UNESCO Eğitim Sektörü
Esra HATİPOĞLU
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektör Uzmanı
31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya
www.unesco.org.tr
UNESCO
Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü
Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek…
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü
• UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel Merkezi, 52 Alan Ofisi, 6
Enstitü ve 2 Merkez ile dünya çapında 400 çalışanıyla hizmet
vermektedir.
• UNESCO, tüm bireylerin eğitim hakkına sahip olduğunun farkına
varılması gerektiği ve eğitimin bireylerin gelişiminde, sosyal ve
ekonomik kalkınmada temel rolü oynadığı inancıyla bütünsel bir
eğitim vizyonu üstlenmiştir.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü-Organizasyon Şeması
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü
Eğitim Hedefleri
Herkes İçin Eğitimin (EFA) gerçekleştirilmesini desteklemek;
Eğitimde evrensel ve bölgesel öncülük sağlamak;
Erken çocukluk döneminden yetişkinlik çağlarına kadar tüm dünyada
eğitim sistemlerini güçlendirmek;
Eğitim yoluyla çağdaş ve evrensel sorunlara cevap vermek.
UNESCO, Herkes için Eğitim’i (EFA) sağlayarak bilgiye değer veren,
barışı, çeşitliliği destekleyen ve insan haklarını koruyan toplumlarla
birlikte sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye yardım etmeyi
amaçlamaktadır.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü Temaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21. yy için Eğitim
Hayat Boyu Öğrenme
Herkes İçin Okuryazarlık
Öğretmenlerin Eğitimi
İş ve Yaşam için Becerilerin Kazandırılması
Eğitimde Kalkınmayı İzleme ve Koordine Etme
Kadınların ve Kız Çocuklarının Eğitimi
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü
UNESCO Orta Dönem (2014 – 2021) Stratejisi Kapsamında
Eğitim Sektörü:
Stratejik Hedefler
1) Herkes için kaliteli hayatboyu ulaşılabilecek kaliteli eğitim
sistemleri geliştirmek,
2) Öğrenenleri yaratıcı ve evrensel sorumluluk sahibi yurttaşlar
olmaları konusunda güçlendirmek,
3) Gelecekteki eğitim gündemini şekillendirmek.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü
UNESCO Orta Dönem (2014 – 2021) Stratejisi Kapsamında
Eğitim Sektörü:
Ana Eylem Planı
1) Herkes için kaliteli hayatboyu öğrenme fırsatları sağlamak için
eğitim sistemleri geliştirmeye yönelik Üye Devletleri
desteklemek,
2) Öğrenen bireylerin yaratıcı ve sorumlu evrensel vatandaşlar
olmalarını teşvik etmek
3) Herkes İçin Eğitim’i (EFA) geliştirmek ve gelecek uluslararası
eğitim gündemini şekillendirmek
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü Programları/Ağları
UNESCO’nun eğitim alanında geliştirdiği en önemli programlar:
Herkes için Eğitim (EFA)
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Kardeş Okullar Ağı (ASPnet)
UNESCO Kürsüleri ve Kardeş Üniversiteler (UNITWIN)
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü Programları/Ağları
Herkes İçin Eğitim (EFA)
Herkes İçin Eğitim Programı, birçok Birleşmiş Milletler Örgütünün
işbirliğiyle UNESCO tarafından 1990 yılında başlatılmıştır. 2000
yılında UNESCO üyesi devletler Senegal, Dakar’da bir araya gelerek
2015 yılına kadar tüm bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan altı
eğitim hedefi tanımlamışlardır.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü Programları/Ağları
Herkes İçin Eğitim (EFA)
Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin temel eğitimden yararlanmasını
hedefleyen küresel bir program olan Herkes İçin Eğitimin temel ilgi
alanları; temel eğitim, yetişkin okuryazarlığı, cinsiyet eşitliği daha
doğrusu eşitsizliği ve eğitimde kalite sorunu gibi konulardır.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü Programları/Ağları
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, kilit sürdürülebilir kalkınma
konularını eğitim ve öğretime dâhil etme anlamına gelmektedir. Bu
konular:
Biyoçeşitlilik
İklim Değişikliği Eğitimi
Âfet Riskini Azaltma
Kültürel Çeşitlilik
Yoksulluğun Azaltılması
Toplumsal Cinsiyet
Sağlık
Sürdürülebilir Yaşam Biçimleri
Barış ve İnsan Güvenliği
Su
Sürdürülebilir Kentleşme
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü Programları/Ağları
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim;
• sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek için tüm bireylerin bilgi
beceri ve insani değerleri edinmelerine olanak tanır,
• öğrenen bireyleri davranışlarını değiştirmeye yönelten ve motive
eden katılımcı öğrenme ve öğretme yöntemleri gerektirir,
• eleştirel düşünme, geleceğe yönelik senaryoları hayal edebilme ve
işbirliği ile karar verme becerilerini geliştirir.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü Programları/Ağları
ASPnet (Kardeş Okullar Ağı)
UNESCO tarafından 1953 yılında kurulan, Türkiye’nin de içlerinde
bulunduğu 180 ülkeden oluşan evrensel bir eğitim ağıdır. Okul
öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, teknik okullar ve öğretmen eğitimi
enstitüleri gibi çeşitli üye kuruluşlar, uluslararası anlayış, barış,
kültürlerarası diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli eğitim
yararına çalışırlar.
Ülkemizde ASPnet Ağı’nda yer alan 45 okul bulunmaktadır.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü-2015 sonrası Eğitim
Eğitim konusu, 2015 yılından sonra UNESCO’nun evrensel
kalkınma gündeminde önemli bir yer tutacaktır.
2015 sonrası için Kapsayıcı Hedef:
«2030 yılına kadar herkes için eşit, kapsayıcı, kaliteli eğitimi ve
hayat boyu öğrenmeyi sağlamak»
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim Sektörü - UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Eğitim İhtisas
Komitesi Başkanı: Doç. Dr. Adnan BOYACI
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Download

Eğitim Sektörü Sunumu