Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
001. NEW TRENDS IN EDUCATION- PANEL
Cihat Göktepe, Ali Murat Sünbül, Ugur Demiray, Feyzi Ulug
002. WHAT DO JUNIOR SCIENCE TEACHER STUDENTS THINK ABOUT
CHEMISTRY?
Gamze Dolu, Handan Ürek
003. MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ VE MATEMATĠKSEL DÜġÜNME
Esen Ersoy, Pınar Güner
004. TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF SPEECH CREATIVITY ABILITIES
IN BILINGUAL CHILDREN
Rumyana Dimitrova Tankova
005. INTEGRATION OF YOUNG STUDENTS WITH OUTSTANDING
MATHEMATICAL ABILITIES TO CREATIVE TEAMWORK
Dimitrina Petrova Kapitanova
006. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN HĠPERAKTĠVĠTE VE DĠKKAT
EKSĠKLĠĞĠNE YÖNELĠK DURUMLARININ ÖĞRETMEN VE AĠLE ALGILARINA
GÖRE ĠNCELENMESĠ (AMASYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ)
Ahmet Üstün, A. Büşra Çifci, Zeliha Betül Kinaci
007. TÜRKÇE DERS KĠTAPLARINDAKĠ DĠL BĠLGĠSĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠN
METĠNLERLE ĠLĠġKĠSĠ
Melda Karagöz, Utku Oryaşın
008. ASSESSING VOCABULARY AS A MULTIDIMENSIONAL CONSTRUCT: A
STUDY OF DEPTH AND ACCESSIBILITY OF WORD KNOWLEDGE
Seddighe Jalili Agdam, Karim Sadeghi
009. MĠKROORGANĠZMA KAVRAMININ FARKLI ÖĞRENĠM SEVĠYELERĠNDE
ÖĞRENĠLME DURUMUNUN ARAġTIRILMASI
Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen
010. UZAKTAN EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ: ANADOLU
ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ ÖRNEĞĠ
Fatih Gürbüz
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
011.ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL MEDYAYA ĠLĠġKĠN TUTUMLARININ
KULLANIM ALIġKANLIKLARI BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ
Mustafa Otrar, Ferhat Süleyman Argın
12. ENGLISH LANGUAGE TEACHING SITUATION IN SCIENTIFIC
DEPARTMENTS AT CHLEF UNIVERSITY
Samiya Zidane
013. FORMASYON EĞĠTĠMĠ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI
Celal Gülşen, Esra Seyratlı
014. TÜRKĠYE’DE AKADEMĠK BALE EĞĠTĠMĠNĠN KURUMSAL YAPISINDA
MEYDANA GELEN DEĞĠġĠMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Seda Ayvazoğlu
015. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN SAYISAL
DERSLERDEKĠ BAġARISINI OLUMSUZ YÖNDE ETKĠLEYEN NEDENLERĠN
ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNDEN YARARLANARAK ĠNCELENMESĠ
(Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği)
Mahmut Sarı
016. THE RELATIONSHIP BETWEEN FUSION CUISINE EDUCATION AND
MOLECULAR GASTRONOMY EDUCATION (COMPARATIVE ANALYSIS OF
COURSES)
Mehmet Sarioğlan
017. COMPARISON OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ METACOGNITIVE
AND SCIENTIFIC STORY WRITING SKILLS
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Handan Ürek
018. A STUDY AND DISSCUSSION AT ROLE AND EFFECTS OF FOREIGN
LANGUAGE’S TEACHING IN EDUCATION
Veena Kanwal
019. ABSTRACT WRITING IN MATHEMATICS RESEARCH PAPERS
Hüseyin Özdemir, Neslihan Önder Özdemir
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
020. MERKEZĠ SĠSTEM ORTAK SINAVLARINDA ĠLK DENEYĠM: MATEMATĠK
DERSĠ
Deniz Kardeş Birinci
021. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
ADOLESCENT LIFE GOAL PROFILE SCALE
Ahmet Akin, Deniz Demir, Umran Akin, Okan Bilgin, Adem Güneş
022. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
ASSETS IN THE NEIGHBORHOOD SCALE
Ahmet Akin, Deniz Demir, Umran Akin, Ahmet Özbay
023. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
CIVIC ENGAGEMENT SCALE
Ahmet Akin, Fatih Usta, Umran Akin, Okan Bilgin, İhsan Baykut, Banu Yildiz
024. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE NEED
TO BELONG SCALE
Ahmet Akin, Merve Kaya, Umran Akin, Okan Bilgin, Erol Uğur, Mustafa Ercengiz
025. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
THEISTIC FAITH SCALE
Ahmet Akin, Büşra Çapa, Umran Akin, Okan Bilgin, Zeynep Akkuş
026. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE ĠDEAL ÜNĠVERSĠTE
Cihat Demir, Mehmet Demirkol
027. ENROLMENT DETERMINANTS OF 30+ AGE BANGLADESHI WOMEN AT
DISTANCE LEARNING PROGRAMS
Zobaida Akhter
028. ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI ĠLE PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERĠNE
ĠNCELEME
Olcay Kiremitci, A. Meliha Canpolat, Lale Yıldız
029. ÖĞRETMENLERĠN MESLEĞE YÖNELĠK DAVRANIġ VE YAġANTI
MODELLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ
Olcay Kiremitci, R.Timuçin Gençer, Erdinç Demiray
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
030. PROCESSING ASYMMETRY BETWEEN SUBJECT AND OBJECT
RELATIVE CLAUSES IN ESL
Talat Bulut, Selcuk Bilgin, Huseyin Uysal
031. THE INCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM AND THE EFFECTS
OF ACCULTURATION ON CHILDREN FROM DIFFERENT ETHNIC GROUPS
Galin Tzokov, Hilda Terlemezian
032. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI- POSTER
Mehmet Kargün, Fikret Ramazanoğlu, Mehmet Dalkılıç, Şıhmehmet Yiğit
033. COMPUTER-AIDED EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
SYSTEM FOR PRACTICES OF DATABASE COURSE STUDENTS
Huseyin Coskun, Hakan Aydogan, Fatih Bozkurt
034. EFFECTIVENESS OF CLASSROOM LIGHTING COLORS TOWARD
STUDENTS’ ATTENTION AND MEDITATION EXTRACTED FROM
BRAINWAVES
Fatih Bozkurt, Hüseyin Coskun, Hakan Aydogan
035. ORTAOKUL SINIFLARINDAKĠ ÖĞRETMEN SANDALYESĠNĠN
GEREKLĠLĠĞĠ VE SINIF YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠNE YÖNELĠK ÖĞRENCĠ,
ÖĞRETMEN, VELĠ VE ĠDARECĠLERĠN GÖRÜġLERI
Cihat Demir, Selçuk Topdemir, Göksel Özgezerim
036. ORTAÖĞRETĠM OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN YENĠLĠK (ĠNOVASYON)
YÖNETĠMĠNE HAZIRBULUNUġLUK DÜZEYLERĠ
Celal Gülşen
037. LECTURERS PERCEPTIONS OF THEIR ENGLISH ABILITIES AND
LANGUAGE USE IN ENGLISH-MEDIUM UNIVERSITIES
Ali Karakaş
038. ORTAOKUL 5. SINIF MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABININ
ĠNCELENMESĠ
Damla Bulut
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
039. FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÇEVRE EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN METAFORĠK ALGILARI
Esra Güven
040. PLAGIARISM: A WORLDWIDE CONTAGIOUS DISEASE
Neslihan Onder Ozdemir, Huseyin Ozdemir
041. MATHEMATICAL KNOWLEDGE AND COGNITIVE AND METACOGNITIVE PROCESSES AMONGST STUDENTS
Juhaina Awawdeh Shahbari
042. THE USE AND EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC DEVICES IN LEGAL
EDUCATION IN KUWAIT
Myra Williamson
043. POSTMODERNISM THEORY, SATIRE AND GROTESQUE IN ANTI-WAR
NOVEL CATCH-22
Anita Neziri
044. STEREOTYPES AS STIGMATIZING BARRIERS TO EFFECTIVE
INCLUSIVE EDUCATION
Mihail Prodanov
045. IMPROVING STUDENT PERFORMANCE BY SPORT PSYCHOLOGY
Behzad Norouzi Chegini, Mohamad Reza Gorgin
046. BUILDING RESILIENCE AMONG PRE- SERVICE STUDENTS:
INNOVATIVE STRATEGIES AND SHIFTING MINDSETS TO ENHANCE
PSYCHO- EDUCATIONAL SERVICES DELIVERY IN BICOL UNIVERSITY,
ALBAY, PHILIPPINES
Hennie Pama – Lomibao
047. EFFECTS OF CIRCUIT SIMULATION ON ACHIEVEMENT OF TECHNICAL
COLLEGE ELECTRONIC STUDENTS
Akor Stephen Terungwa
048. DĠN EĞĠTĠMĠNDE PROBLEMLER VE SINIRLILIKLARIN AġILMASINDA
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN GEREKLĠLĠĞĠ
Ayşe Ambaroğlu
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
049. MÜZĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EMPATĠK EĞĠLĠM DÜZEYLERĠNĠN
CĠNSĠYET VE YAġ DEĞĠġKENLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Yüksel Pirgon
050. ASPECTS OF TEACHING MATHEMATICS TO GIFTED STUDENTS IN THE
CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION
Vladimira Angelova
051. FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERĠN
ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLĠLĠK VE ĠġE VURUKLUK
DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Burcu Anılan, M. Zafer Balbağ
052. FEN BĠLGĠSĠ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BĠLGĠSĠ
LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSLERĠNE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN
BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
M. Zafer Balbağ, Burcu Anılan
053. FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BĠLGĠSĠ
ÖĞRETMENLĠĞĠNĠ SEÇME NEDENLERĠ VE GELECEK BEKLENTĠLERĠ
Burcu Anılan, Hüseyin Anılan
054. ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ ‘UKEY’ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE KULLANICI GÖRÜġLERĠ
Yunus Alyaz, Şehnaz Baltacı Göktalay, Esim Gürsoy
055. MESLEKĠ TÜRK MÜZĠĞĠ VE BATI MÜZĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ALAN ÜNĠVERSĠTE
ÖĞRENCĠLERĠNĠN NAMUSA ĠLĠġKĠN TUTUMLARI
Tarkan Yazıcı
Download

001. NEW TRENDS IN EDUCATION- PANEL Cihat Göktepe