KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 1
ÖABT – DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / DKAB
1.
İslam öncesi Mekke’de Livâ gibi kabileye
ait sancağın muhafazasından sorumlu kişiler ve görevler olmasının yanı sıra Dârünnedve: Kureyş kabilesinin parlamentosu,
Kıyâde: Ordu kumandanlığı, Hicâbe (veya
Sidâne): Kâbe’nin bakım işleri, Sikâye: Hacılara su temini görevleri, Rifâde: Hacıların
ağırlama gereksinimlerini karşılanması görevleri vardı.
5.
A B C D E
Sahih-i Müslim, Mehmed Sofuoğlu ile Ahmed Davudoğlu hocanın her ikisinin de
Türkçeye tercüme edip kazandırdığı ayrı
ayrı birer çalışmadır. Şerh itibariyle kapsamlı olması, bu iki eserin de verimli bir
kaynak olma özelliklerini artırmıştır. Müslim, H 200 yıllarda Nişabur’da doğdu. Ebu
Davut, H. 202’de Sicistan’da doğdu. İbn
Mace, H. 209’da doğdu. Darîmî, H. 181’de
doğdu.
TG – 1
9.
Kıraat ilmi, Kur’an’ın okunuşuna ilişkin
tüm rivayetleri ele alır. Şaz olanı da belirterek muteber okuyuşların ilkelerini anlatır. Kur’an’da hüküm ayetlerini ele alan ve
açıklayan Ahkamu’l-Kur’an, bu ad ile bir
çok tefsirler yazılmıştır. Kur’an’da anlatılan
öykülerin arka planındaki yapı ve düşünce
aktarımı Kıssatu’l-Kur’an adlı çalışmalarda
ele alınmıştır.
A B C D E
A B C D E
2.
Allah resulü hiç kimseden intikam almadı
ve öncelikle Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamak için barış içinde bir
medeniyet kurmayı hedeflemiştir. Bunun
için Müslümanları her türlü baskılardan
kurtarmak, siyasi iktidarı güçlendirmek,
merkezi bir yönetim kurmak onun bazı çabalarındandır.
6.
A B C D E
Buharî ve Müslîm’in telif ettikleri çalışmalarda hadislerin tamamı yoktur. Diğer hadisler de Müstedrek adlı çalışmalar senetlerin güçlenmesine katkıda bulunmuştur.
Altı hadis kitabında olmayan hadislerin bir
araya toplandığı zevâid çalışmaları yapılmıştır. Mevzu (uydurma) hadisleri ise mevzuât adlı çalışmalarla sunulmuştur.
10.
Keşşaf ve Razî tefsirleri dirayet tefsirlerindendir. Suyutî’nin tefsiri ise rivayete dayalıdır.
A B C D E
A B C D E
3.
(630) yılında Mekke’nin fethinin ardından
Kureyşlilerin, Huneyn Savaşı’nın ardından
da kalabalık Hevâzin kabilesinin İslâm’ı
kabul etmesi, İslâmiyet’in kısa süre içinde
bütün Arabistan’a yayılmasına zemin hazırladı. Bu süreç içinde (Huneyn Gazvesi)
sonucunda ilk anda Taifliler İslam’ı kabule
yanaşmamışlardır. Huneyn sonrasında
esirler serbest bırakılması ve özellikle
kalplerin İslam’a ısındırılması ganimetlerin
dağıtımında oldukça etkili olmuştur.
11.
7.
Modernist yönelişler tefsir yöntemlerini Batı’da geliştirmişlerdir. Batı algısını vurgulamışlardır. Çünkü Batı’dan etkilenmişlerdir.
Onlar, Batı felsefesine yaslanmışlardır.
Çünkü kendi söylemlerini esas almışlardır.
A B C D E
4.
Uyduran kişi mevzu haberin hadis olduğu
iddiasıyla birlikte şekil yönünden bir senedinin ve metninin olması mevzû haberlere
hadis denmesinin sebebidir. Bunu yalnızca
uyduran kişinin mevzu haberin yalnızca
hadis olduğunu iddia etmesi yeterli bir sebep değildir. Bununla birlikte yine uydurma
da olsa şekil itibariyle yalnızca bir senedinin ve metninin olması da mevzu haberin
yalnızca hadis olduğunu iddia etmesi için
bir gerekçe olmamıştır.
Sahabîlerin çoğu inen ayetlerin sebeplerini biliyorlardı. Çünkü bunların birçoğuna
tanık olmuşlardır. Diğer seçenekler sahabî
döneminin döneminin genel karakteristik
özelliklerin yansıtmaktadır.
A B C D E
A B C D E
12.
8.
Kur’an’ın mesajlarını yöntemleriyle bize
aktaran ilme uslubu’l-Kur’an denilmektedir.
Kur’an bir mucizedir. Onun üstün özellikleri
vardır. Ondan bir çok ufku genişleten anlamlar bulmak mümkündür. Onun dilbilgisi
yapısı da bilimseldir. Zihinlerdeki çelişkileri ortadan kaldırır. Buna dair de Müşkilu’l-Kur’an ilmi bize katkıda bulunur.
Hz. Ali’nin tefsir risalesi çalışması olmuştur.
Abdullah b. Amr, Abdullah b. Ömer daha
farklı konularda temayüz etmiştir. Hicaz’da
etkin olan Abdullah b. Abbas çalışmaları
sürerken, düşüncenin gelişimini ve ictınadı
tercih eden Kufe, dünyada daha çok taraftar bulmuştur.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
13.
TG – 1
Gazali, Eş’ari ve Şafii mezhepleriyle birlikte anılan bir ilim adamıdır. Diğer seçeneklerde ise Hanefi ve Maturidi ilim adamları
verilmiştir.
17.
A B C D E
Haricilik, aslında Hz. Osman’ın şehadetiyle
ilk fitne tohumları atılmış, Hz. Ali döneminde de ortaya çıkmıştır. Zamanımızda da
yansımaları hâlâ vardır. Onlara göre amel
imandan bir cüz’dür vb. konularda muarız
olmuşlardır.
21.
Platon, herşeyin ölçüsü insan değil, tanrıdır demiştir. Sokrat ise insandır demiştir.
A B C D E
A B C D E
14.
İslâm’da harama vesile olacak şeylerin
haram kılınması sedd’z-zerayi kavramıyla
fer’î bir delille tanımlanmıştır. Helale vesile olacak şeyleri açmak da fethu’z-zerayi
diye ifade edilmiştir. Kısas, aslî bir delildir.
İstihsan, insanlara en uygun olanın tercih
edilmiş olmasıdır. Istıslah, kamu görüşünü
esas almaya yöneliktir. İstishab ise, zıddına hüküm bulunmadığı sürece önceden
varlığı bilinen ve önceki durumu koruyan
bir durumdur.
18.
Ziynet, kadınların doğal yapılarına uygun
ve olması gereken aslî ihtiyaçlarıdır. Bu da
en temel nedendir.
22.
A B C D E
Yeni dinin ortaya çıkması ve yayılması,
eski dini olumsuz etkiler. Bu, tarih boyu
böyle olmuştur. Özellikle yeni din karşısında atalar din anlayışı ön plana çıkarılmıştır.
Mücadele de bu zeminde devam etmiştir.
A B C D E
A B C D E
19.
15.
“D” seçeneği kelam ilmine siyasî nedenlerden dolayı konu olmuştur. Bunu özellikle şia mezhebi öncelikli olarak Hz. Ali’nin
faziletli olduğunu söyleyerek, diğerlerini
kötülemişlerdir.
Namazların cem’i konusunda mezheplerin
farklı görüşleri olmuştur. Şafii mezhebinde
caiz görülmesinin bazı şartlara bağlı olduğu da vurgulanmıştır. Bu da ancak Arafat’ta, Müzdelife’de, yolculuk esnasında,
yağmur durumunda olduğu belirtilmiştir.
Bunun belirli bir sırayı gözeterek sunulması bazı mezheplerin de belirttikleri bir husus olmuştur.
A B C D E
23.
Prof. Dr. Mehmet Karasan, Cumhuriyet döneminde ilk din sosyolojisi öğretimini başlatan bir akademisyendir.
A B C D E
A B C D E
20.
16.
Müdeccen, Endülüs’teki Müslümanlara
verilen bir isimdir. Morisko, Müslüman ve
Yahudilerin İspanya ve Portekiz’de kalmak
için Hristiyanlığa dönmeleri hâlidir. Müvelled, Mustarabe, Araplaşmış kabilelere verilen isimdir.
Vahyi açıklarken aklı ön planda tutan
mu’tezile, muarızlarının tepkisini çekmiş
ve onlarında harekete geçip kendilerini
savunmalarına büyük katkılar sunmuştur.
Bunun aksine neredeyse hiçbir yorum getirmeyen Selefiyye muarız olarak genellikle
geride kalmıştır. Eş’ariyye ve Ma’turidiyye
hem bir yaklaşım içinde hem de vahiy kültürüne zarar gelebileceği konularda mutezileye karşı çıkmışlardır. Mürcie daha ılımlı
bir yaklaşım sergilemiş, hariciliğe bir tepki
olarak doğmuştur.
A B C D E
A B C D E
4
24.
Tövbede endişe ve korku yaşanması doğru bir davranış değildir. Tövbe ibadeti açısından böyle bir davranış yanlış bir reflekstir. Tövbe bir pişmanlıktır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
25.
TG – 1
İbadet, insanın ihtiraslarını artırması söz
konusu olamaz. Bilakis ibadetler, hayatın
disiplini ve hayatın anlamlandırılmasına
büyük katkıda bulunur. İbadet kişinin motivasyonunu artırır. Çevreye karşı olumlu
davranışlar kazandırır.
29.
A B C D E
İbn Rüşd’ün Tehâfütü’t-Tehâfüt adlı eseri
Gazzali’nin tehafütüne cevap mahiyetindedir. Ayrıca İbn Kemal’in Haşiye alâ Tehâfüti’l-Felâsife adlı bir eser daha yazmıştır.
Hocazâde Muslihiddin Mustafa yıllar boyu
devam eden tehafüt tartışmalarını uzlaştırmıştır. Kâtib Çelebi (ö. 1656) Mîzânü’l-Hak
adlı eseri vardır.
33.
“Terbiye” kavramının, genel olarak eğitim
öğretimle ilgili bütün alanları ifade eder.
Çünkü hayatın her alanı bir disiplini gerektirecek bir özelliğe sahiptir. Tabiat boşluk
kabul etmez gerçeğince terbiye eğitimin
vazgeçilmezidir.
A B C D E
A B C D E
34.
26.
İmanın duygusal boyutunda öncelikli olarak güvenin olduğunu görüyoruz. Ardından
diğer seçeneklerin varlığı söz konusu olmaktadır.
30.
A B C D E
Gazali Şam’da Nizamu’l- Mülk medreselerinde hocalık yapmıştır. Bilakis Şam Nizamülmülk medreselerinin baş hocası olarak
tarihte yerini almış mümtaz şahsiyetlerdendir. Seçeneklerdeki diğer ilim adamları burada bulunmamışlardır.
İnsanda din olgusunun var olmasının sebebi, inanma duygusunun fıtrata konmasıdır.
Bilimsel araştırmaların sonuçları, kutsal kitapların gönderilmesi, insanın zeki bir varlık olması ve arkeolojik kazılardaki bulgular
var olmanın sebebi olarak nitelendirilemez.
A B C D E
A B C D E
35.
27.
“E” seçeneğinin dışında kalan ilimler dolaylı olarak etkileşim içinde felsefeyle ilintilidir.
Oysa Kelam, Tasavvuf gibi ilimler doğrudan ilişkidir.
31.
A B C D E
O, kaderle ilgili görüşleri nedeniyle tepki
almıştır. Ünlü Türk filozofu İbni Sina hükümdarlardan yıldız falını yasaklamasını
istemişti.
A B C D E
28.
Filozoflar, her ne kadar felsefeyi öne çıkartmışlarsa da bunu onun tanımı hâline getirmemişlerdir. Bazıları daha çok mutevazı
davranmışlardır. Onu zihinsel devinimde
büyük katkılar sağlayan en önemli alet ilmi
olduğunu savunmuşlardır.
32.
Hz. Peygamber’in ilk tebliğe başladığı
dönemdeki din eğitimini, hedeflenen kitle
açısından en doğru şekilde yetişkin eğitimi
tanımlar. Diğer eğitimler ise bilahare söz
konusu olabilmiştir.
Hz. İsa’nın İncillerde anlatılan mucizeleri
hastaları, kötürümleri iyileştirmesi, körlerin görmesini sağlaması, şeytan ve cinlere
hükmedip insanların içinden onları çıkarması ve beş ekmek ve iki balığı 5000 kadar
kadın, erkek ve çocuk arasında paylaştırıp
bu insanların hepsinin açlıklarını gidermiş
olması şeklindedir. İncillerde onun beşikte
konuşması yer almamaktadır.
A B C D E
36.
İtikadi mezhepleri, tasavvufu, tarikatları ve
fıkhi mezhepleri Vehhabilik bid’at olarak
değerlendirir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
37.
TG – 1
İkinci Vatikan Konsili diğer dinlerle olan
ilişkilere dair de tartışmalar yer almıştır ve
konsil bu anlamda büyük bir önem taşımaktadır. Trento Konsili, Luther’in kurduğu
Protestanlık’la aldığı tenkitlere reaksiyon
olarak görülmüştür. Birinci İznik Konsili
M.S. 325 yılında İmparator Konstantin tarafından toplanmıştır. Aziz Nicolans da katılmıştır. Yani (Noel Baba) Birinci Vatikan
Konsili I Papa IX. Pius tarafından yapılmıştır. Üçüncü İstanbul Konsili Batı Ortodoksları, ekümenik konsülüdür.
41.
Gözlem metodu, hikmetleri kavramayı farkındalığı gerektiren konularda kullanılır.
46.
A B C D E
Panteizm, evrenin tanrı ile mündemiç olduğunu savunur. Dünyanın bazı yerlerinde
etkisini bu inanç sürdürmektedir. Günümüzde de “Her mevcut, Allah’tır” anlayışıyla varlığını sürdüren ve benzer bir inançtır.
A B C D E
42.
A B C D E
Tebliğ Metodu, Allah’ın emirlerini, insanlara
anlatma ve açıklamaktır. Davet Metodu, bir
şeyin iyi ve güzel yönlerini beğendirmeye
çalışmaktır. Tartışma Metodu, Tartışma,
muhatabın sorgulama özelliği dikkate alınarak ona rahat bilgilenme imkânı veren
bir metottur. Örnek Olma - Model Sunma
Metodu, öğretici kişilerin, tutum ve davranışları ile öğrenecek kişilere örnek olmalarıdır. Temsili Anlatım Metodu, anlaşılması
güç bir durumu, daha belirgin ve çok bilinen benzeri ile anlatmaktır. Cedel, bir metot olmaktan uzak bir kavramdır.
47.
Politeist toplumlarda insan figürü tanrıların
özelliklerine baktığımızda insana benzeyen tanrılar, yaratan tek tanrının yeryüzündeki temsilcisidir, inancı öne çıkmaktadır.
A B C D E
A B C D E
38.
Mustafa Sabri Efendi, diğer seçeneklerde
verilen ilim adamlarından daha farklı olarak değerlendirilmiştir. Özellikle M. Sabri
Efendi görüşleri için “Dinî Mücedditler” adlı
eserinde İslam modernize karşı tutumlarını
dile getirmiştir.
48.
43.
A B C D E
Motivasyon, var olan gücün açığa çıkarılmasını sağlamaktır.
A B C D E
Ateistler dine (Hıristiyanlık) sahip çıkmamışlar, bir tepki olarak bu dini hedef almışlardır. Ateistler İslam dininin barış, insanlık
ve dünya düzenine ilişkin öğütlerini bilmeden ön yargıyla karşı çıkmışlardır. Politik
gerekçelerle de diğer dinleri eleştirmişlerdir.
A B C D E
44.
39.
Hıristiyanlıkta haftalık ibadet Pazar günü
sabah ve akşam olmak üzere iki vakitte
yapılır.
A B C D E
Bilginin Kaynağı İlkesi, İslam, öğrenilmesi
gereken faydalı bilginin kimden, ne zaman
ve nerede elde edileceği konusunda bir
sınırlama getirmemiştir. Peygamberimizin,
Bedir savaşında esir alınan müşrikleri hürriyetleri karşılığında Müslüman çocuklarına
okuma-yazma öğretmek üzere görevlendirmiştir. Kabiliyet ve Statüye Göre Eğitim
İlkesi, Bireyin kendi öğrenme yönüyle standardına uygun bir yapılanmayı esas alır.
Gelişim Sürecine Göre Eğitim İlkesi, çocukların bireysel farklılıklarına göre değişkenlik arz eder. İtidal İlkesi, orta yolu esas
alan bir durumdur. Burada aşırılık yoktur.
49.
A B C D E
A B C D E
40.
Tartışma metodu; öğretmenin gözetiminde
öğrencilerin bir konuyu gruplar halinde tartışmalarıdır. Örnek olay inceleme metodu;
belli bir konuyla ilgili olan bir metottur. Rol
oynama metodu; bir fikrin, temsili olarak
öğretilmesidir. Gösteri metodu; bir işin
nasıl yapılacağının öğretilmesidir. Gözlem
metodu; yaşantıların olayların ve varlıkların oldukları yerde ve kendi doğal şartlarında gözletilmesi ve incelenmesi suretiyle
onlarla ilgili bilgilerin öğretilmesidir.
45.
Haz Verici Etkinliklerle Öğretme; Marşları
öğretmek gibi,
Kalıplarla Belletme; Tekerlemeler öğretmek gibi,
Dolaylı Aktarımla Öğretme; Bilmeceler sormak gibi
Kolektif çalışma ile belletme; Grup çalışmaları gibi,
A B C D E
A B C D E
6
İnsanın vahye muhatap olması demek,
seçme ve karar verme özelliğinin bulunması demektir. Melekler de akıllı, düşünebilen, iyiyi kötüden ayırabilen inançlı
varlıklardır. Ancak seçme ve karar verme
özellikleri yoktur. Bir tercihleri olmadığı için
sorumluluk da yoktur. Her varlık birbirinden
farklıdır. E şıkkı ise seçme özgürlüğünü
tam ifade etmemektedir. Çünkü her varlık
birbirinden farklıdır.
50.
Öldükten sonra dirilmeye inanan bir insan,
orada hesap vereceğine inandığı için dünyada düzenli bir hayat yaşamaya ve güzel
işler yapmaya çalışır. Sıkıntılara sabreder
ki karşılığını ahirette alacaktır. Ölümsüzlük
duygusu başka inanç sahiplerinde de bulunabilir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

TG – 1 - İhtiyaç Yayıncılık