T.e. .
"'.., '"
MUS V ALILIGI
il MiIfi Egitim Miidiirliigii
SaYI : 944141641136/6692576
Konu: Afi~ DagltIml Hk.
19112/2014
................................ KAYMAKAMLIGINA
ih;:e Milli Egitim Miidfuliigu
........................................................MUDUllUGUNE ilimiz Halk Sagligl Miidiirliigiiniin 15.12.2014 tarih ve 9154 saydl Afi~ Dagltlml
He ilgili yazlSI yazlmlz ekinde sunulmu~tur. Ekte gonderilen yazl dogrultusunda i~lem
yapdmasml, soz konusu afij)lerin Okullara ait evrak kutulaflndan almmasl ve goriiniir
yerlere 1 yll boyunca aSlh kalmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitim Miidiirii Ek: Ilgi yazl 1 Adet DagltIm:
.
.
Ilye Kaymakamhklaflna Ilye M.E.Md.ne
Merkez Tiim Okul Md.ne
Bu evrak guvenlj elektronik imza He imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
6c48-d209-366b-aff6-42bb kodu ile teyit edilebilir,
T.e MU~
vALiLiGi Halk Saghgl Mildilrlilgil
SAYI
: 74632837,04.49.07
KONU :"Okullarda Afi~ Dagltlml"
iL MiLLi EGiTiM MlTDURLUGlTNE
MUS
Bakanhglmlz Milste~arhk Makaml talimatlan "Saghkh Beslenme ve Hareketli Hayat
Programl 2014-2017" geregi Obezite Metabolik HastalIklar Daire Ba~kanhglmlzca farkmdahk
9ah~malan kapsammda hazulanan "Saghkh Beslen Hareket Et ve Mutlu Ya~a (okul afi~i 1)",
"Saghkh Beslen Hareket Et ve Mutlu Ya~a (okul afi~i 2)" afi~lerinin il MUdUrliigilnUze bagh tUm
okullara gorilnilr yerlere ve 1 yd aSlh kaimasl saglanacak ~ekilde dagItlmmm yapdmasl
hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
Eki:
1) Saghkh Beslen Hareket Et ve Mutlu Ya~a (okul
2) Saghkh Beslen Hareket Et ve Mutlu Ya~a (okul
afi~i
afi~i
1) (5 Paket=900 Adet Afi~)
2) (5 Paket=900 Adet Afi~)
Tarand.
Cezmi TOSUN
Itt· JI 2!20!:r.-.
fJ": t? .... /~'p­
/77~
Adres: il Halk SaghgJ MtidtirlUgii Vilayet BinaSl Kat/4 MU~
irtibat Tlf: (436) 2125614 Fax: (436) 2123287
Elektronik Ag: www.lTIlls.es.@sagli!s.zQYJ:I
LA'''''
Aynnuh Bilgi iyin irtibat:
Tekin GaLER
BuJa~lcl Olmayan Hastallklar,
ProgramJar ve Kanser ~ub.Mtid.
Download

MUS VALILIGI il MiIfi Egitim Miidiirliigii Konu: Afi~ DagltIml Hk