T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1- (1) 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, “Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme
ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında
adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı” vizyonu ile
“Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen
bir Maliye Bakanlığı” misyonunu benimseyen Bakanlığımız personelinin, Maliye Bakanlığı Stratejik
Planında yer alan temel ilke ve değerlerimiz ışığında 2014 Yılı Performans Programı hedeflerinin
gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Bakanlığımız birimleri tarafından 2014 yılında
düzenlenecek ve uygulanacak eğitim program ve faaliyetlerini kapsar.
(2) Eğitim Planı; Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca, Bakanlığımız birimlerinin
görüşleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Devlet
Memurlarının Yetiştirilmesi” başlıklı VII. Kısmı, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 39 ve
ek 26’ncı maddeleri ile 25.07.1983 tarih ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen
Devlet Memurları Eğitimi Genel Planına dayanılarak hazırlanmış olup, aşağıdaki bölümlerde
belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.
Tanım ve Kısaltmalar
Madde 2- (1) Bu Uygulama Esasları ve Eğitim Planında geçen tanımlar;
(a) Bakanlık
:
Maliye Bakanlığını,
(b) Başkanlık
:
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını,
(c) Birim
:
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,
(ç) Eğitici
:
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim vermek üzere
görevlendirilen kişiyi,
(d) Eğitim Birimi
:
Birimlerin eğitimle görevli Daire Başkanlığı, Şube
Müdürlüğü, Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Personel
Müdürlüğünü,
(e) Eğitim Faaliyeti
:
Hizmet İçi Eğitim Planı içinde yer alan eğitimler ile bu
amaçla düzenlenen seminer, kurs, konferans ve benzeri her
türlü faaliyeti,
(f) Eğitim Merkezi
:
Eğitim faaliyetleri için gerekli dershane ve eğitim
materyalleri gibi kurumsal eğitim ihtiyaçları ile katılımcıların
sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı fiziksel mekânı,
(g) Eğitim Planı
:
2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planını,
(h) Eğitim Uygulama
:
Eğitim faaliyetiyle ilgili ders programı, eğiticiler ve
Programı
katılımcıların sayısı, isimleri, unvanları ile gerekli diğer
bilgilerden oluşan programı,
(ı) Eğitim Sorumlusu
:
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yönetici, eğitici ve katılımcı
arasında koordinasyonu ve eğitim faaliyetlerinin düzenli
işleyişini sağlamak amacıyla eğitimi düzenleyen birim
tarafından görevlendirilen personeli,
1
(i) Eğitim Yöneticisi
:
Eğitimi düzenleyen birim bünyesinde görevlendirilen ve eğitim
faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenli ve
etkin yürütülmesinden sorumlu olan Bakanlık Merkez teşkilatında
en az Şube Müdürü, taşra teşkilatında Müdür veya yardımcısı
düzeyindeki personeli,
(j) Katılımcı
:
Eğitim faaliyetine katılan personeli,
(k) Orta Kademe
y Yönetici
:
(l) Uzman
:
Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı,
Muhakemat Müdürü, Muhasebe Yetkilisi, Vergi Dairesi
Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Mesleki
Eğitim Kursu Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü,
Eğitim Merkezi Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü ve bu
düzeydeki kadrolarda görev yapan yöneticiler ile bunların
yardımcılarını,
Maliye Uzmanı, Avrupa Birliği Uzmanı, Mali Hizmetler
Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, APK Uzmanı, Sivil
Savunma Uzmanı, Defterdarlık Uzmanı, Gelir Uzmanını,
Daire Başkanı, Defterdar ve daha üst kademelerde görev
yyapan yöneticileri,
(m)Üst Kademe
:
Y Yönetici
ifade eder.
(2) Bu Uygulama Esasları ve Eğitim Planında geçen kısaltmalar;
(a) ADME
: Aday Memurların Eğitimini,
(b) BİLE
: Bilgisayar Eğitimini,
(c) BTE
: Bilgi Tazeleme Eğitimini,
(ç) EĞİTE
: Eğiticilerin Eğitimini,
(d) DUE
: Defterdarlık Uzmanları Eğitimini,
(e) DİE
: Değişikliklere İntibak Eğitimini,
(f) GYE
: Görevde Yükselme Eğitimini,
(g) HİE
: Hizmet İçi Eğitimi,
(h) KONF
: Konferansı,
(ı) MHE
: Mali Hizmetler Eğitimini,
(i) İDSE
: İç Denetçi Sertifika Eğitimini,
(j) İDE
: İç Denetçi Eğitimini,
(k) İKE
: İç Kontrol Eğitimini
(l) MYSE
: Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimini,
(m) KGE
: Kişisel Gelişim Eğitimini,
(n) MUE
: Maliye Uzmanları Eğitimini,
(o) OKYE
: Orta Kademe Yönetici Eğitimini,
(ö) ÖAE
: Özel Alan Eğitimini,
(p) UYE
: Uzman Yardımcısı Eğitimini,
(r) ÜKYE
: Üst Kademe Yönetici Eğitimini,
(s) VMYE
: Vergi Müfettiş Yardımcısı Eğitimini,
(ş) YDE
: Yabancı Dil Eğitimini,
ifade eder.
2
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim İlke ve Esasları
İlke ve Esaslar
Madde 3- (1) Eğitim Planında yer alan faaliyetler, Maliye Bakanlığı 2013–2017 Stratejik
Planı ile 2014 Performans Esaslı Bütçe hedef ve göstergelerine uygun olarak ilgili birimler arasında
işbirliği içinde, kaynakların yerinde, zamanında ve etkili olarak kullanılmasını sağlayacak biçimde
yürütülür.
(2) Eğitimlerde;
- Açıktan ataması yapılan personelin kuruma uyumunu sağlayacak ve görevinde yetkinlik
kazandıracak temel ve mesleki eğitim programlarına,
- Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda personelin üst görevlere hazırlanmasına yönelik eğitim
programlarına,
- Orta ve üst kademe yöneticilerin mesleki gelişimini sağlayacak, yönetim bilgi ve becerilerini
geliştirecek, tüm personelin verimliliğini artıracak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile değişen
koşullara ve mevzuata uyumunu sağlayacak programlara,
önem verilecektir.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzman
Yardımcılarının eğitimleri özel yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(4) Aday memurların eğitimi, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik
ile Personel Genel Müdürlüğünün 16.01.2002 tarih ve B.07.0.PER.0.28/2350 sayılı yazısı ve
31.01.1997 tarih ve 1997/1 sayılı Genelgesine göre yürütülür.
(5) Görevde yükselme sınavlarından önce yapılan eğitimler, Maliye Bakanlığı Personeli
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; mali hizmetler birimi
yöneticilerine, iç denetçilere, mali hizmetler uzmanlarına ve muhasebe yetkililerine yönelik olarak
yapılacak eğitim faaliyetleri ile diğer eğitimler, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik, İç Denetçi Adayları Belirleme Eğitim Yönetmeliği, Mali Hizmetler Uzmanlığı
Yönetmeliği, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik ile Bakanlık Makamının 09.01.2004 tarih ve 3 sayılı, 28.02.2007 tarih ve 19
sayılı onayları çerçevesinde, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde Başkanlıkça düzenlenecektir.
(7) Yurtdışı eğitimine ilişkin işlemler, ilgili birimler ve Personel Genel Müdürlüğünce,
Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yabancı dil eğitim programları 2014 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitimin Uygulanması
Uygulama
Madde 4- (1) Eğitimler, merkez teşkilatında birim amirlerinin, taşra teşkilatında ise
Defterdarın koordinasyonunda, eğitim yöneticileri ve eğitim sorumluları aracılığıyla yürütülür.
(2) Eğitim faaliyetini düzenleyecek birimler, eğitim faaliyetine ilişkin esasları belirleyerek
ilgili birimlere bildirir. Birimler de, belirtilen şartları taşıyan personelin görevlendirmesini, eğitimi
düzenleyen birim ile koordineli olarak yapar ve eğitim faaliyetine katılımını sağlar.
(3) Eğitim faaliyetine katılacakların seçiminde, personelin eğitim durumu, kadro unvanı,
görevi, görev yeri, yaşı, hizmet süresi ve katıldığı diğer eğitimler gibi unsurlar göz önüne alınır.
Zorunlu durumlar dışında, benzer özellikleri gösteren personelin bir arada eğitime alınmasına dikkat
edilir.
3
(4) Eğitim Planında yer alan her eğitim faaliyeti için, uygulamayı yapacak eğitim
birimlerince bir Eğitim Onay Belgesi (Ek:1) ile Eğitim Uygulama Programı hazırlanır ve birimin
harcama yetkilisi tarafından imzalanır.
(5) Eğitimi düzenleyen birim, ihtiyaç duyulması halinde katılımcıları belirlemek için Başvuru
Formu (Ek: 2 ve 2A) isteyebilir.
(6) Eğitim Planında yer alan eğitimlerin zorunlu nedenlerle iptal edilmesi halinde, birimler
gerekçeleriyle birlikte bu durumu en geç onbeş gün içinde Başkanlığa bildirir.
(7) Diğer taraftan, eğitim planında yer almayan ancak yapılması zorunluluk içeren eğitimler,
ilgili birimin yazılı talebine istinaden Başkanlığın teklifi ve ilgili müsteşar yardımcısının onayı ile
gerçekleştirilebilir. Eğitim faaliyeti talebi başvurularına eğitim programı da eklenir. Başkanlık yeni
eğitim faaliyetlerine ilişkin talepleri, talebe ilişkin yazının Başkanlığa giriş yaptığı tarihten itibaren en
geç on gün içerisinde sonuçlandırır.
(8) Eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında, Bakanlığımızın eğitim tesis ve merkezlerinden
azami ölçüde yararlanılır. Bu tesis ve merkezlerin müsait olmaları durumunda, diğer birimlerin
eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edilebilir. Eğitimin özelliği, eğitim ve konaklama
imkânlarının yetersizliği gibi durumlarda, buna uygun diğer yer ve mekanlarda da eğitim faaliyeti
düzenlenebilir.
(9) Bakanlığımız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yapılması öngörülen eğitim faaliyetleri,
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğiticiler, Eğitim Koordinatörü ve Eğitim Sorumlusu
Eğiticilerin Temini
Madde 5- (1) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık
bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Bakanlık bünyesinde
görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Bakanlık dışında uzman kişiler tarafından
işlenmesinde fayda görülmesi halinde Bakanlık dışından eğitici temin edilir.
(2) Görevlendirilen eğiticilerin, mazeretleri nedeniyle katılamayacakları hususu da dikkate
alınarak yedek eğiticiler de görevlendirilebilir.
Eğiticilerin Nitelikleri
Madde 6- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğiticilerin;
a)Yüksek öğrenim mezunu olmaları,
b)Eğitim programında yer alan konularda gerekli uzmanlık kariyerine, deneyimine, eğiticilik
meslek bilgisine sahip olmaları,
gerekmektedir.
Eğiticilerin Görev ve Sorumlulukları
Madde 7- (1) Hizmet içi eğitimde eğitici olarak görevlendirilenler;
a) Üstlendiği eğitim konularını ders programına uygun olarak yürütmekle,
b) Yaptıkları programla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp, programın başlamasından en az beş
gün önce Eğitim Merkezi Müdürlüğüne vermekle,
c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların katılımcılar tarafından dikkatle
izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,
ç) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,
d) Eğitim süresince Maliye Yüksek Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde olmak, eğitim
faaliyetinin etkinliğini değerlendirmek ve aksayan yönleri bildirmekle,
e) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumu Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne bildirmekle,
4
f) Ders haricinde siyaset ve spor gibi konularda yorum yapmaktan ve katılımcılarla
tartışmaktan kaçınmakla,
yükümlüdürler.
Eğitim Koordinatörünün Görevlendirilmesi ile Görev ve Sorumlulukları
Madde 8- (1) Başkanlıkça düzenlenen eğitim faaliyetleri ile ilgili işleri yapmak üzere, maliye
veya eğitim uzmanlarından bir ya da birkaçı Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirilebilir.
(2) Eğitim Koordinatörü, hizmet satın alınması suretiyle düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde,
teknik şartnamede yer alması istenilen hususlar da dahil olmak üzere; eğitimin amacı, ders içeriği,
süresi, katılımcı profili, eğitim tarihi, eğitici sayısı, katılımcı sayısı ve eğitim yerinin belirlenmesine
ilişkin ön hazırlık çalışmalarını yapar.
Eğitim Sorumlusu
Madde 9- (1) Eğitim sorumlusu, eğitim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için; eğitim
ortamlarının hazırlanması, katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamının takibi, ders
materyallerinin çoğaltılması ve dağıtılması, sınavlarda gözetmenlik yapılması, anket uygulanması ve
anket sonuçlarının rapor edilmesi işlemleri ile eğitim yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri
yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitime Katılma, İzin, Ölçme ve Değerlendirme
Eğitime Katılma
Madde 10- (1) Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan
personel, hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birimler bunu
sağlamakla yükümlüdür.
(2) Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir.
(3) Eğitime katılan personel, eğitim süresince idari yönden Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
bağlıdır.
(4) Kariyer meslek mensuplarının özel yönetmeliklerindeki hükümler saklı kalmak üzere;
Başkanlıkça düzenlenen eğitimlerde, yasal mazeretleri nedeniyle toplam eğitim süresinin 1/5’inden,
diğer sebeplerle toplam eğitim süresinin 1/10’undan daha fazlasına katılmamış olan personelin,
programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim faaliyetlerine
alınabilirler.
(5) Eğitim faaliyetlerine katılması uygun görülen, ancak yasal mazeretleri olmadan eğitime
katılmayan veya düzenli olarak devam etmeyen katılımcılar, bu faaliyeti uygulayan birim tarafından,
katılımcının bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.
İzin
Madde 11- (1) Özel yönetmeliklerindeki hükümler saklı kalmak üzere, hizmet içi eğitime
katılanlar, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104 üncü maddesinin A, B ve C
fıkralarında belirlenen mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar. Katılımcıların mazeret izin
talepleri, eğitimi düzenleyen birimlerce sonuçlandırılır.
(2) Katılımcıların bu suretle kullanmış oldukları mazeret izinleri, eğitim sonunda bağlı olduğu
birime bildirilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Madde 12- (1) Eğitimlerde ölçme ve değerlendirme, faaliyetin ve katılımcıların
değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Katılımcıların bilgi düzeylerini belirlemek için ön değerlendirme,
faaliyetin yararlılık derecesini belirlemek için son değerlendirme yapılabilir. Eğitim faaliyetinin diğer
unsurlarının değerlendirilmesi amacıyla anket uygulanabilir.
5
(2) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği
ile kariyer meslek mensuplarının özel yönetmeliklerinde belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin
hükümler saklıdır.
(3) Sınav yönteminin kullanıldığı eğitim faaliyetlerinde devam şartını sağlayan, 70 ve üzeri
puan alan katılımcılara “Başarı Belgesi”, sınav yönteminin uygulanmadığı eğitim faaliyetlerinde
devam şartını sağlayan katılımcılara ise “Katılım Belgesi” verilir. Eğitim bilgileri, katılımcının özlük
dosyasına işlenmek üzere birimlerine gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ders ve Konferans Ücreti
Madde 13- (1) Başkanlıkça düzenlenecek ve uygulanacak eğitim faaliyetleri için eğitici
olarak görevlendirilenlerin, ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi
alacakların nitelikleri ile bunlara ödenecek ek ders ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler,
17/01/2012 tarih ve 2012/3 sayılı Bakan Onayı ile değişik 27/7/2005 tarihli 2005/59 sayılı Bakan
Onayı ile yürürlüğe konulan “Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca
Düzenlenen Eğitimlerde Görev Alacakların Ücretli Ders Görevlerine İlişkin Usul ve Esaslar” a göre
yapılır.
(2) Bakanlığımızın diğer birimleri tarafından uygulanacak eğitim faaliyetleri için eğitici
olarak görevlendirileceklere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ve 176 ncı maddeleri ve
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
(3) Konferans görevi verilenlere ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2014 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümlerine göre konferans ücreti ödenir.
Eğitim Faaliyet Sonuçlarının Raporlanması
Madde 14- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 219’uncu maddesi uyarınca;
Kurumların yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını,
her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Devlet Personel Başkanlığına bir raporla
bildirmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde uygulanan
eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler 15 Temmuz 2014 tarihine kadar ve ikinci altı aylık döneminde
uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler ise 15 Ocak 2015 tarihine kadar, ekli forma (Ek: 3)
uygun olarak merkez birimler ve defterdarlıklarca resmi yazı ekinde ve ayrıca elektronik posta (eposta: [email protected]) yoluyla Başkanlığa gönderilir. Bu bilgiler, Başkanlıkça konsolide
edilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir.
(2) Eğitim Planında birimlerin düzenleyeceği her bir eğitim için bir faaliyet numarası
verilmiştir. Başkanlığa gönderilecek I. ve II. Altı Aylık Faaliyet Raporlarında, gerçekleşen
eğitimlerin planda yer alan faaliyet numaralarının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca faaliyet raporlarının
ekinde;
(a) Değişiklik yapılarak uygulanan eğitim faaliyetleri,
(b) Eğitim planı dışında düzenlenip uygulanan eğitim faaliyetleri,
(c) Dönem içinde yapılamayan eğitim faaliyetleri,
gerekçeleriyle birlikte belirtilir.
Katılımcıların Harcırahları
Madde 15- (1) Katılımcıların harcırahları eğitim için görevlendiren birim bütçesinden, eğitim
giderleri ise eğitim faaliyetini uygulayan birim bütçesinden karşılanır.
6
İşbirliği ve Koordinasyon
Madde 16- (1) Başkanlık, Eğitim Planının uygulanmasıyla ilgili işbirliği ve koordinasyonu
sağlar, ortaya çıkacak tereddütleri giderir.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İletişim Bilgileri
Telefon
(312) 310 39 23/145
(Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şube Müdürü)
(312) 310 39 23/124-132-135 (Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi)
Faks
(312) 311 16 56
Adres
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
Dikmen Caddesi Bakanlıklar 06100/ANKARA,
Ulus Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Çankırı Cad. Çıkmaz Sok. No:2 Ulus/ANKARA
İnternet
e-posta
www.maliye-mayem.gov.tr
[email protected]
(Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi)
7
Download

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA