Download

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 až 470 Obchodného