2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Ekim 2014
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
Üst Yönetici Sunuşu..........................................................................................................................5
I Genel Bilgiler ...................................................................................................................................7
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ...................................................................................................................7
B- Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................................ 12
C- Fiziksel Kaynaklar ........................................................................................................................................ 16
D- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .................................................................................................................. 17
E- İnsan Kaynakları ........................................................................................................................................... 22
II- PERFORMANS BİLGİLERİ .......................................................................................................... 23
A-Temel politika ve Öncelikler ..................................................................................................................... 25
III- AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................ 29
A - Vizyon ............................................................................................................................................................. 29
B - Misyon ............................................................................................................................................................ 29
C - Temel İlke ve Değerler .............................................................................................................................. 29
D - Stratejik Amaç ve Hedefler ..................................................................................................................... 30
IV- 2015 YILI PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYETLERİ TABLOLARI ....................................... 32
A- Performans Hedefi ve Faaliyet Tabloları.............................................................................................. 32
B- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ............................................................................................................ 60
C- İdare Performans Tablosu......................................................................................................................... 61
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .......................................................... 62
3
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin
uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel
yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla
kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları
aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.
Bu kapsamda yeni kamu mali yönetimi anlayışında hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın artırılabilmesi amacıyla kurumsal performansın ölçülmesi yaklaşımı ön plana çıkmaya
başlamıştır. İdarelerin amaç ve hedeflerini faaliyetler yoluyla hayata geçirmelerinde kendilerine
tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı bu yeni sürecin en önemli unsuru
haline gelmiştir. Böylece idarelerin stratejik planlarıyla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlamaları, performans esaslı bütçelerini oluşturmaları ile kamu kaynağının nasıl
harcanacağı hususunda kamuoyunu bilgilendirmeleri esası getirilmiştir.
Bu itibarla,2015 yılı Performans Programı hazırlanırken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirtilen görevlerin yerine getirilmesi hususunda performans hedefleri belirlenerek
ve plan-bütçe ilişkisi içerisinde, sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışı benimsenerek kaynakların
verimli ve rasyonel kullanılması amaçlanmıştır.
Stratejik plan doğrultusunda hazırlanan ilk performans programımız olan 2015 yılı Performans Programında 13 adet performans hedefine ve bu hedeflere ilişkin 47 adet performans
göstergesine yer verilmiştir. Söz konusu hedefler çerçevesinde 14 adet faaliyet yürütülecektir.
Kurumumuz Stratejik Planı’nın uygulanmasına rehberlik edecek olan, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amacı ve getirmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Performans Programının 2015 yılı hedeflerimize ulaşılmasında önemli bir rehber olmasını dilerim.
Dr. Saim KERMAN
Kurum Başkanı
5
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
I- GENEL BİLGİLER
A – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Tarihi Gelişim
Sağlık Bakanlığı, milli mücadelenin başlangıcında Ankara’daki ilk Milli Hükümet bünyesinde,
2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti adıyla kurulmuştur. Bakanlık, Vilayet Konağı’nın bir odasında göreve başlamıştır. İlk bağımsız Bakanlık binası ise,
1923 yılında Hacı Bayram’da faaliyete geçmiştir.
24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ve 09 Haziran 1936 tarih ve
3017 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu” ve bu Kanunlara ek
olarak çıkarılan kanunlarla teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 6 ncı bendi, Bakanlığın, ilaç ve eczacılık
alanındaki görev ve yetkileri “Gıdalar ile ilaçları ve bütün zehirli, etkili ve uyuşturucu maddelerle
yalnız hayvanlar için serumlar ve aşılar hariç olmak üzere, her çeşit serum ve aşıları denetlemek”
olarak belirtilmekteydi.
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 1936 yılına kadar Hıfzıssıhha Dairesi, bu tarihten müstakil
Genel Müdürlük haline getirildiği 1946 yılına kadar ise, Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğü’ne
bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürütmüştür. 11 Şubat 1946 tarih ve 4862 sayılı Kanunla Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş,
28 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Şubat 1982 tarih
ve 8/4334 sayılı “Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile de İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü adını almıştır.
Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında diğer iki düzenlemeden 181 sayılı “Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 14
Aralık 1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, daha sonra bu Kararnameyi değiştiren 210 Sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname” 18 Haziran 1984 tarih ve 18435 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
24 Ocak 1989 tarih ve 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlığın ismi
Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütü geliştiri-
7
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
lerek yeni bir örgüt ve yönetim biçimi oluşturulmuştur.
Son olarak, 02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın yapılanmasına ve sağlık sistemine ilişkin köklü değişiklikler yapılmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak özel bütçeli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kurulmuştur.
Kurumun Görev ve Sorumlulukları
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belirlenen görev ve sorumlulukları aşağıda yer
almaktadır;
a) Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı,
ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili
kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak,
b) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara
izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek,
gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma, imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin
reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek,
c) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek,
ç) Türk Farmakopesini hazırlamak,
d) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak, tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat
veya izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
e) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
f ) Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve akreditasyonunu sağlamak; görev
alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, ge-
8
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
rektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek,
g) Piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli bildirimleri
yapmak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak,
ğ) İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik değerlendirme ve çalışmalar yapmak,
h) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek,
ı) Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, politika üretilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için Sağlık Bakanlığına teklifte bulunmak,
i) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu kurumları ve üniversiteler ile
özel kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışmalar yürütmektir.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesiyle Sağlık Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı
tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, homeopatik tıbbî ürünler
ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevlendirilmiştir.
Kurumun teşkilat yapısında Başkana bağlı Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile 5 Başkan Yardımcılığı ve Başkan Yardımcılıklarına bağlı 19 Daire Başkanlığı bulunmaktadır.
İlaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole
tâbi maddeler, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet
gıdalar hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, bu ürünlerin etkinlik, kalite ve güvenlilik verileri doğrultusunda izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek, ilaçta etkinlik ve güvenliliğin sağlanmasına yönelik gelişmeleri izlemek, gerekli dokümanları inceleyerek risk/yarar değerlendirmeleri
yapmak ve riski en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak, ilaç ve ilaç dışı klinik araştırmalar
ve gözlemsel ilaç çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek, ecza depoları hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, ecza depolarının ruhsatlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek, eczanelerle
ilgili düzenleme çalışmalarını yapmak ve doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek, somatik hücre tedavisi tıbbi ürünü, gen tedavisi tıbbi ürünü, doku mühendisliği ürünü
ve/veya kombine ileri tedavi tıbbi ürünü sınıfına giren ileri tedavi tıbbi ürünleri, allogreft ve hücre tedavisi gibi doku ve hücre kaynaklı tıbbi ürünler ile ilgili düzenleme çalışmalarını yapmak ve
9
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
bu ürünlerin etkinlik, kalite ve güvenlilik verileri doğrultusunda izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek, sahte ve kaçak ilaç veya tıbbi ürünlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ürünlerin
klinik, teknolojik, farmakolojik ve biyoyararlanım (BY)/biyoeşdeğerlik (BE) değerlendirmenin yapılmasını koordine etmek, dosyalarda yer alması gereken bilgi standardizasyonunu sağlamakla
İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
Tıbbi cihaz ve kozmetikler hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, strateji ve proje geliştirmek ve yürütmek, tıbbi cihaz kullanım güvenliğine dayalı standartların belirlenmesine
yönelik işlemler ile sınıflandırma, risk tanımlama gibi teknik değerlendirmeleri yapmak, tıbbi
cihaz alanında hizmet gören kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek, yetkilendirme süreçlerinin takibini yapmak, tıbbi cihazların klinik araştırmalarına yönelik işlemleri yürütmek, protez,
ortez, optik cihazlar ve işitme cihazları satış ve uygulama merkezlerini yetkilendirmek, tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara ait iş ve işlemleri yürütmek, kozmetik
ürünlerin ön inceleme, kayıt ve bildirim işlemlerini yürütmek, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin
tanıtım faaliyetlerine dair düzenleme çalışmalarını yapmakla Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler
Başkan Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
Avrupa Birliği müktesebatına uyuma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve görüş bildirmek, uluslararası standartlara uygun kalite çalışmaları yapmak, bu kapsamda kurum içi ve dışı iletişimi
ve koordinasyonu sağlamak, Kurumun görev alanına giren ürünlerin sağlık teknolojilerini değerlendirmek, ruhsata esas ürünlerin fiyatlarını onaylamak, fiyat takibi yapmak, ilaçların akılcı
kullanımına yönelik faaliyetleri yürütmek, Kurumun verilerini sayısal verilere dönüştürmek ve
istatistiksel çalışmalar yapmak, bilgi sistemleri alt yapısının kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek, kurumsal kalite ve akreditasyon çalışmalarını yapmak, Kurumun görev alanına giren ürünlerin tanıtımı ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve ürün tanıtımına ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek, sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünler hakkında düzenleme çalışmalarını ve izin işlemlerini yürütmek, ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatı bulunsa dahi yurt içinden tedarik edilemeyen ürünlerin teminine veya şahsi tedavi amacıyla yurtdışından getirilmesini sağlamaya yönelik hizmetler ve endikasyon dışı ilaç kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek,
ilaç teminine ilişkin tüketici şikayetlerini değerlendirmekle Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi
Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
Yurtiçi ve yurtdışı ilaç üretim yerlerinde iyi üretim uygulamaları denetimleri yapmak ve gerekli sertifikaları düzenlemek, ilaç iyi dağıtım uygulamaları, iyi klinik ve laboratuvar uygulamaları,
10
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
iyi farmakovijilans uygulamaları denetimleri yapmak ve sertifika düzenlemek, ilaçların kalite ve
piyasa kontrolü işlemlerini yürütmek, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin üretim yerleri, depoları
ve satış yerleri ile sertifikalandırma süreçlerinin denetimini yapmak, tıbbi cihaz uyarı sistemi ve
kozmetik uyarı sistemine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin piyasa
gözetim ve denetimlerini yapmak, denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak,
denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, sağlık beyanı ile satışa sunulacak
ürünler hakkında denetim işlemlerini yürütmek, tüketici şikâyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, Kurum personelinin iş ve işlemleri hakkında Başkanın emri veya onayı üzerine denetim,
inceleme ve soruşturma yapmak, performans denetimi yapmakla Denetim Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
İnsan gücü ihtiyacını planlamak ve personelin performans değerlendirme ölçütlerini oluşturmak, kadro standartlarına ve kariyer planlamasına ait iş ve işlemleri yürütmek, atama ve nakil
işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek, personelin eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini, özlük, terfi, emeklilik, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek, 5018 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik,
aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek, sosyal hizmetler ile
sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, Kurumun görev alanına giren ürünlere ilişkin başvuru evrakının
ön incelemesini yapmak, halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek, ilaç, biyolojik ürünler, tıbbi ürünler ile kozmetik ürünlerin analizlerini ve tıbbi cihaz kalite kontrol testlerini
yapmak, yaptırmak, Türk Farmakopesini hazırlamakla Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine
verilen görevleri yapmak ve Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla Hukuk Müşavirliği görevlendirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen
görevleri yapmakla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlendirilmiştir.
11
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
B- Teşkilat Yapısı
Kurumun teşkilat yapısında Başkana bağlı Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile 5 Başkan Yardımcılığı ve Başkan Yardımcılıklarına bağlı 19 Daire Başkanlığı bulunmaktadır.
İlaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole
tâbi maddeler, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet
gıdalar hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, bu ürünlerin etkinlik, kalite ve güvenlilik verileri doğrultusunda izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek, ilaçta etkinlik ve güvenliliğin sağlanmasına yönelik gelişmeleri izlemek, gerekli dokümanları inceleyerek risk/yarar değerlendirmeleri
yapmak ve riski en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak, ilaç ve ilaç dışı klinik araştırmalar
ve gözlemsel ilaç çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek, ecza depoları hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, ecza depolarının ruhsatlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek, eczanelerle
ilgili düzenleme çalışmalarını yapmak ve doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek, somatik hücre tedavisi tıbbi ürünü, gen tedavisi tıbbi ürünü, doku mühendisliği ürünü
ve/veya kombine ileri tedavi tıbbi ürünü sınıfına giren ileri tedavi tıbbi ürünleri, allogreft ve hücre tedavisi gibi doku ve hücre kaynaklı tıbbi ürünler ile ilgili düzenleme çalışmalarını yapmak ve
bu ürünlerin etkinlik, kalite ve güvenlilik verileri doğrultusunda izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek, sahte ve kaçak ilaç veya tıbbi ürünlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ürünlerin
klinik, teknolojik, farmakolojik ve biyoyararlanım (BY)/biyoeşdeğerlik (BE) değerlendirmenin yapılmasını koordine etmek, dosyalarda yer alması gereken bilgi standardizasyonunu sağlamakla
İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
Tıbbi cihaz ve kozmetikler hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, strateji ve proje geliştirmek ve yürütmek, tıbbi cihaz kullanım güvenliğine dayalı standartların belirlenmesine
yönelik işlemler ile sınıflandırma, risk tanımlama gibi teknik değerlendirmeleri yapmak, tıbbi
cihaz alanında hizmet gören kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek, yetkilendirme süreçlerinin takibini yapmak, tıbbi cihazların klinik araştırmalarına yönelik işlemleri yürütmek, protez,
ortez, optik cihazlar ve işitme cihazları satış ve uygulama merkezlerini yetkilendirmek, tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara ait iş ve işlemleri yürütmek, kozmetik
ürünlerin ön inceleme, kayıt ve bildirim işlemlerini yürütmek, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin
tanıtım faaliyetlerine dair düzenleme çalışmalarını yapmakla Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler
Başkan Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
Avrupa Birliği müktesebatına uyuma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve görüş bildirmek, uluslararası standartlara uygun kalite çalışmaları yapmak, bu kapsamda kurum içi ve dışı iletişimi
12
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
ve koordinasyonu sağlamak, Kurumun görev alanına giren ürünlerin sağlık teknolojilerini değerlendirmek, ruhsata esas ürünlerin fiyatlarını onaylamak, fiyat takibi yapmak, ilaçların akılcı
kullanımına yönelik faaliyetleri yürütmek, Kurumun verilerini sayısal verilere dönüştürmek ve
istatistiksel çalışmalar yapmak, bilgi sistemleri alt yapısının kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek, kurumsal kalite ve akreditasyon çalışmalarını yapmak, Kurumun görev alanına giren ürünlerin tanıtımı ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve ürün tanıtımına ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek, sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünler hakkında düzenleme çalışmalarını ve izin işlemlerini yürütmek, ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatı bulunsa dahi yurt içinden tedarik edilemeyen ürünlerin teminine veya şahsi tedavi amacıyla yurtdışından getirilmesini sağlamaya yönelik hizmetler ve endikasyon dışı ilaç kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek,
ilaç teminine ilişkin tüketici şikayetlerini değerlendirmekle Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi
Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
Yurtiçi ve yurtdışı ilaç üretim yerlerinde iyi üretim uygulamaları denetimleri yapmak ve gerekli sertifikaları düzenlemek, ilaç iyi dağıtım uygulamaları, iyi klinik ve laboratuvar uygulamaları,
iyi farmakovijilans uygulamaları denetimleri yapmak ve sertifika düzenlemek, ilaçların kalite ve
piyasa kontrolü işlemlerini yürütmek, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin üretim yerleri, depoları
ve satış yerleri ile sertifikalandırma süreçlerinin denetimini yapmak, tıbbi cihaz uyarı sistemi ve
kozmetik uyarı sistemine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin piyasa
gözetim ve denetimlerini yapmak, denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak,
denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, sağlık beyanı ile satışa sunulacak
ürünler hakkında denetim işlemlerini yürütmek, tüketici şikâyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, Kurum personelinin iş ve işlemleri hakkında Başkanın emri veya onayı üzerine denetim,
inceleme ve soruşturma yapmak, performans denetimi yapmakla Denetim Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
İnsan gücü ihtiyacını planlamak ve personelin performans değerlendirme ölçütlerini oluşturmak, kadro standartlarına ve kariyer planlamasına ait iş ve işlemleri yürütmek, atama ve nakil
işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek, personelin eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini, özlük, terfi, emeklilik, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek, 5018 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik,
aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek, sosyal hizmetler ile
sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, genel evrak ve arşiv hizmetle-
13
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
rini düzenlemek ve yürütmek, Kurumun görev alanına giren ürünlere ilişkin başvuru evrakının
ön incelemesini yapmak, halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek, ilaç, biyolojik ürünler, tıbbi ürünler ile kozmetik ürünlerin analizlerini ve tıbbi cihaz kalite kontrol testlerini
yapmak, yaptırmak, Türk Farmakopesini hazırlamakla Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı görevlendirilmiştir.
659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine
verilen görevleri yapmak ve Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla Hukuk Müşavirliği görevlendirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen
görevleri yapmakla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlendirilmiştir.
14
.OLQLNYH7HNQRORMLN'H÷HUOHQGLUPH
Dairesi
5LVN<|QHWLPL'DLUHVL
.OLQLN$UDúWÕUPDODU Dairesi
7ÕEEL&LKD].D\ÕWYH.RRUGLQDV\RQ
Dairesi
.R]PHWLNhUQOHU'DLUHVL
7ÕEEL&LKD]6HNW|UHO+L]PHWOHU
Dairesi
øODo'HQHWLP'DLUHVL
$NÕOFÕøODo.XOODQÕPÕYHøODo7HGDULN
<|QHWLPL'DLUHVL
Bilgi Sistemleri Dairesi
7ÕEEL&LKD]'HQHWLP'DLUHVL
Kozmetik Denetim Dairesi
'HQHWLP+L]PHWOHUL%DúNDQ
<DUGÕPFÕOÕ÷Õ
(NRQRPLN'H÷HUOHQGLUPHOHU'DLUHVL
8OXVODUDUDVÕøOLúNLOHU'DLUHVL
7ÕEEL&LKD]2QD\ODQPÕú.XUXOXúYH
.OLQLN$UDúWÕUPDODU'DLUHVL
øODo5XKVDWODQGÕUPD'DLUHVL
(F]DQHOHUYH(F]D'HSRODUÕ5XKVDW
Dairesi
(NRQRPLN'H÷HUOHQGLUPHOHUYH%LOJL
<|QHWLPL
%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ
7ÕEEL&LKD]YH.R]PHWLNhUQOHU
%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ
+XNXN0úDYLUOL÷L
øODoYH(F]DFÕOÕN
%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ
6WUDWHML*HOLúWLUPH
'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
.8580%$ù.$1,
Tablo 1ǣ —”— T‡ç‹la– f‡a•Ç
$QDOL]YH.RQWURO/DERUDWXYDUODUÕ
Dairesi
øGDULYH0DOLøúOHU'DLUHVL
øQVDQ.D\QDNODUÕ'DLUHVL
Destek ve Laboratuvar Hizmetleri
%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
C- Fiziksel Kaynaklar
Kurum Ankara’da hizmetlerini üç ayrı yerleşkede sürdürmektedir. Bunlar ana hizmet birimlerinin bulunduğu Söğütözü (Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 06520 Çankaya/Ankara), ilaç,
biyolojik ürünler ve kozmetik laboratuvarlarının bulunduğu Sıhhiye ve tıbbi cihaz laboratuvarlarının bulunduğu Gölbaşı yerleşkeleridir. Ek hizmet binasında ise Kurum arşivi yer almaktadır.
Kurum, hizmetlerinin büyük çoğunluğunu özel kişilerden kiralama suretiyle edinilen binalarda yürütmektedir. Başkanlığımızın fiziksel yapısını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda görüldüğü
gibidir;
Tablo 2: Kurumun Fiziki Durumu
Hizmet Binaları
Metrekaresi
Ana Hizmet Binası
17.197
Ek Hizmet Binası
550
İlaç, Biyolojik Ürünler ve Kozmetik Laboratuvarları
4.000
Tıbbi Cihaz Laboratuvarları
900
Toplam
Tablo 3: Fiziksel Bilgiler
BÖLÜM
16
22.647
SAYISI
(ADET)
ALANI
(M²)
KULLANAN
KİŞİ SAYISI
Çalışma Odası
67 oda
13 Açık ofis
9025
876
Arşiv Odası
1
1180
Tüm personel
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
D- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilişim Sistemleri
Bilişim Daire Başkanlığı; tüm bilgi sistemleri çalışmalarını, bilgi işlem hizmetlerini planlar ve
yönetir. Teknolojiyi sürekli takip ederek, gereksinimleri karşılayacak bilgi sistemlerini ve hizmetlerini sağlar. Kullanıcıların bilgi sistemleri alanındaki tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak
bilgi ve teknolojik kaynakları kullanır.
Kurumun ihtiyaçlarını karşılayan yazılımlar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir:
Tablo 4: Kurumda Kullanılan Yazılımlar Tablosu
S.N.
PROGRAM ADI
KULLANIM ALANI/AMACI
ADET
KULLANICI
SAYISI
1
Fortigate Güvenlik Duvarı
Kuruma yapılacak saldırıları ve yetkisiz
erişimleri engeller.
1
860
2
Forti Analyzer
Güvenlik Duvarından gelen veriyi loglar,
analiz eder ve raporlar.
1
860
3
Natek Log Sunucusu Yazılımı
Tüm ağ trafiğini loglar ve logları
imzalayarak arşivler.
1
860
4
Active Directory
Kurumda domain yapısının kurulmasını
sağlar.
2
860
5
Exchange Server 2010
Kurumun mail sunucusudur.
1
860
6
System Centre 2012
Configuration Manager
Ağdaki cihazların yönetimi, yazılımların
dağıtımı ve raporlama işlerini yapar.
1
860
Kurumdaki bilgisayarların anti-virüs
yazılımlarını dağıtır ve yönetir.
1
860
7
Symantec Endpoint
Protection Manager
8
Microsoft SQL Server 2010
SQL veri tabanıdır.
2
3
9
MS LYNC
Kurum personeli iletişimini etkin ve hızlı
hale getirmektedir.
1
860
17
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
S.N
PROGRAM ADI
KULLANIM ALANI/AMACI
ADET
KULLANICI
SAYISI
10
VMWare VSphere Client 5.0
Sunucu sanallaştırma yazılımıdır.
1
3
11
Hyper-V Manager
Sunucu sanallaştırma yazılımıdır.
1
3
12
İlaç Takip Sistemi (İTS)
İlaçların her bir safhasını takip eden bir
yazılımdır.
1
40.276
13
e-bütçe (Bütçe Yönetim
Enformasyon Sistemi)
Kurum bütçesinin yönetilmesi vb.
1
9
14
HYS Sistemi
Ödemelerin vs. yapılması
1
10
15
MKYS (Malzeme Kaynak
Yönetim Sistemi)
Taşınırların kaydı, kontrolü ve
raporlanması
1
16
HYS, KBS, SAY 2000İ
Gelir ve giderlerin takibi
1
10
10
Teknolojik Kaynaklar
İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin
dayanağı olan bilginin özellikle elektronik cihazlar aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde
işlenmesi bilimi olan bilişim; gün geçtikçe, hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kamu idarelerinin kullanımının zorunlu olduğu bir alan olmuştur.
İşlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla bilişim
teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Kurumumuz; yazılım, donanım ve güvenlik alanlarındaki
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu alandaki gelişmeleri kullanarak gereksinimlerini karşılayacak bilgi sistemlerini ve hizmetlerini sağlamaktadır. Bilişim alanında verilen
hizmetler “Yazılım ve Veri tabanları”, “Sunucu Sistemleri”, “Bilgisayar Ağları” ve “Kullanıcı Destek
Hizmetleri” olarak dört ana başlıkta toplanabilir.
Yazılım ve Veri tabanları
Kurum bünyesinde geliştirilen yazılımlar;
E-Uygulamalar ve Doküman Yönetim Sistemi Projesi (EUP), İlaç Takip Sistemi (İTS) ve, Reçete
Bilgi Sistemi (RBS) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’dur. SQL ve ORACLE
veritabanları kullanılmaktadır.
9E-Uygulamalar ve Doküman Yönetim Sistemi Projesi (EUP);
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, elektronik ortamda evrak döngüsünün sağlanması, işlemlerin elektronik yürütülmesi ve elektronik arşiv oluş-
18
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
turulması amacıyla 2007 yılında başlatılan “IEGM07 Projesi”, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
adının 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak değiştirilmesinin ardından “Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu E-Uygulamalar ve Doküman Yönetim Sistemi Projesi (EUP)” adıyla halen
devam etmekte ve geliştirilmektedir.
Kurumun gerçekleştirdiği ve takibini yaptığı tüm işlerin yürütülmesinde aktif rol oynayan ve
elde edilen verileri ilgili paydaşlara web servisi ile online olarak veri sağlayan bir yazılım sistemidir. Ruhsat başvurularının elektronik ortamda kabul edilmesine 03 Ocak 2011 tarihi itibarıyla
başlanılmıştır. 2011 yılından itibaren yapılan tüm başvurular elektronik olarak kabul edilmekte
ve yürütülmektedir. Kurumumuz elektronik imzaya tam anlamıyla geçmiş bulunmaktadır. Tüm
evrak akışı elektronik olarak yapılmaktadır.
9İlaç Takip Sistemi (ITS);
181 sayılı “Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de Bakanlığımıza “ilaç güvenliliğinin sağlanması” görevi verilmiştir. Bu amaçla, adı geçen KHK’nın
2 nci maddesi (d) fıkrası ve 11 inci maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak, ilaçların izlenebilirliğinin
sağlanması için 02 Şubat 2008 tarihinde “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği”nde yapılan bir değişiklikle ürünler üzerinden kupür kaldırılmış, yerine “karekod” adıyla yeni
bir tanımlayıcı konulmuştur. Bakanlığımız, karekod bilgileri ile ürünlerin izlenmesi için “İlaç Takip
Sistemi” adında bir altyapı kurmuştur. İlaç Takip Sistemi ile piyasada bulunan tüm ilaçların, kutu
bazında bir takip numarası ile kayıt altına alınarak üretiminden tüketilinceye kadar her aşamada
takibi sağlanmaktadır. İlacın üretim ya da ithalatından hastaya ulaşmasına kadar ilaçla ilgili tüm
hareketler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır. Sistem, her kutu ilacı gittiği her noktadan
bildirim alarak izlemeyi gerçekleştirmektedir.
9Reçete Bilgi Sistemi (RBS);
Akılcı İlaç Kullanımının (AİK) değerlendirilebilmesi amacıyla reçetelerin izlenmesine ve hekimlere kendi reçeteleri ile ilgili bilgi verilebilmesine imkan sağlayan bir sistem olan Reçete Bilgi
Sistemi (RBS) faaliyete geçirilmiştir. RBS’de hekime ait istatistikler, illere ve ülkeye ait istatistikler
ve illere ait dönemsel trend analizleri olmak üzere üç grup istatistiki veri bulunmaktadır. Ayrıca
RBS üzerinden hekimlerin reçeteleri ile ilgili protokol dağılımlarını, tanı dağılımlarını, reçetelerdeki ilaçlara ait reçete başına düşen (RBD) ilaç sayısını, RBD kutu sayısını, RBD maliyeti, genel ilaç
dağılımlarını, ATC1 ve etken madde dağılımlarını gösteren tablolara ait dökümanlar alınabilmektedir. Ekim 2013 itibariyle ülkemizdeki tüm aile hekimlerinin RBS üzerinden kendi verilerini
görebilmeleri için çalışmalar tamamlanmıştır. Kasım 2013 itibariyle sahada görev yapan yaklaşık
21.000 aile hekimine geri bildirime başlanmıştır.
19
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
RBS’nin Hedefleri
9 Akılcı İlaç Kulanımı’nın ülkemizde yaygınlaştırılmasının sağlanması,
9 Ülkemize ait ilaç tüketim verilerinin güvenilir şekilde hesaplanmasının sağlanması,
9Kaynakların izlenmesi ile ihtiyaçların daha çabuk tespit edilmesi,
9 Planlamaya yönelik istatistiki bilgi ve raporların süratli ve doğru bir şekilde alınması,
9 Mevcut yazılımlar ve gelecekte geliştirilecek yazılım uygulamaları için uygun bir bilgi
altyapısının ve veri alış veriş mekanizmasının hazırlanması,
9 Yönetime ve diğer karar mekanizmalarına tam, doğru ve sürekli veri akışı sağlayarak söz
konusu süreçlerin daha etkin bir hale getirilmesi olarak ifade edilmektedir.
9Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Portalı (TİTUBB);
TİTUBB, Tıbbi Cihazların benzersiz barkod numaraları kullanılarak Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
çerçevesinde, tedarikçi firmalar tarafından sunulması gereken bilgileri içeren web tabanlı elektronik bilgi bankasıdır. TİTUBB çalışmalara başlanılan 2006 yılından bugüne, sadece tıbbi cihazlara ait bilgilerin girildiği bir veri tabanı olmaktan öte ülkemizde tıbbi malzemelerin regülasyonunu sağlayan Sağlık Bakanlığı, genel sağlık sigortası çerçevesinde geri ödemesini gerçekleştiren
Sosyal Güvenlik Kurumu ve tedarik esaslarını belirleyen Kamu İhale Kurumu iş, süreç ve akışlarını
elektronik ortama aktarmayı başarmıştır. TİTUBB, kapsadığı veriler ve bilgi birikimi ile dünyada
açık ara tek örnek veri tabanı durumundadır.
TİTUBB, “Sağlıkta Yeniden Yapılanma” adı altında özetlenen ve sağlık hizmetinde performansı, hizmetin verimliliğini, kalitesinin ölçülebilirliğini ve denetlenebilirliğini öngören çalışmalar
çerçevesinde, ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların satın alınması, stok yönetimi, fatura
edilmesi gibi temel tıbbi malzeme yönetimi süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesinde ihtiyaç olan enformasyon sistemlerinin kurulabilmesi için gerekli çalışmalar Hacettepe
Üniversitesi Araştırma Projeleri tarafından geliştirilip kullanıma sunulmuştur. Projenin yürütülmesi için Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe
Üniversitesi arasında görüş birliğine varılmış ve protokol düzenlenmiştir. Söz konusu protokole
Kamu İhale Kurumu da dahil edilerek tıbbi cihaz alımlarının EKAP çerçevesinde elektronik ihaleler ile tedarik edilmesi hedeflenmiştir.
20
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
3.2.2 Sunucu Sistemleri;
İhtiyaçlara göre sanal ve gerçek sunucular bulunmaktadır. Bu sunucular; kurumsal maillerimizin bulunduğu mail sunucusu, domain yapımızın kurulduğu domain controller sunucuları,
kurumsal sayfamızın servis verdiği ve elektronik başvuruların web üzerinden yapıldığı web sunucular, veri tabanlarımızın bulunduğu veritabanı sunucuları, elektronik belgelerin tutulduğu
sunucular, dosya paylaşımı yapılan sunucular, sistem izleme ve loglarının tutulduğu sunucular,
anti virüs yazılımlarının bulunduğu sunucular ve yedekleme sunucularıdır. Genellikle Microsoft
sunucu işletim sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca bu sunuculara bağlı verilerin tutulduğu yüksek
kapasiteli disk sistemleri de bulunmaktadır.
IPS devreye alınarak, network güvenliğinin, hem içeriden hem dışarıdan gelen saldırılara karşı korunması artırılmıştır.
Atatürk Hastanesi konteyner veri merkezi faaliyete alınarak, İTS’nin bu veri merkezinde çalışması amacıyla yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla sunucular üzerine işletim
sistemleri kurulumu, güvenlik duvarı ve metro ethernet, load balancer, storage konfigürasyon
ayarlamaları devam etmekte ve bir kısmı tamamlanmış durumdadır. Konfigürasyonlarının bitmesinin ardından mevcut durumda Türk Telekom veri merkezinden hizmet sunan İTS veritabanları ve uygulama yazılımları, Atatürk Hastanesi Konteyner veri merkezine taşınacaktır. Microsoft
Lync kurulumları yapılmıştır.
3.2.3 Bilgisayar Ağları;
Kurumdaki tüm bilgisayar ve ağ ekipmanları kablolu ya da kablosuz olarak katlarımızda bulunan anahtarlar ile ağımıza 1 gbps hız ile bağlanmış durumdadır. Katlardaki kenar anahtarlarımız fiber optik kablolar ile omurga anahtarımıza bağlanmıştır. Tüm ağ ekipmanları, güvenlik
için vlan teknolojisi ile yönetilmekte ve firewall güvenlik cihazımıza yazılan kurallar dahilinde
ağdaki diğer cihazlara ve internete erişmektedir. Bu şekilde kurum içi ağ trafiğinin güvenliği
sağlanmaktadır.
Kurum 100 Mbps metro ethernet bağlantısı ile internete erişmektedir. İnternet çıkışımız, sunucularımıza ve bilgisayarlarımıza internetten gelebilecek olası saldırılara karşı firewall güvenlik
cihazı ve Türk Telekom A.Ş’den satın aldığımız “DDOS Atak Önleme Kurumsal Güvenlik Hizmeti”
ile korunmaktadır.
21
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Tüm bilgisayarların internete erişimi vardır. Tüm kullanıcılarımızın mümkün olan en yüksek
hızda internete bağlanmalarını sağlamaktayız. Kurum ağındaki bilgisayarların, kullanıcıların unvan, sorumluluk ve gerekliliklerine göre belli kurallar çerçevesinde internete erişmelerine izin
verilmektedir. 04.05.2007 tarih ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” gerekliliği olarak konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almaktayız. Ayrıca yine bu Kanunun
gerekliliği olarak internete çıkan tüm bilgisayarların eriştiği siteler ve yaptıkları işlemler kayıt
altına alınmakta ve arşivlenmektedir.
3.2.4 Kullanıcı Destek Hizmetleri;
Personelin masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlarının bakım ve işletmesi yapılmaktadır.
Kurum çalışanlarının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve donanım alım planları yapılmakta, satın alınan yazılım ve donanımların kurulumları ve işletmesi yapılmaktadır. Mevcut
bulunan bilgisayarların, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası gibi ağ ekipmanlarının her türlü
yazılım ve donanım arızaları teknik personel tarafından çözümlenmektedir.
E- İnsan Kaynakları
Tablo 5 : Personelin Unvanlarına Göre DağılımÇ
Kurum bünyesinde Ekim 2014 tarihi itibarıyla aşağıda unvan dağılımları verilen 896 personel
görev yapmaktadır. Kurumun insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;
22
KADRO UNVANI
KADROLU PERSONEL
SAYISI
FİİLİ ÇALIŞANLAR(GEÇİCİ
GÖREVLİLER DAHİL)
Kurum Başkanı
0
1
Kurum Başkan Yardımcısı
3
5
I.Hukuk Müşaviri
0
1
Daire Başkanı
14
19
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Sağlık Başdenetçisi
10
13
Sağlık Denetçisi
7
8
Sağlık Denetçi Yardımcısı
23
23
İç Denetçi
1
1
Hukuk Müşaviri
6
6
Avukat
4
4
Mali Hizmetler Uzmanı
4
4
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
1
1
Ürün Denetmen Yardımcısı
69
69
Araştırmacı (ö)
1
1
Eğitim Uzmanı
1
1
Uzman
1
1
Çözümleyici
2
2
APK Uzmanı
1
1
Sağlık Uzman Yardımcısı
15
15
Programcı
8
8
Ayniyat Saymanı
1
2
Sosyal Çalışmacı
1
1
Sağlık Teknisyeni
1
1
Şef
7
7
Bilgisayar İşletmeni
39
39
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
37
38
Memur
11
11
23
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
Tercüman
1
1
Şoför
3
3
Uzman Tabip
32
33
Tabip
14
16
Diş Tabibi
3
4
Veteriner Hekim
3
3
Eczacı
280
281
Biyolog
44
46
Diyetisyen
3
4
Hemşire
15
15
Sağlık Teknikeri
6
9
Sağlık Memuru
33
34
Diş Protez Teknisyeni
1
1
Laborant
1
1
Tıbbi Teknolog
8
9
Mühendis
63
66
Kimyager
51
51
İstatistikçi
3
3
Tekniker
5
4
Teknisyen
12
12
Teknisyen Yardımcısı
2
2
Hizmetli
14
15
Toplam
24
865
896
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A. Temel Politikalar ve Öncelikler
Kurumun esas aldığı temel politika metinleri şunlardır;
9 Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018)
9 Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2013-2017)
9 Kurum Stratejik Planı (2013-2017)
9 Vizyon 2023 Strateji Belgesi
9 Orta Vadeli Program
9 Orta Vadeli Mali Plan
9 02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Onuncu Kalkınma Planı “ bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu” vizyonuna sahiptir. Bu vizyon doğrultusunda Onuncu Kalkınma
Planında Kurumumuz açısından önemli üç politika bulunmaktadır. Bunlardan birincisi planın
“Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” ekseni altında yer almaktadır. Bu politika: “Akılcı ilaç kullanımı
için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi,
kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecektir.” şeklindedir. Bu politika
kapsamında, Kurumun (2013- 2017) Stratejik Planında da “akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak”
stratejik hedefi bulunmaktadır.
Bilindiği gibi Kurumumuz, akılcı ilaç kullanımının teminine yönelik faaliyetlerde bulunmakla
da görevlendirilmiştir. Akılcı ilaç kullanımı ile ilaç harcamalarında gereksiz harcamalar önlenecek ve kamu sağlık harcamalarında azalma yaşanacaktır.
Diğer politikalar ise Onuncu Kalkınma Planının, Yenilikçi Üretim, istikrarlı Yüksek Büyüme
ekseni altında yer almaktadır. Bu politikalar:
1- “İlaç sanayiinin daha fazla ihracat yapabilen, uluslararası standartlardaki yüksek teknolojisini Ar-Ge ile bütünleştirmiş, uzun vadede yeni molekül geliştirme yönünde gerekli adımları atan,
başta biyoteknolojik ve biyobenzer ürünler olmak üzere daha yüksek katma değerli ilaçlar üre-
25
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
ten rekabetçi bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Bu çerçevede, Ar-Ge ekosistemi geliştirilecek,
ilaç sanayii stratejik bir yaklaşımla ele alınacaktır.”
2-“Tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme sektöründe yurtiçi üretim ve ihracat kabiliyeti artırılacaktır.
Bu alanda, savunma sanayiinin yerlileştirme deneyimlerinden yararlanılacaktır.” şeklindedir.
Bu politikalara yönelik olarak Onuncu Kalkınma Eylem Planında ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü
yerli üretime teşvik edecek eylemlerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu eylemlerle ülkemizde yerli üretim teşvik edilecek ve yerli üreticinin rekabetçi bir yapıya kavuşması sağlanacaktır.
Böylece ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye
gelmesine katkı sağlanacaktır.
Orta Vadeli Programın (2014 – 2016) amacı, Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş, gelir dağılımını iyileştirmiş bir ülke haline gelmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler
doğrultusunda ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir
yapıya kavuşturulması, rekabet gücünün ve toplumun refah seviyesinin artırılması öngörülmüştür. Orta Vadeli Program(2014–2016), Onuncu Kalkınma Planına paralel gelişme eksenlerine yer
vermiştir. Söz konusu programın Kurumumuz açısından makroekonomik hedefler ve politikalar
ekseni altında yer alan, “kamu harcama” politikası ve maliye politikası önemlidir. Kamu harcama
politikası başlığı altında Kurumumuz açısından önemli bir hedef bulunmaktadır. Bu hedef;
“Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere, ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.
Bu hedefle ilgili olarak Kurumumuz, akılcı ilaç kullanımını temine yönelik faaliyetlerde bulunmakla da görevlendirilmiştir. Akılcı ilaç kullanımı ile ilaç harcamalarında gereksiz harcamalar
önlenecek ve kamu sağlık harcamalarında azalma yaşanacaktır.
Yine Orta Vadeli Programın (2014-2016) maliye politikası başlığı altında ise Kurumumuz açısından üç adet hedef bulunmaktadır. Bu hedefler;
“165. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin
etmek üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformlar
önemli ölçüde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan fay-
26
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
danın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması
önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik planların performans programları ve bütçelerle
ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin
etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir.
166. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin
artırılması sağlanacaktır.
167. Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.”
Şeklinde düzenlenmiştir. Bu politika ve hedefler doğrultusunda Kurumumuz 2013-2017 stratejik planı ve kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlanmıştır. Kurumu amaç ve
hedeflerine ulaştıracak iç kontrol sistemi kurulması çalışmalarına devam edilmektedir.
Ayrıca, Kurumumuz temel politika ve öncelikleri belirlenirken, Vizyon 2023 Strateji Belgesinde yer alan yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda; “İnsan sağlığını koruma ve
tedavi amacıyla “rekombinant DNA teknolojisi” kullanarak yeni moleküller geliştirebilmek ve bu
molekülleri temel alan aşı ve ilaçlar geliştirip üretebilmek ve İlaçların hedeflenen etkiyi hedeflenen noktada (örneğin, sadece hedef alınan kanserli hücrelerde) yaratabilmesi için, yeni “kontrollü ilaç salım sistemleri” ile “ilaç taşıyıcı sistemler” geliştirebilmek’’ gibi sağlık sektörüne ilişkin
öngörüler de dikkate alınmıştır.
Bu Kapsamda Kurumun temel politika ve öncelikleri;
9
İlaçların etkin ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla sağlık hizmet sunucularına ve
vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri ve gerekli denetimlerin arttırılması,
9
Yapılan tüm mevzuat çalışmalarında veya tüm yeni uygulamalarda sektör ve konu
ile alakalı tüm kamu kurumlarının görüşünün alınarak uygulamanın etkinliğinin
sağlanması,
9
AB komisyonunun ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünlerle ilgili yürüttüğü süreç ve çalışmaları
27
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
takip ederek gerekli standartların oluşturulması,
9
İlaç, biyolojik ve tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers
etkileri sistematik bir şekilde izlemek, bu amaçla bilgi toplamak, kayıt altına almak,
değerlendirmek, Dünya Sağlık Örgütü Uppsala İzleme Merkezi’nin veri tabanına
göndermek, arşivlemek, taraflar arasında irtibat kurmak ve söz konusu ürünlerin yol
açabileceği zararı en az düzeye indirmek için gerekli tedbirlerin alınması,
9
Piyasada sirküle eden ilaçların eczane ve ecza deposu seviyesinde piyasa kontrollerini
yapmak, kalite uygunsuzluğu saptanan ilaçların piyasadan toplatılmasının sağlanması,
9
ƒŠ–‡ ‹Žƒ­ ˜‡Ȁ˜‡›ƒ ›ƒsƒ†ÇçÇ u›uç–u”u…u ‹Žƒ­Žƒ”ǐ ›ƒ’Ǐǐǐ ڐŽ‡‡s‹ ˜‡ –ƒ‹„‹
‹­‹ ilaç üretim yerlerinde bulunan ekipmanlara ait bilgilerin kayıt altına alınmasının
sağlanması,
9
Çalışanların katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde, destek süreçlerinin
her aşamasında süreçlerin performanslarının sürekli olarak iyileştirilmesi,
9
Akılcı İlaç kullanımının geliştirilmesi,
9
Yerli İlaç geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmaların desteklenerek bu kapsamda yerli
ilaç sanayinin teşvik edilmesi,
9
Bakanlığın yeniden yapılandırılması kapsamında Kuruma ilişkin mevzuat çalışmalarının
tamamlanması,
9
Tıbbi cihazların yurt içinde üretimine yönelik destek sağlanması,
9
Uluslararası standartlara uygun olarak sağlık denetiminin yapılması ve belgelendirme
hizmetinin sunulması.
28
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
III- AMAÇ VE HEDEFLER
A. Kurumun Vizyonu;
“Sağlığa odaklı, bilimselliği esas alan, mükemmelliği hedefleyen uluslararası alanda öncü ve
referans kurum olmak” tır.
B.
Kurumun Misyonu;
“İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici politikalar
geliştirerek ve uygulayarak insan sağlığına hizmet etmek”tir.
C. Kurumun Temel İlke Ve Değerleri;
Bilimsellik, Şeffaflık, Dürüstlük, Adalet, Kaliteli Hizmet, Çalışkanlık, Sorumluluk, Özeleştiri,
Saygınlık ve İnsana Değer Vermektir.
Bilimsellik: Kurum, çalışmalarında bilimsel verileri, yöntemleri, bilgi ve araçlarını kullanarak
bilime dayalı kararlar alır.
Şeffaflık: Kurum, tüm dış paydaşlarına sağladığı hizmetlerde ve sunduğu bilgilerde erişilebilirliği, karşılaştırılabilirliği ve hesap verilebilirliği ön planda tutar.
Dürüstlük: Kurum, tüm iş süreçlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlüğü
esas alarak hareket eder.
Adalet: Kurum, iş ve işlemlerinde bütün paydaşlarının hakkını gözetir, adil davranır.
Kaliteli Hizmet: Kurum, hizmetlerinde kaliteyi ön planda tutar ve kaliteden ödün vermeden
hizmetlerini yürütür.
Çalışkanlık: Kurum, görev alanına giren işlerin yürütülmesi ve geliştirilmesinde çalışanlarının
gayretli davranışlarını teşvik ve takdir eder.
Sorumluluk: Kurum, görev alanına giren tüm işleri layıkıyla/gereğiyle yerine getirme yükümlülüğünü bilerek hareket eder.
Öz Eleştiri: Kurum, yaptığı görevin önemi ve sorumluluğunu bilir, eleştirel bakış açısıyla iş,
işlem ve süreçlerini kontrol eder ve iyileştirmeyi ön planda tutar.
Saygınlık: Kurum, eylem ve işlemlerinde temel ilke ve değerleri doğrultusunda hareket ederek paydaşları nazarındaki değerini korur.
29
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
İnsana Değer Vermek: Kurum, yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerde insan sağlığını ön planda
tutar ve insanların yaşam kalitesini yükseltmeye çalışır.
D. Stratejik Amaç ve Hedefler
Kurumumuz, Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici politikalar geliştirerek ve uygulayarak insan
sağlığına hizmet etmekle birlikte uluslararası alanda öncü ve referans kurum olmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda, Kurumun stratejik amaç ve hedefleri şunlardır;
STRATEJİK AMAÇ 1: Kaliteli, etkili ve güvenli ürünlere erişimi sağlamak;
9
STRATEJİK HEDEF 1.1 Ürünlerle ilgili başvuruların bilimsel yöntemlere ve belirlenmiş
standart prosedürlere göre değerlendirilmesini sağlayarak alınan/alınacak kararlarda
tutarlılığı artırmak.
9
STRATEJİK HEDEF 1.2 Ürünlerin analizlerinde denetlenebilir ve uluslararası geçerliliği
olan yöntemler kullanmak.
9
STRATEJİK HEDEF 1.3 Ürün bildirim, kayıt ve takip sistemlerini etkinleştirerek güvenli
ürün arzına katkı sağlamak.
9 STRATEJİK HEDEF 1.4 Ürünlerin güvenliği ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla
sorun odaklı denetim anlayışıyla birlikte risk odaklı denetim anlayışını geliştirmek.
9
STRATEJİK HEDEF 1.5 Tıbbi cihazların kalibrasyon, teknik servis ve satış hizmetlerine
yönelik düzenleme ve denetim faaliyetlerini yaparak kullanım güvenliğini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 2: Risklerin en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almak, ürünlerin
doğru kullanımının sağlanması için farkındalık yaratarak bilinç düzeyini yükseltmek;
9
STRATEJİK HEDEF 2.1 Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak.
9STRATEJİK HEDEF 2.2 Uyarı sistemlerini etkinleştirerek ürünlere ilişkin istenmeyen etki
30
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
bildirimlerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
9STRATEJİK HEDEF 2.3 Sağlık çalışanlarının bilinç düzeyini artırmak.
STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumsal mükemmelliği sağlamak;
9STRATEJİK HEDEF 3.1 Kurum çalışmalarında şeffaflık, işbirliği ve katılımcılığı artırmak.
9STRATEJİK HEDEF 3.2 Kurum iş süreçlerini etkinleştirmek.
9STRATEJİK HEDEF 3.3 Kurumun bina, tesis ve bilişim altyapısı ile insan kaynaklarını güçlendirmek.
9
STRATEJİK HEDEF 3.4 Kurum içi iletişimi geliştirmek.
9STRATEJİK HEDEF3.5 Kurum personeli ve laboratuvarlarının akreditasyonunu gerçekleştirmek.
Görüldüğü gibi Kurumumuzun (2013-2017) yılları için stratejik planda, 3 stratejik amacı, 13
stratejik hedefi bulunmaktadır. İdarede yürütülen stratejik planlama faaliyetleri ile bir yandan
geleceği planlayarak, sonuç odaklı bir yönetim anlayışına yönelik somut adımlar atılması, diğer
yandan planda tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşılması beklenmektedir.
31
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
IV-2015 YILI PERFORMANS HEDEFİ VE
FAALİYETLERİ TABLOLARI
A.
Performans Hedefi ve Faaliyet Tabloları
3(5)250$16 +('()ø 7$B/268
øGDre $GÕ
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
$mDç
.DOLWeOLeWNLOLYeJüYenOLüUünOeUeeULúLPLVD÷ODPDN
Hedef
hUünOeUOe ilgili EDúYXUXODUÕn bilimsel y|nWePOeUe ve EeOLUOenPLú standart SURVedüUOeUe J|Ue de÷eUOendLULOPeVLnL VD÷ODyDUDN DOÕnDnDOÕnDFDN kararlarda WXWDUOÕOÕ÷Õ
DUWÕUPDN
Performans Hedefi
hUünOeUOeLOJLOLLúOePOeULnEeOLUOenenVüUedeVRnXoODndÕUÕOPDVÕnÕYeDOÕnDnNDUDUODUdDWXWDUOÕOÕ÷ÕVD÷ODPDN
$çÕNlDmDlDr
%DúYXUX de÷eUOendLUPe LúOePOeULnLn yDSÕOPDVÕ VÕUDVÕndD benzer konulara LOLúNLn DOÕnDn kararlarda WXWDUOÕOÕ÷Õn JüoOendLULOPeVL hem EDúYXUX sahiplerinin
X÷UDyDELOeFe÷L hak NDyÕSODUÕnÕ hem de tekrar inceleme ve de÷eUOendLUPe LúOePOeULnLn yol DoDFD÷Õ Lú JüFü ve zaman NDyEÕnÕn engellenmesi DPDoODnPDNWDdÕU
$yUÕFD analizlerde XOXVODUDUDVÕ JeoeUOLOL÷L olan y|nWePOeU ve Kalite Y|neWLP Sisteminde ROXúWXUXODn SURVedüUOeU ve talimatlara uygun oDOÕúPDODU yaparak analizlerin
tekrarlanma VDyÕVÕnÕ azaltmak, JüYenLOLUOL÷L WXWDUOÕOÕ÷Õ ve zamandan tasarruf VD÷ODnDUDN analiz VüUeOeULnLn de NÕVDOWÕOPDVÕ úLNDyeW IRUPODUÕnÕn de÷eUOendLULOPeVL
sonucunda düzeOWLFL ve LyLOeúWLULFL faaliyetler yaparak Kalite Y|neWLP Sisteminin YDzJeoLOPez XnVXUODUÕndDn biri olan PüúWeUL memnuniyetinin DUWÕUÕOPDVÕ
DPDoODnPDNWDdÕU
Yurt dÕúÕndDn ithal edilmek istenilen EeúeUL WÕEEL üUünOeULn üUeWLP tesisleri ve etkin madde (biyoteknolojik üUünOeU LoLn üUeWLP tesislerine daha NÕVD VüUede ve daha
eWNLndeneWLPOeUJeUoeNOeúWLULOeUeNVeUWLILNDVyRnVüUeFLnLnNÕVDOWÕOPDVÕDPDoODnPDNWDdÕU
5XKVDWEDúYXUXdRVyDODUÕnÕndDKDKÕzOÕYeeWNLnúeNLOdeLúOePeDOÕnPDVÕYeE|yOeFeUXKVDWODndÕUPDVüUeFLnLnNÕVDOWÕOPDVÕKedeIOenPeNWedLU
3erIRrmDQV *|VterJeleri
1
$oÕNODPD
2
$oÕNODPD
3
$oÕNODPD
4
$oÕNODPD
5
$oÕNODPD
6
$oÕNODPD
øúOePOeULnEeOLUOenenVüUeOeUdeVRnXoODndÕUÕOPDRUDnÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
Yüzde
65
75
85
.DOLWeOLeWNLOLYeJüYenOLüUünOeUeeULúLPLVD÷ODPDNDPDFÕyODüUünOeUOeLOJLOLLúOePOeULnEeOLUOenenVüUeOeUdeVRnXoODndÕUÕOPDVÕKedeIOenPeNWedLU
2UWDODPDLODoG03VeUWLILNDVyRnVüUeVL
Ay
16
13
12
G03deneWLPOeULneDLWVüUeoOeUOeLOJLOLJeeUeNOLLyLOeúWLUPeOeULnyDSÕODUDN2UWDODPDLODoG03VeUWLILNDVyRnVüUeVLnLnNÕVDOWÕOPDVÕSODnODnPDNWDdÕU
2UWDODPDLODoUXKVDWODndÕUPDVüUeVL
Gün
350
320
275
5XKVDWEDúYXUXdRVyDODUÕnÕndDKDKÕzOÕYeeWNLnúeNLOdeLúOePeDOÕnPDVÕYeE|yOeFeUXKVDWODndÕUPDVüUeFLnLnNÕVDOWÕOPDVÕKedeIOenPeNWedLU
%DúYXUXde÷eUOendLUPeVüUeFLndeNLúLNkyeWOeUdeDzDOPDRUDnÕ
yüzde
_
6
8
%DúYXUX de÷eUOendLUPe LúOePOeULnLn yDSÕOPDVÕ VÕUDVÕndD benzer konulara LOLúNLn DOÕnDn kararlarda WXWDUOÕOÕ÷Õn JüoOendLULOPeVL hem EDúYXUX sahiplerinin X÷UDyDELOeFe÷L hak
NDyÕSODUÕnÕKePdeWeNUDULnFeOePeYede÷eUOendLUPeLúOePOeULnLnyRODoDFD÷ÕLúJüFüYezDPDnNDyEÕnÕnenJeOOenPeVLDPDoODnPDNWDdÕU
hUünOeUOeøOJLOLNDUDUODUdDWXWDUOÕOÕNRUDnÕ
yüzde
_
89
90
Analizlerde XOXVODUDUDVÕ JeoeUOLOL÷L olan y|nWePOeU ve Kalite Y|neWLP Sisteminde ROXúWXUXODn SURVedüUOeU ve talimatlara uygun oDOÕúPDODU yaparak analizlerin tekrarlanma VDyÕVÕnÕ
DzDOWPDNJüYenLOLUOL÷LWXWDUOÕOÕ÷ÕDUWÕUPDNYeüUünOeUOeLOJLOLDOÕnDFDNNDUDUODUdDWXWDUOÕOÕ÷ÕVD÷ODPDNDPDoODnPDNWDdÕU
%DúYXUXde÷eUOendLUPeOeULyOeLOJLOLNDUDUODUdDWXWDUOÕOÕNRUDnÕ
yüzde
_
89
90
%DúYXUXde÷eUOendLUPeLúOePOeULnLnyDSÕOPDVÕVÕUDVÕndDEenzeUNRnXODUDLOLúNLnDOÕnDnNDUDUODUdDWXWDUOÕOÕ÷ÕnJüoOendLULOPeVLKePEDúYXUXVDKLSOeULnLnX÷UDyDELOeFe÷LKDN
NDyÕSODUÕnÕKePdeWeNUDULnFeOePeYede÷eUOendLUPeLúOePOeULnLnyRODoDFD÷ÕLúJüFüYezDPDnNDyEÕnÕnenJeOOenPeVLDPDoODnPDNWDdÕU
.D\QDN øKti\DFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
Toplam
1
hUünOeUOeLOJLOLG03YeUXKVDWODndÕUPDIDDOLyeWOeUL
4,992,479
4,992,479
2
'e÷eUOendLUPeYeVRnXoODndÕUPDIDDOLyeWL
25,401,965
25,401,965
30,394,444
30,394,444
Genel Toplam
32
Bütçe 'ÕúÕ
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)$$/ø<(7 0$/ø<(7/(5ø 7$B/268
øGDre $GÕ
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
Performans Hedefi
hUünOeUOe ilgili LúOePOeULn belirlenen VüUede VRnXoODndÕUÕOPDVÕnÕ ve DOÕnDn kararlarda WXWDUOÕOÕ÷Õ
VD÷ODPDN
)DDli\et $GÕ
hUünOeUOeLOJLOLG03YeUXKVDWODndÕUPDIDDOLyeWOeUL
'eneWLP+LzPeWOeUL%DúNDnYDUdÕPFÕOÕ÷Õ
Sorumlu Harcama
øODoYe(FzDFÕOÕN%DúNDnYDUdÕPFÕOÕ÷Õ
Birimi veya Birimleri
Yurt dÕúÕndDn ithal edilmek istenilen EeúeUL WÕEEL üUünOeULn üUeWLP tesisleri ve etkin madde (biyoteknolojik üUünOeU LoLn
üUeWLP tesislerine daha NÕVD VüUede ve daha etkin denetimler JeUoeNOeúWLULOeUeN sertifikasyon VüUeFLnLn NÕVDOWÕOPDVÕ
DPDoODnPDNWDdÕU
hUünOeUOe ilgili UXKVDWODndÕUPD LúOePOeULnLn yasal VüUede VRnXoODndÕUÕOPDVÕ LoLn LKWLyDo duyulan EeúeUL ve teknolojik
NDynDNODUVD÷ODnDUDNLúOePOeULndDKDKÕzOÕYeILzLEOúeNLOdeJeUoeNOeúWLULOPeVLDPDoODnPDNWDdÕU
Ekonomik Kod
ÖGeQeN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
636,451
03
0DOYe+LzPeW$OÕPGLdeUOeUL
933,192
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUoYeUPe
0
7RSlDm Bütçe .D\QDN øKti\DFÕ
3,422,836
4,992,479
'|neU6eUPDye
Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN 'L÷eUYXUWøoL
YXUW'ÕúÕ
7RSlDm Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN øKti\DFÕ
7RSlDm .D\QDN øKti\DFÕ
4,992,479
33
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
34
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)$$/ø<(7 0$/ø<(7/(5ø 7$B/268
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
øGDre $GÕ
Performans Hedefi
hUünOeUOe ilgili LúOePOeULn belirlenen VüUede VRnXoODndÕUÕOPDVÕnÕ ve DOÕnDn kararlarda WXWDUOÕOÕ÷Õ
VD÷ODPDN
)DDli\et $GÕ
'e÷eUOendLUPeYeVRnXoODndÕUPDIDDOLyeWL
'eVWeNYe/DERUDWXYDU+LzPeWOeUL%DúNDnYDUdÕPFÕOÕ÷Õ
øODoYe(FzDFÕOÕN%DúNDnYDUdÕPFÕOÕ÷Õ
Sorumlu Harcama
7ÕEEL&LKDzYe.RzPeWLNhUünOeU%DúNDnYDUdÕPFÕOÕ÷Õ
Birimi veya Birimleri
(NRnRPLN'e÷eUOendLUPeOeUYe%LOJLY|neWLPL%DúNDnYDUdÕPFÕOÕ÷Õ
%DúYXUX de÷eUOendLUPe LúOePOeULnLn yDSÕOPDVÕ VÕUDVÕndD benzer konulara LOLúNLn DOÕnDn kararlarda WXWDUOÕOÕ÷Õn JüoOendLULOPeVL
hem EDúYXUX sahiplerinin X÷UDyDELOeFe÷L hak NDyÕSODUÕnÕ hem de tekrar inceleme ve de÷eUOendLUPe LúOePOeULnLn yol DoDFD÷Õ Lú
JüFü ve zaman NDyEÕnÕ engelleyecektir. Kurumda DOÕnDn kararlarda WXWDUOÕOÕ÷Õn JüoOendLULOeELOPeVL LoLn EDúYXUX tiplerine J|Ue
standart de÷eUOendLUPe yDSÕOPDVÕnÕ VD÷ODyDFDN SURVedüUOeULn ROXúWXUXOPDVÕ önem arz etmektedir. Bu oeUoeYede EDúODnJÕoWD
bu alanda SURVedüUOeULn belirlenmesine yöneOLN oDOÕúmDODUD önFeOLN verilerek, birim personeline ve komisyon üyeOeULne bu
SURVedüUOeUe JöUe de÷eUOendLUme yDSmDODUÕ konusunda belirli DUDOÕNODUOD e÷LWLmOeU verilecek ve de÷eUOendLULFLOeULn JünFeO
ELOLmVeOYeULOeUNXOODnDUDNNDUDUDOmDODUÕnÕVD÷ODyDFDNJeUeNOLDOWyDSÕdeVWe÷LROXúWXUXODFDNWÕU
Ekonomik Kod
ÖGeQeN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
720,070
03
0DOYe+LzPeW$OÕPGLdeUOeUL
18,815,536
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUoYeUPe
0
7RSlDm Bütçe .D\QDN øKti\DFÕ
5,506,359
360,000
25,401,965
'|neU6eUPDye
Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN 'L÷eUYXUWøoL
YXUW'ÕúÕ
7RSlDm Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN øKti\DFÕ
7RSlDm .D\QDN øKti\DFÕ
25,401,965
35
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
3(5)250$16 +('()ø 7$B/268
øGDre $GÕ
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
$mDç
.DOLWeOLeWNLOLYeJüYenOLüUünOeUeeULúLmLVD÷ODmDN
Hedef
hUünOeULnDnDOLzOeULndedeneWOeneELOLUYeXOXVODUDUDVÕJeoeUOLOL÷LRODnyönWemOeUNXOODnmDN
Performans Hedefi
hUünOeULnDnDOLzODULndeXOXVODUDUDVÕVWDndDUWODUDXyJXnOXNVD÷ODnDUDNDnDOLzVRnXoODUÕndDnNDynDNODnDnúLNDyeWOeULDzDOWmDN
$çÕNlDmDlDr
Analizlerde XOXVODUDUDVÕ JeoeUOLOL÷L olan yönWemOeU ve Kalite YöneWLm Sisteminde ROXúWXUXODn SURVedüUOeU ve talimatlara uygun oDOÕúmDODU yaparak
analizlerin tekrarlanma VDyÕVÕnÕazaltmak, JüYenLOLUOL÷L WXWDUOÕOÕ÷Õ ve zamandan tasarruf VD÷ODnDUDN analiz VüUeOeULnLn de NÕVDOWÕOmDVÕ úLNDyeW IRUmODUÕnÕn
de÷eUOendLULOmeVL sonucunda düzeOWLFL ve LyLOeúWLULFL faaliyetler yaparak Kalite YöneWLm Sisteminin YDzJeoLOmez XnVXUODUÕndDn biri olan müúWeUL
memnXnLyeWLnLnDUWÕUÕOmDVÕDmDoODnmDNWDdÕU
3erIRrmDQV *|VterJeleri
1
$oÕNODmD
2
$oÕNODmD
$nDOLzOeULnWeNUDUODnmDVDyÕVÕndDDzDOmDRUDnÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
yüzde
2
5
6
Kalite YöneWLm Sisteminde ROXúWXUXODn SURVedüUOeU ve talimatlara uygun oDOÕúmDODU yaparak analizlerin tekrarlanma VDyÕVÕnÕ azaltmak, JüYenLOLUOL÷L WXWDUOÕOÕ÷Õ ve
zDmDndDnWDVDUUXIVD÷ODnDUDNDnDOLzVüUeOeULnLndeNÕVDOWÕOmDVÕDmDoODnmDNWDdÕU
$nDOLzVRnXoODUÕndDnNDynDNOÕúLNDyeWOeUdeNLDzDOmDRUDnÕ
yüzde
0
5
5
ùLNDyeW IRUmODUÕnÕn de÷eUOendLULOmeVL sonucunda düzeOWLFL ve LyLOeúWLULFL faaliyetler yaparak Kalite YöneWLm Sisteminin YDzJeoLOmez XnVXUODUÕndDn biri olan müúWeUL
memnXnLyeWLnLnDUWWÕUÕOmDVÕDmDoODnmDNWDdÕU
.D\QDN øKti\DFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
36
Laboratuvar analiz faaliyetleri
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
8,723,460
8,723,460
8,723,460
8,723,460
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)$$/ø<(7 0$/ø<(7/(5ø 7$B/268
øGDre $GÕ
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
Performans Hedefi
hUünOeULn analizlarinde XOXVODUDUDVÕ standartlara uygunluk VD÷ODnDUDN analiz VRnXoODUÕndDn kaynaklanan úLNDyeWOeUL
azaltmak.
)DDli\et $GÕ
Laboratuvar analiz faaliyetleri
Sorumlu Harcama
'eVWeNYe/DERUDWXYDU+LzmeWOeUL%DúNDnYDUdÕmFÕOÕ÷Õ
Birimi veya Birimleri
Analizlerde XOXVODUDUDVÕ JeoeUOLOL÷L olan yönWemOeU ve Kalite YöneWLm Sisteminde ROXúWXUXODn SURVedüUOeU ve talimatlara uygun oDOÕúmDODU
yaparak analizlerin tekrarlanma VDyÕVÕnÕ azaltmak, JüYenLOLUOL÷L WXWDUOÕOÕ÷Õ ve zamandan tasarruf VD÷ODnDUDN analiz VüUeOeULnLn de NÕVDOWÕOmDVÕ
úLNDyeW IRUmODUÕnÕn de÷eUOendLULOmeVL sonucunda düzeOWLFL ve LyLOeúWLULFL faaliyetler yaparak Kalite YöneWLm Sisteminin YDzJeoLOmez
XnVXUODUÕndDn biri olan müúWeUL memnuniyetinin DUWWÕUÕOmDVÕ DmDoODnmDNWDdÕU 01.04.2014 tarihinde Makam 2nDyOÕ Kalite YöneWLm Sistemi
ROXúWXUXOmXúWXU 2014 yÕOÕ Haziran DyÕ LWLEDUÕ ile ODERUDWXYDUODUÕn fiziki NRúXOODUÕnÕ JüoOendLUme DmDoOÕ yDSÕODn tadilat oDOÕúmDODUÕ tamamlanarak
úLNDyeWIRUmODUÕde÷eUOendLULOmeyeEDúODnDFDNWÕU
Ekonomik Kod
ÖGeQeN
01
Personel Giderleri
1,582,189
02
SGK Devlet Primi Giderleri
412,038
03
0DOYe+LzmeW$OÕmGLdeUOeUL
5,153,233
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUoYeUme
0
7RSlDm Bütçe .D\QDN øKti\DFÕ
1,576,000
8,723,460
'öneU6eUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN 'L÷eUYXUWøoL
YXUW'ÕúÕ
7RSlDm Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN øKti\DFÕ
7RSlDm .D\QDN øKti\DFÕ
8,723,460
37
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
3(5)250$16 +('()ø 7$B/268
øGDre $GÕ
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
$mDç
.DOLWeOL eWNLOL Ye JüYenOL üUünOeUe eULúLm VD÷ODmDN
Hedef
hUün ELOdLULm NDyÕW Ye WDNLS VLVWemOeULnL eWNLnOeúWLUeUeN JüYenOL üUün DUzÕnD NDWNÕ VD÷ODmDN
Performans Hedefi
Halk VD÷OÕ÷ÕnÕn NRUXnmDVÕ DmDFÕyOD üUün takip sistemlerini kurmak ve JüYenOL üUüne eULúLmL VD÷ODyDUDN NDyÕW dÕúÕ
eNRnRmLyOe müFDdeOe NDSVDmÕndD üONe eNRnRmLVLne NDWNÕdD EXOXnmDN
$oÕNODmDODU
.DyÕWdÕúÕ üUünOeULn NDyÕW DOWÕnD DOÕnmDVÕnÕ LzOeneELOLUOL÷LnL ve denetimini VD÷ODmDN LoLn ÜTS (üUün takip sisteminin) nin
NXUXOmDVÕ DmDoODnmÕúWÕU Her bir TÕEEL Cihaz ve Kozmetik üUününün üUeWLmLnden WüNeWLmLne (NXOODnÕm dÕúÕ EÕUDNÕODnD)
kadar JeoWLNOeUL her noktadan yDSÕODn bildirimlerle üUün takip sistemi (ÜTS) WDUDIÕndDn NDyÕW DOWÕnD DOÕnmDVÕnÕ SDydDúODU
WDUDIÕndDn yDSÕODn bu bildirimlerle üUünOeULn son durumunu (NXOODnÕm DUÕzD EDNÕmNDOLEUDVyRn) ve sahibiyet bilgisinin ÜUün
TDNLS SLVWemLne (ÜTS) LOeWLOmeVL DmDoODnmDNWDdÕU
Bu ED÷ODmdD TÕEEL Cihaz Takip Sistemi, WÕEEL FLKDzODUÕn piyasaya DUzÕndDn NXOODnÕmdDn NDOdÕUÕOÕnFDyD kadar olan VüUeoWe
(kalibrasyon, teknik servis ve NXOODnÕmÕnD LOLúNLn VüUeoOeU dahil) LzOeneELOLUOL÷LnL VD÷ODmDN DmDFÕyOD yDSÕOmDVÕ düúünüOen bir
ELOLúLm projesidir. Kamu kurum ve NXUXOXúODUÕ JeUoeN ve WüzeO NLúLOeU muayene NXUXOXúODUÕ ve teknik servisler WDUDIÕndDn
TÕEEL Cihaz Takip Sistemine girilen veriler ÕúÕ÷ÕndD Kurumca yDSÕODFDN denetimler ile VüUeFLn NRnWUROünün VD÷ODnmDVÕ
hedeflenmektedir.
ÜUün takip sistemleri önFeOLNOe insan VD÷OÕ÷ÕnD hizmet etmekte olup NDyÕW dÕúÕ ekonomi ile müFDdeOede üONe ekonomisine
NDWNÕ VD÷ODmDNWDdÕU
3erIRrmDQV *|VterJeleri
1
$oÕNODmD
2
$oÕNODmD
3
$oÕNODmD
4
$oÕNODmD
.DyÕWOÕ üUün VDyÕndDNL DUWÕú RUDnÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
Yüzde (%)
2
5
10
_
5
6
_
5
6
_
10
10
.DyÕWOÕ üUün VDyÕVÕnÕn DUWÕUÕOmDVÕ DmDoODnDUDN NDyÕWdÕúÕ üUün DzDOmDVÕ KedeIOenmeNWedLU
TeVSLW edLOen NDyÕWdÕúÕ üUeWLm yeUOeULndeNL DzDOmD RUDnÕ
Yüzde (%)
.DyÕW dÕúÕ üUeWLm yeUOeULnLn NDyÕW DOWÕnD DOnÕmDVÕ KedeIOenmeNWedLU
TeVSLW edLOen NDyÕWdÕúÕ WÕEEL FLKDz üUeWLm yeUOeULndeNL
DzDOmD RUDnÕ
adet
.DyÕWdÕúÕ WÕEEL FLKDz üUeWLm yeUOeULnLn NDyÕW DOWÕnD DOÕnmDVÕ KedeIOenmeNWedLU
.DyÕWOÕ WÕEEL FLKDz VDyÕVÕndDNL DUWÕú RUDnÕ
adet
TÕEEL FLKDz WDNLS VLVWemLnLn NXUXODUDN WÕEEL FLKDzODUÕn NDyÕW DOWÕnD DOÕnmDVÕ Ye NDyÕW dÕúÕ WÕEEL FLKDz VDyÕVÕnÕn DzDOWÕOmDVÕ DmDoODnmDNWDdÕU
.D\QDN øKti\DFÕ 7/
Faaliyetler
1
Genel Toplam
38
Bütçe
.DyÕWOÕ Ye JüYenOL üUünOeUe eULúLm IDDOLyeWOeUL
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
25,793,763
25,793,763
25,793,763
25,793,763
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)$$/ø<(7 0$/ø<(7/(5ø 7$B/268
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
øGDre $GÕ
Performans Hedefi
Halk VD÷OÕ÷ÕnÕn NRUXnmDVÕ DmDFÕyOD üUün takip sistemlerini kurmak ve güvenli üUüne
eUiúimi VD÷lDyDUDN NDyÕW dÕúÕ ekonomiyle müFDdele NDSVDmÕndD ülke ekonomisine
kDWkÕdD EXlXnmDk
)DDli\et $GÕ
.DyÕWlÕ ve güvenli üUünleUe eUiúim IDDliyeWleUi
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
TÕEEi &iKDz ve .RzmeWik ÜUünleU %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
ÜUün takip sistemi, WÕEEi cihaz ve kozmetik üUünleUin ülke ioeUiVinde tekil bazda takibinin yDSÕlDEilmeVi üzeUine
geliúWiUilmekWe RlDn EiU SURMediU
ÜUün Takip Sistemi ile halk VD÷lÕ÷ÕnÕn kRUXnmDVÕ DmDFÕylD güvenli üUüne eUiúimi VD÷lDmDk ve kDyÕW dÕúÕ ekonomiyle
müFDdele kDSVDmÕndD ülkemizde üUeWilen veya ithal edilen WÕEEi FiKDzlDUÕn ve kozmetik üUünleUin piyasaya VüUülmeVi
deneWimi WDkiEi ve gözeWimleUinin yDSÕlDEilmeVi VD÷lDnDFDkWÕU
Ekonomik Kod
ÖGeQeN
01
Personel Giderleri
671,160
02
SGK Devlet Primi Giderleri
97,800
03
0DO Ye +LzmeW $OÕm GLdeUOeUL
24,803
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUo YeUme
0
7RSlDm Bütçe .D\QDN øKti\DFÕ
25,000,000
25,793,763
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN
'L÷eU YXUW øoL
YXUW 'ÕúÕ
7RSlDm Bütçe 'ÕúÕ .D\QDN øKti\DFÕ
7RSlDm .D\QDN øKti\DFÕ
0
25,793,763
39
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250$16 +('()ø 7$B/268
øGare $GÕ
7h5.ø<( ø/$d 9( 7,BBø &ø+$= .85808
Amaç
.DliWeli eWkili ve güvenli üUünleUe eUiúimi VD÷lDmDk
Hedef
ÜUünleUin güvenli÷i ve kDliWeVinin VüUeklili÷ini VD÷lDmDk DmDFÕylD VRUXn RdDklÕ deneWim DnlDyÕúÕylD EiUlikWe UiVk RdDklÕ deneWim DnlDyÕúÕnÕ geliúWiUmek
Performans Hedefi
(Wkili ve veUimli deneWim VDyÕlDUÕnÕRUDnlDUÕnÕ DUWWÕUmDk
$oÕklDmDlDU
Kamu VD÷lÕ÷ÕnÕ korumak ioin yurt ioi piyasaya arz edilen ve kXllDnÕmD sunulan üUünleUin mevzuat gereklerii kDUúÕlDmD yönünde tedbirleri almak ve
denetimlerin tek elden planlanarak Wüm denetim VüUeoleUinin koordineli ve etkin bir úekilde yüUüWülmeVi yDSÕlDn denetimlerin VüUeklili÷inin
eWkinli÷inin yeWeUlili÷inin ve ED÷ÕmVÕzlÕ÷ÕnÕn VD÷lDnmDVÕ Denetim faaliyetini yüUüWüUken kDynDklDUÕn etkin kXllDnmÕmÕnÕ VD÷lDyDUDk sorun RdDklÕ
deneWim DnlDyÕúÕ ile EiUlikWe UiVk RdDklÕ deneWimleUi geUoekleúWiUmek
Performans Göstergeleri
1
$oÕklDmD
2
$oÕklDmD
3
$oÕklDmD
4
$oÕklDmD
5
$oÕklDmD
6
$oÕklDmD
7
$oÕklDmD
8
$oÕklDmD
'eneWlenen WRSlDm üUün VDyÕVÕ DUWÕú RUDnÕ
Ölçü Birimi
2,013
2,014
2,015
yüzde
_
15
15
'DKD önFe yDSÕlmÕú RlDn deneWimleUden .XUXmD XlDúDn úikDyeWleUden kRzmeWRviMilDnV veUileUinden KDUekeWle UiVk DnDlizi yDSÕlDUDk deneWlenen üUünleUin VDyÕVÕnÕn
DUWÕUÕlmDVÕ SlDnlDnmDkWDdÕU
GüvenViz EXlXnDn üUün VDyÕVÕ$nDlize WDEi WXWXlDn üUün
VDyÕVÕ DUWÕú RUDnÕ
yüzde
_
10
10
_
15
10
20
10
'DKD Dz DnDliz ile dDKD IDzlD güvenViz üUün WeVSiW edilmeVi DmDolDnmDkWDdÕU
3G' (SiyDVD gözeWim ve deneWimi) kDSVDmÕndD DnDlize
göndeUilen üUün VDyÕVÕndDki DUWÕú RUDnÕ
yüzde
3G' (SiyDVD gözeWim ve deneWimi) kDSVDmÕndD DnDlize göndeUilen güvenViz üUün VDyÕVÕnÕ DUWÕUmDk DmDolDnmDkWDdÕU
8ygXnVXz EXlXnDn üUün VDyÕVÕ'eneWlenen üUün VDyÕVÕ DUWÕú
RUDnÕ
yüzde
19
1RkWD DWÕúÕ yDSÕlDUDk UiVk eVDVlÕ deneWlenen üUünleU ioeUiVinde Weknik düzenlemeye DykÕUÕ (XygXnVXz) dDKD IDzlD üUünün WeVSiWi ile SiyDVDnÕn kRnWURl DlWÕnD DlÕnmDVÕ
DmDolDnmDkWDdÕU
G&3 (GRRd &liniFDl 3UDWiFeVøyi .linik 8ygXlDmDlDUÕ)
deneWim VDyÕlDUÕndDki DUWÕú RUDnÕ
yüzde
_
10
10
ÜUünleUin klinik DUDúWÕUmD oDlÕúmDlDUÕnÕn geUoekleúWiUildi÷i WeViVleUin gönüllüKDVWD güvenli÷ini gDUDnWi DlWÕnD DlDFDk WeViVleU RlmDVÕ EX WeViVleUde yDSÕlDn oDlÕúmDlDUlD
elde edilen veUileUin güveniliU RlmDVÕ ilDFÕn eWkinli÷inin ve güveniliUli÷inin VD÷lDnmDVÕndD önem DUz eWmeVi nedeniyle EX meUkezleUin mevzXDWD XygXn oDlÕúmDVÕnÕn
kontrol edilmesi gerekmektedir.
G03 (GRRd 0DnXIDFWXUing 3UDFWiFeVøyi ÜUeWim
8ygXlDmDlDUÕ) deneWim VDyÕlDUÕndDki DUWÕú RUDnÕ
VDyÕ
5
15
15
YeUli ve iWKDl menúeli ilDolDUÕn XlXVDl ve XlXVlDUDUDVÕ VWDndDUWlDUD VDKiS WeViVleUde üUeWiliS üUeWilmedi÷inin EeliUlenmeVi DmDFÕylD Vöz kRnXVX WeViVleUin SeUiyRdik RlDUDk
deneWleneUek XygXn EXlXnmDVÕ önem DUz eWmekWediU
G3v3(GRRd 3KDUmDFRvigilDnFe 3UDFWiFeVøyi
)DUmDkRviMilDnV 8ygXlDmDlDUÕ) deneWim VDyÕlDUÕndDki DUWÕú
RUDnÕ
yüzde
_
10
10
øWKDl UXKVDW VDKiSleUinin WDkiS eWmeVinin zRUXnlX RldX÷X DdveUV eWki EildiUimleUinin XygXn ViVWemleUle WDkiS ediliS edilmedi÷inin EeliUlenmeVi KDVWD güvenli÷i DoÕVÕndDn
önem DUz eWmekWediU
G'3(GRRd 'iVWUXEiWXRn 3UDFWiFeVøyi 'D÷ÕWÕm
8ygXlDmDlDUÕ)deneWim VDyÕVÕ
yüzde
24
200
230
ølDo dD÷ÕWÕm kDnDllDUÕndDki XygXnVXzlXklDUÕn ilDo kDliWeVine dRlDyÕVÕylD KDVWD güvenli÷ine dR÷UXdDn eWki eWmeVi nedeni ile ilDFÕn dD÷ÕWÕm DúDmDlDUÕnÕn mevFXW kXUDllDUD
XygXn RlDUDk geUoekleúWiUilmeVi EX ED÷lDmdD dD dD÷ÕWÕm zinFiUinin önemli EiU KDlkDVÕ RlDn eFzD deSRlDUÕnÕn deneWiminin geUoekleúWiUilmeVi önem DUz eWmekWediU
.D\QDN øKti\DFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
40
Denetim ve planlama faaliyetleri
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
2,228,329
2,228,329
2,228,329
2,228,329
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
(Wkili ve veUimli deneWim VDyÕlDUÕnÕRUDnlDUÕnÕ DUWWÕUmDk
)aali\et AGÕ
Denetim ve planlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi
'eneWim +izmeWleUi %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
veya Birimleri
Güvenli ve teknik mevzuata uygun üUünleUin DUWÕUÕlmDVÕ ioin oeúiWli risk analizleri yDSÕlDUDk denetlenen üUün VDyÕVÕnÕn DUWÕUÕlmDVÕ
SiyDVDnÕn kontrol DlWÕnD DlÕnmDVÕ DmDolDnmDkWDdÕU ølgili faaliyetin geUoekleúmeVi ioin gerekli olan hizmet DlÕmÕ egitim ve
SeUVRnel gideUi yDSÕlmDVÕ SlDnlDnmDkWDdÕU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
1,403,586
02
SGK Devlet Primi Giderleri
286,351
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
538,392
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUo veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
2,228,329
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øoi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
2,228,329
41
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
.DliWeli eWkili ve güvenli üUünleUe eUiúim VD÷lDmDk
Hedef
TÕEEi FiKDzlDUÕn kDliEUDVyRn Weknik VeUviV ve VDWÕú KizmeWleUine yönelik düzenleme ve deneWim IDDliyeWleUini yDSDUDk kXllDnÕm güvenli÷ini VD÷lDmDk
Performans Hedefi
TÕEEi FiKDzlDUÕn kDliEUDVyRn Weknik VeUviV ve VDWÕú KizmeWleUine yönelik düzenleme ve deneWim IDDliyeWleUini yDSDUDk kXllDnÕm güvenli÷ini DUWÕUmDk
$oÕklDmDlDU
TÕEEi FiKDzlDUÕn kalibrasyon, teknik servis ve VDWÕú hizmetlerine yönelik düzenleme ve denetim faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleUi yaparak WeúKiV ve
WedDvideki kDliWenin DUWmDVÕ düúünülmekWediU
Teknik servislere iliúkin gerekli düzenlemeleU yDSÕldÕkWDn sonra FiKDzlDUÕn daha güvenli ve etkin oDlÕúDFD÷Õ düúünülmekWediU $yUÕFD FiKDzlDUÕn yDnlÕú EDkÕm
ve RnDUÕmÕ neWiFeVinde RlXúDn ekRnRmik kDyÕSlDUÕn RUWDdDn kDlkDFD÷Õ de÷eUlendiUilmekWediU
TÕEEi FiKDzlDUÕn VDWÕú ve depolama yerleri ile ilgili bir düzenleme mevcut mevzXDWlDUÕmÕz ioeUiVinde EXlXnmDyÕS bu alanda yeni mevzuat yDSÕlmDVÕ geUekWi÷i
düúünülmekWediU
Performans Göstergeleri
1
$oÕklDmD
2
$oÕklDmD
3
$oÕklDmD
4
$oÕklDmD
5
$oÕklDmD
6
$oÕklDmD
7
$oÕklDmD
8
$oÕklDmD
9
$oÕklDmD
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
VDyÕ
_
_
10
_
_
30
_
_
50
5,000
15,000
_
10
YeWkilendiUileFek kDliEUDVyRn kXUXlXúX VDyÕVÕ
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD kDliEUDVyRn kXUXlXúlDUÕnD yeWki veUilmeVi SlDnlDnmDkWDdÕU
YeWkilendiUilen Weknik VeUviV VDyÕVÕ
VDyÕ
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz Weknik VeUviVleUi yeWkilendiUileFekWiU
YeWki veUilen WÕEEi FiKDz kDliEUDVyRn XzmDn VDyÕVÕ
VDyÕ
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz kDliEUDVyRn XzmDnlDUÕnD yeWki veUilmeVi SlDnlDnmDkWDdÕU
YeWki veUilen WÕEEi FiKDz VDWÕú meUkezi VDyÕVÕ
VDyÕ
_
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz VDWÕú ve deSRlDmD yeUleUine yeWki veUilmeVi SlDnlDnmDkWDdÕU
'eneWlenen WÕEEi FiKDz WeVW kRnWURl ve kDliEUDVyRn kXUXlXú
VDyÕVÕ
VDyÕ
_
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz WeVW kRnWURl ve kDliEUDVyRn kXUXlXúlDUÕnÕn deneWlenmeVi SlDnlDnmDkWDdÕU
'eneWlenen WÕEEi FiKDz Weknik VeUviV VDyÕVÕ
VDyÕ
_
_
15
_
3400
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz Weknik VeUviVleUinin deneWlenmeVi KedeIlenmekWediU
'eneWlenen WÕEEi FiKDz VDWÕú ve deSRlDmD yeUi VDyÕVÕ
(yeWki DlDn kXUXlXúD yÕldD iki deneWim)
VDyÕ
_
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz VDWÕú ve deSRlDmD yeUleUine EiU yldD iki kez deneWim öngöUülmekWediU 0vFXW dXUXmdD yDVDl de÷iúiklikleUin EiU kÕVmÕ
WDmDmlDnmÕú dXUXmdD RlXS Kenüz deneWime EDúlDnmDmÕúWÕU
2UWDlDmD WÕEEi FiKDz üUeWim yeUi UXKVDWlDndÕUmD VüUeVi
ay
_
_
2.5
_
2
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz üUeWim yeUleUine UXKVDW veUilmeVi DmDolDnmDkWDdÕU
2UWDlDmD WÕEEi FiKDz VDWÕúÕ yDSÕlDn yeUleUe UXKVDWlDndÕUmD
VüUeVi
ay
_
GeUekli yDVDl de÷iúiklikleU yDSÕldÕkWDn VRnUD WÕEEi FiKDz VDWÕú yeUleUinin UXKVDWlDndÕUÕlmDVÕ DmDolDnmDkWDdÕU
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
42
TÕEEi FiKDz yeWkilendiUme deneWleme ve UXKVDWlDndÕUmD IDDliyeWleUi
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
774,203
774,203
774,203
774,203
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
TÕEEi FiKDzlDUÕn kDliEUDVyRn Weknik VeUviV ve VDWÕú KizmeWleUine yönelik düzenleme ve deneWim
IDDliyeWleUini yDSDUDk kXllDnÕm güvenli÷ini DUWÕUmDk
)aali\et AGÕ
TÕEEi FiKDz yeWkilendiUme deneWleme ve UXKVDWlDndÕUmD IDDliyeWleUi
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
TÕEEi &iKDz ve .RzmeWik ÜUünleU %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
TÕEEi Cihaz Kalibrasyon Hizmetleri ve TÕEEi Cihaz Teknik Servis Hizmetleri olmak üzeUe iki DyUÕ düzenleme SlDnlDnmDkWDdÕU TÕEEi
cihaz kDliEUDVyRnlDUÕnÕ yapmak üzeUe kXUXlXúlDU Kurum WDUDIÕndDn yetkilendirilecektir. $yUÕFD kalibrasyon kXUXlXúlDUÕndD bu hizmeti
verecek XzmDnlDUÕn Kurumca belirlenen e÷iWim kXUXlXúlDUÕndDn e÷iWim DlmDlDUÕ úDUWÕylD yetkilendirilmeleri VD÷lDnDFDkWÕU Kalibrasyon
sonucunda uygun bulunmayan WÕEEi cihazlar gerekli EDkÕm RnDUÕm ve ayar iúleminden geoiUileUek tekrar kalibrasyona tabi
WXWXlDFDkWÕU .DliEUDVyRn VRnXFXndD XygXn EXlXnmDyDn FiKDzlDUÕn kXllDnÕmÕ dXUdXUXlDFDkWÕU
TÕEEi Cihaz Test Kontrol ve Kalibrasyon YöneWmeli÷i oeUoeveVinde yDSÕlDFDk iú ve iúlemleU hususunda personelin XzmDnlDúmDVÕ
DmDFÕylD e÷iWimleU DlÕnmDVÕ DmDolDnmDkWDdÕU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
671,160
02
SGK Devlet Primi Giderleri
78,240
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
24,803
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUo veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
774,203
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øoi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
774,203
43
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
5iVkleUin en DzD indiUilmeVi ioin geUekli önlemleUi DlmDk üUünleUin dR÷UX kXllDnÕmÕnÕn VD÷lDnmDVÕ ioin IDUkÕndDlÕk yDUDWDUDk Eilino düzeyini yükVelWmek
Hedef
$kÕlFÕ ilDo kXllDnÕmÕnÕ yDygÕnlDúWÕUmDk
Performans Hedefi
$kÕlFÕ ilDo kXllDnÕmÕ KXVXVXndD IDUkÕndDlÕk RlXúWXUmDk
$oÕklDmDlDU
$kÕlFÕ ilDo kXllDnÕmÕ KXVXVXndD IDUkÕndDlÕ÷Õ DUWÕUDFDk IDDliyeWleUde EXlXnXUDk kiúi EDúÕnD düúen günlük DniEiyRWik WükeWim mikWDUÕnÕn DzDlWÕlmDVÕ
DmDolDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$oÕklDmD
$T&''' meWRdRlRMiVine göUe KeVDSlDnDn kiúi
EDúÕnD düúen günlük DnWiEiyRWik WükeWim mikWDUÕnÕn
DzDlWÕlmDVÕ (EiUim)
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
Birim
42
40
38
.iúi EDúÕnD düúen günlük DnWiEiyRWik WükeWim mikWDUnÕ DzDlWDUDk DkÕlFÕ ilDo kXllDnÕmÕnÕn VD÷lDnmDVÕ DmDolDnmDkWDdÕU
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
44
$kÕlFÕ ølDo .XllDnÕmÕ %ilinolendiUme (÷iWim øzleme ve 'e÷eUlendiUme
Faaliyetleri
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
2,527,180
2,527,180
2,527,180
2,527,180
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
$kÕlFÕ ilDo kXllDnÕmÕ KXVXVXndD IDUkÕndDlÕk RlXúWXUmDk
)aali\et AGÕ
$kÕlFÕ ølDo .XllDnÕmÕ %ilinolendiUme (÷iWim øzleme ve 'e÷eUlendiUme )DDliyeWleUi
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
(kRnRmik 'e÷eUlendiUmeleU ve %ilgi YöneWimi %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
$kÕlFÕ ilDo kXllDnÕmÕ ($ø.) ile ilgili WDnÕWÕm faaliyetleri kDSVDmÕndD bilgi SDylDúÕmÕnÕn VD÷lDnDEilmeVi ve IDUkÕndDlÕ÷Õn DUWÕUÕlmDVÕ
ioin $kÕlFÕ ølDo .XllDnÕmÕ .DmSDnyDVÕ VüUdüUülmekWe EDVÕn yDyÕn DUDFÕlÕ÷ÕylD programlar yüUüWülmekWe ve
www.akilciilac.gov.tr resmi web sitesinde $ø. KDkkÕndD günFel bilgiler VXnXlmDkWDdÕU Kongre ve sempozyumlarda $kÕlFÕ
ølDo .XllDnÕmÕnD yeU veUilmekWediU
$ø. ile ilgili e÷iWim faaliyetleri kDSVDmÕndD ilkö÷UeWimden EDúlDyDUDk halk e÷iWiminde ve VD÷lÕk meslek menVXSlDUÕnÕn
e÷iWimleUinde ve mezuniyet VRnUDVÕndD gerek yüz yüze gerek uzaktan $kÕlFÕ ølDo .XllDnÕmÕ e÷iWimleUi ile SURgUDmlDUÕn
VüUdüUülmeVi VD÷lDnmDkWD ve dDvUDnÕú de÷iúikli÷i RlXúWXUXlmDVÕ KedeIlenmekWediU
$ø. ile ilgili mevcut durum analizlerinin yDSÕlmDVÕ ve hekimlerinin UeoeWeleme dDvUDnÕúlDUÕnÕn izlenmesi, de÷eUlendiUilmeVi ve
kendilerine geri bildirim verilmesi yoluyla DkÕlFÕ ilDo kXllDnÕmÕnÕn yDygÕnlDúWÕUÕlmDVÕnD yönelik yüUüWülen izleme ve
de÷eUlendiUme IDDliyeWleUi kDSVDmÕndD ³5eoeWe %ilgi SiVWemi´ geliúWiUilmiú RlXS yDygÕnlDúWÕUmD oDlÕúmDlDUÕ yüUüWülmekWediU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
899,200
02
SGK Devlet Primi Giderleri
127,980
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
1,500,000
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUo veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
2,527,180
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øoi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
0
2,527,180
45
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
5iVkleUin en DzD indiUilmeVi ioin geUekli önlemleUi DlmDk üUünleUin dR÷UX kXllDnÕmÕnÕn VD÷lDnmDVÕ ioin IDUkÕndDlÕk yDUDWDUDk Eilino düzeyini yükVelWmek
Hedef
8yDUÕ ViVWemleUini eWkinleúWiUeUek üUünleUe iliúkin iVWenmeyen eWki EildiUimleUini DUWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleUde EXlXnmDk
Performans Hedefi
SD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕ ve KDVWDlDUÕn geUi EildiUimini kRlDylDúWÕUDFDk ViVWemleU geliúWiUmek ve VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕ ile KDVWDlDUdD IDUkÕndDlÕk RlXúWXUmDk ve DdveUV
UeDkViyRn EildiUimleUinin DUWÕUDUDk UiVkleUin eUken WeVSiWini ve geUekli önlemleUin DlÕnmDVÕnÕ VD÷lDmDk
$oÕklDmDlDU
ølDolDU piyasaya oÕkWÕkWDn sonra, ilDolDUD ED÷lÕ olarak geliúen advers UeDkViyRnlDUÕn bildirilmesi ilDolDUlD ilgili risklerin erken tespiti ve gereken önlemleUin mümkün RldX÷X kadar KÕzlÕ
DlÕnmDVÕ ioin önemlidiU Geliúmiú ülkeleUde yÕllÕk olarak bir milyon nufus EDúÕnD en az 250 bildirim yDSÕlmDkWDdÕU Ülkemiz nufusu göz önüne DlÕndÕ÷ÕndD advers reaksiyon bildirim
RUDnÕnÕn oRk düúük RldX÷X göUülmekWediU Bu nedenle VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕ ve hastalarda bildirim yapma konusunda Eilino RlXúWXUXlmDVÕ gerekmektedir. Bunun ioin advers
UeDkViyRn EildiUiminin önemini vXUgXlDyFDk e÷iWim ve EilgilendiUme oDlÕúmDlDUÕ e÷iWim mDWeUyDlleUi (EURúüU kiWDSFÕk vV) dD÷ÕWÕlmDVÕ giEi oDlÕúmDlDU yDSÕlmDkWDdÕU
ølDolDUÕn istenmeyen etkilerinin bildirilmesi ioin advers etki bildirim sistemi kXllDnÕlmDkWDdÕU Bu sistemde VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕ ve hastalardan gelen advers etki bildirimleri
kDEXl edilmekWediU Ülkemizde DdveUV eWki EildiUimi VDyÕVÕ nüIXVD RUDnlD düúük EXlXnmDkWDdÕU
Sistemin WDnÕWÕmÕnÕ VD÷lDmDk IDUmDkRviMilDnVÕn önemini ve eVDVlDUÕnÕ anlatmak DmDFÕylD farmakovijilans irtibat nRkWDlDUÕylD WRSlDnWÕlDU düzenlenmekWe ve bu kiúileU vDVÕWDVÕylD daha
fazla VDyÕdD kiúiye XlDúÕlmDyD oDlÕúÕlmDkWDdÕU Talep geldi÷inde üniveUViWeleUde ilgili derslere, XzmDnlÕk derneklerinin düzenledi÷i WRSlDnWÕlDUD seminerlere kRnXúmDFÕ olarak kDWÕlÕm
VD÷lDnDUDk Eilgi veUilmekWediU
Hedef dR÷UXlWXVXndD advers etki bildirimini kRlDylDúWÕUDFDk ve KÕzlDndÕUDFDk elektronik bildirim sistemi aktif hale getirilecektir. Bu konuda VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕnD verilen
e÷iWimleUin VDyÕVÕ DUWÕUÕlDUDk farmakovijilans irtibat nRkWDlDUÕnÕn daha etkin oDlÕúmDVÕnD yönelik faaliyetler yüUüWüleFekWiU $yUÕFD WDnÕWÕm materyalleri KDzÕUlDnDUDk VD÷lÕk kXUXlXúlDUÕnD
dD÷ÕWÕlDFDk ve DdveUV eWki EildiUimi ve güvenlik XyDUÕlDUÕylD ilgili EiU ZeE ViWeVi RlXúWXUXlDFDkWÕU
TükeWiFileUden VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕndDn ve üUeWiFileUden gelen "istenmeyen etki" bildirimlerinin analizi yDSÕlDUDk WükeWiFinin yDUDUÕ dR÷UXlWXVXndD aksiyon DlÕnmDVÕ
VD÷lDnDFDkWÕU
Kozmetik üUün kXllDnÕmÕ hususunda IDUkÕndDlÕ÷Õ DUWÕUDFDk faaliyetlerde bulunurak kiúileUin kendileri ioin dR÷UX üUünü VeomeleUi kXllDnÕm KDWDlDUÕndDn kaynaklanan úikDyeWleUi en az
düzeye indirebilmek ioin ambalaj bilgilerinde yer alan kXllDnÕm WDlimDWlDUÕnD uyumun VD÷lDnmDVÕ DmDolDnmDkWDdÕU Kamu VD÷lÕ÷ÕnÕ korumak ioin yurt içi piyasaya arz edilen ve
kXllDnÕmD sunulan üUünleUin mevzuat gereklerini kDUúÕlDmD yönünde tedbirlerin DlÕnmDVÕ ve 4703 VDyÕlÕ Kanun kDSVDmÕndD piyasaya arz edilen WÕEEi FiKDzlDUÕn teknik düzenlemeye
XygXn ve güvenli RlXS RlmDdÕ÷Õnin deneWlenmeVi üUünleUden kDynDklÕ RlXúDEileFek kDzD yDUDlDnmDlDUÕnÕn WDkiEi ve yeni vDkD RlXúXmXnX engellemek DmDçlDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$oÕklDmD
2
$oÕklDmD
3
$oÕklDmD
4
$oÕklDmD
'R÷UXde÷eUlendiUileEiliU geUi EildiUim VDyÕVÕndDki DUWÕú
RUDnÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
Yüzde (%)
_
8
12
.DliWeli eWkili ve güvenli üUünleUe eUiúimi VD÷lDmDk DmDFÕylD üUünleUle ilgili iúlemleUin EeliUlenen VüUeleUde VRnXçlDndÕUÕlmDVÕ KedeIlenmekWediU
ÜUünleUden kDynDklÕ iVWenmeyen eWkileUdeki DzDlmD RUDnÕ
Yüzde (%)
_
6
7
3,000
4,500
5eklDm ve kDmX VSRWlDUÕylD WükeWiFileUde üUün kXllDnÕmÕnÕn EilinolendiUilmeVi DmDolDnmDkWDdÕU
ølgili mevzXDWlDUdD EeliUWilen VüUeleU ioinde yDSÕlDn geUi
EildiUimleUin VDyÕVÕ
adet
2,473
yÕlÕndD özellikle KDVWD deVWek SURgUDmlDUÕndDn gelen DdveUV UeDkViyRn EildiUimleUinin DUWmDVÕ VeEeEiyle KedeIlenen UDkDmÕn dDKD üVWünde EildiUim elde edilmiúWiU
TÕEEi FiKDz kDynDklÕ XyDUÕ VDyÕVÕndDki DUWÕú RUDnÕ
yüzde
26
6
8
TÕEEi FiKDz kXllDnÕmÕ kRnXVXndD e÷iWim ve EilinçlendiUme yDSÕlmDVÕ DmDçlDnmDkWDdÕU
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
1
Genel Toplam
46
Bütçe
%ilinçlendiUme ve e÷iWim IDDliyeWleUi
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
5,095,555
5,095,555
5,095,555
5,095,555
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
SD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕ ve KDVWDlDUÕn geri bildirimini kRlDylDúWÕUDFDk sistemler geliúWiUmek ve VD÷lÕk meVle÷i
menVXSlDUÕ ile hastalarda IDUkÕndDlÕk RlXúWXUmDk ve advers reaksiyon bildirimlerinin DUWÕUDUDk risklerin erken
WeVSiWini ve geUekli önlemleUin DlÕnmDVÕnÕ VD÷lDmDk
)aali\et AGÕ
%ilinçlendiUme ve e÷iWim IDDliyeWleUi
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
ølDç ve (FzDFÕlÕk %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
'eneWim +izmeWleUi %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
ÜUünleUle ilgili iúlemleUin belirlenen yasal VüUede VRnXçlDndÕUÕlmDVÕ için iKWiyDç duyulan EeúeUi ve teknolojik kaynaklar VD÷lDnDUDk iúlemleUin daha
KÕzlÕ ve fizibl úekilde geUçekleúWiUilmeVi hedeflenmektedir. $yUÕFD VD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕ ve hastalar için advers reaksiyon bildiriminin önemini
vurgulayacak e÷iWim ve bilgilendirme çDlÕúmDlDUÕ e÷iWim materyalleri (EURúüU kiWDSFÕk vs.) dD÷ÕWÕlmDVÕ gibi çDlÕúmDlDU yDSÕlmDkWDdÕU Geri bildirim
Sisteminin WDnÕWÕmÕnÕ VD÷lDmDk IDUmDkRviMilDnVÕn önemini ve eVDVlDUÕnÕ anlatmak DmDFÕylD farmakovijilans irtibat nRkWDlDUÕylD WRSlDnWÕlDU
düzenlenmekWe ve EX kiúileU vDVÕWDVÕylD dDKD IDzlD VDyÕdD kiúiye XlDúÕlmDyD çDlÕúÕlmDkWDdÕU
TÕEEi cihaz XyDUÕ takip sisteminin IDUkÕndDlÕ÷ÕnÕn DUWÕUÕlmDVÕ ilgili kXllDnÕFÕlDUÕn EilinçlendiUilmeVine yönelik uygulama mevzuat ve sistem ile formlar
KDkkÕndD bilgilendirme e÷iWimleUi (ø/ ø/) SlDnlDnmDkWDdÕU $yUÕFD her hastane birer sorumlu personel WDnÕmlDnmVÕ ve sadece bu iúe
göUevlendiUilmeVi düúünülmekWediU dDlÕúDnlDUD e÷iWim verilmesi ve bilgi günFellemeleUinin VD÷lDnmDVÕ DmDçlDnmDkWDdÕU Kozmetovijlans
istenmeyen etki IRUmlDUÕnÕn WükeWiFileU ve VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕ WDUDIÕndDn kXllDnÕlmDVÕnÕ ve etkin bir Eiçimde iúleWilmeVini VD÷lDmDk
DmDFÕylD VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕnD ve WükeWiFileUe yönelik e÷iWimleU düzenleneFekWiU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
611,421
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
1,471,584
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUç veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
3,012,550
5,095,555
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øçi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
0
5,095,555
47
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
5iVkleUin en DzD indiUilmeVi için geUekli önlemleUi DlmDk üUünleUin dR÷UX kXllDnÕmÕnÕn VD÷lDnmDVÕ için IDUkÕndDlÕk yDUDWDUDk Eilinç düzeyini yükVelWmek
Hedef
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilinç düzeyini DUWWÕUmDk
Performans Hedefi
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilinç düzeyini DUWWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleU düzenleyeUek UiVkleUi DzDlWmDk
$çÕklDmDlDU
ølDç WÕEEi FiKDz ve kRzmeWik üUünleUin dR÷UX kXllDnÕmÕnÕn VD÷lDnmDVÕ ve UiVkleUin en DzD indiUilmeVi EDúWD VD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕ RlmDk üzeUe Eilinç
düzeyinin yükVelWilmeVi ve VD÷lÕk EilinFinin geliúWiUilmeVi meVleki Eilgi ve EeFeUileUin DUWÕUÕlmDVÕ için KeU WüUlü e÷iWim IDDliyeWleUinin RUgDnizDVyRnXnXn
RlXúWXUXlmDVÕ ve yüUüWülmeVi DmDçlDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$çÕklDmD
2
$çÕklDmD
3
$çÕklDmD
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
VDyÕ
25
28
45
_
10
10
_
50
50
(÷iWim ve WRSlDnWÕ VDyÕVÕ
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilgi düzeyini DUWWÕUmDyD yönelik e÷iWim ve WRSlDnWÕlDU düzenlenmeVi DmçlDnmDkWDdÕU
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilinç düzeyindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilinç düzeyinin yükVelWilmeVi KedeIlenmekWediU
SD÷lÕk çDlÕúDnÕ kDynDklÕ geUi EildiUimleUdeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn üUünleUe iliúkin iVWenmeyen eWki EildiUimleUini DUWÕUmDk DmDçlDnmDkWDdÕU
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
48
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilinç düzeyinø DUWWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleU
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
1,314,723
1,314,723
1,314,723
1,314,723
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilinç düzeyini DUWWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleU düzenleyeUek UiVkleUi DzDlWmDk
)aali\et AGÕ
SD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn Eilinç düzeyinø DUWWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleU
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
(kRnRmik 'e÷eUlendiUmeleU ve %ilgi YöneWimi %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
TÕEEi &iKDz ve .RzmeWik ÜUünleU %DúkDn YDUdÕmFÕlÕ÷Õ
ÜUünleUin dR÷UX kXllDnÕmÕnÕn VD÷lDnmDVÕ ve risklerin en aza indirilmesi kRnXlDUÕndD VD÷lÕk meVle÷i menVXSlDUÕnÕn Eilinç düzeyinin yükVelWilmeVi
ve VD÷lÕk DlDnÕndDki günFel geliúmeleUle ilgili meslek gUXSlDUÕnD yönelik e÷iWim strateji ve yönWemleUin kXllDnÕlmDVÕ SlDnlDnmDkWDdÕU %ilinç
düzeyini DUWÕUmD kRnXVXndD ileUleme VD÷lDyDFDk IDDliyeWleU yüUüWülüUken VD÷lÕk çDlÕúDnlDUÕnÕn EilgiVini ve WXWXmXnX eWkilemek için çeúiWli ileWiúim
yönWemleUinin geliúWiUilmeVi üzeUinde çDlÕúÕlmDVÕ ve EeliUli DUDlÕklDUlD e÷iWim SURgUDmlDUÕnÕn düzenlenmeVi DmDçlDnmDkWDdÕU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
183,120
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
89,803
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUç veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
1,041,800
1,314,723
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øçi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
1,314,723
49
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
.XUXmVDl 0ükemmelli÷i SD÷lDmDk
Hedef
.XUXm çDlÕúmDlDUÕndD úeIIDIlÕk iúEiUli÷i ve kDWÕlÕmFÕlÕ÷Õ DUWÕUmDk
Performans Hedefi
.XUXm çDlÕúmDlDUÕndD dÕú SDydDúlDUlD iúEiUli÷ini DUWÕUDUDk kDWÕlÕmFÕlÕ÷Õ ve úeIIDIlÕ÷Õ VD÷lDmDk
AçÕNlamalar
ùeIIDIlÕ÷Õn VD÷lDnmDVÕ SDydDúlDUÕn ve bireylerin karar alma mekDnizmDVÕ için Eüyük önem WDúÕmDkWDdÕU Bu nedenle, Kamuoyunun izlenen politikalar,
konulan kurallar KDkkÕndD bilgilendirilmesi, bu politikalara uygun dDvUDnÕúlDUÕn VD÷lDnmDVÕnD yönelik otomatik bir gözeWim mekDnizmDVÕ
RlXúWXUXlmDVÕ hesap veUeEiliUli÷in VD÷lDnmDVÕ úeIIDIlÕk sonucunda kDWÕlÕmÕn DUWmDVÕ izlenen politikalara yönelik kamuoyu deVWe÷inin RlXúWXUXlmDVÕ
DmDçlDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$çÕklDmD
2
$çÕklDmD
3
$çÕklDmD
'Õú SDydDúlDUlD yDSÕlDn iúEiUli÷i VDyÕVÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
VDyÕ
3
7
12
350
355
360
5
5
'Õú SDydDúlDUlD iúEiUli÷ini DUWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleUin yDSÕlmDVÕ DmDçlDnmDkWDdÕU
3DylDúÕlDn Eilgi ve UDSRU VDyÕVÕ
VDyÕ
.XUXmXmXzXn IDDliyeWleUi ile ilgili yDSÕlDn çDlÕúmDlDUÕn dÕú SDydDúlDUlD SDylDúÕlmDVÕ KedeIlenmiúWiU
'Õú SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
_
'Õú SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWini DUWÕUmDyD yönelik çDlÕúmDlDUÕn yDSÕlmDVÕ DmDçlDnmDkWDdÕU
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
50
ùeIIDIlÕ÷Õ ve kDWÕlÕmFÕlÕ÷Õ DUWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleU
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
1,992,652
1,992,652
1,992,652
1,992,652
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Performans Hedefi
.XUXm çDlÕúmDlDUÕndD dÕú SDydDúlDUlD iúEiUli÷ini DUWÕUDUDk kDWÕlÕmFÕlÕ÷Õ ve úeIIDIlÕ÷Õ VD÷lDmDk
)aali\et AGÕ
ùeIIDIlÕ÷Õ ve kDWÕlÕmFÕlÕ÷Õ DUWÕUmDyD yönelik IDDliyeWleU
Sorumlu Harcama Birimi
Tüm +DUFDmD %iUimleUi
veya Birimleri
Bu hedefe XlDúmDk için Kurum, SDydDúlDUÕnD kDUúÕ bilgilendirme SRliWikDVÕ RlXúWXUDFDk dünyDdDki son geliúmeleUin ülke
kRúXllDUÕ göz önünde bulundurularak de÷eUlendiUilmeVi yDSÕlDFDk bilginin XlDúÕlDEiliU ve hesap verilebilir RlmDVÕnÕ VD÷lDmD
DmDFÕnD yönelik düzenlemeleU yDSÕlDFDkWÕU
Kamu kXUXmlDUÕ üniveUViWe meslek öUgüWü sanayi temsilcileri, dernekler ve sendikalar gibi dÕú SDydDúlDUÕmÕzlD belirli
DUDlÕklDUlD düzenleneFek WRSlDnWÕ ve anketler DUDFÕlÕ÷ÕylD Kurum ve SDydDúlDU DUDVÕndDki ileWiúim güçlendiUileFekWiU Bu
VDyede SDydDúlDUlD iúEiUli÷inin yDSÕlDEileFe÷i EiU zemin RlXúWXUXlmDVÕ mümkün RlDFDkWÕU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
219,617
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
552,912
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUç veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
1,220,123
1,992,652
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øçi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
1,992,652
51
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
.XUXmVDl 0ükemmelli÷i SD÷lDmDk
Hedef
.XUXm iú VüUeçleUini eWkinleúWiUmek
Performans Hedefi
.XUXm iç kRnWURl ViVWemini kXUDUDk VüUeçleUi iyileúWiUmek
$çÕklDmDlDU
øç kRnWURl ViVWemini kXUDUDk iú VüUeçleUini iyileúWiUmek iç ve dÕú SDydDúlDUÕn kXUXmdDn memniyeWini DUWÕUmDk DmDçlDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$çÕklDmD
2
$çÕklDmD
3
$çÕklDmD
øyileúWiUilen VüUeç VDyÕVÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
VDyÕ
_
5
9
10
10
10
5
5
øç kRnWURl ViVWemini kXUDUDk VüUeçleUin iyileúWiUilmeVi KedeIlenmekWediU
øç SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
SüUeçleUin iyileúWiUilmeVi neWiFeVinde iç SDydDúlDUÕn .XUXmdDn menXniyeWinin DUWmDVÕ KedeIlenmekWediU
'Õú SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
5
SüUeçleUin iyileúWiUilmeVi neWiFeVinde dÕú SDydDúlDUÕn .XUXmdDn menXniyeWinin DUWmDVÕ KedeIlenmekWediU
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
52
øç kRnWURl VüUeç IDDliyeWleUi
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
2,050,509
2,050,509
2,050,509
2,050,509
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
.XUXm iç kRnWURl ViVWemini kXUDUDk VüUeçleUi iyileúWiUmek
)aali\et AGÕ
øç kRnWURl VüUeç IDDliyeWleUi
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
Tüm +DUFDmD %iUimleUi
øç kRnWURl eylem SlDnÕndD yeU DlDn iú DnDlizleUi yDSÕlDUDk .XUXmXn iú VüUeçleUi iyileúWiUileFekWiU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
1,220,123
02
SGK Devlet Primi Giderleri
219,617
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
610,769
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
0
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUç veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
2,050,509
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øçi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
2,050,509
53
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
.XUXmVDl 0ükemmelli÷i SD÷lDmDk
Hedef
.XUXmXn EinD WeViV ve Eiliúim DlWyDSÕVÕ ile inVDn kDynDklDUÕnÕ güçlendiUmek
Performans Hedefi
.XUXm SeUVRnelini niWelikli KDle geWiUeUek iç ve dÕú SDydDúlDUÕn memnXniyeWini DUWÕUmDk
$çÕklDmDlDU
Kurumun stratejik hedeflerinde XlDúmDk iVWedi÷i hizmet kalitesinin yakalanabilmesi için EDúWD Kurum bina tesis ve Eiliúim alt yDSÕVÕnÕn iyileúWiUilmeVi
inVDn kDynDklDUÕnÕn güçlendiUilmeVi DmDçlDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$çÕklDmD
2
$çÕklDmD
3
$çÕklDmD
/iVDnVüVWü ve yDEDnFÕ dil e÷iWimi DlmÕú SeUVRnelin RUDnÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
VDyÕ
23
27
29
10
10
10
5
5
.XUXm SeUVRnelinin e÷iWim düzeyinin yükVelWilmeVi DmDçlDnmDkWDdÕU
øç SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
.XUXmXn çDlÕúmD RUWDmÕnÕ iyileúWiUeUek iç SDydDúlDUÕn kXUXmdDn mennXyeWini DUWÕUmDk DmDçlDnmDkWDdÕU
'Õú SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
5
.XUXm IDDliyeWleUindeki kDliWeyi yükVelWeUek dÕú SDydDúlDUÕn .XUXmdDn menXniyeWini DUWÕUmDk DmDçlDnmDkWDdÕU
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
54
.XUXmXn EinD WeViV ve Eiliúim DlWyDSÕVÕ ile inVDn kDynDklDUÕnÕ
güçlendiUilmeVine yönelik IDDliyeWleU
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
11,365,129
11,365,129
11,365,129
11,365,129
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
.XUXm SeUVRnelini niWelikli KDle geWiUeUek iç ve dÕú SDydDúlDUÕn mennXniyeWini DUWÕUmDk
)aali\et AGÕ
.XUXmXn EinD WeViV ve Eiliúim DlWyDSÕVÕ ile inVDn kDynDklDUÕnÕn güçlendiUilmeVine yönelik
faaliyetler
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
Tüm +DUFDmD %iUimleUi
Kurumun stratejik hedeflerinde XlDúmDk iVWedi÷i hizmet kalitesinin yakalanabilmesi için EDúWD Kurum bina tesis ve alt
yDSÕVÕnÕn iyileúWiUilmeVi DmDçlDnmDkWDdÕU
Personel motivasyonunu DUWÕUmDk için Kurum içinde sosyal alanlar ( ziyDUeWçi göUüúme RdDlDUÕ kafeterya, spor VDlRnlDUÕ
vb.) RlXúWXUXlmDVÕ Kurum personelinin bilgi ve becerilerinin DUWÕUÕlDEilmeVi için hizmet içi e÷iWim faaliyetleri SlDnlDnmDVÕ
Kurum çDlÕúDnlDUÕ XzmDnlÕk DlDnlDUÕ bilgi, beceri ve WeFUüEeleUine uygun nitelikte iúleUde de÷eUlendiUilmeVi
DmDçlDnmDkWDdÕU
SD÷lÕk %DkDnlÕ÷ÕnÕn hizmet birimleri için RlXúWXUDFD÷Õ kDmSüVWe Kurumun Wüm hizmet birimlerinin bir araya getirilmesi
SlDnlDnmDkWDdÕU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
269,387
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
3,062,019
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUç veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
1,669,723
6,364,000
11,365,129
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øçi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
11,365,129
55
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Amaç
.XUXmVDl 0ükemmelli÷i SD÷lDmDk
Hedef
.XUXm içi ileWiúimi geliúWiUmek
Performans Hedefi
.XUXm içi ileWiúim D÷lDUÕnÕ güçlendiUeUek kXUXm içi ileWiúimi geliúWiUmek
$çÕklDmDlDU
Kurum içi ileWiúim EiçimleUi ve D÷lDUÕ ile yönWemleUinin tespiti ve analizinin yDSÕlmDVÕ ileWiúim DUDçlDUÕnÕn belirlenmesi yDnÕndD çDlÕúDnlDUÕn yöneWime
kDWÕlmDVÕnÕ deVWekleyen XygXlDmDlDUÕn dD KDyDWD geçiUilmeVi DmDçlDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$çÕklDmD
2
$çÕklDmD
3
$çÕklDmD
.XUXm içinde geUçekleúWiUilen VRVyDl DkWiviWe VDyÕVÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
VDyÕ
2
3
4
10
10
10
5
5
5
SRVyDl DkWiviWeleU düzenleUek .XUXmVDl ileWiúiminin geliúWiUilmeVi KedeIlenmekWediU
øç SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
.XUXm içi ileWiúimin geliúWiUileUek iç SDydDúlDUÕn memnXniyeWini DUWÕUmDk DmDçlDnmDkWDdÕU
'Õú SDydDúlDUÕn .XUXmdDn memnXniyeWindeki DUWÕú RUDnÕ
Yüzde
.XUXmVDl mRWivDVyRnXn VD÷lDnDUDk dÕú SDydDúlDUlD iliúkileUi geliúWiUmek
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
56
.XUXmVDl ileWiúim IDDliyeWi
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
2,410,509
2,410,509
2,410,509
2,410,509
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
.XUXm içi ileWiúim D÷lDUÕnÕ güçlendiUeUek kXUXm içi ileWiúimi geliúWiUmek
)aali\et AGÕ
.XUXmVDl ileWiúim IDDliyeWi
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
Tüm +DUFDmD %iUimleUi
Kurum içi ileWiúim EiçimleUi ve D÷lDUÕ ile yönWemleUinin tespiti ve analizinin yDSÕlmDVÕ ileWiúim DUDçlDUÕnÕn belirlenmesinin
yDnÕndD çDlÕúDnlDUÕn yöneWime kDWÕlmDVÕnÕ deVWekleyen XygXlDmDlDUÕn dD KDyDWD geçilmeVi DmDçlDnmDkWDdÕU
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
219,617
03
0Dl ve +izmeW $lÕm GideUleUi
610,769
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
0
08
%RUç veUme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
1,220,123
360,000
2,410,509
'öneU SeUmDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷eU YXUW øçi
YXUW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
2,410,509
57
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
P(5)250A16 +('()ø 7AB/268
øGare AGÕ
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
Amaç
.XUXmVDl mükemmelli÷i VD÷lDmDk
Hedef
.XUXm SeUVRneli ve lDERUDWXvDUlDUÕn DkUediWDVyRnXnX geUçekleúWiUmek
Performans Hedefi
$kUediWe SeUVRnel ve DkUediWe DnDliz SDUDmeWUe VDyÕVÕnÕ DUWÕUmDk
$çÕklDmDlDU
/DERUDWXvDUlDUdD yDSÕlDn WeVWleUin XlXVlDUDUDVÕ WDnÕnmDVÕ ve lDERUDWXvDUlDUÕmÕzÕn UeIeUDnV lDERUDWXvDU RlmDVÕ için niWelikli SeUVRnel kDSDViWeVinin
DUWWÕUÕlmDVÕ ve yDSÕlDn WeVWleUde DkUediWe RlDUDk lDERUDWXvDUlDUÕmÕzÕn øyi /DERUDWXvDU 8ygXlDmDlDUÕ VWDndDUWlDUÕndD RldX÷XnXn EelgelendiUilmeVi
DmDçlDnmDkWDdÕU
Performans Göstergeleri
1
$çÕklDmD
2
$çÕklDmD
3
$çÕklDmD
$kUediWe SeUVRnel VDyÕVÕndDki DUWÕú RUDnÕ
Ölçü Birimi
2013
2014
2015
yüzde
_
_
75
Laboratuvarlarda yDSÕlDn testlerin XlXVlDUDUDVÕ WDnÕnmDVÕ ve lDERUDWXvDUlDUÕmÕzÕn referans laboratuvar RlmDVÕ için nitelikli personel kapasitesinin DUWWÕUÕlmDVÕ
DmDçlDnmDkWDdÕU Ancak akreditasyon VüUeFi Kenüz WDmDmlDnmDdÕ÷ÕndDn mevcut veri bulunmamakla birlikte süreç WDmDmlDndÕ÷ÕndD akredite personel sDyÕsÕndD
DrWÕú RlDFD÷Õ düúünülmekWedir
/DERrDWXvDr DnDlizinde WekrDrlDnDn WesW sDyÕsÕndDki
DzDlmD RrDnÕ
yüzde
2
5
6
Kalite YöneWim Sisteminde RlXúWXrXlDn SrRsedürler ve talimatlara uygun çDlÕúmDlDr yaparak analizlerin tekrarlanma sDyÕsÕnÕ azaltmak, güvenilirli÷i WXWDrlÕlÕ÷Õ ve
zDmDndDn WDsDrrXI sD÷lDnDrDk DnDliz sürelerinin de kÕsDlWÕlmDsÕ DmDçlDnmDkWDdÕr
$krediWe DnDliz SDrDmeWere sDyÕsÕ
VDyÕ
_
2
5
YDSÕlDn WesWlerde DkrediWe RlDrDk lDERrDWXvDrlDrÕmÕzÕn øyi /DERrDWXvDr 8ygXlDmDlDrÕ sWDndDrWlDrÕndD RldX÷XnXn Eelgelendirilmesi DmDçlDnmDkWDdÕr
.a\naN øKti\aFÕ 7/
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
58
Akreditasyon faaliyetleri
Bütçe 'ÕúÕ
Toplam
14,453,806
14,453,806
14,453,806
14,453,806
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
)AA/ø<(7 0A/ø<(7/(5ø 7AB/268
7h5.ø<( ø/Ad 9( 7,BBø &ø+A= .85808
øGare AGÕ
Performans Hedefi
$krediWe SersRnel ve DkrediWe DnDliz SDrDmeWre sDyÕsÕnÕ DrWÕrmDk
)aali\et AGÕ
Akreditasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi
'esWek ve /DERrDWXvDr +izmeWleri %DúkDn YDrdÕmFÕlÕ÷Õ
veya Birimleri
øyi laboratuvar XygXlDmDlDrÕ (GLP) için laboratuvarlarda yDSÕlDFDk testlerle ilgili yeterli sDyÕdD nitelikli
personel, uygun tesisler, ekipman ve malzemeler, uygun metodun RlXúWXrXlmDsÕ zDmDnÕndD ve dR÷rX
çDlÕúmDnÕn yDSÕlmDsÕ verilerin sDklDnmDsÕ her bir profesyonelin e÷iWim deneyim, nitelik ve iú WDnÕmÕnÕn
yDSÕlmDsÕ ve kDydÕnÕn WXWXlmDsÕ uygun ve teknik olarak geçerli standart iúleWim SrRsedürlerinin
RlXúWXrXlmDsÕ bu iúlemlerle ilgili Kalite GüvenFe 3rRgrDmÕ RlXúWXrXlmDsÕ ve yürüWülmesi ve bunlarla ilgili
yöneWimsel RrgDnizDsyRnXn RlXúWXrXlmDsÕ DmDçlDnmDkWDdÕr
Ekonomik Kod
ÖGeneN
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
824,076
03
0Dl ve +izmeW $lÕm Giderleri
9,227,340
04
Faiz Giderleri
0
05
Cari Transferler
0
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
0
08
%Rrç verme
0
7oSlam Bütçe .a\naN øKti\aFÕ
4,062,390
340,000
14,453,806
'öner SermDye
Bütçe 'ÕúÕ .a\naN
'i÷er YXrW øçi
YXrW 'ÕúÕ
7oSlam Bütçe 'ÕúÕ .a\naN øKti\aFÕ
7oSlam .a\naN øKti\aFÕ
14,453,806
59
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
B.
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
TOPLAM KAYNAK ø+TøYA&I TA%LO68
øGDUH AGÕ
4059 ThRKøYE øLAd 9E TI%%ø &ø+A= K8R8M8
%h7d(.$<1$.ø+7ø<$&,
ENRQRPLN KRGODU I']H\
%h7d(',ù,.$<1$.
)$/ø<(7723/$0,
GENEL TOPLAM
01
Personel Giderleri
27,603,322
7,569,678
0
35,173,000
02
SGK Devlet Primi Giderleri
4,905,785
806,215
0
5,712,000
03
0Dl ve +i]met $lÕm Giderleri
42,615,155
4,883,845
0
47,499,000
04
Faiz Giderleri
0
0
0
0
05
Cari Transferler
0
1,038,000
0
1,038,000
06
Sermaye Giderleri
0
34,000,000
07
Sermaye Transferleri
0
0
0
0
08
%oro verme
0
0
0
0
09
<edeN gdeneN
0
0
0
0
109,124,262
14,297,738
0
123,422,000
D|ner Sermaye
0
0
0
Di÷er <Xrt øoi KaynaNlar
0
0
0
<Xrt DÕúÕ KaynaNlar
0
0
0
TRSODP %WoH 'ÕúÕ KD\QDN øKWL\DFÕ
0
0
0
109,124,262
14,297,738
%WoH gGHQH÷L TRSODPÕ
TRSODP KD\QDN øKWL\DFÕ
60
'øö(5ø'$5(/(5(
*(1(/<g1(7ø0
75$16)(5('ø/(&(.
*ø'(5/(5ø723/$0,
KAYNAKLAR TOPLAMI
34,000,000
0
123,422,000
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
C.
İdare Performans Tablosu
ø'ARE PER)ORMAN6 TA%LO68
40.59 ThRKøYE øLAd 9E TI%%ø &ø+A= K8R8M8
2015
FAALøYET
PERFORMANS
+E'EFø
øGaUH AGÕ
AoÕNlama
(TL)
hUQOHUOH LOJLOL LúOHPOHULQ EHOLUOHQHQ VUHGH VRQXoODQGÕUÕOPDVÕQÕ YH DOÕQDQ
NDUDUODUGD WXWDUOÕOÕ÷Õ VD÷ODPDN
1
1
2
2
3
hrnlerle ilJili G0P ve rXKsatlandÕrma faaliyetleri
4
4
5
5
6
6
8
9
10
10
11
12
12
25,401,965.00 20.58
8,723,460.00 7.07
0.00
8,723,460.00 7.07
0.00
8,723,460.00 7.07
13
7.07
0.00
25,793,763.00 20.90
KayÕtlÕ ve Jvenli rnlere eriúim faaliyetleri
25,793,763.00 20.90
0.00
25,793,763.00 20.90
EWNLOL YH YHULPOL GHQHWLP VD\ÕODUÕQÕRUDQODUÕQÕ DUWWÕUPDN.
2,228,329.00 1.81
0.00
2,228,329.00 1.81
Denetim ve planlama faaliyetleri
2,228,329.00
1.81
0.00
2,228,329.00 1.81
TÕEEL FLKD]ODUÕQ NDOLEUDV\RQ, WHNQLN VHUYLV YH VDWÕú KL]PHWOHULQH \|QHOLN
G]HQOHPH YH GHQHWLP IDDOL\HWOHULQL \DSDUDN NXOODQÕP JYHQOL÷LQL DUWÕUPDN.
774,203.00 0.63
0.00
774,203.00 0.63
0.63
0.00
774,203.00 0.63
2,527,180.00 2.05
0.00
2,527,180.00 2.05
2.05
0.00
2,527,180.00 2.05
5,095,555.00 4.13
0.00
5,095,555.00 4.13
4.13
0.00
5,095,555.00 4.13
1,314,723.00 1.07
0.00
1,314,723.00 1.07
1.07
0.00
1,314,723.00 1.07
1,992,652.00 1.61
0.00
1,992,652.00 1.61
1.61
0.00
1,992,652.00 1.61
2,050,509.00 1.66
0.00
2,050,509.00 1.66
1.66
0.00
2,050,509.00 1.66
11,365,129.00 9.21
0.00
11,365,129.00 9.21
9.21
0.00
11,365,129.00 9.21
2,410,509.00 1.95
0.00
2,410,509.00 1.95
0.00
2,410,509.00 1.95
TÕbbi FiKaz yetNilendirme, denetleme ve ruKsatlandÕrma faaliyetleri
ANÕlFÕ ølao KullanÕmÕ %ilinolendirme, (÷itim, øzleme ve De÷erlendirme Faaliyetleri
%ilinolendirme ve e÷itim faaliyetleri
Sa÷lÕN oalÕúanlarÕnÕn bilino dzeyinø arttÕrmaya y|neliN faaliyetler
ùeffaflÕ÷Õ ve NatÕlÕmFÕlÕ÷Õ artÕrmaya y|neliN faaliyetler
øo Nontrol sreo faaliyetleri
KXUXP SHUVRQHOLQL QLWHOLNOL KDOH JHWLUHUHN Lo YH GÕú SD\GDúODUÕQ
PHPQXQL\HWLQL DUWÕUPDN
Kurumun bina, tesis ve biliúim altyapÕsÕ ile insan NaynaNlarÕnÕn Jolendirilmesine y|neliN
faaliyetler
Kurumsal iletiúim faaliyeti
ANUHGLWH SHUVRQHO YH DNUHGLWH DQDOL] SDUDPHWUH VD\ÕVÕQÕ DUWÕUPDN.
14
8,723,460.00
25,793,763.00 20.90
KXUXP LoL LOHWLúLP D÷ODUÕQÕ JoOHQGLUHUHN NXUXP LoL LOHWLúLPL JHOLúWLUPHN.
13
Akreditasyon faaliyetleri
PHUIoUmaQV +HGHIlHUL MalL\HWlHUL ToplamÕ
GHQHl Y|QHWLm GLGHUlHUL
774,203.00
2,527,180.00
5,095,555.00
1,314,723.00
1,992,652.00
2,050,509.00
11,365,129.00
2,410,509.00
1.95
14,453,806.00 11.71
0.00
14,453,806.00 11.71
14,453,806.00 11.71
0.00
14,453,806.00 11.71
109,124,262.00 88.42
109,124,262.00 88.42
14,297,738.00 11.58
14,297,738.00 11.58
'L÷HU øGaUHlaUH TUaQVIHU EGLlHFHN Ka\QaNlaU ToplamÕ
GENEL TOPLAM
30,394,444.00 24.63
0.00
KXUXP Lo NRQWURO VLVWHPLQL NXUDUDN VUHoOHUL L\LOHúWLUPHN.
11
PAY(%)
25,401,965.00 20.58
KXUXP oDOÕúPDODUÕQGD GÕú SD\GDúODUOD LúELUOL÷LQL DUWÕUDUDN NDWÕOÕPFÕOÕ÷Õ YH
úHIIDIOÕ÷Õ VD÷ODPDN.
9
0.00
(TL)
De÷erlendirme ve sonXolandÕrma faaliyeti
Laboratuvar analiz faaliyetleri
4,992,479.00
PAY(%)
hUQOHULQ DQDOL]OHULQGH XOXVODUDUDVÕ VWDQGDUWODUD X\JXQOXN VD÷ODQDUDN DQDOL]
VRQXoODUÕQGDQ ND\QDNODQDQ úLND\HWOHUL D]DOWPDN.
6D÷OÕN oDOÕúDQODUÕQÕQ ELOLQo G]H\LQL DUWWÕUPD\D \|QHOLN IDDOL\HWOHU
G]HQOH\HUHN ULVNOHUL D]DOWPDN.
8
30,394,444.00 24.63
(TL)
4,992,479.00 4.05
6D÷OÕN PHVOH÷L PHQVXSODUÕ YH KDVWDODUÕQ JHUL ELOGLULPLQL NROD\ODúWÕUDFDN
VLVWHPOHU JHOLúWLUPHN YH VD÷OÕN PHVOH÷L PHQVXSODUÕ LOH KDVWDODUGD IDUNÕQGDOÕN
7
PAY(%)
Toplam
0.00
ANÕOFÕ LODo NXOODQÕPÕ KXVXVXQGD IDUNÕQGDOÕN ROXúWXUPDN.
7
%WoH 'ÕúÕ
4.05
+DON VD÷OÕ÷ÕQÕQ NRUXQPDVÕ DPDFÕ\OD UQ WDNLS VLVWHPOHULQL NXUPDN YH
JYHQOL UQH HULúLPL VD÷OD\DUDN ND\ÕW GÕúÕ HNRQRPL\OH PFDGHOH
3
%WoH øoL
0.00 0.00
123,422,000.00 100.00
0.00 100.00
123,422,000.00 100.00
61
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
D. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
)$$/ø<(7/(5'(162580/8+$5&$0$%ø5ø0/(5ø1(ø/øù.ø17$%/2
øGDUH$GÕ
3(5)250$16+('()ø
7h5.ø<(ø/$d9(7,%%ø&ø+$=.85808
)$$/ø<(7/(5
hUQOHUOHLOJLOL*03YHUXKVDWODQGÕUPDIDDOL\HWOHUL
hUQOHUOH ilgili LúOHPOHULQ belirlenen VUHGH VRQXoODQGÕUÕOPDVÕQÕ ve DOÕQDQ kararlarda
WXWDUOÕOÕ÷ÕVD÷ODPDN
'H÷HUOHQGLUPHYHVRQXoODQGÕUPDIDDOL\HWL
62580/8%ø5ø0/(5
'(1(7ø0+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
ø/$d9((&=$&,/,.%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
'(67(.9(/$%25$789$5+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
ø/$d9((&=$&,/,.%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(.2120ø.'(ö(5/(1'ø50(/(59(%ø/*ø<g1(7ø0ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
hUQOHULQDQDOL]OHULQGHXOXVODUDUDVÕVWDQGDUWODUDX\JXQOXNVD÷ODQDUDNDQDOL]
VRQXoODUÕQGDQND\QDNODQDQúLND\HWOHULD]DOWPDN
Laboratuvar analiz faaliyetleri
'(67(.9(/$%25$789$5+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
+DONVD÷OÕ÷ÕQÕQNRUXQPDVÕDPDFÕ\ODUQWDNLSVLVWHPOHULQLNXUPDNYHJYHQOL
.D\ÕWOÕYHJYHQOLUQOHUHHULúLPIDDOL\HWOHUL
7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(WNLOLYHYHULPOLGHQHWLPVD\ÕODUÕQÕRUDQODUÕQÕDUWWÕUPDN
Denetim ve planlama faaliyetleri
'(1(7ø0+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
7ÕEELFLKD]ODUÕQNDOLEUDV\RQWHNQLNVHUYLVYHVDWÕúKL]PHWOHULQH\|QHOLNG]HQOHPH
7ÕEELFLKD]\HWNLOHQGLUPHGHQHWOHPHYHUXKVDWODQGÕUPDIDDOL\HWOHUL 7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
YHGHQHWLPIDDOL\HWOHULQL\DSDUDNNXOODQÕPJYHQOL÷LQLDUWÕUPDN
$NÕOFÕLODoNXOODQÕPÕKXVXVXQGDIDUNÕQGDOÕNROXúWXUPDN
$NÕOFÕøODo.XOODQÕPÕ%LOLQoOHQGLUPH(÷LWLPø]OHPHYH
'H÷HUOHQGLUPH)DDOL\HWOHUL
6D÷OÕNPHVOH÷LPHQVXSODUÕYHKDVWDODUÕQJHULELOGLULPLQLNROD\ODúWÕUDFDNVLVWHPOHU
JHOLúWLUPHNYHVD÷OÕNPHVOH÷LPHQVXSODUÕLOHKDVWDODUGDIDUNÕQGDOÕNROXúWXUPDNYH
%LOLQoOHQGLUPHYHH÷LWLPIDDOL\HWOHUL
DGYHUVUHDNVL\RQELOGLULPOHULQLQDUWÕUDUDNULVNOHULQHUNHQWHVSLWLQLYHJHUHNOL
|QOHPOHULQDOÕQPDVÕQÕVD÷ODPDN
6D÷OÕNoDOÕúDQODUÕQÕQELOLQoG]H\LQLDUWWÕUPD\D\|QHOLNIDDOL\HWOHUG]HQOH\HUHN
riskleri azaltmak.
6D÷OÕNoDOÕúDQODUÕQÕQELOLQoG]H\LQøDUWWÕUPD\D\|QHOLNIDDOL\HWOHU
(.2120ø.'(ö(5/(1'ø50(/(59(%ø/*ø<g1(7ø0ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
ø/$d9((&=$&,/,.%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
'(1(7ø0+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(.2120ø.'(ö(5/(1'ø50(/(59(%ø/*ø<g1(7ø0ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
g=(/.$/(0
.XUXPoDOÕúPDODUÕQGDGÕúSD\GDúODUODLúELUOL÷LQLDUWÕUDUDNNDWÕOÕPFÕOÕ÷ÕYHúHIIDIOÕ÷Õ
ùHIIDIOÕ÷ÕYHNDWÕOÕPFÕOÕ÷ÕDUWÕUPD\D\|QHOLNIDDOL\HWOHU
VD÷ODPDN
'(67(.9(/$%25$789$5+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
'(1(7ø0+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
675$7(-ø*(/øù7ø50('$ø5(%$ù.$1/,ö,
+8.8.0hù$9ø5/øöø
ø/$d9((&=$&,/,.%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(.2120ø.'(ö(5/(1'ø50(/(59(%ø/*ø<g1(7ø0ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
g=(/.$/(0
.XUXPLoNRQWUROVLVWHPLQLNXUDUDNVUHoOHULL\LOHúWLUPHN
øoNRQWUROVUHoIDDOL\HWOHUL
'(67(.9(/$%25$789$5+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
675$7(-ø*(/øù7ø50('$ø5(%$ù.$1/,ö,
+8.8.0hù$9ø5/øöø
ø/$d9((&=$&,/,.%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(.2120ø.'(ö(5/(1'ø50(/(59(%ø/*ø<g1(7ø0ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
'(1(7ø0+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
g=(/.$/(0
.XUXPSHUVRQHOLQLQLWHOLNOLKDOHJHWLUHUHNLoYHGÕúSD\GDúODUÕQPHPQXQL\HWLQL
DUWÕUPDN
.XUXPXQELQDWHVLVYHELOLúLPDOW\DSÕVÕLOHLQVDQND\QDNODUÕQÕQ
JoOHQGLULOPHVLQH\|QHOLNIDDOL\HWOHU
'(67(.9(/$%25$789$5+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
'(1(7ø0+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
675$7(-ø*(/øù7ø50('$ø5(%$ù.$1/,ö,
+8.8.0hù$9ø5/øöø
ø/$d9((&=$&,/,.%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(.2120ø.'(ö(5/(1'ø50(/(59(%ø/*ø<g1(7ø0ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
g=(/.$/(0
.XUXPLoLLOHWLúLPD÷ODUÕQÕJoOHQGLUHUHNNXUXPLoLLOHWLúLPLJHOLúWLUPHN
.XUXPVDOLOHWLúLPIDDOL\HWL
'(67(.9(/$%25$789$5+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
'(1(7ø0+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
675$7(-ø*(/øù7ø50('$ø5(%$ù.$1/,ö,
+8.8.0hù$9ø5/øöø
ø/$d9((&=$&,/,.%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
7,%%ø&ø+$=9(.2=0(7ø.h5h1/(5%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(.2120ø.'(ö(5/(1'ø50(/(59(%ø/*ø<g1(7ø0ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
$NUHGLWHSHUVRQHOYHDNUHGLWHDQDOL]SDUDPHWUHVD\ÕVÕQÕDUWÕUPDN
62
Akreditasyon faaliyetleri
'(67(.9(/$%25$789$5+ø=0(7/(5ø%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
Download

2015 yılı performans programı - İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü