KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.
175 Gün Vadeli Kira Sertifikalarının Nitelikli Yatırımcılara* Satışı ile İlgili
KUVEYT TÜRK TALEP FORMU
(Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır.)
Adı Soyadı/ Unvanı : ……………………………............................................................................................
Baba Adı: ……………........................ Doğum Yeri / Tarihi: …………....... / ................/…............. (gün/ay/yıl)
Belge Tipi:
Nüfus Cüzdanı
Ehliyet
Pasaport
Belge No:….………………………………..
TC Kimlik No:
Vergi No:
İkametgah Adresi: …………………………………………………………………………………………............................
İlçe: ……………………………… İl: ……………………….. Tel: …………………………………........................................
Cep Tel: ……………………......................................…… E-mail: ……………………....…..........@……………………...
(*) Nitelikli Yatırımcı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de
dahil profesyonel müşterileri ifade eder. Bu kapsamda aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta
şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya
Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar, nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilebilecek diğer
kuruluşlar, aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından
en az ikisini taşıyan kuruluşlar ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası
tutarını aşması şartını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.
TALEP EDİLEN KİRA SERTİFİKASI TUTARI(**)
(Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır.)
Birim Kira Sertifikasının Nominal Değeri
Talep Edilen Kira Sertifikası Adedi (TL Nominal)
(Min. 250.000 Adet– Talep Aralıkları 1.000 Adet ve Katları)
:
1 TL
:
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Hesaba Havale / Eft (***)
Hesaben (****)
Kira Sertifikası Bedelinin Ödeneceği Hesap Bilgileri:
Banka Adı
:
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Şube Adı
:
Esentepe Kurumsal Şube
IBAN
:
TR700020500009122813400001
Hesap Sahibi
:
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kuveyt Türk Bünyesindeki Cari Hesap No:
(***) Hesaba Havale/Eft Ödeme - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. bünyesinde cari hesabı olmayan yatırımcılar tarafından kullanılacaktır.
(****) Hesaben Ödeme - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. bünyesinde hesabı olan yatırımcılar tarafından kullanılacaktır. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki
hesabımdan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş ‘deki Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait Kira Sertifikası ihraç hesabına virmanlanmasını kabul ediyorum.
Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde başvurusunu yaptığımız KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. kira sertifikası ihracına ilişkin talebimizi kendi
kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına yaptığımızı, başkası hesabına hareket etmediğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
VİRMAN BİLGİLERİ
(Virmanlanacak Kira Sertifikalarına İlişkin Bilgiler)
YATIRIM FONLARI, EMEKLİLİK FONLARI ve YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN
Bonoların Virmanlanacağı
Kurum Adı
: TAKASBANK (TVS)
Üye Kodu
:
Müşteri Unvanı
:
DİĞER KURUMSAL YATIRIMCILAR İÇİN
Bonoların Virmanlanacağı
Kurum Adı
: MKK
MKK Üye Kodu
: BMD
Müşteri Hesap No
:
Müşteri Unvanı
:
Müşteri Vergi No
:
Müşteri Sicil No
:
İlgili mevzuat uyarınca, IBAN kullanan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda
tarafıma bilgi verilmiştir. Kurumunuz tarafından, alıcıya ait IBAN’ın bildirilmesi talep edildiği halde, alıcıya ait IBAN’ı bildirmediğimi, doğacak masraf ve yükümlülükleri
kabul ve beyan ederim.
Tarih
:
……../09/2014
İmza:
(Bu Bölüm Aracı Kurum Tarafından Doldurulacaktır.)
Kabul Edilen Nominal
:
Tahsil Edilen Toplam Tutar (TL)
:
İade Edilecek Toplam Tutar (TL)
:
Aracı Kurum Kodu
:
HLY
ARACI KURUM ONAYI
:
Talep Başvuru No
:
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
Gerçek Kişiler : Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport), nitelikli yatırımcı beyanı
Tüzel Kişiler/Kurumsal Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil kayıt belgesi fotokopisi, nitelikli yatırımcı beyanı
Download

kt kira sertifikaları varlık kiralama a.ş.