DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
Diagenode
BD
DBDR-30-4-L096
Versiyon 1
442985
Düzenlendiği tarih: 04.03.2014
Diagenode Respiratory Flu A/B
Real-Time PCR kit
Kullanma Talimatları
Dağıtıcı BD MAXTM SİSTEMİ İLE KULLANIMA YÖNELİKTİR S a y f a | 1 Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
İçindekiler
1. GİRİŞ ........................................................................................................................................................... 3
2. GENEL BİLGİLER ....................................................................................................................................... 4
2.1 KULLANIM ALANI ......................................................................................................................... 4
2.2 PATOJEN BİLGİLERİ .................................................................................................................... 4
2.3 KİT İÇERİĞİ ................................................................................................................................ 5
3. MATERYAL ................................................................................................................................................. 5
3.1 GEREKEN MATERYAL (SAĞLANMAMIŞTIR) .................................................................................... 5
3.2 DİAGENODE RESPİRATORY FLU A/B REAL-TİME PCR KİT İLE BİRLİKTE KULLANILAN EKİPMAN VE MATERYAL
(SAĞLANMAMIŞTIR) ..................................................................................................................... 5
4. VALİDASYON ............................................................................................................................................. 6
5. KALİTE KONTROL ..................................................................................................................................... 6
6. REAKTİFİN SAKLANMASI, KULLANILMASI VE STABİLİTESİ .............................................................. 7
7. NUMUNELERİN TOPLANMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ ..................................................................... 7
7.1 NUMUNE TOPLAMA .................................................................................................................... 7
7.2 NUMUNENİN SAKLANMASI ........................................................................................................... 7
7.3 NUMUNENİN NAKLİ ..................................................................................................................... 7
8. UYARILAR VE ÖNLEMLER ....................................................................................................................... 8
9. PROTOKOL................................................................................................................................................. 9
9.1 NUMUNE VE KONTROL HAZIRLAMA ............................................................................................... 9
9.2 RT-PCR KARIŞIMI HAZIRLAMA .................................................................................................... 9
9.3 BD MAXTM SİSTEMİ AMPLİFİKASYONU ....................................................................................... 11
10. SONUÇLAR............................................................................................................................................. 14
11. SORUN GİDERME KILAVUZU ............................................................................................................... 15
12. PERFORMANS ÖZELLİKLERİ............................................................................................................... 16
12.1 SAFLAŞTIRMA BAKIMINDAN ANALİTİK DUYARLILIK ...................................................................... 16
12.2 HASSASİYET .......................................................................................................................... 16
12.3 ANALİTİK ÖZGÜNLÜK ............................................................................................................... 17
12.4 KLİNİK PERFORMANS .............................................................................................................. 18
13. TEST KISITLAMALARI........................................................................................................................... 20
14. KALİTE SERTİFİKASYONU ................................................................................................................... 20
15. REFERANSLAR ...................................................................................................................................... 20
16. SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI ............................................................................................................... 21
17. SATIN ALMA BİLDİRİMİ .......................................................................................................................... 22
S a y f a | 3 1. Giriş
Kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) olarak da adlandırılan gerçek zamanlı
polimeraz zincir reaksiyonu, spesifik DNA dizilerinin tespit edilmesi ve miktarının ölçülmesi için
kullanılan bir nükleik asit teknolojisidir.
Bu kuantifikasyon, kopyaların mutlak veya bağıl sayısıyla ölçülebilir.
Gerçek zamanlı PCR teknolojisi, enfeksiyöz hastalıklar, kanser ve genetik anomalilerle ilgili genlerin
varlığının hızlı, spesifik ve kantitatif ölçümüne imkân verir.
Bu güçlü teknoloji, çeşitli hastalıklar için doğru patojen tespiti amacıyla Diagenode kitlerinde
kullanılmaktadır.
qPCR teknolojisinin öne çıkan özelliklerinden biri de, her PCR amplifikasyon döngüsü için reaksiyonda
biriktikçe amplifiye DNA’nın “gerçek zamanlı” olarak ölçülmesi ve böylelikle klasik son nokta PCR’ye
kıyasla daha doğru ölçümler sağlamasıdır. Bu gerçek zamanlı ölçümler, her amplifikasyon döngüsünde
oluşan DNA çift sarmalı arasında giren floresan boyalardan gelen sinyallerin ölçülmesiyle elde edilir.
Alternatif olarak ayıca, qPCR sırasında gerçek zamanlı ölçümlere imkân vermek için, tamamlayıcı DNA
ile daha sonra hibridize olan bir boya ile işaretli DNA oligonükleotid probları (örn. bir TaqMan® probu)
kullanılabilir. Oluşan floresan sinyaller, qPCR için adapte edilmiş bir ısı döngüleyici gibi bir cihaz
kullanılarak yakından izlenebilir ve ölçülebilir.
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
2. Genel bilgiler
2.1 Kullanım alanı
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR kit, BD MAX™ Sisteminde uygulanan, grip benzeri
semptomlar sergileyen hastalardan alınan nazofarengeal swablarda Grip A, Grip B'nin kalitatif tespitine
yönelik otomatik bir in vitro diagnostik testtir. Bu test H7N9 suşunun tespit edilmesini sağlamaz (Flu A).
Viral nükleik asit, tamamlayıcı DNA (cDNA) oluşturmak için ters transkripsiyon uygulanan numuneden
ekstrakte edilir. Hedef cDNA, qPCR kullanılarak amplifiye edilir ve daha sonra her bir virüsün varlığı
veya yokluğunun tespiti için analiz edilir.
Negatif sonuçlar kesinlikle grip enfeksiyonu bulunmadığı anlamına gelmez ve tedavi veya diğer yönetim
kararları için tek temel olarak kullanılmamalıdır.
2.2 Patojen bilgileri
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR kit çocuklar, yaşlılar ve bağışık yetmezliği olan hastalarda
ciddi sağlık sonuçlarına neden olan solunum hastalıkları virüslerinin tespiti için birden fazla hedefli bir
testtir. Bu patojenlerin ayırt edilmesi ve tespiti solunum enfeksiyonları bulunan hastalarda tedavinin
etkin şekilde yönetilmesi, hastalığın izlenmesi ve enfeksiyon kontrolü uygulamaları sağlar.
Grip virüsleri çok bulaşıcıdır. Tedavinin gecikmesine neden olan yanlış tanı, öncelikle pulmoner veya
kardiyak hastalığı bulunan hastalarda olmak üzere primer viral pnömoniye veya sekonder bakteriyel
pnömoniye neden olabilir.
Viral solunum hastalığı Grip mevsiminde (Kasım ila Mart arası) yaklaşık 200.000 hastanın hastaneye
yatmasından ve ortalama 23.600 ölümden sorumludur.1 Bu hastalık en yaygın şekilde bebekleri ve küçük
çocukları etkiler ve 1 yaşın altındaki bebeklerde özellikle ölümcül olabilir; yetişkinler de bu hastalıktan
etkilenebilir ve hastalık şiddetinde ve mortalitede en yüksek risk yaşlı hastalarda görülür. 2 Bağışıklık
yetmezliği olan hastalarda viral solunum yolu hastalığı, kalp ve akciğer sorunları nedeniyle hastaneye
yatmada ve ölüme neden olan griple ilgili diğer komplikasyonlarda artışa neden olabilir.3
S a y f a | 5 2.3 Kit içeriği
Bu kit BD MAXTM Sistemi ile birlikte kullanılır.
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR kit: 96 PCR reaksiyonu (12,5 μl PCR hacmi), bir kutu:
I. Respiratory Flu A /B and RNA internal control double-dye probe & primers (4 tüp):
Respiratory Flu A double-dye probe & primers (FAM, 520 nm), Respiratory Flu B double-dye
probe & primers (YD, 549 nm) ve RNA internal control double-dye probe & primers (TR, 603
nm): her biri 65 μl olan kırmızı tüpler
II. Respiratory Flu A/B Positive control: 120 μl, yeşil tüp.
III. Respiratory Flu A/B Negative control (H2O PCR sınıfı): 120 μl, gök mavisi tüp.
IV. H2O (PCR sınıfı): 500 μl, gök mavisi tüp.
V. Optima PLUS Master Mix: 720 μl, beyaz tüp.
VI. RNA virus culture inactivated (internal control): 1000 μl, sarı tüp.
3. Materyal
3.1 Gereken materyal (Sağlanmamıştır)









Pipet (doğruluk aralığı: 1-1000 μl)
Filtreli steril pipet uçları
Tozsuz eldiven
Vorteks karıştırıcı
Laboratuar önlüğü
RNaz/DNaz içermeyen mikrosantrifüj tüpleri (1,5 ve/veya 2 ml)
RNaz/DNaz içermeyen su
Laminar akışlı çeker ocak
Swab ile Sıvı Amies besiyeri flakonu (ESwab*)
*ESwab tamponu : 1 litre distile suda 3 g NaCl; 0,20 g KCl; 0,10 g CaCl2; 0,10 g MgCl2; 0,20 g KH2PO4; 1,15 g
Na2HPO4; 1 g C2H3NaO2S
3.2 Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR kit ile birlikte kullanılan ekipman ve materyal
(Sağlanmamıştır)



Gerçek zamanlı PCR cihazı: BD MAX™ Sistemi
BD MAX™ RNA Ekstraksiyon kiti RNA-3(Ref : 437522): RNA Ekstraksiyon Reaktifi (E2-R)
RNA Numune Hazırlama Reaktifi (SP2-R)
DNaz Reaktifi (D1)
RNA Bireysel Reaktif Stripleri
BD MAX™ PCR Kartuşları (Ref : 437519)
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
4. Validasyon
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR kit aşağıda tanımlanan parametrelerde valide edilmiştir:
Toplanan
numuneler
PCR platformu
Sıvı Amies besiyerinde swab (ESwab) ile toplanan nazofarengeal numune
BD MAXTM Sistemi
5. Kalite Kontrol
 Gerekli Kalite Kontrolleri ilgili yerel, devlet ve/veya federal düzenlemeler veya akreditasyon
gerekliliklerine veya laboratuarınızın standart Kalite Kontrol prosedürlerine uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.
 Kalite kontrol prosedürleriyle reaktifin ve test performansının izlenmesi amaçlanır.
Kontrol tipi
Pozitif
Negatif
Dâhili
Aşağıdaki reaktiflerin ve test performansının izlenmesi için
Primer ve prob bütünlüğü dâhil ciddi reaktif hatası
Reaktif kontaminasyonu ve/veya çevresel kontaminasyon
Lizis ve ekstraksiyon prosedüründe hata
Bireysel numunelerde PCR inhibisyonu ve Reaktif hatası veya işlem hatası
 Tüm reaktifler ve kit bileşenlerinin doğru çalıştığından emin olmak için her yeni kit lotu ile numuneler
test edilmeden önce, tüm pozitif kontrol ve dâhili kontrolü test edin.
 İyi laboratuar uygulamalarında, her nükleik asit izolasyon uygulamasına dahili kontrolün dahil
edilmesini önerilir. Dâhili kontrol, numune gibi ele alınmalıdır.
 Pozitif kontrolü asla nükleik asit izolasyonunda uygulamayın.
 Gerçekleştirilen her amplifikasyon / tespit uygulamasına bir negatif kontrol ve en az bir pozitif
kontrolün dahil edilmesi önerilir.
 Kontrollerin başarısız olması uygulamayı geçersiz kılar ve bu sonuçlar bildirilmemelidir.
‐ Pozitif kontrol, belirtilen Ct aralığında pozitif değilse ancak negatif kontrol geçerliyse,
tekrarlanacak test saflaştırılmış nükleik asitten başlanarak ve pozitif kontrolün yeni alikotu
kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Tekrarlanan test sonuçları hala geçersizse, bu sonuçlar
bildirilmemeli ve test orijinal numuneden tekrarlanmalı veya yeni bir numune toplanıp test
edilmelidir.
‐ Dâhili kontrol belirtilen Ct aralığında pozitif değilse veya negatif kontrol geçersizse, yeni bir dâhili
kontrol ve yeni bir negatif kontrol ile orijinal numuneden başlanarak test tekrarlanmalıdır.
Tekrarlanan test sonuçları hala geçersizse, bu sonuçlar bildirilmemeli ve yeni bir numune
toplanarak test edilmelidir (Bkz. madde 11. Sorun Giderme Kılavuzu).
S a y f a | 7 6. Reaktifin saklanması, kullanılması ve stabilitesi
Aşağıda tanımlanan son kullanma tarihine kadar tüm reaktifleri (açılmış ve açılmamış) ≤-20°C'de
saklayın:
Durum
Saklama sıcaklığı
Açılmamış reaktif
≤-20°C
Açılmış reaktif
≤-20°C
Son kullanma tarihi
Etikette belirtilen son kullanma
tarihi
Açıldıktan sonra 1 yıl
Reaktif etiketlerinde bulunan son kullanma tarihini daima kontrol edin.
Bileşiklerin bozunmasından kaçınmak için en fazla 13 dondurma-eritme döngüsü uygulanmasını
öneriyoruz.
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR kit donmuş halde taşınır, donmuş halde size ulaşması ve
alındıktan sonra ≤-20°C'de saklanması gerekir. Kit içeriği donmuş halde değilse bölgenizin BD temsilcisi
ile irtibat kurun.
Reaktifleri ışıktan koruyun.
Dikkat
Kitin oda sıcaklığında saklanması primerler/problar/pozitif kontrolün bozunmasına neden olabilir.
Duyarlılıkta azalmaya neden olacağından böyle bir durumda kesinlikle yeni bir kit kullanılmasını
öneriyoruz.
7. Numunelerin toplanması, saklanması ve nakli
7.1 Numunelerin toplanması
PCR testi ESwab ile toplanan Nazofarengeal numune kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
7.2 Numunenin Saklanması
Solunum numuneleri 24 saate kadar 2 ila 8°C arasında veya 24 saatten daha uzun süre saklanması
gerektiğinde donmuş halde -20°C veya -70°C'de saklanmalıdır.
Solunum numuneleri, Eswab Sıvı Amies nakil besiyerinde saklanmalıdır. PCR'nin duyarlılığı solunum
numunelerinin tekrarlanan dondurma ve eritme işlemiyle azalabilir, bu nedenle dondurma/eritme
döngülerinden kaçının.
7.3 Numunenin Nakli
Solunum numuneleri Eswab Sıvı Amies nakil besiyerinde taşınmalıdır.
Numuneler patojen materyalin taşınmasına yönelik yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde
taşınmalıdır.
Nükleik asidin bozunmasını önlemek açısından, taşıma süresi 24 saatten uzunsa taşıma işleminin
≤-20°C 'de gerçekleştirilmesini öneriyoruz.
Laboratuarda numuneler oda sıcaklığında taşınabilir.
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
8. Uyarılar ve Önlemler
Hasarlı bir koli veya erimiş kitler alırsanız, lütfen bölgenizdeki BD
temsilcisi ile irtibat kurun. Kiti kullanmayın.
Genel bilgiler
 Deneyi gerçekleştirmeden önce tüm talimatları okuyun.
 Bu ürün yalnızca Gerçek Zamanlı PCR teknikleri konusunda eğitimli personel tarafından
kullanılmalıdır.
 İn vitro diagnostik kullanım içindir.
Önlemler



















Dış ambalajın mühürlendiği etiket açılmışsa bu kiti kullanmayın.
Ürünü aldığınızda koruyucu kutu açılmışsa veya yırtılmışsa reaktifleri kullanmayın.
Tüp açılmışsa veya hasar görmüşse reaktifleri kullanmayın.
Farklı kitlerden ve/veya lotlardan reaktifleri karıştırmayın.
Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri ve/veya materyalleri kullanmayın.
Kontaminasyon oluşabileceğinden ve test sonuçlarının hatalı olmasına neden olabileceğinden
kapakları tüpler arasında karıştırmayın veya tekrar kullanmayın.
Tüm PCR karışımlar için aerosol bloklu uçlar kullanılmalıdır.
PCR laboratuarı (güvenlik kabini, DNA/ RNA ekstraksiyon platformu, tezgâh örtüsü vs.), her PCR
testinden sonra uygun solüsyonlarla temizlenmelidir.
Yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklerin veya onay kurumu gereklilikleri veya kılavuzlarına göre
ek kontroller test edilebilir.
Laboratuarın aynı genel alanında diğer PCR testlerinin yapılması durumunda, Diagenode Respiratory
Flu A/B Real Time PCR kit, BD MAX™ RNA ekstraksiyon kiti RNA-3, test için gereken başka herhangi
bir ek reaktif ve BD MAX™ Sistemin kontamine olmadığından emin olmak için dikkatli olunması
gerekir. Reaktifler ve kartuşlar kullanılmadan önce eldivenler değiştirilmelidir.
Kontaminasyon şüphesi olan kiti atın.
Numunelerin daima enfeksiyöz olduğu farz edilmeli ve numuneler yerel mevzuat belgelerinde
tanımlananlar gibi güvenli laboratuar prosedürlerine uygun şekilde kullanılmalıdır.
Kit reaktiflerini kullanırken koruyucu giysiler ve tek kullanımlık eldivenler kullanın. Testi
gerçekleştirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın ve dezenfekte edin.
Bu kit ile tespit edilen hastalık semptomlarını gösteren kişiler bu kiti kullanmamalıdır.
Ağız yoluyla pipetlemeyin.
Kit bileşenlerinden hiçbirini yutmayın.
Numuneler veya kit reaktiflerinin kullanıldığı alanlarda sigara içmeyin, bir şey yemeyin veya içmeyin.
Anne karnındaki bebeğe yönelik riskler nedeniyle gebelik sırasında bu testler yapılmamalıdır.
Kullanılmayan reaktifleri ve atıkları ülke, federal, eyalet ve yerel yönetmeliklere göre imha edin.
S a y f a | 9 9. Protokol
Numuneyi toplayın ve uygun şekilde etiketleyin (bkz. madde 7.1 Numunelerin toplanması)
9.1 Numune ve kontrol hazırlama
9.1.1 Numune ön işlemi
Sıvı Amies besiyerinde nazofarengeal swablar için:


10 μl RNA dâhili kontrol (sarı tüp) ve 750 μl numuneyi, bir Numune Hazırlama Reaktifi tüpüne
pipetleyin.
Her bir Numune Hazırlama Reaktifi tüpünü kapatın ve 10 saniye vorteksleyin.
9.1.2 Diagenode negatif ve pozitif kontrol hazırlama (isteğe bağlı)
Uygulamanın valide edilmesi ve sonucun yorumlanması için bir pozitif ve negatif kontrol yapın:
 Pozitif kontrol için: 10 μl RNA dâhili kontrol (sarı tüp) ve 750 μl RNaz/DNaz içermeyen suyu bir

Numune Hazırlama Reaktifi tüpüne pipetleyin. Kullanımdan önce tüp kapağını geri takın,
vorteksleyin ve kapağı açın.
Negatif kontrol için:
10 μl Diagenode negatif kontrol (gök mavisi tüp), 10 μl RNA dâhili kontrol (sarı tüp) ve 740 μl
RNaz/DNaz içermeyen suyu bir Numune Hazırlama Reaktifi tüpüne pipetleyin. Kullanımdan önce
tüp kapağını geri takın, vorteksleyin ve kapağı açın.
9.2 RT-PCR Karışımı hazırlama
1. Bir uygulamada test edilecek toplam numune ve/veya kontrol sayısını belirleyin.
2. Testi yapmadan hemen önce, her bileşen hacmini toplam numune sayısıyla çarpıp pipetleme hataları
için +%20 fazlalık koyarak aşağıdaki tam ana karışımı hazırlayın (bkz. aşağıdaki tablo).
Optima PLUS Master Mix (beyaz tüp)…………..…………………….…6,75 μl
Respiratory Flu A/B primers and probes (kırmızı tüp)…..….……2,5 μl
H2O (PCR sınıfı) (gök mavisi tüp)…………..………………………….…..3,25 μl
Bir strip için nihai hacim:……………………………………..………...12,5μl
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
Birden fazla strip/ reaksiyon için hesaplama örneği:
Numune sayısı
Pipetleme
hatası yüzdesi
Primerler/Prob
(μl)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%20
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
Optima PLUS
Master Mix
(μl)
24,3
32,4
40,5
48,6
56,7
64,8
72,9
81,0
89,1
97,2
105,3
113,4
121,5
129,6
137,7
145,8
153,9
162,0
170,1
178,2
186,3
194,4
H2O
(PCR sınıfı)
(μl)
11,7
15,6
19,5
23,4
27,3
31,2
35,1
39,0
42,9
46,8
50,7
54,7
58,6
62,5
66,4
70,3
74,2
78,1
82,0
85,9
89,8
93,7
Toplam
(μl)
45,0
60,0
75,0
90,0
105,0
120,0
135,0
150,0
165,0
180,0
195,0
210,1
225,1
240,1
255,1
270,1
285,1
300,1
315,1
330,1
345,1
360,1
S a y f a | 11 9.3 BD MAXTM Sistemi amplifikasyonu
Not: Detaylı talimatlar için BD MAX™ Sistem Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
9.3.1 Diagenode Flu A/B için PCR testi oluşturma
Not: Zaten Diagenode Flu A/B testini oluşturduysanız adım 9.3.1'i atlayın doğrudan adım 9.3.2’ye geçin.
1. BD MAXTM Sisteminin « Run » (Çalıştır) ekranında « Test Editor » (Test Düzenleyici) sekmesini seçin
2. « Create Test » (Test Oluştur) düğmesine tıklayın.
3. « Test Name » (Test Adı) penceresinde testi adlandırın: Diagenode Flu A/B.
4. « Extraction Type » (Ekstraksiyon Tipi) açılır menüsünde RNA-3'ü seçin.
5. « Master Mix Format » (Ana Karıştırma Biçimi) açılır menüsünde “Research MM, Probes/Primers Add
Manually” (MM Ara, Problar/Primerler Elle Ekle) seçeneğini belirleyin.
6. « Channel Settings » (Kanal Ayarları) bölümünde « Gains » (Kazanımlar) ve « Threshold » (Eşik)
parametrelerini aşağıdaki gibi ayarlayın:
Gain
40
80
60
0
0
Channel
475/520
530/565
585/630
630/665
680/715
Threshold
100
150
250
0
0
7. « GuardRail » (GuardRail) için « Default » (Varsayılan) seçeneğini seçin
8. « Test Details » (Test Ayrıntıları) bölümüne PCR profilini girin:
New Step
Cycle
Profile type
Type
Time (s)
1800.0
1
Bekle
Temp (°C)
50.3
Detect

New Step
Cycle
Profile type
Type
Time (s)
600.0
1
Bekle
Temp (°C)
98.0
Detect

Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
New Step
Cycle
Profile type
Type
Time (s)
15.0
66.0
45
2‐Sıcaklık
Temp (°C)
98.0
64.0
Detect


9. « Spectral Cross Talk » (Spektral Çapraz sekmesine tıklayın ve aşağıdaki parametreleri girin:
475/520
Excitation
Channel
475/520
530/565
585/630
630/665
680/715
1.2
0.0
0.0
0.0
False Receiving Channel
530/565
585/630
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
630/665
0.0
0.0
0.0
680/715
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10. « Save Test » (Testi Kaydet) düğmesine tıklayın.
9.3.2 BD MAXTM Rafı ayarları
Ek bilgi için lütfen BD MAX™ Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
1.
2.
3.
4.
BD MAX™ raflarına yeterli sayıda RNA Bireysel Reaktif Strip (URS) sayısını yükleyin.
Sıvıların zeminde olduğundan emin olmak için her URS'yi sert yüzeye doğru hafifçe vurun.
RNA Ekstraksiyon Reaktifi tüpü (beyaz folyo) ve DNaz Reaktif tüpünü (sarı folyo) URS'deki ilgili
pozisyonlarına oturtun (bkz. şekil 1).
12,5 μl Tam Ana Karışımı (bölüm 9.2'de hazırlanmıştır) RNA URS'nin Hazır RNA tüpünün bulunduğu
eklentiye (pozisyon 3) pipetleyin. Kabarcık olmadığından ve sıvının tüpün tabanında olduğundan emin
olun.
Pozitif kontrol numunesi URS için, 1 μl pozitif kontrolü (yeşil tüp) Ana Karışıma ek olarak Hazır RNA
tüpüne (pozisyon 3) pipetleyin.
S a y f a | 13 9.3.3 BD MAXTM Cihaz ayarları
1. BD MAX™ Sisteminin <Run> (Çalıştır) ekranında <Work List> (İş listesi) sekmesini seçin.
2. “Assay” (Deney) açılır menüsünde Diagenode Flu A/B'yi seçin (Zaten oluşturulmamışsa bkz. Bölüm
9.3.1).
3. Barkot tarayıcı kullanarak veya manüel girişle her bir numune/hasta veya kontrol için ilgili Numune
Hazırlama Reaktifi tüpü barkodunu girin. Raf A'da Pozisyon 1 ile başlayın.
4. Kapağı açık olan Numune Hazırlama Reaktifi tüpünü BD MAXTM Rafındaki/Raflarındaki ilgili pozisyona
yerleştirin.
5. Barkot tarayıcısı kullanarak veya manüel girişle çalışma listesine numune/hasta tanımlama bilgilerini
girin. Tüm Numune Hazırlama Reaktifi tüplerinin bilgileri girilene kadar devam edin. Numune/Hasta
ID ile Numune Hazırlama Reaktifi tüplerinin doğru şekilde eşleştiğinden emin olun.
6. Rafı/rafları BD MAXTM Sistemine yükleyin (Raf A BD MAX™ Sistemin sol tarafına ve Raf B sağ tarafına
yerleştirilir).
7. BD MAXTM PCR kartuşunu/kartuşlarını yükleyin.
8. BD MAX™ Sistemi kapısını kapatın.
9. “Start Run” (Çalışmayı Başlat) seçeneğine tıklayın
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
10. Sonuçlar
1. Ana menüde “Results” (Sonuçlar) düğmesine tıklayın.
2. Listede sizin uygulamanıza çift tıklayın ve yeni sekmedeki “Run …..” (Çalıştır…) seçeneğine tıklayın
3. “Print” (Yazdır) sekmesinde, şu seçeneği seçin: Result 
Protocol Details 
PCR 
4. “create report” (rapor oluştur) ve daha sonra “Print Report” (Raporu Yazdır) düğmesine tıklayın.
Sorunçların BD MAXTM Sistemi yazılımı versiyon 2.74 veya 2.70 ile yorumlanması
1. Bir uygulamanın geçerli olması için gerekenler :
a. BD MAXTM Sistem hatası olmaması.
b. (isteğe bağlı) Negatif kontrol Ct değerinin 585/630 dışında tüm kanallar için -1 olması.
c. (isteğe bağlı) Pozitif kontrol Ct değerinin 475/520 ve 530/565 kanalları için 30 ± 3,3 olması.
2. Uygulama geçerliyse aşağıdaki çizelgeye göre numune sonuçlarını yorumlayın:
a. Ct için 0 değeri Ct değerinin hesaplanmadığını gösterir. Bu numune eğrisinin tekrar hesaplanan
bir Ct değeri oluşturulması için eşik çizgisi ayarlaması ile manüel olarak incelenmesi gerekir.
b. Ct için -1 değeri amplifikasyonun gerçekleşmediğini gösterir.
c. Ct için başka herhangi bir değer PCR eğrileriyle (“PCR Analysis” sekmesi) korelasyon içinde ve
aşağıdaki tabloya göre yorumlanmalıdır:
Sonuçların Yorumlanması
Ct 475/520
Ct 530/565
Ct 585/630
-1
-1
≤ 36
Grip A ve Grip B RNA tespit edilmedi.
ANY
-1
ANY
Grip A RNA tespit edildi.
-1
ANY
ANY
Grip B RNA tespit edildi.
ANY
ANY
ANY
Grip A ve Grip B RNA tespit edildi.
-1
-1
> 36
Or -1
İnhibitör Numuneler*
Tanı konulamıyor.
*İnhibitör numuneler için: Numuneden yeni bir Numune Hazırlama Reaktifi tüpü hazırlayarak 28°C'de saklanan orijinal numunelerle testi tekrarlayın. Alternatif olarak, yeni toplanan bir numunede
test yapın.
S a y f a | 15 11. Sorun Giderme Kılavuzu
Tanım
Hedef ve dâhili kontrolde amplifikasyon
sağlanamıyor.
Olası Nedenler
PCR eksojen veya endojen
maddeler tarafından
inhibe edilmiş
Sıvı kullanma sorunu
Hedefte amplifikasyon mevcut ancak
dâhili kontrolde amplifikasyon
sağlanamıyor.
Reaksiyon sırasında
kaynaklar için yarışan
dâhili kontrolü hedefleyin
Tüm amplifikasyon eğrilerini aynı
noktada yükseltin.
Güç dalgalanması
Dâhili kontrol dâhil tüm numunelerde
çok düşük floresan
Primer veya probda
bozunma
Cihaz sorunu
Düzeltici Eylemler
Numune testini
tekrarlayın.
Sıvı kullanma sorununun
meydana geldiği yeri
belirlemek için URS ve
Microfluidic Kartuşu
kontrol edin ve numunede
testi tekrarlayın. Sorun
devam ederse
bölgenizdeki BD
temsilcisi ile irtibat kurun
Numunede erken
amplifikasyon
gerçekleştiğini doğrulayın.
Sistemin UPS'ye
(Kesintisiz Güç Kaynağı)
bağlı olduğunu doğrulayın.
Kit son kullanma tarihini
kontrol edin ve kitin doğru
şekilde saklandığını
doğrulayın.
BD MAX™ Kullanıcı
Kılavuzuna bakın.
Ek bilgiler için BD MAX TM Sistemi Kullanıcı Kılavuzunun "sorun giderme" bölümüne bakın.
Diğer sorun giderme talimatları/sorularınız için lütfen bölgenizdeki BD temsilcisi veya Diagenode
müşteri desteği ile irtibat kurun.
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
12. Performans Özellikleri
12.1 Saflaştırma bakımından analitik duyarlılık
Saflaştırma bakımından analitik tespit sınırı (duyarlılık sınırı) Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time
PCR Kit için ESwab Sıvı Amies besiyerinde ve bir nazofarengeal aspirasyon (NAP) matriksinde
değerlendirilmiştir. Saflaştırma bakımından analitik tespit sınırı, miktarı ölçülmüş Grip A ve Grip B inaktif
patojenleri kullanılarak belirlenmektedir.
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR Kit'in ESwab ve nazofarengeal matrikste Grip A tespitine
yönelik analitik duyarlılığının belirlenmesi amacıyla, Grip A dilüsyon serileri sırasıyla Sıvı Amies
besiyerinde ve bir grip A-negatif nazofarengeal aspirasyon havuzunda 1.500 ila 12 kopya/ml arasında
ayarlanmıştır. Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR Kit'in ESwab ve nazofarengeal matrikste
Grip B tespiti için analitik duyarlılığının belirlenmesi amacıyla, Grip B dilüsyon serileri sırasıyla Sıvı
Amies besiyerinde 3.250 ila 25 kopya/ml arasında ve bir Grip B-negatif nazofarengeal aspirasyon
havuzunda 5.000 ila 39 kopya/litre arasında ayarlanmıştır. Numuneler BD MAXTM Sistem ve Diagenode
Respiratory Flu A/B Real-Time PCR Kit'i birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Test 12 tekrarlı şekilde üç
farklı günde gerçekleştirilmiştir. LOD hesaplamaları bir probit analizi ile belirlenmiştir. Tekrarlanan
testlerin ≥%95'inin pozitif sonuç verdiği en düşük konsantrasyon olarak tanımlanan Analitik duyarlılık
(LOD) aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Test
Grip A
Grip B
Matriks
LOD
ESwab
NPA
ESwab
NPA
170 c/ml
614 c/ml
1.719 c/ml
1.271 c/ml
12.2 Hassasiyet
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR Kit kesinlik verileri BD MAXTM Sistemi aracılığıyla
toplanmıştır ve Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR Kit'in BD MAXTM Sisteminde uygulamanın
kendi içindeki değişkenliği (bir testte aynı konsantrasyondaki numunelerin çoklu sonuçlarının
değişkenliği) ve uygulamalar arasındaki değişkenliğinin (üç farklı günde yapılan dört farklı uygulamada
elde edilen çoklu test sonuçlarının değişkenliği) belirlenmesine imkân verir. Elde edilen veriler spesifik
patojen ve Dahili Kontrol PCR için standart sapma ve değişiklik katsayısının belirlenmesinde
kullanılmıştır.
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR Kit için BD MAXTM Sistemindeki uygulamanın kesinlik
verileri, düşük konsantrasyonda (ilgili matrikste ilgili patojenin ekstraksiyonu bakımından LOD'ye yakın
konsantrasyon) Grip A ve Grip B inaktif patojenlerin eklendiği ESwab ve nazofarengeal aspirasyon (NPA)
matriksi kullanılarak toplanmıştır.
Test 12 tekrarlı şekilde (uygulama başına 4 x 3 tekrar) yapılmıştır. Kesinlik verileri, aşağıdaki şekilde
amplifikasyon eğrilerinin CT değerleri temel alınarak hesaplanmıştır: testin kendi içindeki değişkenlik =
her bireysel uygulamanın ortalama CV'si; testler arasındaki değişkenlik = her bireysel uygulamanın
ortalama Ct değerinin CV'si. Sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
S a y f a | 17 Test
Matriks
Testin kendi içinde Grip ESwab
A
NPA
ESwab
Testler arasında Grip A
NPA
Testin kendi içinde Grip ESwab
B
NPA
ESwab
Testler arasında Grip B
NPA
ESwab
Testin kendi içinde IC
NPA
ESwab
Testler arasında IC
NPA
Patojen
konsantrasyonu
188 c/ml
750 c/ml
188 c/ml
750 c/ml
3250 c/ml
2500 c/ml
3250 c/ml
2500 c/ml
Geçerli Değil
Geçerli Değil
Geçerli Değil
Geçerli Değil
Ortalama Ct
31
31
31
31
30
30
30
30
25
27
25
27
Standart
sapma1
0,69
0,56
0,84
1,17
0,40
1,12
0,57
0,52
0,31
0,66
0,35
0,57
Değişiklik
katsayısı (%)2
2,26
1,85
2,70
3,76
1,34
3,65
1,90
1,73
1,21
2,50
1,38
2,13
1
Uygulamanın kendi içindeki değişkenlik için her bireysel uygulamanın ortalama SD ve uygulamalar
arasındaki değişkenlik için her bireysel uygulamanın ortalama Ct değerinin SD'sine karşılık gelen değer
2
Uygulamanın kendi içindeki değişkenlik için her bireysel uygulamanın ortalama CV ve uygulamalar
arasındaki değişkenlik için her bireysel uygulamanın ortalama Ct değerinin CV'sine karşılık gelen değer.
12.3 Analitik özgünlük
Diagenode Flu A/B Real-Time PCR Kit'in özgünlüğü öncelikle primer ve probların seçimi ve ayrıca titiz
reaksiyon koşullarının seçimiyle sağlanır. Primerler ve problar, dizi karşılaştırma analizi ile gen
bankalarının yayınladığı dizilere olası benzerlikler açısından kontrol edilmiştir.
Diagenode Flu A/B Real-Time PCR kitinin deneysel özgünlüğünü belirlemek için, aşağıdaki tabloda liste
halinde sunulan patojenler çapraz-reaktivite için test edilmiştir. Test edilen patojenlerden hiçbirisinin
çapraz-reaktif olduğu belirlenmemiştir.
Patojenler
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis, suş 522
Bordetella bronchiseptica, suş RB50
Haemophilus influenzae
Mycoplasma genitalium
Chlamydophila pneumoniae
Legionella pneumophila, suş Philadelphia-1
Adenovirus 5, suş Adenoid 75
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes, suş T1
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa, suş PRD-10
Klebsiella pneumoniae, suş K6
Enterococcus faecalis, suş V583
Burkholderia cepacia, suş 249
İnsan Coxsackievirus B4
İnsan Coronavirus 229E
Echovirus 7
Kızamık
Kabakulak
İnsan Parechovirus 1
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
12.4 Klinik performans
Diagenode Respiratory FluA/B Real-Time PCR kit performans özellikleri, valide edilmiş bir PCR referans
yöntemle karşılaştırma yapılacak bir referans laboratuardaki bir retrospektif çalışma sırasında
gösterilmiştir.
Toplam 177 numune (93 Grip -B-, 38 Grip +B- ve 46 Grip -B+) BD MAXTM Sistemindeki Diagenode
Respiratory FluA/B Real -Time PCR kit uygulamasıyla retrospektif olarak test edilmiştir. Numuneler 126
farengeal/nazofarengeal swab numunesi, 18 nazofarengeal aspirasyon numunesi ve çeşitli kaynaklardan
alınan 33 numuneden oluşmuştur (bkz. tablo). Numuneler ilk olarak MagNa-Pure96’da ekstrakte edilmiş
ve LC480 Roche PCR sistemi ve LC480 probları ana karışımı ile birlikte bir PCR referans yöntemiyle
analiz edilmiştir.
9 swab dâhil 17 geçersiz numune (dâhili kontrol tespiti yok) istatistiksel analizden çıkarılmıştır. Grip A ve
Grip B için tanı duyarlılığı ve tanı özgünlüğü hesaplanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda özet olarak
sunulmaktadır:
Grip A yalnızca swablar
Respiratory Flu A/B kit
Respiratory FluA/B kit
Pozitif
Pozitif
1
124
Pozitif uyumu (Duyarlılık): %97
Negatif uyumu (özgünlük): %99
Belirsiz oran: %9,6
Pozitif
1
Negatif
24
1
Negatif
34
Referans yöntem
Pozitif
Negatif
Negatif
Referans yöntem
Grip A tüm numune tipleri
1
91
Pozitif uyumu (Duyarlılık): %96
Negatif uyumu (özgünlük): %99
Belirsiz oran: %7,2
Grip A diğer numune tipleri
NPA
Sekresyon
BAL
Sputum
Ağız Boğaz yıkama
Biyopsi
Farengeal yıkama
Diğerleri
N
18
9
7
8
3
3
Belirsiz oran (%)
2 (11)
2 (22)
0
3 (38)
0
0
1
1
2
0
Poz
Neg
+ uyum
3
13
3/3
1
6
1/1
0
7
Geçerli Değil
4
1
4/4
1
2
1/1
1
2
1/1
Geçerli Geçerli
Geçerli Değil
Değil
Değil
0
2
Geçerli Değil
- uyum
13/13
6/6
7/7
1/1
2/2
2/2
Geçerli Değil
2/2
S a y f a | 19 Grip B yalnızca swablar
Respiratory Flu A/B kit
Respiratory Flu A/B kit
Pozitif
Pozitif
7
111
Pozitif uyumu (Duyarlılık): %95
Negatif uyumu (özgünlük): %94
Belirsiz oran: %9,6
Pozitif
2
Negatif
25
2
Negatif
40
Referans yöntem
Pozitif
Negatif
Negatif
Referans yöntem
Grip B tüm numune tipleri
6
84
Pozitif uyumu (Duyarlılık): %93
Negatif uyumu (özgünlük): %93
Belirsiz oran: %7,2
Grip B diğer numune tipleri
NPA
Sekresyon
BAL
Sputum
Ağız Boğaz yıkama
Biyopsi
Farengeal yıkama
Diğerleri
N
18
9
7
8
3
3
1
2
Belirsiz oran (%)
2 (11)
2 (22)
0
3 (38)
0
0
1
0
Poz
Neg
+ uyum
12
4
12/12
1
6
1/1
6
1/1
1
0
5
Geçerli Değil
3
Geçerli Değil
0
3
Geçerli Değil
0
Geçerli Geçerli Geçerli Değil
Değil
Değil
1
1/1
1
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
- uyum
3/4
6/6
6/6
5/5
3/3
3/3
Geçerli Değil
1/1
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
13. Test kısıtlamaları










Tüm reaktifler yalnızca in vitro tanı için kullanılmalıdır.
En iyi sonuçlar için kullanıcı kılavuzuna kesinlikle uyulmalıdır.
Bu test ESwab kullanılarak toplanan nazofarengeal swablar ile kullanım için valide edilmiştir.
Bu test BD MAXTM Sistemi versiyon 2.70 veya 2.74 ile kullanım geçerlidir.
Bu test H7N9 suşunun tespit edilmesini sağlamaz (Flu A).
Negatif sonuçlar kesinlikle enfeksiyonu bulunmadığı anlamına gelmez ve tanı, tedavi veya diğer tedavi
yönetimi kararları için tek temel olarak kullanılmamalıdır.
Viral nükleik asit tespiti doğru numune toplama, kullanma, taşıma, saklama ve hazırlamaya bağlıdır.
Bu adımların herhangi birinde doğru prosedürlerin uygulanmaması doğru olmayan sonuçlara neden
olabilir. Doğru şekilde toplanmayan, taşınmayan veya kullanılmayan numunelerden yalancı negatif
sonuçlar alınması riski mevcuttur.
Testin viral hedeflerinde dizi varyantlarının varlığı, prosedür hataları, numunelerdeki amplifikasyon
inhibitörleri veya amplifikasyon için organizmanın yetersiz sayısı nedeniyle yalancı negatif değer riski
mevcuttur.
Yalancı negatif sonuçlar nükleik asit kaybı nedeniyle meydana gelebilir. PCR amplifikasyonu için
inhibitörler içeren numunelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla teste inhibisyon kontrolü
eklenmiştir. Bu kontrol numunelerin yetersiz şekilde toplanması, taşınması veya saklanması
nedeniyle nükleik asit kaybı meydana gelip gelmediğini göstermez.
Hedef organizma, nükleik asitleri veya amplifiye edilmiş ürün kaynaklı çapraz kontaminasyona veya
testteki spesifik olmayan sinyale bağlı yalancı pozitif değer riski mevcuttur.
14. Kalite Sertifikasyonu
Diagenode, enfeksiyöz hastalıklar için Nükleik Asit teknolojisi kullanılan IVD cihazların tasarımı, üretimi
ve satışı için ISO 9001 ve ISO 13485 sertifikalarına sahiptir.
Diagenode Respiratory Flu A/B Real-Time PCR kit ürün kalitesini garanti etmek için önceden belirlenmiş
spesifikasyonlara karşı test edilir.
15. Referanslar
1. FLU.gov. (2011). The Current Flu Situation.
http://www.flu.gov/individualfamily/about/current/index.html'den alınmıştır.
2. Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2011). CDC Features: Flu Season is Here –
Vaccinate. http://www.cdc.gov/Features/FLU/'dan alınmıştır
3. Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2011). Seasonal Influenza (Flu). People at High
Risk of Developing Flu-Related Complications.
http://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm'den alınmıştır
S a y f a | 21 16. Sembollerin açıklaması
Katalog numarası
Seri kodu
için yeterlidir
Üst sıcaklık sınırı
Son kullanma tarihi: yyy-aa
İn vitro tanı tıbbi cihazı
Kullanma talimatlarına bakın
Biyolojik risk
Kontrol
Negatif kontrol
Pozitif kontrol
Güneş ışığından uzak tutun
Üretici
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
DIAGENODE Respiratory Flu A/B Real-Time PCR KULLANMA TALİMATI
17. Satın Alma Bildirimi
Bu ürün, Roche Molecular Systems, Inc., ve F. Hoffmann-La Roche ltd. (Roche) şirketlerinin sahibi olduğu
patentler kapsamında yer alan polimeraz zincir reaksiyonunda (PCR) kullanım için uygundur. Bu ürünün satın
alınmasıyla satın alan kişiye bu patentler dâhilinde PCR işlemini kullanma için hiçbir lisans açık bir
şekilde veya ima edilerek sağlanmamaktadır.
Bir Onaylı Thermal Cycler ile birlikte kullanıldığında veya Applied Biosystems’den edinildiğinde, lisanslı
tedarikçilerden belirli reaktiflerin satın alınmasıyla birlikte belirli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
PCR işlemini kullanmak için bir lisans sunulmaktadır. PCR işlemini gerçekleştirmek için lisansların satın
alınmasıyla ilgili diğer bilgiler Applied Biosystems, 850 Lincoln Center Drive, Foster City, California 94404
veya Roche Molecular Systems, Inc, 1145 Atlantic Avenue, Alameda, California 94501 adreslerinde
Lisanslama Müdürlüğü ile irtibat kurularak edinilebilir.

BD MAXTM Becton, Dickinson and Company’nin ticari markasıdır.
MA-FluAB-BD-TU-v1_04_03_14
Diagenode s.a. LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e-Posta: [email protected]
S a y f a | 23 Diagenode sa Liège Science Park
Rue du Bois Saint-Jean, 3
4102 Seraing
, BELÇİKA
Tel. +32 4 364 20 50
[email protected]
www.diagenodediagnostics.com
Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // Belçika //
Tel: (+32) 4 364 20 50 // e - Posta: [email protected]
Download

Real-Time PCR kit - Diagenode Diagnostics