AKILLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
Dersin Kodu
ASM601
ASM602
ASM603
ASM604
ASM605
ASM606
ASM607
ASM608
ASM609
ASM610
ASM611
ASM612
ASM613
ASM614
ASM615
ASM616
ASM617
ASM618
ASM619
ASM620
ASM621
ASM622
ASM 623
ASM 624
ASM 625
ASM 600
Dersin Adı
Algoritmalar ve Karmaşıklık
Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları
Yapay Zeka
İstatistiksel Süreç Kontrolü
İleri Üretim Yönetimi
İş Yükleme ve Çizelgeleme
Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Veri Madenciliği
Akıllı Üretim Sistemlerinde Seçilmiş Konular
Oyun Teorisi
Yapay Sinir Ağları
Çizge Kuramı ve Uygulamaları
Kriptografi Mühendisliği
Sayısal Görüntü İşleme
Sistem Tasarımı ve Analizi
İleri Veri Madenciliği
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Akıllı Yazılım Sistemlerinde Seçilmiş Konular
İleri Programlama-I
İleri Programlama-II
Mühendislik Uygulamaları ve Benzetim
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme
Girişimcilik ve Mühendislik
Olasılık ve Rassal Süreçler
UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER
TEZ
TUK
AKTS
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
400
0
0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
0
0
30
1
ASM601 Algoritmalar ve Karmaşıklık (3 0
3)
ASM602 Matematiksel Modelleme ve
Uygulamaları (3 0 3)
ASM603 Yapay Zeka (3 0 3)
ASM604 Bilgisayarlı İstatistiksel Süreç
Kontrolü (3 0 3)
ASM605 İleri Üretim Yöntemleri (3 0 3)
ASM606 İş Yükleme ve Çizelgeleme
Sistemleri (3 0 3)
ASM607 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemleri (3 0 3)
Özyineli yapılar, Master Teoremi, Greedy
Algoritmaları, Dinamik Programlama, Çizge
Algoritmaları, Sonlu Durum Makinesi,
Turing Makinesi, Karmaşıklık Sınıfları ve
NP ve alt sınıflardaki Problemler,
Düzeltilmiş simplex algoritması, parametrik
doğrusal
programlama,
parçalama
algoritmaları, sütun oluşturma, Lagrangean
gevşetmesi, dal-kesme algoritması, kısıtlı ve
kısıtsız doğrusal olmayan optimizasyon.
Common LISP ve Prolog; Akıllı Etmenler;
Problem çözme ve Arama: düzenli ve
sezgisel arama, A*, yerel arama ve
optimizasyon; Kısıt sağlama problemleri;
Oyun oynama ve rekabet ortamında arama;
Matıksal muhakeme. Önerme mantığı.
Birinci seviye mantık. Birinci seviye
mantıkta çıkarsama; Planlama; Belirsizlik
altında muhakeme. Bayes kuralı. İnanç
ağları. Karar vermek için inançları kullanma.
İnançları öğrenme; Özel konular: Robotik,
Doğal Dil İşleme, Oyun Teorisi, diğer Yapay
Zeka uygulamaları.
İstatistiksel Süreç Kontrolün Tanımı, Temel
İstatistikler, Süreç İyileştirme Çalışmalarında
Kullanılan Araçlar, Tek Katlı Kabul
Örneklemesi, İki Katlı Kabul Örneklemesi,
Kabul Örneklemesinde Ekonomik Analiz,
Değişkenler
İçin
Kontrol
Grafikleri,
Özellikler İçin Kontrol Grafikleri, Süreç
Yetenek Analizi
İmalat sistemlerinin çözümlenmesi, tasarımı
ve planlanması için sistem çözümleme ve
endüstri mühendisliği uygulanması. Ana
konular, grup teknoloji ve hücresel imalat,
esnek imalat sistemleri ve en iyileme
stratejilerini kapsar. İmalat sistemlerinin
elemanları ve birbirleriyle ilişkileri de
konular arasındadır.
Deterministik
makine
çizelgeleme
problemleri: tek aşamalı, açık ve akışkan tipli
imalatlar, tekli ve paralel makinalı atölyeler.
Dinamik çizelgeleme ve öncelikli yükleme.
Diğer çizelgeleme problemleri ve imalat
sistemlerine uygulanması.
Çok kriterli karar verme tekniklerini bilmek
ve uygulamak, Uzman görüşlerini kullanarak
grup
karar
verme
yöntemleri
uygulayabilmek, Bulanık dilsel ifadelerden
2
ASM608 Veri Madenciliği (3 0 3)
ASM609 Akıllı Üretim Sistemlerinde
Seçilmiş Konular (3 0 3)
ASM610 Oyun Teorisi (3 0 3)
ASM611 Yapay Sinir Ağları (3 0 3)
ASM612 Graf Teorisi (Çizge Kuramı) ve
Uygulamaları (3 0 3)
ASM613 Kriptografi Mühendisliği (3 0 3)
yararlanarak çok kriterli ve grup karar verme
tekniklerini uygulayabilmek
Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği
uygulama alanlarına, tekniklerine ve
modellerine genel bakış. Veri madenciliği
aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun
veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri
ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri
dönüşümü, veri madenciliği öğrenme
algoritmasını seçme, model değerlendirme ve
bilgi
sunumu,
bulunan
bilginin
yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme
algoritmalarını inceleme: karar ağaçları,
sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma,
bellek
tabanlı
yöntemler,
k-komşu
algoritması, demetleme, yapay sinir ağları.
Bu dersin içeriğinde seçilmiş bir konuda
güncel bir taramayı sunan makaleler yer
almaktadır.
Oyun türleri, oyun bileşenleri, ardışıl hareket
oyunları, pazarlık oyunu, eş-zamanlı hareket
oyunu, eş-güdüm oyunları, beklene değer
oyunu, karma stratejiler, tekrarlı oyunlar,
işaretleşme oyunları, oyun teorisi üzerine
akademik gelişmeler ve araştırmalar.
Yapay sinir ağlarına giriş, regresyon ve
sınıflandırma için doğrusal modeller, ileri
beslemeli sinir ağları, radyal tabanlı
fonksiyon ağları, desen çözümleme için
kernel yöntemleri, SOM, geri beslemeli sinir
ağları.
Graf kuramının temelleri, yönlendirilmiş ve
yönlendirilmemiş grafikler ve altgrafikler, en
kısa yol ve kapsayan ağaç algoritmaları ; en
yüksek ve en düşük maliyet akış
problemlerinin çözüm teknikleri; çoklu ürün
ağ ve grafik gösterimleri; ağ simpleks
algoritması; çizelgelemeye ve sıralamaya
uygulamaları.
Matematik Altyapısı: Tamsayılar, çarpma, üs
alma, ters alma, aritmetik işlemlerinin
karmaşıklığı, sayılar teorisi, sonlu cisimler,
ilkel kökler, karekökler çarpanlara ayırma ve
ayrık logaritma
Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler,
akan
şifreler
ve
yazılım/donanım
uygulamaları.
Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü
3
ASM614 Sayısal Görüntü İşleme (3 0 3)
ASM615 Sistem Tasarımı ve Analizi (3 0 3)
ASM616 İleri Veri Madenciliği (3 0 3)
fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik
sistemler ve yazılım/donanım uygulamaları.
Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama:
Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama
algoritmaları
ve
yazılım/donanım
uygulamaları
Sayısal görüntüler; iki boyutlu evrişim,
Fourier dönüşümü, ve ayrık cosine
dönüşümü; Görüntü işleme temelleri;
Görüntü iyileştirme; Görüntü onarımı;
Dalgacıklar ve Çokluçözünürlük işleme;
Görüntü kodlama ve sıkıştırma; Video
kodlama ve sıkıştırmayı içeren video işleme
bulunmaktadır.
Sistem analizi ve tasarımı yaklaşımları,
mühendislik açısından sistem analizi ve
tasarımı, gereklilik analizi, sistem analizinde
şelale modeli, sistem geliştirme ve yaşam
döngüsü, veri akışı ve iş-zaman akışının
hazırlanması, olurluluk raporu hazırlanması,
sistem analizi ve tasarımı konusunda
akademik gelişmeler ve araştırmalar.
Veri madenciliğinde ileri konular: model
doğruluğunun değerlendirilmesi, çok boyutlu
veri analizi, veri görselleştirme teknikleri,
özel ve çoklu ortam veritabanlarından
madencilik, ardışıl örüntü madenciliği.
Veritabanlarında benzerlik arama, metin
madenciliği,
Web
madenciliği.
Veri
küplerinin hesaplanması, Çevrimiçi Analitik
İşleme (OLAP) ile veri dizinlenmesi ve
OLAP sorgulama işlemi.
ASM617 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Güvenlik nedir? Güven ve risk analizi, Bilgi
güvenliği, kriptografi (gizli anahtarlı kriptografi,
açık anahtarlı kriptografi) Kimlik Doğrulama ve
Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar,
elektronik imzalama algoritmaları ve
yazılım/donanım uygulamaları Erişim kontrolü
Bilgisayar güvenliğinin biçimsel modelleri,
e-ticaret, ödeme sistemi protokolleri,Güvenlik
duvarları
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3 0 3)
Kullanıcı arayüzü temel prensiplerini
öğretmek.
Kullanılırlık
model
ve
prensiplerini öğrenciye tanıtmak. Kullanıcı
ve görev analizini öğrenciye yaptırmak.
Tasarım,
prototip
geliştirme
ve
değerlendirme işlemlerini öğrenciye proje
yaptırarak öğretmek. Renk ve tipografinin
etkileri tartışılacak. Yeni kullanıcı arayüzü
teknikleri öğretilecek.
4
ASM619 Akıllı Yazılım Sistemlerinde
Seçilmiş Konular (3 0 3)
ASM620 İleri Programlama-I
ASM621 İleri Programlama-II
ASM622 Mühendislik Uygulamaları ve
Benzetim
Yüksek Lisansta Özel Konular (3 0 3)
Bu dersin içeriğinde seçilmiş bir konuda
güncel bir taramayı sunan makaleler yer
almaktadır.
Nesne tabanlı programlama kavramlarını
öğrenmek, Java programlama dilinin temel
kavramlarını öğrenmek, Java'da program
yazabilmek.
Java programlama dilinin kavramlarını
öğrenmek, Java ‘da tasarım yapabilmek.
Matlab’da problem çözümü, Teknik
hesaplamalarda matlab arka planı, dosyalar
ve dosya yönetimi, Data analizi, vektör ve
matrisler, Bazı mühendislik problemlerinin
Matlab ile çözümü, GUI ile arayüz tasarlama
Akıllı
Sistemle
Mühendisliği’nde
modelleme, yapay zeka uygulamaları, veri
madenciliği,
algoritmik
temeller,
matematiksel modelleme, hesaplama, üretim
ve yazılım sistemlerinin tasarım, analiz ve
bunları (en) iyileştirme üzerine güncel
bilimsel çalışmaları takip etmek.
Yüksek Lisans Hazırlık Semineri (0 2 1)
Yüksek Lisans Tezi (0 4 2)
5
Download