NİĞDE DEFTERDARLIĞI BİRİNCİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
1
Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik
zaferlerle taçlandırılamazlarsa, kazanılacak başarılar yaşayamaz, az
zamanda söner.
2
3
4
Cabir DÖNER
Niğde Defterdarı
Son 20 yılda küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, devletin fonksiyonlarına paralel
olarak vatandaşlarında taleplerini değiştirmiştir. Bu çerçevede kamunun rolü ve
sorumlulukları daha da artarken, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, vatandaş odaklı
bakış ve hizmet sunumunda kalitenin artırılması gibi konular ön plana çıkmıştır.
Türkiye söz konusu küresel akım ve etkileri dikkate almak suretiyle son 10 yılda
köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bir yandan ekonomisini
güçlendirirken diğer yandan da kamu yönetimi sistemini yeniden yapılandırarak pek çok
önemli reformu hayata geçirmiştir.
Bu bağlamda gerçekleştirilen reformların en önemlisi; 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali yönetimi anlayışının yerleştirilmesi
olmuştur. Yeni anlayışla birlikte stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve
iç kontrol sistemi kamu yönetimimize dâhil edilmiştir.
Reformun kamu yönetiminde meydana getirdiği köklü değişimin verdiği
heyecanla ve edindiğimiz tecrübeler ışığında Maliye Bakanlığı Strateji Planı
doğrultusunda hazırladığımız
2015-2019
Niğde
Defterdarlığı
Strateji
Planının
vizyonumuza ulaşmada azami katkıyı sağlaması ve hayırlar getirmesini temenni ederim.
5
GİRİŞ
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1.1.Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları ..................................................................................................... 7
1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı ve Çalışma Takvimi ................................................................... 7
TANZİMAT ÖNCESİ ..................................................................................................................... 10
BB Ö L Ü M l l ............................................................................................................................... 28
6
BÖLÜM1
DEFTERDARLIK STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kabulüyle kamuda stratejik
planlama uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına
stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Planlama süreci, stratejik planlama çalışmalarının başlatıldığının Niğde Valiliği İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 11.12.2013 tarihli ve 5691 sayılı, “Stratejik
Plan Eğitimi” konulu yazıları ile Niğde genelindeki tüm kurumlara duyurulmuştur.
Defterdarlığımız tarafından görevlendirilen iki personel tarafından 15-22 Aralık 2013
tarihleri arasında Çelikhan Thermal Otelde verilen Stratejik Plan Eğitim semineri ile katılım
gerçekleştirilmiştir. Seminer sonrasında 06.01.2014 tarihinde gerçekleştirilen Şube Müdürleri
toplantı tutanağının 5. Maddesinde “ Sayın Valimizce her il müdürlüğünün kendi Stratejik
Planını yapacağı sözlü ifade edildiğinden; Defterdarlığımız 2015-2019 Stratejik Planının
hazırlık sürecine başlanması Defterdarımız tarafından istenilmiştir.
Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 22.01.2014 tarih ve 518
sayılı, Stratejik plan Taslağının Hazırlanması konulu yazıları gereği, Defterdarlığımızca
Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuş ve 28.01.2014 tarihi
itibari ile stratejik plan çalışmalarına başlanmıştır.
1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı ve Çalışma Takvimi
Niğde Defterdarlığının 2015-2019 Stratejik Planında rehber olacak çalışma programı ve
çalışma takvimi Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiştir.
7
1.3 Stratejik Plan Çalışma Programı
Tablo 1 Niğde Defterdarlığı Stratejik Plan Çalışma Programı
SIRA
NO
1.
2.
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞ VE İŞLEMLER
SORUMLU BİRİMLER
Defterdarlık birim tanımlaması ve sınırlarının
Stratejik plan hazırlama
çizilmesi
ekibi
Yasal yükümlülükler ve mevzuatının incelenmesi,
Stratejik plan hazırlama
birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve
ekibi
hizmetlerinin incelenmesi
3.
İç çevre analizi, birimin yapısı, insan kaynakları,
Stratejik plan hazırlama
fiziksel kaynaklar, kurum kültürü, teknolojik
ekibi
yapının incelenmesi
4.
Dış çevre analizinin (fırsatla ve tehditler), Swot
Stratejik plan hazırlama
analizinin, GZFT analizinin, paydaş analizinin
ekibi
yapılması
5.
Müdürlüğümüzce benimsenen misyon, vizyon,
Stratejik plan hazırlama
temel değerlerin, stratejik amaçların, performans
ekibi
göstergelerinin yapılması
Stratejik plan hazırlama
6.
Maliyetlendirmenin yapılması
ekibi
Stratejik plan hazırlama
7.
İzleme ve değerlendirmenin yapılması
8
ekibi
Birimin Tanımı ve Sınırlarının
Çizilmesi
MEVCUT DURUM
ANALIZI
*Yasal Yükümlülükler Ve
Mevzuatın İncelenmesi
*Birimlerin Faaliyet
Alanlarının, Hizmetlerinin
İncelenmesi
* Paydaş Analizi (Paydaşların
Tespiti Ve Önceliklendirme)
Değerlendirme Ve
Danışmanlık
*İç Çevre Analızı
-Birimin Yapısı
-İnsan Kaynakları
-Fiziksel Kaynaklar
-Kurum Kültürü
Teknolojik Yapı
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Değerlendirme ve
Danışmanlık
*Dış Çevre Analizi
-Fırsatlar
-Tehditler
*SWOFT(GZFT) Analizi
*GZFT/TFZG Matris Analizi
Değerlendirme ve
Danışmanlık
GELECEĞİN TASARIMI
*Misyon
*Vizyon
*Temel Değerler
*Stratejik Amaçlar
*Stratejiler
*Performans Göstergeleri
Değerlendirme ve
Danışmanlık
MALİYETLENDİRME
Değerlendirme ve
Danışmanlık
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
9
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
FAALİYETLER
OCAK
1.4 Defterdarlık Stratejik Plan Çalışma Takvimi
2- DEFTERDARLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ
2.1 Kurumun Tarihçesi
TANZİMAT ÖNCESİ
Tanzimat’tan önce Osmanlı İmparatorluğu teşkilatı incelendiğinde idari kuruluş yapısına
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Memluklular ve Anadolu
Beylikleri gibi bazı İslam ve Trük devletleri teşkilatlarının örnek olduğu görülmektedir. Osmanlı
devleti maliye teşkilat, Batı (İran) Moğolları denilen İlhanlılar ile Anadolu Selçuklularının
teşkilatından alınmıştır.
Orhan Bey döneminde (1326-1359) Bursa’nın başkent yapılmasıyla birlikte bir göçebe sınır
beyliğinden yerleşik bir devlet düzenine geçilmiş ve devlet olmanın bütün koşulları kazanılmıştır.
Devletin mali teşkilatı da esas itibariyle Orhan Gazi zamanında kurulmaya başlamıştır. I. Murat
zamanında devletin merkez ve eyalet teşkilatları tamamlanmış, daha sonra Çelebi Mehmet’in
(1403-1421) girişimleri ve başarılı çalışmaları ile Timur’un yarattığı sarsıntı sonucu devletin
bütünlüğünü tehdit eden, yayılma ve gelişmesini geciktiren iç tehlikeler önlenmiş devlet düzeni
yeniden kurulmuştur. Nihayet 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet, bin yıldır devam eden Doğu
Roma (Bizans)İmparatorluğu2na son vererek sınırları Avrupa içlerine kadar uzanan bir devletin,
yeni bir İmparatorluğun kuruluşunu sağlamıştır.
Bu genişlemelere ve gelişmelere paralel olarak aynı dönemin sonunda gelindiğinde para
basımından tımar düzenine ve Defterdarlık düzeyinde merkez ve taşra teşkilatına kadar mali
örgütlenmenin bütün müesseseleriyle tamamlandığı görülmektedir.
Sarayın ve padişahın hizmetleri saraydaki birun, Enderun ve harem personeli ile yürütülürken,
merkezde devletin genel idari hizmetleri ve işlemleri kalem olarak adlandırılan üç ana büro ya da
daire tarafından yürütülmektedir. Bu daireler, Divan-ı Hümayun kalemleri, Bab-ı Defter
(Defterdarlık) ve Defterdarhanedir. Bunlardan divan-ı hümayun kalemleri ile defterdarhane
nişancıya, hazine-i amire ile birlikte defterdarlık kalemleri defterdara bağlıdır.
10
Tanzimat öncesi dönemde devletin esas hazinesi yani hazine-i amire başdefterdarın
yönetiminde ve sorumluluğundadır. Hazineye giren ve hazineden çıkan paraların hesabını tutmak,
devletin gelirlerini toplamak ve giderlerini yapmak, merkez ile taşra (eyaletlerinin) gelir, gider,
nakit ve mahsup ilişkilerini sağlamak, devletin yıllık gelir ve giderlerini dengelemek, gelir ve gider
konularında gerekli tedbirleri almak ve ilgili yılın kesin hesabını çıkarmak üzere başdefterdarlığa
bağlı birimler (kalemler) kurulmuştur. Kurulan bu maliye hepsine birden bab-ı defteri denilmiştir.
Tanzimat’a gelinceye kadar yaklaşık beş buçuk asırlık uzun bir dönemde maliye teşkilatı
kalemleri arasında zamana ve şartlara göre değişiklikler yapılmış, yenileri kurulurken bazıları
yeniden örgütlenmiş ya da kaldırılmıştır. Osmanlı devletinde maliye idaresi “Bab-ı Defteri”,
“Defterdar Kapısı” gibi isimlerler anılmaktadır.
Defterdarlık devletin teşkilat yapısı içinde mali işleri yürüten bir üst kuruluştur. Devletin
tüm merkez ve taşra mali birimleri Defterdarlığa bağlı olarak çalışmaktadır. Defterdarlık kalemleri
ve hazinenin başında defterdar bulunmaktadır.
Selçukluların müstevfi dedikleri vezire Osmanlılar defterdar demişlerdir. Osmanlı
Devletinde hükümdar tüm servetin muhafız ve murakıbıdır. Mali işlere önceleri Vezir-i Azam
bakardır. Sonraları bu işleri fiilen idare etmek üzere Başdefterdarlık ihdas edilmiştir. Osmanlı
devletinde ilk defterdarın I Murat’ın son senelerinde veya Yıldırım Beyazıt zamanında tayin
edildiği tahmin edilmektedir. Divana (Divan-ı Hümayuna) dâhil olan defterdar vezirlerle
kazaskerlerden sonra gelmekte ve bugünkü anlamıyla Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır.
Osmanlılarda XV. Asrın son yarısına kadar merkezde bir defterdar ile eyaletlerde ona tabi
hazine ve mal defterdarları vardı. Memleketin genişlemesi üzerine II. Beyazıt zamanında
merkezdeki defterdar adedi ikiye çıkarılmıştır. Bunlardan Rumeli defterdarı aynı zamanda
başdefterdardı ve Rumeli’deki haslar ile mukataalara bakardı. Anadolu defterdarı ise Anadolu’daki
haslarla mukataalara bakmakla görevliydi. Yavuz Sultan Selim’in Doğu Anadolu ve Suriye’yi
almasını takiben oraların mali işlerine bakmak üzere Halep’te Arap ve Acem Defterdarlığı adıyla
üçüncü bir defterdarlık kurulmuştur.
11
XVI. asır ortalarında Rumeli ve Anadolu defterdarlıklarına bağlı olan yalılar ile İstanbul
mukataaları ayrılarak merkezde şıkkı sani unvanıyla bir defterdarlı daha kuruldu. Bu suretle derece
sırasıyla İstanbul’da Rumeli veya Şıkk-ı Evvel Defterdarlığı, Anadolu Defterdarlığı ve Şıkk-ı Sani
Defterdarlığı adı ile üç defterdarlık meydana geldi. Daha sonra Tuna (Macaristan) ve Anadolu ile
Suriye’de çeşitli kenar defterdarlıkları kuruldu ise de sonradan kaldırıldığı için maliye teşkilatında
üç defterdar kaldı.
XVII. asır ortalarından itibaren Defterdarlar şıkk-ı evvel, şıkk-ı sani ve şıkkı salis adlarıyla
anılmıştır. Bu tarihten itibaren şıkk-ı evvel defterdarı başdefterdar olarak bütün mali işlerin başı ve
sorumlusu oldu. Diğer defterdarlar onun yardımcısı gibi grev yaptılar. III. Selim zamanında şıkk-ı
sani defterdarı Nizamı-ı Cedit hazinesine memur oldu ise de Nizam-ı Cedit kaldırılınca bu makam
da kaldırıldı. Bu defterdara İrad-ı Cedit Nazırı da deniliyordu. Yine III. Selim döneminde, 1795’de
Zahire Nezareti’nin kurulmasıyla birlikte şıkk-ı salis defterdarlığı Zhire Nazırlıyla birleştirildi.
Ancak 1805 yılında tersane Hazinesi’nin kurulmasından sonra Tersane Nazırı şık-ı salis olarak
kabul edildi, zahire nazırları ise şıkk-ı rabi derecesine indirildi. Şıkkı salis defterdarlığı 1834’te
Mansure Defterdarlığına ilhak olundu. Böylece maliye işlerinin idaresi münhasıran şıkk-ı evvel
defterdarının idaresine verildi.
I. Mahmut zamanında Yeniçeriler ortadan kaldırıldıktan sonra biri askeri giderlerin
idaresi için Masarifat Nezareti, diğeri de iltizama verilmesi usulü kaldırılan mukataaların
gelirlerinin idaresi için Mukataat Nezareti olmak üzere iki teşkilat kuruldu. 1834 tarihinde
Masarifat nezareti kaldırıldı, şıkk-ı evvel defterdarlığı Hazine-i Amire ve Mansure Defterdarlığı
adlarıyla iki kısam ayrıldı. Nihayet Gülhane Fermanı’ndan bir buçuk sene kadar önce 28 Şubat
1838 tarihli ferman ile Hazine-i Amire Mansure hazinesine ilhak olunarak ve defterdarlık unvanı
kaldırılarak Umur-ı Maliye Nezareti kuruldu. Abdurrahman Nafiz Bey’e vezaret ve paşalık unvanı
verilerek ilk Maliye nazırı oldu. Maliye Nazırı unvanının ihdası sırasında Maliye Müsteşarlığı da
ihdas ve ilk müsteşarlığa Mukataat zimmeti Hüseyin Hüsnü Efendi (Köse) tayin olundu. Ancak
Maliye Nezareti’nin bu statüsü uzun ömürlü olmadı. Abdülmecit’in tahta geçmesinden hemen
sonra ve Tanzimat tan birkaç ay önce 2 Eylül 1839’da Maliye Nezareti ikiye ayrılarak tekrar
Defterdarlığa dönüldü. Hazine-i Amire defterdarlığı ile Mukataat Hazinesi Defterdarlığı yeniden
kuruldu. Nezaret Defterdarlıklara ayrıldığı için müsteşarlık kaldırıldı.
12
TANZİMAT DÖNEMİ (1839-1876)
Tanzimatın ilanıyla birlikte iltizam usulü kaldırıldığından 20 Ocak 1840 tarihinde Mukataat
Hazinesi Miri Hazine (Hazine-i Amire) ile birleştirilerek Hazain-i Amire oluşturuldu. Hazain-i
Amire Defterdarı birleştirilen hazinelerin başına getirildi ve yeni usullerin (Tanzimatın)
uygulanmadığı yerlerin mali işleriyle görevlendirildi. Defterdarlığa Musa Saffeti Efendi getirildi.
Tanzimatın uygulandığı yerlerin mali işleri, gönderilecek muhassılların yazışmalarıyla ilenmek
üzere hazine-i amire defterdarlığıyla aynı seviyede olmak üzere “Umur-ı Maliye Nezareti” yeniden
kuruldu. Bu sırada başta Tanzimatın uygulandığı bölgelerin yeni kurulan muhassıllarca gönderilen
vergi gelirleri olmak üzere diğer bazı gelirleri de tahsil eden yeni bir hazine ortaya çıktı.
Ancak daha sonra Hazinelerin tamamının birleştirilmesiyle ve tek hazine sistemine dönüş
gerçekleştirildi. 25 Mayıs 1840’ta üç hazine (Hazine-i Amire, Maliye Hazinesi ve Hazine-i Redif)
kaldırılarak tüm gelir ve giderlerinin Hazine-ş Celile-i Maliye’de birleştirilmesine karar verildi.
Böylece Osmanlı Devleti’nde 1793’ten beri devam edegelen çok hazine dönemi kapanarak tek
hazine-tek bütçe sistemi tekrar benimsenmiş oldu. Böylece mali teşkilat ve hazineler Umur-ı
maliye Nezareti adıyla bir idarede birleştirildi. Maliye Nezareti de tekrar bağımsız ve maliyenin tek
sorumlusu durumuna getirilmiş oldu.
1858 yılında çıkarılan Eyaletler Nizamnamesi mevcut idari birimler arasına karyeleri de
dâhil etti. Bunun dışında mevcut eyaletler düzenini korumakla beraber valinin yetkilerini daha da
artırdı. Bu arada mali işlerin idare ve sorumluluğu mülkiye memurluğuna bırakıldı. 1860 yılında
yapılan değişiklik ile, defterdarlık ve malmüdürlükleri lağvedilerek her mahallin maliye işlerinin
idaresi görevi ve sorumluluğu o yerin mülkiye memuruna verildi. Hesap işlerin yürütülmesi için
yeteri kadar kâtip ve her eyalete bir muhasebeci tahin edildi. Böylece eyalet valileri ve bağımsız
sancak mutasarrıfları emrine mali işler için birer muhasebeci, kaymakamların emrine de birer mal
kâtibi veriliyordu. Bu teşkilat, 1864 tarihli ilk vilayet teşkilatına kadar devam etmiştir.
13
1861 yılında Abdülmecid’in ölümü ve yerine II. Mahmut’un oğlu Abdülaziz’in padişah
olduğu dönemde de mülki idarede Avrupalılaşma yolunda önemli değişiklikler meydana geldi. Bu
dönemde görev yapan ıslahat taraftarı iki tecrübeli sadrazam Ali ve Fuat Paşaların eyaletlerde
ıslahat yapılarak vilayet usulünün ihdası da dahil olmak üzere gerçekleştirilen değişikliklerde
büyük hizmetleri oldu. Bu çerçevede, İmparatorluğun Avrupa eyaletlerinde kaynaşan halkı ve
onları destekleyen Avrupa devletlerini de tatmin edebilmek için Fuad Paşa2nın girişimi ve
idaresinde bir Vilayet Nizamnamesi hazırlandı. Osmanlı devletini Fransız departman sistemine
benzetilerek vilayet, liva (sancak), kaza, nahiye, köy gibi idari taksimata tabi tutan, valilerin
faaliyetini önemli sınırlamalara tabi kılmak suretiyle merkezden yönetim sistemini kabul eden,
mahalli seçilmiş meclislerle organların ihdasını sağlamak suretiyle mahalli işlerin görülmesinde
istişari nitelikte olmasına rağmen halka az çok bir yer veren, keza seçim esasına dayanan bir idari
mekanizmanın kurulmasında atılmış önemli bir adımı ifade eyleyen 7 Kasım 1864 tarihli bu
nizamname ile eyaletler kaldırılarak yerine livanın temel birim olduğu vilayet taksimatı getirildi.
Mithat Paşa’nın Valiliği sırasında Tuna Valiliği’nde başarılı sonuçlar alması üzerine vilayet
usulünün merkeze bağlı diğer bazı vilayetlerde de uygulanmasına karar verildi. Bu değişikliklerle
Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam edecek olan İstanbul dışındaki vilayet idaresinin temeli
atılmış oldu. 1864 yılında hazırlanıp 1871 yılında bütün imparatorluğu kapsamak üzere İdare-i
Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile esaslı değişikliğe tabi tutularak yeniden yürürlüğe konulan bu
nizamname ile, Islahat Fermanı’ndaki ifadeye uygun bir surette merkezden yönetim sisteminden
halkın da idareye iştirakini sağlayacak bir yerinden yönetim sistemine doğru gidişi sağlayacak
tarzda gerek valilerin ve gerek seçilmiş meclislerin yetkilerinin artırılması yoluna gidildi.
Vilayetin mülkiye, maliye ve zaptiye işlerinin nezareti hukuki hükümlerin yerine getirilmesi
valilere yer verildi. Vilayetlerde muhasebecilikler kaldırılarak yerini tekrar defterdarlıklar aldı.
Muhasebecilikler sancaklarda kaldı. Defterdarlar valinin emrinde olmakla beraber görevlerinden
dolayı aynı zamanda Maliye Nezaretine karşı doğrudan sorumlu idiler.
MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1876-1922)
Bu dönemde Bab-ı Ali yani hükümet sadaret makamından başka şu dairelerden kurulu idi.
Hariciye, dahiyle, Adliye, Harbiye, Bahriye, Maliye, Maarif, Nafia ve Ticaret, Şura-yı Devlet
Riyaseti, Meşihat-ı İslamiye (Seyhülislamlık) ve Evkaf. Maliye Nezareti 1293 Kanuni Esasisinin
ilanını takiben 40. maddesi uyarınca hazırlanan “Maliye Nezareti Heyetinin Teşkilatıyla Vezaifini
Şamil Nizamname” ile yeni baştan düzenlendi. Yine aynın günlerde Nezarete bağlı müstakil bir
14
idare olarak aşar ve Ağnam Emaneti ile vilayetlerde Emine bağlı aşar ve Ağnam Nazırlık ve
Müdürlükleri kuruldu.
2 Ocak 1880 tarihli bu nizamnameye göre Maliye Nezareti “Heyet-i Merkeziye” (Merkez
Teşkilatı) ve Heyet-i Mülhaka (Taşra Teşkilatı) olarak iki kısam ayrılmıştır. Bunun yanı sıra,
müstakil birer idare olan vergi, rüsumat, ağyar ve ağnam emanetleri ile Meskûkât-ı Şahane
Müdüriyeti Nezaretin şubeleri arasında yer almaktadır. Bu arada 1877 yılında Dâhiliye Nezareti
tekrar kurulmuş ve vilayetler bu nezarete bağlanmıştır.
Valiler Padişah tarafından tayin edilmekte, askerlik ve adalet dışında yürütme kuvvetini
bütün alanlarda temsil etmektedir. Vergilerin usulü gereğince toplanmasını sağlamak, vergi
konusunda vilayetin gücünü artırmak valinin görevleri arasındadır. Defterdar valinin maiyetinde
olarak taşra idaresini yönetmektedir. Sancakların başındaki mutasarrıflar da vali gibi padişah
tarafından tayin edilmekte mevzuatta belirtilen mülki, idari ve mali hususları yerine getirmektedir.
Maiyetindeki muhasebeci kendisine mali hususlarda yardımcı olmaktadır. Kazanın başındaki
kaymakam Dahiliye Nazırı tarafından tayin edilmekte, maiyetindeki malmüdürü mali işleri
görmektedir.
Vilayetteki Defterdarlık teşkilatı, vilayet dahilindeki devlet emval ve emlakinin idare ve
muhasebesiyle gelirlerinin tahsilini temin ve yapılması gereken giderleri tespit ve tahakkuk
ettirerek hak sahiplerine ödenmesini sağlar. Defterdar vilayet idare meclisinin tabii üyesidir.
CUMHURİYET DÖNEMİ
Bugünkü Maliye Bakanlığı 1923 yılında kurulmuş, ancak örgüt yapısı ile görevleri
05.06.1936 tarih ve 2996 Sayılı kuruluş yasası ile belirlenmiştir.
2996 Sayılı Yasada Maliye Bakanlığı'nın kurulmasındaki amaç şöyle belirtilmiştir;
"Devletin genel ekonomik politika hedeflerine
göre
bu
hedefleri gerçekleştirmek
maksadıyla konulan esaslar çerçevesinde genel giderleri karşılayacak gelir kaynaklarını bulmak;
gelirleri toplamak, harcamaların ödenmesini sağlamak, Devlet Mallarını idare etmek ve Devlet
hesaplarına ait kayıtlan tutmak, para, kredi ve devlet borçlarına ait görevleri yerine getirmek, mali
idare ile ilgili ihtilaflarda kaza mercileri nezdinde hazineyi temsil etmek ve uluslararası iktisadi
işbirliği v e dış yardımlar konusunda yabancı devletlerle, uluslar arası teşekkül ve mali
müesseselerle temaslarda bulunmak ve ilişkileri düzenlemek."
15
Bu yasaya uygun olarak Maliye Bakanlığı merkezde, taşrada ve yurtdışında örgütlenmiş
durumdadır. Bakanlığın taşra teşkilatı illerde Defterdarlık, ilçelerde Malmüdürlükleri biçiminde
oluşmakta, Defterdarlıkların ana birimlerinde de Gelir, Vergi Dairesi, Muhasebe, Milli Emlak,
Muhakemat ve Personel Müdürlükleri bulunmaktadır.
178 SAYILI KHK VE BAKANLIĞIN MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI OLMASI
14.12.1983 tarihinde yürürlüğe giren 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye
Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı birleştirilmiş ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı adı altında
teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. 207, 307 ve 367 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile
178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmıştır.
484 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
13.07.1993 tarihli ve 21636 mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 484 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bakanlığın idari teşkilat yapısı ve görevlerinde bazı değişikler yapılmış
ve Bakanlığın adı Maliye Bakanlığı olmuştur.
516 ve 543 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
(MALİYE BAKANLIĞININ BUGÜNKÜ YAPISI)
16.09.1993 tarih ve 21700 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 516 Sayılı "Maliye
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K.'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin
K.H.K." ve 24.06.1994 tarih ve 21970 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 543 Sayılı
K.H.K. ile Maliye Bakanlığına bugünkü şekli verilmiştir. Bununla birlikte, 05.05.2005 tarihinde
kabul edilen ve 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 5345 sayılı kanun ile Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir
İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.
16
2.2 Mevzuat Analizi
2.2.1 Defterdarlığın Kullandığı Kanunlar
T.C. Anayasası
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve İkincil Mevzuat
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ve İkincil Mevzuat
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve İkincil Mevzuat
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Ve İkincil Mevzuat
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
5237 Türk Ceza Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
818 Sayılı Borçlar Kanunu
2004 Sayılı İcra İflas Kanunu
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu
4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4707 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazı Kullanımı Kanunu
6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanunun
659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Ceza Muhakemeleri Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
7338 Sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu
488 Damga Vergisi Kanunu
492 Sayılı Harçlar Kanunu
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
17
210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
1163 Sayılı Kooperatif Kanunu
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma
Mecburiyetleri Hakkında Kanun
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu
Ve Görevleri Hakkında Kanun
1318 Sayılı Finansman Kanunu
Bu kanunlara bağlı yayımlanan tebliğ ve tüzükler v.s.
2.2.2 Defterdarlığın Kullandığı Yönetmelikler
*Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik
*Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Erecelerinin Tesbit
Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
*Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
*Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
*Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
*Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
*Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
*Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik
*Güncel Şekli İle Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından
Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik
*Uzlaşma Yönetmeliği
*Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin
Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik
*Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin
Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik
*Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
*Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları İle
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin
Organlarının Denetim Hakkında Yönetmelik
*Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike
İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir
Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik
18
*Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali
Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği
*Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
*Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği Yönetmeliği
*Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
*Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği
*Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği
*Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav
Yönetmeliği
*Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik
*Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali
Müşavirlerce Tutulacak Defter Ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti
Hakkında Yönetmelik
*Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul
Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
*Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği
*Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik
*Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
*Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine
İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği
*Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
*Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik
*Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanları Görev ve
Çalışma Yönetmeliği
*Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenleri Görev ve
Çalışma Yönetmeliği
*Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanları Görev ve
Çalışma Yönetmeliği
*Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev
Yönetmeliği
*Tarihi ve Bedii Değeri olan Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
*Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği
*Ağaçlandırma Yönetmeliği
*Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
*Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
*Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
*Kamu Konutları Yönetmeliği
*Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
*Taşınır Mal Yönetmeliği
*Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik
19
*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
*Ağaçlandırma Yönetmeliği
*Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
*Kamu Konutları Yönetmeliği
*Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
*Taşınır Mal Yönetmeliği
*Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik
*Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği
*Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
*Vergi Konseyi Yönetmeliği
*Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve
Çalışma Yönetmeliği
*Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları
Görev ve Çalışma Yönetmeliği
*Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliği
*Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
*Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
*Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
*Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ön Ödeme Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Ve
Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
*Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
* Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadroları Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular
İle Atamada İstenilecek Belgelere İlişkin Yönetmelik
* Mal Bildirilmesi Hakkında Yönetmelik
20
2.3 Defterdarlık Birimleri Görevleri ve Fonksiyonları
Niğde Defterdarlığı merkez bünyesinde sekiz birim müdürlüğü bulunmaktadır.
Bunlar;
Vergi Dairesi Müdürlüğü
Gelir Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Muhasebe Müdürlüğü
Muhakemat Müdürlüğü
Personel Müdürlüğü
Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Niğde Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’dür
178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre Bakanlık taşra teşkilatı olan Defterdarlıkların görevleri şunlardır.
Defterdar
Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının
amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan
sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta
bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması
ile görevli ve sorumludur.
Vergi Dairesi Müdürlüğü
5345 Sayılı Kanunla kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevleri ise aynı kanunun 4 üncü
maddesinde açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak.
b) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek.
c) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven
esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.
d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
e) Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak.
f) Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.
21
g) Uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin
sağlanmasına yönelik tedbirler almak.
h) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.
i) Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve
indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek.
j) Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve
denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri
almak.
k) Mahallî idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu
sağlayıcı tedbirler almak.
l) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları
açısından inceleyerek görüş bildirmek.
m) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.
n) Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği,
uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak.
o) Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar
gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
p) Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer planlarının
yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak.
r) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar
düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak.
s) Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet raporunu
izleyen yıl kamuoyuna açıklamak.
t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
22
Gelir Müdürlüğü
Vergi Dairesi Başkanlığı kuruluncaya kadar, yine Defterdara bağlı olarak eski Gelir
Müdürlüğü görevini yürütür.
Bulundukları il ve bağlı ilçelerde vergilendirme ile ilgili soruları Defterdar adına
cevaplandırmak, Teftişlerde, Defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak,
Vergi Dairelerinden toplanan istatistikî bilgileri il bazında derleyip, Gelir İdaresi
Başkanlığı veya ilgili Vergi Dairesi Başkanlıklarına göndermek,
Vergi kanunları ve diğer kanunların gelir müdürlüğüne verdiği işleri yapmak.
Özelge (Mukteza) Tayini ve Uzlaşma Komisyonu Çalışmaları
Milli Emlak Müdürlüğü
Hazine mallarının yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı
aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli
görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yürütmek,
Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini
yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınırların tasfiyesini sağlamak,
Hazine taşınmazlarından kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; kamu idarelerine
ve köy tüzel kişiliklerine tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı
kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmazların üzerinde Hazine dışındaki
kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin tasfiye işlemlerini yürütmek,
İl sınırları içindeki Bakanlık ve Defterdarlığa tahsisli kamu konutlarını yönetmek, tahsis
etmek, kira tahsilatlarını ve oturma sürelerini takip etmek, bakım ve onarımlarını yapmak,
Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlar hakkında izale-i şüyu (paydaşlığın giderilmesi)
davalarını takip etmek, davaya iştirak edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere işlem yapmak,
gerekirse satın alma işlemlerini yürütmek,
23
Hazineye ait taşınmazların ve Bakanlık Milli Emlak Birimine ilişkin taşınırların envanter
kayıtlarını tutmak,
Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli
kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,
Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para,
mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, kapanan siyasi partilerin
malvarlıklarını tasfiye etmek,
Genel bütçeye dâhil dairelerin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapmak,
Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek,
Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip
edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, tahsil edilmesine ilişkin işlemleri
yürütmek,
Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri defterdarlık uzmanları vasıtasıyla incelemek ve
denetlemek,
Yönetimi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde Hazine hak ve menfaatlerinin
korunmasını sağlamak, yönetmek, işletmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak, işgal ve tecavüzlere
karşı korumak, yönetiminden elde edilen gelirleri tahsil etmek ve gerekli diğer işlemleri yapmak,
Hazine taşınmazlarında define aramak isteyenler için mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde izinlerin alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydı ile muvafakat vermek,
arama faaliyetinin izlenmesinde görev yapmak üzere personel görevlendirmek,
İmar planları, revizyon ve değişiklikleri ile arsa ve arazi düzenlemelerini izlemek, belediye
nezdinde takip edilerek gerektiği taktirde dava açılmasının sağlanması ve takibi işlemlerini
yürütmek,
Kesinleşmiş imar planlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi gereğince kamu
hizmetlerine ayrılmış yerlere rastlayan taşınmazların kamuya bedelsiz terk edilmesi ve gerektiğinde
tapu kaydı terkin edilmesi işlemlerini yürütmek,
Hazine yararını gözeterek taşınmazların ifraz ve tevhit işlemlerini yürütmek,
Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi
dolduğu halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye
dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliye işlemlerini yürütmek,
24
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Hazineye yapılacak şartlı veya şartsız ya da mükellefiyetli
veya mükellefiyetsiz taşınmaz bağış işlemleri ile bağış amacında kullanılamaması veya
mükellefiyetin yerine getirilememesi nedeniyle bağışlayana iadesi gereken taşınmazların iade
işlemlerini yürütmek,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç kamu idarelerinin, görmekle yükümlü olduğu
kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması hâlinde geri alınacağına dair
tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla, devralınması istenilen taşınmazların devri yerine tahsisinin
yapılması suretiyle kamu hizmetlerinin görülmesi sağlanabiliyor ise tahsis yapmak, aksi halde
bedelsiz devir işlemlerini yürütmek,
Hazine taşınmazlarından Bakanlığa tahsisli olan hizmet binaları ve Bakanlık
hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan hizmet binalarının onarımı işlemlerini yürütmek,
Mahkemelerden mirasçısı olmaksızın vefat etmesi veya gaipliği nedeniyle terekesi
Hazineye intikal eden şahısların tüm malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması işlemlerini
yapmak,
İdarece ihtiyaç duyulan taşınırların öncelikle diğer idarelerdeki ihtiyaç fazlası
taşınırlardan karşılamak suretiyle temin etmek, bu şekilde karşılanamaması halinde, satın alma
yoluna gitmek,
Gerektiğinde, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36 ncı maddelerinde sayılan iş ve
işlemleri yürütmek,
Hazineye ait taşınmazların satışını arttırmaya ve tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak,
satışa çıkarılan taşınmazlar ve ihalelere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlamak, mevzuat ve işleyiş hakkında vatandaşlara bilgi vermektir.
Muhasebe ve Saymanlık Müdürlükleri
Muhasebe Müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel
bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür
saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek
belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve
uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.
25
Muhasebe Müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile
şef ve diğer personel çalıştırılır. Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap
verirler.
Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık
yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile
saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler
Saymanlık Müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde
örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve
Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner
sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar. Saymanlık
müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer
personel çalıştırılır.
Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetkisi ve
sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir.Bu
durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay'a
vermeğe devam ederler.
Muhakemat Müdürlüğü
Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine
avukatlığı servisinden oluşur.
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye
ilişkin olanlarını Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.
Personel Müdürlüğü
Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi
eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,
Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.
26
DEFTERDAR
DEFTERDAR
YARDIMCISI
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜKLERİ
NİĞDE VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
BOR VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL
MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞIMSIZ
SAYMANLIKLAR
NİĞDE
ÜNİVERSİTESİ
DÖN.SER.SAY.
MÜD.
MUHAKEMAT
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK
KURUMLARI
DÖN.SER.
SAY.MÜD.
MUHASEBE
MÜDÜRLÜĞÜ
MAL
MÜDÜRLÜKLERİ
ALTUNHİSAR
MALMÜDÜRLÜĞÜ
BOR
MALMÜDÜRLÜĞÜ
ÇAMARDI
MALMÜDÜRLÜĞÜ
ÇİFTLİK
MALMÜDÜRLÜĞÜ
ULUKIŞLA
MALMÜDÜRLÜĞÜ
27
BÖLÜM ll
3. DURUM ANALİZİ
3.1 Paydaş Analizi
Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde
olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak
uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu
nedenle paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. Defterdarlığımızda da de stratejik
planlama çalışmaları kapsamında Birim Müdürlüklerimizle gerekli çalışmalar yapılarak stratejiler
belirlenmiştir.
Paydaş analizi ile stratejik planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir
iletişim kurularak, bu kesimlerin
ilgi ve katkısının sağlanması, paydaşların görüş ve
beklentilerinin tespit edilmesi, kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel
oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması,
paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, paydaşların
kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir
edinilmesi, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, paydaşların görüş,
öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle, planın bu kesimlerce
sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanmaktadır.
Defterdarlığımızda doğrudan ilişki içinde bulunarak onun varlığını devam ettirmesine
katkıda bulunan ana paydaş grubunun yanında, üniversitemizle dolaylı ilişki içerisinde bulunan,
onun faaliyetlerinden etkilenen ve ayrıca ona dolaylı etkide bulunabilen ikincil paydaş grupları da
bulunmaktadır. Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılık, kurumun etkileşim
içinde olduğu paydaşların görüş ve beklentilerinin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.
Defterdarlığımız stratejilerini, paydaşların durum ve konumlarını dikkate alarak belirlemiştir.
Paydaşları sınıflandırmak, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini
olanaklı kılmaktadır. Paydaşları incelerken iç ve dış paydaş ayrımı yapmak önemlidir.
28
İç Paydaş
Kurumdan etkilenen ve kurumu etkileyen kurum içindeki kişi, grup veya bağlı kurumlardır.
Çalışanlar, iç paydaşlar grubunun alt unsurudur. Kurumun misyonunu gerçekleştirmesi için görev
alırlar.
Defterdarlığın vatandaşlara sunmakta olduğu hizmetlerden memnun
musunuz?
Memnun değilim
16%
Kararsızım
19%
Memnunum
65%
Birim amirleri ile olan iletişimden memnun musunuz?
Memnun değilim
26%
Memnunum
57%
Kararsızım
17%
29
Defterdarlıkta teknolojik donanım ve bilgi işlem hizmetlerinden memun
musunuz?
Memnun değilim
30%
Memnunum
64%
Kararsızım
6%
Çalışma ortamınızın fiziki koşullarından memun musunuz?
Memnun değilim
40%
Memnunum
55%
Kararsızım
5%
30
Dış Paydaş
Kurumdan etkilenen ve kurumu etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya bağlı
kurumlardır. Hizmet alanlar, dış paydaşlar grubunun bir alt unsunudur. Hizmet alanlar, kurumun
sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlardır.
Defterdarlığımıza bağlı birimlerden memnuniyet
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Gelir
Müdürlüğü
Muhasebe
Müdürlüğü
Muhakemat
Müdürlüğü
Personel
Müdürlüğü
Milli Emlak
Müdürlüğü
Sağlık
Kurumları
D.S.S.Md.
N.Ü. Döner
S.S.Md.
Temel Ortak
Kurumun misyonunu yerine getirirken işbirliği içinde olduğu, kurumun yaşamını
sürdürebilmesi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yardımcı olacak ana kişi, grup
veya kurumlardır.
Stratejik Ortak
Kurumun belirli varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek, belirli stratejik amaçları
gerçekleştirmek üzere işbirliği yaptığı diğer kişi, grup veya kurumlardır. Nitekim
Defterdarlığımızın ilişkide olduğu gerçek ve tüzel kişiler; hizmetlerimizden
faydalananlar, çalışanlarımız, temel ortaklarımız ve stratejik ortaklarımızdır. Ancak,
ilişkide olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin her zaman sadece bir grupta
değerlendirilmesi mümkün olmayabilmektedir. Bazen bir kurum, hem Defterdarlığımızdan
hizmet alan konumunda, hem de stratejik ortağımız veya temel ortağımız konumunda ya
da hem temel ortağımız hem de stratejik ortağımız olabilmektedir. Temel ortak ya da
Stratejik ortak ayrımını yaparken hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar temel
ortak olarak öngörülürken, stratejik planımız doğrultusunda vizyonumuza ulaşırken yola
birlikte devam etmek zorunda olduğumuz kurumlar stratejik ortak olarak ele alınmıştır.
31
3.1.1 Paydaşların tespit edilmesi
PAYDAŞLAR
DIŞ/İÇ
Vatandaşlar
Dış


Personel
İç


Valilik
Dış


Belediye Başkanlığı
Dış


Cumhuriyet Başsavcılığı
Dış


Niğde Ün. Rektörlüğü
Dış


İl Emniyet Müdürlüğü
Dış


İl Müftülüğü
Dış


Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü
Dış
S.G.K Müdürlüğü
Dış
İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü
TEMEL
ORTAK
STRAJİK
ORTAK
HİZMET
ALANLAR







Dış



Tapu Sicil Müdürlüğü
Dış



Tapu Kadastro Müdürlüğü
Dış


MEPAŞ
Dış


Tarım Gıda Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Dış


Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü
Dış


İl Özel İdare Sekreterliği
Dış


İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Dış


Kültür Turizm İl Müdürlüğü
Dış


İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü
Dış


İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Dış


Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dış


İl Sağlık Müdürlüğü
Dış


İl Telekom Müdürlüğü
Dış


PTT Başmüdürlüğü
Dış


Bankalar
Dış


Özel Sektör Kuruluşları
Dış
Kaymakamlıklar
Dış


Belediyeler
Dış


32


Birim amirleri ile olan iletişimden memnun musunuz?
Memnun değilim
26%
Memnunum
57%
Kararsızım
17%
Defterdarlıkta teknolojik donanım ve bilgi işlem hizmetlerinden memun
musunuz?
Memnun değilim
30%
Memnunum
64%
Kararsızım
6%
Çalışma ortamınızın fiziki koşullarından memun musunuz?
Memnun değilim
40%
Memnunum
55%
Kararsızım
5%
33
3.1.2 DEFTERDARLIĞIMIZIN YAPISI
3.1.2.1 İnsan Kaynakları
Defterdarlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak 126 personel görev
yapmakta olup; kadro dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Unvanı
Adet
Defterdar
1
Defterdar Yardımcısı
1
Müdür
4
Müdür Yardımcısı
6
Hazine Avukatı
3
Defterdarlık Uzmanı
15
Gelir Uzmanı
21
Şef
5
VHKİ
39
Memur
2
Bilgisayar İşletmeni
1
Teknisyen
2
Teknisyen Yardımcısı
1
Koruma Güvenlik
3
Şoför
4
Bekçi
2
Hizmetli
12
Kaloriferci
1
Geçici Personel
3
TOPLAM
126
34
Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
Cinsiyet
Sayı
Oranı
Bayan
33
% 26
Erkek
93
% 74
Cinsiyet Dağılım Tablosu
Kadın
27%
Kadın
Erkek
Erkek
73%
35
Personelin Eğitim durumuna Göre Dağılımı
Eğitim Düzeyi
Sayısı
Lisans
70
Ön lisans
17
Lise
32
İlköğretim
7
Eğitim Dağılım Tablosu
İlköğretim
6%
Lise
25%
Lisans
Ön lisans
Lisans
56%
Ön lisans
13%
36
Lise
İlköğretim
Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı
Yaş Aralığı
20 - 30 yaş
31 - 40 yaş
41 - 50 yaş
51 ve üzeri
Sayısı
8
37
46
35
Yaş Dağılım Tablosu
20 - 30 yaş
6%
51 ve üzeri
28%
31 - 40 yaş
29%
20 - 30 yaş
31 - 40 yaş
41 - 50 yaş
51 ve üzeri
41 - 50 yaş
37%
37
Personelin hizmet yılına göre dağılımı
Hizmet Yıl
Sayısı
1-5 yıl
18
6-10 yıl
6
11-15 yıl
14
16-20 yıl
25
21-25 yıl
21
26-30 yıl
26
31 ve üzeri
16
13%
15%
5%
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
20%
11%
16-20 yıl
21-25 yıl
26-30 yıl
31 ve üzeri
19%
17%
38
3.1.2.2 Fiziksel Kaynaklar
3.1.2.2.1 Bina
Defterdarlık binası betonarme olup; bodrum katında arşiv bulunmaktadır. Defterdarlığın
birinci katında Defterdarlık Makamı, Defterdar Yardımcısı Odası, Denetim Odaları, Toplantı
Odası ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, Zemin katta ise Milli Emlak Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü,
Gelir Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü görev yapmaktadır.
39
3.1.2.2.2 lojman
Defterdarlığımıza ait Bor caddesi üzerinde 12 daireli Defterdarlık Lojmanları;
40
Yukarı Kayabaşı Mahallesinde bulunan 32 daireli devlet lojmanlarından 10 daire;
41
Kumluca Mevkiinde bulunan 50 Daireli devlet lojmanlarından 7 daire;
42
Yenice Mahallesinde 9 daireli sobalı devlet lojmanlarında 9 daire;
43
3.1.2.2.3 Araç
DEFTERDARLIK
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
Defterdarlık Personel Müdürlüğü
Otomobil
Renault-Megan
2008
Defterdarlık Personel Müdürlüğü
Otomobil
Tofaş-Şahin
1990
Defterdarlık Personel Müdürlüğü
Otomobil
Renault-12 TSW
1987
Defterdarlık Personel Müdürlüğü
Kamyonet
Ford-Connect
2012
Defterdarlık Milli Emlak Müd.
Kamyonet
Mazda
2000
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Kamyonet
Ford-Connect
2011
Defterdarlık Vergi Dairesi Müd.
Minibüs
Ford-Connect
2011
44
DURUM
A N A L I Z I (GZFT)
Stratejik plan çalışmaları kapsamında en önemli aşamalardan biri durum analizidir. Bu
bölümde, Defterdarlığımızın
sürekliliğinin sağlanması ve geleceğini görebilmesine yardımcı
olacak olan durum analizine yer verilmiştir. Durum analizinde kullanılan başlıca tekniklerden biri
GZFT (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizidir.
GZFT
ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
 Tecrübe ve bilgi birikimi
 Nitelikli ve uzmanlaşmış insan kaynağına sahip olmamız
(Defterdarlık ve Gelir Uzmanlığı yapısı)
 Güçlü teknolojik altyapı
 Mali yönetim ve kontrol alanında yetkinlik
 Köklü bir tarihe ve saygın bir kurumsal imaja sahip olunması
 Vergi bilincinin yerleştirilmesi konusunda sosyal medyanın
gücünden etkin bir şekilde yararlanma
 Defterdarlık çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun yerel
memur olması, bazı iş ve işlemleri kolaylaştırıyor olması
45
F I R S A T L A R
 Kaliteli hizmet talebi doğrultusunda bakanlığın geliştirdiği
sistemleri etkin ve verimli bir şekilde kullanma
 Kamu mali yönetim reformu
 Artan yetki devri yaklaşımı
 Bilgi toplumu ve e-dönüşüm süreci
 Vergi konusuna giren işlemlerin elektronik ortamda
gerçekleştirilebilmesinin Defterdarlığımıza görevlerini daha etkin
ve verimli bir şekilde yerine getirme imkânı tanıması
46
TEHDİTLER
 İlimiz ekonomisinin tarıma dayalı olması nedeniyle olumsuz
iklim koşullarından vergi tahsilâtının da olumsuz etkilenmesi
 Enerji bağımlılığı
 Toplumda vergi bilincinin tam olarak gelişmemiş olması
 Personel sayısının yetersizliğinden dolayı kayıt dışı ekonomi ile
ilgili yeterli mücadelenin verilememesi
 Defterdarlıkta hizmet yılını doldurmuş Defterdarlık personel
oranının yüksek olması
47
ZAYIF ALANLAR
 Özlük haklarının yetki ve sorumluluklarla uyumlu olmaması
 Karışık ve sık değişen mevzuat karşında çalışanların mevzuat
değişikliklerine
uyum
sağlamasını
destekleyecek
uygulamaların yetersizliği
 Stratejik bakış açısı eksikliği
 Talep odaklı çalışma yaklaşımı
 Defterdarlık personeli arasında sosyal ve beşeri ilişkilerin
zayıflığı
 Motivasyon eksikliği
 Risk almada tereddütler
 Personel yetersizliği
 Defterdarlığın çalışanlarına sunduğu sosyal imkânların
yetersiz olması
 Fiziki ortam ve donanımların istenilen düzeye ulaşamaması
48
MİSYONUMUZ
Ülkemizin ekonomik ve sosyal hedeflerine
ulaşması
amacıyla
iyi
yönetişim
ilkeleri
gözetilerek, üst yönetimlerce belirlenen maliye
politikalarını
İlimiz
Defterdarlığında
eksiksiz
uygulamak, uygulamayı takip etmek, kontrol
etmek ve denetlemektir.
49
VİZYONUMUZ
Toplumsal
refahın
artırılmasını,
güçlü
ve
sürdürülebilir bir büyüme ortamının desteklenmesini
sağlamak üzere, mali disiplinden ödün vermeden,
öngörülen tüm gelirleri adalet, tarafsızlık, verimlilik
ilkelerini gözeterek toplayan ve kamu kaynaklarının
harcanması ve kullanımında toplumsal faydayı artıran,
hazine mallarını koruyan ve en uygun biçimde
değerlendiren, kamu davalarını hukuka uygun savunan,
tüm personeliyle uyumlu çalışmayı hedefleyen ve
mükelleflere, iş sahiplerine ve diğer paydaşlarımıza
kaliteli
hizmet
sunan,
saydamlığa
ve
hesap
verilebilirliğe önem veren, örnek bir Defterdarlık
olmaktır."
50
Temel İlke ve Değerlerimiz
 Çevreye duyarlılık
 Çözüm odaklılık
 Dürüstlük ve güvenilirlik
 Ekonomik etkinlik ve etkililik
 Hesap verilebilirlik
 Hukukun üstünlüğü
 Katılımcılık
 Adalet
 Etkinlik
 Proaktiflik
 Saydamlık
 Sosyal adalet ve eşitlik
 Tutarlılık ve öngörülebilirlik
 Uzmanlık ve liyakat
 Vatandaş odaklılık
 Verimlilik
51
52
Download

Stratejik Plan Taslağı - Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu