20
18,30
21,30
24,30
BSW - WHITWORTH
V‹DA DIN 11
Anma
çap›
(inch)
Matkap
çap›
(mm)
3/32”x48
1/8”x40
5/32”x32
3/16”x24
1/4”x20
5/16”x18
3/8”x16
7/16”x14
1/2”x12
9/16”x12
5/8”x11
11/16”x11
3/4”x10
7/8”x9
1”x8
2,10
2,85
3,55
4,20
5,70
7,20
8,70
10,20
11,60
13,20
14,70
16,25
17,70
20,75
23,75
33
KILAVUZLAR
Ovalama K›lavuzu Ölçüleri ‹çin Kullan›lmas› Gereken Matkap Çaplar›
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
K›lavuzlar ‹çin Önerilen Çal›flma fiartlar›
Malzeme Gruplar›
≤ 400 N/mm2
Alafl›ms›z ve düflük
alafl›ml› çelikler
ve çelik dökümler
400 - 800 N/mm2
‹malat çelikleri
(Yap› çelikleri)
800 - 1200 N/mm2
Toklaflt›r›lm›fl çelikler
1200 - 1400 N/mm2
So¤uk preslenmifl çelikler
Derin çekilmifl lamalar
≤ 600 N/mm2
Alafl›ml› tak›m çelikleri
Paslanmaz ve asite
dayan›kl› çelikler
INOX
Döküm
GG 15/GG 40
Temper Döküm ≤ 290 HB
GTW-35-04/GTW-60
GTS-35-10/GTS-70-02
GGG 40/GGG 70
Saf alüminyum
Sertlefltirilebilir alafl›ml›
G - AlSiMg Alafl›ml›
Alafl›ml› döküm
alüminyum
G - AlMg Alafl›ml›
( % 3-10 Mg)
Piston Malzemesi
Silindir blo¤u
(Ötentik üstü alafl›ml›)
Yüksek SErtlikte G-Al-Leg
Bak›r
K›sa Talafl
Bak›r - Çinko
alafl›m› (Pirinç)
Uzun Talafl
Çinko ve alafl›mlar›
K›sa Talafl
≤ %8 Sn
Uzun Talafl
> %8 Sn
DIN 1706
Magnezyum ve alafl›mlar›
DIN 1729
DIN 17800
Bronz
St33-1/St37-3
C 10/9 S 20
St42-1/St70-2/GS-38
C 10/Ck 15/C 45/GS-70
9 SMn28/45 S20
14 NiCr 10/15 CrNi 6
38 CrNiMo 4
C 55/C 60
17 CrNiMo 6/20 CrMo 5
30 CrNiMo 8
21 NiCrMo 2
Cq 15/Cq 35
15 CrNi 6
14 NiCr 18
X 10 Cr 13/X 12 CrNiS 18 8
X 12 CrNi 25 4
G-X 20 Cr 14
G-X 40 CrSi 13
Gri Döküm ≤ 220 HB
Gevrek Döküm ≤ 200 HB
Yo¤unlaflt›r›lm›fl
alüminyum
Örnek Malzemeler
Nikel ve alafl›mlar›
Titanyum ve
alafl›mlar›
Al 99,0/Al 99,5
AlMgSi 1
AlMgSiPb
G-AlSi 5 Mg
G-AlSi 12 Mg
G-AlSi 5 Mg/G-AlSi 12 Mg
G-AlMg 3/G-AlMg 5
G-AlMg 3 Si/G-AlMg 5 Si
G-AlSi 12 CuNiMg
G-AlSi 17 Cu 4 Mg
G-ALCu 4 Ti/G-AlCu 4 TiMg
Cu/E 2-Cu 58/F-Cu
ÖE-Cu/SW-Cu/SF-Cu
CuZn 44 Pb 2 (Ms 56)
CuZn 39 Pb 2 (Ms 58)
GK-CuZn 37 Pb (GK-Ms 60)
CuZn 40(Ms 60)/CuZn 37(Ms 63)
CuZn 40 Mn 2/CuZn 31 Si 1
G-CuZn 40 Fe
CuZn 33 (Ms 67)/CuZn 5 (Ms 95)
CuZn 28 Sn 1 (SoMs 71)
CuZn 20 Al 2 (SoMs 76)
CuNiZn-Leg
CuAl 8
G-CuSn 7 ZnPb (Rg 7)
G-CuSn 10 Zn (Rg 10)
eksik
GD-ZnAl 4
GK-ZnAl 6 Cu 1
G-AMgAl 8 Zn 1
GK-MgAl 8 Zn 1
H-Mg 99,95
Ni, Hastelloy, Nimonic
Monel, Invar, Inconel
Ti, Ferro Tic
Amoco Bronze with Q 18
Amoco Bronze over Q 18
Termoplastik
34
Emülsiyon
Özel Emülsiyon
Kesme Ya¤›
Kuru
o
o
6 - 15
11 - 14
o
8 - 12
o
4 -7
ÖY
P
BY
H
=
=
=
=
Özel Kesme Ya¤›
Kesme Pasta
Bitkisel Ya¤
Hava
o
o
o
11 - 14
o
8 - 12
o
3 -6
o
o
6 -9
TiN kapl› tak›mlarda, yukar›da
belirtilen kesme h›zlar› en az
2 kat artt›r›larak kullan›lmal›d›r.
4-8
2-4
o
o
o
8 - 11
10 - 15
1-4
6 - 20
o
o
6 - 12
3 - 12
o
o
15 - 40
o
o
10 - 40
o
o
8 - 20
o
o
10 - 40
o
o
4-8
o
o
10 - 40
o
o
14 - 17
20 - 24
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
20 - 25
o
2 -5
o
o
8 - 12
o
o
10 - 14
o
8 - 12
o
6 -9
o
o
o
o
8 - 12
2-8
8 - 15
o
<4
o
o
<4
o
o
<4
o
10 - 40
o
o
<15
o
o
5 - 10
o
o
6 - 15
2 -6
Yukar›da verilen düflük
kesme h›z› seçiminde ak›c›
bir so¤utma s›v›s› ve dövme
çeliklerde pasta tavsiye edilir.
ÖE
ÖY
P
E
BY
K
ÖE
ÖY
ÖE
Y
E
ÖY
E
ÖY
E, ÖY
E
ÖY
E
ÖY
E, ÖY
ÖE
ÖY
Y
E
10 - 20
o
0 -2
ÖE
ÖY
P
ÖE
ÖY
P
ÖE
Y
Y
E
10 - 20
4 -6
EÖ
10 - 20
o
3 -5
EÖ
Y
E
6 - 15
o
Kesme S›v›s›
15 - 30
o
3 -5
7 -9
pulverize malzemeler
=
=
=
=
6 - 20
3 -5
Stellit
Sinterlenmifl ve
E
ÖE
Y
K
o
18 - 22
Duroplastik
Kesme H›z›
(m/dak.)
o
13 - 18
o
Plastik malzemeler
Grafit-Seramik malzemeler
Kesme Aç›s›
ÖE
ÖY,P
Y
ÖE
ÖE
ÖY
E
ÖE
ÖY
P
ÖY
P
ÖY
P
K,E
BY
E
K,H
BY
K,H
BY
Optimum kesme h›z›
için kesme flartlar› ve
üretim teknikleri
dikkate al›nmal›d›r.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
60°
DIN
352
TS
82/1
M
6H
KILAVUZLAR
Metrik Normal Vidal› 3’lü Tak›m K›lavuzu
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler,
döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek
için uygundur.
ÖN
d1
d2
L2
k
L1
ORTA
d1
d2
L2
k
L1
SON
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00100040200
B00100040250
B00100040300
B00100040350
B00100040400
B00100040450
B00100040500
B00100040600
B00100040700
B00100040800
B00100040900
B00100041000
B00100041100
B00100041200
B00100041400
B00100041600
B00100041800
B00100042000
B00100042200
B00100042400
B00100042700
B00100043000
B00100043300
B00100043600
B00100043900
B00100044200
B00100044500
B00100044800
M2
M2,5
M3
M3,5
M4
M4,5
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
40
40
40
45
45
50
50
56
56
63
63
70
70
75
80
80
95
95
100
110
110
125
125
150
150
150
160
180
8
9
11
13
13
16
16
19
19
22
22
24
24
29
30
32
40
40
40
50
50
56
56
63
63
63
70
75
2,8
2,8
3,5
4,0
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
32,0
36,0
36,0
2,1
2,1
2,7
3,0
3,4
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
5,5
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
24,0
29,0
29,0
58,90
58,90
35,73
53,50
35,73
59,22
36,32
38,35
*
42,31
*
57,24
*
76,87
91,00
110,21
158,36
178,15
237,00
280,34
463,31
576,19
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
35
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik Normal Vidal› 3’lü Tak›m K›lavuzu
HSS-E
DIN
352
60°
6H
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler,
döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek
için uygundur.
ÖN
d1
TS
82/1
M
d2
L2
k
L1
ORTA
d1
d2
L2
k
L1
SON
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00109130300
B00109130400
B00109130500
B00109130600
B00109130800
B00109131000
B00109131200
B00109131400
B00109131600
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
40
45
50
56
63
70
75
80
80
11
13
16
19
22
24
29
30
32
3,5
4,5
6,0
6,0
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
42,53
42,53
43,22
45,47
50,29
67,89
92,76
109,67
132,14
36
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
60°
DIN
352
TS
82/1
M
6H
KILAVUZLAR
Metrik Normal Vidal› 3’lü Tak›m K›lavuzu
(1 Nr. Pilotlu)
Kullan›m Yeri: Yüksek alaflımlı çelikler, paslanmaz çelikler, kalıp çelikleri ve genel kullanım
yerlerinde 1 Nr. ön kılavuzun merkezleme pilotu sayesinde daha kolay kavrama ve dik eksende
ön vida oluflumunu sa¤lar.
d2
d1
ÖN
L2
k
L1
d1
ORTA
d2
L2
k
L1
d1
SON
d2
L2
k
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00109490300
B00109490400
B00109490500
B00109490600
B00109490700
B00109490800
B00109490900
B00109491000
B00109491100
B00109491200
B00109491400
B00109491600
B00109491800
B00109492000
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
0,5
0,7
0,8
1
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
40
45
50
56
56
63
63
70
70
75
80
80
95
95
11
13
16
19
19
22
22
24
24
29
30
32
40
40
3,5
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
2,7
3,4
4,9
4,9
4,9
4,9
5,5
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
48,84
48,84
49,54
52,26
72,01
57,78
100,47
78,16
134,28
106,09
125,72
151,94
218,28
245,56
37
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Normal Vidal› 3’lü Tak›m K›lavuzu
HSS
DIN
351
BSW
55°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. 900 N/mm2 mukavemetindeki
alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler, kalıp demiri, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum
alaflımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek için uygundur.
ÖN
d1
d2
L2
k
L1
ORTA
d1
d2
L2
k
L1
SON
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
B00100100317
B00100100397
B00100100476
B00100100556
B00100100635
B00100100794
B00100100952
B00100101111
B00100101270
B00100101429
B00100101587
B00100101905
B00100102222
B00100102540
B00100103175
B00100103810
B00100104445
B00100105080
* Fiyat ve Termin Sorunuz
38
d1
BSW
W 1/8"
W 5/32"
W 3/16"
W 7/32"
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 7/16"
W 1/2"
W 9/16"
W 5/8"
W 3/4"
W 7/8"
W 1"
W 1 1/4"
W 1 1/2"
W 1 3/4"
W 2"
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
40
32
24
24
20
18
16
14
12
12
11
10
9
8
7
6
5
4 1/2
40
45
50
50
50
56
70
70
75
80
80
95
100
110
125
150
160
180
11
13
16
16
19
22
24
24
29
30
32
40
40
50
56
63
70
75
3,5
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
18,0
20,0
25,0
32,0
36,0
40,0
2,7
3,4
4,9
4,9
4,9
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
16,0
20,0
24,0
29,0
32,0
50,61
59,97
53,82
65,21
55,53
60,66
72,86
91,64
110,74
143,38
162,64
225,77
*
*
*
*
*
*
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
USA Normal Vidal› 3’lü Tak›m K›lavuzu - UNC
HSS
UNC
60°
d1
KILAVUZLAR
2B
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Kalıp çelikleri, alaflımsız ve düflük
alaflımlı çelikler, kalıp demiri, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik
malzemelerde vida çekmek için önerilir.
ÖN
DIN
351
d2
L2
k
L1
ORTA
d1
d2
L2
k
L1
SON
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
UNC
B00100140350
B00100140417
B00100140483
B00100140635
B00100140794
B00100140952
B00100141111
B00100141270
B00100141429
B00100141587
B00100141905
B00100142222
B00100142540
B00100143175
B00100143810
B00100144445
B00100145080
Nr. 6
Nr. 8
Nr. 10
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
1 3/4"
2"
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h127)
mm
TL/Adet
32
32
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 1/2
45
45
50
50
56
70
70
75
80
80
95
100
110
125
150
160
180
13
13
16
19
22
24
24
29
30
32
40
40
50
56
63
70
75
4,0
4,5
6,0
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
18,0
20,0
25,0
32,0
36,0
40,0
3,0
3,4
4,9
4,9
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
16,0
20,0
24,0
29,0
32,0
54,46
54,46
56,92
57,45
64,62
78,21
94,42
108,07
154,08
148,73
214,53
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
39
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik ‹nce Vidal› 2’li Tak›m K›lavuzu
HSS
60°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler,
döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek
için uygundur.
ÖN
DIN
2181
TS
82/2
MF
6H
d2
d1
k
L2
L1
SON
d2
d1
L2
k
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00102030604
B00102030804
B00102030805
B00102031005
B00102031000
B00102031205
B00102031200
B00102031206
B00102031405
B00102031400
B00102031406
B00102031605
B00102031606
B00102031806
B00102032006
B00102032008
B00102032206
B00102032406
B00102033006
M6
M8
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 14
M 14
M 14
M 16
M 16
M 18
M 20
M 20
M 22
M 24
M 30
0,75
0,75
1
1
1,25
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
1
1,5
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,5
56
56
63
63
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90
14
19
22
20
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
6
6
6
7
7
9
9
9
11
11
11
12
12
14
16
16
18
18
22
4,9
4,9
4,9
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
12,0
12,0
14,5
14,5
18,0
53,82
66,28
56,81
64,73
78,21
75,54
89,02
70,08
105,39
99,72
89,02
119,30
99,72
124,65
138,56
189,39
201,69
229,51
362,73
40
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
60°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. 900 N/mm2 mukavemetindeki
alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve
termoplastik malzemelerde vida difli açmak için uygundur.
TS
82/2
UNF
2B
d2
d1
ÖN
DIN
2181
KILAVUZLAR
USA ‹nce Vidal› 2’li Tak›m K›lavuzu - UNF
k
L2
L1
SON
d2
d1
L2
k
L1
Ürün kodu
B00102060635
B00102060794
B00102060952
B00102061111
B00102061270
B00102061429
B00102061587
B00102061905
B00102062222
B00102062540
B00102063175
B00102063810
d1
UNF
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
28
24
24
20
20
18
18
16
14
12
12
12
50
56
63
63
70
70
70
80
80
90
90
110
16
22
20
20
22
22
22
22
22
22
22
32
6
6
7
8
9
11
12
14
18
18
22
32
4,9
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
14,5
18,0
24,0
44,61
50,61
57,99
74,63
78,21
110,74
116,63
158,36
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
41
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Boru Vidal› 2’li Tak›m K›lavuzu
HSS
DIN
5157
TS
82/3
BSP
55°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Kalıp çelikleri, alaflımsız ve düflük
alaflımlı çelikler, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde
vida çekmek için önerilir.
ÖN
d1
d2
k
L2
L1
SON
d1
d2
k
L2
L1
*
Ürün kodu
d1
BSP
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00102300973
B00102301316
B00102301666
B00102302095
B00102302644
B00102303325
B00102304191
B00102304780
B00102305375
B00102305961
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 1 3/4"
G 2"
28
19
19
14
14
11
11
11
11
11
63
70
70
80
90
100
125
140
140
160
18
21
21
22
22
25
31
31
33
37
7
11
12
16
20
25
32
36
40
40
5,5
9,0
9,0
12,0
16,0
20,0
24,0
29,0
32,0
35,0
63,02
83,35
95,55
128,40
200,09
343,47
*
*
*
*
Fiyat ve Termin Sorunuz
42
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
60°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler,
döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek
için uygundur.
DIN
352
TS
82/1
M
6H
d1
KILAVUZLAR
Metrik Normal Vidal› Son K›lavuz
d2
L2
k
L1
Ürün kodu
d1
mm
B00104040250
B00104040300
B00104040350
B00104040400
B00104040500
B00104040600
B00104040700
B00104040800
B00104041000
B00104041200
B00104041400
B00104041600
B00104041800
B00104042000
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
P
ad›m
0,45
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
40
40
45
45
50
56
56
63
70
75
80
80
95
95
9
11
13
13
16
19
19
22
24
29
30
32
40
40
2,8
3,5
4,0
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
2,1
2,7
3,0
3,4
4,9
4,9
4,9
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
20,43
12,35
18,45
12,35
12,51
13,21
18,19
14,60
19,74
26,42
31,35
37,77
54,35
61,04
Metrik Normal Vidal› Son K›lavuz
HSS-E
60°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler,
döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek
için uygundur.
d1
DIN
352
TS
82/1
M
6H
d2
L2
k
L1
Ürün kodu
B00109160300
B00109160400
B00109160500
B00109160600
B00109160800
B00109161000
B00109161200
B00109161400
B00109161600
d1
mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
P
ad›m
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
40
45
50
56
63
70
75
80
80
11
13
16
19
22
24
29
30
32
3,5
4,5
6,0
6,0
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
TL/Adet
14,87
14,87
15,08
15,94
17,60
23,91
32,42
38,30
46,22
43
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Normal Vidal› Son K›lavuz
HSS
DIN
351
BSW
55°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Kalıp çelikleri, alaflımsız ve düflük
alaflımlı çelikler, kalıp demiri, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik
malzemelerde vida çekmek için önerilir.
d1
d2
L2
k
L1
*
Ürün kodu
d1
BSW
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
B00104280635
B00104280794
B00104280952
B00104281111
B00104281270
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 7/16"
W 1/2"
20
18
16
14
12
50
56
70
70
75
19
22
24
24
29
6
6
7
8
9
4,9
4,9
5,5
6,2
7,0
TL/Adet
*
*
*
*
*
Fiyat ve Termin Sorunuz
USA Normal Vidal› Son K›lavuz - UNC
HSS
DIN
351
UNC
2B
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Kalıp çelikleri, alaflımsız ve düflük
alaflımlı çelikler, kalıp demiri, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik
malzemelerde vida çekmek için önerilir.
d1
d2
L2
k
L1
Ürün kodu
d1
UNC
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00104240635
B00104240794
B00104240952
B00104241111
B00104241270
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
20
18
16
14
13
50
56
70
70
75
19
22
24
24
29
6
6
7
8
9
4,9
4,9
5,5
6,2
7,0
20,16
22,68
27,39
33,11
37,82
44
60°
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
60°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler,
döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek
için uygundur.
DIN
2181
TS
82/2
MF
6H
KILAVUZLAR
Metrik ‹nce Vidal› Son K›lavuz
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
B00104120604
B00104120804
B00104120805
B00104121005
B00104121000
B00104121205
B00104121200
B00104121206
B00104121405
B00104121400
B00104121406
B00104121605
B00104121606
B00104121806
B00104122006
B00104122008
B00104122206
B00104122406
B00104123006
M6
M8
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 14
M 14
M 14
M 16
M 16
M 18
M 20
M 20
M 22
M 24
M 30
0,75
0,75
1
1
1,25
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
1
1,5
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,5
56
56
63
63
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90
L2
mm
14
19
22
20
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
d2
mm
6
6
6
7
7
9
9
9
11
11
11
12
12
14
16
16
18
18
22
k
(h12)
mm
TL/Adet
4,9
4,9
4,9
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
12,0
12,0
14,5
14,5
18,0
27,76
34,13
29,31
33,38
40,28
38,94
45,84
36,11
54,35
51,36
45,84
61,31
51,36
64,20
71,31
97,46
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
45
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
USA ‹nce Vidal› Son K›lavuz - UNF
HSS
60°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. 900 N/mm2 mukavemetindeki
alaflımsız ve düflük alaflımlı çelikler, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve
termoplastik malzemelerde vida difli açmak için uygundur.
DIN
2181
TS
82/2
UNF
2B
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
UNF
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00104140635
B00104140794
B00104140952
B00104141111
B00104141270
B00104141429
B00104141587
B00104141905
B00104142222
B00104142540
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
28
24
24
20
20
18
18
16
14
12
50
56
63
63
70
70
70
80
80
90
16
22
20
20
22
22
22
22
22
22
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
18,0
18,0
4,9
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
14,5
23,05
26,10
29,96
38,52
40,28
56,97
59,97
81,42
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Whitworth Boru Vidal› Son K›lavuz
HSS-E
DIN
5157
TS
82/3
BSP
55°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl çekmede kullanılır. Kalıp çelikleri, alaflımsız ve düflük
alaflımlı çelikler, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaflımları ve termoplastik malzemelerde
vida çekmek için önerilir.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
BSP
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
B00109450973
B00109451316
B00109451666
B00109452095
B00109452644
B00109453325
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
28
19
19
14
14
11
63
70
70
80
90
100
18
21
21
22
22
25
46
d2
mm
7
11
12
16
20
25
k
(h12)
mm
TL/Adet
5,5
9,0
9,0
12,0
16,0
20,0
40,66
53,71
61,68
82,71
128,93
220,95
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
60°
DIN
371/C
TS
82/4
M
6H
KILAVUZLAR
Metrik Normal Vidal› Düz Kanall›
Makina K›lavuzu
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu k›sa yerlerinde kullan›l›r. Düflük alaflımlı çelikler,
döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105720300
B00105720350
B00105720400
B00105720500
B00105720600
B00105720800
B00105721000
B00105721200
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
56
63
70
80
90
100
110
10
12
12
14
16
18
20
24
3,5
4,0
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,0
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
24,07
27,39
24,82
24,82
26,85
30,28
35,79
43,28
Metrik Normal Vidal› Düz Kanall›
TiN Kaplamal› Makina K›lavuzu
HSS-E
60°
DIN
371/C
TS
82/4
6H
M
TIN
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı çelikler,
döküm, sfero, temper, döküm ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur. Daha uzun
ömürlü olup çekmeye dayanıklıdır.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
B10105720300
B10105720400
B10105720500
B10105720600
B10105720800
B10105721000
B10105721200
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
27,28
28,67
29,05
31,35
35,41
41,99
51,36
47
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik Normal Vidal› E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
60°
DIN
371/B
TS
82/4
M
6H
Kullan›m Yeri: E¤ik a¤ız bileme özelli¤i sayesinde talaflı öne vererek açık deliklere temiz vida
çekmekte kullanılır. Çelik, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik ve 1200 N/mm2 çekmeye
uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105710300
B00105710400
B00105710500
B00105710600
B00105710800
B00105711000
B00105712000
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
*
27,28
27,28
29,47
33,33
39,32
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Metrik Normal Vidal› E¤ik A¤›z Bilemeli
TiN Kaplamal› Makina K›lavuzu
HSS-E
60°
DIN
371/B
TS
82/4
6H
M
TIN
Kullan›m Yeri: E¤ik a¤ız bileme özelli¤i sayesinde talaflı öne vererek açık deliklere temiz vida
çekmekte kullanılır. Çelik, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik ve 1200 N/mm2 çekmeye
uygundur. Daha uzun ömürlü olup çekmeye dayan›kl›d›r.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B10105710300
B10105710400
B10105710500
B10105710600
B10105710800
B10105711000
B10105711200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
*
30,97
31,77
34,02
38,30
45,20
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
48
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
60°
DIN
371/C
TS
82/4
6H
R35°
M
KILAVUZLAR
Metrik Normal Vidal› Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmekte kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl dıflarıya
at›lır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz çelikler ve termoplastik malzemelerde
kullanım için tavsiye edilir.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105790133
B00105790134
B00105790135
B00105790136
B00105790137
B00105790138
B00105790139
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
6
7
8
10
12
14
16
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
28,83
29,74
29,74
32,20
36,38
42,85
51,78
HSS-E
Metrik Normal Vidal› Helis Kanall›
TiN Kaplamal› Makina K›lavuzu
60°
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmekte kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl dıflarıya
alınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz çelikler ve termoplastik malzemelerde
kullanım için tavsiye edilir. Daha uzun ömürlü olup çekmeye dayan›kl›d›r.
DIN
371/C
TS
82/4
6H
R35°
M
TIN
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B10105790133
B10105790134
B10105790135
B10105790136
B10105790137
B10105790138
B10105790139
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
6
7
8
10
12
14
16
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
32,10
33,54
34,02
36,64
41,30
48,79
60,08
49
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik Normal Vidal› Düz Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
60°
DIN
376/C
TS
82/5
M
6H
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı çelikler,
döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105780300
B00105780400
B00105780500
B00105780600
B00105780800
B00105780900
B00105781000
B00105781100
B00105781200
B00105781400
B00105781600
B00105781800
B00105782000
B00105782200
B00105782400
B00105782700
B00105783000
M3
M4
M5
M6
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
56
63
70
80
90
90
100
100
110
110
110
125
140
140
160
160
180
10
12
14
16
18
18
20
20
24
26
28
30
32
32
34
38
45
2,2
2,8
3,5
4,5
6,0
7,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
20,0
22,0
2,1
2,7
3,4
4,9
5,5
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
16,0
18,0
27,28
27,28
27,60
27,60
33,06
42,05
38,14
51,78
47,02
64,62
73,18
106,41
109,67
156,75
149,80
198,48
240,75
50
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
60°
DIN
376/C
TS
82/5
M
TIN
6H
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı çelikler,
döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur. Malzeme sıvanmasını
önlemek ve takımı daha uzun ömürlü kullanmak için kaplamalı tavsiye edilir.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
B10105780300
B10105780400
B10105780500
B10105780600
B10105780800
B10105781000
B10105781200
B10105781400
B10105781600
B10105781800
B10105782000
B10105782200
B10105782400
B10105782700
B10105783000
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
56
63
70
80
90
100
110
110
110
125
140
140
160
160
180
10
12
14
16
18
20
24
26
28
30
32
32
34
38
45
2,2
2,8
3,5
4,5
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
20,0
22,0
k
(h12)
mm
2,1
2,7
3,4
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
16,0
18,0
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
55,31
76,66
88,54
129,47
133,21
*
185,64
239,68
289,97
* Fiyat ve Termin Sorunuz
51
KILAVUZLAR
Metrik Normal Vidal› Düz Kanall›
TiN Kaplamal› Makina K›lavuzu
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik Normal Vidal› E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
60°
DIN
376/B
TS
82/5
M
6H
Kullan›m Yeri: E¤ik a¤ız bileme özelli¤i sayesinde talaflı öne vererek açık deliklere temiz vida
çekmekte kullanılır. Çelik, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik ve 1200 N/mm2 mukavemetindeki
dövme çeliklere difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105770300
B00105770400
B00105770500
B00105770600
B00105770800
B00105771000
B00105771200
B00105771400
B00105771600
B00105771800
B00105772000
B00105772200
B00105772400
B00105772700
B00105773000
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
56
63
70
80
90
100
110
110
110
125
140
140
160
160
180
10
12
14
16
18
20
24
26
28
30
32
32
34
38
45
2,2
2,8
3,5
4,5
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
20,0
22,0
2,1
2,7
3,4
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
16,0
18,0
*
*
*
30,33
36,38
41,89
51,73
71,04
80,57
117,16
120,91
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
52
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
60°
DIN
376/C
TS
82/5
6H
R35°
M
KILAVUZLAR
Metrik Normal Vidal› Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmekte kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl kör delikten
sap yönüne do¤ru dıflarıya taflınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelerde kullanım için tavsiye edilir.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105790249
B00105790251
B00105790252
B00105790253
B00105790255
B00105790257
B00105790259
B00105790260
B00105790261
B00105790262
B00105790263
B00105790264
B00105790265
B00105790407
B00105790267
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
56
63
70
80
90
100
110
110
110
125
140
140
160
160
180
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
22
24
28
30
35
2,2
2,8
3,5
4,5
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
20,0
22,0
2,1
2,7
3,4
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
16,0
18,0
*
*
*
*
39,64
45,63
56,33
77,46
87,90
127,86
131,61
188,32
180,29
238,07
288,90
* Fiyat ve Termin Sorunuz
53
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Metrik Normal Vidal› Helis Kanall›
TiN Kaplamal› Makina K›lavuzu
60°
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmekte kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl kör delikten
sap yönüne do¤ru dıflarıya taflınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelerde kullanım için tavsiye edilir. Malzeme sıvanmasını
önlemek ve takımı daha uzun ömürlü kullanmak için kaplamalı tavsiye edilir.
DIN
376/C
TS
82/5
6H
R35°
TIN
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B10105790249
B10105790251
B10105790252
B10105790253
B10105790255
B10105790257
B10105790259
B10105790260
B10105790261
B10105790262
B10105790263
B10105790264
B10105790265
B10105790407
B10105790267
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
56
63
70
80
90
100
110
110
110
125
140
140
160
160
180
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
22
24
28
30
35
2,2
2,8
3,5
4,5
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
20,0
22,0
2,1
2,7
3,4
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
16,0
18,0
*
*
*
*
*
*
64,78
89,66
103,20
150,87
155,15
211,32
215,60
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
54
M
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
60°
DIN
374/C
TS
82/6
MF
6H
KILAVUZLAR
Metrik ‹nce Vidal› Düz Kanall›
Makina K›lavuzu
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı çelikler,
döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105750604
B00105750805
B00105751005
B00105751000
B00105751205
B00105751200
B00105751206
B00105751405
B00105751400
B00105751406
B00105751606
B00105751806
B00105752006
B00105752206
B00105752406
M6
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M18
M20
M22
M24
0,75
1
1
1,25
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
80
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
110
125
125
140
14
16
20
20
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
28
4,5
6,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
3,4
4,9
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
44,61
47,66
48,63
54,08
51,78
55,26
51,78
66,71
66,71
62,86
69,92
83,78
106,41
116,09
125,19
55
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik ‹nce Vidal› Düz Kanall›
TiN Kaplamal› Makina K›lavuzu
HSS-E
60°
DIN
374/C
TS
82/6
6H
MF
TIN
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı çelikler,
döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur. Malzeme sıvanmasını
önlemek ve takımı daha uzun ömürlü kullanmak için kaplamalı tavsiye edilir.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B10105750604
B10105750805
B10105751005
B10105751000
B10105751205
B10105751206
B10105751400
B10105751406
B10105751606
B10105751806
B10105752006
B10105752206
B10105752406
M6
M8
M10
M10
M12
M12
M14
M14
M16
M18
M20
M22
M24
0,75
1
1
1,25
1
1,5
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
80
90
90
100
100
100
100
100
100
110
125
125
140
14
16
20
20
22
22
22
22
22
25
25
25
28
4,5
6,0
7,0
7,0
9,0
9,0
11,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
3,4
4,9
5,5
5,5
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
49,54
52,64
55,05
60,08
60,08
60,08
78,85
75,06
85,54
108,07
130,54
*
161,57
* Fiyat ve Termin Sorunuz
56
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
60°
DIN
374/B
TS
82/6
MF
6H
KILAVUZLAR
Metrik ‹nce Vidal› E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
Kullan›m Yeri: E¤ik a¤ız bileme özelli¤i sayesinde talaflı öne vererek açık deliklere temiz vida
çekmekte kullanılır. Çelik, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik ve 1200 N/mm2 mukavemetindeki
dövme çeliklere difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105740604
B00105740805
B00105741005
B00105741000
B00105741205
B00105741200
B00105741206
B00105741405
B00105741400
B00105741406
B00105741606
B00105741806
B00105742006
B00105742206
B00105742406
M6
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M18
M20
M22
M24
0,75
1
1
1,25
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
80
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
110
125
125
140
14
16
20
20
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
28
4,5
6,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
3,4
4,9
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
49,16
52,37
53,50
59,49
56,92
60,77
56,92
73,40
73,40
69,12
76,87
92,18
117,16
127,86
137,49
57
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik ‹nce Vidal› Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
60°
DIN
374/C
TS
82/6
6H
R35°
MF
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmede kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl kör delikten
sap yönüne do¤ru dıflarıya taflınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelerde kullanım için tavsiye edilir.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105790565
B00105790490
B00105790336
B00105790390
B00105790391
B00105790392
B00105790006
B00105790393
B00105790394
B00105790292
B00105790338
B00105790287
B00105790340
B00105790186
B00105790551
M6
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M18
M20
M22
M24
0,75
1
1
1,25
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
80
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
110
125
125
140
8
10
12
12
14
14
14
16
16
16
18
20
22
25
25
4,5
6,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
3,4
4,9
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
53,60
57,03
58,36
64,84
62,11
66,28
62,11
80,19
80,19
75,43
83,94
100,58
127,86
139,10
150,33
58
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik ‹nce Vidal› Helis Kanall›
TiN Kaplamal› Makina K›lavuzu
60°
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmede kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl kör delikten
sap yönüne do¤ru dıflarıya taflınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelerde kullanım için tavsiye edilir. Malzeme sıvanmasını
önlemek ve takımı daha uzun ömürlü kullanmak için kaplamalı tavsiye edilir.
DIN
374/C
TS
82/6
6H
R35°
MF
KILAVUZLAR
HSS-E
TIN
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B10105790490
B10105790336
B10105790390
B10105790391
B10105790392
B10105790006
B10105790393
B10105790394
B10105790292
B10105790338
B10105790287
B10105790340
B10105790186
B10105790551
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M18
M20
M22
M24
1
1
1,25
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
110
125
125
140
10
12
12
14
14
14
16
16
16
18
20
22
25
25
6,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
4,9
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
62,00
64,68
*
*
*
71,04
*
*
88,06
99,51
*
150,87
*
186,18
* Fiyat ve Termin Sorunuz
59
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Neden Renkli K›lavuz ?
Talafll› imalat yöntemiyle, çeflitli malzemeler ifllenir. Malzemeyi iflleyen kesici tak›m›n, ifl parças›n›n mekanik özelliklerine
uygun kesici parametrelerine sahip olmas›, azami verimlilik için flartt›r. Makina Tak›m, Türkiye flartlar›n› dikkate alarak
ifllenen malzemeleri befl ana grupta toplad› ve bunlar için gerekli kesici geometrilere sahip k›lavuzlar gelifltirdi. Orta
sertlikte malzemeler için mavi, gevrek malzemeler için beyaz, yumuflak malzemeler için sar›, sünek
malzemeler için yeflil ve sert malzemeler içinde k›rm›z› renkli k›lavuzlar üretti. Art›k rahatl›kla iflleyebilece¤iniz malzemeler
için, en do¤ru ve en ekonomik Makina Tak›m k›lavuzlar›n› seçebilirsiniz.
Orta sertlikte malzemeler için
Gevrek malzemeler için
Yumuflak malzemeler için
Sünek malzemeler için
Sert malzemeler için
60
MAV‹
BEYAZ
SARI
YEfi‹L
KIRMIZI
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
KILAVUZLAR
Sertlik ve Çekme Mukavemeti
Rc
HBr
N/mm2
44-
420- 1400-
40-
390- 1300-
37-
360- 1200-
34-
330- 1100-
30-
300- 1000-
26-
270-
900-
21-
240-
800-
17-
210-
700-
13-
180-
600-
9-
150-
500-
120-
400300-
H
NH
N
W
G
200-
KIRILMA TOKLU⁄U
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
N
400< <850 N/mm2
Orta Sertlikteki
Malzemeler
NH
500< <1000 N/mm2
Sünek Malzemeler
G
<500 N/mm2
Gevrek Malzemeler
% UZAMA
W
300< <600 N/mm2
Yumuflak Malzemeler
H
850< <1100 N/mm2
Sert Malzemeler
61
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
TÜRÜ
N
Kullan›m Alan›
• Çelik
• Alüminyum
• Pirinç gibi
malzemeler
• ‹malat Çeli¤i
• Sementasyon Çeli¤i
• Paslanmaz Celik
(%30’dan az uzayan)
• Küresel Grafitli Döküm
• Otomat Çeli¤i
• <Si %8, Alüminyum
Alafl›mlar›
• >Si %8, Alüminyum
Alafl›mlar› ise TiN
Kaplamal›
• <MS58 Pirinçler
‹fllenen Malzemenin
Talafl Türü
Uzun Talafl
Uzun Talafl ve S›vanan
K›sa Talafl
Uzun Talafl, S›vanan
ve Afl›nd›r›c›
Uzun Talafl, Normal
Yumuflak veya Sert
Malzemeler
Yüzey ‹fllemi
Parlak
Buhar Meneviflli
Parlak
TiN Kaplamal›
Parlak
K›lavuz Tipi
E¤ik A¤›z
Bilemeli
Form B
Form C
Sa¤ Helis E¤ik A¤›z
Kanall› 350 Bilemeli
Form B
Form C
Form C
(Düz Kanal)
Sa¤ Helis E¤ik A¤›z
Kanall› 350 Bilemeli
Form B
Form C
Form C
(Düz Kanal)
• 900 N/mm2 ye Kadar
Olan Çelikler
• Fiberglasla
Kuvvetlendirilmifl
Plastikler
• Çelik Dökümler
Sa¤ Helis E¤ik A¤›z
Kanall› 350 Bilemeli
Form B
Form C
Form C
(Düz Kanal)
• Çelikler
• Alüminyum
• Paslanmaz Çelikler
(%30’dan az uzama)
Difl Atlamal›
Sa¤ Helis E¤ik A¤›z Sa¤ Helis
Kanall› 350
Kanall› 350 Bilemeli
Form B
Form C
Form C
Form C
(Düz Kanal)
(Düz Kanal)
HSS-E
Makina
K›lavuzlar›
Delik Tipi
DIN 371
(M3-M12)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
DIN 376
(M8-M16)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Çal›flma
fiartlar›
62
Vc= 10-20 m/dk
Kesme Ya¤› veya
Emülsiyon
Vc= 5-10 m/dk
Kesme Ya¤›
Vc= 6-15 m/dk
Katk›l› Kesme Ya¤›
veya Emülsiyon
Vc= 6-15 m/dk
Kesme Ya¤›
Vc= 5-15 m/dk
Kesme Ya¤›
KILAVUZLAR
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
G
W
NH
H
• Dökme Demir
• GG10...GG25
• GG30...GG45
• Küresel Grafitli,
Temper D.D.
• GTS55.GGG50
• GTS70.GGG70
• Ms56.Ms58.Ms60
• Al-Al Alafl›mlar›
• Magnezyum Alafl›mlar›
• Cu (düflük) Alafl›mlar›
• Dövme Al Alafl›mlar›
• Al Döküm Alafl›m›
(<%10 Si)
• Düflük Karbonlu Çelik
• Ni-Ni Alafl›mlar›
• Paslanmaz - Is›ya Dayan›kl› Çelik
• Alafl›ml› - Çelik Döküm
• Bronz (uzun talafl)
• Beyaz Temper Döküm
• Alafl›ml› ‹malat Çeli¤i
• Alafl›ml› Islah Çel¤i
• Nitrasyon Çelikleri
• Tak›m Çelikleri
• HSS’ler
• Ti Alafl›mlar›
Uzama > %10 Olan
Çeflitli Malzemeler
Döküm
Uzun Talafll› Yumuflak
Malzemeler
Uzun Talafl, S›vanan
ve Afl›nd›r›c›
Çok Sert Malzemeler
Parlak
Nitasyonlu TiN Kaplamal›
Parlak
TiN Kaplamal›
Parlak
Parlak
Parlak
Ezme ile Form Verilebilen
Yumuflak Malzemeler
Talafl
Kanals›z
Form C
Talafl
Kanals›z
Form C
N
N
N
N
N
N
Talafl
Kanals›z
Form B
Vc= 10-20 m/dk
Emülsiyon veya Kesme Ya¤›
Sa¤ Helis
Kanall› 150
Form C
E¤ik A¤›z
Bilemeli
Form B
Sa¤ Helis
Kanall› 450
Form C
E¤ik A¤›z
Bilemeli
Form B
G
G
W
W
NH
NH
G
G
W
W
NH
NH
Düz
Kanall›
Form C
Vc= 6-12 m/dk
Emülsiyon veya
Katk›l› Kesme Ya¤›
Vc= 15-25 m/dk
Kesme Ya¤› veya
Emülsiyon
E¤ik A¤›z
Bilemeli
Form B
Sa¤ Helis
Kanall› 250
Form C
NH
H
H
NH
H
H
Sa¤ Helis Sa¤ Helis
Kanall› 150 Kanall› 350
Form C
Form C
Vc= 3-6 m/dk
Katk›l› Kesme Ya¤›
Vc= 2-5 m/dk
Katk›l› Kesme Ya¤›
63
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mavi Renkli E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
M
DIN
371/B
TS
82/4
60°
6H
N
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
B00103010300
B00103010400
B00103010500
B00103010600
B00103010800
B00103011000
B00103011200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
k
(h12)
mm
TL/Adet
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
27,07
27,82
27,82
30,12
34,07
40,23
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS-E
Mavi Renkli Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
M
DIN
371/C
60°
TS
82/4
N
6H
R35˚
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
B00103030300
B00103030400
B00103030500
B00103030600
B00103030800
B00103031000
B00103031200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
6
7
8
10
12
14
16
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
* Fiyat ve Termin Sorunuz
64
k
(h12)
mm
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
TL/Adet
29,47
30,33
30,33
32,90
37,23
43,97
*
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Mavi Renkli Difl Atlamal›
Makina K›lavuzu
60°
TS
82/4
N
6H
KILAVUZLAR
M
DIN
371/C
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103130300
B00103130400
B00103130500
B00103130600
B00103130800
B00103131000
B00103131200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Mavi Renkli Talafl Kanals›z
Makina K›lavuzu (Ovalama K›lavuzu)
HSS-E
M
d1
DIN
371/C
TS
82/4
60°
6HX
N
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103190300
B00103190400
B00103190500
B00103190600
B00103190800
B00103191000
B00103191200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
44,35
45,79
45,79
49,54
56,01
66,12
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
65
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mavi Renkli Düz Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
M
DIN
376/C
TS
82/5
60°
6H
N
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103610800
B00103611000
B00103611200
B00103611400
B00103611600
M8
M10
M12
M14
M16
1,25
1,5
1,75
2
2
90
100
110
110
110
18
20
24
26
28
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
33,81
38,94
48,00
66,10
74,93
Beyaz Renkli Düz Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
M
DIN
371/C
TS
82/4
60°
6H
G
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103210300
B00103210400
B00103210500
B00103210600
B00103210800
B00103211000
B00103212000
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
25,25
26,10
26,10
28,24
31,88
37,66
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
66
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Beyaz Renkli Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
TS
82/4
G
60°
6H
R15°
KILAVUZLAR
M
DIN
371/C
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103200300
B00103200400
B00103200500
B00103200600
B00103200800
B00103201000
B00103201200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
*
32,10
32,10
34,72
39,26
46,27
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Sar› Renkli E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
M
DIN
371/B
TS
82/4
60°
6H
W
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103270300
B00103270400
B00103270500
B00103270600
B00103270800
B00103271000
B00103271200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
27,07
27,82
27,82
30,12
34,07
40,23
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
67
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Sar› Renkli Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
M
DIN
371/C
TS
82/4
W
60°
6H
R45˚
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103280300
B00103280400
B00103280500
B00103280600
B00103280800
B00103281000
B00103281200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
6
7
8
10
12
14
16
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
31,08
32,10
32,10
34,72
39,26
46,27
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Yeflil Renkli E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
M
d1
DIN
371/B
TS
82/4
60°
6H
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103300300
B00103300400
B00103300500
B00103300600
B00103300800
B00103301000
B00103301200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
27,07
27,82
27,82
30,12
34,07
40,23
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
68
NH
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Yeflil Renkli Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
TS
82/4
NH
60°
6H
R15˚
KILAVUZLAR
M
DIN
371/C
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103310300
B00103310400
B00103310500
B00103310600
B00103310800
B00103311000
B00103312000
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
*
31,13
31,13
33,70
38,19
44,99
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS-E
Yeflil Renkli Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
M
DIN
371/C
TS
82/4
NH
60°
6H
R35˚
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103320300
B00103320400
B00103320500
B00103320600
B00103320800
B00103321000
B00103321200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
6
7
8
10
12
14
16
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
29,47
30,33
30,33
32,90
37,23
43,97
52,96
69
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
K›rm›z› Renkli E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
M
DIN
371/B
TS
82/4
60°
6H
d1
H
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103340300
B00103340400
B00103340500
B00103340600
B00103340800
B00103341000
B00103341200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
27,07
27,82
27,82
29,05
34,07
40,23
48,57
HSS-E
K›rm›z› Renkli Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
M
d1
DIN
371/C
TS
82/4
H
60°
6H
R25˚
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103350300
B00103350400
B00103350500
B00103350600
B00103350800
B00103351000
B00103351200
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
56
63
70
80
90
100
110
10
12
14
16
18
20
24
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
9,0
*
31,13
31,13
33,70
38,19
44,99
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
70
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
K›rm›z› Renkli E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
TS
82/5
60°
6H
H
KILAVUZLAR
M
DIN
376/B
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00103890800
B00103891000
B00103891200
B00103891400
B00103891600
M8
M10
M12
M14
M16
1,25
1,5
1,75
2
2
90
100
110
110
110
18
20
24
26
28
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
37,23
42,80
52,85
72,65
82,44
USA Normal Vidal› Düz Kanall›
Makina K›lavuzu - UNC
HSS-E
DIN
2183/C
UNC
60°
2B
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı çelikler,
döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
UNC
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
h12
mm
TL/Adet
B00105950635
B00105950794
B00105950952
B00105951111
B00105951270
B00105951429
B00105951587
B00105951905
B00105952222
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
20
18
16
14
13
12
11
10
9
80
90
100
100
110
110
110
125
140
19
22
24
24
29
30
32
34
34
4,5
6,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
18,0
3,4
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
41,46
47,18
54,46
63,18
68,42
92,60
105,55
156,75
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
71
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
USA Normal Vidal› Helis Kanall›
Makina K›lavuzu - UNC
HSS-E
DIN
2183/C
2B
R35˚
60°
UNC
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmede kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl kör delikten
sap yönüne do¤ru dıflarıya taflınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelerde kullanım için tavsiye edilir.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
UNC
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105990037
B00105990009
B00105990008
B00105990003
B00105990006
B00105990021
B00105990022
B00105990031
B00105990065
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
20
18
16
14
13
12
11
10
9
80
90
100
100
110
110
110
125
140
12
14
16
16
20
22
22
28
28
4,5
6,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
18,0
3,4
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
49,80
56,71
65,32
75,86
82,01
111,28
126,79
188,32
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
USA ‹nce Vidal› Düz Kanall›
Makina K›lavuzu - UNF
HSS-E
DIN
2183/C
60°
UNF
2B
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı
çelikler, döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
UNF
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105980635
B00105980794
B00105980952
B00105981111
B00105981270
B00105981429
B00105981587
B00105981905
B00105982222
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
28
24
24
20
20
18
18
16
14
80
90
100
100
110
110
110
125
140
19
22
24
24
29
30
32
34
34
4,5
6,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
18,0
3,4
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
47,40
53,92
62,06
72,27
78,16
114,49
130,00
192,60
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
72
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
DIN
2183/C
2B
R35˚
UNF
60°
KILAVUZLAR
USA ‹nce Vidal› Helis Kanall›
Makina K›lavuzu - UNF
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmede kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl kör delikten
sap yönüne do¤ru dıflarıya taflınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelerde kullanım için tavsiye edilir.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
UNF
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00105990014
B00105990038
B00105990015
B00105990023
B00105990024
B00105990025
B00105990026
B00105990032
B00105990051
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
28
24
24
20
20
18
18
16
14
80
90
100
100
110
110
110
125
140
12
14
16
16
20
22
22
22
28
4,5
6,0
7,0
8,0
9,0
11,0
12,0
14,0
18,0
3,4
4,9
5,5
6,2
7,0
9,0
9,0
11,0
14,5
56,81
64,78
74,52
86,67
93,78
136,96
156,22
231,12
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Whitworth Vidal› E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
HSS-E
DIN
2183/B
BSW
55°
Kullan›m Yeri: E¤ik a¤ız bileme özelli¤i sayesinde talaflı öne vererek açık deliklere temiz
vida çekmekte kullanılır. Düflük alaflımlı çelikler, döküm gibi tüm metallere vida çekmek için
kullanılır.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
BSW
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
B00105910317
B00105910397
B00105910476
B00105910556
B00105910635
B00105910794
B00105910952
B00105911111
B00105911270
W 1/8"
W 5/32"
W 3/16"
W 7/32"
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 7/16"
W 1/2"
40
32
24
24
20
18
16
14
12
56
63
70
70
80
90
100
100
110
11
13
16
16
19
22
24
24
29
2.2
2.8
3.5
3.5
4.5
6
7
8
9
2.1
2.7
2.7
3.4
4.9
5.5
6.2
7
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
73
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Vidal› Düz Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
DIN
2183/C
BSW
55°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklerin vida boyu kısa yerlerinde kullanılır. Düflük alaflımlı
çelikler, döküm, sfero, temper ve di¤er tüm metallerde difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
BSW
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
B00105920317
B00105920397
B00105920476
B00105920556
B00105920635
B00105920794
B00105920952
B00105921111
B00105921270
W 1/8"
W 5/32"
W 3/16"
W 7/32"
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 7/16"
W 1/2"
40
32
24
24
20
18
16
14
12
56
63
70
70
80
90
100
100
110
11
13
16
16
19
22
24
24
29
k
(h12)
mm
d2
mm
2.2
2.8
3.5
3.5
4.5
6
7
8
9
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2.1
2.7
2.7
3.4
4.9
5.5
6.2
7
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Whitworth Vidal› Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
DIN
2183/C
BSW
55°
R35˚
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl çekmede kullanılır. Helis kanallar sayesinde talafl kör delikten
sap yönüne do¤ru dıflarıya taflınır. Sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelerde kullanım için tavsiye edilir.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
BSW
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
B00105990074
B00105990075
B00105990076
B00105990077
B00105990047
B00105990069
B00105990049
B00105990027
B00105990028
W 1/8"
W 5/32"
W 3/16"
W 7/32"
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 7/16"
W 1/2"
40
32
24
24
20
18
16
14
12
56
63
70
70
80
90
100
100
110
6
7
10
10
12
14
16
18
18
2.2
2.8
3.5
3.5
4.5
6
7
8
9
2.1
2.7
3.4
4.9
5.5
6.2
6.2
7
* Fiyat ve Termin Sorunuz
74
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Boru Vidal› E¤ik A¤›z Bilemeli
Makina K›lavuzu
DIN
5156/B
BSP
55°
KILAVUZLAR
HSS-E
Kullan›m Yeri: E¤ik a¤ız bileme özelli¤i sayesinde talaflı öne vererek açık deliklere temiz vida
çekmekte kullanılır. Çelik, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik ve 1200 N/mm2 mukavemetindeki
dövme çeliklere difl çekmeye uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
BSP
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00109570973
B00109571316
B00109571666
B00109572095
B00109572644
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
28
19
19
14
14
90
100
100
125
140
20
22
22
25
28
7,0
11,0
12,0
16,0
20,0
5,5
9,0
9,0
12,0
16,0
52,05
66,12
83,62
123,58
189,39
Whitworth Boru Vidal› Düz Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
DIN
5156/C
BSP
55°
Kullan›m Yeri: Açık ve kör deliklere difl açmaya uygundur. Kalıp çelikleri, alaflımsız ve düflük
alaflımlı çelikler, döküm, NE metaller, çinko, magnezyum alafllımları ve termoplastik malzemelere
vida çekmek için kullanılır.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
B00109580973
B00109581316
B00109581666
B00109582095
B00109582644
d1
BSW
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
28
19
19
14
14
90
100
100
125
140
20
22
22
25
28
7,0
11,0
12,0
16,0
20,0
5,5
9,0
9,0
12,0
16,0
47,18
60,08
76,07
112,35
172,27
75
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Boru Vidal› Helis Kanall›
Makina K›lavuzu
HSS-E
DIN
5156/C
BSP
55°
R35˚
Kullan›m Yeri: Kör deliklere difl açmaya uygundur. Helis kanallar vasıtasıyla talafl dıfları do¤ru
atılır. Fittings boru ekleme parçalarında, sünek çelikler, bronz, bakır, yapı çelikleri, paslanmaz
çelikler ve termoplastik malzemelere vida çekmek için kullanılır.
d2
d1
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
BSP
P
ad›m
G/Inch
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
B00109420074
B00109420053
B00109420054
B00109420061
B00109420055
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
28
19
19
14
14
90
100
100
125
140
12
16
18
22
23
7,0
11,0
12,0
16,0
20,0
5,5
9,0
9,0
12,0
16,0
56,76
72,06
91,27
134,82
207,04
Matkap K›lavuz - Kombine Tak›m
HSS-E
MTE
60°
M
Kullan›m Yeri: Bu takım, 5-6 mm. kalınlıktaki açık deliklere delme ve vida çekme iflleminin
takım de¤ifltirmeden yapılmasını sa¤layan bir kombine takımdır. Açık deliklere kullanılan
matkap-kılavuz kombine takımı matkap boyu maksimum somun yüksekli¤i kadar yapılmalı
ki, kılavuz deli¤e yataklama yapabilsin. Genel olarak demir, demir alaflımları, alüminyum vb.
yumuflak malzemelerde örne¤in maksimum 600 N/mm2 çekme mukavemetli imalat çelikleri
için tavsiye edilir. Matkap-kılavuz kombine takımını kullanan tezgah, matkap ve kılavuz
çekmede iki ayrı hız ve ilerleme yapabilecek özellikte olmalıdır. Kombine takımında, basınçlı
kılavuz çekme aparatı kullanılması tavsiye edilmez.
P
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
B00109370400
B00109370500
B00109370600
B00109370800
B00109371000
M4
M5
M6
M8
M 10
76
P
ad›m
0,7
0,8
1
1,25
1,5
L1
mm
L2
mm
d2
mm
TL/Adet
70
78
85
93
110
10
12
14
20
25
4,5
6,0
6,0
6,0
9,0
51,89
52,85
56,87
61,15
72,11
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
1/16 - NPT Konik Boru Klavuzu
MTE
NPT
60°
KILAVUZLAR
HSS
Kullan›m Yeri: Kalıp ba¤lantıları, rakorlar ve sızdırmazlık gerektiren yerlerin vidaları için
kullanılır. Alaflımsız ve alaflımlı çelikler, prinç ve döküm malzemelerin kullanımı için uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
B00104401029
B00104401372
B00104401714
B00104402134
B00104402667
d1
NPT
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
P
ad›m
G/Inch
27
18
18
14
14
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
54
62
65
80
83
19
27
27
35
35
7
11
12
16
20
5,5
9,0
9,0
12,0
16,0
82,22
105,39
123,58
177,62
232,72
Metrik Normal Vidal› Somun K›lavuzu
HSS
DIN
357
60°
M
6H
Kullan›m Yeri: Özel somun üretim tezgahlarında seri üretim için uygundur.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
B00106020300
B00106020400
B00106020500
B00106020600
B00106020800
B00106021000
B00106021200
B00106021400
B00106021600
B00106021800
B00106022000
B00106022200
B00106022400
B00106022700
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
P
ad›m
0,5
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
L1
mm
L2
mm
d2
mm
k
(h12)
mm
TL/Adet
70
90
100
110
125
140
180
200
200
220
250
280
280
315
22
25
28
32
40
45
50
56
63
63
70
80
80
90
2,2
2,8
3,5
4,5
6,0
7,0
9,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
20,0
2,1
2,7
3,4
4,9
5,5
7,0
9,0
9,0
11,0
12,0
14,5
14,5
16,0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
77
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik Normal Vidal› Somun K›lavuzu
HSS
MTE
60°
M
Kullan›m Yeri: Özel somun üretim tezgahlarında seri üretim için uygundur.
Vida boyu 25 hatvedir.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
B00106500400
B00106500500
B00106500600
B00106500800
B00106501000
B00106501200
B00106501400
B00106501600
B00106501800
B00106502000
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
P
ad›m
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
L1
mm
L2
mm
d2
mm
TL/Adet
60
70
80
100
110
120
140
140
160
160
18
21
25
32
40
46
50
50
65
65
3,00
3,80
4,50
6,10
7,75
9,35
11,00
13,00
14,00
16,00
27,23
27,23
28,03
32,84
41,51
56,76
81,96
88,00
123,05
133,21
Metrik ‹nce Vidal› Somun K›lavuzu
HSS
MTE
60°
MF
Kullan›m Yeri: Özel somun üretim tezgahlarında seri üretim için uygundur.
Vida boyu 25 hatvedir.
d1
d2
k
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
B00106511005
B00106511000
B00106511200
B00106511206
B00106511406
B00106511606
B00106511806
B00106512006
M10
M10
M12
M12
M14
M16
M18
M20
78
P
ad›m
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
L1
mm
L2
mm
d2
mm
TL/Adet
100
110
120
120
120
140
140
160
25
32
32
40
40
40
40
40
8,3
8,0
10,0
9,6
11,5
13,5
15,4
17,3
47,40
52,75
73,40
67,83
82,55
92,50
112,88
125,72
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta;
En Çok Kullan›lan Vida Profilleri:
K›lavuzu Neye Göre Seçer ?
• Metrik vida ve USA ( = 60º )
•Whitworth vida ( = 55º )
KILAVUZLAR
Ali Usta Önerileri
K›lavuz; vida profiline, ifllenecek
malzemeye, vida çekilecek deli¤in
durumuna göre seçilir.
P
Ali Usta diyor ki;
Talafll› üretimde ölçü bak›m›ndan
en hassas kesici tak›m, KILAVUZ’dur.
K›lavuzlar kullan›m flekline göre ikiye ayr›l›rlar;
• El K›lavuzlar› (2 veya 3 parçal› olup yükü da¤›t›rlar).
•Makina K›lavuzlar› (makina ile ifllem yapan tak›mlar
olup, tek parçada istenilen ölçüyü sa¤larlar).
Aç›k delik
Kör delik
O halde Ali Usta sizlere;
P
Ali Usta, her tür delikte ayn›
k›lavuzu kullanmaz:
Aç›k delikte, A (uzun a¤›zlama boyu) veya B tipi
(e¤ik a¤›z bilemeli) k›lavuzlar kullan›l›rken; kör
delikler helis kanall›, C tipi k›lavuzlar ile ifllenir. Yanl›fl
kullan›m kör delikte talafl s›k›flmas›na ve k›lavuzun
k›r›lmas›na neden olur.
‹fllenecek Her Malzeme ‹çin
Farkl› K›lavuz önerir.
• Uzun talafl veren malzemelerde (çelik, alüminyum, pirinç) MAV‹ T‹P - PARLAK
• Uzun talafl veren ve s›vanan malzemelerde (imalat çeli¤i,
sementasyon çeli¤i) MAV‹ T‹P - BUHAR MENEV‹fiL‹ veya T‹N kapl›
• Döküm malzemelerde (Dökme demir, GG10 / GG25 / GG30 / GG45) BEYAZ T‹P
• Uzun talafll› ve yumuflak malzemelerde (Al - Alafl›mlar›, Düflük karbonlu çelik) SARI T‹P
• Uzun talafll› sert malzemelerde (Ni - Ni alafl›mlar›, Paslanmaz çelik, Çelik döküm ) YEfi‹L T‹P
• Çok sert malzemelerde (Alafl›ml› imalat çeli¤i, Tak›m çelikleri, Ti alafl›mlar›, HSS ve Dövme çelik) KIRMIZI T‹P
Not: Ali Usta’n›n önerileri, standart k›lavuzla problem yafland›¤›nda uygulanmal›d›r.
79
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta Çözümleri
fiekil1
1 - K›lavuz k›r›l›yor
1.1. K›lavuz çekilecek delik küçük delinmifl
1.2. K›lavuz ekseni ile delik ekseni birbirini karfl›lam›yor. (fiekil.1)
1.3. K›lavuz körlenmifl.
1.4. K›lavuz yanl›fl bilenmifl.
1.5. Talafl aç›s› ifllenen malzemeye uygun de¤il.
1.6. Kesme h›z› uygun de¤il.
1.7. Talafl s›k›flmas› var, k›lavuz tipi uygun de¤il. (fiekil.2)
1.8. K›lavuz aln›, delik dibine de¤di¤i (kör delik) halde
ilerlemeye devam ediyor. (fiekil.3)
fiekil 2
fiekil 3
fiekil4
2 - K›lavuzu çekilerek aç›lan vidan›n
yüzey kalitesinin kötü (pürüzlü) olmas›
2.1. K›lavuzun talafl aç›s› uygun de¤il.
2.2. K›lavuz kötü bilenmifl veya körlenmifl
2.3. K›lavuz çekilen deli¤in çap› küçük delinmifl.
2.4. Kesme s›v›s› yanl›fl veya yetersiz.
2.5. K›lavuzun diflleri k›r›k.
2.6. K›lavuz veya ifl parças› (rijid) uygun ba¤l› de¤il.
2.7. ‹fllenen malzeme çok sert veya yap› hatalar› var.
Do¤ru
‹ç
vida
formu
‹nce
oluflmufl
difller
fiekil 5
3 - Vida ölçüsü mastardan büyük ç›k›yor
fiekil 6
3.1. K›lavuz salg›l›.
3.2. K›lavuzun kesme h›z› yüksek.
3.3. Talafl aç›s› yanl›fl seçilmifl.
3.4. K›lavuzun a¤›zlama k›sm›nda taksimat hatas› var. (fiekil.4)
3.5. K›lavuza uygulanan bas›nç fazla. (fiekil.5)
3.6. K›lavuz çekme tertibat› uygun de¤il veya boflluklu.
5
3.7. K›lavuz kanallar›nda talafl s›k›fl›yor ve sar›yor.
3.8. Kesme s›v›s› uygun de¤il veya yetersiz.
3.9. K›lavuzun yan çap ölçüsü büyük.
4 - K›lavuz çabuk körleniyor
5.1. Delik çap›n› genifllet.
5.2. Talafl aç›s›n› de¤ifltir.
5.3. Kesme s›v›s›n›n bas›nc›n› artt›r veya de¤ifltir.
5.4. Yüzey ifllemi görmüfl k›lavuz kullan.
6 - Vida (difl) çatl›yor
4.1. Yüzey ifllemi görmüfl k›lavuz kullan
(Buhar menevifli, Nitrasyon veya TiN kaplama).
4.2. A¤›zlama boyunu artt›r.
4.3. Kesme h›z›n› düflür.
4.4. K›lavuz ekseni ile delik ekseni ayn› de¤il. (fiekil.6)
4.5. Kesme ya¤›n›n bas›nc›n› artt›r veya kesme ya¤›n› de¤ifltir.
4.6. Talafl aç›s›n› de¤ifltir.
80
- K›lavuz yüzeyine talafl s›van›yor
6.1. Vida boyu uzun olan k›lavuzlar›n kullan›lmas›.
6.2. Kaplanm›fl (PVD) k›lavuz kullan›lmas›.
6.3. Bol so¤utma s›v›s› kullan›lmas›.
6.4. Kesme h›z›n›n azalt›lmas›.
6.5. Helisel kanall› k›lavuzlar›n kullan›lmas›.
6.6 Vida çekilirken yüksek kesme momentinden
kaç›n›lmas› (K›lavuzun rahat kesmesi)
PAFTALAR
V‹DA TARA⁄I
PAFTALAR - V‹DA TARA⁄I
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Paftalar / Vida Tara¤›
Kalite
Metrik Normal Vidalı Pafta Lokması
Metrik ‹nce Vidalı Pafta Lokması
Whitworth Normal Vidalı Pafta Lokması
USA Normal Vidalı Pafta Lokması - UNC
USA ‹nce Vidalı Pafta Lokması - UNF
Whitworth Boru Vidalı Pafta Lokması
NPT 1/16 Konik Vidalı Pafta Lokması
Virax Tipi Radyal Vida Tara¤ı
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
Standart
DIN EN 22 568
DIN EN 22 568
DIN EN 22 568
DIN EN 22 568
DIN EN 22 568
DIN EN 24 231
MTE Normu
MTE Normu
Sayfa No
81
82
83
84
85
86
86
87
PAFTALAR
V‹DA TARA⁄I
Ürün Tan›m›
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik Normal Vidal› Pafta Lokmas›
HSS
DIN EN
22 568
60°
TS
3600/1
M
6g
Kullan›m Yeri: El ve makinalarda kullanmaya uygundur. E¤ik a¤ız bileme özelli¤i ile temiz
vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. (Pafta, pirinç malzemelerde
kullanılacak ise özel kesme geometrisi de¤iflikli¤i yapılması için siparifl esnasında belirtilmesi
gereklidir.)
d2
PAFTALAR
V‹DA TARA⁄I
d1
h1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
d2
(f9)
mm
h1
mm
TL/Adet
B00110020200
B00110020250
B00110020300
B00110020350
B00110020400
B00110020500
B00110020600
B00110020700
B00110020800
B00110020900
B00110021000
B00110021200
B00110021400
B00110021600
B00110021800
B00110022000
B00110022200
B00110022400
B00110022700
B00110023000
B00110023300
B00110023360
B00110023390
B00110023420
B00110023450
B00110023480
B00110023520
B00110023560
B00110023600
B00110023640
B00110023680
M2
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1
1,25
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5
6
6
16
16
20
20
20
20
20
25
25
25
30
38
38
45
45
45
55
55
65
65
65
65
75
75
90
90
90
105
105
120
120
5
5
5
5
5
7
7
9
9
9
11
14
14
18
18
18
22
22
25
25
25
25
30
30
36
36
36
36
36
36
36
41,83
40,82
31,13
36,43
31,13
28,56
28,56
39,85
33,49
43,44
40,98
52,21
60,13
84,90
85,65
85,65
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
81
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metrik ‹nce Vidal› Pafta Lokmas›
HSS
DIN EN
22 568
60°
TS
3600/2
6g
Kullan›m Yeri: El ve makinalarda kullanmaya uygundur. E¤ik a¤ız bileme özelli¤i ile temiz
vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. (Pafta, pirinç malzemelerde
kullanılacak ise özel kesme geometrisi de¤iflikli¤i yapılması için siparifl esnasında belirtilmesi
gereklidir.)
d1
h1
Ürün kodu
d1
mm
P
ad›m
d2
(f9)
mm
h1
mm
TL/Adet
B00110030604
B00110030805
B00110031005
B00110031000
B00110031205
B00110031200
B00110031206
B00110031405
B00110031400
B00110031406
B00110031605
B00110031606
B00110031806
B00110032006
B00110032206
B00110032406
B00110033006
M6
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 14
M 14
M 14
M 16
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 30
0,75
1
1
1,25
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
20
25
30
30
38
38
38
38
38
38
45
45
45
45
55
55
65
5
9
11
11
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
16
16
18
44,51
47,02
59,97
60,82
71,79
81,58
70,51
76,66
82,39
78,75
110,74
114,49
116,63
117,70
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
82
MF
d2
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Normal Vidal› Pafta Lokmas›
HSS
DIN EN
22 568
55°
BSW
Kullan›m Yeri: El ve makinalarda kullanmaya uygundur. E¤ik a¤ız bileme özelli¤i ile temiz
vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. (Pafta, pirinç malzemelerde
kullanılacak ise özel kesme geometrisi de¤iflikli¤i yapılması için siparifl esnasında belirtilmesi
gereklidir.)
d2
PAFTALAR
V‹DA TARA⁄I
d1
h1
Ürün kodu
B00110040317
B00110040397
B00110040476
B00110040635
B00110040794
B00110040952
B00110041111
B00110041270
B00110041429
B00110041587
B00110041905
B00110042222
B00110042540
B00110043810
d1
BSW
W 1/8"
W 5/32"
W 3/16"
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 7/16"
W 1/2"
W 9/16"
W 5/8"
W 3/4"
W 7/8"
W 1"
W 1 1/2"
P
ad›m
G/Inch
d2
(f9)
mm
h1
mm
TL/Adet
40
32
24
20
18
16
14
12
13
11
10
9
8
6
20
20
20
25
25
30
30
38
38
45
45
55
55
75
5
7
7
9
9
11
11
14
14
18
18
22
22
30
45,04
44,08
45,79
45,04
47,77
56,87
62,48
71,26
82,55
96,35
115,56
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
83
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
USA Normal Vidal› Pafta Lokmas› - UNC
HSS
DIN EN
22 568
60°
UNC
2A
Kullan›m Yeri: El ve makinalarda kullanmaya uygundur. E¤ik a¤ız bileme özelli¤i ile temiz
vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. (Pafta, pirinç malzemelerde
kullanılacak ise özel kesme geometrisi de¤iflikli¤i yapılması için siparifl esnasında belirtilmesi
gereklidir.)
d1
d2
h1
Ürün kodu
B00110060635
B00110060794
B00110060952
B00110061111
B00110061270
B00110061429
B00110061587
B00110061905
B00110062222
B00110062540
B00110063175
B00110063810
B00110064445
B00110065080
* Fiyat ve Termin Sorunuz
84
d1
UNC
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
1 3/4"
2"
P
ad›m
G/Inch
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
41/2”
d2
(f9)
mm
h1
mm
TL/Adet
20
25
30
30
38
38
45
45
55
55
65
75
90
90
7
9
11
11
14
14
18
18
22
22
25
30
36
36
46,33
49,27
62,11
62,11
69,76
79,71
97,04
109,14
*
*
*
*
*
*
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
USA ‹nce Vidal› Pafta Lokmas› - UNF
HSS
DIN EN
22 568
60°
UNF
2B
Kullan›m Yeri: El ve makinalarda kullanmaya uygundur. E¤ik a¤ız bileme özelli¤i ile temiz
vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. (Pafta, pirinç malzemelerde
kullanılacak ise özel kesme geometrisi de¤iflikli¤i yapılması için siparifl esnasında belirtilmesi
gereklidir.)
d2
PAFTALAR
V‹DA TARA⁄I
d1
h1
Ürün kodu
d1
UNF
P
ad›m
G/Inch
d2
(f9)
mm
h1
mm
TL/Adet
B00110070635
B00110070794
B00110070952
B00110071111
B00110071270
B00110071429
B00110071587
B00110071905
B00110072222
B00110072540
B00110073175
B00110073810
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
28
24
24
20
20
18
18
16
14
12
12
12
20
25
30
30
38
38
45
45
55
55
65
75
7
9
11
11
10
10
14
14
16
16
18
20
48,73
51,78
65,37
65,37
73,08
83,56
101,86
114,49
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
85
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Whitworth Boru Vidal› Pafta Lokmas›
HSS
DIN EN
24 231
TS
3600/3
BSP
55°
Kullan›m Yeri: Boru ba¤lantı parçalarında, alaflımlı ve alaflımsız çelik ile döküm malzemelerde
kullanım için uygundur.
d1
d2
h1
Ürün kodu
d1
BSP
P
ad›m
G/Inch
d2
(f9)
mm
h1
mm
TL/Adet
B00110080973
B00110081316
B00110081666
B00110082095
B00110082644
B00110083325
B00110084191
B00110084780
B00110085375
B00110085961
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 1 3/4"
G 2"
28
19
19
14
14
11
11
11
11
11
30
38
45
45
55
65
75
90
105
105
11
10
14
14
16
18
20
22
22
22
71,52
74,57
105,07
105,07
169,59
223,09
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
NPT 1/16 Konik Vidal› Pafta Lokmas›
HSS
MTE
60°
NPT
Kullan›m Yeri: Konik tapalar, boru uçları vb. yerlerde kullanılır. Çelik ve alaflımlı çelikler ile
paslanmaz malzemelere difl açmaya uygundur. (Pafta, pirinç malzemelerde kullanılacak ise
özel kesme geometrisi de¤iflikli¤i yapılması için siparifl esnasında belirtilmesi gereklidir.)
d1
d2
h1
Ürün kodu
d1
NPT
P
ad›m
G/Inch
d2
(f9)
mm
h1
mm
TL/Adet
B00110090136
B00110090137
B00110090138
B00110090139
B00110090140
B00110090141
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
27
18
18
14
14
11 1/2
38
38
45
45
65
65
10
15
15
19
20
25
119,84
134,82
174,41
269,10
269,10
361,66
86
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Virax Tipi Radyal Vida Tara¤›
HSS
MTE
BSP
55°
Kullan›m Yeri: Ayarlanabilir özel bafllı¤ı ile boru ve boru ekleme parçalarına vida açmak için,
alaflımsız yapı çelikleri, gri döküm, pirinç vb. malzemelerde kullanılır. ( 1tk = 4Ad.)
C
PAFTALAR
V‹DA TARA⁄I
A
B
Ürün kodu
B00121010005
B00121010006
B00121010007
Anma Ölçüsü
BSP
G 1/2" - G 3/4"
G 1"
- G 1 1/4"
G 1 1/2" - G 2"
P
ad›m
G/Inch
A
mm
B
mm
C
mm
TL/Adet
14
11
11
71.5
65.6
58.4
25
25
25
10
10
10
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
87
RAYBALAR
RAYBALAR
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ürün Tan›m›
Kalite
Standart
Sayfa No
Silindirik Saplı El Raybası
1/50 Konik Pim Deli¤i Raybası
Silindirik Saplı Makina Raybası
Silindirik Sapl› Makina Raybas› HSS-E
Mors Konik saplı Makina Raybası
Perçin Delik Raybası
HSS
HSS
HSS
HSS -E
HSS
HSS
DIN 206
DIN 9
DIN 212/D
DIN 212/D
DIN 208
DIN 311
92
93
94
94
95
96
RAYBALAR
Raybalar
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Rayba Tolerans›
Raybalar›n anma çap›n›n en alt ve en üst de¤erlerini gösteren tablolar afla¤›dad›r.
Rayba anma çap›
d1 (mm)
den
(from)
kadar
(to)
1
3
3
6
6
10
10
18
18
30
30
40
40
50
50
65
65
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
den kadar
(from) (to)
D8
1
3
3
6
6
10
10
18
18
30
30
50
50
80
80 120
120 180
88
+31
+26
+45
+38
+58
+50
+72
+62
+93
+81
+113
+99
+139
+122
+165
+146
+198
+175
Rayba anma çap› d1 in alt ve üst ölçüleri (ölçüler μm)
Delik tolerans alanlar›
A9
A11
B8
B9
B10
B11
C8
C9
C10
C11
+291
+282
+295
+284
+310
+297
+326
+310
+344
+325
+362
+340
+372
+350
+402
+376
+422
+396
+453
+422
+483
+452
+545
+510
+605
+570
+665
+630
+321
+300
+333
+306
+356
+324
+383
+344
+410
+364
+446
+390
+456
+400
+501
+434
+521
+454
+567
+490
+597
+520
+672
+584
+732
+644
+792
+704
+151
+146
+155
+148
+168
+160
+172
+162
+188
+176
+203
+189
+213
+199
+229
+212
+239
+222
+265
+246
+285
+266
+313
+290
+333
+310
+363
+340
+161
+152
+165
+154
+180
+167
+186
+170
+204
+185
+222
+200
+232
+210
+252
+226
+262
+236
+293
+262
+313
+282
+345
+310
+365
+330
+395
+360
+174
+160
+180
+163
+199
+178
+209
+184
+231
+201
+255
+220
+265
+230
+292
+250
+302
+260
+339
+290
+359
+310
+396
+340
+416
+360
+446
+390
+191
+170
+203
+176
+226
+194
+243
+204
+270
+224
+306
+250
+316
+260
+351
+284
+361
+294
+407
+330
+427
+350
+472
+384
+492
+404
+522
+434
+71
+66
+85
+78
+98
+90
+117
+107
+138
+126
+153
+139
+163
+149
+179
+162
+189
+172
+215
+196
+225
+206
+253
+230
+263
+240
+283
+260
+81
+72
+95
+84
+110
+97
+131
+115
+154
+135
+172
+150
+182
+160
+202
+176
+212
+186
+243
+212
+253
+222
+285
+250
+295
+260
+315
+280
+94
+80
+110
+93
+129
+108
+154
+129
+181
+151
+205
+170
+215
+180
+242
+200
+252
+210
+289
+240
+299
+250
+336
+280
+346
+290
+366
+310
+111
+90
+133
+106
+156
+124
+188
+149
+220
+174
+256
+200
+266
+210
+301
+234
+311
+244
+357
+280
+367
+290
+412
+324
+422
+334
+442
+354
D9
D10
D11
E7
E8
E9
+41
+32
+55
+44
+70
+57
+86
+70
+109
+90
+132
+110
+162
+136
+193
+162
+230
+195
+54
+40
+70
+53
+89
+68
+109
+84
+136
+106
+165
+130
+202
+160
+239
+190
+281
+225
+71 +22 +25 +35
+50 +18 +20 +26
+93 +30 +35 +45
+66 +25 +28 +34
+116 +37 +43 +55
+84 +31 +35 +42
+143 +47 +54 +68
+104 +40 +44 +52
+175 +57 +68 +84
+129 +49 +56 +65
+216 +71 +83 +102
+160 +62 +69 +80
+261 +85 +99 +122
+194 +74 +82 +96
+307 +101 +117 +145
+230 +88 +98 +114
+357 +119 +138 +170
+269 +105 +115 +135
F6
F7
F8
F9
G6
G7
+11
+8
+16
+13
+20
+16
+25
+21
+31
+26
+38
+32
+46
+39
+54
+46
+64
+55
+14
+10
+20
+15
+25
+19
+31
+24
+37
+29
+46
+37
+55
+44
+65
+52
+77
+63
+17
+12
+25
+18
+31
+23
+38
+28
+48
+36
+58
+44
+69
+52
+81
+62
+96
+73
+27
+18
+35
+24
+43
+30
+52
+36
+64
+45
+77
+55
+92
+66
+109
+78
+128
+93
+7
+4
+10
+7
+12
+8
+15
+11
+18
+13
+22
+16
+26
+19
+30
+22
+35
+26
+10
+6
+14
+9
+17
+11
+21
+14
+24
+16
+30
+21
+35
+24
+41
+28
+48
+34
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Rayba Tolerans›
Rayba anma çap›
d1 (mm)
Rayba anma çap› d1 in alt ve üst ölçüleri (ölçüler μm)
1
3
3
6
6
10
10
18
18
30
30
50
50
80
80 120
120 180
den kadar
(from) (to)
1
3
3
6
6
10
10
18
18
30
30
50
50
80
80 120
120 180
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
J6
J7
J8
JS6
JS7
JS8
JS9
+5
+2
+6
+3
+7
+3
+9
+5
+11
+6
+13
+7
+16
+9
+18
+10
+21
+12
+8
+4
+10
+5
+12
+6
+15
+8
+17
+9
+21
+12
+25
+14
+29
+16
+34
+20
+11
+6
+15
+8
+18
+10
+22
+12
+28
+16
+33
+19
+39
+22
+45
+26
+53
+30
+21
+12
+25
+14
+30
+17
+36
+20
+44
+25
+52
+30
+62
+36
+73
+42
+85
+50
+34
+20
+40
+23
+49
+28
+59
+34
+71
+41
+85
+50
+102
+60
+119
+70
+136
+80
+51
+30
+63
+36
+76
+44
+93
+54
+110
+64
+136
+80
+161
+94
+187
+110
+212
+124
+85
+50
+102
+60
+127
+74
+153
+90
+178
+104
+212
+124
+255
+150
+297
+174
+340
+200
+1
-2
+3
0
+3
-1
+4
0
+6
+1
+7
+1
+10
+3
+12
+4
+14
+5
+2
-2
+4
-1
+5
-1
+7
0
+8
0
+10
+1
+13
+2
+16
+3
+20
+6
+3
-2
+7
0
+8
0
+10
0
+15
+3
+18
+4
+21
+4
+25
+6
+31
+8
+2
-1
+2
-1
+3
-1
+3
-1
+4
-1
+5
-1
+6
-1
+7
-1
+8
-1
+3
-1
+4
-1
+5
-1
+6
-1
+7
-1
+8
-1
+10
-1
+12
-1
+14
0
+4
-1
+6
-1
+7
-1
+9
-1
+11
-1
+13
-1
+16
-1
+18
-1
+22
-1
+8
-1
+10
-1
+12
-1
+15
-1
+18
-1
+21
-1
+25
-1
+30
-1
+35
0
K6
K7
K8
M6
M7
M8
N6
N7
N8
N9
N10
N11
P6
P7
-1
-4
0
-3
0
-4
0
-4
0
-5
0
-6
+1
-6
0
-8
0
-9
-2
-6
+1
-4
+2
-4
+3
-4
+2
-6
+3
-6
+4
-7
+4
-9
+6
-8
-3
-8
+2
-5
+2
-6
+3
-7
+5
-7
+6
-8
+7
-10
+7
-12
+10
-13
-3
-6
-3
-6
-5
-9
-6
-10
-6
-11
-7
-13
-8
-15
-10
-18
-12
-21
-4
-8
-2
-7
-3
-9
-3
-10
-4
-12
-4
-13
-5
-16
-6
-19
-6
-20
-1
-8
-3
-11
-3
-13
-1
-13
-1
-15
-2
-19
-3
-22
-2
-25
-5
-8
-7
-10
-9
-13
-11
-15
-13
-18
-15
-21
-17
-24
-20
-28
-24
-33
-6
-10
-6
-11
-7
-13
-8
-15
-11
-19
-12
-21
-14
-25
-16
-29
-18
-32
-7
-12
-5
-12
-7
-15
-8
-18
-8
-20
-9
-23
-11
-28
-13
-32
-14
-37
-8
-17
-5
-16
-6
-19
-7
-23
-8
-27
-10
-32
-12
-38
-14
-45
-15
-50
-10
-24
-8
-25
-9
-30
-11
-36
-13
-43
-15
-50
-18
-60
-21
-70
-24
-80
-13
-34
-12
-39
-14
-46
-17
-56
-20
-66
-24
-80
-29
-96
-33
-110
-38
-126
-7
-10
-11
-14
-14
-18
-17
-21
-20
-25
-24
-30
-29
-36
-34
-42
-40
-49
-8
-12
-10
-15
-12
-18
-14
-21
-18
-26
-21
-30
-26
-37
-30
-43
-34
-48
RAYBALAR
Delik tolerans alanlar›
den kadar
(from) (to)
89
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Makina Raybalar› ‹çin Önerilen Çal›flma De¤erleri
Rayba Anma Çap› - mm
Malzeme
Çelik
<500N/mm2
Çelik
500-700 mm2
Çelik
700-900 N/mm2
Çelik
900-1100 N/mm2
Çelik Döküm
400-500 N/mm2
Çelik Döküm
500-700 N/mm2
Gri Döküm
<200 HB
Gri Döküm
>200 HB
Temper Döküm
<450 N/mm2
Temper Döküm
450-600 mm2
Bak›r
Pirinç - Yumuflak
Pirinç - Sert
Hafif Metaller
Silumin
Plastik - Sert
Plastik Yumuflak
Vc: Kesme H›z› (m/dak)
90
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
Vc
f
n
5
8
10
15
20
25
30
40
50
10-12
0,1
700
8-10
0,1
572
6-8
0,1
445
4-6
0,08
318
6-10
0,1
510
4-6
0,07
318
8-10
0,18
572
4-6
0,12
318
8-10
0,18
572
6-8
0,15
445
8-12
0,15
636
10-12
0,2
700
12-14
0,2
828
15-20
0,15
1140
10-12
0,15
700
4-6
0,2
318
6-10
0,25
510
10-12
0,13
440
8-10
0,13
358
6-8
0,13
278
4-6
0,1
198
6-10
0,13
318
4-6
0,08
198
8-10
0,2
358
4-6
0,15
198
8-10
0,2
358
6-8
0,18
278
8-12
0,18
398
10-12
0,25
440
12-14
0,25
518
15-20
0,18
720
10-12
0,18
440
4-6
0,25
198
6-10
0,3
318
10-12
0,15
350
8-10
0,15
288
6-8
0,15
222
4-6
0,1
159
6-10
0,15
254
4-6
0,1
159
8-10
0,23
288
4-6
0,17
159
8-10
0,23
288
6-8
0,2
222
8-12
0,2
318
10-12
0,3
350
12-14
0,3
413
15-20
0,2
573
10-12
0,2
350
4-6
0,3
159
6-10
0,35
254
10-12
0,2
232
8-10
0,2
191
6-8
0,2
148
4-6
0,15
106
6-10
0,2
170
4-6
0,13
106
6-10
0,25
191
4-6
0,2
106
8-10
0,25
191
6-8
0,2
148
8-12
0,25
212
10-12
0,35
232
12-14
0,35
276
15-20
0,25
382
10-12
0,25
232
4-6
0,35
106
6-10
0,4
170
10-12
0,25
176
8-10
0,25
143
6-8
0,25
111
4-6
0,2
80
6-10
0,25
127
4-6
0,18
80
8-10
0,3
143
4-6
0,25
80
8-10
0,3
143
6-8
0,25
111
8-12
0,3
158
10-12
0,4
176
12-14
0,4
207
15-20
0,3
288
10-12
0,3
176
4-6
0,4
80
6-10
0,45
127
10-12
0,25
137
8-10
0,25
115
6-8
0,25
89
4-6
0,25
64
6-10
0,25
102
4-6
0,18
64
6-10
0,3
115
4-6
0,25
64
8-10
0,3
115
6-8
0,3
89
8-12
0,3
127
10-12
0,4
137
12-14
0,4
166
15-20
0,3
225
10-12
0,3
137
4-6
0,45
64
6-10
0,5
102
10-12
0,3
115
8-10
0,3
95
6-8
0,3
74
4-6
0,3
53
6-10
0,3
85
4-6
0,22
53
8-10
0,35
95
4-6
0,3
53
8-10
0,35
95
6-8
0,35
74
8-12
0,35
106
10-12
0,45
115
12-14
0,45
132
15-20
0,35
189
10-12
0,35
115
4-6
0,45
53
6-10
0,55
85
10-12
0,35
88
8-10
0,35
72
6-8
0,35
56
4-6
0,35
40
6-10
0,35
64
4-6
0,25
40
8-10
0,4
72
4-6
0,35
40
8-10
0,4
72
6-8
0,4
56
8-12
0,4
80
10-12
0,5
88
12-14
0,5
104
15-20
0,4
144
10-12
0,4
88
4-6
0,5
40
6-10
0,6
64
10-12
0,4
71
8-10
0,4
58
6-8
0,4
45
4-6
0,4
32
6-10
0,4
51
4-6
0,3
32
8-10
0,45
58
4-6
0,4
32
8-10
0,45
58
6-8
0,4
45
8-12
0,45
54
10-12
0,6
71
12-14
0,6
83
15-20
0,4
117
10-12
0,4
71
4-6
0,5
32
6-10
0,6
51
f: ‹lerleme (mm/devir)
n: Devir (dev./dak.)
So¤utma ve Kesme
S›v›s›
Sünek Çelik:
Borya¤ emülsiyon,
Kesme Ya¤›
Tak›m Çeli¤i:
Bitkisel ya¤
Alafl›ml› Çelik:
Bitkisel ya¤,
Kesme ya¤›
Is›ya dayan›kl› ve
paslanmaz çelik:
Kesme ya¤›
Bitkisel ya¤
Bitkisel ya¤
Kuru, Bitkisel ya¤
Kuru, Bitkisel ya¤
KuruBorya¤ emülsiyon
KuruBorya¤ emülsiyon
Borya¤ emülsiyon
Kuru
Borya¤ emülsiyon
Bitkisel ya¤
Mazot
Kuru, bas›nçl› hava
Kuru, bas›nçl› hava
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ölçü Aral›¤› ve Paso Miktar› (mm)
Raybalama ifllemleri için ( Ön boflaltmalar› yap›lm›fl delikler) paso miktar› olarak
afla¤›da verilen de¤erlerin kullan›lmas› tavsiye edilir.
Rayba Anma Çap› - mm
3-5
5-10
10-20
20-30
30 üzeri
Çelik <500N/mm2
0,1-0,2
0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
Çelik 700-1100 N/mm2
0,1-0,2
0,2
0,2
0,3
0,3-0,4
Çelik Döküm
0,1-0,2
0,2
0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
Gri Döküm
0,1-0,2
0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
Temper Döküm
0,1-0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
Bak›r
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5
Pirinç - Bronz
0,1-0,2
0,2
0,2-0,3
0,3
0,3-0,4
Hafif Metal
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5
Plastik - Sert
0,1-0,2
0,3
0,4
0,4-0,5
0,5
Plastik - Yumuflak
0,1-0,2
0,2
0,2
0,3
0,3-0,4
RAYBALAR
Malzeme
Notlar
• Raybaya çok az paso b›rak›ld›¤›ndan, rayban›n ön taraf› körlenir. Arka yüzeyler sadece delik yan yüzeylerine
bask› yapar.
• Ön raybalama iflleminde tablo de¤erleri %50 yükseltilmelidir.
• Tafllanm›fl ve takma uçlu raybalarda, rayba talafl pasosunun azalt›lm›fl olmas› tavsiye edilir.
• Delik yüzey kalitesinin çok iyi olmas› istendi¤inde özellikle sert malzemelerde raybalama ön ve son
olarak yap›labilir. Bu durumda tabloda verilen de¤erler ön ve son pasoyu ayr›larak kullan›lmal›d›r.
91
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› El Raybas›
HSS
Kullan›m Yeri: Uzun kavrama a¤ızlı el raybasıd›r. Eflit bölümlü olmayan kesici a¤ızlarıyla tam
silindirik ve temiz yüzeyli raybalama ifllemi sa¤lar. Delik toleransı H7 olan açık deliklerin
raybalanması için idealdir. Kör deliklerde, uzun a¤ızlama boyu sebebiyle sonuna kadar
raybalama yapılamaz. Bütün çelik türlerinde, NE-metallerde ve plastik malzemelerde kullanılabilir.
L8°
DIN
206/B
TS
78/3
H7
Ød1
L2
k
L1
Ürün kodu
d1
mm
B00301010300
B00301010400
B00301010450
B00301010500
B00301010550
B00301010600
B00301010650
B00301010700
B00301010800
B00301010850
B00301010900
B00301011000
B00301011100
B00301011200
B00301011300
B00301011400
B00301011500
B00301011600
B00301011700
B00301011800
B00301012000
B00301012200
B00301012400
B00301012600
B00301013000
B00301013200
B00301013500
B00301014000
3,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
8,0
8,5
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
30,0
32,0
35,0
40,0
L1
mm
62
76
81
87
93
93
100
107
115
115
124
133
142
152
152
163
163
175
175
188
201
215
231
231
247
265
284
305
L2
mm
k
mm
TL/Adet
31
38
41
44
47
47
50
54
58
58
62
66
71
76
76
81
81
87
87
93
100
107
115
115
124
133
142
152
2,24
3,15
3,55
4,00
4,50
4,50
5,00
5,60
6,30
6,30
7,10
8,00
9,00
10,00
10,00
11,20
11,20
12,50
12,50
14,00
16,00
18,00
20,00
20,00
22,40
25,00
28,00
31,50
44,45
42,90
50,77
49,54
52,64
47,50
52,64
52,16
54,19
59,97
60,66
60,66
68,85
72,70
112,35
123,58
131,61
137,49
143,38
158,89
166,92
*
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE FORM A (DÜZ KANALLI), TiN KAPLAMALI VE FARKLI TOLERANSLARDA ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
92
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
1/50 Konik Pim Deli¤i Raybas›
HSS
DIN
9/B
TS
78/1
H7
L8°
Kullan›m Yeri: 1/50 konik pimlerin, pim deliklerinin raybalanması için uygundur. Bütün çelik
türlerinde ve NE-metallerde kullanılabilir.
L3
ød3
ød1
Ød2
L2
k
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
d3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
k
mm
TL/Adet
B00300010200
B00300010250
B00300010300
B00300010400
B00300010500
B00300010600
B00300010800
B00300011000
B00300011200
B00300011600
B00300012000
B00300012500
B00300013000
B00300014000
B00300015000
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
1,9
2,4
2,9
3,9
4,9
5,9
7,9
9,9
11,8
15,8
19,8
24,7
29,7
39,7
49,7
2,86
3,36
4,06
5,26
6,36
8,00
10,80
13,40
16,00
20,40
24,80
30,70
36,10
46,50
56,90
68
68
80
93
100
135
180
215
255
280
310
370
400
430
460
48
48
58
68
73
105
145
175
210
230
250
300
320
340
360
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
15
15
15
15
2,40
2,40
3,00
3,80
4,90
6,20
8,00
10,00
11,00
14,50
18,00
22,00
24,00
32,00
39,00
*
*
55,26
59,27
64,36
76,13
117,70
166,92
*
*
*
*
*
*
*
RAYBALAR
L1
‹STEK HAL‹NDE FORM A (DÜZ KANALLI), TiN KAPLAMALI VE FARKLI TOLERANSLARDA ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
93
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS
Kullan›m Yeri: Kısa a¤ızlama boyu ve eflit bölümlü olmayan kesme a¤ızları ile yuvarlak ve
toleransına uygun raybalama sa¤lar. Bütün çelik türlerinde, NE-metallerde, sert ve yumuflak
plastiklerde, açık ve kör delikler için H7 delik toleranslarında raybalama ifllemi için kullanılır.
L8°
DIN
212/D
TS
78/4
H7
Ød2
Ød1
Silindirik Sapl› Makina Raybas›
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00303010300
B00303010400
B00303010500
B00303010600
B00303010700
B00303010800
B00303011000
B00303011200
B00303011400
B00303011600
B00303011800
B00303012000
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
3,0
4,0
5,0
5,6
7,1
8,0
10,0
10,0
12,5
12,5
14,0
16,0
61
75
86
93
109
117
133
151
160
170
182
195
15
19
23
26
31
33
38
44
47
52
56
60
38,57
42,31
43,70
46,43
55,74
57,40
67,30
99,08
120,37
128,40
156,75
176,01
‹STEK HAL‹NDE FORM C (DÜZ KANALLI), FORM E (BÜYÜK HEL‹S AÇILI) TiN KAPLAMALI VE FARKLI TOLERANSLARDA ÜRET‹L‹R
Silindirik Sapl› Makina Raybas› HSS-E
HSS-E
TS
78/4
H7
L8°
Ød2
Ød1
Kullan›m Yeri: Kısa a¤ızlama boyu ve eflit bölümlü olmayan kesme a¤ızları ile yuvarlak ve
toleransına uygun raybalama sa¤lar. Bütün çelik türlerinde, NE-metallerde, sert ve yumuflak
plastiklerde, açık ve kör delikler için H7 delik toleranslarında raybalama ifllemi için kullanılır.
DIN
212/D
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h9)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00353010300
B00353010400
B00353010500
B00353010600
B00353010700
B00353010800
B00353011000
B00353011200
B00353011400
B00353011600
B00353011800
B00353012000
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
3,0
4,0
5,0
5,6
7,1
8,0
10,0
10,0
12,5
12,5
14,0
16,0
61
75
86
93
109
117
133
151
160
170
182
195
15
19
23
26
31
33
38
44
47
52
56
60
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE FORM C (DÜZ KANALLI), FORM E (BÜYÜK HEL‹S AÇILI) TiN KAPLAMALI VE FARKLI TOLERANSLARDA ÜRET‹L‹R
94
* Fiyat ve Termin Sorunuz
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mors Konik Sapl› Makina Raybas›
HSS
DIN
208/B
TS
78/6
H7
L8°
Ød1
Kullan›m Yeri: Kısa kesme a¤ızlı ve mors konik saplı raybad›r. Eflit bölümlü olmayan kesme
a¤ızlarıyla, silindirik ve düzgün bir raybalama imkanı verir. Bütün çelik türlerinde, NE-metallerde,
sert ve yumuflak plastiklerde, kör delikler için H7 delik toleranslarında raybalama ifllemi için
kullanılır.
L2
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
B00302010800
B00302011000
B00302011100
B00302011200
B00302011300
B00302011400
B00302011500
B00302011600
B00302011700
B00302011800
B00302011900
B00302012000
B00302012200
B00302012400
B00302012500
B00302012800
B00302013000
B00302013200
B00302013500
B00302014000
B00302014500
B00302015000
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
156
168
175
182
182
189
204
210
214
219
223
228
237
268
268
277
281
317
321
329
336
344
33
38
41
44
44
47
50
52
54
56
58
60
64
68
68
71
73
77
78
81
83
86
Mors Konik
No
TL/Adet
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
97,69
97,69
108,60
106,46
116,63
118,23
143,91
145,52
156,75
163,17
172,80
172,80
194,74
226,84
236,47
277,66
287,29
375,57
*
*
*
*
RAYBALAR
L1
‹STEK HAL‹NDE HSS-E FORM A (DÜZ KANALLI), TiN KAPLAMALI VE FARKLI TOLERANSLARDA ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
95
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Perçin Delik Raybas›
DIN
311
HSS
TS
78/11
Ød
Kullan›m Yeri: Çelik konstrüksiyon yapılar, köprüler vb. yerlerde delik-eksen karflılanması ve
perçin çapına uygun raybalama ifllemi yapılmasında kullanılır.
Koniklik = 1:10 L3 boyunda
L2
L1
L3
L2
L1
Ürün kodu
d
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
Mors Konik
No
TL/Adet
B00305001000
B00305001200
B00305001300
B00305001500
B00305001600
B00305001700
B00305001800
B00305002000
10
12
13
15
16
17
18
20
171
199
199
219
229
251
261
271
95
105
105
125
135
135
145
155
30
39
39
45
48
51
58
62
1
2
2
2
2
3
3
3
*
*
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
96
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta Önerileri
Ali Usta diyor ki;
Raybalar talafll› üretimde delik yüzey pürüzlü¤ü
ve ölçü taml›¤›n› iyilefltirmede kullan›lan hassas tak›mlard›r.
El Raybalar›:
• Silindirik sapl› el raybas›
• 1/50 konik pim el raybas›
Makina Raybalar›
RAYBALAR
• Silindirik sapl› makina raybas›
• Mors konik sapl› makina raybas›
Ali Usta;
Rayba seçiminde nelere dikkat eder:
• Kesme kolayl›¤› ve ifllenecek deli¤in yüzey kalitesinin daha iyi olmas›
için helis kanall› rayba seçilir.
• Raybalar›n kesici k›s›mlar›, düz kanall›, helis kanall› ve talafl› afla¤›ya
vermesi bak›m›ndan sol helis, sa¤ kesici olarak imal edilir. 1200 N/mm2
mukavemetli çelikler, sert döküm ve paslanmaz çelikler için SMP’li rayba
kullan›l›r.
O halda Ali Usta sizlere;
‹fllenecek Her Malzeme ‹çin Farkl› Tipte Rayba Önerir.
• Uzun talafl veren orta sertlikte ve normal mukavemette
olan sünek normal çelik ve döküm malzemelerde
(Talafl Aç›s› 0° - 5°) T‹P N - 8° Sol helis sa¤ kesici
• Uzun talafl veren, yumuflak ve düflük mukavemetteki alüminyum,
yumuflak pirinç, bak›r ve bak›r alafl›mlar› gibimalzemelerde (Talafl aç›s› 8°-15°)
T‹P W - 35°-40° sol helis sa¤ kesici
97
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta Çözümleri
Delik ölçüsü büyük ç›k›yor.
• Makina milinde ve k›zaklarda boflluk veya raybada salg› var.
• Rayban›n ba¤lanmas› hatal› (kovan, pens vs).
• Rayban›n a¤›zlama boyu uygun de¤il veya bilemeler hatal›.
• Kesme h›z› ve ilerleme çok yüksek.
• Düflük konsantrasyonda kesme s›v›s› kullan›lm›fl.
Delik ölçüsü küçük ç›k›yor.
• Rayban›n ölçü ve tolerans› uygun de¤il ve bileme hatal›.
• Rayba pay›n›n küçük seçilmesinden dolay› yeterli talafl kald›r›lamad›¤›
için malzeme plastik deformasyona u¤ruyor.
• Yüksek konsatrasyonda kesme s›v›s› kullan›lm›fl.
Konik veya oval delik ç›k›yor.
• Makine milinde salg› var.
• Tak›m›n a¤›zlamas› uygun de¤il.
• Ön delik ekseni ile rayba ekseni çak›flm›yor.
Deli¤in yüzey kalitesi iyi de¤il.
• Rayba pay› küçük seçilmifl.
• A¤›zlama boyu k›sa ve kesici a¤›zlarda salg› var.
• Kanal helis yönü yanl›fl seçilmifl.
• Kesme h›z› ve ilerleme uygun de¤il.
• Kesme s›v›s› uygun de¤il. So¤utma bas›nc› artt›r›lmal›.
98
HAVfiA FREZELER
HAVfiA FREZELER
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Havfla Frezeler
Konik Sac Delme Matkabı
Kademeli Sac Delme Matkabı
Silindirik Saplı Havfla Freze - 90°
3 A¤ızlı Silindirik Saplı Havfla Freze - 90°
Silindirik Saplı Havfla Freze - 60°
3 A¤ızlı Silindirik Saplı Havfla Freze - 60°
Delikli Havfla Freze
Magnetik Matkap - KISA
Magnetik Matkap - UZUN
Kalite
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS-E
HSS
HSS
Standart
MTE Normu
MTE Normu
DIN 335/A
DIN 335/C
DIN 334/A
DIN 334/C
MTE Normu
MTE Normu
MTE Normu
Sayfa No
101
101
102
102
103
103
104
105
106
HAVfiA FREZELER
Ürün Tan›m›
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Havfla Frezeler ‹çin Önerilen Çal›flma De¤erleri
Çelik
Alafl›ms›z Alafl›ms›z
Alafl›ms›z
imalat çeli¤i imalat çeli¤i imalat çeli¤i döküm
250
700
700
1000
N/mm2 ‘ye
N/mm2
N/mm2‘ye N/mm2‘ye
kadar
kadar
kadar
üstü
Çelik
döküm
250
N/mm2
üstü
Gevrek
pirinç
40
Sünek
pirinç
Al. alafl›mlar›
%11’e kadar
Si
Termo
plastik
Duro
plastik
Kesme H›z› (m/dak)
20
15
10
10
8
20
20
15
10
Kesme
S›v›s›
Boyut
Ø mm
Kesme
Spreyi
Kesme
Spreyi
Kesme
Spreyi
Bas›nçl›
Hava
Bas›nçl›
Hava
Bas›nçl›
Hava
Bas›nçl›
Hava
Kesme
Spreyi
Su
Bas›nçl›
Hava
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
4,3
5,0
5,3
5,8
6,0
6,3
7,0
7,3
8,0
8,3
9,4
10,0
10,4
11,5
12,0
12,4
12,5
13,4
15,0
16,0
16,5
19,0
20,0
20,5
23,0
25,0
26,0
28,0
30,0
31,0
31,5
34,0
37,0
40,0
50,0
63,0
80,0
1481
1274
1202
1098
1062
1011
910
873
796
767
678
637
612
554
531
514
510
475
425
398
386
335
318
311
277
255
245
227
212
205
202
187
172
159
127
101
80
1111
955
901
824
796
758
682
654
597
576
508
478
459
415
398
385
382
356
318
299
290
251
239
233
208
191
184
171
159
154
152
141
129
119
96
76
60
741
637
601
549
531
506
455
436
398
384
339
318
306
277
265
257
255
238
212
199
193
168
159
155
138
127
122
114
106
103
101
94
86
80
64
51
40
741
637
601
549
531
506
455
436
398
384
339
318
306
277
265
257
255
238
212
199
193
168
159
155
138
127
122
114
106
103
101
94
86
80
64
51
40
593
510
481
439
425
404
364
349
318
307
271
255
245
222
212
205
204
190
170
159
154
134
127
124
111
102
98
91
85
82
81
75
69
64
51
40
32
2963
2548
2404
2196
2123
2022
1820
1745
1592
1535
1355
1274
1225
1108
1062
1027
1019
951
849
796
772
670
637
621
554
510
490
455
425
411
404
375
344
318
255
202
159
1481
1274
1202
1098
1062
1011
910
873
796
767
678
637
612
554
531
514
510
475
425
398
386
335
318
311
277
255
245
227
212
205
202
187
172
159
127
101
80
1481
1274
1202
1098
1062
1011
910
873
796
767
678
637
612
554
531
514
510
475
425
398
386
335
318
311
277
255
245
227
212
205
202
187
172
159
127
101
80
1111
955
901
824
796
758
682
654
597
576
508
478
459
415
398
385
382
356
318
299
290
251
239
233
208
191
184
171
159
154
152
141
129
119
96
76
60
741
637
601
549
531
506
455
436
398
384
339
318
306
277
265
257
255
238
212
199
193
168
159
155
138
127
122
114
106
103
101
94
86
80
64
51
40
HAVfiA FREZELER
Malzeme
Not: Kesme h›zlar›, çal›flma flartlar›na göre de¤ifliklik arz edebilir.
99
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Sac Delme Matkaplar› ‹çin Önerilen Kesme De¤erleri
Alafl›ms›z
Alafl›ms›z Alafl›ms›z
Çelik
imalat çeli¤i imalat çeli¤i imalat çeli¤i döküm
1000
700
700
250
N/mm2
N/mm2‘ye N/mm2‘ye
N/mm2‘ye
üstü
kadar
kadar
kadar
Malzeme
Sac Kal›nl›¤›
Kesme H›z› m/dak
Çelik
döküm
250
N/mm2
üstü
Gevrek
pirinç
Al. alafl›mlar›
%11’e kadar
Si
Termo
plastik
Duro
plastik
4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar 4 mm’ye kadar
30
20
20
15
10
60
35
30
20
15
Kesme S›v›s›
Kesme
Spreyi
Kesme
Spreyi
Kesme
Spreyi
Bas›nçl›
Hava
Bas›nçl›
Hava
Bas›nçl›
Hava
Bas›nçl›
Hava
Kesme
Spreyi
Su
Bas›nçl›
Hava
Boyut
Ø mm
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
Nr. 1
3,0-14,0
3185-682
2123-455
2123-455
1592-341
1062-227 6369-1365 3715-796 3185-682
2123-455
1592-345
Nr. 2
5,0-20,0
1911-478
1274-318
1274-318
955-239
637-159
3822-955
2229-557 1911-478
1274-318
955-239
Nr. 3
16,0-30,5
597-313
398-209
398-209
299-157
199-104
1194-627
697-365
597-313
398-209
299-135
Nr. 4
24,0-40,0
398-239
265-159
265-159
199-119
133-80
796-478
464-279
398-239
265-159
199-114
Nr. 5
36,0-50,0
265-191
177-127
177-127
133-96
88-64
531-382
310-223
265-191
177-127
133-98
Nr. 6
40,0-61,0
239-157
159-104
159-104
119-78
80-52
478-313
279-183
239-157
159-104
119-78
Nr. 7
5,0-25,4
1911-376
1274-251
1274-251
955-188
637-125
3822-752
2229-439 1911-376
1274-251
955-86
Nr. 8
5,0-31,0
1911-308
1274-205
1274-205
955-154
637-103
3822-616
2229-360 1911-308
1274-205
955-154
Nr. 9
5,0-22,5
1911-425
1274-283
1274-283
955-212
637-142
3822-849
2229-495 1911-425
1274-283
955-215
Not: Kesme h›zlar›, çal›flma flartlar›na göre de¤ifliklik arz edebilir.
100
Sünek
pirinç
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Konik Sac Delme Matkab›
HSS
MTE
Kullan›m Yeri: Makina ve el breyziyle, karoseri ve elektrik pano imalat sanayinde özellikle
0,1 ile 5 mm kalınlı¤ındaki ince sac levhaları delmek için kullanılır. Kademesiz oldu¤u için,
istenilen delik çapı konik üzerindeki dalma çapıyla ayarlanır.
L1
L1
L1
L1
Ød2
Ød2
Ød2
Ød2
Nr.1
Nr.3
Nr.4
Nr.8
Ürün kodu
Nr
Delme Ölçü
Aral›¤›
d2
mm
L1
mm
TL/Adet
B00319990646
B00319990647
B00319990648
B00319990649
B00319990650
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 8
3-14
5-20
16-30,5
24-40
5-31
6
8
9
10
9
58
71
76
89
103
51,84
78,32
113,95
202,23
154,61
Kademeli Sac Delme Matkab›
HSS
HAVfiA FREZELER
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
MTE
Kullan›m Yeri: Her kademede sabit bir çapa sahip oldu¤u için, kademeler arasındaki geçifl
pahı ile delinen deli¤in aynı anda çapa¤ını da almak mümkündür.
L1
Ürün kodu
Nr
Delme Ölçü
Aral›¤›
B00314010512
B00314010120
B00314010230
B00314010539
B00314020120
Nr 0,5
Nr 1
Nr 2
Nr 5
Nr 1
4-12
4-20
4-30
4-39
4-20
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
L1
mm
65
75
100
107
75
L1
L1
L1
Ød2
Ød2
Ød2
Ød2
No: 0/5
No: 1
No: 2
No: 5
d2
mm
Çap Kademe
Say›s›
TL/Adet
6
8
10
10
1/4-6 köfle
5
9
14
13
9
67,35
102,07
150,33
232,72
*
101
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› Havfla Freze - 90˚
HSS
DIN
335/A
TS
3751/10
Ød2
Ød3
Ød1
90°-1°
Kullan›m Yeri: Çelik, çelik döküm, pirinç vb. kısa talafllı metallerin çapak alma ve havflalama
ifllemlerinde kullanılır.
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
d3
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00313100800
B00313101250
B00313101600
B00313102000
B00313102500
B00313103100
8,0
12,5
16,0
20,0
25,0
31,0
8
8
10
10
10
18
2,0
3,2
5,0
7,0
4,2
48
48
56
60
71
71
16
20
24
26
18
26,64
38,73
50,82
72,49
91,75
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
3 A¤›zl› Silindirik Sapl› Havfla Freze - 90˚
HSS
DIN
335/C
TS
3751/10
Ød2
Ød3
Ød1
90°-1°
Kullan›m Yeri: Demir ve demir dıflı metaller ile sert veya yumuflak malzemelerin her türlü
delme ve havflalama ifllemlerinde kullanılır.
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
d3
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00313120630
B00313120830
B00313121040
B00313121240
B00313121650
B00313122050
B00313122500
B00313123150
6,3
8,3
10,4
12,4
16,5
20,5
25,0
31,5
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
10,0
10,0
18,0
1,5
2,0
2,5
2,8
3,2
3,5
3,8
4,2
45
50
50
56
60
63
67
71
5.0
6.0
7.1
8.0
10.0
12.5
15.0
18.0
26,21
28,83
35,47
37,77
46,97
63,23
87,09
151,40
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
102
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› Havfla Freze - 60˚
DIN
334/A
HSS
TS
3751
/9
Ød2
Ød1
Ød3
60°
1
Kullan›m Yeri: Çelik, çelik döküm, pirinç vb. kısa talafllı metallerin çapak alma ve havflalama
ifllemlerinde kullanılır.
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
d3
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00313000800
B00313001250
B00313001600
B00313002000
B00313002500
8,0
12,5
16,0
20,0
25,0
8
8
10
10
10
2,0
3,2
5,0
7,0
50
50
60
63
78
18
24
27
33
*
*
*
*
*
3 A¤›zl› Silindirik Sapl› Havfla Freze - 60˚
HSS
DIN
334/C
HAVfiA FREZELER
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
TS
3751/9
Ød2
Ød3
Ød1
60°
Kullan›m Yeri: Demir ve demir dıflı metaller ile sert veya yumuflak malzemelerin her türlü
delme ve havflalama ifllemlerinde kullanılır.
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
d3
mm
L1
mm
L2
mm
B00313020800
B00313021250
B00313021600
B00313022000
B00313022500
8,0
12,5
16,0
20,0
25,0
6
8
10
10
10
2,0
3,2
4,0
5,0
6,3
50
56
63
67
71
8,0
11,2
14,0
17,0
20,0
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R
* Fiyat ve Termin Sorunuz
TL/Adet
*
*
*
*
*
103
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Delikli Havfla Freze (Querlochsenker)
HSS-E
MTE
Ød2
Ød1
90°
Kullan›m Yeri: Gövdedeki delik talafl tahliyesini kolaylafltırır. ‹fllenen malzemede pürüzsüz
havflalama ifllerinde kullanılır.
L1
Ürün kodu
Çal›flma
Aral›¤›
d1
mm
d2
mm
L
mm
TL/Adet
B00369990068
B00369990069
B00369990070
B00369990071
B00369990072
2-5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
10
14
21
28
35
6,0
8,0
10,0
12,0
12,7
45
48
65
85
102
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
104
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Manyetik Matkap Tezgah› Delici Senkeri - K›sa
HSS
MTE
R30˚
Kullan›m Yeri: Senkerler, MTE tecrübesi ile amacına yönelik özel kesme geometrisi ön planda
tutularak dizayn edimifltir. Magnetik tablalı portatif makineler ile çelik konstrüksiyon yapı, köprü
inflası ve benzeri yerlerde hızlı, hassas ve ekonomiklik sa¤layacak flekilde delme ifllemlerinde
kullanılır.
DELME BOYU 25 mm
19 05
-0.033
20Ø
Ød2
L2
Ürün kodu
d2
mm
L1
mm
L2
mm
B00310301200
B00310301300
B00310301400
B00310301500
B00310301600
B00310301700
B00310301800
B00310301900
B00310302000
B00310302100
B00310302200
B00310302300
B00310302400
B00310302500
B00310302600
B00310302700
B00310302800
B00310302900
B00310303000
B00310303100
B00310303200
B00310303300
B00310303400
B00310303500
B00310303600
B00310303700
B00310303800
B00310303900
B00310304000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
36
36
36
36
36
36
36
36
36
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
z
Kanal
Say›s›
TL/Adet
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
54,35
57,29
57,29
58,95
58,95
63,34
63,34
66,28
69,44
69,44
72,17
75,48
78,43
81,42
84,47
87,36
90,46
102,45
102,45
126,79
126,79
148,19
148,19
159,96
159,96
178,69
178,69
187,25
187,25
HAVfiA FREZELER
L1
‹STEK HAL‹NDE HSS - E , T‹N, T‹CN KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
105
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Manyetik Matkap Tezgah› Delici Senkeri - Uzun
HSS
MTE
R30˚
Kullan›m Yeri: Senkerler, MTE tecrübesi ile amacına yönelik özel kesme geometrisi ön
planda tutularak dizayn edimifltir. Magnetik tablalı portatif makineler ile çelik konstrüksiyon
yapı, köprü inflası ve benzeri yerlerde hızlı, hassas ve ekonomiklik sa¤layacak flekilde delme
ifllemlerinde kullanılır.
DELME BOYU 50 mm
19 05
-0.033
19Ø
Ød2
L2
L1
Ürün kodu
d2
mm
L1
mm
L2
mm
B00310401200
B00310401300
B00310401400
B00310401500
B00310401600
B00310401700
B00310401800
B00310401900
B00310402000
B00310402100
B00310402200
B00310402300
B00310402400
B00310402500
B00310402600
B00310402700
B00310402800
B00310402900
B00310403000
B00310403100
B00310403200
B00310403300
B00310403400
B00310403500
B00310403600
B00310403700
B00310403800
B00310403900
B00310404000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
‹STEK HAL‹NDE HSS - E , T‹N, T‹CN KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
106
z
Kanal
Say›s›
TL/Adet
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
70,45
74,41
74,41
76,55
76,55
82,33
82,33
86,18
90,20
90,20
93,75
98,11
101,86
105,82
110,21
113,95
117,70
133,21
133,21
164,78
164,78
192,60
192,60
208,11
208,11
232,19
232,19
243,42
243,42
FREZELER
FREZELER
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Frezeler
Kalite
Standart
Silindirik Saplı Parmak Freze - KISA BN
Silindirik Saplı Parmak Freze - KISA BN TiCN
Silindirik Saplı Parmak Freze - KISA BW
Silindirik Saplı Parmak Freze - KISA BNR
Silindirik Saplı Parmak Freze - KISA BNF
Silindirik Saplı Parmak Freze - UZUN BN
Silindirik Saplı Parmak Freze - UZUN BN TiCN
Silindirik Saplı Parmak Freze - UZUN BW
Silindirik Saplı Parmak Freze - UZUN BNR
Silindirik Saplı Parmak Freze - UZUN BNF
Silindirik Saplı Delik Freze
Silindirik Saplı Küresel Kalıpçı Freze - KISA
Silindirik Saplı Küresel Kalıpçı Freze - UZUN
Silindirik Saplı Yarık Freze - ÇAPRAZ D‹fiL‹
Silindirik Saplı T Kanal Freze - ÇAPRAZ D‹fiL‹
Silindirik Saplı Konik Freze
Tek A¤ızlı Alüminyum Freze
Tek A¤ızlı Boyunlu Alüminyum Freze
Mors Konik Saplı Parmak Freze - KISA BN
Mors Konik Saplı Parmak Freze - UZUN BN
Mors Konik Saplı Parmak Freze - KISA BNR
Mors Konik Saplı Parmak Freze - KISA BNF
Matkap - Freze Kombine Takım
Vals Al›n Freze
Kanal Freze - DÜZ D‹fiL‹
Kanal Freze - ÇAPRAZ D‹fiL‹
Konik Alın Freze
Prizma Freze
‹ç Bükey Freze
Dıfl Bükey Freze
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E (%8Co)
HSS - E (%8Co)
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS - E
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
HSS
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 844
DIN 327/D
DIN 1889/B
DIN 1889/B
DIN 850/D
DIN 851/B
DIN 1833/C
MTE Normu
MTE Normu
DIN 845
DIN 845
DIN 845
DIN 845
MTE Normu
DIN 1880
DIN 885/B
DIN 885/A
DIN 842
DIN 847
DIN 855
DIN 856
Sayfa No
113
113
114
115
115
116
116
117
118
118
119
120
120
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
FREZELER
Ürün Tan›m›
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Freze Çeflitlerinin Uygulama Örnekleri
Vals Freze
Ayarl› Kanal Freze
‹ç Bükey Freze
107
Vals - Al›n Freze
S›rt Düflürülmüfl Kanal Freze
Ayarl› Freze
Kanal Freze
D›fl Bükey Freze
Köfle Yuvarlatma Frezesi
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Freze Çeflitlerinin Uygulama Örnekleri
Tek Aç›l› Konik Freze
Köfle Radyüs Freze
Yar›k Freze
Çift Aç›l› Konik Freze
Sapl› Konik Freze
Konik Al›n Freze
Prizma Freze
FREZELER
T Kanal Freze
Sapl› Aç›l› Köfle Pah K›rma Frezesi
108
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Freze B›çaklar›nda Tak›m Tipleri ve Kullan›laca¤› Malzemeler
Freze b›çaklar›nda tak›m tiplerine göre kullan›m sahalar› (Tablo1), kaba talafl frezelerde talafl k›r›c› flekilleri (Tablo 2) ve çeflitli malzeme
cinsine göre kullan›lacak freze tipleri (Tablo 3) afla¤›da gösterilmifltir.
Tablo1
Tablo2
Tak›m Tipi
DIN
TS
N
H
W
N
S
Y
Kullan›m Sahalar›
Tak›m Tipi
Kullan›m Sahalar›
NF
HF
NR
HR
‹nce profilli talafl k›r›c›
Normal mukavemetli ve sertlik de¤erine haiz malzemelerde
Sert, sert sünek çekme mukaveketi yüksek ve k›sa talafl veren malzemelerde
Yumuflak, sünek ve /veya uzun talafl veren malzamelerde
Kaba profilli talafl k›r›c›
Tablo3 A- Çelik ve çelik döküm malzemeler
Çekme Muk.
(N/mm2)
‹fllenen Malzemenin Tan›m›
den
Otomat Çeli¤i
Alafl›ms›z
Alafl›ml›
‹malat Çeli¤i
Paslanmaz çelikler ve
paslanmaz çelik döküm
Yumuflat›lm›fl
Toklaflt›r›lm›fl
Nitrürasyon çeli¤i
Çelik döküm
Yumuflak veya
tavlanm›fl
Alafl›ms›z
toklaflm›fl
Alafl›ml›
toklaflm›fl
Alafl›ml›
toklaflm›fl
Alafl›ms›z veya alafl›ml›
yumuflat›lm›fl
Yüksek karbonlu ve/veya
yükek alafl›ml› yumuflat›lm›fl
Lamelli
Grafit
Yuvalak
Grafit
Toklaflt›r›lm›fl çelik
Tak›m çeli¤i
Dökme demir
Temper döküm
Freze Tipleri
W
NF
NR
HF
HR
kadar
N
H
370
550
500
600
1000
600
900
•
•
•
•
°
450
950
•
700
800
400
900
1250
1100
•
•
•
500
750
•
•
700
1000
•
•
700
900
1000
1250
•
•
°
•
•
•
900
1250
•
°
•
•
Sertlik
180
Sertlik
220
100
230
100
230
100
(HB)
240
(HB)
300
240
320
240
320
270
°
°
°
°
•
•
•
•
°
•
•
°
•
°
•
•
•
•
•
•
•
•
°
•
•
•
•
•
•
•
°
°
°
•
°
•
°
NF
NR
HF
HR
•
•
Tablo3 B - Demir D›fl› Metaller
Çekme Muk.
(N/mm2)
‹fllenen Malzemenin Tan›m›
Alüminyum (ezme) - %10’a kadar Si
ihtiva eden alüminyum döküm AI.
% 10’un üstünde Si ihtiva eden
alüminyum döküm alafl›m›
Bak›r
Yüksek bak›r ihtiva eden
düflük mukavemetli
Bak›r ve alafl›mlar›
Düflük veya yüksek bak›r ihtiva
eden yüksek mukavemetli
Talafl k›r›c› özellikte
(P P Te alafl›ml›)
Magnezyum (ezme) ve Mg. alafl›mlar›
Orta mukavemetli
Titan
Düflük mukavemetli
alafl›mlar›
b1
109
Freze Tipleri
den
kadar
N
-
180
°
150
250
•
°
200
400
°
•
200
550
°
•
250
850
•
°
250
500
°
150
600
300
700
1100
•
•
°
h1
H
W
•
°
°
•
°
°
•
•
°
•
•
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Delikli Freze B›çaklar›n›n ‹flleyece¤i
Malzeme Cinsine Göre Tak›m Tipleri ve Çal›flma De¤erleri
V = Kesme h›z› (m/dak)
fz = Difl bafl›na ilerleme (mm/difl)
F = ‹lerleme (mm/dak)=fz.n.z.
z = Frezenin difl say›s›
n = Frezenin devir say›s› (dev./dak)
Freze
malz.
V
Alafl›ms›z çelikler
500 N/mm2’ye kadar
Alafl›ms›z ve alafl›ml› çelikler
800 N/mm2’ye kadar
Alafl›ms›z ve alafl›ml› çelikler
1000 N/mm2’ye kadar
Alafl›ms›z ve alafl›ml› çelikler
1300 N/mm2’ye kadar
Alüminyum alafl›mlar›
(yumuflak)
Alüminyum alafl›mlar›
(orta, sert)
Alüminyum alafl›mlar›
(sert)
K›r döküm
200 HB’ye kadar
K›r döküm
200 HB’den yukar›
Temper döküm
200 HB’ye kadar
Çelik döküm
700 N/mm2’ye kadar
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
HSS
HSS-E
16..20
30..40
14..16
27..33
11..14
20..26
8..11
13..15
300
300
220
240
180
200
12..14
22..26
8..12
12..18
14..18
16..20
11..14
12..18
40
40-60
32
30..36
Pirinç (yumuflak)
Pirinç-Bronz (sert)
0.20
0.2..0.25
0.16
0.2..0.25
0.12
0.18..0.22
0.06
0.09..0.15
0.12
0.15
0.12
0.12
0.10
0.10
0.25
0.2..0.25
0.16
0.15..0.20
0.20
0.20
0.16
0.15..0.20
0.20
0.15..0.20
0.16
0.16
N
N
N-H
H
W
N-W
N-W
N
H
N
N(H)
W
N
V
Kanal Freze
fz
Tip
16..20
0.12
20..25 0.10..1.16
14..16
0.10
16..20 0.10..0.12
11..14
0.08
12..16 0.08..0.10
8..11
0.05
10..12 0.05..0.07
280
0.12
300
0.12
200
0.10
220
0.10
160
0.10
180
0.10
12..14
0.20
14..20
0.20
8..12
0.10
8..12
0.10
14..18
0.16
16..20
0.20
11..14
0.16
11..14
0.20
36
0.16
40
0.20
32
0.12
36
0.20
N
N
N-H
H
W
N-W
N-W
N
H
N
FREZELER
Vals; Vals-al›n Freze
fz
Tip
Talafl Kald›r›lan
Malzeme Cinsi
N(H)
W
N
Yukar›daki tablo de¤erleri;
- Homojen yap›ya sahip malzemeler için,
- Stabil makina ve stabil ba¤lama durumlar›nda,
- ‹yi so¤utma yap›lmas› halinde,
- Tak›m›n ifl parças› eksenine dik olmas› halinde, referans de¤erleri olarak verilmifltir.
110
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
0.5xd
1.5xd
Parmak Frezeler ‹çin Önerilen Çal›flma fiartlar›
d
0.5xd
DIN327/D
Kesme
H›z›
(m/dk)
Malzeme
I
II
Yap›, Nitrür Çelikleri
Otomat Çelikleri
HSS-E
‹slah Çelikleri
2 Tak›m
> 700 N/mm
HSS-E
Çelikleri
TiN
Pik Döküm GG<200HB Kaplamal›
Aside ve Is›ya
Dayan›kl› Çelik
HSS-E
Alafl›ml› Çelik <
2
1000N/mm
HSS-E
‹slah ve Tak›m Çelikleri
TiN
Pik Döküm GG>200HB Kaplamal›
Alafl›ml› Çelik <
HSS-E
1400 N/mm2
Ventil Çeli¤i
III
So¤uk ‹fl Çelikleri
HSS-E
Hz› Çelikleri
TiN
Aside Dayan›kl› Çelikler Kaplamal›
Zor Talafl
Kald›r›lan Çelikler
IV Yüksek Is›ya Dayan›kl›
Çelikler
Ti ve Ni Alafl›ml› Çelikler
VI
Yüzeyi
Sertlefltirilmemifl
Alüminyum
AI - Mg Alafl›m›
VI
Alüminyum Döküm
<= %6 Si
Yüzeyi Sertlefltirilmifl
Alüminyum
VII
Alüminyum Döküm
>= %6 Si
Bak›r Prinç
Bak›r Alafl›mlar›
25-32
38-48
18-25
27-37
12-18
12-27
HSS-E
3-15
HSS-E
TiN
Kaplamal›
3-20
HSS-E
200-300
HSS-E
TiN
200-450
Kaplamal›
HSS-E
70-120
HSS-E
TiN
70-180
Kaplamal›
HSS-E
40-70
HSS-E
TiN
40-100
Kaplamal›
Freze
A¤›z Say.
Çap› (mm)
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz: Difl bafl›na ilerleme (mm/difl)
n: Dev (dev./dak.)
vf: Dakikadaki toplam ilerleme (m/dak.)
111
DIN844 B/N
DIN 327 / D
2
2
2
4
2
6
2
8
2
10
.004 .008 .015 .025 .040
4500 2300 1500 1100 900
55
36
45
72
37
.004 .008 .015 .025 .040
6800 3400 2300 1700 1400
85 112
54
69
54
.004 .008 .015 .023 .035
3400 1700 1100 900 700
27
33
49
27
41
.004 .008 .015 .023 .035
5100 2500 1700 1300 1000
41
51
70
40
60
.003 .007 .012 .020 .032
2400 1200 800 600 500
14
19
32
17
24
.003 .007 .012 .020 .032
3100 1600 1000 800 600
19
24
38
22
32
.002 .006 .010 .019 .028
1400 700 500 350 300
6
10
17
8
13
.002 .006 .010 .019 .028
1800 900 600 450 350
7
12
20
11
17
.004 .008 .015 .025 .040
40000 20000 13300 10000 8000
320 320 400 500 640
.004 .008 .015 .025 .040
51800 26000 17300 13000 10400
410 410 520 650 830
.004 .008 .015 .025 .040
15000 7600 5000 3800 3000
120 120 150 190 240
.004 .008 .015 0.25 .040
20000 10000 6600 5000 4000
160 160 200 250 320
.005 .009 .020 .032 .050
8800 4400 2900 2200 1800
79 116 140 180
88
.005 .009 .020 .032 .050
11000 5600 3700 2800 2200
110 100 148 180 220
DIN 844 B / N
2
12
2
16
2
20
2
30
.050
750
75
.050
1100
110
.045
550
50
.040
850
77
.040
400
32
.040
500
40
.035
250
18
.035
300
21
.050
6600
660
.050
8600
860
.050
2500
250
.050
3300
330
.065
1500
195
.065
1900
250
.075
550
83
.075
850
128
.070
450
63
.070
650
91
.065
300
39
.065
400
52
.055
180
20
.055
250
28
.080
5000
800
.080
7400
1180
.080
1900
300
.080
2500
400
.100
1100
220
.100
1400
280
.090
450
81
.090
700
126
.085
350
60
.085
500
85
.080
250
40
.080
300
50
.065
140
18
.065
180
23
.110
4000
880
.110
5200
1140
.110
1500
330
.110
2000
440
.130
900
230
.130
1100
290
.100
300
60
.100
450
90
.090
250
45
.090
350
63
0.85
150
25
.085
200
34
.070
100
14
.070
120
17
.170
2700
920
.170
3500
1190
.170
1000
340
.170
1300
440
.180
600
220
.180
750
270
4
4
4
6
4
8
4
10
.006 .007 .010 .016
2300 1500 1100 900
42
58
55
44
.006 .007 .010 .016
3400 2300 1700 1400
64
90
82
68
.005 .006 .009 .014
1700 1100 900 700
26
39
34
32
.005 .006 .009 .014
2500 1700 1300 1000
41
56
50
47
.006 .007 .010 .015
1200 800 600 500
22
30
29
24
.006 .007 .010 .015
1600 1000 800 600
28
36
38
32
.006 .007 0.11 .016
700 500 350 300
19
17
15
14
.006 .007 .011 .016
900 600 450 350
22
22
20
17
.007 .008 .014 .021
20000 13300 10000 8000
420 320 420 500
.007 .008 .014 .021
26000 17300 13000 10400
730 550 730 870
.007 .008 .014 .021
7600 5000 3800 3000
160 120 160 190
.007 .008 .014 .021
10000 6600 5000 4000
280 210 280 340
.010 .014 .023 .036
4400 2900 2200 1800
130 120 150 190
.010 .014 .023 .036
5600 3700 2800 2200
224 207 258 320
4
12
4
16
4
20
6
25
6
30
.022
750
66
.022
1100
97
.019
550
42
.019
850
65
.020
400
32
.020
500
40
.022
250
22
.022
300
26
.029
6600
580
.029
8600
1000
.029
2500
220
.029
3300
380
.040
1500
180
.040
1900
300
.028
550
62
.028
850
95
.025
450
45
.025
650
65
.026
300
31
.026
400
42
.028
180
20
.028
250
28
.037
5000
550
.037
7400
1100
.037
1900
210
.037
2500
370
.050
1100
165
.050
1400
280
.035
450
63
.035
700
98
.031
350
43
.031
500
62
.033
250
33
.033
300
40
.035
140
20
.035
180
25
.050
4000
600
.050
5200
1040
.050
1500
225
.050
2000
400
.060
900
160
.060
1100
264
.040
350
84
.040
550
132
.034
300
61
.034
400
82
.036
200
43
.036
250
54
.037
110
24
.037
150
33
.060
3200
570
.060
4100
1480
.060
1200
220
.060
1600
580
.070
700
150
.070
900
380
.046
300
83
.046
450
124
.037
250
56
.037
350
78
.039
150
35
.039
200
47
.043
100
26
.043
120
31
.075
2700
600
.075
3500
1580
.075
1000
225
.075
1300
590
.090
600
160
.090
750
400
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
1.5xd
1.5xd
Parmak Frezeler ‹çin Önerilen Çal›flma fiartlar›
d
0.5xd
DIN844 B/NR
Kaba talafl no:1
Malzeme
I
II
Yap›, Nitrür Çelikleri
Otomat Çelikleri
HSS-E
‹slah Çelikleri
2
> 700 N/mm Tak›m
HSS-E
Çelikleri
TiN
Pik Döküm GG<200HB Kaplamal›
Aside ve Is›ya
Dayan›kl› Çelik
HSS-E
Alafl›ml› Çelik <
2
1000N/mm
HSS-E
‹slah ve Tak›m Çelikleri
TiN
Pik Döküm GG>200HB Kaplamal›
Alafl›ml› Çelik <
HSS-E
1400 N/mm2
Ventil Çeli¤i
III
So¤uk ‹fl Çelikleri
HSS-E
Hz› Çelikleri
TiN
Aside Dayan›kl› Çelikler Kaplamal›
Zor Talafl
Kald›r›lan Çelikler
IV Yüksek Is›ya Dayan›kl›
Çelikler
Ti ve Ni Alafl›ml› Çelikler
VI
Yüzeyi
Sertlefltirilmemifl
Alüminyum
AI - Mg Alafl›m›
VI
Alüminyum Döküm
<= %6 Si
Yüzeyi Sertlefltirilmifl
Alüminyum
VII
Alüminyum Döküm
>= %6 Si
Bak›r, Prinç
Bak›r Alafl›mlar›
25-32
38-48
18-25
27-37
12-18
12-27
HSS-E
3-15
HSS-E
TiN
Kaplamal›
3-20
HSS-E
200-300
HSS-E
TiN
200-450
Kaplamal›
HSS-E
70-120
HSS-E
TiN
70-180
Kaplamal›
HSS-E
40-70
HSS-E
TiN
40-100
Kaplamal›
Freze
A¤›z Say.
Çap› (mm)
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
fz
n
Vf
DIN 844 B / NR KABA TALAfi NO:1
4
6
4
8
4
10
.007 .010 .016
1500 1100 900
58
44
42
.007 .010 .016
2300 1700 1400
90
68
48
.006 .009 .014
1100 900 700
39
32
26
.006 .009 .014
1700 1300 1000
56
47
41
.007 .010 .015
800 600 500
30
24
22
.007 .010 .015
1000 800 600
36
32
28
.007 .011 .016
500 350 300
19
15
14
.007 .011 .016
600 450 350
22
20
17
.008 .014 .021
13300 10000 8000
320 420 500
.008 .014 .021
17300 13000 10400
550 730 870
.008 .014 .021
5000 3800 3000
120 160 190
.008 .014 .021
6600 5000 4000
210 280 340
.014 .023 .036
2900 2200 1800
120 150 190
.014 .023 .036
3700 2800 2200
207 258 320
DIN 844 B / NR KABA TALAfi NO:2
4
12
4
16
4
20
5
25
5
30
6
40
.022
750
66
.022
1100
97
.019
550
42
.019
850
65
.020
400
32
.020
500
40
.022
250
22
.022
300
26
.029
6000
580
.029
8600
1000
.029
2500
220
.029
3300
380
.040
1500
180
.040
1900
300
.028
550
62
.028
850
95
.025
450
45
.025
650
65
.026
300
31
0.26
400
42
.028
180
20
.028
250
28
.037
5000
550
.037
7400
1100
.037
1900
210
.037
2500
370
.050
1100
165
.050
1400
280
.035
450
63
.035
700
98
.031
350
43
.031
500
62
.033
250
33
.033
300
40
.035
140
20
.035
180
25
.050
4000
600
.050
5200
1040
.050
1500
225
.050
2000
400
.060
900
160
.060
1100
264
.040
350
70
.040
550
110
.034
300
51
.034
400
68
.036
200
36
.036
250
45
.037
110
20
.037
150
28
.060
3200
580
.060
4100
1230
.060
1200
220
.060
1600
480
.070
700
150
.070
900
315
.046
300
69
.046
450
104
.037
250
46
.037
350
65
.039
150
29
.039
200
39
.043
100
22
.043
120
26
.075
2700
610
.075
3500
1300
.075
1000
225
.075
1300
490
.090
600
160
.090
750
340
.054
250
81
.054
350
113
.041
170
42
.041
250
62
.045
120
32
.045
150
41
.050
70
21
.050
90
27
.080
2000
960
.080
2600
1250
.080
750
360
.080
1000
480
.095
450
260
.095
550
315
4
6
4
8
4
10
.014 .020 .032
1500 1100 900
88 115
63
.014 .020 .032
2300 1700 1400
97 136 179
.012 .018 .028
1100 900 700
78
65
53
.012 .018 .028
1700 1300 1000
94 112
82
.014 .020 .030
800 600 500
60
48
45
.014 .020 .030
1000 800 600
72
64
56
.014 .022 .032
500 350 300
38
31
28
.014 .022 .032
600 450 350
45
40
34
.016 .028 .042
13300 8000 8000
640 1000 1000
.016 .028 .042
17300 13000 10400
1100 1450 1750
.016 .028 .042
5000 3800 3000
240 320 380
.016 .028 .042
6600 5000 4000
420 560 670
.028 .046 .072
2900 2200 1800
240 300 390
.028 .046 .072
3700 2800 2200
410 515 630
4
12
4
16
4
20
5
25
5
30
6
40
.044
750
132
.044
1100
194
.038
550
84
.038
850
129
.040
400
64
.040
500
80
.044
250
44
.044
300
53
.058
6000
1050
.058
8600
2000
.058
2500
430
.058
3300
770
.080
1500
360
.080
1900
610
.056
550
123
.056
850
190
.050
450
90
.050
650
130
.052
300
62
.052
400
83
.056
180
40
.056
250
56
.074
5000
1100
.074
7400
2200
.074
1900
420
.074
2500
740
.100
1100
330
.100
1400
560
.070
450
126
.070
700
196
.062
350
87
.062
500
124
.066
250
66
0.66
300
79
.070
140
39
.070
180
50
.100
4000
1200
.100
5200
2080
.100
1500
450
.100
2000
800
.120
900
320
.120
1100
530
.080
350
140
.080
550
220
.068
300
102
.068
400
136
.072
200
72
.072
250
90
.074
110
41
.074
150
56
.120
3200
1150
.120
4100
2460
.120
1200
430
.120
1600
960
.140
700
290
.140
900
630
.092
300
138
.092
450
207
.074
250
93
.074
350
130
.078
150
59
.078
200
78
.086
100
43
.086
120
52
.150
2700
1200
.150
3500
2620
.150
1000
450
.150
1300
980
.180
600
320
.180
750
670
.108
250
162
.108
350
227
.082
170
84
.082
250
123
.090
120
65
.090
150
81
.100
70
42
.100
90
54
.160
2000
1900
.160
2600
2500
.160
750
720
.160
1000
960
.190
450
520
.190
550
630
fz: Difl bafl›na ilerleme (mm/difl)
n: Dev (dev./dak.)
vf: Dakikadaki toplam ilerleme (m/dak.)
112
FREZELER
Kesme
H›z›
m/dak
DIN844 B/NR
Kaba talafl no:2
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - K›sa BN
DIN
844
(%8 Co)
TS
303/19
BN
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal
malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme ifllemleri için uygundur.
Ød1
Ød2
L2
L1
Ürün kodu
B00276180200
B00276180250
B00276180300
B00276180400
B00276180500
B00276180600
B00276180700
B00276180800
B00276180900
B00276181000
B00276181100
B00276181200
B00276181300
B00276181400
B00276181500
B00276181600
d1 d2
mm mm
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
L1
mm
L2
mm
51
52
52
55
57
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
7
8
8
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
z
kanal
say›s›
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
26,26
27,01
18,83
18,83
18,83
19,15
24,71
24,71
29,42
27,49
36,54
35,09
45,26
47,93
55,64
55,64
B00276181700
B00276181800
B00276181900
B00276182000
B00257182200
B00257182400
B00257182500
B00257182600
B00257182800
B00257183000
B00257183200
B00257183400
B00257183600
B00257183800
B00257184000
17,0
18,0
19,0
20,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
133
133
155
155
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
z
TL/Adet
kanal
say›s›
69,49
65,69
85,01
82,44
109,14
144,98
144,98
177,08
185,64
196,88
223,09
*
*
*
*
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - K›sa BN TICN
DIN
844
(%8 Co)
TS
303/19
TICN
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal
malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme ifllemlerinde, yüksek h›zlarda performans artt›rmak
için kaplamal› olarak kullan›lmas› tavsiye edilir.
BN
Ød1
Ød2
L2
L1
Ürün kodu
B11276180200
B11276180300
B11276180400
B11276180500
B11276180600
B11276180800
113
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
6
6
6
6
6
10
51
52
55
57
57
69
7
8
11
13
13
19
z
kanal
say›s›
3
3
4
4
4
4
TL/Adet
30,17
22,57
22,57
22,57
22,89
29,74
Ürün kodu
B11276181000
B11276181200
B11276181400
B11276181600
B11276181800
B11276182000
d1
mm
d2
mm
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
10
12
12
16
16
20
L1
mm
72
83
83
92
92
104
L2
mm
22
26
26
32
32
38
z
kanal
say›s›
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
32,68
42,42
56,54
67,35
79,50
104,86
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - K›sa BW
DIN
844
(%8 Co)
TS
303/19
BW
js14
Kullan›m Yeri: Özellikle yumuflak ve uzun talafl veren düflük alaflımlı çelik, alüminyum, bakır
alaflımları, termoplastik ile plastik malzemelerin alın ve yan yüzey frezelemelerinde kullanılır.
Ød1
Ød2
L2
L1
Ürün kodu
B00276190200
B00276190300
B00276190400
B00276190500
B00276190600
B00276190800
B00276191000
B00276191200
B00276191400
B00276191600
d1 d2
mm mm
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
6
6
6
6
6
10
10
12
12
16
z
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
51
52
55
57
57
69
72
83
83
92
7
8
11
13
13
19
22
26
26
32
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
28,94
20,65
20,65
20,65
21,07
27,17
30,28
38,62
51,46
61,31
B00276191800
B00276192000
B00257192200
B00257192400
B00257192500
B00257192600
B00257192800
B00257193000
B00257193200
18,0
20,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
16
20
20
25
25
25
25
25
32
92
104
104
121
121
121
121
121
133
32
38
38
45
45
45
45
45
53
z
kanal
say›s›
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
72,27
90,62
119,84
159,43
159,43
194,74
204,37
216,67
245,03
FREZELER
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
114
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - K›sa BNR
(%8 Co)
B00277330800
B00277331000
B00277331200
B00277331400
B00277331600
B00277331800
B00277332000
d1 d2
mm mm
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
10
10
12
12
16
16
20
z
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
69
72
83
83
92
92
104
19
22
26
26
32
32
38
4
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
45,63
51,09
65,21
86,93
103,30
122,51
153,01
TS
303/20
BNR
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki normal ve sert malzemeler ile NE-metaller,
titan alaflımları, sementasyon ve takım çelikleri, pas ve aside dayanıklı çelikler, Cr-Ni alaflımlı
çelikler ile döküm malzemeleri yüksek hızda, talafl kırıcı formları sayesinde ısı iletimini en iyi
flekilde sa¤layarak kaliteli alın ve yan yüzey frezeleme yapar.
Ürün kodu
DIN
844
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
B00273332200
B00273332400
B00273332500
B00273332600
B00273332800
B00273333000
B00273333200
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
20
25
25
25
25
25
32
104
121
121
121
121
121
133
38
45
45
45
45
45
53
z
kanal
say›s›
5
5
5
5
5
5
6
TL/Adet
202,23
268,57
268,57
328,49
344,54
365,40
414,09
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - K›sa BNF
(%8 Co)
z
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
B00279330800
B00279331000
B00279331200
B00279331400
B00279331600
B00279331800
B00279332000
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
10
10
12
12
16
16
20
69
72
83
83
92
92
104
19
22
26
26
32
32
38
4
4
4
4
4
4
4
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
115
TL/Adet
46,97
52,53
67,08
89,39
106,30
125,72
157,29
TS
303/20
BNF
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki normal ve sert malzemeler ile NE-metaller,
titan alaflımları, sementasyon ve takım çelikleri, pas ve aside dayanıklı çelikler, Cr-Ni alaflımlı
çelikler ile döküm malzemeleri yüksek hızda, talafl kırıcı formları sayesinde ısı iletimini en iyi
flekilde sa¤layarak kaliteli alın ve yan yüzey frezeleme yapar.
Ürün kodu
DIN
844
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
B00274332200
B00274332400
B00274332500
B00274332600
B00274332800
B00274333000
B00274333200
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
20
25
25
25
25
25
32
104
121
121
121
121
121
133
38
45
45
45
45
45
53
z
kanal
say›s›
5
5
5
5
5
5
6
TL/Adet
208,11
276,06
276,06
338,12
354,17
375,57
426,39
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - Uzun BN
z
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
B00276220300
B00276220400
B00276220500
B00276220600
B00276220800
B00276221000
B00276221200
B00276221400
B00276221600
B00276221800
B00276222000
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
6
6
6
6
10
10
12
12
16
16
20
56
63
68
68
88
95
110
110
123
123
141
12
19
24
24
38
45
53
53
63
63
75
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
24,39
24,39
24,39
24,87
31,93
35,79
45,63
60,82
72,27
85,27
107,53
TS
303/20
BN
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal
malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme ifllemleri için uygundur.
Ürün kodu
DIN
844
(%8 Co)
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
B00257222200
B00257222400
B00257222500
B00257222600
B00257222800
B00257223000
B00257223200
B00257223400
B00257223600
B00257223800
B00257224000
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
141
166
166
166
166
166
186
186
186
217
217
75
90
90
90
90
90
106
106
106
125
125
z
TL/Adet
kanal
say›s›
141,77
188,32
188,32
230,05
241,28
255,73
289,97
*
*
*
*
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Silindirik Sapl› Parmak Freze - Uzun BN TICN
HSS-E
(%8 Co)
DIN
844
TS
303/20
TICN
js14
FREZELER
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal
malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme ifllemlerinde, yüksek hızlarda performans arttırmak
için kaplamalı olarak kullanılması tavsiye edilir.
BN
Ürün kodu
B11276220400
B11276220500
B11276220600
B11276220800
z
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
4,0
5,0
6,0
8,0
6
6
6
10
63
68
68
88
19
24
24
38
4
4
4
4
TL/Adet
28,19
28,19
28,67
37,12
Ürün kodu
B11276221000
B11276221200
B11276221600
B11276222000
d1
mm
d2
mm
10,0
12,0
16,0
20,0
10
12
16
20
L1
mm
95
110
123
141
L2
mm
45
53
63
75
z
kanal
say›s›
TL/Adet
4
4
4
4
40,92
52,80
87,52
135,89
116
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - Uzun BW
(%8 Co)
DIN
844
TS
303/20
BW
js14
Kullan›m Yeri: Özellikle yumuflak ve uzun talafl veren düflük alaflımlı çelik, alüminyum, bakır
alaflımları, termoplastik ile plastik malzemelerin alın ve yan yüzey frezelemelerinde kullanılır.
z
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
B00276230300
B00276230400
B00276230500
B00276230600
B00276230800
B00276231000
B00276231200
B00276231400
B00276231600
3
4
5
6
8
10
12
14
16
6
6
6
6
10
10
12
12
16
56
63
68
68
88
95
110
110
123
12
19
24
24
38
45
53
53
63
3
3
3
3
3
3
4
4
4
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
117
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
26,85
26,85
26,85
27,33
35,25
39,32
50,29
66,98
79,60
B00276231800
B00276232000
B00257232200
B00257232400
B00257232500
B00257232600
B00257232800
B00257233000
B00257233200
18
20
22
24
25
26
28
30
32
16
20
20
25
25
25
25
25
32
L1
mm
L2
mm
123 63
141 75
141 75
166 90
166 90
166 90
166 90
166 90
186 106
z
kanal
say›s›
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TL/Adet
93,89
118,23
155,68
207,04
207,04
253,05
265,36
281,41
318,86
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - Uzun BNR
(%8 Co)
z
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
B00277391000
B00277391200
B00277391400
B00277391600
B00277391800
B00277392000
B00273392200
10
12
14
16
18
20
22
10
12
12
16
16
20
20
95
110
110
123
123
141
141
45
53
53
63
63
75
75
4
4
4
4
4
4
5
TL/Adet
66,34
84,74
113,42
134,82
158,89
199,02
262,68
TS
303/20
BNR
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki normal ve sert malzemeler ile NE-metalleri,
titan alaflımları, sementasyon ve takım çelikleri, pas ve aside dayanıklı çelikleri, Cr-Ni alaflımlı
çelikler ile döküm malzemeleri yüksek hızda, talafl kırıcı formları sayesinde ısı iletimini en iyi
flekilde sa¤layarak kaliteli alın ve yan yüzey frezeleme yapar.
Ürün kodu
DIN
844
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
B00273392400
B00273392500
B00273392600
B00273392800
B00273393000
B00273393200
24
25
26
28
30
32
25
25
25
25
25
32
L1
mm
L2
mm
166 90
166 90
166 90
166 90
166 90
186 106
z
kanal
say›s›
5
5
5
5
5
6
TL/Adet
349,35
349,35
426,93
448,33
475,08
538,21
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
HSS-E
Silindirik Sapl› Parmak Freze - Uzun BNF
(%8 Co)
DIN
844
TS
303/20
BNF
js14
FREZELER
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki normal ve sert malzemeler ile NE-metalleri,
titan alaflımları, sementasyon ve takım çelikleri, pas ve aside dayanıklı çelikleri, Cr-Ni alaflımlı
çelikler ile döküm malzemeleri yüksek hızda, talafl kırıcı formları sayesinde ısı iletimini en iyi
flekilde sa¤layarak kaliteli alın ve yan yüzey frezeleme yapar.
z
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
B00279391000
B00279391200
B00279391400
B00279391600
B00279391800
B00279392000
B00274392200
10
12
14
16
18
20
22
10
12
12
16
16
20
20
95
110
110
123
123
141
141
45
53
53
63
63
75
75
4
4
4
4
4
4
5
TL/Adet
65,27
83,19
116,63
138,56
163,17
204,90
270,17
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
B00274392400
B00274392500
B00274392600
B00274392800
B00274393000
B00274393200
24
25
26
28
30
32
25
25
25
25
25
32
L1
mm
L2
mm
166 90
166 90
166 90
166 90
166 90
186 106
z
kanal
say›s›
5
5
5
5
5
6
TL/Adet
358,98
358,98
440,30
461,17
488,45
553,19
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
118
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Delik Freze
DIN
327/D
(%8 Co)
TS
303/24
N
e8
Kullan›m Yeri: P9 toleranslı uzun düz kama yuvalarının açılmasında, 1200 N/mm2
mukavemetindeki alaflımlı dövme çelikler, takım çelikleri, paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı
çelikler ile döküm alaflımlı malzemelerde kullanılır.
Ød2
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
B00278140400
B00278140500
B00278140600
B00278140800
B00278141000
4
5
6
8
10
6
6
6
10
10
51
52
52
61
63
7
8
8
11
13
z
kanal
say›s›
2
2
2
2
2
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
119
TL/Adet
Ürün kodu
24,02
24,02
24,02
28,83
34,45
B00278141200
B00278141400
B00278141600
B00278141800
B00278142000
z
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
kanal
say›s›
12
14
16
18
20
12
12
16
16
20
73
73
79
79
88
16
16
19
19
22
2
2
2
2
2
TL/Adet
45,10
55,26
64,84
78,48
92,50
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Silindirik Sapl› Küresel Kal›pç› Freze - K›sa
DIN
1889/B
(%8 Co)
TS
303/28/1
js14
Kullan›m Yeri: Kopya frezeleme ifllerinde, yüksek mukavemetli, otomat çelikleri, yapı ve
paslanmaz çelikleri ile çelik döküm malzemelerde kullanılır.
Ürün kodu
B00272300600
B00272300800
B00272301000
B00272301200
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
R
TL/Adet
Ürün kodu
6
8
10
12
6
10
10
12
57
69
72
83
13
19
22
26
3
4
5
6
43,01
52,80
60,45
77,36
B00272301400
B00272301600
B00272301800
B00272302000
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
R
14
16
18
20
12
16
16
20
83
92
92
104
26
32
32
38
7
8
9
10
TL/Adet
85,17
105,60
125,72
150,87
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
HSS-E
Silindirik Sapl› Küresel Kal›pç› Freze - Uzun
DIN
1889/B
(%8 Co)
TS
303/28/1
js14
FREZELER
Kullan›m Yeri: Kopya frezeleme ifllerinde, yüksek mukavemetli, otomat çelikleri, yapı ve
paslanmaz çelikleri ile çelik döküm malzemelerde kullanılır.
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
R
B00272501000
B00272501200
B00272501400
B00272501600
10
12
14
16
10
12
12
16
95
110
110
123
45
53
53
63
5
6
7
8
Ø20 mm ÜZER‹ HSS - E (%5Co) ÜRET‹L‹R.
‹STEK HAL‹NDE KAPLAMALI OLARAK ÜRET‹L‹R.
TL/Adet
72,43
92,71
102,23
126,79
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
B00272501800
B00272502000
B00272502500
B00272503200
18
20
25
32
16
20
25
32
9
123 63
141 75 10
166 90 12,5
186 106 16
R
TL/Adet
150,87
180,83
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
120
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› Yar›k Freze - Çapraz Diflli
HSS-E
DIN
850/D
TS
303/29
Kullan›m Yeri: P9 toleranslı yarım yuvarlak kama yuvalarının açılmasında, 900 N/mm2
mukavemetindeki alaflımlı dövme çelikler, takım çelikleri, toklafltırılmıfl çelikler, paslanmaz ve
yüksek ısıya dayanıklı çelikler ile döküm alaflımlı malzemelerde kullanılır.
Ød2
Ød1
b
L
Ürün kodu
d1
mm
b
(e8)
mm
d2
mm
L
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
b
(e8)
mm
d2
mm
L
mm
TL/Adet
B00261220600
B00261220700
B00261220800
B00261220900
B00261221000
B00261221100
B00261221200
B00261221300
B00261221400
13,5
13,5
16,5
16,5
16,5
19,5
19,5
19,5
22,5
3
4
3
4
5
4
5
6
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
56
56
56
56
56
63
63
63
63
106,30
106,30
116,63
116,63
116,63
125,72
125,72
125,72
144,45
B00261221500
B00261221600
B00261221700
B00261221800
B00261221900
B00261222000
B00261222300
B00261222400
B00261222700
22,5
22,5
25,5
28,5
28,5
28,5
32,5
32,5
45,5
6
8
6
6
8
10
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
63
63
63
63
63
71
71
71
71
144,45
144,45
167,99
195,81
195,81
195,81
241,82
241,82
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
121
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Silindirik Sapl› T Kanal - Çapraz Diflli
DIN
851/B
HSS-E
TS
303/30/1
Kullan›m Yeri: P9 toleranslı yarım yuvarlak kama yuvalarının açılmasında, 900 N/mm2
mukavemetindeki alaflımlı dövme çelikler, takım çelikleri, toklafltırılmıfl çelikler, paslanmaz ve
yüksek ısıya dayanıklı çelikler ile döküm alaflımlı malzemelerde kullanılır.
b
Ød3
Ød1
Ød2
L1
Ürün kodu
B00262111100
B00262111250
B00262111600
B00262111800
B00262112100
B00262112500
d1
mm
b
(e8)
mm
11,0 3,5
12,5 6,0
16,0 8,0
18,0 8,0
21,0 9,0
25,0 11,0
d2 d3
mm mm
L1
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
b
(e8)
mm
d2 d3
mm mm
4
5
7
8
10
12
53,5
57,0
62,0
70,0
74,0
82,0
*
*
*
*
*
*
B00262112800
B00262113200
B00262113600
B00262114000
B00262114500
28,0
32,0
36,0
40,0
45,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
16
16
25
25
25
10
10
10
12
12
16
L1
mm
13 85,0
15 90,0
17 103,0
19 108,0
21 113,0
TL/Adet
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS-E
Silindirik Sapl› Konik Freze
(%8 Co)
DIN
1833/C
TS
303/31
js16
Ød1
Ød2
b
L
Ürün kodu
d1
mm
b
mm
L
d2
mm mm
B00263201600
B00263202000
B00263202500
B00263203200
16 X 45°
20 X 45°
25 X 45°
32 X 45°
4,0
5,0
6,3
8,0
60
63
67
71
12
12
12
16
TL/Adet
Ürün kodu
*
*
*
*
B00263231600
B00263232000
B00263232500
B00263233200
d1
mm
b
mm
L
mm
d2
mm
TL/Adet
16 X 60° 6,3
20 X 60° 8,0
25 X 60° 10,0
32 X 60° 12,5
60
63
67
71
12
12
12
16
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
122
FREZELER
Kullan›m Yeri: 45° ve 60°'lik kırlangıç kuyru¤u kanallarının frezelenmesi için, 900 N/mm2
mukavemetindeki çelikler, toklafltırılmıfl çelikler, gri döküm ve NE-metallerde kullanılır.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Tek A¤›zl› Alüminyum Freze
h9
MTE
(%8 Co)
Kullan›m Yeri: Alüminyum ve plastik do¤ramaların tahliye kanallarının açılmasında ve di¤er
kanal açma ifllemlerinde kullanılır.
Ød1
Ød2
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h8)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h8)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00276500400
B00276510400
B00276500500
B00276510500
4
4
5
5
8
8
8
8
60
100
60
100
12
23
14
23
23,59
32,84
23,59
32,84
B00276500600
B00276510600
B00276500800
B00276510800
6
6
8
8
8
8
8
8
60
100
80
120
14
25
14
25
23,59
32,84
26,64
38,62
HSS-E
Tek A¤›zl› Boyunlu Alüminyum Freze
h9
MTE
(%8 Co)
Kullan›m Yeri: Alüminyum ve plastik do¤ramaların tahliye kanallarının açılmasında ve di¤er
kanal açma ifllemlerinde kullanılır.
Ød1
Ød2
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h8)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
d2
(h8)
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00257520400
B00257520500
4
5
8
8
20x45
20x45
80
80
30,28
30,28
B00257520600
6
8
20x45
80
30,28
123
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mors Konik Sapl› Parmak Freze - K›sa BN
HSS-E
DIN
845
TS
303/21
BN
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal
malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme ifllemleri için uygundur.
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
B00258141600
B00258141800
B00258142000
B00258142200
B00258142500
B00258142600
B00258142800
16
18
20
22
25
26
28
117
117
123
123
147
147
147
32
32
38
38
45
45
45
2
2
2
2
3
3
3
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
TL/Adet
B00258143000
B00258143200
B00258143600
B00258144000
B00258144500
B00258145000
30
32
36
40
45
50
147
178
178
188
188
233
45
53
53
63
63
75
3
4
4
4
4
5
*
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Mors Konik Sapl› Parmak Freze - Uzun BN
HSS-E
DIN
845
TS
303/21
BN
js14
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki yapı çelikleri, dövme çelikler ile NE-metal
malzemelerin alın ve yan yüzey frezeleme ifllemleri için uygundur.
FREZELER
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
B00258261600
B00258261800
B00258262000
B00258262200
B00258262500
B00258262600
16
18
20
22
25
26
148
148
160
160
192
192
63
63
75
75
90
90
2
2
2
2
3
3
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
TL/Adet
B00258262800
B00258263000
B00258263200
B00258263600
B00258264000
28
30
32
36
40
192
192
231
231
250
90
90
106
106
125
3
3
4
4
4
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
124
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Mors Konik Sapl› Parmak Freze - K›sa BNR
DIN
845
HSS-E
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki normal ve sert malzemeler ile NE-metalleri,
titan alaflımları, sementasyon ve takım çelikleri, pas ve aside dayanıklı çelikleri, Cr-Ni alaflımlı
çelikler ile döküm malzemeleri yüksek hızda, talafl kırıcı formları sayesinde ısı iletimini en iyi
flekilde sa¤layarak kaliteli alın ve yan yüzey frezeleme yapar.
TS
303/21
BNR
js14
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
B00273441600
B00273441800
B00273442000
B00273442200
B00273442500
B00273442600
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
16
18
20
22
25
26
117
117
123
123
147
147
32
32
38
38
45
45
2
2
2
2
3
3
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
TL/Adet
B00273442800
B00273443000
B00273443200
B00273443600
B00273444000
28
30
32
36
40
147
147
178
178
188
45
45
53
53
63
3
3
4
4
4
*
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Mors Konik Sapl› Parmak Freze - K›sa BNF
DIN
845
HSS-E
Kullan›m Yeri: 1200 N/mm2 mukavemetindeki normal ve sert malzemeler ile NE-metalleri,
titan alaflımları, sementasyon ve takım çelikleri, pas ve aside dayanıklı çelikleri, Cr-Ni alaflımlı
çelikler ile döküm malzemeleri yüksek hızda, talafl kırıcı formları sayesinde ısı iletimini en iyi
flekilde sa¤layarak kaliteli alın ve yan yüzey frezeleme yapar.
TS
303/21
BNF
js14
Ød1
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
B00274441600
B00274441800
B00274442000
B00274442200
B00274442500
B00274442600
16
18
20
22
25
26
117
117
123
123
147
147
32
32
38
38
45
45
2
2
2
2
3
3
* Fiyat ve Termin Sorunuz
125
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
L1
mm
L2
mm
Mors
Konik
No
TL/Adet
B00274442800
B00274443000
B00274443200
B00274443600
B00274444000
28
30
32
36
40
147
147
178
178
188
45
45
53
53
63
3
3
4
4
4
*
*
*
*
*
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Matkap Freze Kombine Tak›m
HSS
MTE
h8
118°
Kullan›m Yeri: Özellikle ince cidarlı malzemelerde çelik, plastik ve ahflapta kullanılması
tavsiye edilir.
118˚
Ød1
Ød2
L2
L1
Ürün kodu
d1
mm
d2
mm
L1
mm
L2
mm
TL/Adet
B00902000686
B00902000688
6
8
6
8
90
90
18
18
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
Vals Al›n Freze
HSS
DIN
1880
TS
303/3
N
js16
FREZELER
Kullan›m Yeri: Alafl›ms›z ve düflük alafl›ml› çelikler, yap› çelikleri, dökme demir gibi
malzemelerde kullan›lama uygundur.
Ød1
Ød2
b
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(k16)
mm
B00201000040
B00201000050
B00201000063
40
50
63
16
22
27
32
36
40
* Fiyat ve Termin Sorunuz.
TL/Adet
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(k16)
mm
B00201000080
B00201000100
80
100
27
32
45
50
TL/Adet
*
*
‹STEK HAL‹NDE HSS-E OLARAK ÜRET‹L‹R.
126
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Kanal Freze - Düz Diflli
DIN
885/B
HSS
TS
303/5
N
js16
Kullan›m Yeri: Genel amaçlı kanal açma ve frezeleme ifllemlerinde kullanılır.
Ød2
Ød1
b
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(k11)
mm
B00252030800
B00252030900
B00252031000
B00252031100
B00252033300
B00252033400
B00252033500
B00252033600
B00252033700
B00252033800
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
8
10
12
14
8
10
12
14
16
18
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
B00252033900
B00252036000
B00252036100
B00252036200
B00252036300
B00252036400
B00252036500
B00252036600
B00252036700
* Fiyat ve Termin Sorunuz
d1
mm
80
100
100
100
100
100
100
100
100
d2
(H7)
mm
b
(k11)
mm
27
32
32
32
32
32
32
32
32
20
10
12
14
16
18
20
22
25
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE HSS-E OLARAK ÜRET‹L‹R.
Kanal Freze - Çapraz Diflli
DIN
885/A
HSS
TS
303/5
N
js16
Kullan›m Yeri: Derin kanallar›n aç›lmas›, vuruntusuz çal›flmas› ve rahat talafl at›m› istenen
yerlerde düz freze yerine tercih edilir.
Ød2
Ød1
b
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(k11)
mm
B00252000400
B00252000800
B00252000900
B00252001000
B00252001100
B00252003300
B00252003400
B00252003500
B00252003600
B00252003700
50
63
63
63
63
80
80
80
80
80
16
22
22
22
22
27
27
27
27
27
10
8
10
12
14
8
10
12
14
16
* Fiyat ve Termin Sorunuz
127
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
B00252003800
B00252003900
B00252006000
B00252006100
B00252006200
B00252006300
B00252006400
B00252006500
B00252006600
B00252006700
d1
mm
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
d2
(H7)
mm
b
(k11)
mm
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
18
20
10
12
14
16
18
20
22
25
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE HSS-E OLARAK ÜRET‹L‹R.
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
DIN
842
HSS
Konik Al›n Freze
TS
303/11
H
js16
Kullan›m Yeri: Kırlangıç kuyru¤u kanalları ve di¤er makina konstrüksiyon uygulamalarında
kullanılır.
Ød2
Ød1
b
Ürün kodu
B00203020040
B00203020050
B00203020063
B00203020080
B00203020100
B00203040040
B00203040050
B00203040063
d1
mm
40
50
63
80
100
40
50
63
d2
(H7)
mm
b
(js14)
mm
10
13
18
22
28
13
16
20
10
13
16
22
27
10
13
16
TL/Adet
45
45
45
45
45
50
50
50
*
*
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
B00203040080
B00203040100
B00203060040
B00203060050
B00203060063
B00203060080
B00203060100
d1
mm
80
100
40
50
63
80
100
d2
(H7)
mm
b
(js14)
mm
25
32
13
16
20
25
32
22
27
10
13
16
22
27
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
*
50
50
60
60
60
60
60
‹STEK HAL‹NDE HSS-E OLARAK ÜRET‹L‹R.
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS
Prizma Freze
DIN
847
TS
303/10
H
js16
FREZELER
Kullan›m Yeri: Kanal açma, pah kırma ve benzeri uygulamalarda tercih edilir.
Ød2
Ød1
b
Ürün kodu
B00206100050
B00206100063
B00206100080
B00206100100
B00206110050
B00206110063
d1
mm
50
63
80
100
50
63
d2
(H7)
mm
b
(js16)
mm
16
22
27
32
16
22
8
10
12
18
10
14
TL/Adet
45
45
45
45
60
60
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
B00206110080
B00206110100
B00206120050
B00206120063
B00206120080
B00206120100
d1
mm
80
100
50
63
80
100
d2
(H7)
mm
b
(js16)
mm
27
32
16
22
27
32
18
25
14
20
22
32
TL/Adet
60
60
90
90
90
90
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE HSS-E OLARAK ÜRET‹L‹R.
* Fiyat ve Termin Sorunuz
128
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
‹ç Bükey Freze
DIN
855
HSS
TS
303/13
js16
Kullan›m Yeri: Çeflitli kanal yuvarlak form frezeleme ve özel uygulamalarda kullanılır.
r
Ød2
Ød1
b
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(js16)
mm
r
(h11)
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(js16)
mm
r
(h11)
TL/Adet
B00216320100
B00216320125
B00216320160
B00216320200
B00216320250
B00216320300
50
50
50
50
63
63
16
16
16
16
22
22
6,0
6,0
8,0
9,0
10,0
12,0
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,00
*
*
*
*
*
*
B00216320315
B00216320400
B00216320500
B00216320600
B00216320630
B00216320800
63
63
63
80
80
80
22
22
22
27
27
27
12,0
16,0
20,0
24,0
24,0
32,0
3,15
4,00
5,00
6,00
6,30
8,00
*
*
*
*
*
*
‹STEK HAL‹NDE HSS-E OLARAK ÜRET‹L‹R.
* Fiyat ve Termin Sorunuz
D›fl Bükey Freze
DIN
856
HSS
TS
303/12
js16
Kullan›m Yeri: Radyüs dıfl köfle kırma, radyüs frezeleme ve amaca yönelik formlu
ifllerde kullanılır.
r
Ød2
Ød1
b
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(js16)
mm
r
(h11)
B00216400100
B00216400125
B00216400160
B00216400200
B00216400250
B00216400300
50
50
50
50
63
63
16
16
16
16
22
22
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,0
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,00
‹STEK HAL‹NDE HSS-E OLARAK ÜRET‹L‹R.
* Fiyat ve Termin Sorunuz
129
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
Ürün kodu
d1
mm
d2
(H7)
mm
b
(js16)
mm
r
(h11)
B00216400315
B00216400400
B00216400500
B00216400600
B00216400630
B00216400800
63
63
63
80
80
80
22
22
22
27
27
27
6,3
8,0
10,0
12,0
12,6
16,0
3,15
4,00
5,00
6,00
6,30
8,00
TL/Adet
*
*
*
*
*
*
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta Önerileri
Ali Usta diyor ki;
Ali Usta;
Freze tak›m›n›n seçiminde nelere dikkat eder:
Frezeler talafll› üretimde en fazla
mekanik zorlamalara maruz kalan
tak›mlard›r.
Frezeler; metal, plastik vb.
malzemelerde talafl kald›rmak suretiyle
yüzey, delik ve kanal iflleyen veya özel
form ve diflli açmaya yarayan, üzerinde
kesici a¤›zlar› bulunan kesici tak›mlard›r.
Frezeler, tezgaha ba¤lama durumuna göre iki s›n›fa
ayr›l›r;
• Delikli frezeler; deliklerden malafaya ba¤lanarak
kullan›l›r.
• Silindirik ve mors konik sapl› frezeler; Tak›m tutucular›na
MK kovanlar›na ba¤lanarak kullan›l›r.
Frezeler tak›mlar›, frezelerin tezgaha
ba¤lanma konumlar›na, ifllenecek malzemeye,
frezenin yandan veya al›ndan kesme
konumuna göre seçilir. Seçimde frezelerin
tiplerine ve üretildi¤i malzemeye dikkat edilir.
‹mal Edilen Freze Tipleri
Tip N : Kesici a¤›z say›s›, talafl ve helis aç›s› normal
Tip H : Kesici a¤›z say›s› çok talafl ve helis aç›s›
normalden az
Tip W : Kesici a¤›z say›s› normal talafl ve helis aç›s›
normalden fazla
Freze Tak›mlar›n›n Malzemeleri
• Kobalt alafl›ml› yüksek h›z çeli¤i (HSS-E)
• Komple sert metal
Ayr›ca freze tak›mlar›nda:
• T‹TAN N‹TRÜR (TiN) VE
• T‹TAN KARBO N‹TRÜR (TiCN)
yüzey kaplamalar› uygulanabilir.
O halde Ali Usta sizlere;
‹fllenecek Her Malzeme ‹çin Farkl›
Tipte Freze tak›mlar› önerir.
• Uzun talafl veren orta sertlikte ve normal mukavemette
olan sünek malzemelerde (Alafl›ms›z veya az alafl›ml›
çeliklerde, k›r dökme demirde, Temper dökümde ve
pirinç malzemelerde) T‹P N
• Orta ve k›sa talafl veren, sert ve gevrek malzemelerde
(Alafl›ml› çelik, dövme çelik, sert k›r dökümde ve pirinç
malzemelerde) T‹P H (veya S)
FREZELER
• Uzun talafl veren, yumuflak düflük mukavemetteki
malzemelerde; (Alüminyum ve yumuflak alüminyum
alafl›mlar›, yumuflak pirinç, MS 63, bak›r ve bak›r
alafl›mlar›) T‹P W (veya Y)
Ali Usta, frezeleme operasyononda
flu prensipleri hiç akl›ndan ç›karmaz
• Yumuflak malzemelerden sert malzemelere do¤ru gidildikçe, di¤er bir deyiflle düflük mukavemetteki malzemelerden
mukavemeti yüksek olan malzemelere gidildikçe, kesme h›z› ve ilerleme giderek azal›r.
• Kesici tak›m›n en büyük düflman› talafllard›r, bu sebeple talafl, ifl parças› ve tak›mdan hemen uzaklaflt›r›lmal› ve talafllar
küçük parçalar halinde elde edilmelidir. Gerekirse, kaba talafl frezeler kullan›lmal›d›r.
• TIN kaplamal› tak›mlar, kaplamas›z tak›mlara nazaran daha yüksek devirlerde çal›flt›r›lmal›d›r.
• ‹fl parças› ve frezeler mümkün oldu¤u kadar tezgah gövdesine yak›n ba¤lanmal›d›r.
• Kesme kenar› körlenmifl ve afl›nm›fl freze asla kullan›lmaz.
• Mümkün oldu¤u kadar efl yönlü frezeleme tercih edilmelidir.
• Malafa koni¤inin temiz, çapaks›z ve ya¤s›z olmas›na dikkat
edilmeli ve tak›m ekseni ile mil ekseni bir bütün olmal›d›r.
130
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Ali Usta Çözümleri
Ali Usta, Frezelemede karfl›lafl›lan sorunlar,
nedenleri ve çözümlerini sunuyor.
1 - Freze Kesme Kenarlar› K›r›l›yor
SEBEP
1.1. ‹lerleme çok fazla
1.2. ‹fl parças› rijit de¤il
1.3. Kesici tak›m s›k› ba¤lanmam›fl
1.4. Kesici tak›m rijitlili¤i yeterli de¤il
1.5. Difller çok sivri (keskin)
ÇÖZÜM
‹lerlemeyi azalt›lmal›
Daha rijit makina veya ba¤lama aparat› gerekli
Ba¤lama somunu monte edilmeli
K›sa tip tak›m veya k›sa ba¤layan tutucu kullan›lmal›
Talafl aç›s›n› de¤ifltirin veya sivri köflelere pah yap›n
2 - Afl›nma çok
SEBEP
2.1. Kesme h›z› yüksek
2.2. ‹fl parças› sert
2.3. Meneviflli talafl olufluyor
2.4. Uygun olmayan ilerleme h›z› (çok)
2.5. Uygun olmayan kesme aç›s›
2.6. Kesme a¤z›n›n arkas› sürtüyor
ÇÖZÜM
H›z› azalt›p, so¤utma s›v›s› kullan›n
TiN kapl› freze kullan›n
Kesme h›z›n› azalt›n
‹lerlemeyi azalt›n
Kesme aç›s›n› malzmeye göre seçin
Serbest aç›y› art›r›n
3 - Titreflim
SEBEP
3.1. ‹lerleme ve kesme h›z› yüksek
3.2. Kesici tak›m ve ba¤lama sistemi uygun de¤il
3.3. Serbest aç› çok fazla
3.4. ‹fl parças› sa¤l›kl› ba¤lanmam›fl
3.5. Kesme derinli¤i çok fazla
3.6. Kesici tak›m çok uzun veya toplam
boy çok uzun
ÇÖZÜM
Uygun kesme de¤erleri kullan›lmal›
Daha rijit tak›m ve ba¤lama kullan›lmal›
Fasetada faz b›rak›lmal›
‹fl parças› iyi ba¤lanmal›
Kesici derinli¤i azalt›lmal››
Kesici tak›m k›sa ba¤lanmal› veya k›sa freze seçilmeli
4 - Talafl at›lmas› zorlu¤u
SEBEP
4.1. Talafl hacmi fazla
4.2. Freze difl diplerindeki talafl kanal› dar
4.3. Yetersiz so¤utma
ÇÖZÜM
‹lerleme ve kesme h›z›n› azalt›n
Daha az difl say›l› ve genifl kanall› freze kullan›n
So¤utma bas›nc›n› art›r›n
5 - Yüzey iflleme kalitesi kötü
SEBEP
5.1. ‹lerleme büyük seçilmifl olabilir
5.2. Kesme h›z› az
5.3. Kesici tak›mda afl›nma fazla olabilir
5.4. Mavi talafl ç›kmas›
131
ÇÖZÜM
‹lerlemeyi azalt›n
H›z› art›r›n
K›sa periyotta bileyin
Kesme h›z›n› azalt›n
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
TORNA KALEMLER‹
TORNA KALEMLER‹
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Torna Kalemleri
Kalite
Standart
Yuvarlak Kesitli Torna Kalemi
Kare Kesitli Torna Kalemi
Trapez Kesitli Torna Kalemi
Trapez Kesitli Torna Kalemi
HSS - E (%10Co)
HSS - E (%10Co)
HSS - E (%10Co)
HSS - E (%10Co)
DIN 4964/A
DIN 4964/B
DIN 4964/E
DIN 4964/E
Sayfa No
134
134
135
135
TORNA KALEMLER‹
Ürün Tan›m›
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Torna Kalemleri ‹çin Önerilen Çal›flma fiartlar›
Otomat çeli¤i
Malzeme
St 34
St 37
St 42
Muka
vemet ‹lerleme
kg/mm2 mm/d
50’
ye
kadar
50
ile
70
St 70 yap› ve
›slah edilmifl
çelik
70
ile
85
Tak›m ve
›slah edilmifl
çelik
85
ile
100
Alafl›ml›
çelikler
Civa çeli¤i
Tak›m ve
›slah edilmifl
çelik
Antimag demir
100
ile
140
0.05
0.1
0.15
0.2
Cr’lu
Cr-Mo’li
Cr-Ni’li
Çelik döküm
Çelik döküm
0.05
0.1
0.15
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
50’
ye
kadar
50
ile
70
Üniversal
torna
V60
= 1 saat
Revolver
torna
V240
= 4 saat
Otomat
torna
V480
= 8 saat
Kesme ‹lerleme Kesme ‹lerleme Kesme
h›z›
h›z›
h›z›
mm/d
mm/d
v(m/dak)
v(m/dak)
v(m/dak)
140
105
95
75
65
55
45
35
45
40
35
25
40
35
30
25
28
25
20
18
30
35
28
25
20
0.1
0.2
0.4
0.6
0.1
0.2
0.4
0.6
0.1
0.2
0.4
0.6
0.1
0.2
0.4
0.6
0.05
0.1
0.2
0.4
120
80
70
55
60
45
40
30
45
30
20
18
38
25
20
13
32
28
22
15
0.2
0.4
0.6
1.0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.1
0.2
0.4
0.6
0.1
0.2
0.4
0.6
95
80
60
45
50
45
40
35
35
22
20
18
45
30
22
15
33
22
15
10
0.1
0.2
0.4
0.6
0.1
0.3
0.6
0.1
0.3
0.6
30
25
18
13
50
40
30
36
24
20
0.1
0.2
0.4
0.6
0.3
0.6
1.0
0.3
0.6
1.0
35
30
22
15
45
35
30
30
25
22
Not: Tabloda verilen de¤erler ; talafl derinli¤i, ilerleme, so¤utma s›v›s›, kesit durumu, yüzey kalitesi,
çap tolerans› v.s. de¤erlerin sapmas› ile zaman zaman artabilir veya azalabilir.
132
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Torna Kalemleri ‹çin Önerilen Çal›flma fiartlar›
Malzeme
Muka
vemet ‹lerleme
kg/mm2 mm/d
Üniversal
torna
V60
= 1 saat
Revolver
torna
V240
= 4 saat
Otomat
torna
V480
= 8 saat
Kesme ‹lerleme Kesme ‹lerleme Kesme
h›z›
h›z›
h›z›
mm/d
mm/d
v(m/dak)
v(m/dak)
v(m/dak)
K›r döküm
200’
e
kadar
0.3
0.6
1.2
35
20
8
0.3
0.6
1.2
40
25
10
K›r döküm
200
ile
250
0.3
0.6
1.0
0.1
0.3
0.6
20
12
6
45
35
22
0.3
0.6
1.0
0.1
0.3
0.6
25
16
8
40
25
20
Temper döküm
Prinç
MS 58
MS 60
MS 63
MS 67
58
45
45
35
35
Bak›r
65
Bronz
48
Aluminyum
22
58
180
160
110
0.1
0.2
0.5
220
135
80
0.1
0.2
0.5
280
160
115
0.05
0.1
0.2
0.05
0.1
0.2
0.05
0.1
0.2
0.05
0.1
0.2
75
65
50
85
75
60
200
180
120
190
175
110
0.1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
75
50
30
85
70
40
250
150
120
220
115
90
0.1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
80
65
40
100
80
50
350
200
150
250
135
100
TORNA KALEMLER‹
AL.- Alafl›mlar›
AL.- Mg-Si
AL.- Cu-Mg
0.05
0.1
0.2
Not: Tabloda verilen de¤erler ; talafl derinli¤i, ilerleme, so¤utma s›v›s›, kesit durumu, yüzey kalitesi,
çap tolerans› v.s. de¤erlerin sapmas› ile zaman zaman artabilir veya azalabilir.
133
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
HSS-E
Yuvarlak Kesitli Torna Kalemi
(%10Co)
DIN
4964/A
TS
95/1
Kullan›m Yeri: Kalıp ve pantograf tezgahlarında çeflitli uç formları verilerek üniversal takım
olarak kullanılır.
L
d
Ürün kodu
d1
mm
L
mm
TL/Adet
Ürün kodu
d1
mm
L
mm
TL/Adet
B00420004080
B00420004100
B00420005080
B00420005100
B00420006100
B00420008100
B00420008125
B00420010100
4
4
5
5
6
8
8
10
80
100
80
100
100
100
125
100
*
11,66
*
11,82
12,35
15,88
17,81
18,99
B00420010125
B00420012100
B00420012125
B00420012160
B00420014100
B00420014125
B00420016125
B00420020160
10
12
12
12
14
14
16
20
125
100
125
160
100
125
125
160
23,27
28,67
36,91
45,10
40,92
49,05
65,48
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
HSS-E
Kare Kesitli Torna Kalemi
(%10Co)
DIN
4964/B
TS
95/1
Kullan›m Yeri: Konvansiyonel torna, vargel ve otomat tezgahlarında talafl kaldırmak için,
çeflitli uç formları verilerek takım olarak kullanılır.
b
L
b
Ürün kodu
b
mm
b
mm
L
mm
TL/Adet
Ürün kodu
b
mm
b
mm
L
mm
B00400404063
B00400404080
B00400505063
B00400505080
B00400606063
B00400606080
B00400606100
B00400808100
B00400808125
B00400808160
B00400808200
B00401010100
B00401010125
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
8
10
10
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
8
10
10
63
80
63
80
63
80
100
100
125
160
200
100
125
7,26
8,24
9,16
10,22
8,42
9,05
10,27
17,17
19,42
23,05
33,00
23,80
26,80
B00401010160
B00401010200
B00401212100
B00401212125
B00401212160
B00401212200
B00401414125
B00401414160
B00401616125
B00401616160
B00402020160
B00402020200
10
10
12
12
12
12
14
14
16
16
20
20
10
10
12
12
12
12
14
14
16
16
20
20
160
200
100
125
160
200
125
160
125
160
160
200
134
TL/Adet
33,22
42,21
29,15
34,34
42,53
51,94
48,20
49,80
51,19
63,71
97,37
119,84
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
DIN
4964/E
HSS-E
Trapez Kesitli Torna Kalemi
(%10Co)
TS
95/1
Kullan›m Yeri: Çelik, otomat çeli¤i, takım çelikleri, pirinç vb. malzemelerde konvansiyonel
torna ve otomat tezgahlarında kesme ve kanal açma kalemi olarak kullanılır.
b
h
L
Ürün kodu
b
mm
h
mm
L
mm
Kenarlar›n
Oran›
h:b
TL/Adet
Ürün kodu
b
mm
h
mm
L
mm
Kenarlar›n
Oran›
h:b
TL/Adet
B00411025160
B00411230100
B00411230160
B00411640125
B00411640160
2,5
3
3
4
4
10
12
12
16
16
160
100
160
125
160
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
19,58
17,92
26,00
29,42
36,54
B00412050160
B00412050200
B00412560100
B00412560160
B00412560200
5
5
6
6
6
20
20
25
25
25
160
200
100
160
200
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
41,56
49,86
49,38
69,92
83,78
HSS-E
Trapez Kesitli Torna Kalemi
(%10Co)
DIN
4964/E
TS
95/1
Kullan›m Yeri: Pirinç vb. malzemelerde konvansiyonel torna ve otomat tezgahlarında kesme
ve kanal açma kalemi olarak kullanılır.
b
h
Ürün kodu
h
Inch
b
Inch
B00460000203
B00460000207
B00460000210
B00460000211
B00460000214
3/8"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/32"
1/8"
5/32"
5/32"
3/16"
L
Inch
4"
6"
5"
6"
6"
TL/Adet
Ürün kodu
h
Inch
b
Inch
L
Inch
TL/Adet
13,64
25,51
29,96
36,96
41,56
B00460000217
B00460000218
B00460000220
B00460000221
7/8"
7/8"
1"
1"
3/16"
3/16"
7/32"
7/32"
6"
8"
6"
8"
60,77
74,68
69,92
87,84
135
TORNA KALEMLER‹
L
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
TESTERELER
TESTERELER
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Testereler
Kalite
Metaller ‹çin El Testere Lamaları
Metaller ‹çin El Testere Lamaları
Metaller ‹çin Makina Testere Lamaları
WS - KROMLU
HSS
HSS
Sayfa No
136
136
137
TESTERELER
Ürün Tan›m›
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
TS
153/3
WS
Metaller ‹çin El Testere Lamalar›
KROMLU
Kullan›m Yeri: Testere kolu ile her türlü metal, boru ve NE-metallerin manuel olarak kesme
ifllerinde kullanılır.
WS-KROMLU
(DIN 1.1274)
h
L
Ürün kodu
L
mm
h
mm
b
mm
z
Difl Say›s›
TL/Adet
B00650301138
B00650301258
300
300
13
25
0,8
0,8
18
18
1,10
1,68
Metaller ‹çin El Testere Lamalar›
TS
153/3
HSS
Kullan›m Yeri: Testere kolu ile her türlü metal, boru ve NE-metallerin manuel olarak kesme
ifllerinde kullanılır.
L
HSS
h
Ürün kodu
L
mm
h
mm
b
mm
z
Difl Say›s›
TL/Adet
B00652301138
B00652311138
B00652301258
B00652311258
300
300
300
300
13
13
25
25
0,8
0,8
0,8
0,8
18
24
18
24
*
*
*
*
* Fiyat ve Termin Sorunuz
136
MAK‹NA TAKIM ENDÜSTR‹S‹ A.fi.
Metaller ‹çin Makina Testere Lamalar›
TS
153/4
HSS
Kullan›m Yeri: Çelik, alaflımlı ve toklafltırılmıfl çelik, takım ve kalıp çelikleri, Ne-metaller, pirinç,
bakır ve alüminyum malzemelerin kesilmesi için mekanik testere tezgahlarında kullanılır.
h
Ürün kodu
L
mm
h
mm
b
mm
z
Difl Say›s›
TL/Adet
B00673030151
B00673030152
B00673530151
B00673530152
B00673530153
B00674035151
B00674035152
B00674040201
B00674040202
B00674535151
B00674535152
B00674540201
B00674540202
B00674540203
B00675040200
B00675040201
B00675040202
B00675040203
B00675050251
B00675550251
B00676050250
B00676050251
B00676050252
B00676550250
B00676550251
B00676550252
B00677050250
B00677050251
B00677050252
300
300
350
350
350
400
400
400
400
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
550
600
600
600
650
650
650
700
700
700
30
30
30
30
30
35
35
40
40
35
35
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6
8
6
8
10
6
8
6
8
6
8
6
8
10
4
6
8
10
6
6
4
6
8
4
6
8
4
6
8
16,37
16,37
19,58
19,58
19,58
23,96
23,96
33,00
33,00
27,28
27,28
37,34
37,34
37,34
41,40
41,40
41,40
41,40
59,49
68,26
71,31
71,31
71,31
90,20
90,20
90,20
111,81
111,81
111,81
137
TESTERELER
L
Download

2014 Ocak Fiyat Listesi İNDİR